Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Er mwyn darganfod mwy am Raglen Llysgenhadon STEM ymunwch â ni ar Ddydd Llun 5 Mawrth yn Ysgol Bryn Alyn (4.30-6.30pm) lle byddwn yn cynnal Cyfarfod Rhwydweithio STEM lle bydd cyfle i gyfarfod gyda Cenhadon o amrywiaeth o fusnesau a diwydiannau lleol er mwyn darganfod sut y gall Cenhadon STEM gefnogi Clybiau STEM, cynlluniau cenedlaethol, gyrfaoedd a’r cwricwlwm.

Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth an  Pheirianneg – dim ond ychydig o wythnosau i ffwrdd 9-18 Mawrth. Ewch i wefan Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain (www.nsew.org.uk) i gofrestru eich digwyddiad, llawrlwytho pecynnau gweithgareddau a chwisiau, archebu deunyddiau hyrwyddo AM DDIM, neu gymryd rhan mewn cystadlaethau, ennill gwobrau a gwneud cais am wobr digwyddiad. Mae Llysgenhadon STEM ar gael i gefnogi digwyddiadau yn yr ysgol yn ystod Wythnos Gwyddoniaeth a Pheirianneg. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sian Ashton ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Os ydych yn chwilio i rywbeth i ysbrydoli disgyblion mewn mathemateg y flwyddyn hon, gall y Her Mathemateg Ceir Jaguar fod yn werth ystyried. Ei nod yw helpu i godi safonau cyflawniad ar draws ystod oedran 9-16 oed drwy ddangos fod astudio mathemateg yn hwyl! Mae hyn yn golygu bod modd cofrestru eich myfyrwyr gyda’ch Cydlynydd CREST Lleol, ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk, ar ddechrau y prosiect, a bydd modd i'r myfyrwyr gwblhau proffil Efydd CREST yn ystod y sialens a chofnodi eu gwaith a chyfrifiadau fel y gall eu gwaith caled gael ei gydnabod gyda Gwobrau CREST.

Cofrestrwch dîm ar gyfer y prosiect cyffrous hwn yn gysylltiedig â’r Gemau Olympaidd yn Llundain 2012; y dyddiad lansio yw ddydd Llun 27 Chwefror 2012. Bydd Her STEM 10 yn ffurfio rhan prosiect Cisco ‘Cyfres allan o’r blociau Mathemateg a Gwyddoniaeth 2012’. Mae mwy o wybodaeth am y cynllun i’w gael yn: www.mathsandscience2012.co.uk.

Ac… os ydych yn cynllunio prosiect o unrhyw fath, a bod angen pâr arall o ddwylo a chysylltiadau â’r byd go iawn, cysylltwch Gweld Gwyddoniaeth a gofyn am Lysgennad STEM i ddod i helpu cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu ewch i http://networking.stemnet.org.uk/ a chliciwch ar ‘CAIS AM LLYSGENNAD STEM’. Mae’r system cais ar-lein yn awr yn weithredol…

nol i'r cychwynHer Peirianneg Cynradd

Mae chwe ysgol gynradd o Ynys Môn yn dathlu ar ôl eu llwyddiant yn yr Her Peirianneg Cynradd 2011, a drefnwyd gan Magnox yn Safle Wylfa, mewn partneriaeth â Grŵp Rhyngwladol Babcock.

Mae pob ysgol wedi i ymchwilio, dylunio ac adeiladu tyrbin gwynt sy’n gallu cynhyrchu allbwn trydanol, ymchwilio i ffyrdd y gall eu hysgol leihau ei hôl troed carbon a’i effaith ar yr amgylchedd. Er mwyn cynorthwyo i adeiladu’r model tyrbin gwynt, roedd mentor o’r Wylfa wedi cael eu ddyrannu i bob ysgol i helpu’r plant yn ystod y cam dylunio.

Cyflwynodd yr ysgolion eu ceisiadau yn y Diwrnod Rownd Derfynol, i banel o feirniaid arbenigol. Oscar y Robot oedd yn cyflwyno ar y diwrnod gan ddarparu gwybodaeth ac adloniant. Eleni, ynghyd â mentoriaid o’r Wylfa, roedd yr ysgolion hefyd yn cael help a chyngor gan Dîm Hyrwyddo Gwastraff Cyngor Sir Ynys Môn.

Roedd gan y beirniaid dasg anodd iawn oherwydd safon uchel iawn y ceisiadau. “Mae’r gystadleuaeth hon yn gyfle gwych i’r plant i gyfuno eu pynciauSTEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg) â phynciau eraill mewn ffordd gyffrous a hwyliog. Gyda chymorth eu mentoriaid mae’r plant wedi dod o hyd i syniadau gwych” meddai Tracy Gaskell, Cynorthwydd Cyfathrebu – Addysg Gynradd, Wylfa.

Mae pob ysgol yn derbyn £250 am gystadlu. Aeth y lle cyntaf i Ysgol y Borth, gyda Ysgol Llanfairpwll yn ail Ysgol Gynradd Amlwch yn drydydd, gyda phob ysgol yn derbyn gwobr ariannol pellach. Ennillwyd y gystadleuaeth Poster Diogelwch gan Ysgol Corn Hir a dyfarnwyd gwobrau ar y dydd i Ysgol Esceifiog ac Ysgol Y Graig.

Rydym yn ddiolchgar i Magnox sy’n rhan o’r Rhaglen Llysgenhadon STEM yng Nghymru. Am fwy o fanylion am Raglen Llysgenhadon STEM yng Nghymru cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynYsgol yn Abertawe yn ennill gwobr

Trefnodd Margaret Kivell, athrawes yn Ysgol Gynradd Casllwchwr, Abertawe, Lysgennad STEM ymweld â disgyblion blwyddyn 3 a 4 yn yr ysgol. Roedd ganddynt ddiddordeb arbennig mewn gwastraff ac ailgylchu; iechyd neu bwyta’n iach, ond mewn gwirionedd byddai’r ysgol wedi croesawu Llysgenad i siarad am unrhyw bwnc gyda gweithgareddau ymarferol neu arddangosiadau a fyddai’n ysgogi cwestiynau ac yn arwain at drafodaeth sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth ac yn addas ar gyfer yr ystod oedran.

Mae Nicola Bennett yn Llysgennad STEM o Adran Systemau a Chyfathrebu Dur Tata gyda 12 mlynedd o brofiad ym maes gweithgynhyrchu technoleg uchel yn y diwydiant dur. Mae hi wedi datblygu ei gweithdy eu hunan ar gyfer disgyblion cynradd ar ailgylchu.

Roedd Margaret Kivell falch iawn ei bod wedi trefnu’r ymweliad a dywedodd “Bydd y gweithdai ailgylchu yn cyd-fynd yn dda iawn â’n pynciau y tymor hwn a hefyd yn ein cefnogi yn y dyfarniad yr ydym yn gweithio tuag ato.”

Third Millenium logoYn ogystal Ysgol Gynradd Casllwchwr,Abertawe yw yr ysgol gynradd gyntaf Cymru i ennill y wobr bwysig dysgu Trydydd Mileniwm.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: “Mae athrawon a phlant Casllwchwr yn cael eu annog i ddefnyddio iPods, iPads ac Apple Macs yn yr ystafell ddosbarth er mwyn galluogi disgyblion i wneud popeth o ddarllen, ysgrifennu e-lyfrau i bostio blogiau a ffilmiau a wnaed ganddynt.”

Dywedodd y pennaeth, Simon Pridham: “Roeddem wrth ein bodd i ennill y wobr ac yn falch mai ni yw yr ysgol gynradd Gymraeg gyntaf i wneud hynny. Dim ond wyth ysgol gynradd ar draws y DU gyfan dderbyniodd yr anrhydedd a rydym hefyd ar y rhestr fer ar gyfer gwobr effeithiolrwydd ysgol cynradd yn y DU.”

Mae Llysgenhadon o bob oed a chefndir ac maent yn cynrychioli dros 1,500 o gyflogwyr gwahanol sydd eisiau rhannu eu brwdfrydedd am eu gyrfaoedd i annog disgyblion i gymryd diddordeb yn y Pynciau STEM.

Mae’r Rhaglen Llysgenhadon yn adnodd am ddim i athrawon i helpu i wella a chyfoethogi gweithgareddau STEM perthnasol, trwy gyfrwng cysylltiadau â’r ‘byd go iawn’.

Os ydych am gael gwybod mwy am y Rhaglen Llysgenhadon STEM neu gael gwybod sut y gallwch wneud cais am Lysgennad STEM cyswlltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Sut mae helpu ni

Gallwch helpu ni drwy ddweud wrthym am y gweithgareddau STEM yr ydych wedi eu trefnu drwy lenwi ein ffurflen adborth. Bydd bob ffurflen adborth y byddwn yn eu derbyn yn cael y cyfle i ennill gwobr ar ddiwedd bob tymor. Cysylltwch gyda ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu drwy ffonio Cerian Angharad ar 07870351212 neu Liz Terry ar 07734254427 neu drwy ymweld â’r wefan www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynGweithgareddau

nol i'r cychwynGrantiau / Bwrsari / Gwobrau

nol i'r cychwynGwobrau Athrawon

nol i'r cychwynCystadeuthau

Digwyddiadau

nol i'r cychwyn Chwefror 2012

 • “Think Learn Challenge”
  Cwrs hyfforddi Canolfan Gynadledda ESIS, 24 Chwefror 2012
  Ein cwrs hyfforddi nesaf yw” Sut i asesu ymholiadau gwyddoniaeth”, dau ddiwrnod bywiog, rhyngweithiol ar gyfer athrawonCyfnodau Allweddol 2 a 3 a i ddatblygu sgiliau wrth asesu ymchwiliadau gwyddoniaeth. Mwy…

nol i'r cychwyn Mawrth 2012

 • Gemau i Ddysgu Sgiliau Gwyddoniaeth yn y Cyfnod Sylfaen
  Ysgol Gynradd Dyfnant, Dyfnant, Abertawe. SA2 7SN, 1 Mawrth

  Gan adeiladu ar Ymholiadau Gemau Gwyddoniaeth hynod lwyddiannus ar gyfer CA2 a CA3, bydd Anne Goldsworthy yn cyflwyno rhai ffyrdd newydd a diddorol i addysgu sgiliau ymholiad gwyddonol. Mwy…
 • Cynllunio y Car BLOODHOUND – y car 1,000mph
  Prif Ddarlithfa’r, Ysgol Beirianneg ac Electroneg, Prifysgol Bangor, 7 Mawrth 6.00pm

  Mae’r Prosiect SSC BLOODHOUND yn anelu at roi y Record Cyflymder ar y Tir mewn dimensiwn arall. Mae ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe yn helpu i ddylunio cerbyd ar gyfer criw i’w galluogi i gyrraedd cyflymder o 1,000mph. Mwy…
 • Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg: 9-18 Mawrth 2012
  Pam y dylai pob ysgol gofrestru eu digwyddiadau NSEW a gweithgareddau… Bydd yr holl ysgolion sy’n cofrestru digwyddiadau yn cael cymeryd rhan yn ein cystadleuaeth wych. Rydym wedi derbyn gwobrau gwych eleni o ystod o noddwyr hael gan gynnwys Lego Education a Timstar. Mwy…
 • Gemau i Ddysgu Sgiliau Gwyddoniaeth yn y Cyfnod Sylfaen
  Ysgol Arbennig Ty Gwyn, Trelai, Caerdydd CF5 5AQ, 21 Mawrt
  h
  Gan adeiladu ar Ymholiadau Gemau Gwyddoniaeth hynod lwyddiannus ar gyfer CA2 a CA3, bydd Anne Goldsworthy yn cyflwyno rhai ffyrdd newydd a diddorol i addysgu sgiliau ymholiad gwyddonol. Mwy…
 • ‘O Yma i Abergofiant (From here to Infinity)’
  Darlithfa Birt Acres, Adeilad Bute, Prifysgol Caerdydd, 26 Mawrth

  Bydd Ymddiriedolaeth Addysg Sefydliad Peirianwyr De Cymru (SWIEET2007) mewn cyfweithrediad a Chymdeithas Ddysgedig Cymru yn cyflwyno 52ain Darlith Goffa William Menelaus gan yr Athro Arglwydd y Rees o Lwydlo FRS FREng OM (Anrh) Y Seryddwr Brenhinol. Mwy…

nol i'r cychwyn Mehefin 2012

 • NPL Cystadleuaeth Her Rocedi Dwr
  Dydd Mercher 20 Mehefin, 1.30-4.30pm

  Anelwch at yr awyr yn ein Her Rocedi Dwr blynyddol, sy’n gweld cannoedd o gyfranwyr, gan dimau o ysgolion i oedolion yn brwydro i ddod yn bencampwr. Mwy…

nol i'r cychwyn

Adnoddau

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk