Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor yr haf, cystadlaethau, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy….

A ydych yn cynnal gweithgareddau yn eich ysgol yn ystod Wythnos Dylunio a Thechnoleg 25-29 Mehefin, os felly beth am gysylltu â ni a gofyn am Llysgennad STEM i gefnogi’r digwyddiadau hyn?

Eleni, mae’r Big Bang Cymru 2012 ar 28 Mehefin yn yn Stadiwm Liberty, Abertawe. Mae hyn yn yn o brif ddigwyddiad STEM yng Nghymru ac yn awr yn derbyn cofrestriadau o ysgolion a cholegau. Gallwch gynnig prosiectau STEM eich myfyrwyr i mewn i’r Gystadleuaeth Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg (NSEC) / Peiriannydd Ifanc Prydain ac i rowndiau terfynol rhanbarthol ar gyfer CREST. Mae prosiectau cymwys yn cynnwys gwaith cwrs myfyrwyr neu brosiectau a gwblhawyd yn ystod amser cinio / clybiau ar ôl ysgol. Gall rhai myfyrwyr hefyd gynnig prosiectau sydd wedi eu cwblhau yn eu hamser eu hunain.

Os ydych yn cynllunio prosiect o unrhyw fath neu ddigwyddiad yn eich ysgol ac angen siaradwyr, gweithdai, cysylltiadau â’r byd go iawn, neu pâr arall o ddwylo, cysylltwch Gweld Gwyddoniaeth a gwnewch gais am Lysgennad STEM i ddod i helpu. Mae’r Rhaglen Llysgenhadon STEM AM DDIM i ysgolion. E bostiwch cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu ewch i http://networking.stemnet.org.uk a chliciwch ar ‘CAIS AM LLYSGENNAD STEM’.

nol i'r cychwynGwyddoniaeth Coginio – Dosbarth Meistr

Challenging Heston Blumenthal with some competition was Ambassador Anthony RhodesSTEM Ambassador Anthony RhodesYn herio Heston Blumenthal gyda rhywfaint o gystadleuaeth oedd ein Llysgennad Anthony Rhodes.

Yma Anthony yn cynnal ‘Gwyddoniaeth Coginio’ Dosbarth Meistr ar gyfer y disgyblion clwb gwyddoniaeth ifanc o Ysgol Gynradd Sirol Machynlleth. Dangosodd Anthony fod ‘Coginio gyda Cacennau Cwpan’ yn thema boblogaidd a llwyddodd i gyfuno ei bwnc arbenigol fel Gwyddonydd Roced drwy wneud rocedi ddefnyddio powdr pobi! Dywedodd Katarina, yr athrawes sy’n trefnu y Clwb Gwyliau: “Mae’r plant wedi mwynhau ymweliad Anthony ymweliad a gwnaethom dynnu lluniau. Diolch yn fawr am sicrhau fod y math hwn o weithgaredd yn bosibl ar gyfer lleoliad fel ein un ni!” Mae Ysgol Gynradd Machynlleth mewn lleoliad gwledig gyda 230 o ddisgyblion wedi eu cofrestru.

Dolenni i dudalennau newyddion Gweld Gwyddoniaeth

Oherwydd fod cymaint o straeon yn y cylchlythyr misol mae'n amhosibl i gynnwys rhestr cryno o weithgareddau, adnoddau, cystadlaethau, grantiau, cyfleoedd DPP a digwyddiadau yng nghorff y cylchlythyr.

Ond mae eitemau newydd yn cael eu hychwanegu at y tudalennau gwe - gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

nol i'r cychwynYsgol Gynradd Plascrug yn ennill cystadleuaeth, mynd â disgyblion yn ôl i natur

Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Plascrug, Aberystwyth, gyda tymor cyffrous o’u blaenau. Ar ol ymgeisio mewn cystadleuaeth o’r enw ‘Nabod eich Bwystfilod Bach!’ a drefnwyd gan ddarparwr offer chwarae, ‘Playforce’, mae’r ysgol wedi cael ei goroni’n enillydd.

Roedd y gystadleuaeth yn gofyn i ddisgyblion ad-drefnu detholiad o lythyrau, D Y I L A B D R, i enwi ond cyffredin creadur bach. Drwy ateb llwyddiannus – buwch goch gwta (Ladybird), roedd yr ysgol yn cael eu rhoi mewn raffl fawr ac yn awr maent wedi ennill Bwrdd Archwilio Anifail Bach.

Mae’r bwrdd yn cynnwys hambwrdd arolygiad sy’n cylchdroi ac yn cynnal 6 desgyl petri y gellir eu gweld yn tua dwywaith maint go iawn drwy dri o lensys chwyddwydr. Mae ardal gwaith yn cael ei gynnwys ar y bwrdd hefyd sy’n rhoi lle i blant i gwblhau lluniau o fywyd natur, fel y fuwch goch gwta, pryfed lludw a dail.

Dywedodd Mrs Sweeney, dirprwy bennaeth Ysgol Gynradd Plascrug, “Mae ein disgyblion wrth ein bodd o glywed y newyddion eu bod wedi ennill yr adnodd gwych. Gall plant o bob oed fwynhau ymchwilio i fyd creaduriaid bach. Bydd y bwrdd yn sicr yn cyfoethogi eu profiad dysgu yn yr awyr agored; mae’r cyfleoedd dysgu yn awr yn ddiddiwedd.”

Cadarnhaodd Dr Colin Macadam, rheolwr gyfarwyddwr Playforce, “Rydym yn llongyfarch Ysgol Gynradd Plascrug a gobeithio y bydd y plant yn cael llawer fwynhad allan o’n bwrdd archwilio creaduriaid bach. Mae’r profiad o chwarae yn yr awyr agored yn hanfodol ar gyfer bob plentyn o ran datblygiad emosiynol, cymdeithasol ac addysgol. Trwy chwarae a darganfod rydym yn gobeithio y bydd y bwrdd creaduriaid bach yn caniatáu i chwilfrydedd y disgyblion o’r byd naturiol ffynnu. Ein nod yw i greu mannau awyr agored sydd wir yn cefnogi dysgu.”

nol i'r cychwynHwyl Wyddonol Prifwyl yr Urdd

2012 Urdd EisteddfodRoedd darpariaeth Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe ar ei orau yn Eisteddfod yr Urdd 2012, a hynny ym mhabell GwyddonLe ar y maes. Y naturiaethwr sydd wedi teithio’r byd, Iolo Williams agorodd y babell yn swyddogol cyn cymryd rhan mewn sesiwn holi ag ateb gyda’r cyflwynydd teledu a chyn-fyfyrwraig Prifysgol Abertawe, Nia Parry.

Roedd cerbyd Bloodhound yn GwyddonLe eleni. Bloodhound yw’r cerbyd enwog sy’n gobeithio torri’r record byd ar gyfer cyflymder tir a chyrraedd 1,000 milltir yr awr yn 2013.

Mae ymchwilwyr o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe wedi cyfrannu at ddyluniad aerodynameg Bloodhound ac roedd fideo yn olrhain hanes y cynllun i’w weld gydol yr wythnos hefyd.

2012 Urdd EisteddfodYn ôl Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd: “Caiff GwyddonLe ei ystyried yn un o atyniadau blaenllaw’r ŵyl a bydd gweithgareddau rhyngweithiol o bob math yn cael eu cynnal yno gydol yr wythnos, ar y thema ‘Byd Egnïol.’ Rydym fel mudiad yn hynod ddiolchgar i Brifysgol Abertawe am eu cefnogaeth gyson a’u harweiniad gwych ym maes gwyddoniaeth ar y maes. Maent yn dod â’u harbenigedd, ac yn cynnig arlwy flaengar i blant a phobl ifanc sy’n dod draw i fwynhau yn y brifwyl.”

Bu staff academaidd a myfyrwyr ôl-raddedig o Adrannau Peirianneg, Ffiseg, Biowyddorau, Mathemateg, Daearyddiaeth a Meddygaeth Prifysgol Abertawe yn darparu gweithgareddau hwyliog a rhyngweithiol bob dydd.

Bu Adrannau Cyfrifiadureg Prifysgolion Abertawe, Aberystwyth a Bangor hefyd yno i hyrwyddo cynllun Technocamps ac yn ceisio annog ymwelwyr i reoli robotiaid cyfrifiadurol ymysg pethau eraill.

Yn ogystal bu llu o gyrff allanol yn arddangos eu gwaith yn GwyddonLe gan gynnwys Techniquest, Yr Ardd Fotaneg, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Rheilffordd Llyn Llanbadarn, First Hydro, Mad Science a llawer mwy.

Roedd rhywbeth newydd sbon i wneud draw yn y babell bob dydd, gan gynnwys gweithgareddau crefft gwyddonol o bob math, arbrofion gyda melinau gwynt, cyfle i gyflwyno’r tywydd trwy gyfrwng sgrîn werdd ryngweithiol heb anghofio gweld llosgfynyddoedd yn ffrwydro.

nol i'r cychwynBloodhound yn disgleirio ar Faes yr Eisteddfod

BloodhoundBu y cerbyd uwch sonig enwog Bloodhound ym mhabell GwyddonLe ar faes Eisteddfod yr Urdd rhwng 5–9 Mehefin 2012.

Ffoto: Bloodhound SSC project: Curventa & Siemens

Bloodhound yw’r cerbyd enwog sy’n gobeithio torri’r record byd ar gyfer cyflymder tir a chyrraedd 1,000 milltir yr awr yn 2013. Bydd y car yn mynd pum gwaith yn fwy cyflym na char Fformwla Un ac yn cael ei bweru gan fotor Eurojet EJ200. Mae’n 12.8 metr o hyd ac yn pwyso 6.4 tunnell fetrig.

Mae ymchwilwyr o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe wedi cyfrannu at ddyluniad aerodynameg Bloodhound. Bydd y gwyddonwyr sydd wedi bod ynghlwm i’r cynllun yn GwyddonLe i adrodd hanes y cerbyd a bydd fideo yn olrhain datblygiad y cynllun i’w weld gydol yr wythnos.

Bloodhound at SwanseaMae Bloodhound wedi cael ei gynllunio yn arbennig i ysbrydoli mwy o bobl ifanc i astudio pynciau STEM (Peirianneg, Gwyddoniaeth, Technoleg a Mathemateg) a thrwy hynny i greu cenhedlaeth newydd o ddarpar wyddonwyr a pheirianwyr.

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe wedi treulio rhan helaeth o’r ddwy flynedd ddiwethaf yn teithio o amgylch ysgolion Cymru yn cynnal gweithdai wedi’u seilio ar gynllun Bloodhound.

Meddai Dr Ben Evans, Cynorthwy-ydd Ymchwil yng Ngholeg Beirianneg Prifysgol Abertawe ac aelod o dîm dylunio’r Bloodhound SSC: “Mae wedi bod yn fraint cael bod yn rhan o brosiect mor eiconig a braf yw cael rhoi llwyfan iddo yn un o wyliau ieuenctid mwyaf Ewrop. Os byddwn yn gallu defnyddio prosiect Bloodhound i ddangos i bobl ba mor gyffrous y gall peirianneg fod ac annog mwy o blant a phobl ifanc i astudio pynciau STEM, yna byddai’n fwy na bodlon!”

Mwy… www.bloodhoundssc.com/education.cfm.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk