Saesneg

Mawrth 2011

Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Ydych chi eisiau gwybod mwy ynglŷn â beth sydd yn digwydd ym myd STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg )? Mae ein cylchlythyr yn cynnig gwybodaeth ynglŷn â chyfleoedd addysgol, gweithgareddau, digwyddiadau, newyddion, grantiau, cystadleuthau, cynlluniau gwyddoniaeth a llawer mwy…..

Merched yn Sêr-syllu yn mynd ymhellach na unrhyw ddisgyblion o Blaenau Gwent o’r blaen – rhan o gwrs peilot newydd

Mae disgyblion Blwyddyn 9 yn Ysgol Gyfun Glyncoed yn edrych tua’r sêr fel rhan o’i astudiaethau TGAU seryddiaeth. Yn y cwrs bydd modd i ddisgyblion ddefnyddio dau delisgôp robotig wedi eu lleoli yn Awstralia a Hawaii. Drwy ddefnyddio y rhyngrwyd a rhaglen o’r enw Solarium, bydd myfyrwyr yn gallu rheoli y Telisgôp Faulkes ac arsylwi y nefoedd yn uniongyrchol.

Dywed Sarah Roberts o Brisfysgol Caerdydd “Dwi’n gobeithio y bydd y prosiect yn annog mwy o ferched i ddilyn nid yn unig gyrfaoedd mewn seryddiaeth, ond hefyd i ddatblygu mwy o ddiddordeb mewn gwyddoniaeth yn gyffredinol”.

Mae’r cwrs wedi cael ei wneud yn realiti drwy gymorth Dark Sky Wales – grŵp o seryddwyr proffesiynol ym Mhrifysgol Morgannwg – a thrwy Raglen Pre-vent. Mae’r rhaglen sydd yn cael ei noddi gan Gynllun Cymdeithasol yr Undeb Ewropeaidd yn darparu £10m o nawdd i gynnal prosiectau o’r fath mewn pum bwrdeisdref yn Ne Cymru. Mae’r prosiect yn gobeithio hyrwyddo gwyddoniaeth i ferched ifanc.

Dywed pennaeth AG a threfnydd y prosiect “Maent yn frwdfrydig iawn ynglŷn â seryddiaeth, ac maent yn cymeryd rhan yn y prosiect am eu bod wedi dewis gwneud hynny”. http://www.faulkes-telescope.com

Llongyfarchiadau i Ysgol Botwnnog!!

Digwyddiad Formula 1 ym Mangor

Cynhaliwyd digwyddiad blynyddol 'F1 i ysgolion ar safle Ysgol Addysg Prifysgol Bangor yn Rhagfyr 2010. Yn ystod y ddigwyddiad cafodd ysgolion cynradd ac uwchradd gyfle i arddangos,cyflwyno a chystadlu am le yn rownd genedlaethol derfynol y gystadleuaeth hon. Nod y gystadleuaeth yw troi darn o bren yn fodel o gar Formula 1 fydd yna’n rasio ar hyd trac 20 medr ar gyflymder o 20 medr yr eiliad. Cynhelir y gystadleuaeth ar hyd a lled y DU yn ogystal â mewn 32 gwlad arall o amgylch y byd.

Ar ôl wythnosau o waith caled yn dylunio, yn cynhyrchu ac yn marchnata eu ceir, cafodd plant o ysgolion ar hyd a lled gogledd Cymru gyfle i arddangos eu gwaith ac yna i rasio eu ceir F1.

Cymerodd fwy nag 20 o ysgolion uwchradd ran yn y gystadleuaeth ar ail ddiwrnod y digwyddiad. Bu’r siaradwr gwadd, Brian O’Rourke, Prif Beiriannydd Cyfansoddiau Williams F1, yn ysbrydoli’r plant yn ei gyflwyniad am ei yrfa a sut y daeth i weithio i F1 a rhoddodd y wobr gyntaf yn y categori ‘Bloodhhound’ i dîm ‘Fast Lane’ o Ysgol Friars. Aeth y wobr gyntaf yn y categori ‘F1 Class’ i dîm ‘Fflam’ o Ysgol Botwnnog a oedd hefyd yn fuddugol yn y categori car cyflymaf ac am y noddi a’r marchnata gorau. Tîm ‘Apollo’ o Ysgol y Grango yn Wrecsam enillodd y wobr am y ‘Rookie Team’ gorau.

Mae’r gystadleuaeth yn her amlddisgyblaethol lle mae gofyn i dimau ddefnyddio meddalwedd dylunio i gynllunio, profi a chynhyrchu ceir Formula 1 bach wedi eu gwneud o falsa ac sy’n rhedeg ar aer.

Mae’r ceir yn rasio ochr yn ochr ac yn cystadlu’n rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol i ennill tlws Bernie Ecclestone. Mae’n rhaid i dimau, sy’n cynnwys rhwng pedwar a chwech o ddisgyblion, ddod o hyd i noddwyr a rheoli eu cyllideb i ariannu’r costau ymchwil, teithio a llety. Mae’r myfyrwyr yn elwa o’r profiad o weld y broses dylunio-dadansoddi-cynhyrchu-profi-rasio a ddefnyddir gan dimau yn y byd Formula 1 go iawn.

Cewch ragor o wybodaeth yn: http://www.f1inschools.co.uk/.

Bydd yr enillwyr yn cystadlu yn y rownd genedlaethol derfynol a gynhelir yn y Big Bang Fair ym mis Mawrth 2011 yn yr Excel Centre yn Llundain. http://www.bangor.ac.uk/addysg/News/formula1.php.en?

Lansio Canolfan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol ar gyfer Gogledd a Chanolbarth Cymru

Diwonod STEM Chweched dosbartth ym Mhrisfysgol Glyndŵr. 3 Mawrth 2011

Lansiwyd Yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol yn Techniquest Glyndŵr a Phrifysgol Glyndŵr gyda diwrnod o weithgareddau, cyflwyniadau a gwybodaeth gyrfaoedd ar gyfer myfyrwyr chweched dosbarth ar y thema Egni Cynnaladwy a’r Amgylchedd.

Mynychwyd y diwrnod gan fyfyrwyr sy’n astudio lefel A mewn ysgolion a cholegau yn ardal Wrecsam, Sir Ddinbych a Fflint.’Roedd cyfres o ddarlithoedd, a gweithgareddau i roi blas iddynt o ddiwydiant lleol a dulliau blaengar o gynhyrchu egni. ‘Roedd cyfle i archwilio cynhyrchu egni drwy ddefnyddio glo,biomas,solar a dŵr a thrafod y syniad o sut gall pwerdai gwahanol gynhyrchu egni ar gyfer yr ardal leol neu cartrefi unigol a busnesau lleol.’Roedd arbenigwyr o Shotton Paper,OpTIC Glyndŵr,Scotish a Southern Energy, ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn cynnig eu barn ar ddatrysiad i egni cynnaladwy.

Mae Gwyddonieth yn Cŵl!

Cafodd disgyblion Ysgol Gyfun Cwm Rhymni wers mewn bod yn cŵl gan y ScienceJunkie Cymreig ‘Huw James’ ar 4 Chwefror, gan ddysgu am y gwyddoniaeth tu cefn i chwareuon. Cafwyd adborth positif gan y myfyrwyr megis “fe wnes i fwynhau dysgu sut mae gwyddoniaeth yn cael effaith ar bopeth! – fe wnes i fwynhau gwylio yr arbrofion ar gwaith ymarferol, ‘roedd yn arbennig o dda!” a “Diolch, ‘roedd yn ffordd arbenning o ddangos fod gwyddoniaeth ymhobman”. Mae Science JunkieBYW yn teithio i 12 ysgol mewn paetneriaeth â Gweld Gwyddoniaeth. Mae’r daith yn cael ei noddi gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol. Am ragor o fanylion cysylltwch â info@sciencejunkies.co.uk neu ymholiadau@gweld-gwyddonaieth.co.uk

Ymweliad ar ddydd Gwyl Dewi Sant gan un o wyddonwyr enwog Cymru i Ysgol Uwchradd Tywyn!

Cafodd Ysgol Uwchradd Tywyn eu anrhydeddu gyda ymweliad gan Alfred Russel Wallace ar ddydd Gwyl Dewi eleni.

‘Roedd Wallace sef Ioan Hefin yn y sioe un dyn gan Theatr na n’Og yn gyd-ddarganfyddwr Detholiad Naturiol yn nghanol y 19eg ganrif. Gyda cymorth grant gan Lywodraeth Cynulliad Cymru drwy yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol mae cyfanswm o 19 ysgol yn Ne Gwynedd wedi cael cyfle i rannu profiadau Wallace wrth iddo ddweud hanes ei fywyd cynnar a’i deithiau yn yr Amason a Malaya, yn casglu planhigion ac enghreifftiau o chwilod,pili pala a phryfed eraill. Clywodd y gynulleidfa sut y bu i Wallace, oedd gyda twymyn malaria tra yn teithio drwy y gwledydd trofannol, gael chwa o ysbrydoliaeth a fu yn gymorth iddo osod y daranu ynghyŷd ynglŷn â’i syniadau ar Ddetholiad Naturiol- syniadau y bu iddo rannu gyda Charles Darwin.

Gyda cymorth DVD rhyngweithiol ac adnoddau eraill wedi eu cynhynrchu gan Theatr na n’Og, mae’r ysgolion uwchradd sydd wedi cymeryd rhan yn cael cyfle i ddatblygu syniadau Wallace ymhellach yn eu gwersi gwyddonaieth yn yr ysgol wrth gynnig i wneud Gwobr Efydd CREST.

Sut mae helpu ni

Gallwch helpu ni drwy ddweud wrthym am y gweithgareddau STEM yr ydych wedi eu trefnu drwy lenwi ein ffurflen adborth. Bydd bob ffurflen adborth y byddwn yn eu derbyn yn cael y cyfle i ennill gwobr ar ddiwedd bob tymor. Cysylltwch gyda ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu drwy ffonio Cerian Angharad ar 07870351212 neu Liz Terry ar 07734254427 neu drwy ymweld â’r wefan http://www.gweld.gwyddoniaeth.co.uk/index.html

CREST yng Nghymru - Grantiau

Gall ysgolion uwchradd yng Nghymru gynnig am grant o hyd at £250 i gefnogi Gwobrau CREST. Gall pob ysgol uwchradd a choleg yng Nghymru wneud cais. I gael rhagor o wybodaeth e- bostiwch stempoint@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Genhadon STEM ym Mhrifysgol Morgannwg

Mae gan yr Adran Seicoleg ym Mhrifysgol Morgannwg dros 20 o Genhadon STEM sydd yn frwdfrydig ac yn awyddus i godi proffil gwyddoniaeth mewn ysgolion ac yn y gymuned. Maent yn fodlon cynnal gweithdai mewn ysgolion a cholegau. Mae’r gweithdai yn rhyngweithiol,,yn hwyl ac yn ffocysu ar ymresymu gwyddonol a gweithgareddau meddwl critigol megis “Oes rhaid gweld i gredu”’ “Roedd losin yn y siop –’rwy’n cofio!,” a “Dyfal donc a dyr y garreg”. Gellir addasu bob gweithdy ar gyfer oedran arbennig (10-11;13-14; a 16-18 oed) a gall y gweithdy gymeryd rhwng 30 munud ac awr.Cysylltwch a Dr Rachel Taylor (rtaylor@glam.ac.uk) neu Dr Gareth Roderique-Davies (gdavie10@glam.ac.uk) am ragor o fanylion.

Sialens STEM Sialens Gwefan Cisco Sialens 6

Y sialens yw i fyfyrwyr 11-14 yw i wneud cynnigion ar gyfer gwefan i hyrwyddo Rachel Morris, athletwr paraolympaidd, i godi ei phroffil. Bydd rhaid i myfyrwyr gynllunio gosodiad a chynnwys y wefan ac ystyried y defnydd o gyfathrebu cymdeithasol a thechnoleg y We. http://www.stemchallenges.net/challenges/challenge-6/

Cyfleoedd DPP i Athrawon Cemeg yng Nghaerdydd,Pontypridd ac Abertawe Mawrth 2011

Mae'r gweithdai DPP am ddim ar gyfer athrawon, wedi eu cynllunio i ddatblygu ac cyfoethogi gwybodaeth pynciol a sgiliau a rhoi cyfle arbennig i ryngweithio a rhannu profiadau gyda cydweithwyr eraill o ysgolion cyfagos. Gellir cofrestru ar http://www.rsc.org/walescpd i sicrhau lle am DDIM.

Cysylltu gyda Ymwybyddiaeth o ferched mewn gwyddoniaeth ffisegol

Dydd Iau 17 Mawrth 9.00am-4.00pm RWE N Power Aberthaw

Seminar undydd ar gyfer athrawon wedi ei noddi gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol mewn cyfweithrediad gyda Y Sefydliad Ffiseg, ASE Cymru, a Gyrfaoedd Cymru. Mae costau teithio a costau cyflenwi llawn ar gael i athrawon sydd yn mynychu. Am ragor o fanylion cysyllwch â Martin Blamey martin.blamey@cardiffandvale.org.uk

Tonnau ac Ymbelydredd – Meddwl mewn Ffiseg! Y Sefydliad Ffiseg – Rhwydwaith Athrawon Ffiseg

Yn y gweithdy ‘rydym yn ystyried enghreifftiau o arddangosiadau Ffiseg, gweithgareddau a gwahanol ffyrdd y gellir eu defnyddio i ddatblygu sgiliau meddwl ein dysgwyr.

Er mwyn sicrhau lle cysylltwch â Cerian Angharad cerian@angharad.fslife.co.uk

Gweithdy Ffiseg Meddygol Y Sefydliad Ffiseg Rhwydwaith Athrawon Ffiseg

23 Mawrth 4.30-6.30pm Ysbyty Prifysgol Cymru, Yr Heath, Caerdydd.

Bydd y gweithdy yn edrych ar uwchsain meddygol, dulliau gwahanol o ddiagnosis a triniaeth o’r asgwrn, delweddu tomograffig ac ymweliad i’r labordy ddelweddu. I sicrhau lle cysylltwch a Cerian Angharad cerian@angharad.fslife.co.uk

Cyfrifiadureg yn yr Ysgol – Cynllunio y Dyfoldol 2011 Wrexham (Prifysgol Glyndŵr) 16 Mawrth

Cynhadledd undydd ar gyfer myfyrwyr chweched dosbarth (a disgyblion Blwyddyn 11 gyda diddordeb. Cyfle real i fyfyrwyr gael dealltwriaeth o fyd real gwyddoniaeth gyfrifiadurolgan bobl sydd yn gweithio mewn diwydiant,byd ymchwil a phrifysgolion. http://www.computingatschool.org.uk/index.php?id=inventing-the-future

Ffair Wyddoniaeth Ryngwladol Google dyddiad cau 4 Ebrill 2011

Mae Google yn cynnal Ffair Wyddoniaeth Ryngwladol ar gyfer myfyrwyr rhwng 13-18 oed am DDIM. Mae myfyrwyr yn gwneud arbrawf neu ymchwiliad eu hunain ac yn cyflwyno eu gwaith yn yr ysgol. Am ragor o fanylion ewch i http://www.google.com/events/sciencefair

Athrawon Perffaith Jamie Oliver ar YouTube – dyddiad cau ar gyfer cynigion 5 Ebrill

Mae Athrawon Perffaith Prydain yn gofyn i athrawon greu fideo a llwytho eu dullai dysgu gorau ar gyfer TGAU Ffiseg,Mathemateg,Cemeg a Bioleg.Bydd saith athro yn ennill £3000 a £7000 ar gyfer yr ysgol. Am ragor o fanylion ewch i http://www.youtube.com/dreamteachers

Cynhadledd Adolygu Mathemateg

Pwrpas y diwrnod adolygu yw i annog y rhai sydd yn mynychu i astudio Mathemateg ar lefel uwch. Bydd y Prif Arholwr ar gyfer Mathermateg Pur Lefel A, Dr Emryd Read, yn cynnal sesiwn adolygu ar gyfer yr holl fyfyrwyr AS sydd yn mynychu. Am ragor o fanylion ewch i http://www.glam.ac.uk/maths

Cystadleuath SciCast – dyddiad cau ar gyfer gwobrau SciCast 2011 yw 27 Ebrill

Cystadleuaeth genedlaethol am ddim yw SciCast i greu ffilm fer ynglŷn â gwyddoniaeth ymarferol. Mae’n annog cystadleuwyr i feddwl yn greadigol am wddoniaeth. Mae cystadleuwyr yn y gorffennol wedi defnyddio animeiddiad, Lego,marshmallows,rap a cheffylau Shetland i egluro amrywiaeth o bynciau STEM. Am ragor o fanylion ewch i http://www.planet-scicast.com/

Practical Action – Y Sialens – cystadleuaeth ar gyfer CA2 a CA3. Dyddiad cau 30 Ebrill 2011

Cynlluniwch gynyrch a fydd y nein galluogi i fyw bywyd mwy cynnaladwy. Cyfle deinamig i fyfyrwyr fod yn rhan o ddyfodol cynnaladwy. http://practicalaction.org/education/smallischallenge

Bloodhound SSC Gwobrau Arweinwyr arbennig – dyddiad cau 30 Mai

Mae’r gwobrau yn cynnwys Aelodaeth o Glwb Aur 1K ac ymweliad i’r “Dog House” ym Mryste lle mae’r car yn cael ei adeiladu. Cofrestrwch HEDDIW ar lein ffurflen gofrestru.
http://www.leadersaward.com/index.php?option=com_dfcontact&Itemid=37

Posteri Gwrychoedd newydd gan y Gymdeithas Ecoleg Genedlaethol (BES)

Mae BES wedi cynhyrchu siart wal arall yn y gyfres Datblygu Safle’r Ysgol ar gyfer Gwyddoniaeth. Y tro hyn mae’r ffocws ar wrychoedd. Mae’n cynnwys gweithgareddau y gellir eu gwneud yn defnyddio gwrychoedd lleol ac mae cysylltiadau gyda pwysigrwydd gwrychoedd yn y tirwedd yn gyffredinol. Am gopiau yn rhad ac am ddim cysylltwch a’r tîm addysg education@BritishEcologicalSociety.org

Gwobrau CREST ar gyfer disgyblion 11-19 oed – syniadau newydd ar gyfer prosiectau ac adnoddau

Ydych chi yn chwilio am brosiect ar gyfer y Clwb STEM neu syniad newydd ar gyfer gweithgareddau pontio?

I ddarganfod mwy ynglŷn â hyn dilynwch y ddolen i http://www.britishscienceassociation.org/web/ccaf/CREST/

Tŷ Gwydr yn y Gofod

Ymunwch ar Asiantaeth Ofod Ewropeaidd a’r gofodwr Paolo Nespoli ar brosiect cyffrous i ddarganfod sut mae planhigion yn tyfu yn y gofod ac ar y Ddaear. Gellir archebu eich pecyn “Tŷ Gwydr yn y Gofod” am DDIM ewch i
http://www.esa.int/esaHS/SEMBGZ4PVFG_education_0.html

Rwy’n Wyddonydd, ‘rwyf eisiau dianc!

Am DDIM i bob ysgol. Mae’r prosiect yn rhoi cyfle iddisgyblion siarad gyda gwyddonwyr, ar lein.Cefnogir y prosiect gan Ymddiriedolaeth Wellcome. Addas ar gyfer disgyblion 9-13 oed. Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ewch i http://imascientist.org.uk/for-teachers

Cymdeithas Arddwriaeth Frenhinol “ Ready Steady Grow”, Canolfan Amgylcheddol Abertawe, 17 Mawrth

Cwrs DPP ar gyfer athrawon, staff cefnogi, llywodraethwyr ac eraill ynglŷn â defnyddio a datblygu safle’r ysgol. Mae’n darparu profiadau ymarferol, gweithgareddau a syniadauu ar gyfer bob agwedd o’r cwricwlwm.
Mwy… http://apps.rhs.org.uk/schoolgardening/article.aspa?PageId=351

Sialens y Tomato

Addas ar gyfer Wythnos Gwyddoniaeth a Pheirianneg 11-20 Mawrth

Cyfle i ddisgyblion ymwneud a phroblem real sydd yn gwynebu pobl yn Nepal. Addas ar gyfer CA2-5.
Mwy… http://www.practicalaction.org.uk/education/squashedtomatochallenge

Blwyddyn mewn Diwydiant (YINI) – arbenigwyr ar draws y DU yn lleoli myfyrwyr ar gyfer profiad gwaith

Darganfyddwch sut y gall YINI helpu eich myfyrwyr i ennill profiad gwaith, gwneud y gorau o’r profiadau mewn prifysgol a chyrraedd y cam nesaf yn eu gyrfa. Mae gan YINI leoliadau ar gyfer unrhyw fyfyriwr sydd â diddordeb mewn peirianneg, gwyddonaieth TG, busnes, marchnataa chyllid. I ddarganfod mwy ewch i http://www.yini.org.uk/

Adnoddau Rolls- Royce

Mae llu o adnoddau ar gael am DDIM ar wefan Rolls-Royce. Mae‘r gweithgareddau yn addas ar gyfer y bwrdd rhyngweithiol neu gyfrifiaduron unigol. Nodiadau athrawon a gweithgareddau ymestyn ar gael.
http://www.rolls-royce.com/cr/education/resources/12_19_year_olds/index.jsp

Am ragor o newyddion ewch i wefan Gweld Gwyddoniaeth.

dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk