Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor y gwanwyn, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy…

Labordy Gwyddoniaeth Goffer DPP

Gopher Twilight CPDMae Gweld Gwyddoniaeth wedi cynnal DPP gyda’r hwyr ar gyfer athrawon yn Techniquest Glyndwr, Wrecsam, Prifysgol Bangor, Canolfan Addysg ac Ymwelwyr Amgylcheddol Gwlyptiroedd Casnewydd a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystod Ebrill a Mai. Mae’r holl athrawon oedd wedi mynychu wedi derbyn pecyn adnoddau Goffer gwerth £60.00. Mae ein DPP nesaf yn cael ei gynllunio ar gyfer mis Gorfennaf ym Mharc Bywyd Gwyllt Manor Park Dinbych y Pysgod. Anfonwch e-bost am fanylion pellach at ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae Labordy Gwyddoniaeth Goffer wedi datblygu pecynnau adnoddau i’w defnyddio gan ysgolion uwchradd a’r ysgolion cynradd sy’n eu bwydo.

Gopher Science logoYn ystod tymhorau’r haf a’r hydref, bydd clystyrau o ysgolion (lleiafswm o dri ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd) yn gallu gwneud cais am Labordy Gwyddoniaeth Goffer AM DDIM neu fynychu DPP ar y rhaglen Goffer i ymgyfarwyddo â’r pecynnau. Bydd pob ysgol sydd yn mynychu naill ai Labordy Gwyddoniaeth Goffer neu DPP hefyd yn cael pecyn adnoddau llawn AM DDIM.

Bydd yr ysgolion uwchradd yn y rhaglen, yn cynnal digwyddiadau Labordy Gwyddoniaeth Goffer trwy wahodd ysgolion cynradd sy’n eu bwydo i gymryd rhan mewn arbrofion cyffrous yn y labordy lle y bydd disgyblion uwchradd yn ennyn diddordeb y disgyblion cynradd â’r gweithgareddau.

Yn ogystal ag ennill profiad gwerthfawr, bydd y disgyblion uwchradd yn gwneud cyfraniad pwysig i’r diwrnod drwy basio ar eu brwdfrydedd i’r plant iau. Bydd hyn yn helpu i gefnogi pontio.

Bydd y manteision yn cael eu teimlo ymhell y tu hwnt i’r plant sy’n mynychu’r sesiynau labordy: bydd yr ysgolion cynradd yn cael eu cyflenwi gydag offer i berfformio arbrofion hyn yn ôl yn eu hystafelloedd dosbarth.

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost i ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014

GwyddonLe

Roedd y GwyddonLe yn Eisteddfod yr Urdd a gynhaliwyd yn y Bala ar ddiwedd mis Mai yn suo unwaith eto gyda cyffro, wrth i ymwelwyr o bob oed yn cael blas o weithgareddau gwyddoniaeth a thechnoleg. Eleni noddwyd a chyd – drefnwyd y Gwyddonle gan Brifysgol Abertawe, gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru. Roedd y stondinau yn cynnwys:

GwyddonLeBu’r gweithgaredd poblogaidd ‘gwneud llysnafedd ‘ ar stondin Gweld Gwyddoniaeth yn yn boblogaidd iawn, gyda chyfranogwyr yn dod i wybod sut y llysnafedd o ludedd gwahanol yn cael ei ddefnyddio gan wlithod a malwod i symud ac amddiffyn eu hunain. ‘Roedd yr holl weithgareddau oedd yn digwydd ar stondinGweld Gwyddoniaeth yn ffurfio rhan o’r bocs o ymchwiliadau gwyddonol ac adnoddau sydd ar gael am ddim i ysgolion uwchradd a’u hysgolion cynradd cysylltiedig drwy’r prosiect Labordy Gwyddonioaeth Goffer, a ddatblygwyd gan y Gymdeithas Bioleg a ariennir gan y Llywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol. I gael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan yn y prosiect hwn, anfonwch e-bost at ymholiadau@gweld-gwyddonioaeth.co.uk.

Diweddariad Ymchwilwyr CREST Seren

CREST logoPeidiwch â cholli allan! Cofrestrwch ar gyfer eich aelodaeth CREST SEREN AM DDIM cyn mis Gorffennaf 2014. Mae’r cynllun CREST Seren ar-lein yn dal i gynnig aelodaeth yn rhad ac am ddim o’r Cynllun ar-lein newydd i ysgolion sydd wedi prynu pecynnau CREST Seren unrhyw adeg ers 2008. Y cyfan sydd angen i’r holl ysgolion hyn ei wneud yw cofrestru cyn 31 Gorffennaf 2014 – www.britishscienceassociation.org/creststar/register.

Rydym yn falch iawn, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol,fod detholiad o’r gweithgareddau Ymchwilwyr Seren CREST wedi cael eu cynhyrchu yn y Gymraeg ac maent ar gael ar-lein.

Rydym yn falch iawn fod detholiad o'r gweithgareddau Ymchwilwyr CREST Seren wedi cael eu cynhyrchu yn y Gymraeg, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru drwy'r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol, ac maent ar gael ar-lein. Adnoddau CREST Seren Cymraeg AM DDIM ar gael yma, tuag at waelod y dudalen. www.britishscienceassociation.org/creststar/sample-activities

Gallwch hefyd gael gwybod sut i redeg Clwb Seren CREST yn eich ysgol yn www.britishscienceassociation.org/creststar.

Mae Ymchwilwyr Seren CREST ar gael fel cynllun aelodaeth ar-lein newydd nawr. Cost cofrestru yw £40 yn unig gyda ffi adnewyddu blynyddol o £20 sy’n daladwy ar ôl y 12 mis cyntaf.

Yn ogystal, mae adnoddau ar-lein newydd megis ‘Gwneud Iogwrt’, gweithgaredd cychwyn CREST ar gyfer disgyblion cynradd. Gall disgyblion ddarganfod sut mae newid llaeth i mewn i iogwrt yn ffordd well i ffermwyr yn Bangladesh i wneud arian. Yna maent yn gwneud a phrofi gwahanol iogwrt eu hunain. Practicalaction.org/yummy-yoghurt-makers.

Techniquest Glyndŵr yn cyflwyno Dysgu fel Teulu trwy STEM

Techniquest Glyndŵr logoGyda chyllid a ddyfarnwyd gan yr Ymddiriedolaeth Datblygu Peirianneg a thrwy gydweithio â Cysylltiadau Allweddol a’r Prosiect Dysgu Teuluoedd Sir y Fflint, mae Techniquest Glyndŵr wedi gallu cyflwyno dysgu STEM i Deuluoedd mewn ysgolion yn Sir y Fflint a Wrecsam.

Ar ddechrau mis Mai cafodd y prosiect ei gyflwyno yn Ysgol Gwynedd, Fflint ac Ysgol Gynradd Gatholig St Winefrid, Treffynnon. Bu disgyblion a’u rhieni / gwarcheidwaid / gofalwyr, gyda chymorth gan dîm Techniquest Glyndŵr, yn gweithio gyda’i gilydd ar ddau brynhawn ar weithgareddau gan gynnwys gweithdai ar Gyrff a Esgyrn, Golau a Sain a sesiwn ar ‘Ddylunio rollercoaster’.

Aeth Dan Biggs, Llysgennad STEM o JCB, draw i Ysgol Gwynedd i siarad am ei waith /prentisiaeth, helpu’r teuluoedd adeiladu reidiau parc thema newydd yn yr ‘Her rollercoaster’ a dosbarthu y gwobrau i’r tîm buddugol. Ymwelodd David Evans o Sarn Associates gyda Ysgol Gatholig St Winefride, gan ddarparu adborth ardderchog am wahanol ‘rollercoasters’ a rhoi sgwrs carismataidd i godi diddordeb y disgyblion mewn STEM.

Yn ystod y mis nesaf, bydd y prosiect yn cael ei redeg ym Maes-y-Llan yn Rhiwabon, gyda James Roberts o BT yn darparu cefnogaeth Llysgennad STEM ar gyfer trydydd sesiwn y prynhawn.

Dywedodd Dawn Pavey, cydlynydd y prosiect yn Techniquest Glyndŵr: "Mae wedi bod yn hyfryd i weld disgyblion ac oedolion yn gweithio gyda’i gilydd i adeiladu ‘rollercoasters’, cynnal arbrofion gyda golau a sain, ac i ymchwilio i bob rhan o’i cyrff. Mae dod â Llysgenhadon STEM i ysgolion cynradd yn helpu plant iau i feddwl sut y gall y pynciau maent yn eu mwynhau yn yr ysgol arwain at swyddi cyffrous y gallant eu cyflawni yn ddiweddarach mewn bywyd. Diolch yn fawr i’r Llysgenhadon STEM sy’n gweithio gyda ni ar y prosiect hwn, yn cyfoethogi y disgyblion a’r oedolion gyda gwybodaeth am eu swyddi ac am ein helpu i ddyfarnu y cynlluniau rollercoaster."

Edrych ar Gyfrifiadureg

Rydym wedi cael ymholiadau gan athrawon am yr hyn sydd ar gael mewn gwyddoniaeth cyfrifiadurol; dyma rai cyfleoedd i ysbrydoli eich disgyblion ac chefnogi athrawon.

‘Apps for Good’

Apps for Good logoMae ‘Apps for Good’ yn anelu at adeiladu y genhedlaeth nesaf o datryswyr problemau a gwneuthurwyr digidol. Mae eu cwrs am ddim i ddisgyblion 10-18 oed ‘yn ticio blwch’ y cwricwlwm cyfrifiadurol newydd ond yn gwneud llawer mwy: mae’n paratoi myfyrwyr i ymchwilio, dylunio a gwneud cynhyrchion digidol a’i cynnig i’r farchnad. Mae ceisiadau ar gyfer Partneriaid Addysg nawr ar agor: www.appsforgood.org.

Gall eich ysgol ymuno â phartneriaid sydd eisoes yng Nghymru – www.appsforgood.org/public/institutions.

Hyfforddiant DPP AM DDIM i athrawon Ysgolion Cynradd ac Uwchradd

Technoteach logoOs ydych am i’r cyfle i uwchsgilio mewn Cyfrifiadureg a phynciau sy’n gysylltiedig â STEM, yna beth am gofrestru i dderbyn ein rhaglen Technoteach AM DDIM.

Mae’r prosiect yn cefnogi ac yn gwella’r TGCh a chwricwla Cyfrifiaduro a ddysgir mewn ysgolion, colegau a sefydliadau addysgol. Mae’r rhaglen hon yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau gyda’r hwyr i chi ar draws ein prifysgolion partner, lle gallwch ddysgu sgiliau newydd a rhannu syniadau ac arfer gorau.

Hyfforddiant DPP AM DDIM i athrawon Ysgolion Cynradd ac Uwchradd a gaiff eu paratoi i fynd i’r afael â’r cwricwlwm newydd cyfrifiadura – Telir costau cyflenwi (hyd at £80).

Mwy o fanylion www.technocamps.com/technoteach.

XLWales yn lansio prosiect iCan

XL Wales logoMae iCan, a ariennir gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol, yn dod a chyffro iPads i’ch ysgol. Mae XLWales yw cefnogi dull o ddysgu sy’n manteisio ar dechnoleg digidol i ddarparu profiadau STEM deniadol a chyffrous.

Mae’r prosiect iCan yn cyfuno detholiad o weithgareddau ymarferol gwyddonol a dylunio a thechnoleg gyda iPad i ddarparu hwyl, rhyngweithiol, ac ymgysylltu a chyfleoedd dysgu ymarferol.

Rydym yn dod i’r ysgol ac mae yr holl offer yn cael ei ddarparu – gan gynnwys yr iPad. Addas o Flwyddyn 1 hyd at ddisgyblion Blwyddyn 6. Gallwn ddarparu’r gweithgaredd i ddau ddosbarth mewn diwrnod, un yn y bore ac un yn y prynhawn.

Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost at info@xlwales.org.uk neu ffoniwch 01792 324060.

Gary y Clown Cerddorol ar daith o gwmpas Cymru

Gary the ClownMae Gary y Clown Cerddorol wedi bod yn teithio o amgylch Cymru yn cynnig gweithdai AM DDIM i ysgolion cynradd, gyda chefnogaeth cyllid gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol. Mae Gary a'i fab Scott  yn ymweld ag ysgolion i ddarparu gweithdai gwyddonol, ymarferol,  rhyngweithiol  yn llawn hwyl. Bydd Gary darparu dau weithdy 2 x 45 munud yr un ar gyfer hyd at 30 o ddisgyblion mewn ystafell ddosbarth.

“Cafodd y plant lawer o hwyl yn chwerthin yn ei driciau anhygoel ac yn mwynhau’r gweithgareddau.” Mr D. Taylor, Pennaeth.

Dyddiadau dal ar gael yn ystod w/c 12 Ionawr, 2015 – Arfordir y Gogledd.

Os hoffech chi i Gary i ymweld â’ch ysgol, anfonwch e-bost ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk gan roi eich manylion cyswllt, enw’r ysgol gyda chôd post, a thri dyddiadau dewisol yn nhrefn blaenoriaeth. Defnyddiwch y teitl ‘Gary y Clown Gweithdai yng Nghymru’ yn yr e-bost. Yna byddwn yn cysylltu â chi i drefnu ymweliad.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk