Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cyfle i ddarllen storïau ysbrydoledig, darganfod cyfleoedd newydd a chael gwybod sut y gall ymweliad Llysgennad STEM i’ch ysgol ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Mae manylion am ddigwyddiadau, cystadlaethau, grantiau, DPP, gwobrau a mwy ar ein tudalennau gwybodaeth athrawon.

Cyfle i ennill Hamper M&S

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld eich ysgol neu eich bod wedi cwrdd yn Llysgennad ar weithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog eich cydweithwyr i ymateb. Bob hanner tymor byddwn yn darparu hamper i un athro neu athrawes sydd wedi rhoi adborth.

Digwyddiad Llwyddiant Codio y DVLA

DVLA codingHwylusodd Llysgenhadon STEM y DVLA ddigwyddiad gwych yng Nghanolfan Ddatblygu Richard Ley yn Abertawe ar ddydd Mawrth 12 o Fai. Mae gan Adran TG y DVLA Lysgenhadon STEM gyda arbenigedd cryf ac maent wedi hwyluso a sefydlu Clybiau Cod mewn ysgolion cynradd yn Abertawe.

Mae’r Llysgenhadon STEM Mark Jones, Karen Stephens, Meirion Steele, Andrew Phillips, Viv Richards a Huw Williams wedi arwain y grwpiau o ddisgyblion fel mentoriaid rhaglen TG, gan gyflwyno disgyblion CA2 i sgiliau codio a’r defnyddio technoleg gwybodaeth presennol mewn hapchwarae.

Dathlwyd y llwyddiant mewn diwrnod o gyflwyniadau ac arddangosiadau rhyngweithiol gan y clybiau o’r ysgolion. Mynychwyd y digwyddiad gan gynrychiolwyr o fyd busnes a diwydiant (gan gynnwys BT) arweinwyr cynghorau, llywodraethwyr ac athrawon o ysgolion lleol.

Cyflwynodd Craig Thomas, Swyddog Rhanbarthol ar gyfer Clwb Côd a Sian Ashton, Gweld Gwyddoniaeth wobrau, tra siaradodd y Llysgennad Mark Jones am yr ymroddiad a’r gwaith caled yr oedd ei dîm wedi cyflwyno i gefnogi’r fenter Clwb Cod. Cafodd y disgyblion oedd wedi cymryd rhan yn y Clybiau Cod eu gwobrwyo gan y DVLA gyda crysau pwrpasol (gweler Ysgol Gynradd Tycroes yn y llun hwn).

Mae cynlluniau ar waith i ehangu ac adeiladu ar lwyddiant y fenter hon.

nol i'r cychwynCyfrifiadau Mathemateg yn Wythnos Gelf Ysgol Marlborough

Pi networkAr ddydd Mawrth 19 Mai bu Llysgennad Dr Claudia Medrano yn ymweld â Ysgol Gynradd Marlborough yng Nghaerdydd fel rhan o Wythnos y Celfyddydau. Mae gan Claudia PhD mewn Mathemateg ac mae’n diwtor Mathemateg.

Pi networkGall hyn ymddangos yn ymyriad rhyfedd gan Lysgennad STEM, ond mae llawer o agweddau ar y byd y Celfyddydau y gellir eu cysylltu â Mathemateg: persbectif, siâp, cymhareb (Vitruvian Man!) i enwi ond ychydig. Dyfeisiodd Claudia a’r athro weithdy arbennig lle cafodd y plant fod yn rhan o ehangiad degol Pi a thynnu rhwydweithiau lliwgar ohono.

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Canfyddiadau Gwerthusiad – Gweithrediadau STEM Learning a Effeithiau 2011-2015

STEM Learning logoMae NFER (Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg) wedi cynnal ymchwil gyda rhanddeiliaid, gan gynnwys:

Dyma rai Ganfyddiadau Allweddol y gwerthusiad.

Pobl Ifanc

“Wrth siarad â Llysgenhadon STEM, gweld pa yrfaoedd sydd ganddynt a pha brentisiaethau a gyrfaoedd y gallech eu cymryd agorodd fy niddordeb mewn gyfer mewn gwirionedd. Mae wedi dangos i mi pa mor ddiddorol fyddai dilyn gyrfa STEM. Mae cael y pynciau hyn yn golygu eich bod yn cael gyrfa well.” (Disgybl)

Athrawon

Cyfleoedd STEM i athrawon – dod â’r byd diwydiant i mewn i’r ystafell ddosbarth

STEM opportunitiesDros y 10 mlynedd nesaf, mae’r DU angen dros 87,000 o beirianwyr a thechnegwyr newydd bob blwyddyn …

“Newid y ffordd rydym yn meddwl, newid yffordd yr ydym yn gweithio, newid y ffordd yr ydym yn gwneud pethau … mae bod yn rhan o rywbeth fel ‘na yn eithaf wych.” Leigh Carnes, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Canolfan Technoleg Gweithgynhyrchu

TIPS (Cynllun Partneriaid Diwydiannol Athrawon)

Mae’r cynllun TIPS yn galluogi athrawon dylunio a thechnoleg, gwyddoniaeth, cyfrifiadureg a mathemateg i fynychu lleoliad gyda cyflogwr lleol am bythefnos. Mae TIPS yn cysylltu athrawon gyda chwmnïau er mwyn iddynt allu ehangu eu gwybodaeth am yrfaoedd peirianneg a thechnoleg, ac yna dod â hyn i’r ystafell ddosbarth.

Felly sut allwch chi gymryd rhan yn y cynllun hwn? Gellir cael mwy o wybodaeth yma am sut y gall eich staff fod yn rhan o’r cyfle hwn.

nol i'r cychwynSteve y Tywydd yn Ysgol Gynradd Llandogo

Cyflwynodd Steve Hoselitz weithdy trawiadol ar systemau tywydd yn Ysgol Gynradd Llandogo ym Mhowys, gan ddangos rhai gweithgareddau rhyfeddol y mae wedi ei ddatblygu: Yr Olwyn Gwmwl; Cylchred Dwr; Gwneud Ceiliog y Gwynt ac Amser Tywydd. Cafwyd adborth positif iawn i Steve a chafodd ei wahodd i ysgolion cynradd Rhaglan a Chrughywel gyda’r un gweithdy.

Dywedodd Mark Watson, Cydlynydd Gwyddoniaeth yn Llandogo,: “Ysgrifennaf atoch i ddiolch i chi am fy helpu i gysylltu â Mr Hoselitz un o’ch Llysgenhadon STEM. Mae newydd orffen ymweld â’n ysgol, gan ein helpu redeg diwrnod cyffrous iawn am ‘tywydd’. Roedd yn bleser cael Mr Hoselitz yn yn yr ysgol ac roedd ei gefnogaeth brwdfrydedd dros y pwnc yn wych. Cafodd bob un o’r plant ddiwrnod gwych.”

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk