Cylchlythyr STEM  at gyfer ysgolion uwchradd yng Nghymru

Mehefin 2017

 

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cynnwys
Yn y Cylchlythyr:

Gwahoddwch Lysgennad STEM i ddod i’ch ysgol chi

Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM i ymweld â'ch ysgol, gallwch wneud eich cais yma neu cysylltwch â Gweld Gwyddoniaeth yn uniongyrchol ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
.

Anfonwch Adborth ar Lysgennad

Os oes Llysgennad wedi ymweld â’ch ysgol chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch eich cyd-athrawon i ymateb os gwelwch yn dda

Newyddion STEM diweddaraf

STUART BISHOP gyda HER EITHAF BP yn YSGOL UWCHRADD HAWTHORN

Bu Ysgol Uwchradd Hawthorn yn cystadlu yn Her Eithaf BP (BP Ultimate Challenge)  2017. Yn ei rôl fel Llysgennad STEM bu Stuart yn ymweld â’r Clwb STEM gan ddarparu cefnogaeth gwerthfawr i roi hyder mewn prosiect cystadleuol iawn, "Rescue Rockets".
"Ces fy ngwahodd i roi cyngor ar lif aer ac i helpu gydag optimeiddio eu cynlluniau ac roeddwn yn gallu rhoi gwerthfawrogiad byr o gyfyngiadau o safbwynt peiriannydd. 

Wedi sgwrs fer gyda pob grŵp i gael diweddariad o ble roeddynt a beth yr hoffen nhw ei gyflawni, roeddwn yn gallu rhoi trosolwg am effaith craidd disgyrchiant o’i gymharu â chraidd gwasgedd a pha opsiynau sydd ar gyfer sefydlogi roced. O ganlyniad fe adolygodd y timau eu cynlluniau.

Fel rhan o’r her mae gofyn i’r timau ddod â’u rocedi yn ôl i lawr i’r ddaear gyda disgyniad arafach a rhyw fath o ran gweladwy i ddenu sylw pobl – rhywbeth tebyg i fflêr. Eto, mi es i dros ychydig o’r egwyddor o gael gwared ar ran o roced a pha broblemau gall godi o wneud hynny. Roeddwn hefyd yn gallu darparu amryw o fatris a LEDs i’r ysgol ar gyfer goleuadau oedd yn fflachio.
Wedi bron i awr, roedd 2 o’r timau yn barod i brofi eu rocedi ‘newydd’. Aeth un yn hynod o dda a’r llall ddim cystal ond gwyddoniaeth yw hyn wedi’r cwbl felly mae’r tîm wedi diystyru un newid cynllun oedd ddim wedi gweithio a nawr yn ystyried un arall.

Roedd yn awr brysur iawn ond roedd y disgyblion a minnau wedi elwa yn fawr iawn."

Cronfa Bwrsari CAT
Erbyn hyn mae gan CAT ddwy gronfa bwrsari ar gyfer grwpiau addysgol.
Gallai bwrsari newydd  ddarparu cymorth I dalu am unrhyw ymweliad ysgol i CAT. Mae  rhwng £50-300 ar gael ar gyfer ymweliad diwrnod neu ar gyfer grwpiau preswyl, ond gallai hyn fod yn fwy, os ydych er enghraifft dod â grŵp arbennig o fawr. Gall yr arian gael ei ddefnyddio i dalu am hyfforddiant a hyd yn oed llety. Mae ymweliad i CAT yn ymgysylltu â STEM ac ardaloedd eraill o’r cwricwlwm  gan gynnwys y Fagloriaeth Cymraeg.
Mae dros 400 o ddisgyblion wedi elwa o'r bwrsari ar gyfer grwpiau o Ogledd Cymru. Mae hyn yn debygol o redeg allan eleni ond mae'n dal yn werth gwneud cais.
Dywedodd athrawes  grŵp o ddigyblion CA4 o Ogledd Cymru oedd wedi  elwa o'r bwrsari: "Yn dilyn yr ymweliad cwblhaodd y disgyblion fap meddwl yn ôl yn yr ysgol ynghylch a sut y gallent ymateb i'r her o newid hinsawdd. Ar ôl yr ymweliad roedd ganddynt lawer o syniadau".
Gellir ymgeisio  am y bwrsari tra mae arian ar gael felly gwnewch gais nawr yn http://learning.cat.org.uk/bursaries
Gall grwpiau drefnu ymweliad a dewis gweithgaredd o'r ddewislen o weithgareddau rhyngweithiol sy'n cynnwys newid hinsawdd a heriau byd-eang eraill, ynni adnewyddadwy, bwyd cynaliadwy ac adeiladau a mwy. Gall y bwrsari newydd hefyd gael ei ddefnyddio i roi cymhorthdal ar gyfer ymweliadau preswyl yn y Eco-Gabanau. Mae'r Cabanau yn darparu sylfaen ysbrydoledig i ddisgyblion dreulio mwy o amser yn y Ganolfan er mwyn cyfoethogi eu dealltwriaeth.
Mae y gweithdai  'Ynni Gwynt' a 'Ble mae'r Effaith?' yn  ffefrynnau mawr, ynghyd â theithiau tywys, ein Tŷ Gwydr, gemau Ynni sydd yn  ymchwilio " carbon sero" y dyfodol. Mae llwybr Chwarel CAT newydd yn ddiddorol iawn, gan ychwanegu at y profiad tu allan i’r  ystafell ddosbarth.
        

Cyfleoedd I athrawon a disgyblion

DysGwrdd Cymru – Cefnogi cymhwysedd digidol yn yr ystafell ddosbarth – Dydd Iau Mehefin 15 4.30pm Ysgol Uwchradd Willows, Caerdydd

Ffocws ein DysGwrdd yw Cefnogi cymhwysedd digidol yn yr ystafell ddosbarth, ond mae gennym ddiddordeb i glywed am unrhyw arferion da ym maes addysg. Felly, os oes gennych syniadau gwych ac rydych am ddangos sut rydych yn eu rhoi ar waith yn eich ystafell ddosbarth / ysgol, byddem wirioneddol wrth ein bodd yn clywed gennych! Rydym yn trefnu’r digwyddiad hwn gyda chymorth yr ASE Cymru, Y Sioe Addysg Genedlaethol ac Ysgol Uwchradd Willows, sydd wedi cytuno'n garedig i gynnal y digwyddiad yn eu hysgol.
Os ydych chi wedi gwneud rhywbeth cyffrous gydag un o'ch
dosbarthiadau yn ddiweddar, neu os hoffech ddod draw i wylio, cofrestrwch isod a dewch draw. Yn agored i bawb sydd â diddordeb mewn addysg yng Nghymru a thu hwnt (Cynradd ac Uwchradd).
Ein Prif Siaradwr ar gyfer y digwyddiad yw Alessio Bernardelli, athro sydd wedi ennill amryw o wobrau, a fydd yn cychwyn y digwyddiad gyda sesiwn ar 'Dysgu Digidol - mwy na dim ond hwyl!'
Gallwch droi i fyny a dysgu rhywbeth newydd, neu rannu rhywbeth yr ydych yn meddwl y byddai pobl eraill yn elwa ohono. Gallwch sgwrsio yn anffurfiol dros baned o de, codi a chyflwyno cyflwyniad dau funud neu gyflwyniad saith munud.

 

Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn chwilio am ysgol uwchradd frwdfrydig ynghyd â'r ysgolion cynradd sy'n ei bwydo i gychwyn ar brosiect newydd cyffrous. Bydd y prosiect hwn yn cefnogi cofnodi Ymholiad Gwyddonol a'r pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru. Bydd deuddydd o DPP (costau Cyflenwi ar gael) yn cael ei gyflwyno i glwstwr o ysgolion cynradd gyda'r ysgol uwchradd. Bydd y DPP yn unigryw i chi ac yn canolbwyntio ar sut i wella sgiliau gwyddonol y disgyblion ac yn datblygu dulliau dysgu a chofnodi rhyngweithiol.https://gallery.mailchimp.com/304fa4b91b3c4837c34a5a119/images/79e1f081-42b1-4f17-b5ac-2a9912a57a0b.png Bydd y dulliau yma yn galluogi athrawon i barhau i wella gwyddoniaeth ar ôl diwedd y prosiect.  Yn ystod ail ddiwrnod y DPP bydd athrawon yn cwrdd â Llysgenhadon STEM fydd yn rhoi cyswllt byd go iawn i’r byd gwaith.  Bydd yr athrawon a’r Llysgenhadon STEM wedyn yn datblygu dilyniant o wersi fydd yn gwella sgiliau a gwybodaeth wyddonol y disgyblion er mwyn eu defnyddio wrth wneud ymchwiliad.  Bydd yr ymchwiliad yn digwydd yn y dosbarth gyda’r athro/athrawes a’r Llysgennad STEM yn cydweithio. Mae hyn yn rhoi cyfle i'r disgyblion i berthnasu gwyddoniaeth i gyd-destun byd go iawn a'r byd gwaith. Unwaith y bydd yr ymchwiliadau yn cael eu cwblhau, bydd yr athrawon a'u disgyblion yn cyflwyno eu hymchwiliad mewn digwyddiad dathlu terfynol a gynhelir yn yr ysgol uwchradd. Bydd pwyslais yn cael ei roi ar gynnydd yn y safonau a gyflawnir gan ddisgyblion mewn sgiliau gwyddoniaeth a mwy o amrywiaeth o ddulliau cofnodi a ddefnyddir mewn gwersi gwyddoniaeth. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â cerian.angharad@see-science.co.uk

 

Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau
Mae Science2Life, mewn partneriaeth â Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru tan fis Mawrth 2018.  Bydd y daith nesaf yng Ngogledd Cymru  3-8fed Gorfennaf ac yn  Ne Cymru  4-14 Hydref  2017

Hanes Llychlynwyr, chwedlau llenyddol a draig ysbrydolodd Cressida Cowell i ysgrifennu “Sut i Hyfforddi Eich Draig”. Mae Sue yn anelu i gludo cynulleidfaoedd yn ôl mewn amser i fyd ffuglennol lle ‘roedd Llychlynwyr a dreigiau yn crwydro.

Mae’r sioe arloesol a rhyngweithiol yn archwilio sut y gall dreigiau gael eu dal gan ddefnyddio bwa, eu hyfforddi a’u defnyddio wedyn i drechu y gelyn; Y Meatheads!

Ar gael AM DDIM i bob ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 diolch i arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. I archebu e-bostiwch Gweld Gwyddoniaeth ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Byw a dysgu gyda Dwr
                                

Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, Cerrigydrudion. LL21 9TT
Mehefin 22, 2017 04:30 tan 18:00

 

Ymunwch gyda Arfona Evans yng NghanolfanYmwelwyr  Llyn Brenig i weld edrych ar weithgareddau Bioamrywiaeth ar lefel cynradd a CA23 Bydd cyfle i i gael gwybod  sut i

Ddefnyddio'r amgylchedd awyr agored i annog unigolion iach, hyderus
• Ysgogi gweithgareddau ar gyfer dysgwyr sy'n gallu uchelgeisiol
• Annog gwneud penderfyniadau, datrys problemau a gwaith grŵp
• Wneud cysylltiadau â’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd
• Cynyddu ymwybyddiaeth amgylcheddol ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang
• Dod i ddeall Dwr Cymru a sut mae'n ffitio i mewn i fywyd a gwaith.

Pwrpas y  gweithdy AM DDIM yw dangos pa weithgareddau dysgu awyr agored, llawn hwyl a cyffro y gall Dŵr Cymru gynnig eich dosbarthiadau.
I  archebu ewch i https://livingandlearningwithwaterllynbrenig.eventbrite.co.uk

 

   
Anifeiliaid a'i Ymddygiad 
Sw Mynydd Cymreig Bae Colwyn.  LL28 5UY
Gorffennaf 3, 2017 4:30pm tan 6:00pm


Mae ymddygiad anifeiliaid yn bwnc cynhenid ​​a diddorol sy'n cael ei addysgu mewn gwyddoniaeth a seicoleg ac ar draws y cyfnodau allweddol. Yn y gweithdy hwn, bydd Charlotte Swyddog Addysg gyda y Gymdeithas ar gyfer Astudio Ymddygiad Anifeiliaid (ASAB), yn darparu nifer o syniadau ymarferol i ddysgu pob math o dopigau bioleg ym mhob cyfnod allweddol.Yn ogystal bydd Susan Jones - Swyddog Addysg yn y Sw Mynydd Gymreig yn darparu taith fer  a gwybodaeth  am y Sw Mynydd yn cynnwys amrywiaeth eang o brosiectau y gellir eu gwneud yn y Sw, o arsylwadau ymddygiadol cyffredinol rhywogaeth sy'n ymwneud â torfeydd, y tywydd neu ddefnyddio y gofod amgáu, i gyflwyno eitemau cyfoethogi  newydd fel penderfynu os oes gan rywogaethau "hoff" fwydydd, lliwiau, gweadau etc.

Mae'r Gymdeithas er Astudio Ymddygiad Anifeiliaid (ASAB) yn cefnogi athrawon mewn ysgolion a cholegau trwy ddarparu adnoddau gwych am ddim. www.asab.org/education
Mae'r Sw Mynydd Cymreig yn rhan o Gymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru, ac yn adnodd byw rhyfeddol. Ni all unrhyw beth gymryd lle y cyffro a rhyfeddod o edrych yn fanwl ar anifail bywa dysgu am anifeiliaid drwy gyswllt agos na ellir eu disodli gan fideo neu deledu ac sydd yn anodd i atgynhyrchu yn yr ystafell ddosbarth.
I gadw lle yn y digwyddiad hwn, ewch i https://asewelshmountainzoo.eventbrite.co.uk

          

10fed Cynhadledd IOP  ym Mhrifysgol Bangor - Cynhadledd i athrawon sy'n dysgu ffiseg yng Ngogledd Cymru
Dydd Mawrth 4 Gorffennaf

Darlith: Bionic Boy

Pan dorrwyd braich  mab Ben  i ffwrdd yn 10 diwrnod oed, roedd y  dyluniad a'r amser aros ar gyfer braich prosthetig yn annerbyniol. Gan ddechrau ar y gwaith yn ei sied datblygodd fodel gwell, gan ddefnyddio sganiwr Xbox ac argraffydd 3D. Ei nod drwy ei gwmni Ambionics yw helpu plant ym mhob man  i fabwysiadu a pharhau i ddefnyddio prostheteg drwy eu bywyd fel oedolion.

Ben Ryan Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Ambionic, Ynys Môn, Gogledd Cymru

Dewiswch 3 gweithdy gan:
 Lleidr Joule  (Dr Iestyn Pierce Pennaeth Peirianneg Electronig Adran Prifysgol Bangor)
Adeiladu spectroscope solar (David Grace IOP)
Taith Rhithwir o ffynhonnell golau Diamond (Gary Williams IOP)Diweddariad CBAC (Helen Francis CBAC)
Gweithdy Seryddiaeth (
Athro Andy Newsam NSO Lerpwl Prifysgol John Moores l)
Meteorites- A Sgiliau Meddwl mewn Mini-Brosiect Gwyddoniaeth (Anthony Clowser Ysgol John Bright / IOP)
I sicrhau lle anfonwch  e-bost at  Andrea Fesmer: andrea.fesmer@talk21.com


 

Dydd Mercher Gorffennaf  5 yw diwrnod  Clwb Gwyddoniaeth Prydain. Bydd llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n digwydd ledled y wlad ar y diwrnod hwn ac yn ystod yr wythnos yn arwain ato, er mwyn dathlu gwaith anhygoel sydd yn digwydd mewn Clybiau STEM. Rydym yn cynnig £250 i ysgolion yng Nghymru sy'n cyflawni Diwrnod Darganfod CREST fel rhan o'u dathliadau ar y diwrnod hwn, y gellir ei ddefnyddio i brynu deunyddiau ac adnoddau neu dalu am gyflenwi athro! Llenwch y ffurflen gais yma: www.surveymonkey.co.uk/r/GBSCWelshFunding
Mae’r Diwrnodau Darganfod y gellir eu cynnal yn cynnwys adnodd ddwyieithog sy'n benodol i Gymru 'Atebion Cynaliadwy' sy'n herio myfyrwyr i weithio fel tîm i greu busnes cychwyn sy’n mynd i'r afael â materion newid hinsawdd yn eu cymuned.
Fel arall, cadwch lygad allan am ein hadnodd newydd ' Wild Creations', sydd i'w lansio fis nesaf, sy'n gweld myfyrwyr yn dyfeisio ffordd greadigol i ddathlu eu diwylliant trwy fod yn ymarferol gyda dylunio a thechnoleg

                  

Cystadleuthau ac adnoddau
 

     

 
 
 

Mae Science made Simple yn falch iawn i gyhoeddi ein cystadleuaeth fideo wyddonol gyntaf erioed i wneud gwyddoniaeth yn symlach!
I ddathlu ein penblwydd yn 15eg eleni, rydym yn eich gwahodd i greu fideo fydd yn rhannu eich brwdfrydedd chi dros wyddoniaeth!
Mae £200 ar gael i adran wyddoniaeth ysgol y myfyrwyr fydd yn ennill, a phrif wobr o £250 yn y categori agored!
I ddarganfod mwy cliciwch yma

 

Peirianwyr Yfory EEP Her Roboteg: Citiau Lego Mindstorms
Mae ysgolion ar draws y wlad yn cael eu gwahodd i ymgymryd â her roboteg a fydd yn gweld timau o fyfyrwyr yn rhan o 'deithiau gofod'. Mae gwaith tîm, robotiaid, dylunio, ymchwil, hwyl a llwyth o LEGO® i gyd yn rhan o'r cymysgedd, fel y mae heriau byd go iawn, cefnogaeth athrawon a gwobrau gwych.
Mae'r daith yn cychwyn yn yr ysgol. Bydd y digwyddiadau her yn uchafbwynt rhaglen ddeg wythnos allgyrsiol neu yn yr ysgol lle mae myfyrwyr yn dysgu sut i ddylunio a rheoli eu robotiaid i gwblhau'r heriau hedfan. Mae hyn i gyd gyda chymorth cynlluniau gweithgaredd Peirianwyr Yfory a meddalwedd dysgu - maent hefyd yn darparu hyfforddiant ac offer.
Gallai'r her gymryd eich tîm yr holl ffordd o rowndiau rhanbarthol i'r rownd derfynol genedlaethol.
Cymerwch ran! Mae ceisiadau ar gyfer Peirianwyr Yfory EEP Her Roboteg 2017/2018 ar agor o hyn tan Gorffennaf 12. Cliciwch yma i wneud cais.

STEM Crew

Mae BT STEM Crew yn rhaglen addysg ddigidol newydd ar gyfer 11-16 oed gan yr Ymddiriedolaeth 1851 a Land Rover BAR, y tîm Prydeinig sydd yn herio ar gyfer y 35eg Cwpan America, y tlws hynaf mewn chwaraeon rhyngwladol.

Gyda BT STEM Crew, gall athrawon a myfyrwyr harneisio grym Cwpan America i ddod â phynciau STEM yn fyw drwy ffilmiau rhad ac am ddim, taflenni gwaith a chwisiau rhyngweithiol.
 

Dylunio Cwch rasio
Archwiliwch ddeunyddiau, grymoedd a chynaliadwyedd drwy herio eich dosbarth i ddylunio cwch i ennill Cwpan America yn 2019!
Bydd yr enillydd(wyr) yn dod â'u dosbarth ar ymweliad â'r Dec Tech a Chanolfan Addysg yng nghanolfan tîm Land Rover BAR yn Portsmouth, gan gynnwys cyfle unigryw i gwrdd ag un o'r dylunwyr Land Rover BAR, sesiwn hwylio ar y dŵr A HEFYD cyfrifiadur tabled ar gyfer yr athro.


Mae angen iddynt ddangos i ni eu bod wedi meddwl am y wyddoniaeth a pheirianneg y tu ôl i’w dewisiadau, ystyried ailgylchu deunyddiau a gwneud dewisiadau cynaliadwy lle bynnag y bo'n bosibl.

Am fwy o wybodaeth ar sut i wneud cais erbyn Mehefin 30ain 2017, lawrlwythwch ycanllawiau Design a Boat i fyfyrwyr ac athrawon isod.

https://stemcrew.co.uk/resources/design-a-race-boat

New videos on Sound Waves

Ymchwilio i wyddonioaeth yn y gegin

Dilynwch y gwyddonawyr ifanc, Bethan and Tariq, wrth iddynt ddysgu am wyddoniaeth o gwmpas y cartref, gyda fideos am ddim ar gyfer disgyblion 11 i 14oed  o'r casgliad  Lle mae'r gwyddoniaeth yn hynny? Casgliad y cartref 

 

Dysgwch am elfennau , cyfansoddion a cymysgeddau mewn cegin bob dydd  gyda fideo Cyfansoddion a cymysgeddau. defnyddiwch  y fideo Beth yw sylwedd pur? yn y dosbarth I ymchwilio i burdeb dwr potel a dwr tap.

 

Neu defnyddiwch ein taflenni gweithgaredd a fideo  Hidlo  i ddarganfod sut mae technoleg newydd yn ei gwneud yn haws i buro dwr    

Edrychwch ar yr adnoddau

Fideos ar sylweddau pur ac amhur 

New! Microphones and Loudspeakers for 11 to 14s

Gwnewch  gysyniadau gwyddonol yn haws i'w deall gyda animeiddiadau. bywyd bob dydd

  

Darganfyddwch fideos ac animeiddiadau am sylweddau pur ac amhur  Y Cartref I  gyflwyno syniadau megis anweddiad,, hydoddi, cyfansoddion a chymysgeddau, a cromatograffeg

Cyfleoedd ar gyfer ariannu
 

Cynllun Grant Arloesedd Ymgysylltu Cyhoeddus

Mae Coleg Brenhinol y Patholegwyr yn chwilio am brosiectau newydd sy’n ennyn diddordeb cynulleidfaoedd megis myfyrwyr ysgol, israddedigion, gweithwyr iechyd proffesiynol neu gymunedau lleol gyda phatholeg.

Os oes gennych chi syniad arloesol a allai helpu patholegwyr i gyfathrebu y rôl maent yn ei chwarae mewn gofal iechyd mae’r RCP yn awyddus i glywed oddi wrthych. Mae cyllid o £1,000 ar gael.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw dydd Llun Mehefin 5, 2017. Mae mwy o wybodaeth yma.

Gwaith Maes Fforensig - Rydym yn chwilio am Athrawon Gwyddoniaeth mewn ysgolion uwchradder mwyn ein helpu gyda phrosiect cyffrous. Rydym yn gwerthuso rhaglen addysgol unigryw a elwir yn 'The Crunch'sydd yn trafod y  cysylltiadau rhwng bwyd, ein hiechyd a'r amgylchedd. Fel rhan o Raglen “The Crunch” dylai eich ysgol fod wedi derbyn pecyn gwyddoniaeth rhad ac am ddim. Hoffem i chi i helpu i ddefnyddio'r adnoddau hyn drwy eich annog i addysgu un wers i'ch disgyblion (a byddem yn hoffi dod i arsylwi). Unwaith y byddwch wedi dysgu y wers hoffem gysylltu â chi er mwyn cael ymdeimlad o ba mor dda y mae'n ei cael ei dderbyn gan y myfyrwyr, pa mor hawdd oedd hi i gyfathrebu ac ati
Fel diolch i chi am eich amser ac ymdrechion byddwn yn rhoi £200 i eich adran wyddoniaeth y. Os yw hyn yn rhywbeth yr hoffech ein helpu ni gyda neu os hoffech ragor o wybodaeth am fanylion y gwaith ymchwil, cysylltwch â Felicity McInnes ar y rhif isod. 020 3743 2661 ext 307

Grantiau Partneriaeth 

Oes gennych chi syniad gwych ar gyfer dod â gwaith ymchwil yn fyw yn yr ysgol?

Mae Grantiau Partneriaeth o hyd at £3000 ar gael i ysgolion i alluogi myfyrwyr, 5 - 18 oed, i gyflawni prosiectau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg (STEM).

Mae'r cynllun Grantiau Partneriaeth yn cynnig hyd at £ 3000 i ysgolion neu golegau yn y DU i brynu offer i redeg prosiect ymchwilio STEM mewn partneriaeth â STEM proffesiynol (ymchwil neu ddiwydiant).Mae  prosiectau llwyddiannus yn :
• Darparu gwell dealltwriaeth o'r datblygiadau diweddaraf ym maes STEM;
• Gwella canfyddiadau y rhai sy'n gweithio mewn proffesiynau STEM;
• Rhoi balchder a pherchnogaeth mewn STEM myfyrwyr o gymryd rhan yn y broses ymchwilio

Mae angen gwneud  cais ar y cyd rhwng y ddau bartner prosiect, lle mae y bartneriaeth wedi  sefydlu cyn cychwyn ar y cais . Y  ddau bartner yw: partner Ysgol: unrhyw athro neu gymorthydd staff, megis athro cyfrifiadureg neu dechnegydd gwyddoniaeth; a phartner STEM: unigolyn sydd ar hyn o bryd yn gweithio mewn proffesiwn gysylltiedig â STEM, fel ymchwilydd neu dadansoddwr.

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys arweiniad ar ddod o hyd i bartner, cliciwch ar y ddolen briodol isod neu cysylltwch â ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Mae’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol yn cynnig grantiau mawr, £2,000 i £10,000, er mwyn cefnogi digwyddiadau a gweithgareddau ymgysylltiad ysgolion a’r cyhoedd. Mae'r cynllun grant, sydd ar agor i aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau, yn cael ei gynllunio i gefnogi gweithgareddau ymgysylltu ysgolion sy'n ceisio:

cyfoethogi addysg cemeg myfyriwr ac nid dim ond cyflwyno'r cwricwlwm
rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr i archwilio cemeg trwy gyd-destunau lleol, A/NEU
arddangos cyfleoedd gyrfa a datblygu sgiliau cyflogadwyedd, A/NEUdarparu cyfleoedd na fyddai fel arfer yn hygyrch i'r myfyrwyr sy'n cymryd rhan, e.e. ar gyfer cynulleidfaoedd o fyfyrwyr sy'n anodd eu cyrraedd.
A 
 gweithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd fydd yn:

cynyddu gwelededd cemegwyr fel pobl hawdd mynd atynt A/NEU
cynyddu hyder y cyhoedd wrth drafod cemeg A/NEU

arddangos perthnasedd cemeg i ddiddordebau a phryderon bob dydd

Rydym yn arbennig o awyddus i dderbyn ceisiadau a fydd yn darparu cyfleoedd newydd ar gyfer ein haelodau i hyfforddi a chymryd rhan mewn digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd neu ysgolion.

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer y cynllun grantiau mawr yw dydd Llun Gorffennaf 3.

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i: http://www.rsc.org/awards-funding/funding/outreach-fund/.

 

Twitter
Facebook
Website
Ein cyfeiriad yw :

Gweld Gwyddoniaeth

8 Cilgaint St Andreas, Caerdydd CF10 3DD

02920 344727 | www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk - ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk


Eisiau newid sut ydych yn derbyn yr e bost?
You can update your preferences or unsubscribe from this list