Cylchlythyr STEM  ar gyfer ysgolion uwchradd yng Nghymru
Ionawr 2018

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cynnwys
Yn y Cylchlythyr:

 

Gwahoddwch Lysgennad STEM i ddod i’ch ysgol chi                    

Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM i ymweld â'ch ysgol, gallwch wneud eich cais yma neu cysylltwch â Gweld Gwyddoniaeth yn uniongyrchol ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Anfonwch Adborth ar Lysgennad:
Os oes Llysgennad wedi ymweld â’ch ysgol chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch eich cyd-athrawon i ymateb os gwelwch yn dda

Newyddion STEM diweddaraf


Llwyddiant Cymreig yng Nghystadleuaeth Youth Grand Challenges
 
Llongyfarchiadau i dimau o ddwy ysgol uwchradd yn Nghymru gyrhaeddodd rownd derfynol genedlaethol Cystadleuaeth Youth Grand Challenges yn Llundain ddechrau mis Rhagfyr. Dewiswyd tȋm o ddwy ferch o flynyddoedd 8 & 9 o Ysgol Uwchradd Hawthorn ym Mhontypridd am eu prosiect Arian CREST ar ‘Gwrthyrru a thrapio pryfed’ a thȋm o 5 o ferched blwyddyn 8 o Ysgol Uwchradd Fitzalan yng Nghaerdydd am eu prosiect Darganfod CREST ar ‘Stopio’r lledaenu’. Yn ogystal â’r ddau dȋm yma aeth i Lundain, cafodd Ysgol Pentrehafod yn Abertawe eu enwi ar restr hir o ysgolion oedd wedi dod i’r brig am eu prosiect nhw ar ‘Stopio’r lledaenu’.
 
Cefnogwyd Cystadleuaeth Youth Grand Challenges gan Sefydliad Bill a Melinda Gates ac roedd gofyn i dimau gwblhau un o gyfres o brosiectau CREST oedd wedi eu cynhyrchu yn arbennig ar gyfer y Gystadleuaeth. Roedd y prosiectau yn herio pobl ifanc, 11-19 oed, i weld sut gall gwyddoniaeth a thechnoleg gael eu defnyddio i fynd i’r afael â phroblemau iechyd byd-eang.  Y thema ar gyfer 2016/17 oedd clefydau heintus.
 
Dywedodd Katherine Mathieson, Prif Weithredwr Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain a oedd yn rhedeg Youth Grand Challenges, ar ddiwrnod y rownd derfynol: “ Hoffwn longyfarch pob un sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Cystadleuaeth Youth Grand Challenges. Mae’r prosiectau yr wyf wedi eu gweld heddiw o’r safon uchaf ac yn amlwg wedi golygu oriau o waith caled. Mae hi mor galonogol i weld y datrysiadau arloesol mae’r bobl ifanc wedi eu dyfeisio – mae’n fy llanw i â gobaith am y dyfodol.”
Mae’r adnoddau prosiect a grewyd ar gyfer y gystadleuaeth yn dal i fod ar gael ar wefan CREST ac mae addysgwyr yn cael eu annog i’w defnyddio gyda’u disgyblion i ennill Gwobrau CREST. (Gweler isod)
 
Dyma beth oedd gan yr athro Stuart Thomas i’w ddweud ar ôl i’w ddisgyblion fod i Lundain: “Nod prosiect eleni oedd creu pryfleiddiad allan o rai deunyddiau bob dydd, neu hawdd eu cyrraedd. Yn ein clwb gwyddoniaeth wythnosol, profodd Libby ac Amelia olewau ac echdynion amrywiol a daethpwyd o hyd i gyfuniad o fintys poeth a lemonwellt, a oedd yn syml ac yn gweithio'n effeithiol iawn fel gwrthyrrydd pryfed. Rwy'n credu mai'r hyn sydd wedi gosod y prosiect hwn ar wahân i mi oedd dychymyg a brwdfrydedd y merched, gan eu bod yn awgrymu y gallai'r gwrthyrriad hwn (neu gyfuniad tebyg) hefyd weithio ar mosgitos, a gallai o bosib helpu i ymladd malaria ledled y byd. Mae'r angerdd hon am wyddoniaeth a'u creadigrwydd yn amlwg o'u gwaith ysgol a'u gweithgareddau allgyrsiol, a dyna pam yr oeddem i gyd yn falch iawn pan ddewiswyd prosiect Libby a Amelia i fynd i rownd derfynol gwobrau Youth Grand Challenges. Roedd hwn yn gyfle anhygoel i'r merched gwrdd â disgyblion o ysgolion eraill, i ddangos eu angerdd, ac i dderbyn cydnabyddiaeth am eu gwaith caled.”Ychwanegodd Jane Holand Lloyd o Ysgol Uwchradd Fitzalan "roedd y merched yn dylunio dyfais golchi dwylo i'w ddefnyddio gan ddisgyblion ysgolion cynradd yn Kenya. Roedd y gystadleuaeth hefyd y gofyn  iddynt gynhyrchu deunydd hyrwyddo i annog plant i olchi eu dwylo. Yn ystod y rownd derfynol roedd yn rhaid i'r merched osod eu stondin gyda'u modelau,arddangos y fideo a'i  deunyddiau. Fe'u barnwyd wedyn gan ddau wahanol grŵp o feirniaid o amrywiaeth o gefndiroedd gwyddonol ac elusennol. Roedd yn rhaid iddynt roi cyflwyniad bach ac yna ateb unrhyw gwestiynau. Roedd y tîm o Fitzalan wrth eu bodd wrth iddynt gael eu dyfarnnu yn  ail yn eu categori. Mae'r wobr a enillwyd ganddynt yn cynnwys gwario diwrnod gyda grŵp o wyddonwyr ymchwil mewn lleoliad o'u dewis yn y DU. Cafodd  y tîm ddiwrnod gwych a phrofiad anhygoel. "

Her Tîm Peirianneg De Cymru
Cynhaliwyd Rhaglen De Cymru ar gyferyr  Her yTîm Peirianneg rhwng 6 a 10 Tachwedd. Cystadleuaeth Peirianneg yw hwn ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9 lle mae timau yn cystadlu I gwblhau her yn ystod y dydd.
Nod y cynllun yw annog
myfyrwyr i ystyried gyrfa mewn peirianneg a'u cyflwyno i bersbectif ehangach o beirianneg amrywiol a sut i fynd i'r afael â chamdybiaethau.
Fe'i cynhelir gan Bwyllgor Graddedigion a Myfyrwyr ICE Cymru gyda nawdd gan gwmnïau peirianneg lleol. Mae cyflogwyr hefyd yn cefnogi'r digwyddiad trwy ddarparu amser rhydd I Lysgenhadon STEM i arwain yr her a goruchwylio timau. Mae'r amserlen yn cael ei rhedeg ar y cyd ag Wythnos Peirianwyr Yfory.
Cynhaliwyd yr her mewn 5 lleoliad:
• Dydd Llun, Stadiwm y Principality, Caerdydd
• Dydd Mawrth Gerddi Botaneg Cenedlaethol Cymru
• Dydd Mercher Theatr y Riverfront, Casnewydd
• Dydd Iau Prifysgol De Cymru, Trefforest
• Dydd Gwener Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe
 Gosodwyd tasg i dîmau i atgyweirio pont a oedd wedi dioddef niwed trwy lifogydd. Yna, cafodd eu dyluniad a'u hadeiladau eu profi ar fodel mawr, lle roedd llif o ddŵr a phwysau yn profi effeithlonrwydd y strwythur.
Cymerodd 30 o Lysgenhadon STEM ran gan gynrychioli nifer o gwmnïau Peirianneg Sifil yn Ne Cymru.
Mynychodd 410 o ddisgyblion: Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd, Ysgol Cathedral Llandaf, Coleg Sant Ioan, Ysgol yr Esgob Llandaf, Ysgol Sylfaen Brynmawr, Ysgol Coedcae, Ysgol Gyfun Aberaeron, Ysgol Gyfun Emlyn, Ysgol Bro Dinefwr, Ysgol Strade, Glan y Môr, Ysgol Dyffryn Aman, Rougemont, Ysgol Gymunedol Aberdâr, Ysgol Afon Taf, Ysgol Gyfun Rhymni, Coleg Cymunedol Tonypandy, Ysgol Gyfun Pencoed, Ysgol Cefn Hengoed ac Ysgol  Dwr Y Felin.
Roedd sylwadau athrawon yn werthfawr: "Dyma'r peth go iawn; mae'n dangos I’r disgyblion sut mae'r byd yn gweithio mewn gwirionedd. Y peth mwyaf anhygoel y
w nad oes neb wedi edrych ar eu ffonau symudol drwy'r dydd ac eithrio i ffotograffio eu pontydd! Rhaid i unrhyw beth sy'n tynnu pobl ifanc yn eu harddegau oddi ar eu ffôn fod yn ymgysylltiad "Mr Vaudin Ysgol Dwr-Y-Felin
"Yn berffaith ar gyfer ystod eang o ddisgyblion gan gynnwys disgyblion llai galluog, maent wedi gallu dangos sgiliau nad ydynt fel arfer yn amlwg yn yr ystafell ddosbarth" Athro Ysgol Cefn Hengoed
"Roedd y disgyblion yn mwynhau gweithio mewn grwpiau gyda Pheirianwyr Ifanc - sesiwn datrys problemau da"Nicole Morgan Ysgol Glan y Môr
 
Llysgenhadon STEM:"Roedd y disgyblion yn gweithio'n galed iawn ac yn cynhyrchu dyluniadau meddwl da - diwrnod gwych" Gavin Phillips "Roedd gen i wythnos anhygoel yn yr ETC, diolch i bawb a helpodd, fe wnaethoch chi'yr wythnos yn  llwyddiant" Aodhan Teague
Disgyblion:"Mae'n rhywbeth gwahanol ac yn haws i'w ddeall pan mae'n ymarferol" Ysgol Dwr Y Felin
"Brilliant -  y rhan orau oedd yr  hwyl o gael  gweithio fel tîm" Ysgol Cefn Hengoed
"Doeddwn I ‘rioed wedi  meddwl am Beirianneg, doeddwn i ddim yn gwybod fod cymaint o wahanol Beirianwyri gael " Ysgol Cefn Hengoed

STEM y tu hwnt i'r dosbarth.
Cynhaliwyd cynhadledd Ranbarthol ASE Cymru mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar 11 Tachwedd 2017. Mynychodd dros 90 o athrawon cynradd ac uwchradd gyfleoedd i wrando ar yr Athro Justin Dillon, Athro Gwyddoniaeth ac Addysg Amgylcheddol, Prifysgol Bryste, oedd yn archwilio rhai o'r materion sy'n ymwneud â dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth ac yna dilyn amrywiaeth o weithdai a thrafodaeth bywiog, gan gynnwys Robin Mobbs o'r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol, Heather Jackson yn cyflwyno "Dan y Ddaear o'r Amgueddfa Genedlaethol, Dr Anita Shaw yn cyflwyno gweithdy Cynradd a llawer o bobl eraill.
Cyflwynwyd sgyrsiau Byron  hefyd gan Sharon Pascoe, Pennaeth Ysgol Gynradd Fochriw, Susan Quirk, Dylunio a Thechnoleg, Ysgol Glan y Mor, Susan Miles, Coleg Caerdydd a'r Fro a Liz Berry, Ysgol Gynradd Thornhill
Cyflwynodd Dr Rhys Jones, darlithydd, herpedolegydd a chyflwynydd 'Rhys to the Rescue' ei brofiadau ei hun o gyfathrebu gwyddoniaeth a'r angen am lythrennedd mewn gwyddoniaeth gan swyno'r gynulleidfa gyda'i stori bersonol ei hun.
Cyflwynwyd Gwobrau Marc Ansawdd Gwyddoniaeth  i Ysgol Gynradd Fochriw, Ysgol Gynradd Edwardsville ac Ysgol Gynradd Gatholig Sant Pedr yng Nghaerdydd
Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y Gymdeithas ar gyfer Addysg Wyddoniaeth neu PSQM, yna cysylltwch â cerianangharad@ase.org.uk

.   

Cyfleoedd I athrawon a disgyblion

              DysGwrdd Gwell Gwaith Ymarferol

Dydd Iau 25 Ionawr 2018
Coleg Caerdydd a’r Fro, Heol Dumballs Caerdydd CF10 5FE
2pm - 3.30pm   Cyfle anffurfiol i dechnegwyr gwrdd a rhannu syniadau – ac offer. Dewch ag offer ac awgrymiadau gyda chi a gadewch gyda bag yn llawn o adnoddau ac awgrymiadau newydd.
Bydd gweithdy yn cael ei ddarparu gan Scientific and Chemical Supplies. Bydd lluniaeth ar gael yn ystod y prynhawn gan gynnwys cacen!
Sicrhewch ch le yma https://asetechmeetcardiff18.eventbrite.co.uk

4.30pm -6.30pm Cyfle anffurfiol i athrawon gwrdd a rhannu syniadau – ac offer. Dewch ag offer ac awgrymiadau gyda chi a gadewch gyda bag yn llawn o adnoddau ac awgrymiadau newydd.
Prif siaradwr: Stuart Sherman – Sut i gael disgyblion i ymddiddori mewn Gwyddoniaeth Ymarferol. Mae gan Stuart enw da iawn fel hwylusydd, hyfforddwr ac ymgynghorydd ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol. Fe'i cyflogir ar hyn o bryd fel Uwch Gynghorydd Her yng Nghonsortiwm Canolog y De o Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Mae ganddo brofiad helaeth mewn addysg a sefydlwyd ar bum mlynedd ar hugain o addysgu mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru a Lloegr. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn gwella ysgolion, addysgu a dysgu, ac mewn gwyddoniaeth.
Mae cyfle i rannu syniadau - 2 funud neu 7 munud ynghyd â chyfle i rwydweithio.
Cadwch le yma https://asegettingpracticalcardiff.eventbrite.co.uk

              DysGwrdd Gwell Gwaith Ymarferol

Dydd Mawrth 6 Chwefror 2018
Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele LL22 7HD
2pm – 3.30pm. Cyfle anffurfiol i dechnegwyr gwrdd a rhannu syniadau – ac offer. Dewch ag offer ac awgrymiadau gyda chi a gadewch gyda bag yn llawn o adnoddau ac awgrymiadau newydd.
Bydd gweithdy yn cael ei ddarparu gan Scientific and Chemical Supplies. Bydd lluniaeth ar gael yn ystod y prynhawn gan gynnwys cacen!
Cadwch le yma https://asetechmeetabergele18.eventbrite.co.uk
4.30pm – 6.00pm.  Cyfle anffurfiol i athrawon gwrdd a rhannu syniadau – ac offer. Dewch ag offer ac awgrymiadau gyda chi a gadewch gyda bag yn llawn o adnoddau ac awgrymiadau newydd.
Prif siaradwr: i’w gadarnhau. Mae cyfle i rannu syniadau - 2 funud neu 7 munud ynghyd â chyfle i rwydweithio.
Cadwch le yma https://asegettingpracticalabergele18.eventbrite.co.uk

 Gwobrau CREST i Ysgolion Uwchradd

Beth yw’r Gwobrau CREST?

Mae’r Gwobrau CREST wedi bod yn rhedeg ers 30 mlynedd ac erbyn hyn mae dros 30,000 o bobl ifanc bob blwyddyn yn ennill gwobr. Maent yn cael eu rheoli gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain ac yn ymwneud â gwaith prosiect STEM. Gellir eu rhedeg yn ystod amser gwersi neu maen nhw’n ddelfrydol ar gyfer gweithgareddau Clwb STEM. Mae yna wobr ar gyfer pob oed a phob gallu:

  • Gwobr Darganfod – gall disgyblion CA3 ennill gwobr mewn un diwrnod 
  • Gwobr Efydd – mae disgyblion CA3 yn treulio 10 awr ar un prosiect. 
  • Gwobr Arian – mae disgyblion CA4 yn treulio 30 awr ar un prosiect.
  • Gwobr Aur – mae disgyblion CA5 yn treulio 70 awr ar un prosiect. Mae’r gwobrau yn uchel eu parch gan brifysgolion.

Sut galla i redeg Gwobrau CREST?  Mae Gwobrau CREST yn hyblyg gan y gallent fod ar unrhyw bwnc sy’n ymwneud â STEM. Gall athrawon neu fyfyrwyr ddyfeisio prosiect eu hunain, cyn belled â’i fod yn cwrdd â gofynion clir CREST: http://www.crestawards.org/run-crest-awards/assessing-projects/assessment-criteria-for-crest-bronze-silver-and-gold/.

Neu, mae dewis eang o brosiectau parod gydag adnoddau i’w lawrlwytho o wefan CREST, gan gynnwys rhai yn y Gymraeg. Mae dau, Creadigaethau Gwyllt (Wild Creations) ac Atebion Cynaliadwy (Sustainable Solutions) wedi eu hariannu gan Lywodraeth Cymru: http://www.crestawards.org/project-resources/.

Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.crestawards.org/ neu cysylltwch â Llinos yn llinos.misra@see-science.co.uk

Wythnos Wyddoniaeth Prydain.   

Mae cymryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn hawdd iawn, a gallwch chi gymryd rhan mewn llawer o wahanol ffyrdd.
Trefnu digwyddiad. Efallai fod  cynnal digwyddiad eich hun yn ymddangos yn ofidus, ond rydyn ni yma i'ch helpu chi i gyd, o ysgrifennu eich addewid, i wneud cais am grantiau i ddarparu pecynnau gweithgaredd. Mae gennym hefyd ganllawiau 'sut i' i'ch helpu chi i ddechrau a chyngor am ddod o hyd i gyflwynydd.
Rhedeg y System Solar. Crëwyd y ras rithwir gyntaf ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2017 ond cafodd ei ail-lansio oherwydd ei fod mor boblogaidd. Tra'ch bod chi'n aros am Wythnos Gwyddoniaeth Prydain 2018 i gychwyn, beth am dynnu'r llwch oddi ar eich esgidiau rhedeg  a theithio trwy'r gofod gyda ni? Mae Rhedeg y System Solar yn ras 'rhithwir' 10k a oedd yn cynnwys teithio ar draws y System Solar o'r Haul  i Neifion mewn dim ond 10 cilomedr, ynghyd â sylwebaeth gerddorol a sain gan y darlledwr gwyddoniaeth Dallas Campbell.

Mae effaith ac adborth o werth mawr - anfonwch dystiolaeth i ni am ymgysylltu â'r gynulleidfa ehangach!
Ychwanegwch eich adborth eich hun ar unrhyw weithgaredd yma:
https://www.surveygizmo.com/s3/2032517/HUBW-School-Feedback
Effaith ar y bobl ifanc sy'n derbyn pynciau STEM ôl-16: Coleg Merthyr
Mae'r tiwtor Mark Richards yn rhedeg clwb cyfoethogi STEM bob dydd Mercher ar gyfer ôl 16 oed. Yn gofyn am amrywiaeth o yrfaoedd a sesiynau rhyngweithiol, gwirfoddolodd 6 o Lysgenhadon STEM gymorth. Mae'r sesiynau'n amrywio o Ffiseg Niwclear, Diwydiant Gemau a Chyfrifiadureg, Rheoli Prosiectau a Pheirianneg.
Roedd Karl Jones wedi cynnig datblygu Gêm Fideo, gyrfa a oedd wedi symbylu  o'i gefndir yn y Sector Amddiffyn.
"Diolch Sian, roedd Karl yn wych heddiw, Mark Richards"

Prosiectau Cynradd Clwstwr Ysgol Fferylliaeth
Mae Llysgennad STEM James Blaxland yn arwain prosiect cynradd Ysgol Fferylliaeth Caerdydd gyda chefnogaeth 15 o Lysgenhadon STEM.
Mae James yn gweithio ar brosiectau Gwyddoniaeth gyda clwstwr o  5 ysgol gynradd  yng Nghasnewydd. Mae'r prosiectau'n gysylltiedig â'i ymchwil i wrthfiotigau ac eiddo gwrthfiotigau trwy amrywiadau cynhyrchu mêl.
Mae disgyblion wedi cwblhau prosiectau gan gynnwys bacteria sy'n tyfu ar blatiau agar, gan ymchwilio i gynhyrchu gwrthfiotigau a chymharu eiddo gwrthfiotigau. 
Diwrnod hollol anhygoel gyda @TredegarParkPS @GaerPrimary @StWoolosPrimary @GlasllwchP staff mor rhyfeddol, athrawon a phlant. Rwy'n syfrdanu ar yr holl waith caled, ymroddiad a chyfranogi gan bawb sy'n ymwneud â'r prosiect anhygoel hwn. @PharmacyCU @engagewithCU
Dyfernir 'Gwobrau Gwyddonwyr Seren' i'r disgyblion am eu gwaith yn y Clwb Gwyddoniaeth a mynychodd Clybiau Gwyddoniaeth pob ysgol ddiwrnod arddangos yn yr Ysgol Fferylliaeth ym mis Rhagfyr.
"Dyma  ffordd wych o ddod â'n prosiect i ben Diolch @ Cornishman100 @engagewithCU @PharmacyCU @pharmabees
Mae"Brain Games" yn siaradwyr ysbrydoledig i mae y plant wrth eu bodd blantgyda'r posteri a'r  bagiau  - creu cenhedlaeth o blant sydd â diddordeb mewn gwyddoniaeth "
Ysgol Gynradd Clytha
Mae 6B yn cael amser gwych ym Mhrifysgol Caerdydd yn edrych ar ficrobioleg a'r ymennydd @engagewithCU #SchoolScienceClub #EngagewithDrJAB
Ysgol Gynradd Parc Tredegar

Cystadleuthau ac adnoddau
 

CyberFirst yn meithrin talent ifanc – Cystadleuaeth Merched 2018

Mae'r Ganolfan Genedlaethol Diogelwch Seiber (NCSC), rhan o GCHQ, yn datblygu cenhedlaeth nesaf y DU o weithwyr seiber trwy eu bwrsariaethau myfyrwyr, cyrsiau ar gyfer pobl ifanc 11-17 oed a chystadlaethau. Gobeithio y bydd yr ymyriadau hyn yn helpu i feithrin talent ifanc a sicrhau bod menywod yn cael eu cynrychioli'n well ymhlith gweithlu seiber yfory.
Un gystadleuaeth genedlaethol, sy'n cael ei redeg gan NCSC, yw Cystadleuaeth Merched CyberFirst https://www.cyberfirst.ncsc.gov.uk sydd, yn dilyn llwyddiant y llynedd (yn denu dros 8,000 o ferched), yn ôl ar gyfer 2018! Mae hwn yn gyfle unigryw i dimau o ferched ysgol ym Mlwyddyn 8 neu S2, gyda meddyliau chwilfrydig, sy'n hoffi datrys problemau a gweithio fel tîm, i gystadlu mewn dros 100 o heriau diogelwch seiber ar-lein hwyl. Edrychwch am her arbennig y Dirprwy Gyfarwyddwyr hefyd!
Mae'r gystadleuaeth yn rhoi cyfle i ferched hybu eu diddordeb a'u sgiliau mewn diogelwch seiber, waeth beth yw eu gwybodaeth a'u profiad ac mae'n ffordd hwyliog o ddysgu am ddiogelwch seiber a sgiliau ymarfer mewn amgylchedd byd-eang efelychiedig.
·       Timau o hyd at 4 o ferched
·       Blwyddyn 8 / S2
·       Cofrestrwch arlein o 16 Ionawr 2018
·       Noddwr: Pennaeth Gwybodaeth Tîm Proffesiynau y Weinyddiaeth Amddiffyn, ar ran y Ganolfan Genedlaethol Diogelwch Seiber.
Cystadleuaeth arlein yn cychwyn 29 Ionawr 2018, ac yn cau 5 Chwefror 2018. Mwy o wybodaeth yma https://www.cyberfirst.ncsc.gov.uk

Diwrnod Her Faraday – mae ceisiadau ar gyfer 2018-19 ar agor!

Mae Diwrnodau Her Faraday IET yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio, dylunio a chynhyrchu atebion prototeip i broblemau peirianyddol anodd iawn. Ym mhob digwyddiad mae timau'n cystadlu i ennill gwobr drostynt eu hunain a thlws i'w hysgol.
Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac yn cael ei redeg gan ein tîm o weithwyr proffesiynol STEM i roi'r amser i chi ganolbwyntio ar eich myfyrwyr.
Fe'i cyflwynir gan yr IET mewn 68 ysgol a 12 prifysgol Partner Academaidd - yn ogystal â digwyddiadau pellach sydd ar gael yn ôl y gofyn gan arianwyr a noddwyr - mae Diwrnodau Her Faraday yn weithgareddau STEM undydd ar gyfer chwe thîm o chwech o fyfyrwyr. Mae ein Diwrnodau Her tymor 2018-19 wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 8.
Lawrlwythwch y ffurflen gais : http://email.ietinfo.org/c/15mDtZb7keDvTBUut3KC0xMysMv

2018 Gwyliau Cemeg Salters

Mae ceisiadau am Wyliau Cemeg Salters 2018 Salters https://www.saltersinstitute.co.uk/festivals/ nawr yn fyw.
Peidiwch colli allan ar fod yn rhan o uno’r digwyddiadau gwych yma sydd yn:
·       Cyffroi disgyblion trwy wneud cemeg ymarferol
·       Rhoi cyfrifoldeb i ddisgyblion i wneud ymchwiliadau “fel cemegydd go iawn”
·       Annog gwaith tîm a sgiliau datrys problemau annibynnol
·       Rhoi cyfle i athrawon i ryngweithio a bod yn rhan o DPP
Mae croeso i un tîm o bedwar myfyriwr o bob ysgol gymryd rhan o Flwyddyn 7 a / neu 8 yng Nghymru a Lloegr.
Bydd myfyrwyr yn profi dwy her Cemeg ymarferol, arddangosiadau cemegol cyffrous, seremoni wobrwyo gyda gwobrau i ysgolion a gwobrau a thystysgrifau hwyl i bawb sy'n cymryd rhan.
Mwy o wybodaeth a chais arlein yma https://www.saltersinstitute.co.uk/festivals/

Her Bioleg RSB

Mae Her Bioleg y Gymdeithas Fioleg Frenhinol yn agored i bob disgybl ysgol 13-15 oed. Cynhelir cystadleuaeth 2018 rhwng 6-26 Mawrth 2018. Gall athrawon gofrestru myfyrwyr ar gyfer y gystadleuaeth yma hyd y dyddiad cau ar 23 Chwefror 2018.

Mae Her Bioleg yn ysgogi chwilfrydedd myfyrwyr ar gyfer y byd naturiol ac yn eu hannog i gymryd diddordeb mewn bioleg y tu allan i'r ysgol. Bydd cwestiynau'n cael eu gosod ar gwricwlwm yr ysgol, ond bydd y gystadleuaeth hefyd yn gwobrwyo'r myfyrwyr hynny y mae eu gwybodaeth am y pwnc wedi cynyddu trwy ddarllen llyfrau a chylchgronau, gan wylio rhaglenni hanes naturiol, gan gymryd sylw o'r cyfryngau newyddion ar gyfer eitemau o ddiddordeb biolegol, ac yn gyffredinol ymwybodol o'n fflora a'n ffawna naturiol.

Gall ysgolion gynnal yr Her ym mha bynnag ffordd sy'n addas ar gyfer eu disgyblion, gan sicrhau eu bod yn mwynhau cymryd rhan a bod ganddynt ddisgwyliad rhesymol o gydnabod am eu cyflawniadau.
Gwybodaeth ychwaegol
 

Y Sefydliad Ffiseg:
Ffiseg a Chymru; Sgiliau ar gyfer Cenedl

18 Ionawr, 5-7pm. Y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mae’r Sefydliad Ffiseg (IOP) wrth ein bodd yn eich gwahodd i dderbyniad i ddathlu'r gwaith yr ydym ni, ochr yn ochr â'n cydweithwyr, wedi ymgymryd â hwy i wella cyflogadwyedd pobl ifanc yng Nghymru i fwydo i'r angen cynyddol am sgiliau gwyddoniaeth ar draws y wlad.
Bydd y siaradwyr yn cynnwys y Gweinidog dros yr Iaith Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Y Farwnes Eluned Morgan AC, Prif Weithredwr yr IOP Yr Athro Paul Hardaker, Llywydd yr IOP Yr Athro Dame Julia Higgins, Cyfarwyddwr a sefydlwr Science Made Simple, Wendy Sadler MBE a Wyn Meredith, Rheolwr Gyfarwyddwr y Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd.
Sicrhewch eich lle yma neu ebostiwch hannah.norman@iop.org dim hwyrach na 15 Ionawr

Noson Agreed Prentisiaid Crefft Airbus 
25 Ionawr 2018
Coleg Cambria, Ffordd Kelsterton, Cei Connah, Clwyd CH5 4BR,


Mae Airbus yn gwahodd myfyrwyr, rhieni ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn Prentisiaethau Crefft i ymuno â ni yn ein Noson Agored.

Dewch i siarad â Phrentisiaid Airbus cyfredol am yr hyn sydd ei angen i ddod yn un o'n ffitwyr a pheiriannwyr medrus. Bydd cynrychiolwyr o Airbus a Choleg Cambria hefyd ar gael i ddweud mwy wrthych am ein rhaglenni prentisiaeth.

Cynhelir cyflwyniadau am 17:15 a 18:15, a bydd teithiau o weithdai'r coleg yn rhedeg trwy'r nos. Nid oes angen archebu lle; dim ond trowch i fyny

Twitter
Facebook
Website
Ein cyfeiriad yw :

Gweld Gwyddoniaeth

8 Cilgaint St Andreas, Caerdydd CF10 3DD

02920 344727 | www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk - ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk


Eisiau newid sut ydych yn derbyn yr e bost?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*