Saesneg

Ionawr 2011

Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Ydych chi eisiau gwybod mwy ynglŷn â beth sydd yn digwydd ym myd STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg )? Mae ein cylchlythyr yn cynnig gwybodaeth ynglŷn â chyfleoedd addysgol, gweithgareddau, digwyddiadau, newyddion, grantiau, cystadleuthau, cynlluniau gwyddoniaeth a llawer mwy…..

Pwy yw Gweld Gwyddonaieth?

See Science webpageMae gan Gweld Gwyddoniaeth dîm o ymgynghorwyr ac athrawon profiadol ( sydd yn gweithio yn rhan amser) ar draws Cymru, gyda gwybodaeth drwyadl o’u hardaloedd lleol ac maent ar gael i gynnig cymorth a chefnogaeth. Mae’r tim yn cael ei arwain gan Cerian Angharad a Liz Terry, athrawon gwyddoniaeth profiadol gyda sawl blwyddyn o brofiad proffesiynol mewn addysg ffurfiol ac anffurfiol.

Gellir cael mwy o wybodaeth ynglŷn â Gweld Gwyddoniaeth a gweithgareddau STEM yn eich ardal leol drwy fynd i http://www.see-science.co.uk/index.html Cysylltwch gyda ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu drwy ffonio Cerian Angharad ar 07870351212 neu Liz Terry ar 07734254427 neu drwy ymweld â’r wefan.

Sut mae helpu ni

Gallwch helpu ni drwy ddweud wrthym am y gweithgareddau STEM yr ydych wedi eu trefnu drwy lenwi ein ffurflen adborth. Bydd bob ffurflen adborth y byddwn yn eu derbyn yn cael y cyfle i ennill gwobr ar ddiwedd bob tymor. Cysylltwch gyda ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu drwy ffonio Cerian Angharad ar 07870351212 neu Liz Terry ar 07734254427 neu drwy ymweld â’r wefan http://www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk/index.html

Gwobrau Dysgu Cynradd Ymddiriedolaeth Astra Zeneca

Llongyfarchiadau i Linda Curwen. Pan adolygwyd y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru, cymerodd Linda y cyfle i adfywio y profiadau o wyddoniaeth o fewn yr ysgol drwy ddefnyddio ymagwedd ymholi o fewn y cyd-destun. Bu Lind Curranhyn yn llwyddianus a gofynwyd i Linda rannu ei phrofiad gyda athrawon eraill gan yr ymhynghorydd gwyddoniaeth o’r Awdurdod Addysg Leol. Er enghraifft rhoddodd cyd-destun y Titanic gyfleoedd i ddisgyblion ymchwilio i’r dirgelwch tu ôl i fynyddoedd iâ,tanciau arnofio, cyfarthrebu radio ynghŷd â nifer o syniadau eraill oedd yn llawer mwy o hwyl ac yn brofiad o antur arbrofol i’r disgyblion. Yn ogystal rhoddod hyn gyfle i ddisgyblion ddatblygu a dyfnhau eu sgiliau gwyddonol, eu gwybodaeth a’i dealltwriaeth.

Mae Linda wedi arwain ac ysgogoi athrawon yn ei hysgol ei hunan. Mae’r ysgol uwchradd hefyd yn cydnabod dawn ymchwiliol y disgyblio. Mae Linda yn ymarferwr penigamp sydd wedi bod yn hael drwy rannu ymarfer da gyda athrawon eraill. Mae hyn wedi galluogi disgyblion ar draws Caerdydd a De Cymru i ddatblygu dealltwriaeth wyddonol ac mae Linda wedi derbyn canmoliaeth uchel gan ei chydweithwyr.

Gwobrau Ymchwilwyr Seren Crest

Os felly, ystyriwch Gynllun Gwobrwyo CREST. CREST yw Cynllun Cenedlaethol Gwobrwyo mwyaf Prydain ar gyfer gwaith mewn pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ac mae’n dod â Gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd i bobl ifanc i ymchwilio i brosiectau yn y byd real mewn ffordd gyffrous a newydd. Mae’r gweithgareddau yn canolbwyntio ar feddwl, gwneud a thrafod gwyddoniaeth. Maent wedi eu cynllunio ar gyfer eu defnyddio tu allan i’r dosbarth yn bennaf (e.e. mewn clwb gwyddoniaeth) ond mae nifwer yn addas ar gyfer eu defnyddio yn y dosbarth yn ogystal. Er mwyn darganfod mwy ewch i
http://www.britishscienceassociation.org/web/ccaf/CREST/

‘We Are The People We’ve Been Waiting For’

Rhaglen ddogfen a ffilm ynglŷn âg addysg wedi ei ysgogi a’i arwain can y cynhyrchydd - yr Arglwydd Puttnam. I gael cyfle i ddweud eich dweud yngŷn â’r system addysg yn y DU ewch i’r wefan. http://www.wearethepeoplemovie.com/

Gwobr Wythnos Gwyddoniaeth a Pheirianneg ac Adnoddau - dyddiad cau 4 Chwefror

Os yw eich mudiad chi yn trefnu digwyddiad yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg (11-20 Mawrth), yna efallai fod diddordeb ganddoch mewn enwebu eich hunan ar gufer y gwobr. Mwy…
www.britishscienceassociation.org/resources

RSPCA – Gwefan newydd

Mae gwefan newydd RSPCA yn cynnig adnoddau am DDIM ar gyfer CA1 a CA2 “Anifeiliaid a ni”.

Adnoddau Rolls- Royce - Cynradd

Mae llu o adnoddau ar gael am DDIM ar wefan Rolls-Royce. Mae‘r gweithgareddau yn addas ar gyfer y bwrdd rhyngweithiol neu gyfrifiaduron unigol. Nodiadau athrawon a gweithgareddau ymestyn ar gael.
http://www.rolls-royce.com/cr/education/resources/7 11_year_olds/index.jsp

UpD8 Cynradd – Association for Science Education

Cyfres o weithgareddau o safon ac ansawdd uchel yw Primary UpD8 ar gyfer disgyblion rhwng 5-11 oed. Mae bob gweithgaredd yn seiliedig ar ddigwyddiadau mewn bywyd bob dydd. Mwy … http://www.ase.org.uk/resources/primary-upd8/

Cymdeithas Arddwriaeth Frenhinol “ Ready Steady Grow”, Sbectwm, Caerdydd, 10 Chwefror

Cwrs DPP ar gyfer athrawon, staff cefnogol,llywodraethwyr ac eraill ynglŷn â defnyddio a datblygu safle’r ysgol. Mae’n darparu profiadau ymarferol, gweithgareddau a syniadau ar gyfer bob agwedd o’r cwricwlwm.
Mwy… http://apps.rhs.org.uk/schoolgardening/article.aspa?PageId=351

Bloodhound SSC Gwobrau Arweinwyr arbennig – dyddiad cau 30 Mai

Mae’r gwobrau yn cynnwys Aelodaeth o Glwb Aur 1K ac ymweliad i’r “Dog House” ym Mryste lle mae’r car yn cael ei adeiladu. Cofrestrwch HEDDIW ar lein ffurflen gofrestru.
http://www.leadersaward.com/index.php?option=com_dfcontact&Itemid=37

Posteri Gwrychoedd newydd gan y Gymdeithas Ecoleg Genedlaethol (BES)

Mae BES wedi cynhyrchu siart wal arall yn y gyfres Datblygu Safle’r Ysgol ar gyfer Gwyddoniaeth. Y tro hyn mae’r ffocws ar wrychoedd. Mae’n cynnwys gweithgareddau y gellir eu gwneud yn defnyddio gwrychoedd lleol ac mae cysylltiadau gyda pwysigrwydd gwrychoedd yn y tirwedd yn gyffredinol. Am gopiau yn rhad ac am ddim cysylltwch a’r tîm addysg education@BritishEcologicalSociety.org.

Tŷ Gwydr yn y Gofod

Ymunwch ar Asiantaeth Ofod Ewropeaidd a’r gofodwr Paolo Nespoli ar brosiect cyffrous i ddarganfod sut mae planhigion yn tyfu yn y gofod ac ar y Ddaear. Gellir archebu eich pecyn “Tŷ Gwydr yn y Gofod” am DDIM ewch i
http://www.esa.int/esaHS/SEMBGZ4PVFG_education_0.html.

Rwy’n Wyddonydd, ‘rwyf eisiau dianc!

Am DDIM i bob ysgol. Mae’r prosiect yn rhoi cyfle iddisgyblion siarad gyda gwyddonwyr, ar lein. Cefnogir y prosiect gan Ymddiriedolaeth Wellcome. Addas ar gyfer disgyblion 9-13 oed. Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ewch i http://imascientist.org.uk/for-teachers.

Cymdeithas Arddwriaeth Frenhinol “ Ready Steady Grow”, Canolfan Amgylcheddol Abertawe, 17 Mawrth

Cwrs DPP ar gyfer athrawon, staff cefnogi, llywodraethwyr ac eraill ynglŷn â defnyddio a datblygu safle’r ysgol. Mae’n darparu profiadau ymarferol, gweithgareddau a syniadauu ar gyfer bob agwedd o’r cwricwlwm.
Mwy… http://apps.rhs.org.uk/schoolgardening/article.aspa?PageId=351.

Sialens y Tomato

Addas ar gyfer Wythnos Gwyddoniaeth a Pheirianneg 11-20 Mawrth

Cyfle i ddisgyblion ymwneud a phroblem real sydd yn gwynebu pobl yn Nepal. Addas ar gyfer CA2-5.
Mwy… http://www.practicalaction.org.uk/education/squashedtomatochallenge.

Cyfarfod ASE Neuadd y Rhos, Trefenai, Ysgol Addysg, Safle’r Normal, Prifysgol Cymru, Bangor
Ddydd Iau, Ionawr 27 2011, o 5.00pm hyd 6.30pm

“Gwyddoniaeth Fforensig” – Philip Morton - Scientific and Chemical Supplies

Gweithdy lle mae cyfle i chwi ddarganfod mwy ynglyn a phrif nodweddion gwyddoniaeth fforensig, sut i ddadansoddi safle trosedd a’r dystiolaeth. Bydd arddangosiadau ymarferol yn cynnwys datblygiadau ol bysedd cemegol,argraffiadau o esgidiau,teip gwaed,offer cofnodi,casgliadau ffibr a chasglu tystiolaeth a phecynnu. Bydd cyfle i chwi roi cynnig ar rai o’r arddangosiadau a bydd sesiwn holi ac ateb yn dilyn. Mae croeso cynnes i chwi ddod ag unrhyw syniadau dysgu ynglyn a’r thema gyda chi i’r cyfarfod. Am ragor o fanylion cysyllter â cerianangharad@ase.org.uk.

Cyfarfod ASE yn Ysgol Gyfun Maes Yr Yrfa, 74 Heol Y Parc, Maes Yr Yrfa, Cefneithin,
Llanelli SA14 7D. Nos Fercher, 2 Chwefror 2011, o 4.30pm hyd 6.00pm

“Gwyddoniaeth, Moeseg ac anifeiliaid” Claire Morris RSPCA

Oes gan geffyl fwy neu llai o werth na theigr neu fwydyn? Oes gan lygoden fawr ddof fwy o werth nag un sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer ymchwil a phrofion? Beth yw’r ots sut mae bwyd yn cael ei gynhyrchu? Dewch i ddarganfod sut y gellir cynnwys y pynciau hyn yn eich gwersi ac ysgogi disgyblion i feddwl am werth y penderfyniadau yr ydym yn eu gwneud o ddydd i ddydd.Bydd Claire Morris, Swyddog Addysg, Hyfforddiant a Datblygiadau RSPCA yn cyflwyno a thrafod yr amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael er mwyn cefnogi y cwricwlwm Gwyddoniaeth. Yn ogystal bydd yn trafod prosiectau ar y pwnc a all gael eu defnyddio ar gyfer Gwobrau Efydd CREST a Ymchwilwyr Seren Crest. Am ragor o fanylion cysyllter â cerianangharad@ase.org.uk.

Am ragor o newyddion ewch i wefan Gweld Gwyddoniaeth.

dyluniad gwefan: www.swd-design.co.uk