Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Mehefin 2016

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cynnwys

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Anfonwch eich adborth Llysgennad i ni

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.

Ceisiadau Llysgenhadon STEM

I wneud cais am Lysgennad, llenwch ein ffurflen gais Llysgennad STEM ar-lein. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr.

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Heriau STEM AM DDIM ar gyfer Tymor yr Hydref – archebwch nawr!

STEM Challenges picMae ysgolion yn cael eu gwahodd i ymgymryd â Her STEM yn ystod Tymor yr Hydref. Mae’r Heriau yn profi bob un o’r sgiliau sy’n gysylltiedig â byd gwaith go iawn: gwaith tîm, dylunio, adeiladu, datrys problemau, cyfathrebu, ymchwil – yn ogystal â hwyl!

Yr Heriau STEM hanner diwrnod wedi eu hanelu ar gyfer Blwyddyn 5 a 6 yn cael eu cynllunio i gefnogi dysgu ac annog chwilfrydedd disgyblion i ddarganfod sut a pham y mae pethau’n gweithio. Cynhyrchwyd yr adnoddau diolch i gefnogaeth hael gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Gall ysgolion yng Nghymru archebu UN Her STEM ar gyfer dosbarth o ddisgyblion AM DDIM. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly argymhellir archebu’n gynnar.

Mae tri Her STEM:

I archebu un o’r rhain neu i gofrestru diddordeb, anfonwch e-bost at ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Ymweliadau diwrnod â’r Ganolfan Dechnoleg Amgen

CAT funicularBydd ymweliad diwrnod i CAT yn ysbrydoli darparu gwybodaeth a galluogi grwpiau o ysgolion am fyw’n gynaliadwy. Mae y Ganolfan Dechnoleg Amgen wedi bod ar flaen y gad ym myd addysg amgylcheddol ers dros 40 o flynyddoedd, gyda sylw arbennig yn cael ei roi i bynciau STEM. Mae ein hyfforddiant yn seiliedig ar gyflawni Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (ADC) gyda Dinasyddiaeth Fyd-eang ar gyfer Cymru. Mae CAT yn cynnig bwrsariaethau ar gyfer ysgolion Cymraeg mewn pynciau STEM ac yn aml darperir cyrsiau DPP wedi eu ariennu a cyfleoedd cyffrous eraill ar gyfer athrawon a disgyblion.

"Roedd yn ddiwrnod gwerthfawr dros ben â oedd yn caniatáu iddynt weld y pynciau STEM yn gweithio ochr yn ochr â’u Bac, mae hwn yn gam gwych ymlaen i ni." Ysgol Uwchradd Eirias, Conwy – Ymweliad wedi ei ariannu 2015.

nol i'r cychwynSioe Gwyddoniaeth y Dreigiau

Science2LifeMae Science2Life we, mewn partneriaeth â Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru tan fis Mawrth 2018.

Hanes Llychlynwyr, chwedlau llenyddol a draig ysbrydolodd Cressida Cowell i ysgrifennu “Sut i Hyfforddi Eich Draig”. Mae Sue yn anelu i gludo cynulleidfaoedd yn ôl mewn amser i fyd ffuglennol lle ‘roedd Llychlynwyr a dreigiau yn crwydro.

Science of Dragons RoadshowMae’r sioe arloesol a rhyngweithiol yn archwilio sut y gall dreigiau gael eu dal gan ddefnyddio bwa, eu hyfforddi a’u defnyddio wedyn i drechu y gelyn; Y Meatheads!

Bydd angen llawer o wirfoddolwyr ar “Scientific Sue” i’w helpu i ymchwilio ac archwilio y gwyddoniaeth o sut mae dreigiau yn hedfan ac yna, gan ddefnyddio’r gwyddoniaeth y tu ôl i wahanol fathau o dân (ager, niwl rhewllyd, nwyon ffrwydrol, hylifau fflamadwy a fflamau mawr).

Ar gael AM DDIM i bob ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 diolch i arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Sioeau (hanner diwrnod) ar y dyddiadau canlynol: 3-11 Hydref 2016.

"Mwynhaodd yr athrawon sioe cymaint â’r plant …. sioe wedi ei roi at ei gilydd yn drylwyr ac yn ymgysylltu yn wych." Ysgol Deganwy Mai 2016

"Dim ond eisiau diolch i chi unwaith eto am sioe anhygoel y bore yma. Ar ôl siarad â disgyblion yn y wers ddiwethaf mae’r adborth yn gadarnhaol iawn, roeddant wrth eu bodd." Ysgol Gyfun Garth Olwg

I archebu e-bostiwch Gweld Gwyddoniaeth ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cysylltiadau gyda’r Cwricwlwm Gwyddoniaeth a Pheirianneg ynghyd a Hanes, Llythrennedd a dweud stroiau. Mae y gwyddoniaeth yn canolbwyntio ar adweithiau cemegol, hylosgi, cyflyrrau mater, hedfan, hynofedd, grymoedd, egni, treuliad, a resbiradaeth, profion ar gyfer ocsigen, carbon deuocsid a hydrogen.

nol i'r cychwynFfocws ar Wyddoniaeth Adnoddau AM DDIM

Focus on ScienceMae ymgyech ‘Ffocws ar Wyddoniaeth’ Llywodraeth Cymru yn tynnu sylw at bwysigrwydd gwyddoniaeth, fel pwnc yn yr ysgol ac mewn perthynas â gyrfaoedd posibl ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru yn y dyfodol.

Gallwch lawrlwytho’r pecyn adnoddau yr ymgyrch yma sy’n cynnwys posteri, templedi, Infograffeg a chynllunwyr tymhorol.

Mae’r ymgyrch hefyd wedi cynhyrchu fideos fel adnodd defnyddiol i athrawon i hyrwyddo pwysigrwydd gwyddoniaeth fel pwnc. Mae’r clipiau fideo byr yn cyflwyno rhai o’r negeseuon allweddol sef fod gwyddoniaeth yn hwyl, bod y sgiliau a’r wybodaeth a geir mewn gwersi gwyddoniaeth yn uniongyrchol berthnasol i lawer o swyddi a diwydiannau, a bod gwyddoniaeth w yn gallu paratoi’r ffordd i yrfa ysgogol a gwerth chweil yn ariannol.

Fel rhan o ymgyrch ymgysylltiad rhieni Llywodraeth Cymru ‘Addysg yn dechrau yn y cartref’ mae’r animeiddiad hwn yn annog pobl ifanc i ddilyn amrywiaeth o yrfaoedd o fewn gwyddoniaeth.

Diwrnodau STEM Ymddiriedolaeth Smallpeice

Smallpeice Trust logoCyflwynwch eich myfyrwyr i fyd cyffrous peirianneg drwy archebu Diwrnodau STEM Ymddiriedolaeth Smallpeice ar gyfer Blynyddoedd 6-11 – perffaith ar gyfer dod â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yn fyw. Bydd addysgwr Smallpeice yn dod i’ch ysgol i gynnal gweithdy Diwrnod STEM Ymddiriedolaeth Smallpeice ar gyfer hyd at 60 o fyfyrwyr. Yn dibynnu ar y cwrs yr ydych wedi ei archebu, bydd y sesiwn yn rhedeg am ddiwrnod llawn neu hanner diwrnod o amgylch oriau ysgol arferol.

Bydd y disgyblion sydd yn cymryd rhan yn gallu cofrestru ar gyfer Gwobr CREST Darganfod (AM DDIM i fyfyrwyr yng Nghymru)

Mae’r rhan fwyaf o’r Diwrnodau STEM yn AM DDIM diolch i nawdd gan ein partneriaid corfforaethol.

Cwrs ‘Connecting Classrooms’: Addysgu meddwl beirniadol a datrys problemau

Mae ‘Connecting Classrooms’ yn cynnig cwrs newydd ar gyfer athrawon yng Nghymru i ddatblygu eu hymarfer mewn perthynas ag addysgu sgiliau craidd, meddwl yn feirniadol a datrys problemau. Mae’r pecyn hyfforddi yn helpu athrawon ragweld newidiadau i’r cwricwlwm Cymreig drwy ddilyn yr argymhelliad yn “Successful Futures” l i ymgorffori sgiliau ehangach ar draws yr holl Gyfnodau Allweddol. Sicrhewch eich lle yma.

nol i'r cychwynDefnyddio tir yr ysgol i ddysgu gwyddoniaeth

ASE logoDigwyddiad ASE Cymru – De Orllewin Bydd Dawn Thomas yn cyflwyno gweithdy ‘Dyddiau Natur’ yn Ysgol Gynradd Sirol Knelston ar Dydd Mercher 22 Mehefin am 4pm – Mae gan wyddoniaeth y potensial i danio dychymyg bob plentyn. Gall ffitio i mewn i’r rhan fwyaf o bynciau ac mae yn plethu yn hawdd i bron pob un o’r elfennau fframwaith llythrennedd a rhifedd. Fodd bynnag, mae plant yn dal i rolio ceir lawr rampiau yn eu hystafelloedd dosbarth ac nid y tu allan!

Yn ystod y gweithdy hwn, bydd athrawon yn cael y cyfle i:

Mae croeso i bawb fynychu yn arbennig athrawon o ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim i aelodau ASE ond gofynnir i’r rhai nad ydynt yn aelodau i wneud cyfraniad o £4. Archebwch yma.

Into Film yn cynnig hyfforddiant

Mae Into Film yn rhaglen ddwyieithog sydd yn cynnig ystod o strategaethau sy’n cefnogi athrawon ac arweinwyr grwpiau o ran cyflawni dysgu effeithiol, cofiadwy trwy ac am ffilm. Rydym yn arbenigo mewn hyfforddi athrawon wrth godi cyrhaeddiad a llythrennedd drwy ffilm a ffilm fel offeryn ar gyfer cyrhaeddiad cwricwlaidd trwy weithgareddau ffilmio ac animeiddio. Dros yr wythnosau nesaf, mae gennym sesiynau ym mhob rhanbarth o Gymru, o Fangor i Flaenau Gwent. I gael gwybod mwy ac archebu eich lle am ddim cysylltwch heddiw.

Dysgwch sut mae ysgolion eraill wedi defnyddio sesiynau DPP Into Film i ysbrydoli ac ennyn diddordeb myfyrwyr yma.

nol i'r cychwynCystadlaethau

nol i'r cychwynDyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

nol i'r cychwynGwobrau Gwyddonydd Gwych 2016

Mae cant a deugain o ysgolion ar draws y DU wedi derbyn Tystysgrifau Gwyddonydd Gwych gan Amgueddfa Cymru mewn cydnabyddiaeth am eu cyfraniad i’r Fylbiau’r Gwanwyn – Ymchwiliad Newid Hinsawdd. Llongyfarchiadau mawr i bob ysgolion hyn! Llun: Ysgol Esgob Morgan cofnodi data.

‘Diolch yn fawr ‘i bob un o’r 4907 disgybl a helpodd eleni! Diolch i chi am weithio mor galed yn plannu, arsylwi, mesur a chofnodi – rydych chi mewn gwirionedd yn Wyddonwyr Gwych! Llun: Ysgol Bryn Coch yn plannu bylbiau.

Enillwyr Gwyddonydd Gwych 2016: Ysgol Pentrefoelas – Cymru; Biggar Primary Biggar – Yr Alban; Ysgol Gynradd Carnforth – Lloegr. Bydd pob un yn derbyn taith i’r dosbarth o weithgareddau natur llawn hwyl.Ail yng Nghymru: Ysgol Nant y Coed – Cymru; Ysgol Gynradd Severn – Cymru

Diolch yn fawr i’r Ymddiriedolaeth Edina am ariannu’r prosiect hwn.

Penny Tomkins

Dewch ag ymchwil yn fyw gyda Grantiau Partneriaeth y Gymdeithas Frenhinol

STEM graphicMae Grantiau Partneriaeth y Gymdeithas Frenhinol cynnig hyd at £3,000 i ysgolion y DU neu golegau i roi cyfle i ddisgyblion 5-18 oed gymryd rhan mewn prosiectau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM). Nod y Grantiau Partneriaeth yw darparu gwell dealltwriaeth o’r datblygiadau diweddaraf mewn STEM. Gall y cynllun hwn hefyd fod o fudd i’ch ysgol neu goleg drwy ganiatáu i chi i newid canfyddiadau rhai sy’n gweithio mewn proffesiynau STEM.

Gall y grant yn cael ei ddefnyddio i brynu’r offer sydd eu hangen i redeg prosiect STEM mewn partneriaeth gyda gweithiwr proffesiynol STEM.

Mae ceisiadau yn cael eu gwneud ar y cyd gan y ddau bartner yn y prosiect: yr ysgol bartner – unrhyw athro neu staff cymorth yn yr ysgol; a’r partner STEM – person yn gweithio mewn proffesiwn sy’n gysylltiedig â STEM. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Awst 2016.

nol i'r cychwynTyfu yn y Stryd yn ôl 2016

Mae Tyfu yn y Stryd yn fenter, a sefydlwyd gan y garddwr teledu David Domoney sydd yn annog cymunedau ac ysgolion i adfywio eu strydoedd a mannau gwyrdd. Cofrestrwch i fod yn rhan o’r ymgyrch a gallwch gystadlu yn y Gwobrau Tyfu yn y Stryd i ennill Tocynnau Anrheg Garddio Cenedlaethol gwerth £2000! Mae tair gwobr ar gael o fewn y dyfarniad ysgol: Gwobr 1af: £2,000; 2il wobr: £1,000; 3ydd gwobr: £500.

Ballycraigy Primary SchoolBydd y gwobrau yn cael eu dyfarnu i’r ysgolion sydd wedi ymrwymo ac annog eu disgyblion i greu gardd ysgol ysbrydoledig. Gall yr ardd fod yn fwytadwy neu addurnol a newydd neu wedi ei sefydlu. Dylai’r ysgolion hefyd allu dangos eu bod yn dysgu plant sut i arddio ac yn rhyngweithio â natur. Mae’r wobr yn agored i unrhyw ysgol yn y DU.

Enillydd y llynedd oedd Ysgol Gynradd Ballycraigy yn Swydd Antrim, Gogledd Iwerddon Gallwch ddarllen mwy am yr enillwyr yma. I gael gwybod mwy ac i wneud cais am Tyfu yn y Stryd anfonwch e-bost i holi am y Pecyn Cychwynnol am DDIM sy’n cynnwys cynghorion ac arweiniad ar gyfer eich ysgol, cliciwch yma.

Prosiect Cynradd Tim Peake

Tim PeakeMae ESERO-UK, Swyddfa Addysg Gofod y DU, wedi creu prosiect cyffrous ar gyfer ysgolion cynradd yn y DU. Ymunwch â Prosiect Cynradd Tim Peake ESERO-UK i gysylltu eich ysgol gyda chenhadaeth y gofodwr Prydeinig Tim Peake i’r Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS) – a defnyddio gofod i gynyddu ymgysylltiad plant ysgol gynradd gyda gwyddoniaeth, rhifedd a llythrennedd.

Bydd rhwydwaith ESERO-UK o lysgenhadon gofod yn helpu ysgolion i gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau sydd wedi cael eu creu i gefnogi cenhadaeth Tim i’r ISS. Bydd y gweithgareddau hyn hefyd yn cynnwys datblygiad proffesiynol i athrawon a fydd ar gael yn lleol.

I wneud cais ar-lein ewch i www.stem.org.uk/esero/tim-peake-primary-project.

nol i'r cychwynCynllun Addysg Asthma Aware CA1

Asthma Aware logoMae Cymdeithas Pediatrig Prifysgol Caerdydd wedi lansio eu cynllun Ymwybyddiaeth Asthma newydd yn ddiweddar. Nod y cynllun yw estyn allan i bob ysgol gynradd ar draws Caerdydd a’r ardaloedd cyfagos i addysgu plant CA1 am asthma a beth i’w wneud os bydd rhywun yn cael pwl o asthma.

Asthma Aware KS1 Education SchemeGydag un o bob un ar ddeg o blant yn dioddef o asthma, mae’n hanfodol i addysgu plant iau am y cyflwr. Mae gan y cynllun dri prif nod: deall beth yw asthma, cydnabod pwl o asthma a gwybod beth i’w wneud os bydd rhywun yn cael pwl o asthma. Mae’r cynllun yn sesiwn 30-munud gan ddefnyddio gweithgareddau rhyngweithiol, cyflwyniad a chwisiau, sy’n anelu at leihau nifer y marwolaethau sy’n digwydd bob blwyddyn.

Mae’r rhaglen Ymwybyddiaeth Asthma wedi ei gynllunio gan Peers Caitlin a Rhys Hughes, dau fyfyriwr meddygol o Brifysgol Caerdydd ac mae yn cael ei dreialu mewn dosbarthiadau CA1 yn Ysgol Gynradd Lakeside yng Nghaerdydd. Roedd yr adborth yn wych ac felly mae’r tîm ym Mhrifysgol Caerdydd yn gobeithio ehangu’r cynllun yn aruthrol dros yr haf, gan annog pob ysgol gynradd leol i gymryd rhan.

Os oes unrhyw ysgolion â diddordeb mewn cymryd rhan yn y cynllun, neu eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch â Chymdeithas Pediatrig Prifysgol Caerdydd trwy cupspresident@gmail.com.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk