Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cyfle i ddarllen storïau ysbrydoledig, darganfod cyfleoedd newydd a chael gwybod sut y gall ymweliad Llysgennad STEM i’ch ysgol ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Mae manylion am ddigwyddiadau, cystadlaethau, grantiau, DPP, gwobrau a mwy ar ein tudalennau gwybodaeth athrawon.

Anfonwch eich adborth Llysgennad i ni

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.

Ceisiadau Llysgenhadon STEM

I wneud cais am Lysgennad, llenwch ein ffurflen gais Llysgennad STEM ar-lein. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr.

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

 • Mae CAT yn dathlu Wythnos Wyddoniaeth Prydain o 14 -18 Mawrth ac yn cynnig gostyngiad o 10% ar gyfer grwpiau ysgolion ar weithgareddau STEM dethol. I sicrhau ymweliad cysylltwch gyda 01654705983 / education@cat.org.uk neu ewch i http://learning.cat.org.uk/en/for-your-subject
 • Ffair Big Bang: 16-19 Mawrth- i gyd-fynd ag Wythnos Wyddoniaeth Prydain, bydd Ffair Big Bang yn yr NEC yn Birmingham unwaith eto yn agor ei drysau i filoedd o fyfyrwyr, athrawon a Llysgenhadon STEM.
 • Diwrnod Cenedlaethol Menywod mewn Peirianneg 23 Mehefin Eisiau cymryd rhan yn y Diwrnod Cenedlaethol Menywod mewn Peirianneg 2016? – Gweler mwy yma.
 • British Science Week 2016 logoWythnos Wyddoniaeth PrydainEwch i wefan newydd Wythnos Wyddoniaeth Prydain. Mae’r wefan yn cynnig adnoddau ar gyfer cynllunio a threfnu digwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain. Gallwch gofrestru digwyddiadau a gofyn am becyn marchnata AM DDIM, yn ogystal â dod i wybod am gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwyddonol dinasyddion a rhai o’n digwyddiadau blaenllaw.

Grantiau y Sefydliad Brenhinol

Mae y Sefydliad Brenhinol yn cynnig grantiau o hyd at £500 i ysgolion y wladwriaeth yn y DU a Colegau Addysg Bellach i gynnal gweithgaredd cyfoethogi STEM ar gyfer eu hathrawon a myfyrwyr.

Ariennir y cynllun gan Sefydliad Causeway. Mae wedi’i gynllunio i integreiddio gweithgareddau STEM megis sioeau, sgyrsiau a gweithdai ar waith yr ysgol ac i gefnogi datblygiad proffesiynol athrawon. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn £500 tuag at unrhyw weithgaredd a restrir ar y Cyfeiriaduron STEM a rhaid cynnal y gweithgaredd cyn diwedd mis Gorffennaf 2016. Mae mwy o wybodaeth yma neu e-bostiwch stemdirectories@ri.ac.uk dyddiad cau: 7 Chwefror 2016.

nol i'r cychwynHeriau STEM Cynradd ac Uwchradd

Mae Heriau STEM ar gael AM DDIM i bob Ysgol Gynradd (blwyddyn 5 a 6) ac Ysgolion Uwchradd (CA3) yng Nghymru yn 2016 gydag nawdd gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Bydd disgyblion Uwchradd sy’n cymryd rhan yn yr her yn cael ei gofrestru ar gyfer Gwobr CREST Darganfod. I gofrestru eich diddordeb,anfonwch e-bost at ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

 • De Cymru: tan fis Mawrth 2016
 • Gorllewin Cymru: 25-30 Ebrill 2016
 • Gogledd Ddwyrain Cymru: 27 Mehefin – 1 Gorffennaf 2016
 • Gogledd-orllewin Cymru: i’w gadarnhau

Y Llychlynwyr yn cynnal parti!

The Vikings are partying too!Ar gael AM DDIM i bob Ysgol Cynradd ac Uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 gyda nawdd gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Ymunwch â Scientific Sue ar y daith hanesyddol a chreadigol o ddarganfod.

 • Gogledd Ddwyrain Cymru: 10-13 Mai
 • De Cymru: Mehefin 13-17
 • Gorllewin Cymru: Mehefin 20-24
 • Gogledd-Orllewin Cymru: 4-8 Gorffennaf

The Vikings are partying too!Bydd Dreigiau tân Sue yn dathlu deor eu baban diweddaraf – ond mae yna broblem- nid oes gan ddraig bach unrhyw adenydd eto. Bydd Sue angen llawer o wirfoddolwyr i’w helpu i ymchwilio ac archwilio y gwyddoniaeth o sut y mae dreigiau yn hedfan ac yna, gan ddefnyddio y gwyddoniaeth y tu ôl i wahanol fathau o dannau y ddraig (stêm, niwl rhewllyd, nwyon ffrwydrol, hylifau fflamadwy a fflamau mawr) yn ogystal â phrosesau treuliad ffiaidd y ddraig. Mae’n gobeithio i ddatrys ffordd a fydd yn caniatáu i’r ddraig bychan allu hedfan ac yn ymuno yn y dathliadau!

Bydd y gwyddoniaeth yn canolbwyntio ar: adweithiau cemegol, hylosgi, cyflwr mater, hedfan, hynofedd, grymoedd, egni, treuliad, a resbiradaeth, profion ar gyfer ocsigen, carbon deuocsid a hydrogen. Hyd y perfformiad: 1 awr.

I gadw lle, anfonwch e-bost at Gweld Gwyddoniaeth ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk – bydd angen i ysgolion gadw lle am hanner diwrnod ar gyfer bob sioe.

Cystadleuaeth ‘Raspberry Pi’ 2015/2016 bellach ar agor

Eleni rydym yn herio myfyrwyr i ddefnyddio’r “Raspberry Pi” i hybu arloesedd mewn chwaraeon a hamdden. O greu technoleg monitro perfformiad-gwisgadwy drwodd i ddatblygu app rheoli torf ar gyfer ei defnyddio mewn stadiwm!

Os hoffech chi ddarganfod mwy am y gystadleuaeth, cofrestrwch eich diddordeb yma a byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir i adael i chi wybod sut i gofrestru.

Y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Mae cynnig Cronfa Addysgol Thomas Howell ar gyfer Gogledd Cymru i ysgolion a cholegau bellach yn ehangu ei gylch gwaith i gynnwys DYSGU STEM a COSTAU MYNEDIAD AM DDIM i fyfyrwyr 11-18 oed (gan gynnwys blwyddyn 6). Gall llawer o weithgareddau gael eu darparu yn ddwyieithog os oes angen. Cysylltwch â Gabrielle Ashton ar 01654 705984 neu education@cat.org.uk i archebu eich ymweliad AM DDIM i CAT yn awr.

Cyllid ar gael ar gyfer DPP – Cyfoeth o gynnwys STEM perthnasol yn ein cwrs hyfforddi athrawon sydd wedi ei gynllunio a’i dderbyn yn ddiweddar drwy’r Rhaglen Dysgu Byd-eang. Anogwch eich disgyblion i edrych ar y posibiliadau o allyriadau di-garbon. Gweithgareddau, adnoddau a chyd-destun byd-eang. Gellir gwneud cais am o GLP er mwyn cael nawdd i dalu am y cwrs. Cysylltwch â ni yn education@cat.org.uk neu mae mwy o wybodaeth yma.

nol i'r cychwynPwmpenni yn erbyn Tlodi

Pumpkins Against PovertyPwmpenni yn Erbyn Tlodi yw gweithgaredd STEM newydd ‘Practical action’ gyda adnoddau trawsgwricwlaidd STEM a Daearyddiaeth ar gyfer ysgolion cynradd.

Yn seiliedig ar eu gwaith gyda chymunedau sy’n cael eu effeithio gan lifogydd ym Mangladesh, mae’r gweithgareddau yn cynnwys cyfle i ddisgyblion archwilio cylch bywyd pwmpenni, dylunio a gwneud pecyn hadau a gweithgareddau mathemateg.

Mae’r deunyddiau i gyflwyno’r prosiect ar gael am ddim yma.

Cystadleuaeth gwneud ffilmiau ‘Into Space’

Mae prosiect Into Space yn cynnwys gweithgareddau am ddim ar gyfer pobl ifanc 5-19 oed ar thema gofod ac archwilio, gan gynnwys cystadleuaeth ffilm sy’n cynnig y cyfle i chwe disgybl buddigol ffodus i weld eu gwaith yn cael ei sgrinio mewn orbit o gwmpas y Ddaear i Tim Peake yn ystod ei genhadaeth i’r Orsaf Ofod Ryngwladol! Bydd y gystadleuaeth yn cau am hanner dydd ar ddydd Llun 15 Chwefro, 2016.

Mae rhagor o wybodaeth am y gweithgareddau gwahanol a’r gystadleuaeth yma.

nol i'r cychwynHer “Rollercoaster” Marblis

Marble Rollercoaster Challenge - AbertilleryCynhaliodd Ysgol Gyfun Abertyleri her ar gyfer naw ysgol gynradd leol fel rhan o’u bore pontio. Cymerodd y disgyblion Blwyddyn 6 ran yn yr Her Farblis Cynradd a chawsant eu cynorthwyo’n fedrus gan ddisgyblion Blwyddyn 7; buont yn gweithio mewn timau i gwblhau tri her sy’n seiliedig ar rymoedd a ffrithiant. Roedd y disgyblion wedi cael eu herio i feddwl am bwysigrwydd cyflymder, disgyrchiant a ffrithiant. Maent yn creu tŵr cerdyn a defnyddio’r wybodaeth honno i greu eu Ras Farblis eu hunain ac yn edrych ar pam fod disgyrchiant yn hanfodol fel rhan o’r cynllun.

Marble Rollercoaster Challenge - LlangattockY ddau dîm buddugol oedd Ysgol Mileniwm Rose Heyworth ac Ysgol Gynradd Blaenycwm. Roedd bob un o’r disgyblion wedi mwynhau’r her ymarferol ac yn edrych ymlaen at symud i’r ysgol uwchradd y flwyddyn nesaf.

“Roedd y disgyblion cynradd yn gweithio mewn timau gydag aelodau o Flwyddyn 7 i fynd i’r afael â’r herroeddynt i gyd wedi gwir fwynhau y sialens. Mae eu dyluniadau Ras Marblis yn ddyfeisgar ac yn greadigol. Yr oedd yn sicr yn ddigwyddiad llwyddiannus a hoffwn ddiolch i Gweld Gwyddoniaeth am ansawdd y ddarpariaeth.” Mr Williams (Ysgol Gyfun Abertyleri)

Mae’r gweithdai Cynradd (Blwyddyn 5 a 6) ac Uwchradd (CA3) ar gael AM DDIM. Er mwyn cofrestru diddordeb anfonwch ebost i ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Lluniau: Disgyblion yn y gweithdy a gynhaliwyd yn Ysgol Gyfun Abertyleri; Disgyblion yn y gweithdy a gynhaliwyd yn Ysgol Gynradd Llangatwg

Pennaeth ysgol o Fro Morgannwg ar y rhestr fer ar gyfer gwobr o $1 miliwn

Mae pennaeth o Fro Morgannwg wedi cyrraedd i’r 50 uchaf ar restr fer ryngwladol gyda gwobr gwerth $1 miliwn. Mae Janet Hayward o Ysgol Gynradd Tregatwg, Y Barri, gyda siawns o ennill y Ail Wobr Blynyddol Athrawon Byd-eang y Sefydliad Varkey.

Mae’r wobr yn aml yn cael ei ystyried fel y Wobr Nobel ar gyfer addysgu a dyma’r wobr fwyaf o’i math. Mae Ms Hayward yn un o dri o athrawon yn y DU i gyrraedd y rhestr fer. Yn ei enwebiad, cafodd ei disgrifio fel un oedd yn cael ei adnabod “am ei brwdfrydedd wrth ysbrydoli disgyblion i ddysgu mewn ffyrdd newydd”. Un o’i hysgolion oedd ymhlith y defnyddwyr cynnar o wi-fi yn yr ystafell ddosbarth, gan ennill gwobr dechnoleg genedlaethol, tra bod ei hysgol bresennol yn achos prawf ar gyfer cyfrifiaduron solar ac mae ganddi wyth o sgriniau ym mhob ystafell ddosbarth.

Dywedodd Ms Hayward os y bydd yn ennill, y byddai’n rhoi’r wobr tuag caffi cymunedol: “Nid gwobr i mi yn bersonol yw hyn. Y gobaith mawr yw y byddai’r wobr yn dod i’r ysgol ac yn ariannu caffi cymunedol yr ydym yn bwriadu adeiladu ar gyfer y gymuned yn Nhregatwg", meddai wrth BBC Radio Wales

Ers 2012, mae Ms Hayward wedi cadeirio y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol ac yn 2014 derbyniodd OBE am ei gwasanaeth i addysg. Dywedodd Sunny Varkey, sylfaenydd y Sefydliad Varkey fod y miloedd o enwebiadau a cheisiadau a dderbyniwyd yn “brawf o gyflawniadau ‘athrawon”.

Ysgol Gynradd Thornhill yw’r ysgol gyntaf yng Nghymru i ennill Gwobr Ashden

Thornhill Primary School first Welsh school to win an Ashden AwardYsgol Gynradd Thornhill yng Nghaerdydd yw’r ysgol gyntaf yng Nghymru i ennill Gwobr Ysgol Gynaliadwy Ashden. Roedd y beirniaid wedi eu plesio gan barodrwydd yr ysgol i dreialu syniadau newydd a rhannu’r canlyniadau ag eraill. Mae eu penderfyniad i leihau allyriadau carbon i’r lleiafswm absoliwt wedi cael ei rannu gan sgwad brwdfrydig o eco-ryfelwyr ifanc sy’n cadw gwastraff ynni i isafswm gyda’u hapwiriadau ar oleuadau ac offer sydd wedi cael eu gadael ymlaen yn yr ystafell ddosbarth.

Bellach yn ei 15fed blwyddyn, mae Gwobrau Ashden yn hyrwyddo atebion ynni ymarferol, lleol sy’n torri carbon, lleihau tlodi a gwella bywydau pobl yn y DU a gwledydd sy’n datblygu. Dyma’r flwyddyn gyntaf y mae’r Gwobrau Ysgolion wedi cael eu dathlu mewn seremoni ar wahân sydd hefyd yn tynnu sylw at gyflawniadau ysgolion sy’n cymryd rhan yn y rhaglen LLAI o CO2 Ashden.

Llun: Clwb Eco Thornhill gyda’r Pennaeth a’r Cydlynydd Eco. (Erthygl – PrimaryTimes)

nol i'r cychwynYsgol Gynradd Pencoed yn ennill gwobr am ystafell ddosbarth coetir

Ysgol Gynradd PencoedPencoed Primary School wins woodland classroom awardMae Ysgol Gynradd Pencoed ym Mhenybont ar Ogwr wedi ennill gwobr am wneud ei coetir lleol i mewn i ystafell ddosbarth i ddisgyblion. Planwyd coetir gan yr ysgol 24 mlynedd yn ôl, ac ers hynny mae wedi dod yn “rhan annatod o ddysgu disgyblion”. Curodd yr ysgol ysgolion eraill ar draws y DU i dderbyn gwobr aur Rhagoriaeth mewn Ysgolion Coedwigaeth gan elusen Addysg y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol.

Enillodd Ysgol VCP Glanyfferi yn Sir Gaerfyrddin wobr arian am eu gwaith dosbarth addysgiadol awyr agored.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk