Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor y gwanwyn, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy…

Mae fersiynau mwy o rai (ond nid pob un) o’r lluniau yn y cylchlythyr hwn – cliciwch ar y llun bach i weld.

nol i'r cychwynDolenni i dudalennau newyddion Gweld Gwyddoniaeth

Mae llawer o ddigwyddiadau newydd wedi cael eu gosod – ac mae eitemau newydd yn cael eu hychwanegu yn barhaus at ein tudalennau ar y we a thudalennau gwybodaeth athro. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

nol i'r cychwynGary y Clown Cerddorol yn ôl yng Nghymru

Gary the ClownGary y Clown Cerddorol Bydd Gary yn teithio o amgylch Cymru yn cynnig gweithdai AM DDIM i ysgolion cynradd, gyda chefnogaeth gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol. Bydd Gary a’i fab Scott yn ymweld ag ysgolion i ddarparu gweithdai gwyddoniaeth rhyngweithiol yn llawn hwyl.

Bydd Gary darparu dau weithdy 2 x 45 munud yr un ar gyfer hyd at 30 o ddisgyblion mewn ystafell ddosbarth.

“Cafodd y plant lawer o hwyl yn chwerthin yn ei driciau anhygoel ac yn mwynhau’r gweithgareddau.” Mr D. Taylor, Pennaeth.

Dyddiadau ac ardaloedd:

Os hoffech chi i Gary i ymweld â’ch ysgol, anfonwch e-bost ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk gan roi eich manylion cyswllt, enw’r ysgol gyda chôd post, a thri dyddiadau dewisol yn nhrefn blaenoriaeth. Defnyddiwch y teitl ‘Gary y Clown Gweithdai yng Nghymru’ yn yr e-bost. Yna byddwn yn cysylltu â chi i drefnu ymweliad.

nol i'r cychwynLab Gwyddoniaeth Gopher yn dod i Gymru

Gopher Science Lab comes to WalesMae ymchwil yn dangos bod y rhan fwyaf o fyfyrwyr cynradd yn mwynhau gwyddoniaeth yn yr ysgol, ac eto ychydig iawn sy’n dyheu i fod yn wyddonwyr ac mae eu diddordeb mewn gwyddoniaeth yn aml yn pylu. Bydd Lab Gwyddoniaeth Gopher yn helpu i newid hyn. Mae’r Lab yn fenter cyfnod pontio newydd yng Nghymru a noddir gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Gopher Lab logoMae 250 o becynnau adnoddau yn cael eu datblygu i’w defnyddio gan ysgolion uwchradd ac ysgolion cynradd sy’n eu bwydo sydd yn cynnwys saith gweithgaredd ymarferol hawdd i’w rhedeg i brocio’r meddwl a thri gweithgaredd ymarferol y gellir eu cynnal yn y dosbarth ar gyfer gwella y cwricwlwm.

Bydd clystyrau o ysgolion (lleiafswm o dri ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd) yn gallu gwneud cais am DPP undydd AM DDIM ar y rhaglen Gopher a ymgyfarwyddo â’r pecynnau. Bydd pob ysgol sy’n mynychu hefyd yn derbyn pecyn adnoddau llawn AM DDIM.

Bydd ysgolion uwchradd yn y rhagle, yna cynnal digwyddiadau drwy wahodd ysgolion cynradd sy’n eu bwydo i gymryd rhan mewn arbrofion cyffrous yn y labordy lle bydd disgyblion uwchradd yn ennyn diddordeb y disgyblion cynradd gyda’r gweithgareddau.

Yn ogystal ag ennill profiad gwerthfawr, bydd y disgyblion uwchradd yn gwneud cyfraniad pwysig i’r diwrnod drwy basio ar eu brwdfrydedd i’r plant iau. Bydd hyn yn helpu i gefnogi y pontio.

Bydd y manteision yn cael eu gweld ymhell y tu hwnt i’r plant sy’n mynychu’r sesiynau labordy: bydd yr ysgolion cynradd yn derbyn offer i berfformio’r arbrofion hyn yn ôl yn eu hystafelloedd dosbarth.

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost i ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynYsbrydoli Gwyddoniaeth yn yr ystafell ddosbarth

Ysgol Bro GwaunCynhaliodd Ysgol Bro Gwaun y digwyddiad Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Gynradd Addysgu (PSTT) cyntaf yng Nghymru.

Treuliodd athrawon o Ysgol Bro Gwaun a’r ysgolion cynradd sy’n eu bwydo ddau ddiwrnod yn archwilio sut i wella dysgu drwy ddatblygu sgiliau ymholi gwyddonol a gwybodaeth wyddonol. Maent hefyd yn ymchwilio ffyrdd o gofnodi gwaith y plant a thrafod awgrymiadau ymarferol ar gyfer addysgu gwyddoniaeth.

Yn ystod y DPP, dechreuodd yr athrawon iddatblygu rhaglen cyfnod pontio trwy rannu, cynllunio a chyfnewid arferion da, yn ymwneud â’r cwricwlwm gwyddoniaeth yng nghyd-destun y byd go iawn a’r byd gwaith.

Ysgol Bro GwaunBydd athrawon o’r clystyrau a Llysgenhadon STEM yn cynllunio gweithgareddau ystafell ddosbarth gyda cefnogaeth gan Gweld Gwyddoniaeth a’r awdures gwyddoniaeth cynradd Anne Goldsworthy. Mae’r Llysgenhadon STEM sy’n anelu i gyffroi pobl ifanc am STEM, yn rhoi persbectif unigryw ar sut y gall y cwricwlwm STEM gael ei arddangos yn y byd gwaith ganathrawon, yn annog pobl ifanc i ystyried gyrfaoedd a chymwysterau STEM a datblygu sgiliau cyflogadwyedd eraill gan gynnwys hyder, gwaith tîm, cyflwyniad a chreadigrwydd.

Bydd y cwrs yn dod i ben gyda disgyblion o’r ysgolion yn mynychu diwrnod dathlu lle byddant yn cyflwyno eu prosiect unigol.

Dyma ychydig o sylwadau gan yr athrawon:

nol i'r cychwynArddangosiadau Gwyddoniaeth ac Ynni o RSC

Science and Energy demonstrations from the RSCCymerodd plant o ysgolion cynradd ac uwchradd yn Ne Orllewin Cymru ran mewn cyfres o arddangosiadau fel rhan o ddarlith Gwyddoniaeth ac Ynni gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.

Science and Energy demonstrations from the RSCRoedd yr arbrofion dan arweiniad Dr Neville Jones o’r gangen lleol yn Ne-Orllewin Cymru. Eglurodd y gwahanol fathau o ynni, megis cinetig, thermol, magnetig, a chemegol, a rhoddodd enghreifftiau o sut y gellir eu trawsnewid. Cafodd y gwahanol bwyntiau eu darlunio pan gymerodd y disgyblion ran yn yr arbrofion.

Mae’r darlithoedd wedi cael derbyniad da gan ddisgyblion CA2 a CA3 dros y blynyddoedd. Maen nhw wedi cael eu cynnal mewn gwahanol leoliadau yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae sesiynau pellach yn cael eu cynllunio ar gyfer Abergwaun a Chaerfyrddin yn ystod tymor yr haf, ac yn Aberhonddu yn ystod Tymor yr Hydref nesaf. Am fwy o fanylion ewch i: www.rsc.org/Membership/Networking/Regions/Wales/WalesEvents.asp

Llun 1: Disgyblion o Ysgol Dyffryn Aman yn cymryd rhan mewn arbrofion creu golau.
Llun 2: disgyblion o Ysgol Ty Croes yn cymryd rhan mewn arbrawf ar electromagneteg gyda Dr Neville Jones.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk