Cylchlythyr STEM  at gyfer ysgolion uwchradd yng Nghymru
Tachwedd 2017

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cynnwys
Yn y Cylchlythyr:

 

Gwahoddwch Lysgennad STEM i ddod i’ch ysgol chi                     Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM i ymweld â'ch ysgol, gallwch wneud eich cais yma neu cysylltwch â Gweld Gwyddoniaeth yn uniongyrchol ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Anfonwch Adborth ar Lysgennad:
Os oes Llysgennad wedi ymweld â’ch ysgol chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch eich cyd-athrawon i ymateb os gwelwch yn dda

Newyddion STEM diweddaraf

Parti yn y Palas

Am yr ail dro mewn  tair blynedd mae disgyblion Blwyddyn 8Ysgol Glan-y-Mor ym Mhorth Tywyn wedi ennill Gwobr Genedlaethol TeenTech.  Enillodd Rebecca, Mollie a Sophia y Wobr Ffasiwn a Manwerthu gyda'u syniad am ddatblygiad aml-swyddogaethol ar gyfer y system sganio chi fel yr un a ddefnyddir gan rai archfarchnadoedd. Roedd eu system S.S.A.S yn caniatáu i gwsmeriaid gyllido, dod o hyd i gynhyrchion, a derbyn cyngor maeth ac alergedd smart trwy ddyfais sganio gwell. Cefnogwyd y merched yn eu gwaith gan siopau Tesco lleol a phrif swyddfa dechnegol Tesco. Yn dilyn eu llwyddiant, gwahoddwyd y merched i ddigwyddiad dathlu ym Mhalaas Buckingham lle cyflwynwyd gwobrau i'r  enillwyr categori gan Ddug Caerefrog, noddwr Teen Tech. Roedd y prynhawn ym Mhalas Buckingham yn brofiad cyffrous a'r  seremoni  gwobrwyo yn wobr am y misoedd o waith caled gan y merched

.

         Cynhadledd Athrawon Ffiseg Cymru

Cynhadledd Athrawon Ffiseg Cymru Y Sefydliad Ffiseg yw'r cyfarfod mwyaf o'r gymuned addysgu- ffiseg yng Nghymru, gan ddod ag athrawon ffiseg, technegwyr a myfyrwyr TAR at ei gilydd i ddysgu am y datblygiadau diweddaraf mewn addysg ffiseg a ffiseg. Cynhaliwyd 16eg Cynhadledd Athrawon Ffiseg Cymru yng Ngholeg Crist, Aberhonddu ddydd Mercher, 4 Hydref, ac roedd yn yn gyfle gwych i athrawon a thechnegwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau DPP ffiseg gyda dros 160 yn mynychu. Cymerodd yr athrawon ran mewn amrywiaeth o weithdai a sgyrsiau gan gynnwys y Labordy Ffiseg Rhithwir gyda John Nunn, Ynni ar gyfer TGAU Ffiseg gyda Lawrence Cattermole a Isaac Physics gydag Ally Davies. Mwynhaodd nifer ohonynt y gweithdai ymarferol gyda Helen Steer (Do It Kits), David Grace (Cysonnyn Planck) ac Alessio Bernardelli (Gwyddoniaeth y gofod ar y ddaear) a sawl darparwr arall.
Dr Jess Wade, enillydd Gwobr Jocelyn Bell Burnell ym 2016 i gydnabod ei hymchwil a gwaith ymgysylltu â'r cyhoedd eithriadol, oedd yn darparu'r prif sgwrs. Amlygodd y sgwrs waith ymchwil Jess yn y Ganolfan Electroneg Plastig yng Ngholeg Imperial  Llundain a hefyd ei gwaith allgymorth wrth annog eraill i astudio ffiseg yn arbennig merched. Rhoddodd yr Athro Brian Foster o Brifysgol Rhydychen a'r ffidilwr proffesiynol Jack Liebeck sgwrs  gynulleidfa am obsesiwn Einstein gyda'r ffidil a sut mae ei syniadau wedi llunio ein dealltwriaeth o ffiseg isatomig. Roedd  y ddarlith yn cynnwys hoff gerddoriaeth Einstein. Roedd ardal arddangos gyda dros 20 o stondinau yn arddangos offer gwyddonol, llyfrau ac adnoddau defnyddiol. Nododd athrawon eu bod yn mynd â llawer o syniadau a gweithgareddau defnyddiol gyda nhw a fydd yn helpu gyda dysgu ac addysgu yn yr ystafell ddosbarth.
Trefnwyd y digwyddiad gan Cerian Angharad, Cydlynydd Rhwydwaith Ffiseg De Cymru.

Prosiect Bryngaer Cudd Caer - Ely

Mae Llysgenhadon STEM yn gweithio gydag ysgolion a'r gymuned i ddatgelu trysor lleol a datblygu sgiliau STEM

Mae’r Llysgennad Dr David Wyatt, Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Canolosoedd Cynnar, Y Gymuned ac Ymgysylltu ynghyd â Dr Ollie Davies yn llywio’r prosiect sydd nawr yn dadorchuddio heneb hynaf Caerydd – Bryngaer Oes Haearn Caer-Ely. Gan weithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd lleol a grwpiau cymunedol, mae'r prosiect yn dwyn ynghyd arbenigedd o Brifysgol Caerdydd ac ymroddiad disgyblion a phobl lleol.
Datgelodd ymdrechion y cam cyntaf gyfoeth o wybodaeth ac eitemau, gan ddatblygu sgiliau yn y gymuned ac addysgu disgyblion am eu treftadaeth leol.
Ar y 6ed o Fedi dadorchuddwyd arwydd gwybodaeth newydd gan yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd a Mark Drakeford AC ar gyfer Gorllewin Caerdydd.
Datblygiad cyffrous yw trosi y Neuadd Gospel leol i leoliad addas ar gyfer y gwaith prosiect parhaus.
Roedd stondinau gan Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru, Ysgol Fferylliaeth Caerdydd gyda Llysgennad STEM James Blakeland, ymhlith eraill.
Dywedodd y Llysgennad STEM Dave Wyatt “Mae gan y Prosiect Bryngaer Cudd y potensial i ............ wella cyfleoedd bywyd unigol i bobl leol o bob oed.”
http://www.cardiff.ac.uk/news/view/928958-hidden-hillfort-connects-people-with-the-past
Mae Prosiect Bryngaer Cudd CAER yn fenter Treftadaeth y Loteri (HLF) rhwng Gweithredu yng Nghaerau a Threlai (GCT) a Phrifysgol Caerdydd.

Blas ar Beirianneg yn ennill marciau uchel eto!

Fe wnaeth Llysgenhadon STEM, Christina Kio a Rosie Jay, unwaith eto ennill llwyddiant eithriadol wrth gydlynu eu digwyddiad yng Nghampws Bae Abertawe ar 19 Medi.
Mynychodd 100 o ddisgyblion Bl 9 o Croesyceiliog, Coleg Llanymddyfri, Ysgol Gatholig Sant Joseff, Port Talbot ac Ysgol Pontarddulais. Cwblhaodd y timau heriau o adeiladu ‘roller coaster’, cwch cyflym, tyrbin gwynt a thyrau. Cawsant daith hefyd o amgylch yr Adran Beirianneg yn y Brifysgol.
Roedd yn gyflwyniad cytbwys a deniadol i Beirianneg - gan gynnwys pwyslais ar Brentisiaethau.
Roedd pob un o’r athrawon wedi rhoi adborth y byddent yn bendant yn dod â disgyblion i'r digwyddiad eto a phob un wedi cytuno bod y gweithgareddau ar y lefel gywir:

‘Daliwch ati gyda’r gwaith da.’ ‘Wrth fy modd gyda’r daith o amgylch y campws’ ‘Syniad da iawn i gymysgu’r disgyblion’.
Wedi’r digwyddiad dywedodd 54% o’r disgyblion bod diddordeb ganddynt mewn dilyn gyrfa mewn Peirianneg.
 

Arolwg Gwobrau CREST i Ysgolion Uwchradd

Os ydych wedi bod yn rhan o Wobrau CREST yng Nghymru: byddai Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain yn hoffi eich adborth am y cynllun er mwyn eu helpu i wella'r broses o gyflwyno CREST yng Nghymru. Cwblhewch arolwg byr: www.surveymonkey.co.uk/r/CRESTWalesTea1 a byddwch yn cael cyfle i ennill taleb rhodd o £25 Amazon.

Beth yw’r Gwobrau CREST?

Mae’r Gwobrau CREST wedi bod yn rhedeg ers 30 mlynedd ac erbyn hyn mae dros 30,000 o bobl ifanc bob blwyddyn yn ennill gwobr. Maent yn cael eu rheoli gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain ac yn ymwneud â gwaith prosiect STEM. Gellir eu rhedeg yn ystod amser gwersi neu maen nhw’n ddelfrydol ar gyfer gweithgareddau Clwb STEM. Mae yna wobr ar gyfer pob oed a phob gallu:

 • Gwobr Darganfod – gall disgyblion CA3 ennill gwobr mewn un diwrnod 
 • Gwobr Efydd – mae disgyblion CA3 yn treulio 10 awr ar un prosiect. 
 • Gwobr Arian – mae disgyblion CA4 yn treulio 30 awr ar un prosiect.
 • Gwobr Aur – mae disgyblion CA5 yn treulio 70 awr ar un prosiect. Mae’r gwobrau yn uchel eu parch gan brifysgolion.

Sut galla i redeg Gwobrau CREST?  Mae Gwobrau CREST yn hyblyg gan y gallent fod ar unrhyw bwnc sy’n ymwneud â STEM. Gall athrawon neu fyfyrwyr ddyfeisio prosiect eu hunain, cyn belled â’i fod yn cwrdd â gofynion clir CREST: http://www.crestawards.org/run-crest-awards/assessing-projects/assessment-criteria-for-crest-bronze-silver-and-gold/.

Neu, mae dewis eang o brosiectau parod gydag adnoddau i’w lawrlwytho o wefan CREST, gan gynnwys rhai yn y Gymraeg. Mae dau, Creadigaethau Gwyllt (Wild Creations) ac Atebion Cynaliadwy (Sustainable Solutions) wedi eu hariannu gan Lywodraeth Cymru: http://www.crestawards.org/project-resources/.

Dull cofrestru newydd: O hyn ymlaen, does dim angen i athrawon gofrestru disgyblion trwy eu Cydlynydd CREST lleol. Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru am gyfrif yn https://my.crestawards.org/ yna gallwch gofestru eich disgyblion, rheoli prosiectau ac archebu tystysgrifau i gyd ar y wefan. Mae’r Gwobrau yn dal i fod AM DDIM i bob ysgol yng Nghymru. (Mae ysgolion mewn rhannau eraill o Brydain yn gorfod talu!) 

Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.crestawards.org/ neu cysylltwch â Llinos yn llinos.misra@see-science.co.uk 

 

Adborth ac Effaith
Mae effaith ac adborth o werth mawr - anfonwch dystiolaeth i ni am ymgysylltu â'r gynulleidfa ehangach!
Ychwanegwch eich adborth eich hun ar unrhyw weithgaredd yma:
https://www.surveygizmo.com/s3/2032517/HUBW-School-Feedback
Mentora yn Ysgol Uwchradd Casnewydd: Mae y Llysgennad STEM Patrick Sullivan yn byw yng Nghymru ond yn astudio ym Mhrifysgol Bryste. Cysylltodd Patrick â'r cydlynydd Llysgenhadon STEM Sian Ashton i holi a fyddai gan unrhyw fyfyrwyr yn ardal Casnewydd ddiddordeb mewn cefnogaeth mentora ar gyfer ceisiadau UCAS / Prentisiaeth. Mae eisoes yn fentor Arkwright. Cyflwynwyd Patrick i'r athrawes Julia Brockley yn Ysgol Uwchradd Casnewydd. Bellach mae wedi sefydlu rhaglen Mentora i'w helpu i ysgrifennu datganiadau personol a CV, gan dynnu sylw at gyfleoedd nodedig iddyn nhw eu dilyn, a siarad â nhw am eu dyheadau yn y dyfodol. Bydd yn treulio awr yn ymweld bob pythefnos a bydd mewn gohebiaeth e-bost trwy gydol y cyfnod  cais.
"Cawsom sesiwn gyntaf gynhyrchiol ar y prynhawn Mercher a byddwn yn parhau â'r sesiynau unwaith bob pythefnos tan  mis Ionawr. Roedd yr adborth cychwynnol gan y staff a'r myfyrwyr yn wych a gobeithio y byddaf yn gallu helpu'r bechgyn i gael rhai cynigion da  gan brifysgolion a chyflogwyr. Rwyf wedi creu rhai dogfennaeth cyngor ar ddatganiadau personol, prifysgolion, cyllid myfyrwyr, CVs a phrentisiaethau y gallent fod yn ddefnyddiol i helpu Llysgenhadon i fentora "Patrick Sullivan

Ysgol Gynradd Tredegarville 'Ysbrydoli'r Dyfodol'
Cyflwynodd y Llysgennad STEM, Adam Johnson, o AECOM, weithdy Peirianneg ar gyfer disgyblion Bl 2: "Diolch unwaith eto am groesawu fi i'r ysgol. Roedd y grŵp blwyddyn 2 yn wych gyda cwestiynau da  a llawer o frwdfrydedd. Rwy'n gobeithio fod y dosbarth wedi gweld y pwnc yn ddiddorol. "Adam Johnson

Gweithgareddau mathemateg yn Ysgol Gynradd Sant Pedr - ymateb i Gydlynydd Llysgennad STEM Sian Ashton gan Lysgennad STEM Sarah Alzetani: "Aeth sesiwn fathemateg gyda disgyblion CA2 yn St Peter's yn dda iawn! Roedd y plant yn ei fwynhau. Rhowch wybod i mi os oes mwy o gyfleoedd fel hyn. Diolch eto!"

Cyfleoedd I athrawon a disgyblion

STEM tu hwnt i’r Dosbarth

Dydd Sadwrn 11 Tachwedd 2017, 10:00 am – 2:30pm. Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Darlithoedd ysbrydoledig a gweithdai ar gyfer athrawon Cynraddac athrawon Uwchradd sy’n anelu at fynd i’r afael â’r Cwricwlwm gwyddoniaeth a technoleg newydd.

 • Yr Athro Justin Dillon, Athro Gwyddoniaeth ac Addysg Amgylcheddol, Prifysgol Bryste, fydd yn archwilio rhai o’r materion sy’n ymwneud â dysgu tu hwnt i’r ystafell ddosbarth.
 • Dr Rhys Jones, darlithydd, herpedolegydd a chyflwynydd ‘Rhys to the Rescue’ yn cyflwyno ei brofiad ei hun o gyfathrebu gwyddoniaeth a’r angen am lythrennedd mewn gwyddoniaeth.
 • Bydd gweithdai cynradd ac uwchradd yn cynnwys ystod o bynciau o ymddygiad anifeiliaid ac ymchwil gwyddonol, i gemeg a seryddiaeth.

Bydd cyfres o fignetau byr gan athrawon yn archwilio agweddau i ysbrydoli cyfleoedd gwyddonol.

Yn ogystal, bydd Cyflwyniad o Wobrau arbennig ar gyfer y Marc Ansawdd Gwyddoniaeth Cynradd. (PSQM)

I archebu lle AM DDIM a dewis gweithdai, ewch I https://asecymruconference2017.eventbrite.co.uk

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â cerianangharad@ase.org.uk neu 07870 351212.ASE logo

Wythnos Wyddoniaeth Prydain.   

Mae cymryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn hawdd iawn, a gallwch chi gymryd rhan mewn llawer o wahanol ffyrdd.

Trefnu digwyddiad. Efallai fod  cynnal digwyddiad eich hun yn ymddangos yn ofidus, ond rydyn ni yma i'ch helpu chi i gyd, o ysgrifennu eich addewid, i wneud cais am grantiau i ddarparu pecynnau gweithgaredd. Mae gennym hefyd ganllawiau 'sut i' i'ch helpu chi i ddechrau a chyngor am ddod o hyd i gyflwynydd.
Rhedeg y System Solar. Crëwyd y ras rithwir gyntaf ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2017 ond cafodd ei ail-lansio oherwydd ei fod mor boblogaidd. Tra'ch bod chi'n aros am Wythnos Gwyddoniaeth Prydain 2018 i gychwyn, beth am dynnu'r llwch oddi ar eich esgidiau rhedeg  a theithio trwy'r gofod gyda ni? Mae Rhedeg y System Solar yn ras 'rhithwir' 10k a oedd yn cynnwys teithio ar draws y System Solar o'r Haul  i Neifion mewn dim ond 10 cilomedr, ynghyd â sylwebaeth gerddorol a sain gan y darlledwr gwyddoniaeth Dallas Campbell.

Gwneud i fathemateg gyfrif.                     Number Day logo 
Dydd Gwener 2 Chwefror 2018. Ymunwch â miloedd o ysgolion ar gyfer diwrnod codi arian ysbrydoledig ar gyfer mathemateg a chodi arian ar gyfer yr NSPCC. Gyda gweithgareddau creadigol newydd eleni, mae'n fathemateg ond nid fel y gwyddoch chi! P'un a ydych chi'n neilltuo diwrnod neu awr i fod yn fagl mathemateg, pob punt rydych chi'n ei godi yn cyfrif tuag at ein frwydr dros bob plentyndod. Cofrestrwch eich ysgol

Gwobrau Addysgu Proffesiynol CymruAnimated-Banner.gif

Gan adeiladu ar lwyddiant y gwobrau y llynedd, mae’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018 yn awr ar agor. Ac unwaith eto, rydym eisiau dathlu ymroddiad, ymrwymiad a gwaith caled athrawon ledled Cymru ac mae angen eich cymorth chi arnom. 

Rydym eisiau eich help i ledaenu’r gair am y Gwobrau ac annog cymaint o enwebiadau â phosib, felly rydym wedi datblygu'r pecyn hwn sy’n cynnwys: 

 • Sut gallwch chi helpu
 • Dyddiadau pwysig
 • Y categorïau
 • Sut mae enwebu 
 • Enghraifft o bwt i gylchlythyr 
 • Enghraifft o neges ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Adnoddau i'w defnyddio ar eich sianelau 
SUT GALLWCH CHI HELPU  Rhannwch y ddolen i’n gwefan newydd drwy eich rhwydweithiau er mwyn hyrwyddo'r Gwobrau ymysg dysgwyr, rhieni, cydweithwyr a chyflogwyr, gan annog pawb i enwebu gweithwyr addysg proffesiynol o bob rhan o Gymru sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn yn eu hysgol neu leoliad addysg. Dyma’r URL: llyw.cymru/gwobrauaddysgucymru

Lledaenwch y newyddion ar eich sianelau chi: o wefannau a chylchlythyrau, i’r cyfryngau cymdeithasol a phoster ar wal.
Cystadleuthau ac adnoddau
 


Mae yr 'Ultimate STEM Challenge' nawr ar agor.

Cystadleuaeth genedlaethol gan BP, yr Amgueddfa Wyddoniaeth a  'STEM Learning' yw 'The Ultimate STEM Challenge'.

Rydym yn gofyn i dimau o rhwng  ddau a bhedwar o fyfyrwyr 11 i 14 oed ledled y DU i ddefnyddio eu sgiliau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg i'r prawf ac ennill gwobrau gwych.

Mae'r Her 'Ultimate STEM Challenge' wedi'i chynllunio i feithrin sgiliau hyder a gwaith tîm, ac i ysbrydoli pawb, nid dim ond y rhai sydd â diddordeb men gwyddoniaeth!

Dechreuwch: Dewiswch o un o'n tair her yn seiliedig ar thema 'My Sustainable Future'. Maent yn berffaith ar gyfer Clybiau STEM, a gallwch ofyn am Lysgenhadon STEM i gyfoethogi  profiad y myfyrwyr

Cystadleuaeth arddangos ystafell ddosbarth.    
Ar ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd mae'r ystafell ddosbarth yn llawn  fyrddau arddangos gwag. Wrth i'r tymor fynd yn ei flaen a'r byrddau arddangos yn llenwi, yna beth am ychwanegu eich arddangosfa ddosbarth i'n casgliad cynyddol a chystadlu yn ein  cystadleuaeth boblogaidd?

Sut alla i gymryd rhan? Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhannu llun o'ch hoff arddangosfa ddosbarth i mewn i Arddangosfeydd Ystafell Ddosbarth - Uwchradd.
Rhaid i'ch cofnod gynnwys:
Dynodiad o bwnc neu faes pwnc yr arddangosfa
O leiaf un llun o'r arddangosfa
Ffeiliau'r adnoddau ar yr arddangosfa, neu ddisgrifiad clir ohonynt neu ble i ddod o hyd iddyn nhw, i alluogi athrawon eraill i gael eu hysbrydoli ac ailadrodd eich arddangosiad yn eu hystafelloedd dosbarth eu hunain
Y dyddiad cau ar gyfer mynediad yw 15 Rhagfyr 2017 a bydd chwe enillydd lwcus yn derbyn talebau gwerth £100 -  mewn pryd ar gyfer y Nadolig! Bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu trwy e-bost erbyn 22 Rhagfyr 2017.
Cyflwyno'ch cofnod yma: Arddangosfeydd ystafell ddosbarth - uwchradd

UKRoC – Her Rocedi Mawr 2018


UKRoC – UKRoC - Her fawr Rocketry 2018 y DU


UKRoC - Mae Her Rocedi Mawr 2018 y DU yn barod i gychwyn!

Mae Her Rocedi y DU (UKRoC) yn ffordd wych o ennyn diddordeb y genhedlaeth nesaf o beirianwyr gyda profiad ymarferol o adeiladu a gweithredu teithiau cymhleth. Mae hon yn ffordd gyffrous i ddysgu mwy am fathemateg a gwyddoniaeth, gyda enillwyr y DU yn cael cyfle i gystadlu yn erbyn timau o Ffrainc, UDA a Siapan yn y Rowndiau Terfynol Rhyngwladol.

Felly, os ydych chi'n adnabod tîm o bobl ifanc 11-18 sydd â diddordebau cryf yn STEM, yn ffynnu gyda datrys problemau tîm, a byddech yn mwynhau'r cyfle i rwydweithio gydag arweinwyr awyrennau busnes a diwydiant - mae her Rocedi y DU ar eu cyfer!

Cofrestrwch yma - dyddiad cau 28 Chwefror 2018.

Her Bioleg RSB

Mae Her Bioleg y Gymdeithas Fioleg Frenhinol yn agored i bob disgybl ysgol 13-15 oed. Cynhelir cystadleuaeth 2018 rhwng 6-26 Mawrth 2018. Gall athrawon gofrestru myfyrwyr ar gyfer y gystadleuaeth yma hyd y dyddiad cau ar 23 Chwefror 2018.

Mae Her Bioleg yn ysgogi chwilfrydedd myfyrwyr ar gyfer y byd naturiol ac yn eu hannog i gymryd diddordeb mewn bioleg y tu allan i'r ysgol. Bydd cwestiynau'n cael eu gosod ar gwricwlwm yr ysgol, ond bydd y gystadleuaeth hefyd yn gwobrwyo'r myfyrwyr hynny y mae eu gwybodaeth am y pwnc wedi cynyddu trwy ddarllen llyfrau a chylchgronau, gan wylio rhaglenni hanes naturiol, gan gymryd sylw o'r cyfryngau newyddion ar gyfer eitemau o ddiddordeb biolegol, ac yn gyffredinol ymwybodol o'n fflora a'n ffawna naturiol.

Gall ysgolion gynnal yr Her ym mha bynnag ffordd sy'n addas ar gyfer eu disgyblion, gan sicrhau eu bod yn mwynhau cymryd rhan a bod ganddynt ddisgwyliad rhesymol o gydnabod am eu cyflawniadau.

Mae Cisco a  STEM Learning wedi ail-lansio'r Gwobrau Bach Mawr ar gyfer 2017 sydd bellach wedi cael eu hail-enwi yn "Little Big Futures".

Mae Rhyngrwyd y pethau'n ymwneud â chysylltu gwrthrychau bob dydd i anfon, derbyn a phrosesu data i ddatrys materion byd-eang. Mae'r rhaglen "Little Big Futures" wedi'i anelu at fyfyrwyr 11-14 oed ac mae casgliad o bum gwers un awr ar draws y pynciau STEM ac ar gyfer eich Clybiau STEM.

Mae cryn dipyn o ymchwiliadau pwnc-benodol sy'n archwilio Rhyngrwyd pethau a byddant yn annog eich myfyrwyr i gymryd rhan a meddwl am y byd o'u hamgylch.

Mae'r adnoddau hyn yn cyflwyno technolegau sydd ar ddod a fydd yn fuan yn rhan o fywyd bob dydd ac yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fod yn greadigol gyda'u dysgu ac archwilio addysg gyrfaoedd.

Cymerwch  ran a rhannu eich profiadau ar Twitter #LittleBigFutures a chael cyfle i ennill gwobrau gwych, trwy garedigrwydd Cisco.

Gwybodaeth ychwaegol
 

Qubit

Rhwng 16-19 oed ac astudio ffiseg?

Cofrestrwch gyda Qubit, ein e-gylchlythyr i fyfyrwyr ysgol a choleg sy'n astudio tuag at gymhwyster Ffiseg Safon Uwch, Uwch neu gymhwyster cyfatebol.

Fel tanysgrifiwr byddwch yn derbyn diweddariadau rheolaidd ar:

 • Beth sy'n newydd mewn ffiseg
 • Arweiniad arholiadau a phrifysgolion
 • Gwybodaeth am yrfaoedd ym myd ffiseg
 • Digwyddiadau a chystadlaethau i ddod

Gwobr Llyfr Pobl Ifanc 2017

Young People's Book Prize 2017
Cyhoeddwyd rhestr fer Gwobr Llyfr Pobl Ifanc 2017, sy'n dathlu'r llyfrau gorau sy'n cyfathrebu gwyddoniaeth i bobl ifanc. Dewiswyd chwe llyfr gwych gan banel o feirniaid oedolyn. Dros y pum mis nesaf, bydd y rhestr fer hon yn cael ei beirniadu gan dros 300 o grwpiau o bobl ifanc ledled y DU - gyda'i gilydd maent yn penderfynu ar yr enillydd
Twitter
Facebook
Website
Ein cyfeiriad yw :

Gweld Gwyddoniaeth

8 Cilgaint St Andreas, Caerdydd CF10 3DD

02920 344727 | www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk - ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk


Eisiau newid sut ydych yn derbyn yr e bost?
You can update your preferences or unsubscribe from this list