Saesneg

Gorffennaf 2011

Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Ydych chi eisiau gwybod mwy ynglŷn â beth sydd yn digwydd ym myd STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg )? Mae ein cylchlythyr yn cynnig gwybodaeth ynglŷn â chyfleoedd addysgol, gweithgareddau, digwyddiadau, newyddion, grantiau, cystadleuthau, cynlluniau gwyddoniaeth a llawer mwy…..

Sut mae helpu ni

Gallwch helpu ni drwy ddweud wrthym am y gweithgareddau STEM yr ydych wedi eu trefnu drwy lenwi ein ffurflen adborth. Bydd bob ffurflen adborth y byddwn yn eu derbyn yn cael y cyfle i ennill gwobr ar ddiwedd bob tymor. Cysylltwch gyda ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu drwy ffonio Cerian Angharad ar 07870351212 neu Liz Terry ar 07734254427 neu drwy ymweld â’r wefan http://www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk/index.html

Gwobr Genedlaethol Ansawdd ar gyfer Ysgolion Cynradd yn Abertawe

Mae ysgol gynradd yn Abertawe wedi dod yn ail yng Nghymru yng Ngwobr Cenedlaethol Ansawdd rhagoriaeth mewn hybu iechyd.

Mae gwobr Ysgol Gynradd Cadle yn cydnabod eu ymrwymiad eithriadol a chyflawniadau mewn gosod iechyd a lles holl gymuned yr ysgol wrth galon popeth y mae'n eu gwneud.

'Roedd Beti Ede, ac Angela Latimer,Cydlynwyr Cynllun Ysgolion Iach Abertawe, wrth eu bodd gyda llwyddiant yr ysgol, gan fod y broses o asesu yn hynod o drylwyr.

Mae Gwobr Cenedlaethol Ansawdd yw'r lefel uchaf o gyrhaeddiad am ymrwymiad yr ysgol i'r cynllun ysgolion iach, sy'n anelu i gydnabod y saith maes iechyd y dylid eu cynnwys ar draws yr ysgol.

Dywedodd Beti: "Roeddem yn hapus iawn gyda'r ffordd y mae iechyd corfforol, meddyliol ac emosiynol wrth wraidd ethos yr ysgol gyfan, y cwricwlwm a bywyd beunyddiol. Mae'r holl staff, disgyblion, rhieni a gofalwyr wedi gweithio'n ddiwyd ac yn gyson am flynyddoedd lawer i wneud Cadle yn ysgol iach i fod yn falch ohono."

Mae'r tîm Ysgolion Iach yn Cadle, a arweinir gan Liz Tucker, yn sicrhau bod llawer o amcanion y Cynllun yn cael eu gyrru ymlaen yn gadarnhaol.

Mae Jamie Richards Pennaeth yr ysgol yn hynod falch o gyflawniadau ei ysgol a bydd yn parhau i ymdrechu i gadw iechyd yn uchel ar agenda'r ysgol

Meddai Mike Day,Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Addysg, "Hoffwn longyfarch y Pennaeth, staff, disgyblion a rhieni yn Ysgol Gynradd Cadle ar y canlyniad eithriadol. Mae bron pob ysgol yn Abertawe yn gweithio tuag at wobr bwysig hon ac yn eu gwaith a'u hymrwymiad tuag at hybu iechyd o safon uchel iawn".

Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru

Plant Ysgol o Wrecsam yn cael eu hanrhydeddu yn Llundain gwobrau ffilm

'Roedd disgyblion a chynorthwywyr o Ysgol Gynradd Wirfoddol Madras yn Llannerch Banna mewn seremoni yn Llundain, lle 'roedd y beirniaid yn cynnwys cyfarwyddwr Harry Poter, David Yates. Er nad oedd ffilm yr ysgol, "Sut Daeth Ddraig i Hedfan dros Gymru", wedi ennill categori y ffilm orau drwy dan 12 oed; dywedodd Beth Whalen,athrawes yn yr ysgol ei bod yn "yn hynod o falch" o gyflawniadau'r plant.

Nod gwobrau First Light yw helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau, gweithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant, a cynnig cynlluniau cyllido. 'Roedd ffilm fer yr ysgol yn seiliedig ar ddosbarth o blant sy'n mynd yn ôl mewn amser i bentref sy'n byw mewn ofn o ddraig.

Dywedodd Ms Whalen: "Rydym yn hynod falch o gyflawniadau plant. Roeddem wedi cael gymaint o hwyl yn gwneud y ffilm oedd y tu hwnt i unrhyw ddisgwyliadau."

Pa gyllid sydd ar gael trwy First Light?

First Light logoFirst Light sy'n arwain menter i alluogi pobl ifanc i wireddu eu potensial drwy ffilm creadigol digidol a phrosiectau gyda'r cyfryngau. Gellir gwneud cais i First Light ar-lein. Am fwy o fanylion ewch i www.firstlightonline.co.uk/funding/

Gwneud IT 2011 Hapus!

Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Sant Julian, Casnewydd

Thema'r gystadleuaeth eleni yw "Pass IT on". Roedd ysgolion yn cael eu herio i ddangos i ni sut y maent wedi defnyddio technoleg gwybodaeth i gysylltu plant ysgol ag eraill yn eu cymuned - boed hynny i lawr y coridor, o amgylch y dref, ar draws y DU neu hanner ffordd o amgylch y byd.

Derbyniodd deuddeg o ysgolion buddugol ar draws y DU £ 1,200 yr un, ac o'r rhain dewisiwyd tri ysgol arbennig i dderbyn gwobrau ariannol ychwanegol. 'Roedd yr holl enillwyr yn bresennol mewn seremoni wobrwyo ar 28 Mehefin 2011 yn y Senedd.

Cafodd pawb ddiwrnod gwych yn y digwyddiad TG Hapus 2011. Yn ogystal â'r gwobrau gwych bu y 12 o ysgolion buddigol daith ar y "London Eye" cyn y seremoni wobrwyo, a hefyd ar daith o amgylch y Senedd.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi Enillwyr Cyffredinol a Rhanbarthol y gystadleuaeth hon eleni !! LLONGYFARCHIADAU haeddiannol iawn!

Mae "Make IT Happy" yn cael ei drefnu gan y Pwyllgor Technoleg Gwybodaeth Seneddol (PITCOM) mewn partneriaeth ag e-skills UK (y cyngor sgiliau sector ar gyfer Busnes a Thechnoleg Gwybodaeth) ac a gefnogir gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET) a'r Ymddiriedolaeth Nominet.

Am fwy o fanylion ewch i http://makeithappy.cc4g.net/

Ydych chi yn edrych am ymchwiliadau cynhyrfus a heriol

Profi defnyddiau i drwsio ymbarél ddiwerthMae bachgen dewr profi'r  bwced ar  ei benOs ydych yn bwriadu dechrau clwb gwyddoniaeth neu wneud gweithgareddau sy'n wahanol i'r cwricwlwm ysgol, yna edrychwch ar y Ymchwilwyr CREST *. Mae'r rhain wedi'u cynllunio ar gyfer ysgolion cynradd ac wedi'u paratoi yn arbennig ar gyfer babanod a disgyblion iau. Mae'r cynllun yn cael ei gefnogi gan gardiau gweithgaredd ar gyfer y disgyblion ac mae cyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer yr athrawon. Mae hefyd yn cynnwys llyfrau cofnodi a sticeri i gofnodi cynnydd y disgyblion, sticeri, bathodynnau a thystysgrifau. Mae pob gweithgaredd yn cynnwys cyfleoedd i'r plant drafod a rhannu syniadau. Anogir y plant i gyfleu eu canfyddiadau mewn amrywiaeth o ffyrdd.

Mae ymchwilwyr SER CREST yn hwyl ac yn annog meddwl a dysgu gweithredol. I gael gwybod mwy ewch i www.britishscienceassociation.org

Cofio Marconi

Mae'r Gyfadran Wyddoniaeth o Ysgol St Cyres ym Mro Morgannwg wedi dathlu digwyddiad hanesyddol lleol yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg eleni gyda chymorth Cymdeithas Radio Amatwr Barri (BARS). Roedd hyn yn cyd-fynd gyda' thema WGGPh sef cyfathrebu gan fod y digwyddiad yn dathlu y darllediad radio cyntaf yn y byd ar draws y dŵr a wnaed gan Marconi rhwng Ynys Echni ym Môr Hafren a Phwynt Lavernock ym Mhenarth yn 1897. Bu aelodau o BARS rhedeg diwrnod o weithgareddau ymarferol ar gyfer disgyblion o’r ddau safle sef Penarth a Dinas Powys ac ysgolion cynradd Cogan a Murch oedd yn dangos y datblygiadau mewn technoleg radio.

Hefyd yn ystod yr wythnos, cafodd y disgyblion gyfle i ail-greu y darllediad cyntaf drwy siarad gyda’i gilydd ar draws y tonnau awyr rhwng y ddau safle. Maent wedi cael cyfle i weithredu offer arbenigol ac mae cyswllt lloeren wedi ei sefydlu a fyddai'n caniatáu i'r disgyblion i gyfathrebu â phobl yn Rwsia a gwledydd eraill yn Ewrop, yr Unol Daleithiau, ac Awstralia.

Cofrestrwyd arwyddion galw radio unigryw ar gyfer y ddau safle ar gyfer y digwyddiad. Mae disgyblion yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn cystadleuaeth i ddylunio cerdyn post sy’n arddangos rhain gan ei fod yn arferol i weithredwyr radio anfon cardiau hyn wrth i gysylltiadau radio domestig a rhyngwladol yn cael eu creu.

Gwobrwywyd y Gyfadran Wyddoniaeth a Chymdeithas Radio Amatur Barri am eu digwyddiad cyfathrebu arloesol a daethant yn ail yn y WGGPh 'Digwyddiad Peirianneg Gorau' yn dilyn ymweliad gan feiriand WGGPh yn ystod yr wythnos. Da iawn!

Gwyddoniaeth yn GwyddonLe yn Eisteddfod yr Urdd 2011 Abertawe

Nid canu a dawnsio yw popeth yn yr Eisteddfod! Roedd y GwyddonLe unwaith eto pabell poblogaidd iawn yn Eisteddfod yr Urdd a gynhaliwyd eleni yn Felindre, Abertawe yn ystod y gwyliau hanner tymor mis Mai.

Yn ystod yr wythnos croesawyd dros 13,000 o ymwelwyr i GwyddonLe a noddwyd gan Brifysgol Abertawe gyda chefnogaeth gan nifer o gwmnïau a sefydliadau eraill, gan gynnwys Tata, Zeiss a Chymdeithas Cyffredinol Microbioleg.

Drwy gydol yr wythnos bu GwyddonLe yn ferw o weithgaredd gydag arddangosfeydd, gweithdai rhyngweithiol a chystadlaethau yn amrywio o Gapiau Rhew yr Ynys Las a newid yn yr hinsawdd, at ddeunyddiau “smart” a model i faint o’r Bloodhound SSC, sy’n gobeithio cyrraedd cyflymder o 1000mya mewn ymgais i dorri'r record cyflymder yn Ne Affrica yn 2012.

Ysgol Gynradd Cwmcarn yn ennill Gwobr Gwyddoniaeth Eden

Mae Ysgol Gynradd Cwmcarn ger Casnewydd, De Cymru, wedi derbyn y gwobr fawreddog Eden - Gwyddoniaeth Rolls-Royce gan yr “Eden Project” am eu gwaith i wella'r rhaglen wyddoniaeth drwy’r ysgol gyfan ym mis Hydref 2010.

Ym mis Mai 2011 cafodd yr enillwyr, a arweiniwyd gan arweinydd prosiect Rolls Royce, Cwmcarn, Roy Scourfield, ddiwrnod cyffrous yn ymweld â Eden, lle cawsant gyfle i gwrdd a gwyddonwyr o Rolls Royce, a dod wyneb yn wyneb gyda peirianneg eiconig, celf a gwyddoniaeth a gweld lle all gyrfa mewn gwyddoniaeth arwain. Dangosodd y Garddwr Dan Kerins sut mae Eden yn defnyddio ysglyfaethwyr i reoli pla pryfed yn y bïom Coedwig Law. Daeth Katie Treseder, Swyddog Iechyd Planhigion, â'i ysglyfaethwyr pryfed â'u lluniau wedi chwyddo i faint dynol.

Mae'r wobr Eden yn cael ei chyflwyno gan Tim Smit, prif weithredwr a chyd-sylfaenydd yr “Eden Project”, yn seremoni Gwobr Gwyddoniaeth Rolls-Royce bob blwyddyn yn Amgueddfa Wyddoniaeth Llundain. Mae’r ysgolion sydd yn rownd derfynol cystadleuaeth genedlaethol Gwobr Gwyddoniaeth Rolls-Royce yn cael eu beirniadu ac mae'r wobr yn cael ei roi i'r tîm sy'n cynrychioli gwerthoedd Eden orau.Enillodd Ysgol Cwmcarn y wobr gyda'u syniad o 'Genhadon Gwyddoniaeth'-disgyblion Blwyddyn 6 sydd yn gweithio gyda phlant iau i hyrwyddo gwyddoniaeth creadigol yn yr ysgol.

Mae'r Cenhadon Gwyddoniaeth yn cynllunio nifer o brosiectau ar gyfer y disgyblion blwyddyn 4 a 5 mewn bioleg, ffiseg a chemeg. Mae'r prosiectau hyn yn cynnwys her gyda Mike Hales peiriannydd awyrennau Rolls-Royce ac ymweliadau â DWR Cymru - canolfan addysg amgylcheddol i ddysgu am fioamrywiaeth. Mae'r myfyrwyr hefyd yn trefnu prosiectau ar y cyd gyda Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru a'r Cyngor Prydeinig Cyfeiriannu. http://science.rolls-royce.com/award_winners/finalists_2010-11/index.jsp

Edrych am nawdd?

Arian ar gyfer Prosiectau TG (DU)

Mae cyllid ar gael i sefydliadau gyda Technoleg Gwybodaeth arloesol I brosiectau a all wneud gwahaniaeth cadarnhaol i grwpiau dan anfantais ac yn agored i niwed yn y DU, gwledydd sy'n datblygu ac o gwmpas y byd. Mae'r arian ar gael drwy'r Ymddiriedolaeth Nominet. I wneud cais mae angen llenwi holiadur cymhwyster cyflawn ar-lein. Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau yw 09:00 ar 14 Medi 2011. www.nominettrust.org.uk/

Grantiau ar gyfer Dysgu Ffiseg (DU)

Mae ysgolion a cholegau yn y DU sy'n dymuno hyrwyddo ffiseg yn gallu gwneud cais am grant o hyd at £ 500 drwy Sefydliad Ffiseg. Yn benodol, mae'r Sefydliad yn awyddus i gefnogi prosiectau sy'n gysylltiedig â ffiseg seryddiaeth, y gofod a gronynnau. www.iop.org/about/grants/school/page_38824.html

Grantiau ar gyfer Pyllau Bywyd Gwyllt Cyfeillgar mewn Ysgolion (DU)

Mae Cymdeithas Brydeinig “Dragon Fly”wedi cyhoeddi ail-lansiad Cronfa Goffa.Peter Miller. Mae'r gronfa yn cefnogi creu pyllau cyfeillgar i fywyd gwyllt ar dir yr ysgol neu o fewn yr ardal gyfagos at ddefnydd grwpiau.

Byddai'r grant o hyd at £250 yn cyfrannu tuag at y gost o brynu cyfarpar angenrheidiol ar gyfer adeiladu pwll a / neu tuag at gost y deunyddiau a ddefnyddiwyd yn ystod y prosiect pwll. www.british-dragonflies.org.uk/content/grants

Ymddiriedolaeth Ford Prydain (Cymru a Lloegr)

Mae'r Ymddiriedolaeth Ford Prydain yn darparu grantiau ar gyfer hyrwyddo addysg. Mae grantiau bach ar gyfer symiau hyd at £250 a grantiau mawr ar gyfer symiau dros £ 50 ac fel arfer hyd at uchafswm o £3,000. Yn y gorffennol, mae'r prosiectau canlynol wedi derbyn arian: cyfarpar ar gyfer campfa cymunedol i greu mwy o annibyniaeth ar gyfer plant ac oedlolion dan anfantais Plant y Cymoedd yng Nghwm Rhondda. De Cymru. Y dyddiad cau ar gyfer y rhaglen grantiau bach a grantiau mawr yw 1 Medi 2011. www.ford.co.uk

Wellcome Trust – Gwobrau Pobl (DU)

Gwobrau o hyd at £ 30,000 ar gael o gan yr Ymddiriedolaeth Wellcome “Gwobrau Pobl” ar gyfer prosiectau sy'n annog trafodaeth a dealltwriaeth o wyddoniaeth fiofeddygolo o fewn y cyhoedd. Y dyddiad cau ceisiadau nesaf yw 29 Gorffennaf 2011. www.wellcome.ac.uk

Sefydliad Grantiau Cymunedol yr Hilton(DU)

Maeefydliadau sy'n gweithio gyda phobl ifanc yn cael cyfle i wneud cais am grantiau drwy'r Sefydliad Hilton. Gall sefydliadau fel elusennau a sefydliadau dielw mewn un o'r ardaloedd ffocwsy Sefydliad. wneud cais am grantiau sy'n amrywio o £100 hyd at £30,000 y flwyddyn am hyd at 2 flynedd Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau yw y 2 Awst, 2011. www.hilton-foundation.org.uk/application.htm

Gwyrdd Cronfa 'EDF Energy'

Mae Cronfa Gwyrdd “EDF Energy” yn awr yn agored i geisiadau gan y gymuned, sefydliadau elusennol a di-elw, a sefydliadau addysgol ar draws y DU. Mae'r Gronfa yn cynnig grantiau o hyd at £30,000 i helpu i dalu am gost technoleg egni adnewyddadwy y gellir ei ddefnyddio i gynhyrchu egni adnewyddadwy gwyrdd o'r haul, gwynt, ffynonellau dŵr, pren ac eraill. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Awst 2011. www.edfenergy.com

Arian ar gyfer Prosiectau Ysgol Gwyddoniaeth (DU)

Mae'r Gymdeithas Frenhinol wedi cyhoeddi y bydd y cylch nesaf o Grantiau Partneriaeth ar agor ar gyfer ceisiadau ar y 5 mis Medi 2011. Trw’r cynllun mae grantiau o rhwng £250 a £3,000 ar gael i gefnogi athrawon, gwyddonwyr a pheirianwyr i helpu i ddatblygu prosiectau gwyddoniaeth. Y nod yw gwneud yr addysg gwyddoniaeth yn fwy diddorol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae'r Cynllun Grantiau Partneriaeth yn galluogi athrawon i gynyddu eu gwybodaeth gwyddonol a rhoi cyfle i wyddonwyr a pheirianwyr i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4 Tachwedd 2011. http://royalsociety.org/Partnership/

Ymddiriedolaeth Ernest Cook (UK)

Gall elusennau cofrestredig, ysgolion sy'n dymuno annog diddordeb pobl ifanc naill ai yng nghefn gwlad a'r amgylchedd,y celfyddydau neu anelu i godi lefelau llythrennedd a rhifedd wneud cais am gyllid i Ymddiriedolaeth Ernest Cook (ECT). Mae’r ymddiriedolwyr yn cyfarfod sawl gwaith y flwyddyn i ystyried ceisiadau. www.ernestcooktrust.org.uk/grants/index.html

Gwobrau am Bontio y Rhaniad Digidol Rhwng Cenedlaethau (DU)

Mae BT wedi cyhoeddi y bydd yr ail rownd eu Gwobrau “BT Rangers” ar gyfer ysgolion ac unigolion yn awr ar agor ar gyfer ceisiadau. Trwy gyfrwng y gwobrau, mae BT yn chwilio am athrawon ymroddedig yn ogystal ag ysgolion sy'n gwneud ymdrechion arbennig i helpu i bontio'r bwlch digidol rhwng y cenedlaethau yn eu cymunedau.

Rhaid i geisiadau am i'r gwobrau gael eu cyflwyno erbyn 5pm ar 24 Hydref 2011. www.btplc.com

Gwobrau Uchelgais AXA

Mae Gwobrau Uchelgais AXA yn anelu i chwilio am a chefnogi pobl ifanc rhwng 11 a 18 oed dawnus a’I helpu i gyflawni eu huchelgais. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 14 Hydref 2011. www.ambitionaxaawards.com/

Am ragor o newyddion ewch i wefan Gweld Gwyddoniaeth.

dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk