Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor y gwanwyn, cystadlaethau, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy…

nol i'r cychwynGwobrau CREST yng Nghymru Grantiau 2012/13

CREST logoGall ysgolion a cholegau wneud cais am grant o hyd at £250 i gefnogi CREST. Mae holl ysgolion a cholegau Cymru yn gymwys i wneud cais. Mae’r ffurflen gais yn gofyn am wybodaeth am y math o ysgol, ond bydd ceisiadau’n cael eu hasesu ar sut mae’r arian yn y mynd i gael ei ddefnyddio yn unig.

Mae’r rhaglen Gwobrau CREST yn cael ei redeg gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru – drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol – i gydlynu a chynyddu gweithgareddau yn ysgolion Cymru.

Dyddiadau cau

Bydd y dyddiad cau yr 2il rownd yn Dydd Llun 18 Mawrth a bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn eu hysbysu cyn 30 Mawrth.

nol i'r cychwynDolenni i dudalennau newyddion Gweld Gwyddoniaeth

Oherwydd fod cymaint o straeon yn y cylchlythyr misol mae'n amhosibl i gynnwys rhestr cryno o weithgareddau, adnoddau, cystadlaethau, grantiau, cyfleoedd DPP a digwyddiadau yng nghorff y cylchlythyr.

Ond mae eitemau newydd yn cael eu hychwanegu at y tudalennau gwe - gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

nol i'r cychwynCystadleuaeth llythyrau Scott 100 – llongyfarchiadau i E.R.

Scott lettersLlongyfarchiadau i ER gymerodd ran yng ngystadleuaeth llythyrau Scott 100! Mae ei lythyr wedi ei ddewis ac mae ar ei ffordd i Antarctica. Mae y 100 llythyr gorau wedi cael eu cymryd i Begwn y De i gael eu postio at eu derbynnydd, gyda llythyr eglurhaol wedi’i lofnodi yn bersonol gan ŵyr Capten Scott. Falcon. Bydd y cyflwynydd teledu Kate Humble yn postio’r llythyrau a gobeithio, bydd derbynnydd E.R, Michael Morpurgo, yn gweithredu ar ei lythyr. Mae pob un o’n beirniaid yn cael eu synnu ar faint y maent wedi cael eu hysgwyd gan rai o’r llythyrau. “Da iawn, ER Rydym yn falch iawn ohonoch chi.” Ysgol Gynradd Casllwchwr.

nol i'r cychwynPrifysgol Caerdydd yn noddi 10 gweithdy sodro

Madlab logoMae ‘Science Made Simple’ yn cynnig 10 o weithdai’ MadLab’ gyda chymhorthdal ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 ar gyfer y Tymor y Gwanwyn! Mae ‘MadLab’ yn weithdy rhyngweithiol wedi’i anelu at ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae’n edrych ar beirianneg electronig drwy sgwrs fer a gweithgareddau ymarferol lle mae disgyblion yn eu gwneud, ac yn mynd adref gyda eu cylchedau electronig eu hunain.

Diolch i Brifysgol Caerdydd, mae y gweithdy (pris fel arfer yn £625 + TAW) bellach ar gael am ddim ond £75 + TAW i bob ysgol gynradd yn Ne Cymru.

Sut i wneud cais

Os ydych yn ysgol gynradd yn Ne Cymru rydych yn gymwys, i sicrhau lle ar y rhestr anfonwch e-bost i info@sciencemadesimple.co.uk neu ffoniwch 02920 876 884. Bydd lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu.

nol i'r cychwynMae rhifyn arbennig o ‘Y Gwyddonydd’ yn cael ei baratoi i ddathlu hanner can mlynedd ers ei sefydlu

Cylchgrawn Cymraeg oedd ‘Y Gwyddonydd’yn cynnwys erthyglau, adolygiadau, ac eitemau newyddion ar bynciau gwyddonol. Fe’i cyhoeddwyd rhwng 1963 a 1996 gan Wasg Prifysgol Cymru. Mae’r cylchgrawn wedi ei ddigido gan y prosiect Cylchgronau Cymru Ar-lein yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru – mae copïau ar-lein yma.

Cystadleuaeth ar gyfer ysgolion uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg, 5-11 oed

Dylunio dyfais newydd gwyddonol ar gyfer y dyfodol – mae posibilrwydd y bydd y darlun yn ymddangos ar glawr y rhifyn arbennig o ‘Y Gwyddonydd’.

Dylai’r cais gael ei anfon i’r Athro Glyn O. Phillips, c/o Gweld Gwyddoniaeth, 59 Charles Street, Caerdydd CF10 2GD ar bapur neu’n electronig i ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk erbyn 12pm 3 Mai, 2013. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Benfro a bydd seremoni wobrwyo yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol 2013 yn Sir Ddinbych. Bydd gwobr ariannol i’r enillydd ym mhob categori.

nol i'r cychwynGyda’n gilydd, gallwn warchod ein gwenyn!

BeesMae’r ‘Conserve B’ yn darparu ysgolion gyda cyfle i gynnwys myfyrwyr mewn arbrawf gwyddonol rhyngweithiol ar gacwn ym Mhrydain, drwy gasglu gwybodaeth ar y rhywogaeth o wenyn syddi’w gweld o hyd a pha blodau sydd yn well ganddynt i chwilota am fwyd. O’r 1,200 o fyfyrwyr sydd eisoes wedi cymryd rhan yn y prosiect hwn, mae llawer o bobl ifanc yn disgrifio’r prosiect fel, “Ardderchog, ymarferol, cyffrous, a gwyddoniaeth go iawn”.

Gall y prosiect gael ei redeg fel rhan o Glwb STEM neu yn ystod gwersi, o fis Chwefror hyd at Fehefin neu Orffennaf 2013. Mae’r prosiect wedi ei anelu at flynyddoedd 5 a 6 mewn ysgolion cynradd ac blynyddoedd 7 i 11 mewn ysgolion uwchradd. Delfrydol fel gweithgaredd pontio.

nol i'r cychwyn15,000 o ficrogyfrifiaduron ‘Raspberry Pi’ yn rhad ac am ddim!

Raspberry PiMae ysgolion ar draws y DU yn mynd i gael 15,000 o ficrogyfrifiaduron yn rhad ac am ddim, gyda’r bwriad o greu cenhedlaeth newydd o wyddonwyr cyfrifiadurol.

Wedi’i ariannu gan Google, bydd y ‘Raspberry Pi Foundation’ yn gobeithio y bydd y dyfeisiau rhad ac am ddim yn ysbrydoli plant i gymryd diddoedeb mewn codio. Mae’r’raspberryPi’ bychan, a lansiwyd flwyddyn yn ôl, eisoes yn llwyddiant ysgubol.

Dywedodd sylfaenydd ‘Raspberry Pi’ Eben Upton: “Rydym yn gobeithio y bydd ein partneriaeth newydd gyda Google yn foment arwyddocaol yn natblygiad addysg cyfrifiadura yn y DU. Rydym yn credu y gall hyn droi o gwmpas y gostyngiad flwyddyn ar ôl blwyddyn yn y nifer a setiau sgiliau myfyrwyr sy’n gwneud cais i ddarllen gwyddoniaeth gyfrifiadurol yn y brifysgol.”

Mae’r fenter yn ymateb i bryderon cynyddol nad yw’r addysgu presennol o dechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) yn paratoi nac yn ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ar gyfer astudiaeth bellach neu yrfaoedd mewn technoleg. Dros y degawd diwethaf, mae nifer y bobl sy’n astudio gwyddoniaeth gyfrifiadurol yn y DU yn gostwng 23% ar lefel israddedig ac o 34% ar lefel graddedigion.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk