Saesneg

Rhagfyr 2010

Croeso i Cylchlythyr STEM yng Nghymru

Ydych chi eisiau gwybod mwy ynglŷn â beth sydd yn digwydd ym myd STEM (Gwyddoniaeth,
Technoleg, Peirianneg a Mathemateg )? Mae ein cylchlythyr yn cynnig gwybodaeth ynglŷn â chyfleoedd addysgol, gweithgareddau, digwyddiadau, newyddion, grantiau, cystadleuthau, cynlluniau gwyddoniaeth a llawer mwy…..

Anfonwyd yr e bost hwn gan Gweld Gwyddoniaeth. Ychwangewch cylchlythyr@gweld-gwyddoniaeth.co.uk i'ch llyfr cyfeiriadau neu restr saff er mwyn derbyn e byst yn y dyfodol.

Pwy yw Gweld Gwyddonaieth?

Mae gan Gweld Gwyddoniaeth dîm o ymgynghorwyr ac athrawon profiadol ( sydd yn gweithio yn rhan amser) ar draws Cymru, gyda gwybodaeth drwyadl o’u hardaloedd lleol ac maent ar gael i gynnig cymorth a chefnogaeth.
Mae’r tim yn cael ei arwain gan Cerian Angharad a Liz Terry, athrawon gwyddoniaeth profiadol gyda sawl blwyddyn o brofiad proffesiynol mewn addysg ffurfiol ac anffurfiol.
Gellir cael mwy o wybodaeth ynglŷn â Gweld Gwyddoniaeth a gweithgareddau STEM yn eich ardal leol drwy fynd i www.see-science.co.uk/index.html
Cysylltwch gyda ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu drwy ffonio Cerian Angharad ar 07870351212 neu Liz Terry ar 07734254427 neu drwy ymweld â’r wefan.

Sut mae helpu ni

Gallwch helpu ni drwy ddweud wrthym am y gweithgareddau STEM yr ydych wedi eu trefnu drwy lenwi ein ffurflen adborth. Bydd bob ffurflen adborth y byddwn yn eu derbyn yn cael y cyfle i ennill gwobr ar ddiwedd bob tymor.

CREST yng Nghymru

British Science AssociationOs felly, ystyriwch Gynllun Gwobrwyo CREST. CREST yw Cynllun Cenedlaethol Gwobrwyo mwyaf Prydain ar gyfer gwaith mewn pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ac mae’n dod â Gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 11-19 oed i ymchwilio i brosiectau yn y byd real mewn ffordd gyffrous a newydd.

Mae rhaglen CREST yn cael ei chynnig gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain, ac yn cael ei noddi gan Lywodraeth Cynulliad Cymru – drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol – er mwyn cydlynu a chynyddu gweithgareddau mewn ysgolion ar draws Cymru. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru hefyd yn noddi cost y gwobrwyon i fyfyrwyr o ysgolion yng Nghymru. I ddarganfod mwy ynglŷn â hyn dilynwch y ddolen i www.british scienceassociation.org/web/ccaf/CREST/

CREST yng Nghymru - Grantiau

Gall ysgolion uwchradd yng Nghymru gynnig am grant o hyd at £250 i gefnogi Gwobrau CREST. Gall pob ysgol uwchradd a choleg yng Nghymru wneud cais. I gael rhagor o wybodaeth e- bostiwch stempoint@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

STEM yng Nghymru

Beth sydd yn digwydd…?

Hanes Hinsawdd – “Y Bocs Trysor” – Oriel newydd yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth, Llundain.

Mae Oriel Atmosffer yn agor yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth ar Ragfyr 4ydd. Mae wedi ei chynllunio i amlinellu gwyddoniaeth hinsawdd a sut y mae ymchwilwyr wedi casglu gwybodaeth am hanes hinsawdd y Ddaear.

Sut y gall Llysgennad STEM eich cefnogi chi, yr ysgol a’r cwricwlwm?

Llwyddiant - Lleol yng Nghaerfyrddin ar gyfer athrawon ysgolion uwchradd yng Ngorllewin Cymru 6 Rhagfyr 2010, 4.30 – 6.30 pm
Dim cost – lluniaeth ar gael am ddim a chyfle i gyfarfod Llysgenhadon STEM. Am ragor o fanylion cysylltwch â stempoint@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

“Darlith Ysgolion a Dulliau Asesu Creadigol mewn Gwyddoniaeth” Stuart Naylor
Gweithdy ASE, 6 Rhagfyr, 4-6pm, Ystafell B201, UWIC, Campws Cyncoed, Caerdydd. CF23 6XD

Bydd y gweithdy hwn yn gwneud eich gwaith yn rhwyddach ac yn fwy pleserus! Mae’n archwilio sut i ddefnyddio asesiadau i wneud y dysgu yn well drwy ganolbwyntio ar ymarfer da yn y dosbarth yn hytrach na theori. Bydd cyfle i edrych ar strategaethau syml ac effeithiol er mwyn ysgogi disgyblion i feddwl a dysgu ynghyd â rhoi cyfle i asesu ffurfiol ddigwydd. Am ragor o fanylion cysylltwch â cerianangharad@ase.org.uk

Cholegau y Sefydliad Ffiseg. Prifysgol Abertawe, 7 Rhagfyr 2010, 11.15am -12.15pm.

Darlith ryngweithiol am DDIM ar gyfer disgyblion 14-16 oed sydd yn trafod datblygiadau arloesol ym myd ffiseg mewn ffordd ddoniol a bywiog. Am ragor o fanylion ewch i www.stimulatingphysics.org/regions-southwest.htm

Science Enhancement Project – cyfle i chi gael eich rhyfeddu

Helen Pollard fydd yn cyflwyno gweithdy 9 Rhagfyr 2010, Canolfan Howardian, Colchester Avenue, Caerdydd 4.30pm - 6.00pm
Am ragor o fanylion cysylltwch â cerian.angharad@see-science.co.uk

Darlith Nadolig y Sefydliad Ffiseg, Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd, Dydd Mercher 15 Rhagfyr

Mae Darlith Nadolig y Sefydliad Ffiseg wedi ei hanelu at ddisgyblion blwyddyn 10-11 ac eleni mae’n trafod ymasiad. Bydd Dr Melanie Windridge – Darlithydd Genedlaethol y Sefydliad Ffiseg 2010 yn traethu a bydd Dr Bernard Richardosn yn trafod Gwyddoniaeth Clywed. Am ragor o fanylion cysylltwch â sadlerwj@cf.ac.uk

Ymunwch â ni ar gyfer GWELD Y SÊR yn fyw ac ysgoglwch filoedd o ddisgyblion ac oedolion i ddysgu rhagor am y sêr.

Bydd digwyddiad Stargazing LIVE yn digwydd ar draws Cymru ar 12 Ionawr 2011. Bydd cyfarfodydd yn Wrecsam, Aberystwyth, Aberhonddu a Chaerdydd. Am ragor o fanylion cysylltwch â cerian.angharad@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
Rhwng 3-5 Ionawr bydd yr Athro Brian Cox yn cyflwyno tair noson o raglenni ar seryddiaeth ar BBC2.

Cynhadledd Flynyddol ASE 2011 Prifysgol Reading, 5-8 Ion 2011

Mae Cynhadledd Flynyddol yr ASE yn berffaith ar gyfer unrhyw un sydd yn ymddiddori mewn Gwyddoniaeth – athrawon,technegwyr, ymgynghorwyr neu unrhyw un sydd yn ymddiddori yn y maes.Mae ar agor i aelodau ac eraill. Am ragor o fanylion ewch i www.ase.org.uk/conferences/events/2011/01/05/82/

Peidiwch ag anghofio y Cyfarfod Cymreig yng NGYNHADELDD yr ASE, 7 Ionawr 2011 5pm-7pm Ystafell URS

Am ragor o fanylion cysylltwch â cerianangharad@ase.org.uk

Sialens STEM 5 – Sialens y siwt wlyb

Mae a STEM Learning sialens ar gyfer myfyrwyr oedran 11-14: rydym yn gofyn i dîmau gynllunio siwt-wlyb unigryw i Jimmy. Efallai y bydd eich cynllun chi yn golygu y gwahaniaeth rhwng llwyddiant a methiant – felly mae’n amser i feddwl – byddwch yn greadigol. Pwy a wyr – efallai y bydd medal aur ar y ffordd? Rhaid i athro gofrestru bob tîm erbyn 5pm ar 17 Ionawr 2011. Am ragor o fanylion ewch i www.stemchallenges.net/

Grantiau y Gymdeithas Frenhino

Mae’r Gymdeithas Frenhinol yn cynnig grantiau o hyd at £3000 i weithio gyda gwyddonydd neu beiriannydd. Y dyddiad cau nesaf yw: 25ain Chwefror 2011. Am ragor o fanylion ewch i http://royalsociety.org/Funding/

Cynllun Bwrsari Gwyddoniaeth Nuffield

Mae bwrsari Gwyddoniaeth Ymddiriodolaeth Nuffield yn cynnig hyd at 1000 bwrsari bob blwyddyn, ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 er mwyn rhoi cyfle iddynt weithio gyda gwyddonwyr, technolegwyr, peiriannwyr a mathemategwyr. Am ragor o fanylion ewch i www.techniquest.org/education/english/nuffield.php neu ebostiwch: gen@techniquest.org

Defnyddiau Cemeg am ddim – LABSKILLS

Mae un ffon USB ar gael am ddim ar gyfer bob ysgol uwchradd a choleg addysg bellach. Cofrestrwch nawr ar gyfer Cemeg Ymarferol drwy fynd i www.discoverlabskills.org

Blwyddyn mewn Diwydiant (YINI) – arbenigwyr ar draws y DU yn lleoli myfyrwyr ar gyfer profiad gwaith

Darganfyddwch sut y gall YINI helpu eich myfyrwyr i ennill profiad gwaith, gwneud y gorau o’r profiadau mewn prifysgol a chyrraedd y cam nesaf yn eu gyrfa. Mae gan YINI leoliadau ar gyfer unrhyw fyfyriwr sydd â diddordeb mewn peirianneg, gwyddonaieth TG, busnes, marchnataa chyllid. I ddarganfod mwy ewch i www.yini.org.uk/

Prosiectau 10 wythnos gwyddoniaeth, peirianneg, technoleg a mathemateg ar gyfer disgyblion Blwyddyn 8/9 ar y thema ‘’Yr Amgylchfyd”.

Mae Go4SET yn cysylltu tîmau o chwech disgybl Blwyddyn 8/9 gyda chwmnïau a phrifysgolion i gynnig profiad 10 wythnos o wyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg. I ddarganfod mwy ewch i www.etrust.org.uk/go4set.php neu ebostiwch info@go4set.org.uk

Chwilio am adnoddau dysgu?

Yn NGfL Cymru gellir cael mynediad i amrywiaeth eang o adnoddau dysgu ac addysgu ar gyfer pob Cyfnod Allweddol. Am ragor o fanylion ewch i www.ngfl-cymru.org.uk/eng/index-new.htm

Sut mae taclo’r problemau y mae ein planed yn eu hwynebu?

Mae’r Ganolfan Dechnoleg Amgen yn archwilio sut i ddatrys rhai o’r problemau mwyaf sydd yn wynebu ein planed a dynol ryw; er enghraifft, newid hinsawdd, llygredd a gwastraff adnoddau. Am ragor o fanylion ewch i www.cat.org.uk/education/ed_content.tmpl

dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk