Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cyfle i ddarllen storïau ysbrydoledig, darganfod cyfleoedd newydd a chael gwybod sut y gall ymweliad Llysgennad STEM i’ch ysgol ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Mae manylion am ddigwyddiadau, cystadlaethau, grantiau, DPP, gwobrau a mwy ar ein tudalennau gwybodaeth athrawon.

Cyfle i ennill Hamper M&S

Rydym yn falch o gyhoeddi mai ennillydd yr anrheg M&S yw Hayley Evans o Ysgol Alun.

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld eich ysgol neu eich bod wedi cwrdd yn Llysgennad ar weithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog eich cydweithwyr i ymateb. Bob hanner tymor byddwn yn darparu hamper i un athro neu athrawes sydd wedi rhoi adborth.

Cynllun Gwobr Athro Gwyddoniaeth Cynradd PSTT 2015

Mae gwobr Athro Gwyddoniaeth Cynradd yn cydnabod gwaith arloesol a chreadigol sy’n cyfrannu at ddatblygiad gwyddoniaeth yn yr ysgol ac yn ymgysylltu plant yn y cyffro a rhyfeddod o wyddoniaeth. Maent yn agored i athrawon llawn-amser a rhan- amser mewn ysgolion cynradd. Bydd bob enillydd yn derbyn £500 ar gyfer eu hysgol a £1,000 ar gyfer eu hunain – yn ogystal â thystysgrif. Manylion pellach a ffurflen enwebu yma.

Cysylltwch â sue.williams@pstt.org.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau. Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw Dydd Llun Medi 14 2015.

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Gwyddoniaeth yn y Senedd

Science Week launch at the SenneddAr ddydd Llun 16 Mawrth roedd y Senedd yn brysur gyda gwyddonwyr ac arbrofion wrth i’r disgyblion arddangos eu gwybodaeth o wyddoniaeth wrth lansio Wythnos Wyddoniaeth Prydain (BSW) yng Nghymru. Bu disgyblion ysgolion cynradd yn arddangos ac egluro peth o’u gwaith gwyddoniaeth i AC Eluned Parrott, sydd yn noddi ac a lansiodd y digwyddiad, dywedodd wrth y plant na ddylent fyth roi’r gorau i ofyn pam, ac ychwanegodd: “Dyma fy hoff ddigwyddiad yn y flwyddyn”.

Ymwelodd disgyblion gyda stondinau rhyngweithiol a rhoi cynnig ar y gweithgareddau ymarferol a ddarperir gan Techniquest, Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar, Clwb Codio, Amgueddfeydd Genedlaethol Cymru, Technocamps, Free Range Learning, Astro Cymru, ASE a Chymdeithas Wyddoniaeth Prydain.

Bu rhai yn helpu Sue McGrath, cyflwynydd Science2Life, gyda sioe wyddoniaeth ryngweithiol am rocedi a grymoedd drwy ganfod pa rocedi oedd yn hedfan bellaf a pham.

Enillwyr cystadleuaeth roboteg flynyddol eleni yw Ysgol Syr Thomas Picton, Sir Benfro, a ddangosodd eucynnyrch robotig ‘hedfan’ y dyfodol. Treuliodd y timau tua phum mis yn paratoi eu robotiaid cyn y gystadleuaeth a chyrhaeddodd safon sy’n bell rhagori ar ein disgwyliadau. Rhoddodd y myfyrwyr sgwrs hynod ddiddorol am sut y maent yn paratoi ar gyfer y gystadleuaeth ac yn goresgyn yr amrywiol heriau er mwyn cael llwyddiant. Gallwch ddod o hyd I fwy am y gystadleuaeth a’r enillwyr yma.

Science Week launch at the SenneddTrefnwyd lansio Wythnos Wyddoniaeth Prydain yng Nghymru gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain drwy Gweld Gwyddoniaeth. Diolch i’r disgyblion a staff o: Ysgol Romilly, Ysgol Gynradd Rhws, Ysgol Gynradd Tregatwg, Ysgol Gynradd Ynys y Barri, Ysgol Pencae, Ysgol Treganna, Ysgol Gynradd Gwaun Meisgyn, Ysgol Syr Thomas Picton, a Kings Monkton am wneud y lansiad o’r fath yn ddigwyddiad arbennig iawn.

“Ga i ddweud diolch i chi am drefnu ddiwrnod gwych, roedd y disgyblion wrth eu bodd ac roedd yn ffordd wych i lansio Wythnos Wyddoniaeth Prydain. Pan ofynnais i’r plant i grynhoi mewn un dyfyniad, dywedasant ei bod yn hyfryd i ddim ond gwneud gwyddoniaeth drwy’r dydd, rhywbeth nad ydynt yn cael ei wneud yn aml iawn.” Trish Beer Ysgol Gynradd Rhws

nol i'r cychwynDiwrnod Labordy Gwyddoniaeth Goffer

Cafodd disgyblion Ysgol Glannau Gwaun ddiwrnod Labordy Gwyddoniaeth Goffer yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth. Bu disgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn helpu i sefydlu ystod o arbrofion sy’n ymchwilio i agweddau ar fioleg a threulio amser mewn grwpiau yn gweithio eu ffordd drwyddynt. Yn ddiweddarach yn y dydd, bu disgyblion iau yn archwilio labordy bioleg dros dro. Dywedodd bron pob un o’r disgyblion eu bod yn synnu gan ba mor dda y gall siarc arogli, o’i gymharu â hwy eu hunain, ac maent wedi mwynhau defnyddio balwnau i brofi gallu eu ysgyfaint.

Cafodd y diwrnod ei drefnu drwy Gweld Gwyddoniaeth gyda’r Llysgennad STEM Helen Hughes yn arwain y arbrofion.

Diolch i gefnogaeth hael gan y Gymdeithas Biocemegol, mae’r Gymdeithas Bioleg yn gallu cynnig grantiau a fydd yn galluogi hyd at 60 o ysgolion ar draws y DU i gynnal naill ai:

Mae mwy o wybodaeth yma. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 25 Mai 2015.

DPP Cyffrous Am Ddim – I lawr ar y fferm!

Dairy Supply logoDiwrnodau DPP, dwyieithog i ymgysylltu eich dysgwyr gyda ffermio llaeth – Ymweliadau Fferm / arbenigwyr o'r diwydiant – datblygu gweithgareddau dosbarth yn canolbwyntio ar y FfLlRh – gwella sgiliau llythrennedd a rhifedd eich dysgwyr – ennill credydau ar Lefel 4 – Agoriad i fyd www.foodafactoflife.org.uk. Darperir gan TLC! o dan gytundeb i DairyCo. I archebu lle neu am fanylion pellach, e-bostiwch heather@thinklearnchallenge.com neu ffoniwch 029 20 865570.

Diwrnodau DPP ar draws Cymru:

nol i'r cychwynWythnos Wyddoniaeth llawn hwyl!

St Mary’s CIW Primary School, BrynmawrCynhaliodd Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Fair Bryn Mawr, Wythnos Wyddoniaethyn llawn cyffro yn ystod mis Mawrth. Dechreuodd yr wythnos gyda Planetariwm symudol o Dark Sky Wales, lle talwyd am y costau yn rhannol gan grant Wythnos Wyddoniaeth Prydain.

Nid oedd y gweithgareddau yn stopio yno, bu y disgyblion yn dysgu am ddeiet iach a ffordd o fyw ac roeddynt yn ffodus iawn o dderbyn sgwrs gan Llysgennad STEM Ross Hall. Dywedodd Ross, Seicolegydd Chwaraeon,wrth y disgyblion i gyd am ei brofiadau yn gweithio gydag athletwyr gorau. Rhoddodd gipolwg tu ôl i’r llenni i mewn i Gemau Olympaidd Llundain a Beijing, a oedd yn tanio llawer o gwestiynau diddorol. I gloi yr wythnos bu disgyblion yn adeiladu pontydd gyda Llysgenhadon STEM Costain, Hannah Lewis a Phil Baker a rasio i adeiladu tetrahedron ddigon mawr i gyrraedd y nenfwd! Dywedodd y Prifathro Darren Jones: “Mae’r wythnos wedi mynd yn dda iawn, mae’r adborth gan y staff a’r rhieni wedi bod yn wych, yn ogystal bu cyffro mawr o amgylch yr ysgol. Yr ydym yn sicr yn bwriadu cynllunio Wythnos Gwyddoniaeth arall fis Mawrth nesaf gan fod hyn yn un wedi bod yn ardderchog.”

Pa mor bell y mae wedi teithio?

Mae disgyblion yn Ysgol Gynradd Tavernspite wedi bod yn archwilio i mewn i gynaliadwyedd a bioamrywiaeth gyda chymorth Llysgennad STEM David Ramsey a myfyrwyr gwyddor amgylcheddol. Gofynnodd David i’r plant i ystyried sut mae bodau dynol yn effeithio ar eu hamgylchedd, a sut mae adnoddau prin yn gallu effeithio ar agweddau pobl tuag at eu cymdogion. Bu’r plant hefyd yn archwilio deunydd pecynnu o nwyddau amrywiol i gael gwybod lle mae eitemau yn cael eu gwneud a pha mor bell y maent wedi teithio i gyrraedd Cymru. Roedd y digwyddiad hwn yn rhan o Brosiect Addysg Gwyddoniaeth Gynradd sydd wedi cefnogi ymweliadau Llysgenhadon STEM ag ysgolion cynradd ledled Cymru.

Gwyliwch allan! Ditectifs Bywyd Gwyllt ar waith yn Llyn Penmaen

Bocs Signal, Parc Cenedlaethol Eryri yn Llyn Penmaen, Gwynedd oedd y lleoliad ar gyfer ‘Diwrnod Ditectifs Bywyd Gwyllt’ ar 21 Mawrth. Roedd y digwyddiad, a oedd yn rhan o Wythnos Wyddoniaeth Prydain, yn rhoi cyfle i bobl leol ac ymwelwyr: wneud castiau plastr o olion traed anifeiliaid; dilyn llwybr bywyd gwyllt; adeiladu gweithiau celf yn yr awyr agored o ddeunyddiau naturiol; darganfod y gwahanol ffyrdd y mae gwiwerod, pathewod a chreaduriaid coetir eraill yn agor cnau a hadau; gweld beth sydd tu mewn pelenni tylluan;gweld adar ysglyfaethus yn agos a gyda chymorth arbenigwr trin adar lleol. Hyn i gyd yn ogystal â arddangosfeydd natur, telesgop ac ysbienddrych oedd ar gael y tu mewn i’r Bocs Signal ei hun.

Mynychwyd y digwyddiad gan ddisgyblion o ysgolion lleol a’u teuluoedd, a oedd yn mwynhau cymryd rhan yn y gweithgareddau yn yr heulwen gwanwyn llachar.

Gwnaed y diwrnod bosibl trwy grant gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain a’i chydlynnwyd y diwrnod gan wasanaeth warden y Parc Cenedlaethol, gyda chymorth gwirfoddolwyr o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, yr RSPB a dau Lysgennad STEM lleol.

nol i'r cychwynDewch i brofi Hwyl yr Ŵyl yn y GwyddonLe ar Faes yr Eisteddfod eleni!

GwyddonLe logoUrdd bannerBle arall y gallwch chi gyffwrdd ag anifeiliad morol, profi meicrosgôp digidol, a chreu maes Eisteddfod delfrydol gan ddefnyddio Minecraft? Ble arall ond y GwyddonLe!

Mae’r GwyddonLe ar Faes Eisteddfod yr Urdd yn cynnig gweithgareddau o bob math i blant a phobl ifanc fedru dysgu mwy am wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Trwy brofi’r gwahanol weithgareddau sydd ar gael, gallwch ddysgu am y cyfleoedd cyffrous sydd ar gael yn y pynciau hyn.

“Y Synhwyrau” yw thema’r gweithgareddau eleni, ac mae’r llu o arddangoswyr sydd gennym wedi addo gwledd i’r llygad, y glust, y trwyn, y bysedd, a’r geg! Bydd modd creu eich model 3D eich hun gan ddefnyddio Argraffydd 3D… gweld pa mor lan yw eich dwylo… ymweld â Thi-pi synhwyrol… creu paent lliwgar allan o greigiau a mwynau… rhaglenni Raspberry Pi yn Gymraeg… adeiladu allan o Lego… a llawer mwy!

Yn ogystal â llond y lle o weithgareddau i’ch diddanu, bydd amserlen lawn o ddigwyddiadau a chyflwyniadau ar y Llwyfan yn ogystal, a chyfle hefyd i gael paned a hoe. Cofiwch i alw mewn!

Noddir y GwyddonLe gan Brifysgol Abertawe.

Wythnos Wyddoniaeth Prydain – Ffair Wyddoniaeth Blynyddol Prifysgol Aberystwyth

\Bu mwy na 1400 o ddisgyblion o 25 ysgol yng Ngheredigion, Powys a Gwynedd yn mwynhau arddangosfeydd gwyddoniaeth ymarferol yn y ffair a drefnir gan Ganolfan y Brifysgol ar gyfer Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol (CWPSI).

Cafodd y myfyrwyr y cyfle i gymryd rhan mewn arddangosiadau a gweithgareddau, gan gynnwys cyfarfyddiadau ymarferol gydag anifeiliaid, deall llosgfynyddoedd a daeargrynfeydd, cwrdd gyda robotiaid a llu o bethau cyffrous eraill.

Meddai Roger Morel, Swyddog Prosiect Gwyddoniaeth: “Mae’r Ffair Wyddoniaeth yn ymwneud â dangos y gwaith gwyddonol rhagorol sy’n cael ei wneud ym Mhrifysgol Aberystwyth a’r ardal gyfagos. Ei bwrpas yw ehangu’r wybodaeth o wyddoniaeth ymhlith disgyblion ysgol a’r cyhoedd yn gyffredinol, yn eu hysbrydoli ac yn dangos iddynt pa mor bwysig yw hyn yn ein bywydau.”

Dywedodd Debra Croft, Rheolwr CWPSI: “Ni allem wneud hyn heb frwdfrydedd, proffesiynoldeb a gwybodaeth y Sefydliadau ac Adrannau – staff a myfyrwyr. Bydd y sgiliau trosglwyddadwy sy’n cael eu dysgu a’u defnyddio gan ein myfyrwyr, gyda cynulleidfa heriol o bobl ifanc, yn arloesol.”

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk