Saesneg

Mai 2011

Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Ydych chi eisiau gwybod mwy ynglŷn â beth sydd yn digwydd ym myd STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg )? Mae ein cylchlythyr yn cynnig gwybodaeth ynglŷn â chyfleoedd addysgol, gweithgareddau, digwyddiadau, newyddion, grantiau, cystadleuthau, cynlluniau gwyddoniaeth a llawer mwy…..

Sut mae helpu ni

Gallwch helpu ni drwy ddweud wrthym am y gweithgareddau STEM yr ydych wedi eu trefnu drwy lenwi ein ffurflen adborth. Bydd bob ffurflen adborth y byddwn yn eu derbyn yn cael y cyfle i ennill gwobr ar ddiwedd bob tymor. Cysylltwch gyda ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu drwy ffonio Cerian Angharad ar 07870351212 neu Liz Terry ar 07734254427 neu drwy ymweld â’r wefan http://www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk/index.html

Ysgol Gynradd o Gymru yn ennill Sialens Technoleg Fformiwla 1 F1

F1 in Schools logoCymru aeth a hi yn Nghystadleuaeth derfynnol Genedlaethol F1, gyda timau o fyfyrwyr o dair ysgol gynradd yn ennill gwobrau.

EIM logoDathlodd disgyblion Ysgol Talwrn Llangefni Tîm X Dream eu llwyddiant yn ennill Sialens Fformiwla 1 mewn Ysgolion 2011, oedd yn cael ei gynnal yn Ffair Big Bang 2011, yng Nghanolfan ICC Excel, Llundain. Dyma’r fersiwn ysgolion cynradd o’r gystadleuaeth boblogaidd F1 mewn Ysgolion sydd bellach wedi ei gynnal ers pedair mlynedd gyda’r nifer yn cystadlu yn cynnyddu bob blwyddyn. Ysgol y Talwrn, yr ysgol fuddigol, gyda dim ond 36 disgybl, yw’r ysgol leiaf i gyrraedd y Gystadleuaeth Derfynnol Genedlaethol, ac ar ôl cystadlu am dair blynedd yn olynol roeddant yn falch iawn o ennill y teitl. Aelodau y tîm oedd Alaw Williams, Arweinydd, Owain Roberts, Peiriannydd Cynllunio, Harri Williams, Peiriannydd Cynhyrchu, Sara Hughes, Peiriannydd Cynhyrchu, Hannah Henderson, Cynnllunydd Graffeg a Mari Hughes, Rheolwr Adnoddau.

X-Dream teamDywedoedd Arweinydd Tim Dream X “mae’n anhygoel, ‘rydym mor ffodus i fod yma a doeddan ni ddim yn disgwyl ennill”. Ychwanegodd Mari Hughes “‘Rydym yn gobeithio dilyn hyn ymlaen i’r Ysgol Uwchradd ac ennill eto yno!” Fel rhan o’r prosiect heriwyd y tîm i godi arian ar gyfer y sialens, gan godi £63 wrth werthu jam cartref, a dros £1000 gyda taith feics noddedig. Rhoddodd y tîm i gyda lawer o ymdrech i ymchwilio y prosiect, yn cynnwys astudio siap aerodynameg ceir F1, ymweld â thrac rasio Santa Pod ac ymweliad gan Sgwadron Egryn Huskisson o RAF Y Fali.

Y tîm ddaeth yn ail oedd “Need for Speed” o Ysgol Cae Top, Llangefni. hwy hefyd oedd ennillwyr Gwobr Jaguar ar gyfer y car peirianyddol gorau gyda Tim Dynamite o Ysgol Gynradd West Park, Port Talbot, yn y drydedd safle. Enillwyd y Wobr Meddwl Arloesol gan Ysgol Gynradd Richmond Park.

Dywedodd Andrew Denford, Sylfaenydd a Cadeirydd F1 mewn ysgolion “Mae wedi bod yn gystadleuaeth arbennig eleni, gyda plant yn dangos lefel anhygoel o ddealltwriaeth peirianyddol, yn meddwl yn greadigol ac yn gweithio gyda’i gilydd yn dda i greu timau ardderchog. Rydym yn gweld safonau uchel o waith gan y disgyblion ifanc a gobeithio y byddant yn parhau i gymeryd rhan drwy gydol eu gyrfa yn yr ysgol uwchradd. Rwy’n gwybod o siarad gyda athrawon pa mor ddefnyddiol yw y prosiect iddynt a pha mor fuddiol yw y sgiliau y maent yn mabwysiadu, felly rydym yn gobeithio y bydd F1 mewn Ysgolion yn parhau i ehangu.”

Ehangiad o Raglen F1 mewn Ysgolion (11-19 oed) a gafodd eu lansio 10 mlynedd yn ôl yw F1 mewn Ysgolion Cynradd. Mae’r gystadleuaeth yn cael ei chynnal mewn 36 o wledydd ar draws y byd.Ar ôl rhaglen beilot dwy flynedd, aethpwyd a Menter F1 mewn Ysgolion Cynradd i lefel Genedlaethol ac yn dilyn cyfres o Gystadleuaethau Rhanbarthol dewisiwyd 10 tîm i gystadlu yn Genedlaethol. Mae’r gystadleuaeth yn cynnig sialens i ddisgyblion i gynllunio, creu a rasio car bychan sydd yn cael ei bweru gyda aer wedi ei gywasgu, sy’n eu cyflwyno i beirianneg, y prif bynciau STEM allweddol mewn ffordd anffurfiol yn llawn hwyl.

Canlyniadau F1 mewn Ysgolion Cynradd – Cystadleuaeth Genedlaethol

O wefan F1 mewn Ysgolion 17 Mawrth

Canlyniadau The Future is Wild

Future is Wild logoEnillydd Cystadleuaeth “The Future is Wild” yw Tom Panter, oed 12, The Cotswolds School, Cheltenham.

Enillwyr CA2 yw:

Beth fydd y ddaear yn edrych fel yn yn dyfodol ? Mae gan Ysgol Penycae yr ateb

100,000 mlynedd ymlaen. Mae Newid Hinsawdd wedi codi tymheredd y ddaear. Mae’r capiau rhew wedi ymdoddi, ac mae dŵr wedi gorlifo dros dir isel.

…dyma oedd y stori cychwynol yng nghystadleuaeth “The Future is Wild” ar gyfer disgyblion CA2 a 3 yn gwahodd hwy i ddychmygu – yn wyddonol sut fath o fyd fydd mewn can mil mlynedd. Cynhaliwyd y gystadleuaeth ar draws y DU a llongyfarchiadau gwresog i ddau ddisgybl o Ysgol Gynradd Penycae Wrecsam ar ddod yn fuddigol ar gyfer CA2, Amber Jackson a Seren Owen.

Dysgodd disgyblion Penycae am gynhesu bydeang drwy wybodaeth, lluniau a ffilmiau ar wefan y gystadleuaeth ac ystyriodd bob disgybl sut y byddai anifeiliaid a phlanhigion yn esblygu i oroesi yn y dyfodol lle bydd amodau yn dra gwahanol. Dychmygodd Amber a Seren anifieiliaid a fyddai wedi addasu i fyw mewn amgylcheddau gwahanol i heddiw – Gall pysgodyn Enfys, Seren hedfan drwy’r aer a gall aderyn Amber nofio dan y dŵr a cherdded ar dir sych – a byddai y ddau hefyd yn ymdopi’n dda gyda newidiadau sydyn mewn tymheredd. Dyna clyfar!

Dywedodd Becky Fox, Cydlynnydd Gwyddoniaeth yn Ysgol Gynradd Penycae (oedd wedi cofrestru bob disgybl Bl 3-6) “Roeddwn wedi fy ysgogi gyda’r gystadleuaeth yma- mae’n anodd iawn dod o hyd i gystadleuthau gwyddonol da y gall bob disgybl gymeryd rhan mewn a llwyddo.” ‘‘Roedd cystadleuaeth “the Future is Wild” yn hawdd i’w ganfod ar y We ac ‘rwy’n hapus iawn fod dau ddisgybl wedi ennill”

Trefnwyd cystadleuaeth “The Future is Wild” gan yr Association for Science Education a School Science. Am ragor o fanylion ynglŷn â cystadleuthau eraill ewch i www.schoolscience.co.uk/competitions.cfm.

Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg

WAG sponsorship logoMae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi darparu nawdd i gynorthwyo gyda digwyddiadu gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg 11-20 Mawrth 2011 Mae Gwobrau Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianeg yn cefnogi a hyrwyddo digwyddiadau o safon uchel yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg ac yn darparu astudiaethau achos o’r prif ddigwyddiadau sydd yn digwydd bob blwyddyn.

Digwyddiad Ysgol Gynradd Orau: Ysgol Gynradd Tre Uchaf, Abertawe

“Ein Thema- Sawl ffordd sydd yna i gyfathrebu?”

‘Roeddem eisiau cynnwys y gymuned leol mewn partneriaeth gyda ni, er mwyn datblygu y testun “Cyfathrebu” yn ein ysgol. Fe gyfrannodd disgyblion, athrawon,rhieni,ein ysgol uwchradd leol, y Brifysgol leol, adeiladwyr lleol a llywodraethwyr. Digwyddodd amrywiaeth eang o weithgareddau yn ystod yr wythnos, er mwyn ysgogi disgyblion a rhoi cymorth iddynt ddysgu am yr amrywiaeth eang o sgiliau a gwybodaeth oedd yn gysylltiedig ar thema, gan gynnwys pynciau megis grymoedd, sain, y synhwyrau a pethau byw. Rhai enghreifftiau: ‘Taith sain’ Cyfnod Sylfaen,’Ymchwiliad i glywed’ Blwyddyn 2 ac ‘Archwilio diffygion gweld’ ym Mlwyddyn 6. Gwahoddwyd bob disgybl i wisgo crys T gwyn hen a chasglu gymaint o dermau gwyddonol a phosib, gan ennill crysau T fel gwobrau. Gwahoddwyd disgyblion, athrawon a rhieni i roi cynnig ar gwis a chystadleuaeth i greu rywbeth newydd ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg. Cynhaliwyd sialensau awyrennau papur yn ystod amser chwarae. Daeth un o’n llywodraethwyr i’r ysgol i helpu yn y dosbarth gyda disgyblion ifanc oedd yn astudio sŵn yn ein gwarchodfa natur.

Gwahoddwyd nifer o aelodau y gymuned i ddod i’r ysgol i drafod a chynnal gweithgareddau gwyddonol. Daeth adeiladwyr Bovis i’r Meithrin i drafod sut y meant yn defnyddio offer i wneud pethau gwahanol. Daeth dau athro o’r Ysgol Gyfun leol- Penyrheol i’r ysgol i gynnal ymchwiliadau ar geir a daeth yr Athro Brain, Bio wyddonydd o Brifysgol Abertawe i drafod”Sut mae anifeiliaid yn cyfarthrebu?”. Gweithiodd XL Cymru gyda dau ddosbarth ar “robotics” ac roeddem yn falch iawn o’r holl gymorth a gawsom. Daeth rheini i’r ysgol i gymeryd rhan mewn sawl sialens wyddonol oedd yn cael ei gynnal ar ôl yr ysgol yn cynnwys “sawl peth allwch chi adnabod yn y tywyllwch”.

Fe ddechreuwyd a gorffenwyd yr wythnos gyda cyfarfodydd ar Wyddonaieth, yn dysgu an Einstein a rhannu beth yr oeddem wedi wneud ynghŷd â cyhoeddi enillwyr. Aeth plant o’r Adran Addysg Arbennig i ymweld a safle adeiladu i ddysgu am y gwyddoniaeth sydd mewn adeiladu a bu ein adran Meithrin yn cynnal ymchwiliadau, yn cynnwys pa sŵn mae anifeiliaid yn wneud.

‘Roedd dau o’r disgyblion yn newyddiadurwyr drwy’r wythnos a chawsant gyfle i dynnu lluniau, ffilmio a chyfweld gwahanol bobl a digwyddiadau. Fe wnaethpwyd ffilm a gafodd ei rannu gyda’r ysgol. Ar ddiwedd yr wythnos cymerodd y disgyblion ran mewn arolwg ynglŷn â beth yr oeddynt wedi ddysgu a hyn yr oeddynt wedi ei fwynhau- “llwyddiant ysgubol” oedd y canlyniad. Mwynhaodd bawb gymeryd rhan a byddwn yn edrych ymlaen at sialens y flwyddyn nesaf!

Aileen Brindley – Cydlynnydd Gwyddoniaeth / Dirprwy Brifathrawes

Disgyblion ysgol yn dysgu fod colomenod yn hedfan yn uchel!

Mae disgyblion wedi cyfnewid Twitter am golomenod er mwyn dysgu mwy am ddulliau mwy anarferol o gyfarthrebu yng Nghymru.

Defnyddiodd Ysgol Gynradd Dolau, Llanharan, Pontyclun bwêr colomenod i anfon llythyr i aelod clwb colomenod lleol Glenys Knight o Frynmenyn fel rhan o Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Ysgrifennodd y disgyblion lythyr oedd yn cynnwys y frawddeg”Beth ydych chi yn roi i golomen sy’n sâl? Ateb “Tweetment” a’i gysylltu i James, y golomen. Ffoniodd Glenys y dosbarth yn ddiweddarach i ddweud ei bod wedi derbyn y llythyr ond nododd hefyd mai olew iau penfras ddylai colomen dderbyn os yw yn sâl! ‘Roedd yr holl ddisgyblion wedi cymeryd rhan yn y digwyddiadau yn cynnwys creu Côd Mors, dysgu am sut mae anifeiliad yn cyfarthrebu a chreu podcast ar gyfer gwefan yr ysgol. Dywedodd Mr Lewis fod pawb wedi mwynhau y profiadau yn fawr. Dywedodd “Dyma y tro cyntaf i ni gymeryd rhan yn Wythnos Genedlaethol Gwyddonaieth a Thechnoleg ers amser ond mae’n saff dweud y byddwn yn cymeryd rhan y flwyddyn nesaf. Cafodd y disgyblion amser rhgorol yn enwedig gyda James y golomen, ac roeddynt i gyd yn awyddus iawn i gymeryd rhan.” Mae’r digwyddiad yn ceisio ysgogi disgyblion i ddysgu mwy am wyddoniaeth a thechnoleg ac mae wedi derbyn cefnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru.

‘Roedd grantiau o hyd at £400 ar gael i gefnogi ysgolion gyda gweithgareddau yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Thechnoleg oedd yn cael ei gynnal rhwng 11-20 Mawrth 2011.

Dywedodd Lesley Griffiths, Dirprwy Weinidog Gwyddonaieth Sgiliau a Datblygiadau Newydd ei bod wedi gwirioni ar yr amrywiaeth o brosiectau oed wedi cael eu cynllunio gan ysgolion. Dywedodd fod “Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn darparu cyfleodd gwerthfawr i hyrwyddo sawl agwedd o wyddoniaeth i bobol o bob oed ac ‘roedd yn falch fod cymaint o’r gweithgareddau wedi cynnwys y gymuned leol, ffrindiau a theuluoedd.” Mwy…

Mark Smith, “Pontypridd Observer Mawrth 24 2011

Disgyblion Llanilltyd Faerdref yn mynychu digwyddiad amgylcheddol

Mae disgyblion cynradd wedi cymeryd rhan mewn digwyddiad gwyddonol mewn ymgais i ddysgu mwy ar y ddaear a’r amgylchedd. Aeth disgyblion o Ysgol Gynradd Maesybryn Llanilltyd Faerdref i ddigwyddiad oedd wedi cael ei drefnu gan Dŵr Cymru a EBP Canol Morgannwg yng Nghanolfan Dŵr Cymru yng Nghilfynydd. ‘Roedd yn cynnwys cyfres o weithgareddau gwyddonol lle ‘roedd cyfle i ddisgyblion ddysgu am Ymgyrch “Dwsin Drwg” Dŵr Cymru mewn ymgais i godi dealltwriaeth o’r amgylchfyd i ddisgyblion 9-11 oed. Cymerwyd rhan mewn pum gweithdy,oedd yn cael eu cynnal gan Dŵr Cymru, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cenfig,Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Cadwch Cymru’n Daclus a Phrosiect Telesgôp Faulkes, gan wneud arbrofion i ddarganfod sut mae gwyddoniaeth yn effeithio are eu bywyd bob dydd.

Dywedodd athrawes Dŵr Cymru Helga Lewis oedd yn cyflwyno gweithdy “Dwsin Drwg” “nid yw llawer o bobl yn meddwl am y gwastraff sydd yn cael ei waredu yn y toiled ac ‘roedd hyn yn gyfle da i amlygu hyn i ddisgyblion ysgol. Fel canlyniad o gymeryd rhan yn y gweithdy gobeithio y bydd nifer yn newid eu ffordd o fyw ac fe allai hynny gael effaith amgylcheddol bositif enfawr ar fywydau.”

Cynhaliwyd y digwyddiad fel rhan o Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg. Mwy…

Sarah Bunney, Pontypridd Observer 31 Mawrth

Disgyblion yn dysgu am Wyddoniaeth yn Ysgol Bryn Defa yng Nhei Connah

Cafodd y disgyblion yn Ysgol Gynradd Cei Connah gyfle i ddysgyu mwy am Wyddoniaeth. Cymerodd disgyblion Ysgol Gynradd Bryn Defa ran mewn nifer o arbrofion fel rhan o Wythnos Genedlaethol Gwyddonoiaeth a Pheirianneg. Cafodd y disgyblion gyfle i gymeryd rhan mewn taith Braille, dysgu am y Côd Mors, a chynllunio dawns i ddysgu mwy am donnau sain. Dywedodd Faye Sullivan, Athrawes Blwyddyn 5 “Cafodd y disgyblion lawer iawn o hwyl. Dwi ddim yn siŵr os oeddent yn sylweddoli faint yr oeddynt yn ddysgu gan eu bod mor brysur yn mwynhau eu hunain. ‘Roedd yn addysgiadol iawn ac yn llwyddiant ysgubol.

Kathryn Quayle, Flintshire Chronicle. 31 Mawrth

Disgyblion yn Ysgol Gynradd Mileniwm Roseheyworth yn dysgu beth yw gwaith Tirfesurydd

Fel rhan o ddathliadau Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg mwynhaodd disgyblion weithio gyda James a Scott o gwmni PM Consultants, tirfesurwyr adeiladol sydd wedi eu lleoli yn y Fenni. ‘Roedd y cylfe i ddefnyddio offer laser i lefelu a GPS yn ffantastig. Yna defnyddiodd y disgyblion y ‘Dumpy Level ‘traddodiadol i weld pa mor agos oedd y canlyniadau. “Hoffwn nodi pa mor llwyddianus oedd yr wythnos” meddai David Williams.

Mae’r tîm wedi symyd ymlaen i gynllunio Arsyllfa ar gyfer yr Ysgol.Er fod hyn yn swnio ychydig yn uchelgeisiol ‘rydym yn gobeitiho y bydd y ddolen newydd yr ydym wedi sefydlu gyda Paul Roach, Prifysgol Morgannwg yn ein galluogi i gynal y prosiect. Mae rhieni wedi nodi eu bwriad i gynorthwyo gyda adeiladu yr arsyllfa. Yn ddiweddarach yn yr wythnos daeth Mr Carl Powell a Mr Darren Richards o Adran Beirianneg Blaenau Gwent i arolygu y maes chwarae ac ‘rydym yn gobeithio y bydd yn cael ei ddatblygu yn y dyfodol agos. Roedd y buddion yn ymestyn ymhell tu hwnt i’r hyn oedd wedi ei gynllunio.Mae wedi agor meddyliau ac ‘rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at y buddion sydd i ddod drwy’r cymorth ariannol a roddwyd.

Noddwyd y digwyddiad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Ysgol Gymuned ST Thomas yn dathlu gwyddoniaeth

Rydym yn ddiolchgar iawn am y grant a cafodd bob ceiniog ei ddefnyddio.

Gorymdaith Hetiau yn Ysgol Gynradd Casllwchwr

Yn Ysgol Gynradd Casllwchwr trefnwyd nifer o ddigwyddiadau yn ystod yr wythnos. Ar ddydd Llun trefnwyd gorymdaith hetiau Gwyddonol. ‘Roedd y plant wedi gwneud ymchwil i hanes cyfarthrebu ac wedi cynllunio het. ‘Roedd yn anhygoel gwylio yr ymdrech oedd wedi cael ei wneud gan blant a rhieni.Dydd Mawrth daeth Cenad STEM o Brisfysgol Abertawe i roi cyflwyniad i Bl 5 a 6. Roedd brwdfrydedd y disgyblion a’r cwestiynau yr oeddynt yn gofyn yn ardderchog. Yn ogystal ar y dydd Mawrth daeth athro Cerdd a Band Loughor. i’r ysgol i drafod Gwyddoniaeth sain - llawn gweithgareddau a hwyl.’Roedd dydd Mercher yn brysur hefyd – daeth Rhys Phillips (Cenad STEM) o EADS i siarad gyda disgyblion uwch CA2 am ei waith ymchwil ynglŷn â mellt yn taro awyrennau. Cafodd disgyblion isaf CA2 brynhawn anhygoel gyda Cenhadon STEM o Brifysgol Abertawe yn adeiladu awyrenau papur a pharasiwtau. Dydd Iau gweithiodd Cenad STEM arall gyda Bl 6 yn cyflwyno prosiect SSC Bloodhound gyda gweithgareddau ymarferol. Gweithiodd tîm o Brifysgol Abertawe gyda Bl 5 a 6 ar brosiect o’r enw “Fuzzy Logic”. Diweddwyd yr wythnos gyda sioe gan’,Science Made Simple’ i’r ysgol gyfan. Cawsom wythnos anhygoel. Mae’r disgyblion yn y broses o werthuso yr wythnos ar wefan yr ysgol Ewch i ymweld a’r wefan i ddarganfod mwy.

ER mwyn darganfod sut gall Cenhadon STEM gefnogi y dysgu yn eich ysgol chi ewch i www.stemnet.co.uk.

Sialens Archwiliwr Mawrth - Y ffordd galed i lwyddiant!

Bridget Mars Rover - picture: AthenaMae gwyddonwyr a pheirianwyr Astrium yn cynnig sialens arbennig ar gyfer disgyblion 8-16 oed i gynllunio Cerbyd Mawrth yn defnyddio “Bridget” – prototeip sydd yn body n barod fel ysbrydoliaeth. Mae gwobrau arbennig ar gael yn gynnwys ymweliad gan Bridget i’r ysgol lwyddianus, a chyfle i ymweld a Astrium. Am ragor o fanylion ewch i www.esero.org.uk/news/mars-explorer-challenge. Dyddiad cau 30 Mehefin 2011.

Mae Bridget ar cerbydau prototeip wedi cael eu profi mewn amrywiaeth o leoliadau. Mae Iard Mawrth yn Astrium yn Stevenage sydd wedi cael ei gynllunio i fod yn debyg i arwyneb Mawrth. Mae’r darn hwn o blaned Mawrth ar y Ddaear wedi cael ei wneud o dywod adeiladu arbennig. Mae Bridget hefyd wedi cael ei phrofi yn Tenerife, mewn chwarel yn Sandy, Swydd Bedford ac ar draethau Cymru.

Cafodd Bridget gyfle i ymweld a thraeth Clarach oherwydd y tebygrwydd y tywod ar y traeth i arwyneb Mawrth.

Ffoto: Athena

Mae plant yn cael coginio wrth i fws Ffocws ar fwyd alw heibio

Cafodd disgyblion mewn un ysgol gynradd gyfle i goginio rhai danteithion blasus mewn bws arbennig. Croesawodd Ysgol Gynradd Gilfach Fargoed y Fws “Ffocws ar Fwyd” Llywodraeth Cynulliad Cymru i ddysgu mwy am fwyta’n iach.

Mae’r bws coginio yn lori gymalog gyda technoleg arbennig sy’n agor allan i mewn i gegin bwrpasol ac ystafell ddosbarth. Athrawon cymwysedig technoleg bwyd rhoddodd flas ar goginio o ansawdd. i ddisgyblion, athrawon a’r gymuned.

Mae’r holl ddisgyblion yn yr ysgol o’r plant ieuengaf oed meithrin i ddisgyblion Blwyddyn 6 wedi bod ar fwrdd y bws coginio i gymryd rhan mewn gweithdai coginio ymarferol gan wneud amrywiaeth o seigiau megis smwddis ffrwythau, dinca fala (cacen afal Gymraeg) a Staffidopsomo (bara rhesins Groeg).

Bu rhieni yn dangos eu cefnogaeth yn ystod sesiynau gweithdy coginio.

Dywedodd y Pennaeth, Christine Lewis: “Mae hwn wedi bod yn gyfle gwych i holl ddisgyblion yn ein hysgol. Maent wedi cael profiad ymarferol ar wersi coginio tra’n dysgu am fwyta’n iach.” Mwy…

Catherine Davies, Rhumney Valley, 14 Ebrill

Gwobrau Ysgolion TES

Nid yw hyd yn oed gwylio priodas frenhinol cystal â chlywed am y gwaith ysbrydoledig sy’n digwydd yn ein hysgolion. Er bod y dirywiad economaidd yn gwasgu cyllidebau ym mhob man – ac mae mwy o doriadau ar y ffordd mae ysgolion ar draws y DU yn dal yn lwyddo i wthio’r ffiniau.

Yn awr yn eu trydedd flwyddyn, mae’r Gwobrau Ysgolion TES – neu TESSAs – yn anelu i ddathlu’r gwaith hwn. Denodd y gystadleuaeth eleni y nifer uchaf erioed o geisiadau, yn arddangos cyflawniadau athrawon, arweinwyr ysgolion, staff cefnogi a disgyblion fel ei gilydd. Os oes un egwyddor sy’n sail i’r gwobrau yw bod llwyddiant yn ymdrech tîm. Anaml iawn y daw y cynnyrch o un person sy’n gweithredu ei ben ei hun. Wedi dweud hynny, bydd un unigolyn yn derbyn y wobr Cyfraniad Oes i gydnabod gyrfa neilltuo i addysg.

Llongyfarchiadau i’r ysgolion canlynol sydd ar y rhestr fer:

Adnoddau, Cystadleuathau a Phrosiectau

Gwobrau Ymchwilwyr Seren Crest

Ydych chi yn chwilio am brosiect ar gyfer y Clwb STEM neu syniad newydd ar gyfer gweithgareddau pontio …

Ydy eich disgyblion yn gweithio ar brosiectau STEM? Os felly, ystyriwch Gynllun Gwobrwyo CREST. CREST yw Cynllun Cenedlaethol Gwobrwyo mwyaf Prydain ar gyfer gwaith mewn pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ac mae’n dod â Gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd i bobl ifanc i ymchwilio i brosiectau yn y byd real mewn ffordd gyffrous a newydd. Mae’r gweithgareddau yn canolbwyntio ar feddwl, gwneud a thrafod gwyddoniaeth. Maent wedi eu cynllunio ar gyfer eu defnyddio tu allan i’r dosbarth yn bennaf (e.e. mewn clwb gwyddoniaeth) ond mae nifwer yn addas ar gyfer eu defnyddio yn y dosbarth yn ogystal. Er mwyn darganfod mwy ewch i www.britishscienceassociation.org/web/ccaf/CREST/

Mae SchoolScience wedi lansio cystadleuaeth cynradd – yr Helfa Trychfilod Mawr 2011

Am ragor o fanylion ewch i www.thegreatbughunt.com

Pŵer Gwyrdd yn ysgogi peirianwyr ifanc

Mae pŵer gwyrdd yn hyrwyddo peirianneg fel gyrfa werthfawr i unrhyw un rhwng 9-25,tra hefyd yn ffocysu ar gynnaladwyedd, gwaith tîm a’r gymuned. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.greenpower.com.

Adnoddau tywydd,a hinsawdd ar gyfer athrawon, myfyrwyr a disgyblion

Mae gwefan Metlink yn llawn o weithgareddau ac adnoddau ar gyfer myfyrwyr cynradd ac uwchradd.Am ragor o fanylion ewch i www.metlink.co.uk

Adnoddau Rolls- Royce – Cynradd

Mae llu o adnoddau ar gael am DDIM ar wefan Rolls-Royce. Mae’r gweithgareddau yn addas ar gyfer y bwrdd rhyngweithiol neu gyfrifiaduron unigol. Nodiadau athrawon a gweithgareddau ymestyn ar gael. Mwy…

UpD8 Cynradd – Association for Science Education

Cyfres o weithgareddau o safon ac ansawdd uchel yw Primary UpD8 ar gyfer disgyblion rhwng 5-11 oed. Mae bob gweithgaredd yn seiliedig ar ddigwyddiadau mewn bywyd bob dydd. Mwy…

Bloodhound SSC Gwobrau Arweinwyr arbennig – dyddiad cau 30 Mai

Mae’r gwobrau yn cynnwys Aelodaeth o Glwb Aur 1K ac ymweliad i’r “Dog House” ym Mryste lle mae’r car yn cael ei adeiladu. Cofrestrwch HEDDIW ar lein ffurflen gofrestru. Mwy…

Tŷ Gwydr yn y Gofod

Ymunwch ar Asiantaeth Ofod Ewropeaidd a’r gofodwr Paolo Nespoli ar brosiect cyffrous i ddarganfod sut mae planhigion yn tyfu yn y gofod ac ar y Ddaear. Gellir archebu eich pecyn “Tŷ Gwydr yn y Gofod” am DDIM ewch i www.esa.int.

Rwy’n Wyddonydd, ‘rwyf eisiau dianc!

Am DDIM i bob ysgol. Mae’r prosiect yn rhoi cyfle iddisgyblion siarad gyda gwyddonwyr, ar lein. Cefnogir y prosiect gan Ymddiriedolaeth Wellcome. Addas ar gyfer disgyblion 9-13 oed. Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ewch i http://imascientist.org.uk/for-teachers

Digwyddiadau

Gwyl Ganfod y Cymoedd Dewch i Ddarganfod, 14–21 Mai

Mae Gwyl Ganfod y Cymoedd yn croesawu cymunedauac ymwelwyr i ddathlu y rôl mae’r ardal wedi ei chwarare yn y dull yr ydym yn gweld a byw yn y byd drwy dechnoleg, gwyddoniaeth, nature, iechyd a threftadaeth. Mae dros 40 o ddigwyddiadau wedi eu cysylltu gyda’r ŵyl yn amrywio o sioeau, i deithiau cerdded

Ewch i http://valleysdiscoveryfestival.com neu am ragor o fanylion cysylltwch â david.llywelyn@groundwork.org.uk neu ffoniwch 01443 849963.

Eisteddfod yr Urdd 2011 Abertawe, 30 Mai - 4 Mehefin

Eleni bydd y babell GwyddonLe ar Faes yr Eisteddfod yn fwrlwm o weithgareddau gwyddonol o bob math. Yn llawn arddangosfeydd rhyngweithiol, arbrofion diddorol a gweithgareddau ymylol. Am ragor o fanylion ewch i www.urdd.org/eisteddfod/abertawe-2011

Cynhadledd Flynyddol Gwyddoniaeth Cynradd, 13 Mehefin

Mae’r gynhadledd yn cael ei chynnal yn y SLC yn Efrog. Mwy yma.

Big Bang Cymru Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, 12 Gorffennaf

Big Bang Cymru yw un o brif ddigwyddiadau Gwyddonol Cymru a bydd yn cael ei gynnal yn Abertawe ar 12 Gorffennaf 2011. Am ragor o fanylion ewch i www.careerswaleswest.co.uk.

dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk