Saesneg

Mawrth 2011

Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Ydych chi eisiau gwybod mwy ynglŷn â beth sydd yn digwydd ym myd STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg )? Mae ein cylchlythyr yn cynnig gwybodaeth ynglŷn â chyfleoedd addysgol, gweithgareddau, digwyddiadau, newyddion, grantiau, cystadleuthau, cynlluniau gwyddoniaeth a llawer mwy…..

Sut mae helpu ni

Gallwch helpu ni drwy ddweud wrthym am y gweithgareddau STEM yr ydych wedi eu trefnu drwy lenwi ein ffurflen adborth. Bydd bob ffurflen adborth y byddwn yn eu derbyn yn cael y cyfle i ennill gwobr ar ddiwedd bob tymor. Cysylltwch gyda ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu drwy ffonio Cerian Angharad ar 07870351212 neu Liz Terry ar 07734254427 neu drwy ymweld â’r wefan http://www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk/index.html

Llongyfarchiadau i Ysgol y Talwrn

Digwyddiad Formula 1 ym Mangor

Cynhaliwyd digwyddiad blynyddol ‘F1 i ysgolion’ ar safle Ysgol Addysg Prifysgol Bangor ym mis Rhagfyr. Yn ystod y digwyddiad mae ysgolion cynradd ac uwchradd wedi bod yn arddangos, yn cyflwyno ac yn cystadlu am le yn rownd genedlaethol derfynol y gystadleuaeth hon. Nod y gystadleuaeth yw troi darn o bren yn fodel o gar Formula 1 fydd yna’n rasio ar hyd trac 20 medr ar gyflymder o 20 medr yr eiliad. Cynhelir y gystadleuaeth ar hyd a lled y DU yn ogystal â mewn 32 gwlad arall o amgylch y byd.

Ar ôl wythnosau o waith caled yn dylunio, yn cynhyrchu ac yn marchnata eu ceir, cafodd plant o ysgolion ar hyd a lled gogledd Cymru gyfle i arddangos eu gwaith ac yna i rasio eu ceir F1.

Dechreuodd y gystadleuaeth F1 i ysgolion ddydd Mercher gyda 12 o ysgolion cynradd yn cystadlu am y wobr gyntaf. Enillwyr y gystadleuaeth oedd ‘Team X Dream’ o Ysgol y Talwrn. Roedd y tîm ar ben eu digon o fod wedi ennill gan iddynt weithio ar fireinio eu cynllun ers tair blynedd. Dyma’r trydydd tro iddynt gymryd rhan yn y gystadleuaeth.

Dywedodd pennaeth yr ysgol, Gwyneth Hughes: “Dyma’r drydedd flwyddyn i ni gymryd rhan yn y gystadleuaeth. Rydym wedi bod yn gwella pob blwyddyn ac rydym wrth ein boddau gyda’r canlyniad. Rydym yn edrych ymlaen at gystadlu yn y rownd genedlaethol a gwneud ein gorau dros ogledd Cymru! Rydym wedi cael cefnogaeth wych gan gwmnïau lleol wrth baratoi at y gystadleuaeth a hoffem ddiolch iddynt i gyd.”

Tîm ‘Need4Speed’ o Ysgol Cae Top ddaeth yn ail a thîm ‘Teardrop’ o Ysgol Brynhedydd oedd yn drydydd. http://www.bangor.ac.uk/addysg/News/formula1.php.en?

Oes ganddoch chi y Maths Ffactor?

Yn Chwefror bu 18 disgybl o Ysgol Mair, Ysgol Llewelyn, Ysgol Emmanuel, Ysgol Bryn Hedydd and Ysgol Gynradd Christchurch yn ymweld âYsgol Uwchradd Rhyl i ddarganfod pwy oedd gyda’r “Maths Ffactor”.

‘Roedd 10 o gwestiynau yn cynnwys Sgwariau Hudol,Drysfa, Camelod,Delweddau Hollt a Rhifau Sgwar er mwyn profi gallu disgyblion Blwyddyn 6. Oedd modd iddynt gwblhau y tasgau o fewn 3 munud?

Gyda cymorth brwd gan ddisgyblion Blwyddyn 7 oedd yn cadw amser a chadw sgôr o Ysgol Uwchradd Rhyl bu Mr Ecob yn gofyn y cwestiynau.

Y tri tîm ar y brig oedd Ysgol Llewelyn, Ysgol Bryn Hedydd and Ysgol Emmanuel a phenderfynwyd mai Ysgol Llewelyn oedd yn fuddigol yn y pendraw wedi iddynt ateb cwestiwn cyrptig mewn 1 munud 3 eiliad.

Rhoddwyd gowbrau gan Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych, Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies a chyflwynwyd plac i’r enillwyr.

Cyflwynwyd tystysgrif i bob disgybl oedd wedi cymeryd rhan gan Mrs Jacquie Chan, Ymgynghorydd Rhifyddeg Cynradd Sir Ddinbych,. Nododd y Cynghorydd Davies pa mor gyffrous oedd gweld gwaith tîm da a sgiliau mathemategol arbennig. Da Iawn ! http://www.rhylhigh.denbighshire.sch.uk/

Ymweliad ar ddydd Gwyl Dewi Sant gan un o wyddonwyr enwog Cymru i!

Cafodd Ysgol Llwyngwril eu anrhydeddu gyda ymweliad gan Alfred Russel Wallace ar ddydd Gwyl Dewi eleni.

‘Roedd Wallace sef Ioan Hefin yn y sioe un dyn gan Theatr na n’Og yn gyd-ddarganfyddwr Detholiad Naturiol yn nghanol y 19eg ganrif. Gyda cymorth grant gan Lywodraeth Cynulliad Cymru drwy yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol mae cyfanswm o 19 ysgol yn Ne Gwynedd wedi cael cyfle i rannu profiadau Wallace wrth iddo ddweud hanes ei fywyd cynnar a’i deithiau yn yr Amason a Malaya, yn casglu planhigion ac enghreifftiau o chwilod, pili pala a phryfed eraill. Gyda chwedlau am Herciwles a Goliath (chwilod yr un maint a’ch llaw!) a gyda sawl anterliwt gerddorol symudol, ‘roedd y gynulleidfa ifanc wedi eu croesawu yn gynnes i wersyll naturiaethol Wallace ac yn teithio gyda ef ar fordeithiau ar draws y cefnfor i ddarganfod rhywogaethau newydd mewn gwledydd pell.

Gyda cymorth DVD rhyngweithiol ac adnoddau eraill wedi eu cynhynrchu gan Theatr na n’Og, mae’r ysgolion cynradd sydd wedi cymeryd rhan yn cael cyfle i ddatblygu syniadau Wallace ymhellach yn eu gwersi gwyddonaieth a chynllunio ymchwiliadau eu hunain. http://www.theatr-nanog.co.uk/cy/productions/You-Should-Ask-Wallace1

Gwobrau Ymchwilwyr Seren Crest

Os felly, ystyriwch Gynllun Gwobrwyo CREST. CREST yw Cynllun Cenedlaethol Gwobrwyo mwyaf Prydain ar gyfer gwaith mewn pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ac mae’n dod â Gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd i bobl ifanc i ymchwilio i brosiectau yn y byd real mewn ffordd gyffrous a newydd. Mae’r gweithgareddau yn canolbwyntio ar feddwl, gwneud a thrafod gwyddoniaeth. Maent wedi eu cynllunio ar gyfer eu defnyddio tu allan i’r dosbarth yn bennaf (e.e. mewn clwb gwyddoniaeth) ond mae nifwer yn addas ar gyfer eu defnyddio yn y dosbarth yn ogystal. Er mwyn darganfod mwy ewch i
http://www.britishscienceassociation.org/web/ccaf/CREST/

Mae SchoolScience wedi lansio cystadleuaeth cynradd – yr Helfa Trychfilod Mawr 2011

Am ragor o fanylion ewch i http://www.thegreatbughunt.com

Pŵer Gwyrdd yn ysgogi peirianwyr ifanc

Mae pŵer gwyrdd yn hyrwyddo peirianneg fel gyrfa werthfawr i unrhyw un rhwng 9-25,tra hefyd yn ffocysu ar gynnaladwyedd, gwaith tîm a’r gymuned. I gael mwy o wybodaeth ewch i http://www.greenpower.com

Adnoddau tywydd,a hinsawdd ar gyfer athrawon, myfyrwyr a disgyblion

Mae gwefan Metlink yn llawn o weithgareddau ac adnoddau ar gyfer myfyrwyr cynradd ac uwchradd.Am ragor o fanylion ewch i http://www.metlink.org

Practical Action – Y Sialens Cystadleuaeth i CA2 a CA3 – dyddiad cau 30 Ebrill

Cynlluniwch rywbeth fydd yn ein cynorthwyo i fyw bywyd mwy cynnaladwy. Cyfle denamig i fyfyrwyr fod yn rhan o ddyfodol cynnaladwy. http://practicalaction.org/education/smallischallenge

RSPCA – Gwefan newydd

Mae gwefan newydd RSPCA yn cynnig adnoddau am DDIM ar gyfer CA1 a CA2 “Anifeiliaid a ni”. http://www.rspca.org.uk/education

Adnoddau Rolls- Royce - Cynradd

Mae llu o adnoddau ar gael am DDIM ar wefan Rolls-Royce. Mae‘r gweithgareddau yn addas ar gyfer y bwrdd rhyngweithiol neu gyfrifiaduron unigol. Nodiadau athrawon a gweithgareddau ymestyn ar gael.
http://www.rolls-royce.com/cr/education/resources/7 11_year_olds/index.jsp

UpD8 Cynradd – Association for Science Education

Cyfres o weithgareddau o safon ac ansawdd uchel yw Primary UpD8 ar gyfer disgyblion rhwng 5-11 oed. Mae bob gweithgaredd yn seiliedig ar ddigwyddiadau mewn bywyd bob dydd. Mwy … http://www.ase.org.uk/resources/primary-upd8/

Bloodhound SSC Gwobrau Arweinwyr arbennig – dyddiad cau 30 Mai

Mae’r gwobrau yn cynnwys Aelodaeth o Glwb Aur 1K ac ymweliad i’r “Dog House” ym Mryste lle mae’r car yn cael ei adeiladu. Cofrestrwch HEDDIW ar lein ffurflen gofrestru.
http://www.leadersaward.com/index.php?option=com_dfcontact&Itemid=37

Posteri Gwrychoedd newydd gan y Gymdeithas Ecoleg Genedlaethol (BES)

Mae BES wedi cynhyrchu siart wal arall yn y gyfres Datblygu Safle’r Ysgol ar gyfer Gwyddoniaeth. Y tro hyn mae’r ffocws ar wrychoedd. Mae’n cynnwys gweithgareddau y gellir eu gwneud yn defnyddio gwrychoedd lleol ac mae cysylltiadau gyda pwysigrwydd gwrychoedd yn y tirwedd yn gyffredinol. Am gopiau yn rhad ac am ddim cysylltwch a’r tîm addysg education@BritishEcologicalSociety.org

Tŷ Gwydr yn y Gofod

Ymunwch ar Asiantaeth Ofod Ewropeaidd a’r gofodwr Paolo Nespoli ar brosiect cyffrous i ddarganfod sut mae planhigion yn tyfu yn y gofod ac ar y Ddaear. Gellir archebu eich pecyn “Tŷ Gwydr yn y Gofod” am DDIM ewch i
http://www.esa.int/esaHS/SEMBGZ4PVFG_education_0.html

Rwy’n Wyddonydd, ‘rwyf eisiau dianc!

Am DDIM i bob ysgol. Mae’r prosiect yn rhoi cyfle iddisgyblion siarad gyda gwyddonwyr, ar lein. Cefnogir y prosiect gan Ymddiriedolaeth Wellcome. Addas ar gyfer disgyblion 9-13 oed. Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ewch i http://imascientist.org.uk/for-teachers

Cymdeithas Arddwriaeth Frenhinol “Ready Steady Grow”, Canolfan Amgylcheddol Abertawe, 17 Mawrth

Cwrs DPP ar gyfer athrawon, staff cefnogi, llywodraethwyr ac eraill ynglŷn â defnyddio a datblygu safle’r ysgol. Mae’n darparu profiadau ymarferol, gweithgareddau a syniadauu ar gyfer bob agwedd o’r cwricwlwm.
Mwy… http://apps.rhs.org.uk/schoolgardening/article.aspa?PageId=351

Sialens y Tomato

Addas ar gyfer Wythnos Gwyddoniaeth a Pheirianneg 11-20 Mawrth

Cyfle i ddisgyblion ymwneud a phroblem real sydd yn gwynebu pobl yn Nepal. Addas ar gyfer CA2-5.
Mwy… http://www.practicalaction.org.uk/education/squashedtomatochallenge

Am ragor o newyddion ewch i wefan Gweld Gwyddoniaeth.

dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk