Cylchlythyr STEM  ar gyfer ysgolion uwchradd yng Nghymru
 Chwefror 2018

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cynnwys
Yn y Cylchlythyr:

 

Gwahoddwch Lysgennad STEM i ddod i’ch ysgol chi                    

Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM i ymweld â'ch ysgol, gallwch wneud eich cais yma neu cysylltwch â Gweld Gwyddoniaeth yn uniongyrchol ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Anfonwch Adborth ar Lysgennad:
Os oes Llysgennad wedi ymweld â’ch ysgol chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch eich cyd-athrawon i ymateb os gwelwch yn dda

Newyddion STEM diweddaraf
BBC Plant Mewn Angen yn dyfarnu £ 8000 i brosiect Cymreig 
Mae BBC Plant Mewn Angen wedi dyfarnu £8,000 mewn cyllid newydd i brosiect Cymreig, fel rhan o Curiosity - partneriaeth newydd sbon gyda Wellcome sy'n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc sy'n dioddef anfantais wneud gwyddoniaeth sy'n ystyrlon ac yn hwyl! 
Mae rownd gyntaf y rhaglen Curiosity wedi dyfarnu 32 o grantiau hyd at £10,000 i ariannu prosiectau ar draws y DU. Nod y rhaglen yw cefnogi pobl ifanc i feithrin eu hyder a'u hunan-barch, datblygu sgiliau bywyd ac ehangu eu gorwelion trwy newid faint o wyddoniaeth a wnânt a sut maen nhw'n ei wneud. Bydd prosiectau'n annog pobl ifanc i fod yn chwilfrydig amdanynt eu hunain a'r byd o'u hamgylch.
Un o'r prosiectau i dderbyn grant Curiosity yw Canolfan Plant Jig-So yn Aberteifi. Bydd Jig-So yn ariannu sesiynau gweithgaredd gwyddoniaeth i blant sy'n byw mewn ardaloedd o amddifadedd yng Ngheredigion, a fydd yn cryfhau'r medrau allweddol tra'n rhoi grym cadarnhaol i blant i ddatblygu eu hyder. Bydd yr arian yn helpu i ddarparu'r Clwb Darganfod Bach, a fydd yn cyflwyno plant hyd at bedair oed i bynciau fel gwenyn, bywyd gwyllt, planhigion a sêr, gan helpu i dyfu eu dealltwriaeth o'r byd o'u hamgylch.
Yn ogystal, bydd y grant newydd yn helpu i ddarparu'r Clwb Gwyliau Curiosity ar gyfer plant pedair i 12 oed yn ystod gwyliau'r ysgol. Bydd y clwb yn helpu'r plant a'r bobl ifanc i ddeall yr hyn y mae gwyddoniaeth yn ei gynnig y tu allan i amgylchedd yr ysgol gyda chyfleoedd i gymryd rhan mewn arbrofion ymarferol.
Bydd y grant hefyd yn galluogi'r Ganolfan Blant Jig-So i dreialu prosiect ailgylchu ‘Bywyd Can', a gyflwynir yng Ngogledd Sir Benfro, a fydd yn cynnwys plant a phobl ifanc mewn sesiynau hwyl sy'n helpu eu dealltwriaeth o bwysigrwydd ailgylchu.
Dywedodd Charlotte Jones, Teuluoedd Iach, Cydlynydd Cymunedau Gwydn yng Nghanolfan Blant Jig-So: "Diolch i'r cyllid newydd gan BBC Plant Mewn Angen, bydd Canolfan Plant Jig-So yn gallu darparu gweithgareddau i blant a phobl ifanc lleol a fydd yn eu cyflwyno i weithgareddau gwyddoniaeth tra'n tyfu eu setiau sgiliau ac yn ehangu eu gwybodaeth o'r byd o'u hamgylch
Meddai Simon Antrobus, Prif Weithredwr BBC Plant Mewn Angen: "Rydym yn gyffrous iawn ein bod yn gallu dyfarnu'r grantiau newydd hyn mewn partneriaeth â Wellcome, a fydd yn annog pobl ifanc dan anfantais ledled y DU i gymeryd ymagwedd gyffrous a chreadigol tuag at wyddoniaeth.”
Ychwanegodd Dr Hilary Leevers, Pennaeth Addysg a Dysgu yn Wellcome: "Rydyn ni'n gwybod y gall cymryd rhan mewn gweithgareddau gwyddoniaeth gyda ffrindiau a chyfoedion wneud gwahaniaethau ym mywydau plant. Yn aml, mae gan blant a phobl ifanc dan anfantais lai o gyfleoedd i gysylltu â gwyddoniaeth felly rydyn ni wrth ein bodd yn partneru gyda BBC Plant Mewn Angen i alluogi'r plant hynny i gael mynediad i wyddoniaeth ac archwilio ei berthnasedd i'w bywydau. "
Bydd y rhaglen Curiosity yn dyfarnu grantiau mewn dwy rownd arall dros y tair mlynedd nesaf. Bydd ceisiadau am y rownd nesaf o grantiau'n agor o Hydref 2018, gyda gwybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen sydd ar gael o Haf 2018.
I ddarganfod mwy am Curiosity neu unrhyw raglenni grantiau BBC Plant mewn Angen, ewch i bbc.co.uk/Pudsey.
Diwrnod Dathlu CREST yn Ysgol Pentrehafod

Bu dosbarth o ddisgyblion blwyddyn 8 yn Ysgol Pentrehafod, Abertawe yn ffodus i gael y cyfle o gymryd rhan mewn Diwrnod Darganfod i ddathlu Gwobrau CREST yng Nghymru yng nghwmni Katherine Mathieson, Prif Weithredwr Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain - y corff sydd yn darparu Gwobrau CREST - a Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip, Llywodraeth Cymru.

Yn addas iawn, dewiswyd thema Gymreig i'r Diwrnod Darganfod gyda'r weithgaredd Creadigaethau Gwyllt a ddatblygwyd yn arbennig i gydfynd â chwricwlwm Cymru gyda nawdd gan Lywodraeth Cymru.

Mae Creadigaethau Gwyllt yn herio myfyrwyr i weithio fel tîm i ddathlu eu diwylliant a’u treftadaeth drwy ddylunio a chreu model, cerflun neu osodiad STEM. Nod Creadigaethau Gwyllt yw ysbrydoli myfyrwyr i ddefnyddio eu dychymyg, i freuddwydio ar raddfa fawr, a darganfod eu bod yn gallu creu unrhyw beth bron iawn o roi eu meddyliau ar waith!


Roedd amrywiaeth da o greadigaethau gan ddisgyblion Pentrehafod yn amrywio o themau Cymreig pêl rygbi a dreigiau i rai mwy lleol fel Joe's Ice Cream!
Mwynhaodd pawb yn fawr ac ar ddiwedd y diwrnod roedd y disgyblion yn llawn haeddu eu tystysgrifau CREST. 
Cyfleoedd I athrawon a disgyblion

Sadwrn Gwyddoniaeth Gret
Dydd Sadwrn  10 Mawrth, 2018 12-4pm

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Heol Ystumllwynarth, Abertawe
Prynhawn yn llawn o arddangosiadau ysbrydoledig, gweithgareddau ymarferol ac arbrofion mewn partneriaeth â Oriel Science, Prifysgol Abertawe. Bydd Oriel Science yn cymryd cipolwg ar fyd  ymchwil y Brifysgol, yn eu creu arddangosfeydd grymus ac yn eu gosod mewn lleoliadau dramatig gyda'r nod o ymgysylltu, addysgu ac ysgogi.
Bydd y prosiect yn cynnal arddangosfeydd pop-up cyntaf o amgylch y ddinas yn seiliedig ar ymchwil gwyddoniaeth a themâu gwyddonol ehangach Prifysgol Abertawe sy'n cynnwys ei pherthnasedd i fywyd bob dydd, gyda'r nod hirdymor o sefydlu man arddangosfa barhaol yn y ddinas erbyn 2020.

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn lansio rhaglen 'talent STEM' newydd

STEM Talent


Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi lansio rhaglen 'talent STEM' newydd sy'n galluogi myfyrwyr chweched dosbarth i astudio modiwl gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg Y Brifysgol Agored yn ystod eu hastudiaethau. Datblygwyd y fenter mewn partneriaeth â rhwydwaith Ymestyn yn Ehangach Cymru gyfan.

"Rydym wrth ein bodd ein bod, trwy'r prosiect hwn, yn gallu cynnig cyfleoedd i fwy o fyfyrwyr o Gymru, gan gynnwys y rhai o gefndiroedd difreintiedig, i astudio gyda'r Brifysgol Agored i gefnogi eu trosglwyddiad i Addysg Uwch."

Eleri Chilcott, Rheolwr Ehangu Mynediad, Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Bydd y rhaglen yn helpu myfyrwyr i wella eu gwybodaeth yn eu pwnc STEM dewisol a datblygu dealltwriaeth o sut brofiad yw hi i astudio yn y brifysgol. Bydd hefyd yn rhoi tystiolaeth iddynt a all helpu i gryfhau eu ceisiadau UCAS a'u helpu i sefyll allan wrth ymgeisio am gyrsiau prifysgol cystadleuol.

Fel rhan o'r rhaglen hon, mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig bwrsariaethau i fyfyrwyr o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol i astudio un o'r cyrsiau hyn am ddim.

I ddarganfod mwy ac am fanylion ar sut i wneud cais ewch i'n tudalen STEM Talent 

 

Wythnos Wyddoniaeth Prydain.   


Mae cymryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn hawdd iawn, a gallwch chi gymryd rhan mewn llawer o wahanol ffyrdd. Edrychwch ar Run at the Deep. Cynhyrchwyd mewn partneriaeth â Six to Start, y tîm y tu ôl i Zombies, (gêm ffitrwydd ffonau smart mwyaf poblogaidd y byd). Mae Run to the Deep yn app sy'n r sy'n crynhoi taith o arwyneb y môr i Ffos Marianas - y rhan fwyafaf  dyfn o'r môr - wrth i chi redeg pellter o dros 10km. Mae'r archwiliwr Pierre-Yves Cousteau, mab yr archwiliwr enwog Jacques Cousteau, yn adrodd y ras rithwir, gan roi manylion creaduriaid estron, morluniau anhygoel, a straeon archwilio dynol wrth i chi "ddisgyn" i lawr y môr.

Jam Deuluol Raspberry Pi
Dydd Sadwrn 3 Mawrth 2018

Ysgol Gyfrifiadureg a Gwybodeg, Adeiladau'r Frenhines, Y Parade, Y Rhath, Caerdydd CF24 3AA
Academi Feddalwedd Genedlaethol (Prifysgol Caerdydd) 11 Devon Place, Casnewydd. NP20 4NW

Ymunwch â ni am "Family Jam" fel rhan o benwythnos Pen-blwydd Mawr Sefydliad Raspberry Pi, digwyddiadiad  a gynlluniwyd i sicrhau fod teuluoedd yn rhan o dechnoleg ac yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o beirianwyr meddalwedd. Bydd y digwyddiad yn cynnwys sesiynau dysgu a gweithdai, ac yn arddangos cyflwyniadau sy'n cwmpasu Scratch, Python a thechnoleg gwisg gyda gwobrau ar gael ar gyfer yr atebion gorau a mwyaf arloesol a bagiau  i bawb!
Nod y digwyddiad yw helpu i annog teuluoedd i weithio gyda'i gilydd i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a gweithio mewn tîm, ac ar yr un pryd yn dathlu pen-blwydd Sefydliad Raspberry Pi. Gall ffrindiau o bob cwr o Gymru gofrestru i fynychu i rannu yn y 'dechnoleg' a datblygu sgiliau newydd.
Anogir y cyfranogwyr i ddefnyddio ystod o ddulliau i greu meddalwedd i gwrdd â nifer o heriau, a byddant yn cael eu barnu ar ba wreiddiol yw'r creadigrwydd, a pha mor effeithiol y mae wedi'i gynllunio gyda chynulleidfa darged mewn golwg. Mwy yma

Raspberry Pi

Mae effaith ac adborth o werth mawr - anfonwch dystiolaeth i ni am ymgysylltu â'r gynulleidfa ehangach!
Ychwanegwch eich adborth eich hun ar unrhyw weithgaredd yma:
https://www.surveygizmo.com/s3/2032517/HUBW-School-Feedback 
Gwegysylltiadau
Cynhaliodd Ciara Bomford Gyrfa Cymru nifer o wegysylltiadau Llysgenhadon STEM
Yr un mwyaf diweddar oedd Jess Morgan- https://youtu.be/Rux5ifx3h08
Hi Jess, Diolch yn fawr iawn am eich gwegyswllt ar Beirianneg. Roedd yn fywiog iawn ac yn ysbrydoledig.
Cyfweliadau ysgubol yn Bryn Celynnog
Hi Sian, dim ond eisiau diolch yn fawr i chi  am anfon fy nghais am gefnogaeth ar gyfer y Cyfweliadau Byr ym Mryn Celynnog - rydym wedi cael ymateb da gan rai llysgenhadon gwirioneddol ddiddorol ac arbenigol na fyddai fel arfer yn mynychu felly mae hynny'n wych !  Joanne OKeefe Gyrfa Cymru
Ysgol Gynradd Y Ddraig
"Rwy'n edrych am Lysgennad STEM arall i ddod i mewn i'r ysgol ar gyfer dau ddosbarth Blwyddyn 6 yn Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg i gefnogi ein pwnc y Galon a'r Gwaed. Rydym wedi cael Llysgennad STEM o'r blaen i ddarparu gweithdai am y system gylchredol a bu yr ymweliadau yn llwyddiannus iawn i ysgogi a rhannu arbenigedd gyda'r plant. Gwerthfawrogir eich help yn fawr. Athrawes Lisa Crowther "
Llysgennad STEM Hayley Pincott
Dechreuais fy rôl fel Llysgennad STEM ychydig dros flwyddyn yn ôl ac rwyf wrth fy modd yn hyrwyddo gwyddoniaeth a beth rwy'n ei wneud i blant. Rwyf  wedi ymweld â chwpl o ysgolion cynradd lle'r ydym wedi edrych ar strwythur y gwaed, a arweiniodd at ymarfer ymarferol i ymchwilio i rym mewngyrchol, roedd hyn yn caniatáu imi esbonio sut y defnyddir y broses hon mewn labordy biocemeg i ddadansoddi samplau gwaed.
Rydym hefyd wedi tyfu diwylliannau i weld beth sydd yn ein hamgylchedd, a rhoddodd hyn  y cyfle i mi esbonio pwysigrwydd ymwrthedd gwrthficrobaidd, sut y gall bacteria fod yn dda i ni, ac nad yw pob bacteria yn ddrwg. Roedd y sesiwn ficrobioleg yn ein galluogi i edrych ar reolaeth heintiau a sut mae angen i ni olchi dwylo'n iawn er mwyn atal pobl fregus rhag gwaethygu. Un sesiwn ymarferol y mae'n ymddangos fod plant yn ei fwynhau  yw edrych ar gelloedd eu ceg. Rwy'n credu eu bod yn mwynhau eistedd i lawr o flaen microsgop. Mae'r mwyafrif o'r plant yn ymddiddori mewn  patholeg y gell, ond mae'n rhaid i mi fod yn ymwybodol o'm cynulleidfa a dwi'n hidlo faint yr wyf yn ei ddweud wrthynt am yr hyn y mae fy swydd yn ei olygu.
Rwyf am i blant ddeall beth mae gwneud gwaith gwyddonol yn ei olygu ac nad oes rhaid i chi bob amser fod y person mwyaf galluog yn y dosbarth.  Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gofyn llawer o gwestiynau, ac rwyf yn eu hannog i wneud hynny yn y sesiynau rwyf yn eu trefnu, ac yn barod i ateb y cwestiynau hynny.

Cystadleuthau ac adnoddau
 

Cystadleuaeth RAF100

Mae Cystadleuaeth RAF100 yn gyfle i bobl ifanc ddweud stori am leoliad RAF a dod â’u dealltwriaeth o hanes a ffiseg at ei gilydd

Mae hanes yr RAF yn dangos sut mae pobl a’u hanghenion wedi gwthio datblygiad gwyddonol. Sut y gall gwybodaeth am y bobl hynny a’r dechnoleg y buont yn gweithio gyda’u gwthio i feddwl am ddatblygiadau ar gyfer y dyfodol?

Ar y wefan hon mae map rhyngweithiol yn dangos holl ganolfannau’r RAF yn y DU ac un arall o’r holl ganolfannau RAF a ddefnyddir yn fyd-eang. Mae’r mapiau’n dechrau o gyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf hyd heddiw. Ar hyn o bryd mae’r mapiau hyn yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol iawn am bob un o’r canolfannau yn unig. Hoffem i ysgolion a grwpiau ieuenctid ddarparu’r wybodaeth am y canolfannau.

Yn ogystal â helpu i adrodd stori pob canolfan, mae’r gystadleuaeth yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddod â’u dealltwriaeth o sut mae syniadau a thechnoleg wyddonol wedi datblygu mewn hanes i archwilio datblygiadau technolegol cyfredol a dyfodol a allai lunio’r RAF a byd sifil o y dyfodol.

Mae’r gwobrau’n cynnwys cyfleoedd i fynychu digwyddiadau coffa yn ystod y flwyddyn canmlwyddiant, yn ogystal ag gwobrau i’r ysgol.

Bydd y gystadleuaeth yn rhedeg gyda thri chategori grŵp oedran: 11-14; 14-18 ac 11-18.

Dyddiadau cau: mae’r gwobrau wedi’u lledaenu dros 2018 ac yn cynnwys tocynnau i ddigwyddiadau, felly mae yna dri chyfle i ennill gwahanol wobrau:

  • Bydd dyddiad cau 1: yn cau ar 30 Mawrth 2018
  • Bydd dyddiad cau 2: yn cau ar 11 Mehefin 2018
  • Bydd dyddiad cau 3: yn cau ar 30 Tachwedd 2018

Gall ysgolion / grwpiau ieuenctid ac ati gyflwyno cymaint o gofnodion ag y dymunant ar gyfer pob un o’r o’r dyddiadau cau, ond dim ond unwaith y gellir cyflwyno pob cofnod (darn ymchwil / ffilm ac ati).

Scrub Up on Science Challenge 2018

Cyfle I bobl ifanc yn archwilio cemeg swigod ac ewyn a gyda Sialens ‘Scrub Up on Science 2018’

Mae Cymdeithas y Gwyddonwyr Cosmetig yn herio pobl ifanc 11-16 oed i roi eu talentau creadigol a gwyddonol ar brawf trwy’r wneud Her Gwyddoniaeth.

Mae The Scrub up on Science Challenge, a lansiodd Cymdeithas y Gwyddonwyr Cosmetig yn 2014, yn gofyn i bobl ifanc greu swigen bath neu bom bath, ac mae’n cyflenwi y cynhwysyn am ddim – y cyfansoddyn cemegol arbennig sy’n gyfrifol am swigod sebon. Gan ddefnyddio’r cynhwysyn mae myfyrwyr yn anelu at greu yr ewyn hiraf, y fizz mwyaf cyffrous, neu’r swigod mwyaf.

Gall ysgolion archebu y cynhwysyn am ddim o’r wefan Scrub Up on Science. I gystadlu yn y gystadleuaeth, bydd angen i gyfranogwyr hefyd greu fideo byr neu gyflwyniad PowerPoint sy’n disgrifio eu syniad ac yn dangos eu dealltwriaeth o’r wyddoniaeth y tu ôl iddo. Gellir cyflwyno pob cais drwy’r wefan, cyn y dyddiad cau ar ddydd Llun 27 Ebrill 2018.

Bydd yr ennillwyr terfynol yn cael eu gwahodd I’r Amgueddfa Wyddoniaeth a Diwydiant ym Manceinion ar 20 Mehefin 2018 i ail-greu eu cynnyrch i’r beirniaid.

Bwriad yr Her Gwyddoniaeth yw adeiladu diddordeb pobl ifanc yn STEM trwy godi ymwybyddiaeth o lwybrau gyrfa llai adnabyddus. Gall ysgolion ofyn am wyddonydd cosmetig o’r Gymdeithas Gwyddonwyr Cosmetig I ymweld. Gyda’r ysgol, er mwyn rhoi cipolwg diddorol i fyfyrwyr ar fyd gwaith yn y diwydiant colur.

Am ragor o wybodaeth am Sialens Scrub Up on, ewch i: www.scrubuponscience.co.uk/competition

Am ragor o wybodaeth am Gymdeithas Gwyddonwyr Cosmetig, ewch i: www.scs.org.uk

Uncover Copper

Ydych chi’n fyfyriwr 11-16 oed yn y DU? A hoffech chi’r cyfle i ennill £ 100 (ynghyd â £ 500 ar gyfer eich ysgol) trwy archwilio rôl hanfodol copr yn ein presennol a’n dyfodol? Darllenwch ymlaen!

Mae copr yn ein hamgylchynu. Mae’n ein ffonau a’n tabledi, waliau ein tai, ein hysbytai a hyd yn oed y tu mewn i’n cyrff, ond anaml y byddwn yn sylwi arno. Mae’r gystadleuaeth hon yn galw ar fyfyrwyr i ddatgelu copr, gan ei cheisio mewn adeiladau, iechyd a meddygaeth, a chymhwysiadau newydd mewn ynni adnewyddadwy a systemau trafnidiaeth gynaliadwy.

Mwy yma. Y dyddiad cau yw 25 Mai 2018. Cyhoeddir yr enillwyr ym mis Mehefin.

Gwobrau Athrawon Ffiseg

Mae athrawon yn cyfrannu swm enfawr i unrhyw gymdeithas, ond weithiau nid ydynt yn cyflawni’r gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu.

Mae’r gwobrau Athrawon Ffiseg, a sefydlwyd ym 1986, yn dathlu llwyddiant athrawon ffiseg yr ysgol uwchradd sydd, trwy eu harferion rhagorol yn yr ystafell ddosbarth, wedi codi cyflwr ffiseg a gwyddoniaeth mewn ysgolion. Mae unigolion yn cael eu hanrhydeddu ochr yn ochr â gwyddonwyr ymchwil a diwydianwyr nodedig. Yn y modd hwn, rydym yn cydnabod, heb athrawon pwrpasol, na fyddai unrhyw gymuned ymchwil ffiseg na sylfaen dechnolegol yn ein cymdeithas.

Ar gyfer Cymru, gallwch lawrlwytho ffurflen enwebu a chanolwyr ar y cyd yma. Y dyddiad cau yw 1 Ebrill 2018.

Gwybodaeth ychwaegol
 

Her STEM AM DDIM
 


Ditch the Dirt

Wedi'i anelu at ddisgyblion 8-14 oed, gosodir yr her yn Turkana, Kenya lle mae dwy ran o dair o'r boblogaeth yn dibynnu ar gasglu dŵr halogedig o dyllau dŵr daear. Mae Ditch the Dirt yn herio disgyblion i ddylunio, modelu a phrofi hidlyddion dŵr i gael gwared ar y 'baw' o ddŵr, yna ymchwilio i ffyrdd i'w gwneud yn ddiogel i'w yfed. Gall y disgyblion hefyd ddefnyddio'r her i ennill Gwobr Darganfod CREST.Pecynnau Adnoddau
Wythnos  Wyddoniaeth Prydain Y mis hwn, bydd ein  siop ar-lein newydd ar agori, lle gallwch gael adnoddau marchnata arbennig ar gyfer Wythnos Gwyddoniaeth Prydain. Mae rhai o'r adnoddau hyn hefyd ar gael i'w lawrlwytho am ddim trwy wefan Wythnos Wyddoniaeth Prydain.

Twitter
Facebook
Website
Ein cyfeiriad yw :

Gweld Gwyddoniaeth

8 Cilgaint St Andreas, Caerdydd CF10 3DD

02920 344727 | www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk - ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk