Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cyfle i ddarllen storïau ysbrydoledig, darganfod cyfleoedd newydd a chael gwybod sut y gall ymweliad Llysgennad STEM i’ch ysgol ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Mae manylion am ddigwyddiadau, cystadlaethau, grantiau, DPP, gwobrau a mwy ar ein tudalennau gwybodaeth athrawon.

Cyfle i ennill Rhodd o M&S

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon ac annog eich cydweithwyr i ymateb os yw Llysgennad wedi ymweld gyda eich ysgol neu eich bod wedi cwrdd gyda Llysgennad ar weithgaredd cyfoethogi.. Bob hanner tymor byddwn yn cynnigrhodd o Hamper M&S i un athro sydd wedi rhoi adborth.

Wythnos Wyddoniaeth Prydain (BSW)

13-22 Mawrth 2015

British Science Week - Demostrate!Eleni mae Diwrnod Demo yn disgyn ar ddydd Iau 19 Mawrth, 2015! Rydym am i athrawon a thechnegwyr ar draws y DU addo cymryd rhan yn Diwrnod Demo ac rhoi eu hysgol ar y map. Mae addo yn gyflym ac yn syml a dim ond manylion sylfaenol yn unig yn cael eu hangen i ymuno â’r mudiad arddangos gwyddoniaeth.

Mae Diwrnod Demo yn ymgyrch flynyddol a gefnogir gan Sefydliad Elusennol Gatsby i ysbrydoli athrawon ysgolion uwchradd a thechnegwyr i archwilio cysyniadau newydd, ysgogi trafodaethau a chreu cyffro trwy redeg arddangosiadau gwyddoniaeth. Drwy addo cymryd rhan, byddwch yn rhan o raffl am ddim gyda gwobrau a noddwyd gan Timstar, yn cynnwys microsgop WiFi!

Mae Diwrnod Demo hefyd yn darparu ysbrydoliaeth gydag amrywiaeth o adnoddau gan gynnwys y adnodd newydd Demo Insights, Demo: The Movie ac ystod gyfan o adnoddau fideo ar-lein gwych yn www.getsetdemo.org.

Cystadleuaeth Poster Ysgol BSW

Y thema eleni yw ‘Gwyddoniaeth ar garreg eich drws’. Mae’r gystadleuaeth i ysgolion yn gofyn i fyfyrwyr i edrych o’u cwmpas ac yn cynhyrchu poster am unrhyw agwedd ar wyddoniaeth sy’n digwydd yn neu o gwmpas ble maent yn byw. Ar agor i unrhyw fyfyrwyr o’r dosbarth derbyn i Flwyddyn 9. Dyddiad cau Dydd Gwener 17 o Ebrill.

nol i'r cychwynDolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Rhesymu rhifiadol gyda SIG-24

Mae CollaboratEd wedi gweithio’n ddiweddar gyda SIG-24, grŵp o 11 o ysgolion dan arweiniad Janet Hayward, Pennaeth Ysgol Gynradd Tregatwg i dreialu eu adnodd Rhesymu Rhifol Rhoddodd dysgwyr o Flwyddyn 4 a 5 gynnig ar ambell her o’r pecyn tra bod y tîm yn cydweithio yn gweithio gyda’r athrawon i ddatblygu rhesymu rhifiadol.

Mae’r grŵp hwn o ysgolion eisoes yn gwneud llawer i ddatblygu rhesymu draws y cwricwlwm ac roedd cyflwyniadau y dysgwyr yn crynhoi y gwaith a wnaed hyd yn hyn yn ysbrydoledig.

Cymerodd yr holl grwpiau diddordeb brwd yn y gweithgareddau ac roeddynt yn gweithio’n dda iawn gyda phlant nad oeddynt wedi eu cyfarfod cyn y digwyddiad. Er bod rhai tasgau yn heriol, daeth y dysgwyr o hyd i atebion rhyfeddol ac roedd ansawdd y gwaith yn deilwng o raddau TGAU uchel. Dywedodd un pennaeth: “Bydd disgyblion yn aml yn rhagori ar ein disgwyliadau, os ydym yn rhoi cyfle iddyn nhw”.

Mae’r pecyn adnoddau bellach wedi cael ei brofi gyda nifer fawr o ddysgwyr ac ysgolion, ac mae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol iawn:

Gallwch ddarganfod mwy am Adnoddau y Pecynnau Rhesymu Rhifol a sut i sicrhau hyfforddiant ar ein digwyddiadau hyfforddi nesaf yma.

nol i'r cychwynProsiect Ymgysylltu Llysgennad Ysgolion Cynradd

Mae’r fenter i annog ymweliadau Lysgennad STEM i ysgolion cynradd wedi bod yn ennill llawer o fomentwm yn ystod y tri mis diwethaf. Mae ein Llysgenhadon wedi ymweld ag ysgolion cynradd ledled Cymru, gan ddarparu gweithdai, sgyrsiau a sesiynau gweithgareddau i lawer o gynulleidfaoedd brwdfrydig. Dyma gyfrif byr o bedwar o’r ymweliadau hyn.

O Galileo i archwilio’r gofod

Tavernsppite PrimaryCymerodd ddisgyblion Blwyddyn 4 ran mewn sesiwn gwyddoniaeth ar Rymoedd yn Ysgol Gynradd Tafarnspite i archwilio’r gofod ac ynni ar gyfer y dyfodol.

Roedd gan y plant gymaint o ddiddordeb yn y sgwrs darluniadol gan ein Llysgennad STEM Mark Smith a chafodd y sesiwn ei ymestyn oherwydd eu holl gwestiynau.Aeth Mark sydd yn ffisegydd yn gweithio ar ymasiad niwclear, a’r plant ar daith oedd yn amrywio o ddarganfyddiadau Galileo yn gynnar yn y 1600au i wylio delweddau o gofodwyr ar y lleuad. Roedd y disgyblion hefyd ar eu traed yn rhoi cynnig ar brofi deddfau Isaac Newton..

Ymchwilio i Ddŵr

Templeton PrimaryTempleton PrimaryMae plant yn Ysgol Gynradd Tredeml wedi bod yn archwilio priodweddau dŵr gyda ymweliad gan Lysgennad STEM David Ramsey. Roedd y plant yn trin rhew, yn meddwl pam fod glaw yn disgyn fel diferion, ac yn edrych ar y cylch dŵr gyda chymorth lliw bwyd a gwres.

Roeddent yn synnu o weld sut mae dŵr yn chwyddo uwch ben powlen, yn hytrach na gorlifo, pan gafodd ei orlenwi. Roeddent yn synnu gweld clip papur yn arnofio ar ben y chwydd, a chael ei dynnu ar draws gan fagnet hefyd.

“Skin Deep” yn Ysgol Gynradd Fairfield

Fairfiled Primary SchoolYn Ysgol Gynradd Fairfield, cyflwynodd Dr Simone Cuff sesiwn ‘Skin Deep’ ar Ficrobioleg. Cymerodd Simone lawer o amser i baratoi platiau agar ar gyfer y disgyblion. Derbyniwyd y gweithdy yn dda gan yr athrawon a’r disgyblion. Dywedodd Julie Dharamshi: “Roedd y plant wrth eu bodd gyda gweithdy Dr Cuff, ac mae hi’n dod yn ôl heddiw i wneud y cyfan eto gyda blwyddyn 5! “

Diwrnod Pontio Ysgol Gynradd Bryntirion

Bryntirion SchoolRhedodd Sian Ashton o Gweld Gwyddoniaeth Ddiwrnod Pontio Ysgolion Cynradd yn Ysgol Bryntirion yn gynharach y mis hwn, yn cyflwyno chwe sesiwn ymarferol ar y prawf ar gyfer Diabetes mewn Eliffant!

Roedd y disgyblion yn arbennig o hoff o’r prawf adweithydd Benedicts – arbrawf syml ond gyda chanlyniadau cyflym. Fe gadwodd y disgybion Sian ar fysedd ei thraed gyda rhai cwestiynau heriol – yn enwedig ar cyfadeiladau copr!

Yn y digwyddiad hywn a’r ymweliadau Llysgenhadon i ysgolion cynradd eraill yn ddiweddar mae’r adborth gan athrawon yn cytuno’n gryf fod gweithgareddau Llysgennad yn atyniadol iawn ac gofiadwy i ddisgyblion ifanc. Os ydych am wybod mwy am y cyfraniad y gallai Llysgennad wneud yn eich ysgol cysylltwch gyda Sian ar sian.ashton@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu ar 02920 344727.

nol i'r cychwynCymwys Am Oes – Ffocws Ar Wyddoniaeth

Y Gweinidog yn annog athrawon i enwebu cyd-weithwyr ar gyfer y Prif Wobrau i Athrawon

Pearson Teaching Award 2015Mae’r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi annog athrawon ledled Cymru i enwebu cyd-weithwyr a thimau yn eu hysgolion am y wobr nodedig sef Gwobr Addysgu Pearson 2015.

Gwobrau Addysgu Pearson yw’r prif wobrau ar gyfer athrawon ac maent yn cydnabod ac yn dathlu gwaith rhagorol gan athrawon eithriadol ledled y Deyrnas Unedig. Caiff yr enillwyr eu dewis gan banel o feirniaid ar gyfer Gwobrau Addysgu Arian sy’n cael eu cyhoeddi ar ddiwrnod ‘Diolch Athro’ bob blwyddyn. Yna mae holl enillwyr Gwobr Arian yn cael eu hystyried ar gyfer Gwobr Aur fydd yn cael ei gyhoeddi yn y Seremoni Gala Gwobrau Addysgu Pearson y Deyrnas Unedig sy’n cael ei chynnal yn Llundain ym mis Hydref ac yn cael ei ffilmio a’i darlledu ar BBC2.

Eleni, diolch i Lywodraeth Cymru, bydd categori newydd yn cael ei gyflwyno: Athro Gwyddoniaeth y Flwyddyn. Mae’n cyd-daro ag ymgyrch uchel ei phroffil gan Lywodraeth Cymru sef ‘Cymwys am Oes – Canolbwyntio ar Wyddoniaeth’. Nod yr ymgyrch honno yw annog rhagor o bobl ifanc i astudio gwyddoniaeth ac ystyried gyrfa yn seiliedig ar sgiliau gwyddoniaeth.

Dywedodd Huw Lewis: “Un o’r pethau gorau am fod yn Weinidog Addysg yw cwrdd yn rheolaidd ag athrawon sy’n hynod ddawnus, yn ymroddedig ac yn gydwybodol. Rydw i felly am i athrawon eithriadol yng Nghymru gael eu canmol am y pethau gwych maen nhw’n eu gwneud yn ein hysgolion. Dyna pam rydw i am annog athrawon i enwebu eu cyd-weithwyr neu dimau yn eu hysgolion sydd, yn eu barn nhw, yn haeddu Gwobr Addysg Pearson.

“Rydw i mor falch i ni lwyddo i gael categori newydd – Athro Gwyddoniaeth y Flwyddyn. Diben ein hymgyrch ‘Cymwys am Oes: Canolbwyntio ar Wyddoniaeth’ yw lledaenu’r neges fod gwyddoniaeth yn hwyl, bod y sgiliau a’r wybodaeth a geir mewn gwersi gwyddoniaeth yn uniongyrchol berthnasol i nifer o swyddi a diwydiant, ac y gall gwyddoniaeth arwain at yrfa sydd nid yn unig yn rhoi boddhad ond yn cynnig swyddi da yn ariannol. Rwy’n siŵr y bydd pawb a gaiff eu henwebu yn y categori arbennig yma, o ble bynnag y dôn nhw, yn cyd-fynd.”

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau ar gyfer Gwobrau Addysgu Pearson 2015 yw 27 Mawrth 2015. I gael rhagor o wybodaeth am y Gwobrau cliciwch ar yr hyperddolen yma.

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch Cymwys am Oes: Canolbwyntio ar Wyddoniaeth cliciwch yma.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk