Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cyfle i ddarllen storïau ysbrydoledig, darganfod cyfleoedd newydd a chael gwybod sut y gall ymweliad Llysgennad STEM i’ch ysgol ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Mae manylion am ddigwyddiadau, cystadlaethau, grantiau, DPP, gwobrau a mwy ar ein tudalennau gwybodaeth athrawon.

Wythnos Wyddoniaeth Prydain, 13-22 Mawrth, 2015

Planning for BSWMae Wythnos Wyddoniaeth Prydain (BSW), Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg gynt (NSEW)) yn rhaglen o a ddigwyddiadau a gweithgareddau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg ar draws y DU wedi’u hanelu at bobl o bob oed am ddeng niwrnod.

BSW logoGall ysgolion drefnu digwyddiad neu weithgaredd, ac mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain yn helpu cynllunwyr a threfnwyr drwy ddarparu adnoddau, gweithgareddau a chymorth am ddim. Peidiwch ag anghofio y gallwch hefyd wneud cais am Lysgennad STEM i helpu gyda’ch digwyddiadau Wythnos Gwyddoniaeth trwy glicio yma.

Ar gyfer prosiectau mawr, cyngor, adnoddau a chyfleoedd i ennill gwobrau gwych, ewch i http://britishscienceweek.org/plan/ i gael gwybod y manylion am y canlynol: Pecynnau gweithgaredd; nwyddau BSW; astudiaethau achos; Prosiectau gwyddoniaeth dinasyddiaeth; Diwrnod arddangos; Gwobrau digwyddiad; Dod o hyd i gyflwynydd; Canllawiau defnyddiol; cwisiau.

nol i'r cychwynCronfa Grantiau Allgymorth Bychain

RSC logoOutreach Fund small grantsMae Grantiau o hyd at £2,000 ar gael ar gyfer prosiectau sy’n codi ymwybyddiaeth o le cemeg ym mywydau bob dydd pobl, yn enwedig y rhai nad ydynt eisoes â diddordeb mewn cemeg, a / neu ddatblygu sgiliau cyfathrebu gwyddonol i bobl sydd eisoes wedi eu hyfforddi i safon uchel mewn cemeg. Gallwch weld mwy o fanylion yma. Cyfle delfrydol i gysylltu ymweliad ag Wythnos Wyddoniaeth Prydain. Dyddiad cau 31 Ionawr 2015.

Digwyddiadau Mathemateg yn yr Amgueddfa DPP

Safleoedd Amgueddfa Genedlaethol Cymru – gweler isod am ddyddiadau

National Mueseum of Wales logoMae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig digwyddiadau DPP AM DDIM ar ran Amgueddfa Genedlaethol Cymru sydd yn canolbwyntio ar ffyrdd o ddod â’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd yn fyw tu allan i amgylchedd yr ystafell ddosbarth. Yn ystod y dydd bydd Alessio Bernardelli yn darparu gweithdy i annog athrawon i nodi cyfleoedd i ddatblygu rhesymu rhifiadol mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd ar draws gwahanol feysydd y cwricwlwm.

Bydd hefyd cyfle i ddefnyddio pecyn cymorth newydd arloesol dwyieithog sy’nedrych ar sgiliau mathemateg yn seiliedig ar gasgliadau ar draws Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru. Bydd y pecyn cymorth yn cynnwys adnoddau i’w defnyddio wrth addysgu’r Fframwaith Rhifedd, cefnogi datblygiad sgiliau a’r pontio o ysgol gynradd i ddysgu yn yr ysgol uwchradd. Bydd pecyn adnoddau hefyd yn cael ei ddarparu ar gyfer yr holl athrawon sy’n mynychu.

Bydd y digwyddiad DPP i athrawon yn cynnig cyfle anffurfiol a deinamig i athrawon i gyfnewid syniadau a safbwyntiau, ac yn rhannu syniadau ynghŷd chyfarfod Llysgenhadon STEM.

Archebwch eich lle: 13 Ionawr Llanberis; 20 Ionawr Caerdydd; 27 Ionawr Sain Ffagan (ychydig tu allan i Gaerdydd) ; 30 Ionawr Swansea; 3 Chwefror Llandysul; 6 Chwefror Caerleon; 11 Chwefror Y Pwll Mawr, Blaenafon.

neu cysylltwch â ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk - ffoniwch 02920 344727.

nol i'r cychwynDolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Cystadleuaeth Rhedeg ar Haul

Year 6 members of the Llantilio Pertholey Church in Wales Primary SchoolMae ysgolion ledled y wlad wedi bod yn cyflwyno eu syniadau creadigol i ennill paneli solar.

Ysgrifennodd aelodau o bwyllgor eco Blwyddyn 6 Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Llandeilo Bertholau gân am baneli solar yn gyfan gwbl heb oruchwyliaeth ac yna ei dysgu i aelodau iau o’r pwyllgor. Gweler eu cyfraniadau fideo ysbrydoledig yma.

Y Gelfyddyd o Hedfan

Llangattock Art of FlightCafwyd diwrnod gwych yn Ysgol Gynradd Llangatwg pan fu disgyblion Blwyddyn 5/6 yn mwynhau eu hunain yn astudio y Gelfyddyd o Hedfan.

Arweiniodd Llysgennad STEM Dean Mosley Flwyddyn 5/6 trwy’r cyfnod cyfarwyddyd ac adeiladu wrth i’r plant ddechrau eu taith i mewn i gelfyddyd technoleg hedfan. Fel hedfanwr modelau brwd ei hun ac aelod o Glwb Aero Trefynwy a Rhaglan, mae Dean yn gallu cyfleu ei frwdfrydedd ei hun ar gyfer hedfan i ysbrydoli’r plant.

Delta DartRoedd y model Dart yr oedd y plant yn adeiladu yn awyren syml wedi ei bweru gyda band rwber gyda lled adenydd o 30cm; mae’n cael ei wneud o bren balsa a phapur pwysau ysgafn sydd yn ffurfio ei groen.

Daw yn wreiddiol o ddyluniad Americanaidd. Mae dyluniad y model hwn yn ei gwneud yn addas ar gyfer hedfan mewn neuaddau chwaraeon neu yn yr awyr agored ar ddiwrnodau sych tawel da. Gall y model hwn gael ei hadeiladu gan ddisgybliom o naw oed (dan oruchwyliaeth) ac i fyny.

Dywedodd y Pennaeth Hayley Smith: “Roedd hyn yn gyfle gwych i’r disgyblion gael profiad o adeiladu a hedfan awyrennau eu hunain. Roeddem yn ffodus gyda’r tywydd ac yn gallu hedfan yr awyrennau y tu allan.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk