Cylchlythyr STEM  at gyfer ysgolion uwchradd yng Nghymru

Medi 2017

 

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cynnwys
Yn y Cylchlythyr:

Gwahoddwch Lysgennad STEM i ddod i’ch ysgol chi

Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM i ymweld â'ch ysgol, gallwch wneud eich cais yma neu cysylltwch â Gweld Gwyddoniaeth yn uniongyrchol ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
.

Anfonwch Adborth ar Lysgennad

Os oes Llysgennad wedi ymweld â’ch ysgol chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch eich cyd-athrawon i ymateb os gwelwch yn dda

Newyddion STEM diweddaraf

Diwrnod Clwb Gwyddoniaeth Prydain Fawr Gorffennaf 5ed

Roedd disgyblion Blwyddyn 7 Ysgol Gyfun Rhymni ymysg 25,000 o bobl ifanc o dros 300 o ysgolion ar draws Prydain fu’n cymryd rhan yn nathliadau Clwb Gwyddoniaeth Prydain Fawr gyda Chymdeithas Wyddoniaeth Prydain ar Orffennaf y 5ed. Trefnwyd y digwyddiad i nodi penblwydd gwobrau CREST y Gymdeithas yn 30ain oed.

Ffocws y diwrnod oedd  ‘Her y Tomato Slwtsh’. Gosodwyd her i ddisgyblion Blwyddyn 7 i ymgymryd â phroblem go iawn sydd yn effeithio ffermwyr yn Nepal. Er mwyn ennill bywoliaeth mae’n rhaid i’r ffermwyr werthu eu cynnyrch yn y farchnad leol ond mae’r daith yn un hir a pheryglus ac erbyn cyrraedd mae’r tomatos yn aml wedi troi’n slwtsh. Roedd gofyn i’r disgyblion ddylunio, adeiladu a phrofi dull o symud y tomatos heb eu troi nhw’n slwtsh! 

Bu’r disgyblion Blwyddyn 7 yn cymhwyso eu gwybodaeth o rymoedd, ffrithiant a lifrau i weithio’n greadigol fel tîm, i wneud penderfyniadau, i brofi syniadau ac i gyflwyno eu syniadau i weddill y grŵp, gan fwynhau eu hunain yn fawr yn ystod y broses.

Cemeg yn y Gweithle Prifysgol Abertawe

Trefnwyd Diwrnod Cemeg yn y Gweithle De Cymru 2017 gan Gweld Gwyddoniaeth gydag arian gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol. Cynhaliwyd y diwrnod gyda cymorth Dr Ian Mabbett yn Adran Gemeg newydd Prifysgol Abertawe. Daeth 117 o ddisgyblion Blwyddyn 9 o 5 o ysgolion lleol yno ac fe’u rhannwyd yn 4 grŵp gyda phob grŵp yn mynychu 4 sesiwn wahanol yn ogystal â thaith o amgylch y campws yn ystod yr awr ginio.

Cyflwynwyd y sesiynau gan amrywiaeth o gyflwynwyr o fyd Academia a’r Byd Gwaith yn cynnwys Dr Ian Mabbett, Dr Jeol Loveridge, Dr Matt , Sian Ashton a Llinos Misra. Mwynhaodd y disgyblion ddiwrnod yn llawn o amrywiaeth gyda sesiynau fel ‘Cemeg Ddadansoddol – adnabod cemegion’ a ‘Rôl Cemeg mewn datblygiad caynaliadwy byd-eang’. Roedd pob un o’r sesiynau yn boblogaidd ymysg y disgyblion a’u hathrawon ond uchafbwynt y diwrnod i’r rhan fwyaf oedd ‘Cemeg yn y 3ydd dimensiwn’ lle roeddynt yn gwylio ffilm yn dangos moleciwlau mewn 3D.

Ymysg sylwadau’r athrawon ar y diwrnod roedd un yn dweud ei fod ‘wedi dod â Cemeg yn fyw’, ac un arall, ‘Diwrnod gwych i frwdfrydu pobl ifanc i fyd Cemeg.’

Roedd digon o sylwadau positif gan fyfyrwyr, gan gynnwys rhai oedd yn awgrymu eu bod yn ystyried addysg brifysgol am y tro cyntaf ar ôl bod am daith o amgylch y campws. Gellir crynhoi gwerth y diwrnod yn y ddau sylw yma: ‘Doeddwn i ddim wedi sylweddoli cymaint o opsiynau mae Cemeg yn ei roi’ a ‘ Mae llawer mwy i Gemeg nag oeddwn i’n feddwl!’

Gwobrau CREST i Ysgolion Uwchradd

Mae yna ddull newydd o gofrestru eich disgyblion ar gyfer Gwobrau CREST sydd yn ei gwneud hi’n haws nag erioed i gymryd rhan! 

Beth yw’r Gwobrau CREST?

Mae’r Gwobrau CREST wedi bod yn rhedeg ers 30 mlynedd ac erbyn hyn mae dros 30,000 o bobl ifanc bob blwyddyn yn ennill gwobr. Maent yn cael eu rheoli gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain ac yn ymwneud â gwaith prosiect STEM. Gellir eu rhedeg yn ystod amser gwersi neu maen nhw’n ddelfrydol ar gyfer gweithgareddau Clwb STEM. Mae yna wobr ar gyfer pob oed a phob gallu:

 • Gwobr Darganfod – gall disgyblion CA3 ennill gwobr mewn un diwrnod 
 • Gwobr Efydd – mae disgyblion CA3 yn treulio 10 awr ar un prosiect. 
 • Gwobr Arian – mae disgyblion CA4 yn treulio 30 awr ar un prosiect.
 • Gwobr Aur – mae disgyblion CA5 yn treulio 70 awr ar un prosiect. Mae’r gwobrau yn uchel eu parch gan brifysgolion.

Manteision Gwobrau CREST

Mae pob Gwobr CREST yn helpu i 

 • Ddatblygu creadigrwydd
 • Ddatblygu gwaith tîm
 • Ddatblygu sgiliau rheoli amser
 • Roi teimlad o gyflawniad i fyfyrwyr o bob oed a gallu
 • Wella graddau TGAU a chodi diddordeb mewn parhau mewn addysg a gyrfaoedd STEM
 • Roi profiad go iawn o ‘fod’ yn wyddonydd a gweithio ar brosiect STEM

Sut galla i redeg Gwobrau CREST?

Mae Gwobrau CREST yn hyblyg gan y gallent fod ar unrhyw bwnc sy’n ymwneud â STEM. Gall athrawon neu fyfyrwyr ddyfeisio prosiect eu hunain, cyn belled â’i fod yn cwrdd â gofynion clir CREST: http://www.crestawards.org/run-crest-awards/assessing-projects/assessment-criteria-for-crest-bronze-silver-and-gold/.

Neu, mae dewis eang o brosiectau parod gydag adnoddau i’w lawrlwytho o wefan CREST, gan gynnwys rhai yn y Gymraeg. Mae dau, Creadigaethau Gwyllt (Wild Creations) ac Atebion Cynaliadwy (Sustainable Solutions) wedi eu hariannu gan Lywodraeth Cymru: http://www.crestawards.org/project-resources/.

Dull cofrestru newydd

O hyn ymlaen, does dim angen i athrawon gofrestru disgyblion trwy eu Cydlynydd CREST lleol. Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru am gyfrif yn https://my.crestawards.org/ yna gallwch gofestru eich disgyblion, rheoli prosiectau ac archebu tystysgrifau i gyd ar y wefan. Mae’r Gwobrau yn dal i fod AM DDIM i bob ysgol yng Nghymru. (Mae ysgolion mewn rhannau eraill o Brydain yn gorfod talu!) 

Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.crestawards.org/ neu cysylltwch â Llinos yn llinos.misra@see-science.co.uk 

 

Adborth ac Effaith
Mae effaith ac adborth o werth mawr - anfonwch dystiolaeth i ni am ymgysylltu â'r gynulleidfa ehangach!
Ychwanegwch eich adborth eich hun ar unrhyw weithgaredd yma:
https://www.surveygizmo.com/s3/2032517/HUBW-School-Feedback
Sylwadau diweddar gan Ysgol Uwchradd Prestatyn ac Ysgol Bae Baglan
 Pont ICE 
 Ysgol Uwchradd Prestatyn - Llysgennad STEM Mark James
"Hoffwn ddweud fy mod wedi cael diwrnod gwych yn Ysgol Uwchradd Prestatyn. Diolch am roi
'r cyfle i mi gymryd rhan yn y digwyddiad. Mae'r bont ICE yn gysyniad gwych a gellir ei ddefnyddio mewn sawl ffordd wahanol. Fe wnaeth y Mochyn mewn Pibell ddenu sylw'r disgyblion, ac nid wyf erioed wedi "chwarae" gyda phecyn K-NEX. Cyfarfûm â phobl gwych sy'n gwneud gwaith gwych, megis Matthew Allport a Dr Iestyn Pierce.
Rwyf wedi gwneud cais I fod yn Llysgennad Bloodhound hefyd o ganlyniad ac mae'n debyg y byddai'n gallu cynnig hyn fel digwyddiad STEM yn y dyfodol. Unwaith eto diolch -roedd bleser gwirioneddol."

Lab mewn Lori yn ymweld ag Ysgol Bae Baglan gyda 6 Llysgenhadon STEM yn mynychu
"James, roeddwn i eisiau dweud diolch yn fawr iawn am drefnu digwyddiad mor wych. Ni allaf gredu fod y lori yn adnodd am ddim ac rwy'n gobeithio y gallwn ni weld ei gilydd eto! Mwynhaodd y disgyblion a'r staff  a bu'r ysgol gyfan yn siarad am y lori am ddyddiau. Roedd hyd yn oed ein disgyblion cynradd yn gofyn a allent fynd ar y lori!
Roedd yn wych - ni allaf ddiolch yn ddigon i chi."
Os ydych chi guda slot wag unrhyw bryd  cofwich ystyried ni!
 Elli Carter Ysgol Bae Baglan

Cyfleoedd I athrawon a disgyblion

Cynhadledd Athrawon Ffiseg Cymru, 

4 Hydref 2017. Coleg Crist, Aberhonddu

IoP logoDiwrnod am ddim o gyflwyniadau a gweithdai i athrawon a thechnegwyr - cyfle gwych i athrawon a thechnegwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau DPP ffiseg. Mae’r diwrnod hwn o weithdai am ddim ar agor i bob athro, technegydd, athro cymwysedig ac athro o dan hyfforddiant.

Mae sgyrsiau’n cynnwys:

 • Dr Jess Wade Coleg Imperial Llundain: “Plastig Ffantastig:gwneud fy ffordd gyda moleciwlau”.
 • Yr Athro Brian Foster, Prifysgol Rhydychen a Jack Liebeck (fiolinydd proffesiynol) – “Byd Einstein”
 • Dewis o 8 gweithdy gan gynnwys CBAC, Ffiseg Isacc, Labordy Ffiseg Rhithwir, Mathemateg Ffiseg TGAU, Ffiseg a Cherddoriaeth: Y Cwricwlwm creadigol a Ffiseg mewn Blwch.

Mwy o wybodaeth a chofrestru yma.

Y Sioe Addysg Genedlaethol
 Dydd Gwener 13 Hydref 9am – 5:30pm. Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Mae Sioe Addysg Genedlaethol yn arddangoso wybodaeth, adnoddau ac arweiniad arbenigol i ysbrydoli, grymuso a datblygu dysgwyr gwych.

Disgwylir tua 3,000 o ymwelwyr i ymweld â'r Sioe Addysg Cenedlaethol, sy'n cynnwys mwy na 100 o arddangosfeydd gan ddatblygwyr technoleg addysg ac ystod o seminarau gan siaradwyr gwadd. Mae digon o gyfleoedd i, chwilio am adnoddau addysgol newydd neu yn syml rwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol o'r un anian.

Sicrhewch le yn un o'r seminarau i dderbyn tystysgrif CPD i ychwanegu at eich portffolio proffesiynol – mae siaradwyr gwadd profiadol ac ysbrydoledig o fewn y sector addysg yn mynd i fod yn bresennol, yn cynnwys Alex Kelly, Matthew McAvoy, Gareth Coombes a Jane Evans.

Peidiwch â cholli allan ar y diwrnod gwych hwn – mwy o wybodaeth yma.

Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau
Mae Science2Life, mewn partneriaeth â Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru tan fis Mawrth 2018. Mae  y daith nesaf yyn  Ne Cymru  4-14 Hydref  2017 yn llawn ond mae croeso i chwi gysylltu i fynegi diddordeb mewn archebu sioe yn yr wythnos yn cychwyn Ionawr 15fed 2018

Hanes Llychlynwyr, chwedlau llenyddol a draig ysbrydolodd Cressida Cowell i ysgrifennu “Sut i Hyfforddi Eich Draig”. Mae Sue yn anelu i gludo cynulleidfaoedd yn ôl mewn amser i fyd ffuglennol lle ‘roedd Llychlynwyr a dreigiau yn crwydro.

Ar gael AM DDIM i bob ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru diolch i arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. I archebu e-bostiwch Gweld Gwyddoniaeth ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

STEM tu hwnt i’r Dosbarth

Dydd Sadwrn 11 Tachwedd 2017, 10:00 am – 2:30pm. Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Darlithoedd ysbrydoledig a gweithdai ar gyfer athrawon Cynraddac athrawon Uwchradd sy’n anelu at fynd i’r afael â’r Cwricwlwm gwyddoniaeth a technoleg newydd.

 • Yr Athro Justin Dillon, Athro Gwyddoniaeth ac Addysg Amgylcheddol, Prifysgol Bryste, fydd yn archwilio rhai o’r materion sy’n ymwneud â dysgu tu hwnt i’r ystafell ddosbarth.
 • Dr Rhys Jones, darlithydd, herpedolegydd a chyflwynydd ‘Rhys to the Rescue’ yn cyflwyno ei brofiad ei hun o gyfathrebu gwyddoniaeth a’r angen am lythrennedd mewn gwyddoniaeth.
 • Bydd gweithdai cynradd ac uwchradd yn cynnwys ystod o bynciau o ymddygiad anifeiliaid ac ymchwil gwyddonol, i gemeg a seryddiaeth.

Bydd cyfres o fignetau byr gan athrawon yn archwilio agweddau i ysbrydoli cyfleoedd gwyddonol.

Yn ogystal, bydd Cyflwyniad o Wobrau arbennig ar gyfer y Marc Ansawdd Gwyddoniaeth Cynradd. (PSQM)

I archebu lle AM DDIM a dewis gweithdai, ewch I https://asecymruconference2017.eventbrite.co.uk

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â cerianangharad@ase.org.uk neu 07870 351212.ASE logo

Cystadleuthau ac adnoddau
 


Mae yr 'Ultimate STEM Challenge' nawr ar agor.

Cystadleuaeth genedlaethol gan BP, yr Amgueddfa Wyddoniaeth a  'STEM Learning' yw 'The Ultimate STEM Challenge'.

Rydym yn gofyn i dimau o rhwng  ddau a bhedwar o fyfyrwyr 11 i 14 oed ledled y DU i ddefnyddio eu sgiliau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg i'r prawf ac ennill gwobrau gwych.

Mae'r Her 'Ultimate STEM Challenge' wedi'i chynllunio i feithrin sgiliau hyder a gwaith tîm, ac i ysbrydoli pawb, nid dim ond y rhai sydd â diddordeb men gwyddoniaeth!

Dechreuwch: Dewiswch o un o'n tair her yn seiliedig ar thema 'My Sustainable Future'. Maent yn berffaith ar gyfer Clybiau STEM, a gallwch ofyn am Lysgenhadon STEM i gyfoethogi  profiad y myfyrwyr

Mae Bake-Off Bio-bakes yn ôl!

Roedd GBBO yn ôl ar ein sgriniau ddydd Mawrth! Os ydych yn ei garu neu'n ei gasáu, ni allwch chi wrthod rhai o'r 'cacennau anhygoel - ond rydym ni yn y Gymdeithas Ffisiolegol yn meddwl y gallwch chi wneud yn well!

Mae Wythnos Fioleg (dydd Sadwrn 7 i ddydd Sul 15 Hydref, 2017) ar y gorwel, ac rydym yn dathlu gyda'n cystadleuaeth addurno cacen ffisioleg flynyddol.

Rydym yn eich gwahodd i biobi rywbeth sawrus neu felys, gan gynrychioli ffisioleg a gwyddoniaeth sut mae'ch corff yn gweithio. Os gallwch chi wneud argraff ar ein beirniaid, gallech chi fod gyda  cyfle i ennill gwobrau gwych! Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys taflen wybodaeth a phosteri i'w lawrlwytho ar gyfer eich ysgol neu'ch gweithle, ewch i'n gwefan www.physoc.org/biobakes2017.

 

Gallwch bori trwy gofnodion blaenorol ar twitter gan ddefnyddio hashtag #BioBakes, edrychwch ar ein albymau Facebook o gofnodion blaenorol, neu edrychwch ar rai o ffefrynnau'r staff o dros y blynyddoedd ar ein blog: https://physocblogs.wordpress.com /

Dyddiad cau cyflwyno: 5pm dydd Gwener 6 Hydref 2017

Pleidlais Gyhoeddus: Dydd Iau 12 a Dydd Gwener 13 Hydref 2017

Cyhoeddiad: 4pm Dydd Gwener 13 Hydref

Ar eich marciau, ewch yn braf, pobi!

#Biobakes #sciencecakes

Cystadleuaeth 'Uncover Copper'
Ydych chi'n fyfyriwr yn 11-16 oed yn y DU? A hoffech chi'r cyfle i ennill £ 100 (ynghyd â £ 500 ar gyfer eich ysgol) trwy archwilio rôl hanfodol copr yn ein presennol a'n dyfodol? Darllenwch ymlaen!

Mae copr yn ein hamgylchynu. Mae yn  ein ffonau a'n tabledi, waliau ein tai, ein hysbytai a hyd yn oed y tu mewn i'n cyrff, ond anaml y byddwn yn sylwi arno. Mae'r gystadleuaeth hon yn galw ar fyfyrwyr i ddatgelu copr, gan ei cheisio mewn adeiladau, iechyd a meddygaeth, a cheisiadau newydd mewn ynni adnewyddadwy a systemau trafnidiaeth gynaliadwy.

Sut i gymryd rhan
Dewiswch un o'r tri chategori a dyluniwch boster A3 sy'n ateb y cwestiynau gyda ffocws gwyddonol, gan archwilio cymwysiadau metel coch a'r eiddo cemegol, ffisegol a mecanyddol y tu ôl i'w ddefnyddio.

Gwasanaethau Adeiladu:
Iechyd a Meddygaeth:
Ynni Adnewyddadwy a Thrafnidiaeth: 

Postiwch eich cais  i: Uncover Copper Competition, Cymdeithas Datblygu Copr, 5 Canolfan Fusnes Grovelands, Ffordd Ffiniau, Hemel Hempstead, Swydd Hertford, HP2 7TE.
Neu e-bostiwch eich cofnod fel PDF at: marleine.williams@copperalliance.org.uk.
Y dyddiad cau yw 25 Mai 2018. Cyhoeddir enillwyr ym mis Mehefin.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys: Eich enw, eich oedran a'r flwyddyn ysgol. Enw a chyfeiriad eich ysgol. Enw a chyfeiriad e-bost eich athro / athrawes. Mae yna ddau gategori oed, 11-14 (Blynyddoedd 7-9) a 14-16 (Blynyddoedd 10 ac 11), felly mae'n arbennig o bwysig eich bod yn cynnwys eich oed a'ch blwyddyn.

Beth allwch chi ei ennill
Bydd y lle cyntaf ym mhob categori ar gyfer pob grŵp oedran yn ennill £100 a £ 500 ar gyfer eu hysgol. Bydd yr ail le ym mhob categori a'r grŵp oedran yn ennill £50 a £250 ar gyfer eu hysgol. Gellir rhoi gwobrau arbennig i bosteri sy'n sefyll allan o'r gweddill, am eu cynnwys neu eu cyflwyniad. Bydd ysgolion gydag enillwyr lluosog yn derbyn un wobr (yn ôl yr enillydd uchaf).

Rhoi eich hun ar y brig!
Mae Bwrdd Aelodau Ifanc y Gymdeithas Peirianneg (WES) yn cynnal cystadleuaeth i geisio rhoi mwy o brofiad i fyfyrwyr Ysgol Uwchradd i gyfeirio ato  pan fyddant yn gwneud cais am Brifysgol, Coleg, Prentisiaethau neu swyddi ac i'w galluogi i feddwl am beirianneg fel dewis gyrfa yn y dyfodol. http://www.wes.org.uk/ymb

Mae'r gystadleuaeth ar agor i fechgyn a merched ym mhob blwyddyn Ysgol Uwchradd ! Bydd bob ymgeisydd yn cael cydnabyddiaeth am eu cofnod a gallant ei ddefnyddio fel tystiolaeth o'u cyfranogiad. Bydd hefyd nifer o dystysgrifau Cymeradwyaeth Uchel yn cael eu dyfarnu.

Thema'r gystadleuaeth eleni yw Peirianneg yn gwella'r Byd yn unol â'r poster WES newydd a'r gwaith cyfeilioledig yr wyf wedi ei osod fel  tasg yw cwblhau traethawd ar y pwnc hwnnw gyda uchafswm o 1000 o eiriau.

Mae hwn yn gyfle gwych i roi profiad ychwanegol i fyfyrwyr dynnu ohono yn y dyfodol.

 

Cyfleoedd ar gyfer ariannu
 

Grantiau o £300 i redeg Gwobrau CREST gyda phobl ifanc sydd yn llai tebygol o ddilyn gyrfa STEM 

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais Dydd Gwener Hydref 20ain 2017 am 6yh

Mae ymchwil diweddar i effaith CREST Arian yn dangos bod manteision CREST hyd yn oed yn fwy arwyddocaol i ddisgyblion difreintiedig, gan gynnwys sgoriau uwch mewn TGAU gwyddoniaeth a mwy yn dewis pynciau STEM ar gyfer lefel AS. 

Am faint o arian alla i wneud cais?

Hyd at £300 i wario ar gostau cefnodi i redeeg y gwobrau, er enghraifft DPP i staff ysgol, costau cyflenwi, cynlluniau cyswllt neu bartner CREST, defnyddiau traul neu offer. 
Meini prawf cymhwystra:

•            Bydd eich Gwobrau wedi eu cyflawni erbyn Dydd Gwener Mehefin 22ain 2018 

Hefyd, bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i ysgolion sydd yn cwrdd ag un neu fwy o’r canlynol: 

•           Yng Nghymru, mae 35% neu fwy o’r disgyblion yn gymwys am brydau am ddim
•          Mae gan eich ysgol gyfran uchel o ddisgyblion (dros 30%) sydd o gefndir du neu o leiafrifau ethnig
•          Rydych yn ysgol fechan mewn lleoliad gwledig (anheddiad o lai na 10,000 o bobl gyda taith car o dros 30 munud i anheddiad o 10,000 neu fwy)  

Am fwy o wybodaeth ewch i: https://help.crestawards.org/portal/kb/articles/crest-for-underrepresented-audiences-funding

Curiosity’

Mae ‘Curiosity’ yn bartneriaeth newydd werth £ 2.5 miliwn rhwng BBC Plant mewn Angen a'r Ymddiriedolaeth Wellcome a fydd yn defnyddio pŵer ymgysylltu a gweithgareddau gwyddoniaeth cyffrous  i greu newid mewn plant a phobl ifanc sy'n dioddef anfantais yn y DU.

 

Rydym yn gwahodd ceisiadau am grantiau o hyd at £10,000 i ariannu prosiectau sy'n ymgysylltu â plant a phobl ifanc mewn gweithgareddau gwyddoniaeth. Nid yw hyn yn ymwneud ag addysg ffurfiol. Dylai prosiectau annog pobl ifanc i fod yn chwilfrydig am y byd o'u hamgylch a thu mewn iddynt, gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eu bywydau: meithrin hyder a hunan-barch, datblygu sgiliau bywyd ac ehangu gorwelion.

Does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr mewn gwyddoniaeth, neu hyd yn oed fod  wedi cyflwyno gweithgareddau gwyddoniaeth o'r blaen i gymryd rhan, ac rydym yn annog sefydliadau sydd am roi cynnig ar rywbeth newydd i wneud hynny.

Amseriad
Mae'r ceisiadau ar agor nawr, a byddant yn cau am hanner nos ar 22 Medi 2017.
Bydd y grantiau'n rhedeg o fis Ionawr 2018 hyd ddiwedd mis Medi 2018.
Disgwylir i ni gwblhau'r gwaith erbyn diwedd gwyliau Haf 2018 er mwyn rhoi'r cyfle gorau i ddysgu gael ei chasglu ac i chi gymryd rhan yn yr ail rownd o wneud grantiau.

Mae’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol yn cynnig grantiau o  £2,000, er mwyn cefnogi digwyddiadau a gweithgareddau ymgysylltiad ysgolion a’r cyhoedd. Mae'r cynllun grant, sydd ar agor i aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau, yn cael ei gynllunio i gefnogi gweithgareddau ymgysylltu ysgolion sy'n ceisio:

cyfoethogi addysg cemeg myfyriwr ac nid dim ond cyflwyno'r cwricwlwm
rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr i archwilio cemeg trwy gyd-destunau lleol, A/NEU
arddangos cyfleoedd gyrfa a datblygu sgiliau cyflogadwyedd, A/NEUdarparu cyfleoedd na fyddai fel arfer yn hygyrch i'r myfyrwyr sy'n cymryd rhan, e.e. ar gyfer cynulleidfaoedd o fyfyrwyr sy'n anodd eu cyrraedd.
A 
 gweithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd fydd yn:

cynyddu gwelededd cemegwyr fel pobl hawdd mynd atynt A/NEU
cynyddu hyder y cyhoedd wrth drafod cemeg A/NEU

arddangos perthnasedd cemeg i ddiddordebau a phryderon bob dydd

Rydym yn arbennig o awyddus i dderbyn ceisiadau a fydd yn darparu cyfleoedd newydd ar gyfer ein haelodau i hyfforddi a chymryd rhan mewn digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd neu ysgolion.

Grantiau bach
I wneud cais am grant hyd at £ 2,000, cyflwynwch gais trwy ein system cais ar-lein. Mae'r ceisiadau bellach ar agor a byddant yn parhau ar agor trwy gydol y flwyddyn. Rydyn ni'n cynnal proses ymgeisio dreigl a'r dyddiad cau nesaf yw  hanner dydd ar ddydd Llun 2 Hydref 2017. 
Mwy o fanylion yn http://www.rsc.org/awards-funding/funding/outreach-fund/

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i: http://www.rsc.org/awards-funding/funding/outreach-fund/. 
Y Darwinian Ifanc
Mae'r 'Young Darwinian' yn gyfnodolyn i fyfyrwyr ac athrawon mewn hanes naturiol, gwyddoniaeth, mathemateg, peirianneg ac entrepreneuriaeth.
 • Cyhoeddwch eich gwaith a'ch syniadau eich hun mewn cylchgrawn rhyngwladol
 • Derbyniwch adborth gan arbenigwyr
 • Cysylltwch eich syniadau â myfyrwyr eraill o gwmpas y byd
 • Gweithiwch  gyda'r cwricwlwm yn fwy creadigol
 • Dysgwch am brosiectau myfyrwyr eraill
 • Darganfyddwch sut mae'r system addysg yn gweithio mewn gwledydd eraill

Mae chwilfrydedd yn ysbrydoli, Datgelwch ddarganfyddiadau
www.theyoungdarwinian.com
Twitter
Facebook
Website
Ein cyfeiriad yw :

Gweld Gwyddoniaeth

8 Cilgaint St Andreas, Caerdydd CF10 3DD

02920 344727 | www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk - ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk


Eisiau newid sut ydych yn derbyn yr e bost?
You can update your preferences or unsubscribe from this list