Saesneg

Mai 2011

Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Ydych chi eisiau gwybod mwy ynglŷn â beth sydd yn digwydd ym myd STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg )? Mae ein cylchlythyr yn cynnig gwybodaeth ynglŷn â chyfleoedd addysgol, gweithgareddau, digwyddiadau, newyddion, grantiau, cystadleuthau, cynlluniau gwyddoniaeth a llawer mwy…..

Sut mae helpu ni

Gallwch helpu ni drwy ddweud wrthym am y gweithgareddau STEM yr ydych wedi eu trefnu drwy lenwi ein ffurflen adborth. Bydd bob ffurflen adborth y byddwn yn eu derbyn yn cael y cyfle i ennill gwobr ar ddiwedd bob tymor. Cysylltwch gyda ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu drwy ffonio Cerian Angharad ar 07870351212 neu Liz Terry ar 07734254427 neu drwy ymweld â’r wefan http://www.gweld.gwyddoniaeth.co.uk/index.html

Dathliad Cemeg Salters Bangor

Salter's Chemistry Festival - winnersMwynhaodd 10 ysgol o Ogledd Cymru ddiwrnod yn llawn hwyl a chemeg diddorol yn Nathliad Cemeg Salters ar ddydd Mawrth 12 Ebrill 2011. Cynyrchiolwyd bob ysgol gan um tîm o ddisgyblion rhwng 11-13 oed.

Yn ystod bore cymerodd y disgyblion ran mewn cystadleuaeth ymarferol “Sialens Salters” “Mae Mwrdwr wedi bod!” lle ‘roedd cyfle iddynt ddefnyddio eu sgiliau dadansoddi.Yn ystod y prynhawn bu y disgyblion yn cystadlu yn “Sialens y Brisfysgol”cystadleuaeth ymarferol arall oedd wedi ei gynllunio gan y Brifysgol. Dilynwyd hyn gan ddarlith yn llawn hwyl gan Dr Lorrie Murphy a Mr Joseph Pettit oedd yn cynwys arddangosiadau cemegol, llawer o sŵn a lliw. Ar ddiwedd y dydd rhoddwyd gwobr a tystysgrif i’r holl ddisgyblion a rhoddwyd gwobrau arbennig i’r ysgolion buddigol.

Salter's Chemistry FestivalMenterau y Sefydliad Salters yw Dathliadau Cemegol Salters gyda’r bwriad o hyrwyddo y gwerthfawrogiad o gemeg a gwyddorau eraill ymysg yr ifanc. ‘Roedd y dathliad ym Mhrifysgol Bangor yn un o’r 53 digwyddiad sydd yn digwydd ar draws y DU ac Iwerddon rhwng Mawrth a Mehefin eleni. Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr:

Llongyfachiadau i Haberdashers Trefynwy

Pledleisio Ysgol Haberdashers i Ferched Trefynwy fel y “gorau” yn y Digwyddiad EESW. Ar 11 Ebrill 2011 digwyddodd Diwrnod Cynllun Addysg Peirianneg Cymru yng Ngwesty y Celtic Manor, Casnewydd. Cyflwynodd Sarah a Jess ( roedd Steph gartref yn Hong Kong) eu prosiect radio ailadroddol oedd wedi cael ei osod yn llwyddianus ym Mhenallt i roi cymorth i Gymdeithas Achub ardal yr Afon Hafren. Ni all yr un ysgol ennill mwy nag un gwobr ond ‘roedd y panel o feirniad wedi enwebu tîm HMSG am bedwar gwobr. ‘Roedd y merched wrth eu bodd pan gyhoeddwyd eu bod wedi ennill y wobr‘Perfformiad tîm gorau’, oedd werth £500 ac wedi ei noddi gan General Dynamics. Enwebwyd hwy am y gwobrau isod yn ogystal: ‘Gwerthfawrogiad gorau o ddiogelwch’; ‘Defnydd gorau o Dechnoleg Gwybodaeth’; a ‘Cyflwyniad mwyaf effeithiol o ddatrysiad’

Mae Cynllun Addysg Peirianneg Cymru yn galluogi timau o fyfyrwyr o Flwyddyn 12 i gwblhau prosiect 6 mis gyda cwmni peirianyddol. Mae HMSG wedi cymeryd rhan y y prosiect ddeg o weithiau a dyma’r pedwaredd tro iddynt gael eu mentora gan beirianwyr o Alcatel Lucent ac eleni noddwyd y prosiect gan Graham Smith UK. Eu sialens EESW eleni oedd i reoli y cynllunio,dylunio a’r defnyddio o radio ailadroddol ac antenna yn Neuadd Pelham, Penallt er mwyn gwella y gorchudd yn Nyffryn Gwy. Mae’r tîm o ferched wedi ennill profiad gwerthfawr mewn cael hyd i ddefnyddiau a delio gyda amrywiaeth o fudiadau proffesiynol a masnachol ynghŷd â aelodau pwyllgor lleol. Mae SARA wedi cynnig mynd ar merched ar daith ar y cwch achub ar afon Hafren yn ystod sesiwn ymarfer ar 5 Mai fel gwobr am eu gwaith.

Llongyfarchiadau i ennillwyr eraill EESW

Enillwyr eraill ar y dydd oedd

Big Bang Llundain Mawrth 2011 Canolfan ICC Excel

Big Bang logoCystadlodd llawer o ysgolion o Gymru yn BigBang 2011 yn Llundain ar 10-12 Mawrth 2011 ac ‘roedd yn braf gweld cynyrchiolaeth mor gryf yno yn cynnwys Ysgol Uwchradd Cwmcarn,Ysgol Gyfun Dyffryn Aman,Ysgol Gyfun Aberdaugleddau, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Ysgol Syr Thomas Jones Amlwch, Ysgol Gyfun Radyr, Ysgol Botwnnog, ac Ysgol Friars.

Ysgol Friars, Bangor

Aeth Ysgol Friars i Ganolfan ICC Excel yn Llundain i gystadlu yng Nghystadleuaeth Genedlaethol Derfynol F1 yn ystod mis Mawrth. Daeth ein tîm yn ail o fewn y dosbarth Bloodhound (11-14oed) ac ‘roedd hyn yn fuddigoliaeth arbennig. ‘Roedd ein car wedi ei gynllunio yn defnyddio “Solid works”, ac wedi ei brofi mewn twnnel gwynt rhith a ffisegol. Roeddem wedi dyfeisio llawer o ddulliau gweithredu i brofi y car ac ‘roedd hyn wedi sicrhau bod yn gallu dylunio ac adeiladu y car cyflymaf bosibl. Cafodd ein tîm gredyd am weithredu dulliau profi ar gyfer recordio gwrthiant a tyniant olwyn. Yn ystod y digwyddiad dau ddiwrnod perfformiodd y tîm yn arbennig o dda. ‘Roedd dod yn ail yn genedlaethol yn gamp enfawr o ystyried yr arian oedd wedi cael ei wario gan rai ysgolion ar y prosiect. Ein cyllid ni oedd cyfanswm o £410.

Shaun Holdsworth

Ysgol Botwnnog ar eu ffordd i Malaysia

Yn dilyn eu llwyddiant yn Sialens F1 yn Llundain bydd disgyblion Ysgol Botwnnog oedd wedi dylunio a chreu car Fformiwla 1 bychan, yn cael y cyfle i gystadlu yn erbyn goreuon y byd yn ddiweddarach eleni yn y Dwyrain Pell.

Bydd aelodau o 'Fflam' tîm yn teithio i Malaysia a Singapore ym mis Medi, i gystadlu yn y byd yn rownd derfynol cystadleuaeth F1.

Bu'r tîm, sef Steffan Jones, Lois Owen, Bedwyr Lloyd Williams, Floyd Hughes a Louis Dawson Jones, a’i athro Gwyddoniaeth Mr Gwyn Meirion Jones yn y Big Bang 2011 yng Nghanolfan ICC Excel Llundain, i glywed eu bod wedi dod yn ail allan o 18 o dimau rhanbarthol eraill yn rownd derfynol y DU. Dywedodd Mr Jones: "Mae wedi bod yn llwyddiant bendigedig i bawb, yn enwedig y disgyblion." Mae'r gystadleuaeth yn cwmpasu llawer o agweddau ar waith gwyddoniaeth y disgyblion yn ogystal â Dylunio a Thechnoleg, o ddylunio y car, creu portffolio o waith, casglu nawdd a marchnata y prosiect, ynghŷd â gwneud cyflwyniadau.

Big Bang Cymru

Alberto Culver yn addo cefnogaeth ar gyfer BigBang Cymru eleni

Big BAng Cymru logoMae’r gwneuthurwr sydd a’i bencadlys yn Abertawe, Alberto Culver, wedi cyhoeddi cefnogaeth ar gyfer BigBang Cymru 2011 a fydd yn cael ei gynnal yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau,Abertawe ar 12 Gorffennaf ac wedi ei drefnu gan Gyrfa Cymru De Orllewin. Bydd Big Bang Cymru yn croesawu cannoedd o blant ysgol o bob rhan o Dde Cymru a byddant yn cymryd rhan mewn gwahanol weithdai gwyddoniaeth a gweithdai peirianneg-ac yn ymweld ag arddangosfeydd yn ystod y digwyddiad.

Pwrpas BigBang Cymru yw dangos sut y gall yr astudiaeth o wyddoniaeth, technoleg a mathemateg wella bywydau a rhagolygon gyrfa yn y dyfodol i bobl ifanc heddiw.

Yn ogystal â llu o arddangosfeydd rhyngweithiol, bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle i ddisgyblion gymryd rhan mewn arbrofion yn ogystal..

Dywedodd Rheolwr Adnoddau Dynol Alberto Culver Simon Cowlishaw,:"Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i fod yn noddi Big Bang Cymru am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae Big Bang yn ffordd ardderchog o annog mwy o bobl ifanc i gymryd diddordeb mewn gwyddoniaeth a thechnoleg ac ‘rydym yn gobeithio adeiladu ar lwyddiant y llynedd a gweld mwy o ddisgyblion nag erioed yn cymryd rhan ac yn mwynhau holl weithgareddau ar y diwrnod. Fel cyflogwr lleol, byddwn yn ymdrechu i gefnogi ac annog pobl ifanc i feddwl am yrfa yn y dyfodol mewn un y pynciau STEM. Rydym yn gobeithio y bydd digwyddiadau, megis Big Bang Cymru, yn agor y llygaid a meddyliau pobl ifanc at y syniad o gael gyrfa yn y diwydiannau hyn."

Big Bang Cymru yw un o’r 12 ffair BigBang rhanbarthol sydd yn cael eu cynnal ledled y DU yn 2011 a disgwylir y bydd mwy na 400 o ddisgyblion o ranbarth De Cymru yn mynychu. Yn ystod y digwyddiad bydd cystadleuthau rhanbarthol Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn cael eu cynnal ar gyfer bob disgybl 11-18 oed sydd wedi cwblhau prosiect neu weithgaredd mewn unrhyw faes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg.

Bydd cyfle isddynt osod eu stondin eu hunain yn y digwyddiad i arddangos eu gwaith caled a bydd yr enillydd yn mynd drwodd i'r rownd derfynol genedlaethol.

Mae Big Bang Cymru yn ddigwyddiad tra gwahanol i unrhyw un arall, ac mae'n argoeli i fod yn ddiwrnod gwych a fydd, gobeithio ysbrydoli'r ifanc o Dde Cymru i ddilyn gyrfa mewn sector sydd yn allweddol i ddyfodol y diwydiant Cymru."

Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Diwrnod Gwyddonwyr Enwog Ysgol Glan Clwyd, Dydd Mercher, 16 Mawrth

Cynhalwyd diwrnod llawn hwyl a chyffro yn Ysgol Glan Clwyd wrth i staff yr Adran Wyddoniaeth wisgo fel gwyddonwyr enwog. Tasg y disgyblion oedd dyfalu enwau’r gwyddonwyr wrth ofyn hanes bywyd a gwaith pob un yn ystod y dydd. Bu pob athro ac athrawes yn cynnal gwers ar thema gwaith eu gwyddonydd yn ystod y dydd. Roedd y diwrnod yn rhan o wythnos Gwyddoniaeth a Pheirianneg a chafwyd grant o £220 gan y Lywodraeth Cynulliad Cymru. Roedd y grant yn talu am y gwisgoedd ac am wobrau i’r disgyblion a oedd wedi canfod y mwyaf o wybodaeth am y gwyddonwyr, ac wedi eu hadnabod yn gywir. Roedd y gwyddonwyr yn cynnwys rhai cyfarwydd fel Newton a Curie, a rhai llai cyfarwydd fel JJ Thomson a Tesla. Diwrnod gwych yn wir!

Ysgol Gyfun Tredegar – Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg cymerodd disgyblion CA3 yn Ysgol Gyfun Tredegar ran yn yr hwyl a'r gweithgareddau canlynol gan ddefnyddio sgiliau allweddol, yn enwedig cyfathrebu a gweithio gydag eraill.

Roedd yr holl ddisgyblion yn cymryd rhan wedi mwynhau'r gweithgareddau yn fawr ac yn methu aros am Wythnos Wyddoniaeth 2012!

Sialens Archwiliwr Mawrth – Y ffordd galed i lwyddiant!

Bridget Mars Rover - picture: AthenaMae gwyddonwyr a pheirianwyr Astrium yn cynnig sialens arbennig ar gyfer disgyblion 8-16 oed i gynllunio Cerbyd Mawrth yn defnyddio “Bridget” – prototeip sydd yn bod yn barod fel ysbrydoliaeth. Mae gwobrau arbennig ar gael yn gynnwys ymweliad gan Bridget i’r ysgol lwyddianus, a chyfle i ymweld â Astrium. Am ragor o fanylion ewch i www.esero.org.uk/news/mars-explorer-challenge Dyddiad cau 30 Mehefin 2011.

Mae Bridget ar cerbydau prototeip wedi cael eu profi mewn amrywiaeth o leoliadau. Mae Iard Mawrth yn Astrium yn Stevenage sydd wedi cael ei gynllunio i fod yn debyg i arwyneb Mawrth. Mae’r darn hwn o blaned Mawrth ar y Ddaear wedi cael ei wneud o dywod adeiladu arbennig. Mae Bridget hefyd wedi cael ei phrofi yn Tenerife, mewn chwarel yn Sandy, Swydd Bedford ac ar draethau Cymru.

Cafodd Bridget gyfle i ymweld a thraeth Clarach oherwydd y tebygrwydd y tywod ar y traeth i arwyneb Mawrth.

Ffoto: Athena

Grantiau, Adnoddau, Prosiectau a chystadleuthau

Dyfodol Cosmic

Dyma gystadleuaeth c gwyddoniaeth cyfathrebu sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio eu sgiliau ysgrifennu, dylunio graffeg neu sgiliau ffotograffiaeth i ddweud wrth y byd am wyddoniaeth gofod. Mae'r gystadleuaeth yn cael ei redeg ar y cyd â'r papur newydd Metro. Y brif wobr yn y cyfle i greu cylchgrawn lliw llawn, gyda teithiau o gwmpas y, pencadlys Metro yr Amgueddfa Wyddoniaeth a Arsyllfa Greenwich, yn ogystal â llawer o wobrau eraill. Dyddiad cau 30 Mai. Am ragor o wybodaeth ewch i www.cosmonline.co.uk/cosmic-futures.

Crest yng Nghymru – Grantiau ar gael

Gall Ysgolion Uwchradd a Cholegau ymgeisio am grant hyd at £250 i gefnogi CREST. Mae hawl gan bob ysgol yng Nghymru i ymgeisio. Cysylltwch â ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

SIALENS STEM 6 – Sialens Gwefan Cisco

Mae’r sialens on gofyn i ddisgyblion rhwng 11-14 oed i wneud cynnigion ar gyfer gwefan i hyrwyddo a chodi proffil y gystadleuwraig paraolympaidd Rachel Morris. Bydd angen i fyfyrwyr gynllunio golwg a chynnwys y wefan ac ystyried y defnydd o dechnoleg y wê a chyfryngau chymdeithasol eraill. Dywed Kirsten Bodley, Prif Swyddog STEM Learning "Mae'r sialensau STEM yn rhoi cyfle i fyfyrwyr feddwl am sialensau bywyd bob dydd sy'n wynebu gweithwyr proffesiynol sydd yn rhan o'r Gemau Olympaidd 2012 o ddydd i ddydd. Mae bob Sialens yn rhoi cyfle i bob ifanc ar draws y wald i gysylltu gyda'r Gemau Olympaidd a Paraolympaidd rhwng nawr a 2012."

Adnoddau am ddim gan Bloodhound SSC – gwobr arweinydd Arbennig – dyddiad cau 30 Mai 2011

Mae prosiect BLOODHOUND yn antur beirianyddol ar gyfer y genhedlaeth newydd. Mae’n gwthio i’r ffiniau ac yn ysgogi peirianwyr a gwyddonwyr ifanc gyda’r car anghredadwy sydd a’r gallu i gyrraedd 1,000mph. Mae Adnoddau Addysg BLOODHOUND yn boblogaidd iawn yn enwedig y Ceir Balwn ar gyfer CA2! Mae gwobr ar gael ar gyfer Arweinyddion Arbennig- yn cynnwys aelodaeth o Glwb 1K ac ymweliad i’r “Dog House” ym Mryste lle mae y car arbennig yn cael ei adeiladau. Cofrestrwch HEDDIW drwy lenwi ffurflen ar lein.

Gwobrau CREST Cymru

Ysgogwch y potensial yn eich myfyrwyr. Mae Gwobrau CREST yn cael eu noddi ar hyn o bryd. Mae Rhaglen Gwobrwyo CREST yn cael ei redeg gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain sydd yn derbyn nawdd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol i cydlynnu a chynnyddu gweithgareddau yn ysgolion Cymru.

Tŷ Gwydr yn y Gofod

Ymunwch a’r Asiantaeth Ofod Ewropeaidd a’r Gofodwr Paolo Nespoli a’r brosiect arbennig i arsylwi sut mae planhigion y tyfu yn y gofod ac ar y Ddaear. Archebwch eich Tŷ Gwydr bychan a’ch adnoddau Gofod AM DDIM drwy ymweld â www.esa.int.

Rwy’n Wyddonydd ac ‘rwyf eisiau dianc ! Mehefin

AM DDIM ar gyfer ysgolion. Prosiect sydd yn rhoi cyfle i ddisgyblion siarad gyda gwyddonwyr arl wedi ei noddi gan Ymddiriedolaeth Wellcome.Addas ar gyfer disgyblion 9-13 oed Am ragor o fanylion ewch i. http://imascientist.org.uk/for-teachers.

Mae Copr …. ar Ffilm

Cystadleuaeth i greu fideo i arddangos pwysigrwydd copr yn ein bywyd bob dydd ar gyfer myfyrwyr 11-16 oed. Dyddiad cau 31 Mai 2011. Rhagor o fanylion gan bryony.samuel@copperdev.org.uk.

Digwyddiadau

Sioeau wedi eu noddi gan Y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET) yng Nghymru ar 3, 4, 5 a 27 Mai

Mae Science Made Simple yn cynnig sioe ar gyfer CA3 a CA4 sydd wedi eu noddi gan IET- “O’r Crud i’r Bedd”. Cost y sioe yw £75+vat ac mae ar gael ar gyfer po fwyaf o fyfyrwyr a phosib. I sicrhau fod y sioe yn ymeweld a’ch ysgol chwi cysylltwch â 02920 876 884 neu info@sciencemadesimple.co.uk gan nodi IET wrth gofrestru.

Gwyl Ganfod y Cymoedd Dewch i Ddarganfod, 14 – 21 Mai

Mae Gwyl Ganfod y Cymoedd yn croesawu cymunedauac ymwelwyr i ddathlu y rôl mae’r ardal wedi ei chwarare yn y dull yr ydym yn gweld a byw yn y byd drwy dechnoleg, gwyddoniaeth, nature, iechyd a threftadaeth. Mae dros 40 o ddigwyddiadau wedi eu cysylltu gyda’r ŵyl yn amrywio o sioeau, i deithiau cerdded. Ewch I http://valleysdiscoveryfestival.com neu am ragor o fanylion cysylltwch â david.llywelyn@groundwork.org.uk neu ffoniwch 01443 849963.

Eisteddfod yr Urdd 2011 Abertawe, 30 Mai-4 Mehefin

Eleni bydd y babell GwyddonLe ar Faes yr Eisteddfod yn fwrlwm o weithgareddau gwyddonol o bob math. Yn llawn arddangosfeydd rhyngweithiol, arbrofion diddorol a gweithgareddau ymylol. Am ragor o fanylion ewch i www.urdd.org/eisteddfod/abertawe-2011.

Cystadleuaeth Peiriannydd Ifanc Prydain, Dyddiad cau 31 Mai

Cystadleuaeth ar gyfer myfyrwyr creadigol, dyfeisgar a mentrus sydd â diddordeb mewn canfod atebion ymarferol i broblemau bob dydd a datblygu nwyddau sy’n seiliedig ar eu .syniadau. Cystadleuaeth DDI-DÂL yw hon ar gyfer myfyrwyr 12-19 oed www.youngeng.org/home.asp

Prifysgol Bangor, 21 Mehefin

Y 4ydd Cynhadledd am DDIM i rai sydd yn dysgu Ffiseg. Mae darlithoedd yn cynnwys: ‘Back to the Big Bang, the large Hadron Collider’ gan Dr Lyn Rees Evans FRS (CERN) a ‘Physics at the interface with Biology’ gan Prof Dame Athene Donald FRS (Prifysgol Caergrawnt) Gellir sicrhau lle drwy gysylltu gyda Andrea Fesmer andrea.fesmer@talk21.com.

Y Sefydliad Ffiseg – Cwrs Ffiseg Meddygol ar gyfer myfyrwyr AS yn unig, 1 Gorffennaf

Ysbyty Prifysgol Cymru, Caerdydd. DIM COST. Am ragor o fanylion cysylltwch â cerian@angharad.fslife.co.uk.

Ewch am y Sêr ym Mhrifysgol Warwick Dydd Mawrth 5 Gorffennaf 2011

ESERO – UK Space Addysg y Gofod y DU) yn trefnu Diwrnod Addysg y Gofod fel rhan o'r Gynhadledd Gofod a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer athrawon cynradd ac uwchradd. Bydd y diwrnod yn cynnwys llu o weithdai cyffrous, gan gynnwys darlithoedd gan. Dr Lucie Green; ymchwilydd solar yng Ngholeg Prifysgol Llundain a, Dr Lewis Dartnell UCL a’r Athro David Cullen o Brifysgol Cranfield yn rhoi darlith am y posibilrwydd o' Fywyd ar y Blaned Mawrth '. Mae'n rhad ac am ddim i athrawon i fynychu a gallwch archebu eich lle drwy gysylltu enquiries@nationalstemcentre.org.uk.

Cwrs “Update” Y Sefydliad Ffiseg Prifysgol Bryste, 8-10 Gorffennaf

Mae’r Sefydliad Ffiseg yn dymuno gwahodd athrawon sydd yn dysgu Ffiseg i fynychu cwrs preswyl tri diwrnod yn Adran Ffiseg Prifysgol Bryste. Am ragor o fanylion ewch i www.iop.org/update.

Big Bang Cymru Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, 12 Gorffennaf

Big Bang Cymru yw un o brif ddigwyddiadau Gwyddonol Cymru a bydd yn cael ei gynnal yn Abertawe ar 12 Gorffennaf 2011. Am ragor o fanylion ewch i www.careerswaleswest.co.uk.

Am ragor o newyddion ewch i wefan Gweld Gwyddoniaeth.

dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk