Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Blwyddyn Newydd Dda! Gobeithio i chi i gyd gael amser da dros y Nadolig.

Bydd llawer ohonoch yn dechrau paratoi ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Peiriannneg sydd i’w chynnal eleni rhwng y 9 a’r 18 o Fawrth. I gefnogi eich digwyddiadau ymwelwch â gwefan y Gymdeithas Wyddoniaeth Brydeinig (www.nsew.org.uk) i gofrestru eich digwyddiad, llawrlwytho pecynnau gweithgaredd a cwisiau, archebu deunyddiau hyrwyddo AM DDIM, cystadlaethau, ennill gwobrau ac i geisio am wobr digwyddiad. Enillydd digwyddiad y llynedd oedd Ysgol Gynradd Tre Uchaf, Llwchwr, Abertawe.

Mae Llysgenhadon STEM ar gael i gefnogi digwyddiadau ysgolion yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Peiriannneg. Cysylltwch â Sian Ashton ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk am fwy o wybodaeth neu ewch i http://networking.stemnet.org.uk/ a cliciwch ar ‘REQUEST A STEM AMBASSADOR’. Rydym wedi cael ceisiadau gan Lysgenhadon STEM sydd â diddordeb mewn cysylltiadau gydag ysgolion cyfrwng cymraeg.

nol i'r cychwynMad Science® yn dod â ‘RHYFEDDOD A SYNDOD’ i Dde Cymru

Mad Science logoBwriad Mad Science® yw i danio dychymyg a chwilfrydedd plant trwy ddarparu rhaglenni addysgiadol hwyliog, rhyngweithiol sydd yn rhoi dealltwriaeth glir o beth yn union yw gwyddoniaeth a sut y mae yn effeithio ar eu byd nhw. Erbyn hyn, mae Mad Science wedi bod yn cyflwyno byd rhyfeddol gwyddoniaeth i blant ers dros 20 mlynedd a nhw sy’n arwain y byd mewn gwyddoniaeth hwyliog, ymarferol.

Y gaeaf hwn mae Mad Science wedi cyrraedd De Cymru. Maent wedi eu lleoli yn Abertawe ers mis Tachwedd ac yn gweithio gydag ysgolion ar draws y rhanbarth i’w helpu i ddod â rhyfeddod a syndod yn ôl i addysg wyddoniaeth.

“Bu’r ‘Mad Scientist’ yn bendant yn arddangos rhyfeddod a syndod gan adael ein disgyblion yn llawn egni i ddarganfod mwy! Bore yn llawn hwyl gyda’r disgyblion a’r staff wedi mwynhau pob eiliad. Edrychwn ymlaen at weithio gyda nhw eto.” Mrs Woozley Arweinydd Gwyddoniaeth/Dirprwy Bennaeth.

Eisioes, mae Mad Science De Cymru yn rhedeg wyth Rhaglen Ar Ôl Ysgol mewn ysgolion ar draws Abertawe, gan alluogi plant i gymeryd rhan mewn darganfyddiadau ymarferol o wahanol adrannau o wyddoniaeth bob wythnos am chwech neu wyth wythnos. Mae’r plant yn dod yn Wyddonwyr Gwallgof bychain eu hunian tra’n dysgu am fagnedau, bwyd a blas, sain neu popeth i wneud â golau a lliw.

“Rwy’n mwynhau gwyddoniaeth ac mae cael cymaint o hwyl wrth weld yr arbrofion yn gwneud i mi eisiau gwybod mwy” Rhys Bl6.

Ar hyn o bryd mae Mad Science yn cynnig gwasanaeth ysgol gyfan am ddim a rhaglenni ar ôl ysgol i ysgolion ar draws Abertawe, Caerdydd, Castell-nedd a Phen-y-Bont fel cynnig rhagarweiniol. Mae’r sioe yn 30 munud llawn hwyl a darganfyddiadau gwyddoniaeth y bydd yr ysgol gyfan (gan gynnwys yr athrawon!) yn siwr o fwynhau.

Mae Mad Science wedi datblygu ystod eang dros ben o raglenni rhyngweithiol, arloesol i ysgolion sydd yn ysbrydoli, addysgu ac yn diddori pob plentyn rhwng 3 ac 11 mlwydd oed. Mae’r gweithdai, rhaglenni ar ôl ysgol a diwrnodau gwyddoniaeth yn oed briodol, yn gyffrous ac yn ymarferol ac yn ffordd wych i gyfoethogi gwyddoniaeth yn eich ysgol. Bydd eich profiad Mad Science – all bara unrhyw le rhwng hanner awr a diwrnod cyfan a bod ar unrhyw un o ystod eang o bynciau – yn sicr o ddal sylw eich dosbarth ac, wrth gwrs, danio dysgu llawn dychymyg!

Mae Mad Science nid yn unig yn ffordd wych i gyffroi eich disgyblion ac i’w diddori mewn dysgu gwyddoniaeth, maent hefyd yn teilwra eu rhaglenni at y cyfnod sylfaen a’r cwricwlwm cenedlaethol ac yn darparu deunyddiau cyn ac ôl ymweliad gyda’u gweithdai i’w gwneud yn haws i athrawon wneud y mwyaf o’r cynnwrf sy’n cael ei greu gan Mad Science i ymestyn y dysgu.

Cysylltwch â Mad Science De Cymru am fwy o wybodaeth, i fwcio gwasanaeth ysgol neu i weld sut y gallent ddod â ‘rhyfeddod a syndod’ i’ch ysgol chi yn y flwyddyn newydd: 01792 348205 info@madsciencesouthwales.co.uk.

“Basa’n dda os byddai pob gwers gwyddoniaeth yn gymaint o hwyl â hynny!” Ethan Bl3.

nol i'r cychwynCyflwyniad ysgol Becws Brace

Dydd Mawrth, Tachwedd 15, cafodd dosbarth Blwyddyn 2 Ysgol Kings Monkton ymweliad gan Lyn Jones o Fecws Brace.

Cawsom gyflwyniad gwych a ddechreuodd gyda ffeithiau diddorol fel ‘mae pobl wedi bod yn bwyta bara ers oes y cerrig tua 10,000 o flynyddoedd yn ôl’, a sut cafodd y ‘sandwich’ ei enw.

Dangosodd Mr Jones wenith i’r dosbarth ac yna’r grawn sy’n cael ei falu i wneud blawd. Roedd y plant wedi eu swyno gan hyn gan nad oedd llawer ohonynt yn sylweddoli mai dyma o ble mae blawd yn dod.

Yna dewiswyd dau ddisgybl i helpu Mr Jones mewn arddangosfa gwneud toes. Roedd yn rhaid iddynt olchi eu dwylo gyda sebon gwrthfacteria a gwisgo’r hetiau mae’r gweithwyr yn y ffatri yn eu gwisgo. Gwyliodd y plant eraill yn ofalus wrth i’r blawd, halen, siwgr, dŵr a burum gael eu hychwanegu i fowlen a’u cymysgu i ffurfio toes. Bu’n rhaid i’r cynorthwywyr bwnio’r toes ddwywaith, ei blygu a’i bwyso i lawr, tra’r roedd gweddill y plant yn dysgu’r siant ‘punch, punch, fold, push’.

Rhoddwyd y toes ar sil ffenestr heulog gydag addewid gan Mr Jones y byddai rhywbeth diddorol yn digwydd wrth ei adael am ychydig o amser. Dangoswyd lluniau i’r plant o’r popty cyntaf – adeilad mewn gardd tŷ teras – ynghyd â cheffylau a chart yn aros i ddosbarthu’r bara. Yna gwelsom luniau o’r ffatri modern sy’n pobi bara gwyn (mae dwy ffatri, un i fara gwyn a’r llall i fara brown). Roedd fideo ddiddorol yn dangos llinell gynhyrchu yn gwneud bara heddiw. Mae torth a hanner yn cael ei chynhyrchu bob munud, cyn cael ei bacio a’i roi mewn crât a’i anfon i un o fflyd o lorïau i’w danfon i’r archfarchnadoedd.

Ar ôl gweld y fideo edrychwyd eto ar y toes ac roedd y plant wedi rhyfeddu ei fod wedi dyblu mewn maint!

Cafodd pob plentyn dorth o fara gan Mr Jones i fynd adref gyda nhw yn ogystal â phecyn hwyl oedd yn cynnwys pensiliau lliw a CD. Roedd digon o fara i bob aelod o staff gael un hefyd! Eglurodd ei fod wedi cael ei bobi y bore hwnnw a’i ddanfon yn syth i’w fan ac roedd yn blasu’n ffres dros ben. Yna pobwyd y toes oedd wedi cael ei wneud a cafodd y plant i gyd dafell cyn iddynt fynd adref. Cafwyd adborth positif iawn gan bob un o’r plant a staff oedd wedi bod yn rhan o’r ymweliad. Roedd Mr Jones yn dod ymlaen yn dda gyda’r plant ac wedi sicrhau bod ei gyflwyniad ar eu lefel nhw. Diolch yn fawr iawn.

Tra’r oedden ni yn yr ysgol ddydd Mawrth, cynhyrchodd y ffatri 84,000 torth o fara, tua 200 y funud!

Mrs Thomas, athrawes Blwyddyn 2. Llun: Lyn Jones yn cyflwyno i ddisgyblion ysgol.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth neu i drefnu ymweliad Brace’s i’ch ysgol, e-bostiwch lyn.jones@bracesbakery.co.uk

Sut mae helpu ni

Gallwch helpu ni drwy ddweud wrthym am y gweithgareddau STEM yr ydych wedi eu trefnu drwy lenwi ein ffurflen adborth. Bydd bob ffurflen adborth y byddwn yn eu derbyn yn cael y cyfle i ennill gwobr ar ddiwedd bob tymor. Cysylltwch gyda ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu drwy ffonio Cerian Angharad ar 07870351212 neu Liz Terry ar 07734254427 neu drwy ymweld â’r wefan www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk

nol i'r cychwynGweithgareddau

Cenhadaeth X: Hyfforddwch i fod yn ofodwr

Her rhyngwladol ar gyfer myfyrwyr sy’n dod y cyffro o archwilio’r gofod i ddysgu am ffordd o fyw iach. Cafodd y gweithgareddau eu datblygu ar y cydrhwng NASA a’r Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA) lle ‘roedd gwyddonwyr a gweithwyr ffitrwydd proffesiynol yn gweithio’n uniongyrchol gyda gofodwyr. Am fwy o wybodaeth…

‘Survival’

Gêm symudol cyflym yn rhad ac am ddim i godi ymwybyddiaeth am anifeiliaid y byd sydd mewn perygl. Rhyngweithiol ac yn addysgol,mae ‘Survival’ yn ffordd wych i annog chwilfrydedd plant am y byd naturiol. Am fwy o wybodaeth…

Dark Sky Wales

Mae “Dark Sky Wales” yn dîm o addysgwyr a seryddwyrbrwdfrydig. Mae ein hamrywiaeth o weithdai cyffrous a phartneriaethau diwydiannol cryf yns arwain at un nod syml – “i ysbrydoli meddyliau ifanc”. Am fwy o wybodaeth…

nol i'r cychwynGrantiau / Bwrsari / Gwobrau

Cynllun Grant Ysgolion

Mae’r Cynllun Grant Ysgolion yn gynllun a arienir gan IOP / STFC ac yn anelu at ddarparu ysgolion gyda grantiau o hyd at £ 500 ar gyfer prosiectau neu ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig â’r addysgu neu hybu ffiseg. Am fwy o wybodaeth…

Nawdd gan y Sefydliad Ffiseg yng Nghymru

Mae cynllun grant y Sefydliad Ffiesg yng Nghymru grant wedi’i gynllunio i roi cefnogaeth ariannol o hyd at £1,000 i unigolion a sefydliadau sy’n trefnu digwyddiadau a gweithgareddau Ffiseg yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth…

nol i'r cychwynGwobrau Athrawon

Cymrodoriaeth Anthony Waterhouse

Mae’r Cymrodoriaeth Anthony Waterhouse werth £ 2,500 dros ddwy flynedd ac yn rhoi cyfle i athrawon gael mynediad i gronfeydd i’w helpu i ddatblygu syniad segur neu eginol a fydd yn ddefnyddiol yn yr ystafell ddosbarth. Am fwy o wybodaeth…

Gwobrau Addysg RSC

Mae’r RSC yn anrhydeddu athrawon am eu hymroddiad i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o fferyllwyr. Bob blwyddyn, mae’r RSC yn anrhydeddu athrawon sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol o ansawdd uchel i addysgu y gwyddorau cemegol gan ddyfarnu Gwobr Addysg Ysgolion. Am fwy o wybodaeth…

nol i'r cychwynCystadeuthau

Cystadleuaeth Ysgolion WGGPh – Yr Antur Fawr Byd-eang

Mae’r gystadleuaeth creu poster yn ffordd syml i gymryd rhan mewn Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg, a gall fod yn naill ai fel gwaith cartref neu brosiect yn y dosbarth. Mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain yn lansio sialens syniadau i blant 5 – 14 oed drwy ofyn iddynt ddyfeisio rasiwr aml-dir byd-eang sy’n defnyddio ynni adnewyddadwy. Am fwy o wybodaeth…

Cystadleuaeth Dyfodol Cosmic

Gyda awgrymiadau a chyngor gan arbenigwyr, rydych yn cael eu herio i greu eich erthygl, poster neu draethawd gyda llun sy’n dweud wrth y cyhoedd yn gyffredinol fod Prydain ar y blaen yn: Y Diwydiant Gofod. Am fwy o wybodaeth…

Ymddiriedolaeth Coetiroedd

Mae hon yn wefan dda gyda gweithgareddau a chystadlaethau. Yn addas i blant o dan 13. Am fwy o wybodaeth…

nol i'r cychwynDigwyddiadau

Ionawr 2012

Cynhadledd i Ysbrydoli Pobl Ifanc mewn Mathemateg, Ffiseg a Chemeg’

Prifysgol Abertawe; 20 Ionawr 2012 9-6pm a 21 Ionawr 2012 9am-1pm

Mae cynhadledd a gynhelir gan y Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Cyfrifiadurol (WIMCS) ar gyfer athrawon gwyddoniaeth a mathemateg gyda’r nod o ddarparu fforwm i ystyried y math o DPP sydd ei angen i alluogi athrawon Mathemateg, Ffiseg a Chemeg i wella profiad y myfyrwyr. Am fwy o wybodaeth…

“Think Learn Challenge”

Cwrs hyfforddi Canolfan Gynadledda ESIS 25 Ionawr 2012

Ein cwrs hyfforddi nesaf yw “Sut i asesu ymholiadau gwyddoniaeth”, dau ddiwrnod bywiog, rhyngweithiol ar gyfer athrawonCyfnodau Allweddol 2 a 3 a i ddatblygu sgiliau wrth asesu ymchwiliadau gwyddoniaeth. Am fwy o wybodaeth…

nol i'r cychwyn Chwefror 2012

Mathemateg yw eich Dyfodol

Prifysgol Abertawe 8 Chwefror 2012

Cynhadeldd undydd am ddim ar gyfer myfyrwyr Bl 11. Am fwy o wybodaeth ewch i www.mei.org.uk neu e-bostiwch infofmspwales@wimcs.ac.uk.

“Think Learn Challenge”

Cwrs hyfforddi Canolfan Gynadledda ESIS 24 Chwefror 2012

Ein cwrs hyfforddi nesaf yw” Sut i asesu ymholiadau gwyddoniaeth”, dau ddiwrnod bywiog, rhyngweithiol ar gyfer athrawonCyfnodau Allweddol 2 a 3 a i ddatblygu sgiliau wrth asesu ymchwiliadau gwyddoniaeth. Am fwy o wybodaeth…

nol i'r cychwyn Mawrth 2012

Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg

9-18 Mawrth 2012

Pam y dylai pob ysgol gofrestru eu digwyddiadau NSEW a gweithgareddau… Bydd yr holl ysgolion sy’n cofrestru digwyddiadau yn cael cymeryd rhan yn ein cystadleuaeth wych. Rydym wedi derbyn gwobrau gwych eleni o ystod o noddwyr hael gan gynnwys Lego Education a Timstar. Am fwy o wybodaeth…

nol i'r cychwyn Mehefin 2012

NPL Cystadleuaeth Her Rocedi Dwr

Dydd Mercher 20 Mehefin, 1.30-4.30pm

Anelwch at yr awyr yn ein Her Rocedi Dwr blynyddol, sy’n gweld cannoedd o gyfranwyr, gan dimau o ysgolion i oedolion yn brwydro i ddod yn bencampwr. Am fwy o fanylion ewch i www.npl.co.uk/educate-explore/water-rocket-challenge/.

nol i'r cychwynAdnoddau

Gweithgareddau Camau Ymarferol Dylunio & Thechnoleg

Mae ein gwefan newydd yn anelu i fod yn siop un stop ar gyfer adnoddau cynaliadwyedd ar draws yr holl feysydd deunyddiau Dylunio a Thechnoleg ac ystod oedran. Am fwy o wybodaeth…

Rhowch gynnig CC4G yn awr, am ddim

Mae CC4G yn glwb a gynlluniwyd ar gyfer merched. Darganfyddwch ffyrdd cyffrous y mae technoleg yn cael ei ddefnyddio mewn cerddoriaeth, chwaraeon, ffasiwn a mwy trwy gemau a heriau. Am fwy o wybodaeth…

nol i'r cychwyn Cyrsiau / DPP

Prosiect Ewropeaidd Dwylo ar y Bydysawd

Mae y Prosiect Ewropeaidd Dwylo ar y Bydysawd yn cynnig sesiynau hyfforddi newydd am 5 diwrnod ar ‘Dod a seryddiaeth rhyngweithiol i’r ystafell ddosbarth’ a seminarau 2-ddiwrnod ar seryddiaeth radio i’r holl athrawon sydd â diddordeb. Gellir cael gwybodaeth bellach yn www.faulkes-telescope.com/EUHOU.

Am ragor o newyddion ewch i wefan Gweld Gwyddoniaeth.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk