Saesneg

Ionawr 2011

Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Ydych chi eisiau gwybod mwy ynglŷn â beth sydd yn digwydd ym myd STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg )? Mae ein cylchlythyr yn cynnig gwybodaeth ynglŷn â chyfleoedd addysgol, gweithgareddau, digwyddiadau, newyddion, grantiau, cystadleuthau, cynlluniau gwyddoniaeth a llawer mwy…..

Disgyblion Ysgol Brynmawr yn cynyrchioli Prydain yn y Gwersyll Gwyddoniaeth Rhyngwladol

Ymunodd 4 disgybl Bl 12 o Ysgol Sylfaen Brynmawr â 30 o ddisgyblion eraill oedd wedi eu dewis ar draws Ewrop yng Nganolfan Wyddoniaeth Denmarc. Yn y Gwersyll Gwyddoniaeth ar gyfer disgyblion talentog cafwyd cyfle i gymeryd rhan mewn gwaith ymarferol, gwaith tîm, cyfathrebu cysyniadau gwyddonol a darlithoedd gan wyddonwyr oedd yn gweithio mewn amrywiaeth o feysydd yn gysylltiedig a diagnosis a thriniaeth cancr. ‘Roedd gweithgareddau yn y labordy yn cynnwys profi cyffuriau gwrth gancr, gwneud pelydrau X a phrofi effaith ymbelydredd ar y corff dynol.

Bu disgyblion Ysgol Brynmawr yn llwyddianus ac roedd Adrienne Cox yn aelod o’r grŵp â enillodd wobr ar gyfer y cyflwyniad gwyddonol gorau ar ddiwedd yr wythnos. Dychwelodd y disgyblion i Gymru gyda llawer mwy o hyder, gwybodaeth ac hyd yn oed mwy o ddiddordeb mewn Gwyddoniaeth a Meddygaeth ynghŷd â llu o atgofion.

Tîm “Ffynone House” yn ennill yr Chemical Olympiad am yr ail flwyddyn y olynol!

Mae tîm o ddisgyblion o Ysgol Ffynone House wedi ennill Chemical Olympiad De Orllewin Cymru. Cynhaliwyd y gystadleuaeth yn Theatr Taliesin, Prifysgol Abertawe ar Tachwedd 30 2010. Roedd cystadleuaeth gryf o Ysgol Gyfun Olchfa a Ysgol Uwchradd Gwernyfed, Aberhonddu. Bydd y tîm o Ysgol Ffynone House yn cynyrchioli De Orllewin Cymru yng Nghystadleuaeth Y Cymdeithas Gemegol Frenhinol “ Top of the Bench”.

Cystadleuaeth Big Bang 2010-2011 yn y rownd derfynnol

Big Bang logoLlongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion o Gymru sydd wedi cyrraedd rownd derfynnol Big Bang y DU.- Ffair Gwyddonwyr a Peirianwyr Ifanc – 10-12 Mawrth
Janto Betton, Braoin Macloughlin, William Reese et al, Ysgol Dyffryn Aman; Josh Chaplin, Cerian Jones, Ysgol Uwchradd Aberteifi; Bhavik Mistry, Ysgol Dinbych; Bleddyn Mon, Ysgol Syr Thomas Jones; George Smithies, Ysgol Gyfun Aberdaugleddau; Rashil Sharman, Ysgol Gyfun Radyr; Lesley Fitzgerald et al, Ysgol Aberdaugleddau; Michael Lynch et al,Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth.

Mae’n un o ddathliadau gwyddoniaeth a pheirianneg mwyaf y DU ar gyfer pobl ifanc gyda’r bwriad o ysgogi a dathlu llwyddiant.

Sut mae helpu ni

Gallwch helpu ni drwy ddweud wrthym am y gweithgareddau STEM yr ydych wedi eu trefnu drwy lenwi ein ffurflen adborth. Bydd bob ffurflen adborth y byddwn yn eu derbyn yn cael y cyfle i ennill gwobr ar ddiwedd bob tymor. Cysylltwch gyda ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu drwy ffonio Cerian Angharad ar 07870351212 neu Liz Terry ar 07734254427 neu drwy ymweld â’r wefan http://www.gweld.gwyddoniaeth.co.uk/index.html

CREST yng Nghymru - Grantiau

Gall ysgolion uwchradd yng Nghymru gynnig am grant o hyd at £250 i gefnogi Gwobrau CREST. Gall pob ysgol uwchradd a choleg yng Nghymru wneud cais. I gael rhagor o wybodaeth e- bostiwch stempoint@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

‘We Are The People We’ve Been Waiting For’

Rhaglen ddogfen a ffilm ynglŷn âg addysg wedi ei ysgogi a’i arwain can y cynhyrchydd - yr Arglwydd Puttnam. I gael cyfle i ddweud eich dweud yngŷn â’r system addysg yn y DU ewch i’r wefan. http://www.wearethepeoplemovie.com/

Gwobr Wythnos Gwyddoniaeth a Pheirianneg ac Adnoddau - dyddiad cau 4 Chwefror

Os yw eich mudiad chi yn trefnu digwyddiad yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg (11-20 Mawrth), yna efallai fod diddordeb ganddoch mewn enwebu eich hunan ar gufer y gwobr. Mwy ….
www.britishscienceassociation.org/resources

Dragsters – Y Sefydliad Ffiseg

Daw WIMCS a chyfle arbenning i gyflymu eich gwersi ! Cyfle i adeiladu lansiwr ”Dragster“ sydd yn defnyddio aer wedi ei gywasgu. Mae pawb sydd yn mynychu y gweithdy yn derbyn lansiwr a chyflenwad o geir ar gyfer gweithdy dosbarth cyfan.
Mwy… http://www.talkphysics.org/pg/groups/20121/dragster-racers/

Cymdeithas Arddwriaeth Frenhinol “ Ready Steady Grow”, Sbectwm, Caerdydd, 10 Chwefror

Cwrs DPP ar gyfer athrawon, staff cefnogol,llywodraethwyr ac eraill ynglŷn â defnyddio a datblygu safle’r ysgol. Mae’n darparu profiadau ymarferol, gweithgareddau a syniadau ar gyfer bob agwedd o’r cwricwlwm.
Mwy… http://apps.rhs.org.uk/schoolgardening/article.aspa?PageId=351

Bloodhound SSC Gwobrau Arweinwyr arbennig – dyddiad cau 30 Mai

Mae’r gwobrau yn cynnwys Aelodaeth o Glwb Aur 1K ac ymweliad i’r “Dog House” ym Mryste lle mae’r car yn cael ei adeiladu. Cofrestrwch HEDDIW ar lein ffurflen gofrestru.
http://www.leadersaward.com/index.php?option=com_dfcontact&Itemid=37

Posteri Gwrychoedd newydd gan y Gymdeithas Ecoleg Genedlaethol (BES)

Mae BES wedi cynhyrchu siart wal arall yn y gyfres Datblygu Safle’r Ysgol ar gyfer Gwyddoniaeth. Y tro hyn mae’r ffocws ar wrychoedd. Mae’n cynnwys gweithgareddau y gellir eu gwneud yn defnyddio gwrychoedd lleol ac mae cysylltiadau gyda pwysigrwydd gwrychoedd yn y tirwedd yn gyffredinol. Am gopiau yn rhad ac am ddim cysylltwch a’r tîm addysg education@BritishEcologicalSociety.org.

Gwobrau CREST ar gyfer disgyblion 11-19 oed – syniadau newydd ar gyfer prosiectau ac adnoddau

Ydych chi yn chwilio am brosiect ar gyfer y Clwb STEM neu syniad newydd ar gyfer gweithgareddau pontio?

I ddarganfod mwy ynglŷn â hyn dilynwch y ddolen i http://www.britishscienceassociation.org/web/ccaf/CREST/.

Cynhadledd ar gyfer cefnogi pennaethiaid gwyddoniaeth

29-30 Mawrth a 15 Mehefin,Gwesty Park Inn Llanedyrn, Caerdydd 9.30am – 4.30pm
Mae’r cwrs yn cael ei noddi gan y Ganolfan Ddysgu Gwyddoniaeth Cenedlaethol (NSLC) a Chyngo Ymchwil y DU (RCUK). Am ragor o fanylion cysylltwch â Techniquest amy@techniquest.org.

Cynhadledd ar gyfer cefnogi darpar bennaethiaid gwyddoniaeth

25-26 Ionawr a 16 Mawrth,Gwesty’r Towers, Abertawe. 9.30am – 4.30pm
Mae’r cwrs yn cael ei noddi gan y Ganolfan Ddysgu Gwyddoniaeth Cenedlaethol (NSLC) a Chyngo Ymchwil y DU (RCUK). Am ragor o fanylion cysylltwch â Techniquest amy@techniquest.org.

Cynhadledd undydd am DDIM ynglŷn a defnyddio chwareuon i gyflwyno cyrsiau mewn Gwyddoniaeth ac Addysg Gorfforol

Mae’r cwrs yn cael ei noddi gan y Ganolfan Ddysgu Gwyddoniaeth Cenedlaethol (NSLC) a Chyngo Ymchwil y DU (RCUK). Am ragor o fanylion cysylltwch â Techniquest amy@techniquest.org.

Tŷ Gwydr yn y Gofod

Ymunwch ar Asiantaeth Ofod Ewropeaidd a’r gofodwr Paolo Nespoli ar brosiect cyffrous i ddarganfod sut mae planhigion yn tyfu yn y gofod ac ar y Ddaear. Gellir archebu eich pecyn “Tŷ Gwydr yn y Gofod” am DDIM ewch i
http://www.esa.int/esaHS/SEMBGZ4PVFG_education_0.html.

Rwy’n Wyddonydd, ‘rwyf eisiau dianc!

Am DDIM i bob ysgol. Mae’r prosiect yn rhoi cyfle iddisgyblion siarad gyda gwyddonwyr, ar lein.Cefnogir y prosiect gan Ymddiriedolaeth Wellcome. Addas ar gyfer disgyblion 9-13 oed. Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ewch i http://imascientist.org.uk/for-teachers.

Cymdeithas Arddwriaeth Frenhinol “ Ready Steady Grow”, Canolfan Amgylcheddol Abertawe, 17 Mawrth

Cwrs DPP ar gyfer athrawon, staff cefnogi, llywodraethwyr ac eraill ynglŷn â defnyddio a datblygu safle’r ysgol. Mae’n darparu profiadau ymarferol, gweithgareddau a syniadauu ar gyfer bob agwedd o’r cwricwlwm.
Mwy… http://apps.rhs.org.uk/schoolgardening/article.aspa?PageId=351.

Blwyddyn mewn Diwydiant (YINI) – arbenigwyr ar draws y DU yn lleoli myfyrwyr ar gyfer profiad gwaith

Darganfyddwch sut y gall YINI helpu eich myfyrwyr i ennill profiad gwaith, gwneud y gorau o’r profiadau mewn prifysgol a chyrraedd y cam nesaf yn eu gyrfa. Mae gan YINI leoliadau ar gyfer unrhyw fyfyriwr sydd â diddordeb mewn peirianneg, gwyddonaieth TG, busnes, marchnataa chyllid. I ddarganfod mwy ewch i http://www.yini.org.uk/.

Adnoddau Rolls- Royce

Mae llu o adnoddau ar gael am DDIM ar wefan Rolls-Royce. Mae‘r gweithgareddau yn addas ar gyfer y bwrdd rhyngweithiol neu gyfrifiaduron unigol. Nodiadau athrawon a gweithgareddau ymestyn ar gael.
http://www.rolls-royce.com/cr/education/resources/12_19_year_olds/index.jsp.

Sialens y Tomato

Addas ar gyfer Wythnos Gwyddoniaeth a Pheirianneg 11-20 Mawrth

Cyfle i ddisgyblion ymwneud a phroblem real sydd yn gwynebu pobl yn Nepal. Addas ar gyfer CA2-5.
Mwy… http://www.practicalaction.org.uk/education/squashedtomatochallenge.

Bwrsari Headstart – dyddiad cau 18 Chwefror

Bwriad Headstart yw i ysgogi disgyblion sydd â diddordeb mewn mathemateg neu wyddoniaeth i ystyried gyrfa ym myd technoleg. Mae’n rhoi cyfle i ddisgyblion Blwyddyn 12 dreulio wythnos mewn Prifysgol cyn cwblhau eu ffurflen UCAS. I ymgeisio… http://www.headstartcourses.org.uk/.

DNA mewn diwrnod – EDVOTEK

Dewch a geneteg, gwyddoniaeth fforensig a biotechnoleg at eu gilydd yn y dosbarth. Cyrsiau hyfforddi ar gyfer technegwyr ac athrawon. Addas ar gyfer pawb – nid oes angen gwybodaeth flaenorol.
Mwy… http://edvotek.co.uk/.

Grantiau y Gymdeithas Frenhinol

Mae’r Gymdeithas Frenhinol yn cynnig grantiau o hyd at £3000 i weithio gyda gwyddonydd neu beiriannydd. Y dyddiad cau nesaf yw: 25 Chwefror 2011. Am ragor o fanylion ewch i http://royalsociety.org/Funding/

Cyfarfod ASE Neuadd y Rhos, Trefenai, Ysgol Addysg, Safle’r Normal, Prifysgol Cymru, Bangor. Ddydd Iau, Ionawr 27 2011, o 5.00pm hyd 6.30pm

“Gwyddoniaeth Fforensig” – Philip Morton - Scientific and Chemical Supplies

Gweithdy lle mae cyfle i chwi ddarganfod mwy ynglyn a phrif nodweddion gwyddoniaeth fforensig, sut i ddadansoddi safle trosedd a’r dystiolaeth. Bydd arddangosiadau ymarferol yn cynnwys datblygiadau ol bysedd cemegol,argraffiadau o esgidiau,teip gwaed,offer cofnodi,casgliadau ffibr a chasglu tystiolaeth a phecynnu. Bydd cyfle i chwi roi cynnig ar rai o’r arddangosiadau a bydd sesiwn holi ac ateb yn dilyn. Mae croeso cynnes i chwi ddod ag unrhyw syniadau dysgu ynglyn a’r thema gyda chi i’r cyfarfod. Am ragor o fanylion cysyllter â cerianangharad@ase.org.uk.

Cyfarfod ASE yn Ysgol Gyfun Maes Yr Yrfa, 74 Heol Y Parc, Maes Yr Yrfa, Cefneithin,
Llanelli SA14 7D. Nos Fercher, 2 Chwefror 2011, o 4.30pm hyd 6.00pm

“Gwyddoniaeth, Moeseg ac anifeiliaid” Claire Morris RSPCA

Oes gan geffyl fwy neu llai o werth na theigr neu fwydyn? Oes gan lygoden fawr ddof fwy o werth nag un sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer ymchwil a phrofion? Beth yw’r ots sut mae bwyd yn cael ei gynhyrchu? Dewch i ddarganfod sut y gellir cynnwys y pynciau hyn yn eich gwersi ac ysgogi disgyblion i feddwl am werth y penderfyniadau yr ydym yn eu gwneud o ddydd i ddydd.Bydd Claire Morris, Swyddog Addysg, Hyfforddiant a Datblygiadau RSPCA yn cyflwyno a thrafod yr amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael er mwyn cefnogi y cwricwlwm Gwyddoniaeth. Yn ogystal bydd yn trafod prosiectau ar y pwnc a all gael eu defnyddio ar gyfer Gwobrau Efydd CREST a Ymchwilwyr Seren Crest. Am ragor o fanylion cysyllter â cerianangharad@ase.org.uk.

Am ragor o newyddion ewch i wefan Gweld Gwyddoniaeth.

dyluniad gwefan: www.swd-design.co.uk