Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor y gwanwyn, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy…

Mae fersiynau mwy o rai (ond nid pob un) o’r lluniau yn y cylchlythyr hwn – cliciwch ar y llun bach i weld.

DysGwrdd yn Ysgol Uwchradd Eirias, Bae Colwyn ac Ysgol Rhiwabon

Trwy gyflwyniadau byr a bachog ar 15 a 16 Mai, roedd y cyfranogwyr yn rhannu profiadau o redeg gweithgareddau Clybiau STEM yn amrywio o goginio, Clybiau Eco, garddio, adeiladu tai gwydr, seryddiaeth a dylunio cychod rasiowedi eu pweru gan yr Haul.

Yn ogystal a chyflwyniadau’r athrawon, roedd ystod eang o ddarparwyr gweithgareddau yn bresennol yn rhoi trosolwg byr o sut y gallent gefnogi Clybiau STEM yn yr ysgol. Roedd rhain yn cynnwys cynrychiolwyr o Academi Beirianneg Brenhinol, Techniquest Glyndŵr, STEM Cymru, Green Power, y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET) Adnoddau Faraday, ac Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Glyndŵr. Hefyd roedd Llysgenhadon STEMyn rhoi cipolwg ar eu gwaith a sut y gallent gefnogi ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr mewn Clybiau STEM.

Mae fformat DysGwrdd yn sicrhau awyrgylch bywiog a deinamig ar gyfer rhannu syniadau, gofyn cwestiynau a gwneud cysylltiadau newydd.

Pryd fydd yn yr un nesaf? Gwyliwch y gofod hwn! 20 Mehefin Merthyr Tudful – gweler y wefan am fanylion pellach.

nol i'r cychwynCystadleuaeth Berfa 2013

Radyr Primary School Wheelbarrow CompetitionMae’r canolbwyntio ar eu hwynebau yn dweud y cyfan gan eu bod yn rhoi’r cyffyrddiadau olaf i’w arddangosfa flodau. Mae’r disgyblion o Ysgol Gynradd Radur yn un o 60 o ysgolion yng Nghaerdydd, Caerffili a’r Fro a gymerodd ran yng Nghystadleuaeth Berfa 2013, Sioe Flodau RHS Caerdydd ar 19-21 Ebrill 2013.

Wedi’i ysbrydoli gan Ŵyl Lenyddiaeth cyntaf Plant Caerdydd a ddigwyddodd yn y ddinas y mis diwethaf, mae ysgolion lleol wedi cael eu herio i greu berfa o dan y teitl ‘A Wheely Good Read’ ar gyfer y sioe, sydd bellach yn ei nawfed blwyddyn. Mae ymwelwyr i’r sioe yn gallu pleidleisio am eu hoff ferfa, a bydd yr ysgolion buddugol yn derbyn talebau garddio ar gyfer eu hysgolion i barhau â’u diddordebau garddwriaethol.

Roedd 47 berfa gwych yn cystadlu yn 2013 am eu rhan o’r 6,774 o bleidleisiau cyhoeddus, gyda gwobrau ar gyfer 1af (£ 100), 2il (£ 75) a 3ydd (£ 50) o dalebau garddio yn mynd i:

  • 1af – Ysgol Gynradd Moorland
  • 2il – Ysgol Gynradd Coed Glas
  • 3ydd – Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn

Mae’n un o’r ffyrdd o gael pobl ifanc sydd â diddordeb i gymryd rhan yn y digwyddiad garddio mwyaf yng nghalendr Caerdydd. Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol yr RHS ‘, Sue Biggs, ei bod yn falch iawn o weld cymaint o bobl ifanc yn cymryd rhan. “Rwy’n teimlo fod garddio bron wedi hepgor cenhedlaeth”, meddai. “Rydym yn cynnal llawer o gynlluniau mewn ysgolion ac un o’n prosiectau mwyaf poblogaidd yw 'Get Your Grown Up Gardening'. Rydym mewn gwirionedd yn gweld, mewn rhai achosion, pobl ifanc yn addysgu eu rhieni sut i arddio. Yn y 1980au a’r 90au, roedd yn teimlad nad oedd garddio yn cael eu ddysgu mewn gwirionedd, ond mae swing go iawn yn ôl eto ac mae plant yn dechrau dysgu fod tatws yn dod o’r pridd ac nid McDonalds. Mae garddio yn weithgaredd awyr agored gwych gyda nifer o fanteision ac mae’n wych ei weld yn dod yn boblogaidd unwaith eto. Mae’n wych ar gyfer lles a dysgu plant sut i dyfu cnydau eu hunain.”

Wheelbarrow CompetitionMae’r disgyblion yn Radur yn un enghraifft o sut mae ysgolion yn cymryd rhan yn y diwygiad. Maent wedi creu berfa gyda dau bot blodau yn darllen llyfrau Mr Men oherwydd eu bod wedi bod yn darllen y llyfrau yn y dosbarth. Mae’r cymeriadau Mr Men wedi cael eu gwneud o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu, gyda phlanhigion / blodau yn tyfu allan o’u hetiau a chyrff, a bydd Mr Tickle mawr yn hongian oddi ar ochr y ferfa.

Dywedodd y cynorthwy-ydd Addysgu Lisa Greenwood, sydd wedi bod yn helpu’r plant gyda’u creu, ei bod yn credu fod manteision mawr mewn cael y plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored. “Mae ymgyrch fawr yn y cwricwlwm i gael plant y tu allan yn dysgu mwy, felly mae hyn yn weithgaredd perffaith”, meddai. “Mae’r disgyblion Blwyddyn Un a Dau yn yr ysgol wedi bod yn ymwneud ac yn un o’r manteision mawr yw eu cael i weithio gyda’i gilydd ar brosiect. Gallant ddysgu cymaint o ddim ond gwneud tasgau syml. Ni fydd rhai ohonynt erioed wedi plannu blodau cyn hyn na gwneud llawer yn yr ardd ac am eu bod yn darllen y llyfrau yn yr ysgol, mae’n ymestyn eu dysgu. Yn olaf rydym yn tyfu ein ffrwythau a’u llysiau eu hunain ac mae wedi bod yn llwyddiant mawr.”

Ysgol leol arall sy’n cymryd rhan yw Ysgol Heronsbridge, Pen y Bont ar Ogwr, sydd wedi dylunio gardd goetir gwyllt mewn cydweithrediad â’r dylunydd gerddi Anthea Guthrie. Mae’r ardd wedi cael ei ysbrydoli gan y coetir hardd o amgylch Bro Morgannwg, lle mae cyfreithiwraig sydd wedi troi yn ddylunydd gardd wedi dysgu am y pum mlynedd diwethaf. Mae’r ardd goetir yn tynnu sylw at y grefft hynafol o ‘bodging’, lle byddai’r gweithiwr yn prynu stand o goed gan berchennog y tir a a’i dorri ac yn gwneud coesau cadair a chynhyrchion coedwigaeth eraill.

Noddwyd y gystadleuaeth eleni gan Legal & General. Cynhaliwyd y bleidlais yn y sioe ym Mharc Bute ar 19-21 Ebrill.

nol i'r cychwynDolenni i dudalennau newyddion Gweld Gwyddoniaeth

Oherwydd fod cymaint o straeon yn y cylchlythyr misol mae'n amhosibl i gynnwys rhestr cryno o weithgareddau, adnoddau, cystadlaethau, grantiau, cyfleoedd DPP a digwyddiadau yng nghorff y cylchlythyr.

Ond mae eitemau newydd yn cael eu hychwanegu at y tudalennau gwe - gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

nol i'r cychwynGary y Clown Cerddorol

Gary the Musical ClownMae Gary wedi bod yn teithio o amgylch Cymru yn cynnig gweithdai am ddim i ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru, gyda chefnogaeth gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol. Mae Gary a’i fab Scott wedi ymweld ag ysgolion i ddarparu gweithdai rhyngweithiol gwyddoniaeth ymarferol llawn hwyl ar ‘GRYMOEDD’. Mae’r rhain yn cynnwys pob plentyn yn chwarae ar deganau syrcas (troelli plât, gan ddefnyddio Diabolo, a chydbwyso olwyn) a hefyd yn gwneud tegan symudol. Yn dilyn y gweithdai, mae deunyddiau yn cael eu darparu i alluogi athrawon i gynnal gweithgaredd / gweithgaredd clwb neu gymryd rhan mewn gwobrau CREST. Y nod cyffredinol yw gwella dealltwriaeth o wyddoniaeth yn y cartref, yr ysgol a bywyd bob dydd yr ysgol trwy weithdai a phrosiectau STEM. Mae gweithdai Gary yn cael eu cynllunio ar gyfer disgyblion o bob gallu, yn enwedig y rhai sydd â gallu isel ac anghenion arbennig.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ymweliad gan Gary y Clown ewch i www.garytheclown.co.uk.

nol i'r cychwynClwb Cod Ysgol Gynradd Gatholig St Gabriel yn dechrau yng Nghasnewydd

Code Club 1Code Club logoSefydlwyd Clwb Cod ychydig dros flwyddyn yn ôl ac mae’n rhan o rwydwaith cenedlaethol o dan arweiniad gwirfoddowr i ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen i ysgrifennu cod cyfrifiadurol i blant 9-11 oed ar ôl-ysgol am ddim. Erbyn hyn mae dros 750 o Glybiau Cod ar draws y DU, gyda bron i 30 ohonynt yng Nghymru. Dechreuodd Ysgol Gynradd Gatholig St Gabriel ar ddiwedd mis Ebrill 2013, ac hwn yw’r cyntaf i gael ei redeg yng Nghasnewydd gan y Llysgennad STEM a gwirfoddolwr Clwb Côd Gordon Cameron. Mae argaeledd adnoddau cyfrifiadurol yn golygu bod y Clwb yn cael ei gyfyngu i 16 o blant ac, o ganlyniad i gyflwyniad cychwynnol am yr hyn y byddai’r Clwb yn cael ei wneud, mae’r ceisiadau i ymuno yn drwm.

Code Club 2Mae’r gweithgareddau y Clwb yn dechrau gyda phrosiectau parod, fodd bynnag, mae’r plant yn cael eu hannog i ddefnyddio eu brwdfrydedd a’u dyfeisgarwch i greu gemau sy’n fwy cymhleth ac yn bersonol iddyn nhw.

Mae Clwb Cod yn ehangu’n gyflym ond mae’n dibynnu ar wirfoddolwyr sydd yn gallu rhoi swm o amser i fynd i mewn i ysgolion ac yna helpu’r ysgol i gydnabod manteision y clybiau hyn.

nol i'r cychwynWGGPh yn dod i Arfordir Gorllewin Cymru

Dathlwyd Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg ar hyd arfordir Gorllewin Cymru gydag ystod o weithgareddau ar gyfer disgyblion, myfyrwyr a’r gymuned ehangach, gyda llawer ohonynt yn cael eu cefnogi gan grantiau gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Awyr glir a lleuad cilgant oedd y cefndir ar gyfer noson o weithgareddau Sersyllu a seryddiaeth yn Ysgol Uwchradd Tywyn. Rhoddodd staff a myfyrwyr o Adran Ffiseg Prifysgol Aberystwyth sioeau planetariwm 30 munud y tu mewn i’w Cromen chwyddadwy, ac roeddent yn barod y tu allan gyda’u telesgopau manylder uwch i dynnu sylw at cytserau a’r lleuadau ar y blaned Iau. Roedd myfyryr Seryddiaeth TGAU Blwyddyn 10 yr ysgol hefyd wrth law i drefnu ac esbonio gwahanol weithgareddau seryddiaeth. Rhan o’r ffordd drwy’r nos gosodasant allan ‘System Solar Papur Ty Bach’ i lawr y coridor, gan ddefnyddio ffrwythau o wahanol maint ar nifer penodol o daflenni o papur toiled i ffwrdd oddi wrth yr ‘Haul’, er mwyn dangos y meintiau cymharol a safleoedd y planedau.

Aberystwyth University’s Science FairMwynhaodd disgyblion o 34 o ysgol gynradd ac uwchradd yng Ngorllewin Cymru ymweldiad â Ffair Wyddoniaeth Prifysgol Aberystwyth oedd wedi ei lleoli yn y Gawell Chwaraeon ar gampws Penglais. Mae’r digwyddiad blynyddol, a drefnir gan Ganolfan y Brifysgol ar gyfer Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol, yn gyfle i fyfyrwyr a staff y Brifysgol, a sefydliadau lleol eraill, i gyflwyno agweddau ar eu gwaith ac ymchwil i ddisgyblion lleol mewn hygyrch, yn hwyl ac ymarferol ffordd. Dros dri diwrnod roedd y neuadd yn llawn cyffro wrth i’r disgyblion roi cynnig ar weithgareddau fel: cracio y cod RNA, gwneud peli cwstard, a gwylio mewn syndod canon fortecs mawr yn anfon modrwyau powdr uwch eu pennau. A oedd unrhyw un yn ddigon dewr i ddod yn agos at y python gwyn?

Aberystwyth University’s Science FairCynhaliwyd ‘Ffair Byw’n Iach’ ar ôl ysgol lwyddiannus iawn drwy wahodd rhieni a llywodraethwyr i gael mwy o wybodaeth am ddeiet, ffitrwydd a lles cyffredinol ynYsgol Penybryn, Tywyn. Yn arwain at y digwyddiad, bu y staff a’r disgyblion yn gweithio ar y themâu hyn yn yr ysgol,, ynghyd â gweithwyr iechyd proffesiynol a hamdden lleol, er mwyn dangos ac esbonio gwahanol agweddau o’r pynciau.

Ym mhob cornel o’r ystafelloedd dosbarth roedd eu gwaith caled yn amlwg gydag arddangosfeydd o waith ar y corff, dannedd, diet iach a phwysigrwydd cadw’n brysur. Roedd y stondinau bwyd yn arbennig o boblogaidd, yn enwedig y cebabau ffrwythau a’r gwneuthurwr smoothie wedi ei bweru gyda beic!

Digwyddiadau eraill ar y gweill yn yr ardal oedd: Diwrnod Darganfod Gwyddoniaeth a Thechnoleg ar Reilffordd Talyllyn, Tywyn ar gyfer disgyblion cynradd ac uwchradd; ac ymweliad i Ysgol Craig-y-Deryn sydd ar hyn o bryd yn cael eu hadeiladu yn Llanegryn, i ganiatáu i ddisgyblion fydd yn mynychu’r ysgol o fis Medi 2013 i gael gwybod sut mae technolegau cynaliadwy yn cael eu defnyddio i adeiladu eu hysgol newydd.

nol i'r cychwynDarganfod ein lle yn y bydysawd

Ar y cyd â Gweld Gwyddoniaeth, bu Mark Bailey a Libby McKearney o Arsyllfa Armagh yn cyflwyno dau gwrs un dydd i hyfforddi athrawon cynradd yng Nghymru yn ystod mis Mai 2013. Mynychodd 15 o athrawon Brifysgol Glyndŵr, Llanelwy ar 14 Mai ac ar ôl y cwrs cafwyd taith arbennig o gwmpas Cyfleuster OpTIC sydd yn ymwneud â caboli drychau ar gyfer Prosiect Telesgop Eithriadol o fawr, yn ogystal â theithiau o amgylch ardaloedd R & D eraill megis y Ganolfan Ymchwil Ynni Solar.

Cynhaliwyd yr ail gwrs Ne Cymru ar 16 Mai yn y Ganolfan ACE2, Aberddawan, Y Barri gyda 10 o bobl yn bresennol. Gobeithio fod y rhai fynychodd y cwrs wedi cael mwy o wybodaeth gefndir seryddiaeth a chael rhywfaint o syniadau newydd ar gyfer eu intergreiddio i mewn i’r cwricwlwm. Mae’r rhaglen Ymwybyddiaeth Bydysawd Ewropeaidd (UE-UNAWE) yn dilyn yn fras yr un ethos â UNAWE, sef i ddefnyddio’r harddwch a mawredd y Bydysawd i ysbrydoli plant ifanc a’u hannog i ddatblygu diddordeb mewn gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae ganddo’r nod bellach i gyflwyno plant i’r syniad o ddinasyddiaeth fyd-eang a goddefgarwch ar gyfnod hollbwysig o’u datblygiad, a thrwy hynny ddangos eu bod yn rhan o gymuned ryngwladol ehangach.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk