Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cyfle i ddarllen storïau ysbrydoledig, darganfod cyfleoedd newydd a chael gwybod sut y gall ymweliad Llysgennad STEM i’ch ysgol ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Mae manylion am ddigwyddiadau, cystadlaethau, grantiau, DPP, gwobrau a mwy ar ein tudalennau gwybodaeth athrawon.

Anfonwch eich adborth Llysgennad i ni

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.

Ceisiadau Llysgenhadon STEM

I wneud cais am Lysgennad, llenwch ein ffurflen gais Llysgennad STEM ar-lein. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr.

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Profiad Cyfoethogi Gwyddoniaeth (SEE) – Heriau STEM

Mae’r heriau hanner diwrnod wedi’i anelu at Blwyddyn 5 a 6 ac wedi cael eu cynllunio i hwyluso dysgu, gweithio mewn tîm ac annog chwilfrydedd disgyblion i ddarganfod sut a pham y mae pethau’n gweithio. Yn ystod yr her bydd y disgyblion yn datblygu eu medrau datrys problemau, cyfathrebu ac arloesi. Mae adnoddau Profiad Cyfoethogi Gwyddoniaeth (SEE) yn cael eu cynhyrchu, diolch i gefnogaeth hael gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Gall ysgolion yng Nghymru archebu UN Her STEM ar gyfer dosbarth o ddisgyblion am DDIM. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly argynhellir archebu lle yn gynnar.

Mae dewis o dri heriau ar gyfer athrawon i archebu lle:

 • Her Trydan
 • Her y Gofod
 • Her Rhedfa’r Farblen

Dyddiadau:

 • De Cymru: tan fis Mawrth 2016
 • Gorllewin Cymru: 25-30 Ebrill 2016
 • Gogledd Ddwyrain Cymru: 27 Mehefin – 1 Gorffennaf 2016
 • Gogledd Orllewin Cymru: i’w gadarnhau

I gofrestru diddordeb e-bost ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynDPP Athrawon Her Cyfoethogi Gwyddonaieth – AM DDIM

DPP i Athrawon Her Cyfoethogi Gwyddoniaeth ar gael AM DDIM i ysgolion yng Nghymru gydag arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Bydd y DPP, a gyflwynir gan Gweld Gwyddoniaeth, yn darparu hyfforddiant i athrawon ar sut i ddefnyddio’r pecyn cymorth a rhedeg cyfres o heriau gwyddoniaeth gyda disgyblion CA3. Bydd athrawon yn cael eu cysylltu gyda phartneriaid diwydiannol i roi cipolwg ar y byd go iawn o waith drwy’r rhaglen Llysgenhadon STEM.

Bydd pob athro sydd yn mynychu’r DPP yn derbyn pecyn cymorth wedi ei deilwra i gyflwyno’r heriau STEM i’w disgyblion. Yn ogystal, mae’r pecyn cymorth yn cynnwys gwybodaeth am sefydlu a rhedeg Clwb STEM ynghyd â wyth o weithgareddau Clwb STEM rhyngweithiol a hwyliog. I archebu lle, anfonwch e-bost ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Dyddiadau:

 • Dydd Llun 29 Chwefror, 4:30-6:30pm, Caerdydd
 • Dydd Mercher 16 Mawrth, 4:30-6:30pm, Abertawe
 • Dydd Mawrth 22 Mawrth, 4:30-6:30pm, Caerdydd

Trowch eich disgyblion i mewn i fiolegwyr y gofod

Space gardeningMae dau gilogram o hadau rocet bellach ar fwrdd yr Orsaf Ofod Ryngwladol. Mae’r gofodwr Prydeinig Tim Peake yn gofyn i ysgolion i gofrestru ar gyfer yr arbrawf i dyfu yr hadau pan fydd yn dychwelyd i’r DU.

I gael gwybod mwy a gwneud cais am becyn addysgu a hadau yma.

nol i'r cychwynY Llychlynwyr yn cynnal parti!

The Vikings are partying too!Ar gael AM DDIM i bob Ysgol Cynradd ac Uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 gyda nawdd gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Ymunwch â Scientific Sue ar y daith hanesyddol a chreadigol o ddarganfod.

 • Gogledd Ddwyrain Cymru: 10-13 Mai
 • De Cymru: Mehefin 13-17
 • Gorllewin Cymru: Mehefin 20-24
 • Gogledd-Orllewin Cymru: 4-8 Gorffennaf

The Vikings are partying too!Bydd Dreigiau tân Sue yn dathlu deor eu baban diweddaraf – ond mae yna broblem- nid oes gan ddraig bach unrhyw adenydd eto. Bydd Sue angen llawer o wirfoddolwyr i’w helpu i ymchwilio ac archwilio y gwyddoniaeth o sut y mae dreigiau yn hedfan ac yna, gan ddefnyddio y gwyddoniaeth y tu ôl i wahanol fathau o dannau y ddraig (stêm, niwl rhewllyd, nwyon ffrwydrol, hylifau fflamadwy a fflamau mawr) yn ogystal â phrosesau treuliad ffiaidd y ddraig. Mae’n gobeithio i ddatrys ffordd a fydd yn caniatáu i’r ddraig bychan allu hedfan ac yn ymuno yn y dathliadau!

Bydd y gwyddoniaeth yn canolbwyntio ar: adweithiau cemegol, hylosgi, cyflwr mater, hedfan, hynofedd, grymoedd, egni, treuliad, a resbiradaeth, profion ar gyfer ocsigen, carbon deuocsid a hydrogen. Hyd y perfformiad: 1 awr.

I gadw lle, anfonwch e-bost at Gweld Gwyddoniaeth ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk – bydd angen i ysgolion gadw lle am hanner diwrnod ar gyfer bob sioe.

Taflenni cynllunio i athrawon ar gyfer Gwyddoniaeth – Gwanwyn 2016

Focus on ScienceYn rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru ar gyfer gwyddoniaeth, rydyn ni wedi gweithio gyda darparwyr a sefydliadau gwyddoniaeth yng Nghymru i gynhyrchu nifer o daflenni er mwyn cynllunio ar gyfer pob tymor ysgol. Mae’r daflen ddiweddaraf i athrawon ar gyfer cynllunio gweithgareddau Gwyddoniaeth yn ystod tymor y Gwanwyn 2016 ac yn cynnwys gwybodaeth am adnoddau, digwyddiadau a chystadlaethau.

Bee Scene

Dewch i ddarganfod a yw eich man gwyrdd lleol yn dda ar gyfer gwenyn neu beidio trwy lawrlwytho’r adnoddau newydd yma. Gall yr adnodd hwn helpu i hyrwyddo dealltwriaeth o gyd-ddibyniaeth rhwng cacwn a blodau gwyllt a chefnogi datblygiad sgiliau arsylwi a’r defnydd o allweddi.

Cwrs Cysylltu Dosbarthiadau: Addysgu meddwl yn feirniadol a datrys problemau

Mae Cysylltu Dosbarthiadau l yn cynnig cwrs newydd ar gyfer athrawon yng Nghymru i ddatblygu eu hymarfer mewn perthynas ag addysgu sgiliau craidd – meddwl yn feirniadol a datrys problemau. Mae’r pecyn hyfforddi yn helpu athrawon ragweld newidiadau i’r cwricwlwm Cymreig drwy ddilyn yr argymhelliad yn Dyfodol Llwyddiannus isydd yn ymgorffori’r Sgiliau Ehangach ar draws yr holl Gyfnodau Allweddol. Gellir sicrhau lle yma.

nol i'r cychwynWythnos Wyddoniaeth Prydain: 11-20 Mawrth

British Science Week 2016Pecynnau Gweithgareddau Gwyddoniaeth yn y Gofod (Cynradd ac Uwchradd), ar gael am ddim ar-lein. Eleni mae’r thema yn trafod gwahanol fannau lle y gall gwyddoniaeth gael ei wneud a’i ganfod, gan ganolbwyntio ar 5 gwahanol fath o le: mannau agored, gofod allanol, gofod digidol, gofod adeiledig a gofod personol.

Diwrnod Demo 2016 Dydd Iau 17 o Fawrth. Diolch i’r rhai hynny sydd wedi addo hyd yn hyn, ac i’r rhai nad ydynt eto, gallwch barhau i addo yma. Cadwch lygad ar y wefan Wythnos Wyddoniaeth Prydain am y wybodaeth ddiweddaraf.

Cystadlaethau

 • Cystadleuaeth Ffotograffiaeth twll pin newydd ar gyfer myfyrwyr 11 i 14 oed
  Adeiladwch gamera twll pin ac anfon eich lluniau i ennill gwobr! Mae’r adnoddau Golau a Camera twll pin ac fideo adeiladu camera twll pin ar gael. Mwy o fanylion a sut i gystadlu yma.
 • Cystadleuaeth Ffocws ar Wyddoniaeth – Dyddiad Cau 1 Mawrth 2016. Mae cystadleuaeth gwyddoniaeth trwy‘r Gymraeg gyda £500 werth o wobrau Bright Sparks ar gael i’r ysgol fuddugol. Am fyw o wybodaeth, ewch yma.

Grantiau

 • Grantiau Allgymorth Gwyddonol y Gymdeithas Biocemegol ar agor!
  Mae gan y Gymdeithas Biocemegol grantiau o hyd at £1,000 i helpu i ariannu gweithgareddau sy’n cyfleu ycyffro biowyddoniaeth moleciwlaidd, neu bioleg cyffredinol, i bobl ifanc a’r gymuned. Y dyddiad cau ar gyfer y rownd nesaf o geisiadau yw 29 Ebrill, 2016.
  • Oedran 4-11 – angen “ffocws gwyddonol”, gyda’r pwyslais ar fioleg
  • Oedran 11-14 – cefnogaeth ar gyfer bioleg o fewn cwricwlwm gwyddoniaeth gytbwys
  • Oedran 14-18 – cymorth ar gyfer bioleg, gyda phwyslais cynyddol ar fioleg foleciwlaidd
  • Ôl-18 – cymorth ar gyfer y Biowyddorau Moleciwlaidd yn eu rhinwedd eu hunain.
 • Grantiau Labordy Gwyddoniaeth Goffer ar gael nawr
  Mae Labordy Gwyddoniaeth Goffer yn cefnogi pontio myfyrwyr o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd ar draws y grwpiau oedran. Mae grantiau ar gael bellach i alluogi ysgolion yn y DU i gynnal diwrnod Labordy Gwyddoniaeth Goffer a chyfle i rannu eu profiad trwy gynnal sesiwn hyfforddi gyda’r hwyr i athrawon eraill. Y dyddiad cau i wneud cais yw 31 Mawrth, 2016.

nol i'r cychwynDyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

 • Gweithdai Dinasyddiaeth Byd-eang 2016. 16 Mawrth, Stadiwm Liberty, Abertawe. Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd weld pwysigrwydd adeiladu dimensiwn ryngwladol i addysg pobl ifanc yng Nghymru trwy brosiectau y Cyngor Prydeinig a rhaglenni rhyngwladol eraill. Mwy o fanylion a chofrestru yma.
 • Y Ffair Big Bang. 16-19 Mawrth. NEC, Birmingham. Wedi ei amseru i gyd-fynd ag Wythnos Wyddoniaeth Prydain, ydd Ffair y Big Bang unwaith eto yn agor ei drysau i filoedd o fyfyrwyr, athrawon a Llysgenhadon STEM.
 • Trysorau: Anturiaethau mewn Archaeoleg. 26 Ionawr – 30 Hydref 2016. Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Mae’r arddangosfa yn adrodd straeon y tu ôl darganfyddiadau archeolegol mawr o’r wareiddiadau hynafol yr Aifft, Gwlad Groeg, Rhufain, Cyn-Columbian America a Rapa Nui (Ynys y Pasg), rhai ohonynt erioed wedi cael eu gweld yng Nghymru o’r blaen. Archebwch yma.

nol i'r cychwynGweinidog yn gweld Ysgolion Arweiniol Creadigol ar waith yn Ysgol Ty Coch

Lead Creative SchoolAr 8 Chwefror ymwelodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau ag Ysgol Tŷ Coch i weld Ysgol Arweiniol Creadigol brosiect ar waith.

Mae Cynllun Ysgolion Arweiniol Creadigol yn anelu at hyrwyddo ffyrdd newydd o weithio, gyda rhaglenni arloesol a phwrpasol o ddysgu a gynlluniwyd i wella ansawdd yr addysgu a’r dysgu. Mae’n ymwneud â chi, yr ysgol, a’r heriau dysgu penodol y gallech fod yn eu hwynebu. Mae Cynllun Ysgolion Arweiniol Creadigol yn gweithio gyda chi i ddarparu’r bobl greadigol, sgiliau ac adnoddau sydd eu hangen i helpu i fynd i’r afael â’r heriau hyn.

Mae’r cyfnod ymgeisio ar gyfer blwyddyn 2 o’r rhaglen yn agored ar hyn o bryd a bydd yn rhedeg hyd 29, Chwefror – gwybodaeth berthnasol yma.

nol i'r cychwynYsgol Gynradd Blaenymaes yn cael cyfle i holi y gofodwr Tim Peake

Blaenymaes PrimaryCysylltodd y gofodwr Tim Peake â channoedd o blant ar draws y DU ar 2 Chwefror, 2016 pan gysylltodd gyda’r ddaear o’r gofod drwy gysylltiad fideo mewn munud a fydd yn mynd i lawr mewn hanes. Mynychwyd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn Amgueddfa y Byd Lerpwl, gan nifer dethol o ddosbarthiadau o ysgolion ledled y DU a oedd wedi ennill y cyfle i fod yno.

Yn eu plith oedd Ysgol Gynradd Blaenymaes o Abertawe, a wnaeth fwynhau y digwyddiad o’r dechrau i’r diwedd.

‘Roedd yr Ysgol wedi cystadlu mewn cystadleuaeth a gynhaliwyd gan y Times Educational Supplement (TES) a oedd yn gofyn i blant ysgol gyflwyno cwestiynau ar Twitter y byddent yn hoffi eu gofyn i Tim Peake. Derbyniodd TES fwy na 4,000 o geisiadau ar gyfer y gystadleuaeth 'Cosmic Classroom Competition’ ar draws y DU.

Daeth Major Tim, sydd ar hyn o bryd yn y gofod ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS), yn fyw ar-sgrîn i’r plant ysgol a arhosodd eiddgar a dangosodd rai arbrofion eithaf trawiadol iddynt. Tim Peake yw y gofodwr cyntaf o Brydain i gerdded yn y gofod ym mis Ionawr 2016. Cysylltodd Tim â’r plant, yr athrawon a’r cyflwynydd Dr Kevin Fong tua 14: 30GMT gydag signal a oedd wedi cael ei fownsio o’r gofod, i Alabama, UDA ac yna drosodd i Amgueddfa’r Byd Lerpwl.

Cafodd rhai o’r plant lwcus yn y digwyddiad gyfle i ofyn cwestiynau oedd wedi ennill y cyfle unwaith mewn oes hyn, a oedd yn cynnwys “Beth yw eich hoff fotwm ar yr orsaf ofod ryngwladol?” ‘Roedd Tim yn llawn edmygedd gyda’r cwestiwn a dywedodd, “Dyma gwestiwn gwych! Dwi erioed wedi cael cwestiwn fel hyn o’r blaen, sy’n brin “Yna arnofiodd drosodd at ddrws y tu ôl iddo a parhaodd “Dyma un botwm mawr -. y botwm hwn mewn gwirionedd sydd yn agor y drws i’r gofod allanol. Gelwir hyn yn awyr-glo yma a thrwy yr awyr-glo gallwn anfon arbrofion i’r gofod. Rwyf wrth fy modd gwasgu botwm hwn.”

Cwestiwn arall oedd,"‘A oes posibilrwydd o asteroid neu sothach gofod daro’r ISS?" Dywedodd Tim, “A dweud y gwir rydym yn cael ein taro gan ronynnau bach bob dydd ond weithiau maent yn fwy o faint nag eraill. Pan fyddwn yn gwneud y daithofod rhaid i ni fod yn ofalus lle rydym yn rhoi ein dwylo oherwydd yn aml bydd tolciau lle mae meteorynnau micro bychan wedi taro ein ni. Mae yna bobl glyfar iawn i lawr ar y Ddaear yn tracio mater y gofod, ac felly os ydym mewn unrhyw berygl, bydd y ISS yn symud allan o’r ffordd.”

Pan ddaeth sgwrs Tim i ben ar ôl 20 munud roedd ganddo hyn i’w ddweud: “Rwyf wedi cael amser hollol wych yn siarad â chi y prynhawn yma; y cyfan y gallaf ei ddweud yw diolch yn fawr am ymuno. Diolch am y gefnogaeth wych. Parhewch i gael hwyl, i fwynhau eich astudiaethau a chofiwch i barhau i wneud yr hyn yr ydych wir yn mwynhau ei wneud.”

Bydd Tim a’i griw yn dychwelyd i’r ddaear ym Mehefin 2016.

Erthygl gan The Wave: Darllenwch fwy yma.

nol i'r cychwynMae gwyddoniaeth yn hwyl

Bubbles and balloonsBu i blant mewn rhai ysgolion cynradd dethol ledled Cymru gymryd rhan mewn sioe arbennig ‘Swigod a Balŵns’ fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru – 'Mae addysg yn dechrau yn y cartref’.

Cymerodd y plant ran mewn arbrofion gwyddoniaeth rhyngweithiol difyr, a grëwyd yn arbennig i ennyn diddordeb y plant yn y maes ac i ddangos sut y gall gwyddoniaeth fod yn hwyl ac yn addysgol.

Ewch i’r adran fideo ar dudalen Facebook ‘Mae addysg yn dechrau yn y cartref’ am enghreifftiau o arbrofion gwyddoniaeth difyr gall y plant wneud adref.

nol i'r cychwynBeth sy’n ei gwneud iddi fwrw glaw?

Mae’r tywydd gwlyb a gwyntog wedi bod yn destun siarad mawr yn ystod misoedd y gaeaf, ond ydych chi erioed stopio i feddwl beth sy’n achosi’r tywydd? Mae’r Llysgennad STEM Bruce Moffett wedi – mae’n fiofeteorolegydd sydd yn edrych ar beth yw effaith uniongyrchol bioleg – a rheolaethau – ar y tywydd.

Mae Dr Moffett, sy’n gweithio yn Sir Benfro, yn awdurdod blaenllaw ar bio-dyddodiad – sef astudio cymylau a sut maent yn ffurfio glaw. Mae wedi cyfrannu yn ddiweddar i papur a gyhoeddwyd yn yr un o gyfnodolion trafod mwyaf blaenllaw’r byd – Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).Mewn termaiu syml, mae’n egluro fod glaw mewn rhanbarthau tymherus yn cael ei greu gan rhew yn ffurfio mewn cymylau. Nid yw pobl gyffredin yn gwybod nad yw’r dŵr pur mewn cymylau yn rhewi ar 0°C, ond ar tua -36°C. Felly sut y gall y rhew sydd yn cael ei ffurfio wneud y glaw? Oherwydd fod gronynnau bach (neu cnewyll iâ) yn cael eu codi i’r awyr sy’n hyrwyddo rhewi ar dymheredd uwch, ac felly yn achosi glaw. Mae’r papur a gyhoeddwyd gan PNAS yn dangos fod ewyn y môr yn ffynhonnell o’r gronynnau gwneud glaw hyn.

Mae Dr Moffett wedi mesur gronynnau yn yr aer a samplwyd o awyrennau uwchben y môr, a hefyd o arbrawf yn y labordy gan ddefnyddio ei offeryn unigryw ei hun sydd, meddai yn ddigon cludadwy i’w defnyddio mewn ystafell ddosbarth. Dywed fod plant yn mwynhau casglu cennau, gwymon, a mwsogl, ac yna gweld sut mae’r rhain yn dylanwadu ar dymheredd rhewi dŵr. Mae’n dweud, er gwaethaf ei holl waith ymchwil mae’n dal yn ei chael yn rhyfedd gweld dŵr yn dal i fod yn hylif ar -12°C.

Gallai gwaith Dr Moffett ddylanwadu ar y ffordd yr ydym yn ymdrin â newid yn yr hinsawdd. Mae gan y gronynnau gwneud glaw y pŵer i ddylanwadu ar briodweddau adlewyrchol cymylau, sydd yn ei dro yn effeithio ar tymeredd byd-eang.

Bydd Dr Moffett yn rhoi sgwrs ar biofeteroleg yn Abergwaun yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth – mwy o wybodaeth yma.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk