Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor y gwanwyn, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy…

nol i'r cychwynYmholiad gwyddoniaeth

PTTT logoMae Ymholiad Gwyddoniaeth yn brosiect yr Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd. Mae’n cefnogi ymchwiliad gwyddonol a’r pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru drwy wella mewn dysgu drwy weithio mewn cydweithrediad ag ysgolion uwchradd a’r ysgolion cynradd sy’n eu bwydo. Mynychodd ysgolion clwstw, Ysgol Gyfun St Cyre, Ysgol Gynradd Cogan, Ysgol Gynradd Fairfield, Ysgol Iau Much,Ysgol Gynradd St Andrew ac Ysgol Gynradd Llandochau gwrs Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP). Y nod yw hwyluso integreiddio STEM ar draws y cwricwlwm a chyfnodau, gwella gwybodaeth a dealltwriaeth o’i gilydd, cynorthwyo’r pontio rhwng blwyddyn 6 a 7 a gwella hyder athrawon Blwyddyn 6 (heb fod yn arbenigo mewn gwyddoniaeth).

Mae’r flwyddyn gyntaf yn beilot. Bydd gwerthusiadau gan yr athrawon yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu a gwella’r prosiect. Mae pecyn cymorth wedi cael ei ddatblygu a gall athrawon cynradd ac uwchradd ei ddefnyddio i gefnogi athrawon ar ôl diwedd y prosiect er mwyn sicrhau cynaladwyedd.

Yn ystod y DP, dechreuodd yr athrawon ddatblygu rhaglen cyfnod pontio trwy rannu, cynllunio a chyfnewid arfer da, yn ymwneud â’r cwricwlwm gwyddoniaeth yng nghyd-destun byd go iawn a byd gwaith.

Bu athrawon o’r clystyrau a Llysgenhadon STEM yn cynllunio gweithgareddau yn y dosbarth gyda cefnogaeth gan Gweld Gwyddoniaeth. Mae’r Llysgenhadon STEM yn anelu i gyffroi pobl ifanc am STEM, yn rhoi persbectif unigryw ar sut y gall y cwricwlwm STEM gael ei arddangos yn y byd gwaith i athrawon, ac annog pobl ifanc i ystyried gyrfaoedd a chymwysterau STEM a datblygu sgiliau cyflogadwyedd eraill gan gynnwys hyder, gwaith tîm, cyflwyniad a chreadigrwydd.

Bydd y fenter yn dod i ben yn y disgyblion yn mynychu diwrnod dathlu lle byddant yn cyflwyno eu prosiectau unigol.

Gelli cael gwybod mwy am yr Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd a sut y gallant gefnogi athrawon yn www.pstt.org.uk.

nol i'r cychwynLabordy Gwyddoniaeth Goffer yn dod i Gymru

Gopher Science logoMae ymchwil yn dangos bod y rhan fwyaf o fyfyrwyr cynradd yn mwynhau gwyddoniaeth yn yr ysgol, ac eto ychydig iawn sy’n dyheu i fod yn wyddonwyr ac mae eu diddordeb mewn gwyddoniaeth yn aml yn pylu. Bydd Labordy Gwyddonaieth Goffer yn helpu i newid hyn. Mae’r Labordy yn fenter cyfnod pontio newydd yng Nghymru a noddir gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Mae 250 o becynnau adnoddau yn cael eu datblygu i’w defnyddio gan ysgolion uwchradd a’r ysgolion cynradd sy’n eu bwydo ac maent yn cynnwys saith gweithgaredd byr i brocio’r meddwl a chynnig gweithgareddau ymarferol cyffrous a thri gweithgaredd dosbarth hwy ar gyfer gwella’r cwricwlwm.

Yn ystod tymhorau’r haf a’r hydref, bydd clystyrau o ysgolion (lleiafswm o dri ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd) yn gallu gwneud cais am Labordy Gwyddoniaeth Goffer AM DDIM neu fynychu DPP ar y rhaglen Goffer i ymgyfarwyddo â’r pecynnau. Bydd pob ysgol sydd yn mynychu naill ai Labordy Gwyddoniaeth Goffer neu DPP hefyd yn cael pecyn adnoddau llawn AM DDIM.

Bydd yr ysgolion uwchradd yn y rhaglen, yn cynnal digwyddiadau Labordy Gwyddoniaeth Goffer trwy wahodd ysgolion cynradd sy’n eu bwydo i gymryd rhan mewn arbrofion cyffrous yn y labordy lle y bydd disgyblion uwchradd yn ennyn diddordeb y disgyblion cynradd â’r gweithgareddau.

Yn ogystal ag ennill profiad gwerthfawr, bydd y disgyblion uwchradd yn gwneud cyfraniad pwysig i’r diwrnod drwy basio ar eu brwdfrydedd i’r plant iau. Bydd hyn yn helpu i gefnogi pontio.

Bydd y manteision yn cael eu teimlo ymhell y tu hwnt i’r plant sy’n mynychu’r sesiynau labordy: bydd yr ysgolion cynradd yn cael eu cyflenwi gydag offer i berfformio arbrofion hyn yn ôl yn eu hystafelloedd dosbarth.

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost i ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynMae cystadleuaeth 'Yn y flwyddyn 2114' bellach ar agor

In the year 2114 logoMae Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn gofyn i fyfyrwyr o bob oed i feddwl am yr hyn y bydd yn y byd mewn 100 mlynedd ac i rannu eu gweledigaeth o ddatblygiad yn eu barn hwy. Gall hyn fod yn gynnyrch newydd, cynnydd gwyddonol, technolegol neu feddygol neu gynllun i helpu i ddelio â galwadau ar adnoddau naturiol.

Gall cyflwyniadau i’r gystadleuaeth ‘Yn y flwyddyn 2114’ gynnwys posteri, collages, dyluniadau graffig neu luniau o fodelau. Dylai pob cyflwyniadau gynnwys disgrifiad o’r syniad a sut y bydd yn gwella cymdeithas. Felly, beth am gael eich ysgol gymryd rhan? Dyddiad cau: 18 Ebrill 2014

nol i'r cychwynGary y Clown Cerddorol yn ôl yng Nghymru

Gary the ClownGary y Clown Cerddorol Bydd Gary yn teithio o amgylch Cymru yn cynnig gweithdai AM DDIM i ysgolion cynradd, gyda chefnogaeth gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol. Bydd Gary a’i fab Scott yn ymweld ag ysgolion i ddarparu gweithdai gwyddoniaeth rhyngweithiol yn llawn hwyl. Bydd Gary darparu dau weithdy 2 x 45 munud yr un ar gyfer hyd at 30 o ddisgyblion mewn ystafell ddosbarth.

“Cafodd y plant lawer o hwyl yn chwerthin yn ei driciau anhygoel ac yn mwynhau’r gweithgareddau.” Mr D. Taylor, Pennaeth.

Dyddiadau ac ardaloedd:

Os hoffech chi i Gary i ymweld â’ch ysgol, anfonwch e-bost ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk gan roi eich manylion cyswllt, enw’r ysgol gyda chôd post, a thri dyddiadau dewisol yn nhrefn blaenoriaeth. Defnyddiwch y teitl ‘Gary y Clown Gweithdai yng Nghymru’ yn yr e-bost. Yna byddwn yn cysylltu â chi i drefnu ymweliad.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk