Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cyfle i ddarllen storïau ysbrydoledig, darganfod cyfleoedd newydd a chael gwybod sut y gall ymweliad Llysgennad STEM i’ch ysgol ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Mae manylion am ddigwyddiadau, cystadlaethau, grantiau, DPP, gwobrau a mwy ar ein tudalennau gwybodaeth athrawon.

Anfonwch eich adborth Llysgennad i ni

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.

Ceisiadau Llysgenhadon STEM

I wneud cais am Lysgennad, llenwch ein ffurflen gais Llysgennad STEM ar-lein. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr.

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Diwrnodau STEM Ymddiriedolaeth Smallpeice

Cyflwynwch eich myfyrwyr i fyd cyffrous peirianneg drwy archebu Diwrnodau STEM Ymddiriedolaeth Smallpeice ar gyfer Blynyddoedd 6-11 – perffaith ar gyfer dod â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yn fyw. Bydd addysgwr Smallpeice yn dod i’ch ysgol i gynnal gweithdy Diwrnod STEM Ymddiriedolaeth Smallpeice ar gyfer hyd at 60 o fyfyrwyr. Yn dibynnu ar y cwrs yr ydych wedi ei archebu, bydd y sesiwn yn rhedeg am ddiwrnod llawn neu hanner diwrnod o amgylch oriau ysgol arferol.

Bydd y disgyblion sydd yn cymryd rhan yn gallu cofrestru ar gyfer Gwobr CREST Darganfod (AM DDIM i fyfyrwyr yng Nghymru)

Mae’r rhan fwyaf o’r Diwrnodau STEM yn AM DDIM diolch i nawdd gan ein partneriaid corfforaethol.

Cynllunydd Gwyddoniaeth ar gyfer athrawon – Gwanwyn 2016

Focus on ScienceFel rhan o’r ymgyrch gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru,mae Dysgu Cymru wedi gweithio gyda darparwyr a sefydliadau gwyddoniaeth yng Nghymru i gynhyrchu cyfres o gynllunwyr ar gyfer pob tymor ysgol. Mae’r Cynllunydd Gwyddoniaeth diweddaraf ar gyfer athrawon ar gael ac yn cynnwys gwybodaeth am adnoddau, digwyddiadau a chystadlaethau.

Cwrs ‘Connecting Classrooms’: Addysgu meddwl beirniadol a datrys problemau

Mae ‘Connecting Classrooms’ yn cynnig cwrs newydd ar gyfer athrawon yng Nghymru i ddatblygu eu hymarfer mewn perthynas ag addysgu sgiliau craidd, meddwl yn feirniadol a datrys problemau. Mae’r pecyn hyfforddi yn helpu athrawon ragweld newidiadau i’r cwricwlwm Cymreig drwy ddilyn yr argymhelliad yn “Successful Futures” l i ymgorffori sgiliau ehangach ar draws yr holl Gyfnodau Allweddol. Sicrhewch eich lle yma.

Polli:Nation

Polli:Nation logoMae “Polli:Nation” yn fenter ledled y DU sy’n cefnogi disgyblion o 260 o ysgolion i droi tir yr ysgol a mannau eraill lleol i mewn i gynefinoedd peillio-cyfeillgar. Mae ysgolion yn cael eu hannog i gynnal arolwg yn eu hardal gan ddefnyddio arolwg newydd OPAL “Polli Nation” (ar gael o Ebrill 2016), a gwneud gwelliannau ar gyfer peillio yn eu hardal ac yna gweld pa mor dda y mae wedi gweithio gan ddefnyddio’r arolwg OPAL. Mae’r prosiect hwn ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd ac yn cynnwys llawer o botensial ar gyfer Gwobrau CREST. Cysylltwch gyda crest@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Profiad Cyfoethogi Gwyddoniaeth (SEE) – Heriau STEM

Mae’r heriau hanner diwrnod wedi’i anelu at Blwyddyn 5 a 6 ac wedi cael eu cynllunio i hwyluso dysgu, gweithio mewn tîm ac annog chwilfrydedd disgyblion i ddarganfod sut a pham y mae pethau’n gweithio. Yn ystod yr her bydd y disgyblion yn datblygu eu medrau datrys problemau, cyfathrebu ac arloesi. Mae adnoddau Profiad Cyfoethogi Gwyddoniaeth (SEE) yn cael eu cynhyrchu, diolch i gefnogaeth hael gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Gall ysgolion yng Nghymru archebu UN Her STEM ar gyfer dosbarth o ddisgyblion am DDIM. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly argynhellir archebu lle yn gynnar.

Mae dewis o dri heriau ar gyfer athrawon i archebu lle:

 • Her Trydan
 • Her y Gofod
 • Her Rhedfa’r Farblen

Dyddiadau:

 • Gorllewin Cymru: 25-30 Ebrill
 • Gogledd Ddwyrain Cymru: 27 Mehefin – 1 Gorffennaf
 • Gogledd Orllewin Cymru: wythnos yn cychwyn 11 Gorfennaf

I gofrestru diddordeb e-bost ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynDPP Athrawon Her Cyfoethogi Gwyddonaieth – AM DDIM

DPP i Athrawon Her Cyfoethogi Gwyddoniaeth ar gael AM DDIM i ysgolion yng Nghymru gydag arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Bydd y DPP, a gyflwynir gan Gweld Gwyddoniaeth, yn darparu hyfforddiant i athrawon ar sut i ddefnyddio’r pecyn cymorth a rhedeg cyfres o heriau gwyddoniaeth gyda disgyblion CA3. Bydd athrawon yn cael eu cysylltu gyda phartneriaid diwydiannol i roi cipolwg ar y byd go iawn o waith drwy’r rhaglen Llysgenhadon STEM.

Bydd pob athro sydd yn mynychu’r DPP yn derbyn pecyn cymorth wedi ei deilwra i gyflwyno’r heriau STEM i’w disgyblion. Yn ogystal, mae’r pecyn cymorth yn cynnwys gwybodaeth am sefydlu a rhedeg Clwb STEM ynghyd â wyth o weithgareddau Clwb STEM rhyngweithiol a hwyliog. I archebu lle, anfonwch e-bost ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Y Llychlynwyr yn cynnal parti!

The Vikings are partying too!Ar gael AM DDIM i bob Ysgol Cynradd ac Uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 gyda nawdd gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Ymunwch â Scientific Sue ar y daith hanesyddol a chreadigol o ddarganfod.

 • Gorllewin Cymru: Mehefin 20-24
 • Gogledd-Orllewin Cymru: 4-8 Gorffennaf

I gadw lle, anfonwch e-bost at Gweld Gwyddoniaeth ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk – bydd angen i ysgolion gadw lle am hanner diwrnod ar gyfer bob sioe.

Cystadlaethau

 • Yr Helfa Trychfilod Mawr. Fel mae’r gwanwyn yn cyrraedd, cyfle i archwilio cynefinoedd o’ch cwmpas ar gyfer chwilod o bob math. Ymchwiliwch, cofnodwch, tynnwch llun, paentiwch, ffotograffiaeth a nodwch eich canlyniadau yn y Helfa Chwilod Fawr ar gyfer ysgolion cynradd. Mae mynediad i’r Gystadleuaeth 2016 ar agor tan 17 Mehefin 2016.
 • CLEAPSS – Cystadleuaeth Cynradd ASE 2016. Mae gystadleuaeth eleni yn ymwneud â gwella bioamrywiaeth o amgylch yr ysgol neu’r ardal leol. Mae’r gystadleuaeth ar agor tan 25 Hydref 2016.

nol i'r cychwynDyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

 • Diwrnod Cenedlaethol Menywod mewn Peirianneg. 23 Mehefin 2016. NWED dyma gyfle i ganolbwyntio y sylw ar y cyfleoedd gwych ar gyfer menywod mewn peirianneg.Mae Llysgenhadon STEM ac ysgolion yn cael eu hannog i drefnu eu digwyddiadau eu hunain i gefnogi’r dydd, gan ddefnyddio’r logo, gwefan NWED ac adnoddau ategol. Mae adnoddau ar gyfer disgyblion oed cynradd ac uwchradd ar gael. Cystadlaethau ar gyfer disgyblion CA1 a 2 ar gael. Os hoffech wneud cais am Lysgennad STEM i gefnogi eich digwyddiad cyswlltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.
 • Trysorau: Anturiaethau mewn Archaeoleg. 26 Ionawr – 30 Hydref 2016. Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Mae’r Trysorau: Anturiaethau mewn Archaeoleg yn dweud straeon y tu ôl darganfyddiadau archeolegol mawr o’r gwareiddiadau hynafol yr Aifft, Gwlad Groeg, Rhufain, cyn-Columbian America a Rapa Nui (Ynys y Pasg). Archebwch yma.

nol i'r cychwynAnifeiliaid gwleidyddol!

Cyfarthfa Park Primary School win IFA AwardMae Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa a Winding Snake wedi ennill Gwobr 2016 ‘Into Film’ am yr Animeiddiad Gorau (12 ac iau), gyda’u ffilm byr a doniol ‘Anifeiliaid Gwleidyddol’ Gwleidyddol’. Er mwyn gwneud y ffilm,cafodd plant oed cynradd eu cyfweld am wleidyddiaeth a gwleidyddion, ac yna gofynnwyd iddynt dynnu eu hunain fel anifail gyda chefndiroedd. Cafodd bob disgyl animeiddio eu hanifail gan ddefnyddio yr atebion gorau a roddwyd yn y cyfweliadau, gyda rhai canlyniadau digrif iawn.

Cyflwynodd yr actores Cymreig Morfydd Clark y wobr i’r disgyblion yn y digwyddiad carped coch yn Leicester Square yn Llundain, ochr yn ochr â’r actor James Norton. Dywedodd un o’r disgyblion Sam Owen, “Roedd yn anhygoel gweld ein ffilm ar y sgrin fawr”. Dywedodd Merierid Parry eu hathrawes, “Roedd yn brosiect gwych – roedd y plant yn ymgolli ynddo ac yn gweithio mor dda fel tîm – roedd yn hyfryd i’w weld … rydym wrth ein boddau gyda’r canlyniad." Mwy o fanylion yma.

‘Apps for Good’

Apps for Good at Raglan VC Primary SchoolAthrawes yn Ysgol Gynradd Rhaglan yn sôn am ei phrofiad o integreiddio Apps for Good i’r cwricwlwm.

“Rydym wedi dechrau cyflwyno ‘Apps fodr Good’ i ddosbarth o 29 o ddisgyblion Blwyddyn 6. Mae ein penderfyniad yn seiliedig ar y ffaith y byddai ein plant Blwyddyn 6 yn bendant wedi cael profiad o apps yn eu amser rhydd eu hunain a byddant hefyd gyda’r aeddfedrwydd i ddeall a dilyn y broses tu ôl i ddatblygu yr apps hyn.

“Yn Ysgol Gynradd Rhaglan, rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod unrhyw ddatblygiadau medrau TGCh yn ystyrlon ac yn berthnasol i anghenion presennol a dyfodol y plant. Yn yr ystyr hwn, mae “Apps for Good” yn berthnasol iawn i ddiddordebau ac anghenion y bobl ifanc yn ein hysgol.

Wrth ddewis sut i integreiddio ‘Apps for Good’ i mewn i’r cwricwlwm, rydym yn dechrau y rhaglen ar bwynt addysgol amserol o fewn Cymru. Mae cyflwyno’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd (FfLlRh) yn gofyn i bob ysgol sicrhau eu bod yn datblygu Llythrennedd trawsgwricwlaidd a sgiliau Rhifedd, drwy linynnau grŵp blwyddyn gwahanol, yn ychwanegol at y gorchmynion a nodir yn y cwricwlwm Saesneg a Mathemateg presennol. Mae “Apps for Good” yn profi i fod yn ffordd wych o ddatblygu prosiect trawsgwricwlaidd a oedd yn cwmpasu nifer o wahanol sgiliau Llythrennedd a Rhifedd o fewn y FfLlRh. Mae rhain yn cynnwys datblygu sgiliau llafaredd, trwy drafodaeth grŵp a chyflwyniadau ffurfiol; ysgrifennu sgiliau, gan fod y plant yn gwneud defnydd o nifer o wahanol dechnegau i gasglu, trefnu a chyflwyno eu syniadau; a sgiliau rhifedd sy’n gysylltiedig â datblygu systemau sgorio ar gyfer eu apps sy’n seiliedig ar gêm neu hyd yn oed gyfrifo faint o dâl y maent yn godi os ydynt yn gwerthu y app gan ystyried maint yr elw y gallant wneud!”

Apps for Good logo“Yn y pen draw, rwyf wedi dewis i integreiddio ‘Apps for Good’ i mewn i uned estynedig o waith yn Saesneg sydd yn canolbwyntio ar y plant yn datblygu eu cyflwyniadau perswadiol eu hunain. Roedd hyn yn caniatáu i mi i weithio trwy’r rhaglen a awgrymir o ddatblygu sgiliau a syniadau o fewn ‘Apps for Good’, tra hefyd yn addysgu’r sgiliau TGCh iaith Saesneg sydd yn ofynnol yn uniongyrchol."

Rhagor o fanylion am sut y gall eich ysgol gymryd rhan mewn ‘Apps for Good’ yma.

nol i'r cychwynWythnos Wyddoniaeth yn dod i Gaerdydd

Mark-Smith-at-Marlborough-PrimaryYn Ysgol Gynradd Marlborough gofynnwyd i’r Llysgennad Mark Smith gyflwyno gweithdy ar Rymoedd i ddisgyblion CA2. Roedd yr ysgol yn cynnal Wythnos Wyddoniaeth, a gefnogwyd gan lawer o Lysgenhadon STEM, gan gynnwys y tîm o Atkins a Parsons Brinkerhoff. Er syndod i Mark yn sesiwn olaf y dydd oedd y dosbarth derbyn, a bu’n rhaid iddo addasu ei gyflwyniad i gyd-fynd â’u lefel o wybodaeth (1 tymor yn yr ysgol) yn gyflym.

Fodd bynnag, gwnaeth argraff ardderchog ac ateb llawer o gwestiynau anarferol. Dywedodd yr athrawon nad oedd y dosbarth wedi bod mor gyffrous ers i Siôn Corn yn ymweld!

Disgyblion yn elwa o rodd hael

Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Talgarth wedi derbyn £500 gan Wasanaethau Pharma PCI yr wythnos hon i helpu i redeg cyfres o weithgareddau ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain.

Derbyniodd Gwasanaethau Pharma PCI, sydd â safleoedd yn y Gelli Gandryll a Thalgarth, gais eu i helpu ariannu gweithdai, adnoddau a digwyddiadau cymunedol.

Mae y rhodd yn galluogi Dirprwy Bennaeth yr ysgol Sam Toone i redeg cyfres o weithgareddau, difyr a diddorol yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Prydain sydd wedi codi proffil gwyddoniaeth yn yr ysgol i rieni a disgyblion. Bu yrr Wythnos Wyddoniaeth yn llwyddiant mawr gyda’r disgyblion yn elwa o’r gweithgareddau cyffrous.

Cyfarfu Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Pharma PCI, Colin White dri o ddisgyblion Blwyddyn 6, sydd yn ffurfio rhan o gyngor yr ysgol. Roedd Colin yn falch iawn o glywed am y cynifer o weithgareddau oedd yn mynd ymlaen yn yr ysgol ac yn edrych ymlaen yn fawr at gael gwybod am ddigwyddiadau eleni a gynlluniwyd ar thema ‘Y Gofod’.

Heidi Purnell, sy’n gweithio i Gweld Gyddoniaeth ac yn cydlynu gweithgareddau STEM ledled De Powys, helpodd drefnu’r bartneriaeth rhwng Gwasanaethau Pharma PCI ac Ysgol Gynradd Talgarth. Meddai Heidi, “Rwyf wedi bod yn gweithio gyda Ysgol Gynradd Talgarth a PCI dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ac roedd yn ymddangos yn ateb amlwg. Mae Gwasanaethau Pharma PCI yn gyflogwr lleol mawr ac yn cynnig cyfle i ddilyun gyrfa mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg felly, pwy well i helpu i ddylanwadu gwyddonwyr y dyfodol.”

Dymunai Sam Toone a Heidi Purnell ddiolch i Gwasanaethau Pharma PCI am eu rhodd hael.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk