STEM Ambassador Hub Wales Newsletter February 2017

Cylchlythyr STEM i ysgolion uwchradd yng Nghymru                                 Chwefror 2017
Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.


IPSEN Biopharm yng Nghanolbarth Cymru
Diwrnod Pontio Cynradd Bryntirion
Diwrnod Merched Mewn Gwyddoniaeth
How to hack your home
DysGwrdd  ASE   
Labordy Ffiseg Rhithwir!
Newid dyfodol yn CAT yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2017
Arctic Live,
Pump i Sydney
OUR Future Energy 
Gwobr Longitude Explorer 
Her Tîm Mathemateg UKMT
Her Bright Ideas
Cystadleuaeth ‘Ffocws ar Wyddoniaeth’ URDD 2017

Cystadleuaeth Raspberry Pi

Gwahoddwch Lysgennad STEM i ddod i’ch ysgol chi

Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM i ymweld â'ch ysgol, gallwch wneud eich cais yma neu cysylltwch â Gweld Gwyddoniaeth yn uniongyrchol ar ambassadors@see-science.co.uk.

Anfonwch Adborth ar Lysgennad

Os oes Llysgennad wedi ymweld â’ch ysgol chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch eich cyd-athrawon i ymateb os gwelwch yn dda.

Newyddion STEM Diweddaraf
Effaith IPSEN Biopharm ar draws Canolbarth Cymru
Mae Ipsen Biopharm yn gwmni Fferyllol Ffrangeg mawr. Mae ganddynt safle Cymreig wedi'i lleoli yn Wrecsam ac rydym yn freintiedig i gael 6 Llysgennad STEM yn weithredol ar y safle. Mae'r cwmni'n cynhyrchu cynhyrchion fferyllol gan gynnwys triniaethau ar gyfer canser y prostad, sbasmau cyhyrau a methiant twf ymhlith plant.
Sylweddolwyd llwyddiant lleoliad strategol y tîm hwn o Lysgenhadon  pan gysylltodd Dave Bass, Pennaeth Bioleg yn Ysgol Uwchradd Y Trallwng  yn gofyn tybed os oedd modd cael sesiwn ar 'Cymwysiadau Bioleg yn y Gweithle'.
Roedd Llysgenhadon Ipsen eisoes wedi mynychu digwyddiad gyrfaoedd, ond roedd y sesiwn hon yn gofyn am ddatblygu gweithdy i wneud y sesiwn yn ryngweithiol ac atyniadol ar gyfer disgyblion Bl 10. Trwy drafodaeth ddefnyddiol rhwng Dave a thîm Ipsen o dan arweiniad Kevin Owen, llwyddwyd i wneud hynny.
Roedd y sesiwn yn cynnwys:
 • Athro Dave Bass wedi gwisgo i fyny yn yr offer PPE ar gyfer gweithgynhyrchu fferyllol.
 • Sgwrs gan Ipsen ar fywyd fel Biolegydd proffesiynol sy'n arbenigo mewn Microbioleg
 • Cafodd 3 disgybl y cyfle i fod yn ‘gowned up’ i efelychu gweithio mewn amgylchedd di-haint
 • Her yn steil CSI ar gyfer pob tîm o ddisgyblion - gan ddefnyddio cliwiau microbioleg i ymchwilio i effeithiau halogiad microbaidd ar bobl a chynhyrchion
Mae'r sesiwn yn enghraifft o gymorth a chynllunio ar y cyd: cydlynydd Llysgenhadon STEM yn cyrchu arbenigedd, hyfforddiant Llysgenhadon yn y cyfarfod sefydlu; trafodaeth ardderchog a chynllunio gyda'r athro ac ymroddiad athrawon a Llysgenhadon i gyflwyno sesiwn wedi ei deilwra i amcanion yr athro.
  "Roedd yn sesiwn wych a dweud y lleiaf! Cawsom ein syfrdanu gan y croeso a chan y rhyngweithio gyda'r disgyblion. Mae'n taflu lefel newydd o barch tuag at y gwaith caled y mae athrawon yn ei roi" Kevin Owen

Diolch enfawr i Kevin a'i dîm am y gweithgaredd STEM .... blwyddyn 10 wedi mwynhau yn fawr ... nifer ohonynt wedi gwneud sylwadau "mae wedi gwneud iddynt feddwl yn wahanol am yrfaoedd gwyddoniaeth." Roedd y brwdfrydedd a ddangoswyd gan yr holl grŵp o Ipsen yn heintus ac roedd y weithgaredd a’r adnoddau wedi eu cynllunio mor dda na allwn i gredu mai hon oedd eu ymweliad cyntaf i ystafell ddosbarth” Dave Bass Pennaeth Bioleg Trallwng

 
Diwrnod Pontio Cynradd Bryntirion
Bob blwyddyn mae Ysgol Bryntirion yn gwahodd yr Ysgolion Cynradd sy’n eu bwydo er mwyn cyflwyno’r ysgol i'r disgyblion trwy amryw o weithgareddau ymarferol. Mae Llysgenhadon STEM yn cyflwyno'r gweithdai Gwyddoniaeth a Pheirianneg mewn sesiynau  30 munud. Eleni roedd y gweithgareddau 'STEM' yn cynnwys: Llysgenhadon STEM o: Tenovus gyda gêm ar eneteg ac ymchwil i ganser; Jon Laver gydag arddangosiadau ar Electroneg a Sian Ashton gyda sesiwn ar Diabetes a phrofi samplau wrin ffug ar gyfer glwcos. Roedd yr athrawon yn llawn brwdfrydedd am effaith y modiwlau gwyddoniaeth ar y disgyblion - mae llawer o ddisgyblion yn awyddus i ddatblygu eu diddordeb mewn gwyddoniaeth ymarferol wrth gyrraedd yr ysgol uwchradd. 
Cyflwynwyd 6 o sesiynau i 250 o ddisgyblion Blwyddyn 6. Yn y llun mae Ysgolion Trelales a Maes Yr Haul yn y sesiwn brofi Diabetes a Tenovus yn eu gweithdy Cell Iach.
Roedd sylwadau’r athro yn wych: "Mwynhaodd Blwyddyn 6 diwrnod blasu gwyddoniaeth fel rhan o'u trosglwyddo i'r ysgol gyfun."
“ Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran ddoe. Roedd yn llwyddiant mawr ac rydym wedi cael llawer o adborth llafar cadarnhaol.
Heb eich caredigrwydd, gan roi eich amser eich hun, ni fyddai hyn wedi bod yn bosib." Helen Workman Cydlynydd Gwyddoniaeth Ysgol Bryntirion                                                                    
“Cefais amser gwych gyda disgyblion @BryntirionComp. Diwrnod Blasu Gwyddoniaeth - siarad am gadw ein celloedd yn iach" Llysgennad STEM Lisa Whittaker 

 
 
Cyfleoedd i ddisgyblion ac athrawon


         

9yb – 3yh, Dydd Llun 13 Mawrth             Y Senedd, Caerdydd
Sicrhewch leoedd i’ch ysgol nawr!  
Cysylltwch â Evelyn Forsyth-Barnett ar 07885864839 neu e.forsyth-barnett@wisecampaign.org.uk

Ar y diwrnod...
 • Ymwelwch â Techniquest, y ganolfan darganfod gwyddoniaeth Gymreig a’r Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 
 • Gwrandewch ar y Frenhines Anne yn siarad yn ei rôl fel Noddwr Brenhinol WISE. 
 • Cewch eich ysbrydoli gan stori bersonol Cadeirydd WISE, Trudy Norris-Grey o Abertawe, sydd yn rheolwr gyfarwyddwr datblygu busnes byd-eang ar gyfer y sector cyhoeddus i Microsoft. 
 • Cymerwch ran mewn gweithdy Pobl Fel Fi a chwrdd â modelau rôl benywaidd ifanc o gwmniau sydd yn noddi’r digwyddiad megis Network Rail, Dŵr Cymru a GE Aviation: darganfyddwch beth yn union maen nhw’n ei wneud a pham maen nhw wrth eu boddau gyda’u swyddi!

How to hack your home
Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, CF10 3NP  13 Mawrth

 • Ysgolion: 1.30 – 2.30yh. Am ddim ond rhaid archebu lle ymlaen llaw
 • Teuluoedd: 6.30 – 7.30yh. Pris: £10.00 – £12.00

Yn y sioe deuluol ryngweithiol hon a ysbrydolwyd gan Ddarlithoedd Nadolig byd-enwog y Sefydliad Brenhinol bydd y peiriannydd trydanol Danielle George yn dangos i chi sut i ddefnyddio eich dychymyg i gymryd rheolaeth o'r dyfeisiau a ddefnyddiwn bob dydd. Gyda arbrofion byw, darganfyddwch sut i gymryd rheolaeth o'r dyfeisiau rydych yn eu defnyddio bob dydd a chyflawni pethau anhygoel. Mae hyn yn chwarae o gwmpas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain!

Am fwy o wybodaeth ac i archebu tocynnau, cliciwch yma.

DysGwrdd  ASE     
Mawrth 2il 2017 5yh

Coleg Catholig Dewi Sant, Heol Ty Gwyn, Caerdydd CF23 5QD

DysGwrdd Wiki : http://tinyurl.com/jdn9rfd

I archebu lle trwy Eventbrite ewch i https://aseteachmeetcardiff2017.eventbrite.co.uk

Beth yw DysGwrdd?
DysGwrdd  yw cyfarfod anffurfiol i'r rheini ohonom sy'n frwdfrydig am ddysgu ac addysgu ac sy'n awyddus i rannu syniadau. Mae croeso i bawb rannu dulliau y maent wedi treialu yn eu hystafelloedd dosbarth ar thema o ddata.
Ein Prif Siaradwr!
Mr Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (HMCI). ESTYN.
Ymgysylltwch ar Twitter: Cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad gwnewch yn siŵr eich bod yn trydar gan ddefnyddio’r hashnod #TMASE i ymgysylltu â ni.
Beth fedrwch chi ei wneud? Let's Talk Data Gallwch ddod a dysgu rhywbeth newydd neu gallwch rannu rhywbeth fyddai o fudd i eraill. Gallwch sgwrsio’n anffurfiol dros baned, roi cyflwyniad pum munud neu arwain sgwrs o amgylch bwrdd.
Does dim rheidrwydd i gyflwyno unrhyw beth ond os oes diddordeb gennych mewn dod, unai fel siaradwr neu wrandawr,
archebwch le arlein neu i drafod ymhellach cysylltwch â Cerian Angharad (cerianangharad@ase.org.uk)

Labordy Ffiseg Rhithwir!
Ysgol St Cyres Comprehensive,Penarth
 Dydd Llun, Mawrth 13eg 2017     4.15yh – 6.00yh

Ydych chi erioed wedi ei chael yn anodd i esbonio cysyniad anodd mewn ffiseg? Ydych chi eisiau gwneud arbrawf yn y dosbarth ond dyw’r offer ddim ar gael? Mae gan y Labordy Ffisegol Rhithwir tua 220 o arbrofion rhyngweithiol sydd wedi eu defnyddio yn llwyddiannus yn y dosbarth gan athrawon yn ogystal â gan ddisgyblion unigol. Mae’r rhaglenni wedi eu hysgrifennu i gefnogi gofynion TGAU, AS a lefel A mewn Ffiseg.
Gall athrawon gael copi am ddim o'r meddalwedd drwy fynychu'r gweithdy yma. 
Mae’n hanfodol archebu lle. I archebu lle dilynwch y ddolen https://vplstcyres.eventbrite.co.uk neu ffoniwch 07870351212.

Gwobrau Dathlu ENTHUSE

Mae Gwobrau Dathlu ENTHUSE yn cydnabod effaith DPP ar draws yr holl bynciau STEM, ac ar draws rhwydwaith gyfan STEM Learning.

Mae'r gwobrau yn cael eu cyflwyno bob blwyddyn i ddathlu'r effaith y mae athrawon, technegwyr a staff cymorth yn ei gael ar fyfyrwyr, cydweithwyr, ysgolion, colegau a chyfoedion.
Eleni, rydym yn cydnabod effaith yr holl DPP ar draws ein rhwydwaith, boed yng Nghanolfan Genedlaethol STEM Learning yn Efrog, trwy bartneriaid yn yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, neu drwy ein rhwydwaith o Bartneriaethau Dysgu Gwyddoniaeth; ac a gymerodd le yn eich ysgol, mewn lleoliad arall, neu ar-lein. Mae eich DPP mewnol eich hun yn cyfrif hefyd.
Rydym hefyd wedi ei gwneud yn yr un mor hawdd i enwebu cydweithiwr ag i wneud cais eich hun, ar gyfer arweinwyr adran neu ysgol sydd am gydnabod ansawdd eu staff.
Ym mis Ebrill 2017 fe fydd cyfres o ddigwyddiadau gwobrau lleol yn yr Alban, Cymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr. Yna bydd yr enillwyr ym mhob un o’r digwyddiadau rhanbarthol hyn yn cael eu gwahodd i ddathliad cenedlaethol yn Nhy’r Cyffredin ym mis Gorffennaf 2017.

Ceisiadau ar agor nawr hyd at Mawrth 5 2017. Nodwch y dylid gwneud ceisiadau ar-lein.

Newid dyfodol yn CAT yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2017

Gyda Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2017 yn prysur agosáu mae’r adran addysg yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT) yn gyffrous iawn i gyhoeddi eu rhaglen tri diwrnod o sgyrsiau, teithiau a gweithgareddau sy'n seiliedig ar "Newid Dyfodol".
Wedi ei deilwra i weddu i grwpiau ysgol / coleg unigol, bydd y rhaglen ryngweithiol yn annog trafodaeth a meddwl beirniadol sy'n ymateb i faterion sy'n ymwneud â newid hinsawdd. Bydd disgyblion yn dod oddi yno gyda agwedd sy'n canolbwyntio ar atebion ar ôl ymgysylltu â'r effeithiau a materion yn ymwneud â newid hinsawdd leol a byd-eang. Byddant hefyd yn edrych ar yr hyn y gallai'r DU ei wneud i leihau allyriadau carbon, y potensial o leihau'r defnydd o ynni, ynni adnewyddadwy, newidiadau yn y defnydd, yr effeithiau amrywiol o ddewisiadau bwyd, dyluniad a deunyddiau a llawer o bynciau eraill sy'n gysylltiedig â dewisiadau unigol a chymdeithasol.
Bydd y gweithdai rhyngweithiol yn cael eu cyflwyno ar lefel briodol yn dibynnu ar oed a dealltwriaeth cefndir.
Dyddiad y digwyddiad: 14 Mawrth 10: 00-14: 00
Dyddiad y digwyddiad: 15 Mawrth 10: 00-14: 00
Dyddiad y digwyddiad: 16 Mawrth 10: 00-14: 00
 
Cysylltwch â Gabrielle Ashton yn CAT am fwy o wybodaeth, prisiau ac i gadw lle.
Gabrielle Ashton
Gweinyddwres Addysg / Education Gweinyddwres

education@cat.org.uk
01654 705983
http://learning.cat.org.uk/
https://www.britishscienceweek.org/events/changing-futures/

 • Ymunwch gyda  Arctic Live, y digwyddiad blynyddol a fydd yn eich cysylltu chi a'ch ystafell ddosbarth ag aelodau alldaith wedi'i lleoli yng Ngorsaf Ymchwil Arctig y DU ar Svalbard, yn Ny Ålesund, treflan parhaol mwyaf gogleddol y byd. Ynghyd â'r adnoddau gwobrwyedig Frozen Oceans, mae’r digwyddiad yn brofiad unigryw a diddorol sy'n gallu tanio angerdd myfyrwyr ar gyfer gwyddoniaeth a'r amgylchedd yn fyd-eang.

• Gallwch archebu sesiwn Skype byw un-i-un am ddim gyda gwyddonydd o Arolwg Antarctig Prydain neu ymchwilydd pegynol yn y DU.
• Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer gwers Youtube Live gydag aelod o'r alldaith Arctig yn Svalbard.
• Bydd pecyn digidol gyda chanllawiau ar sut i gael y gorau o’r profiad hwn yn barod i'w lawrlwytho yn fuan.
Ewch i'r dudalen Arctic Live 2017 a chofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn fydd yn digwydd rhwng 7-10 Mawrth a 13-16 Mawrth
 

Pump i Sydney


Gwyddoniaeth Anhygoel, Profiad Anhygoel
Ym mis Gorffennaf 2017, bydd yr Ysgol Gwyddorau Rhyngwladol (ISS) yn casglu 150 o fyfyrwyr gwyddoniaeth gorau o naw gwlad (Awstralia, Tsieina, Japan, India, Seland Newydd, Singapore, Gwlad Thai, yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig) ym Mhrifysgol Sydney am raglen pythefnos gwbl breswyl o ddarlithoedd gan ymchwilwyr blaenllaw, teithiau labordy a gweithgareddau ymarferol ... heb sôn am amserlen gyfoethog o ddigwyddiadau cymdeithasol.
Mae’r ISS yn agored i fyfyrwyr blwyddyn 12 sy'n astudio Lefel A ffiseg. Bydd pump o ysgoloriaethau llawn, sy'n werth tua £3500, yn cael ei dyfarnu i dalu am hedfan i Sydney, pob llety a phrydau bwyd, a'r rhaglen bythefnos ISS lawn. Gall athrawon enwebu hyd at ddau fyfyriwr o bob ysgol ac mae manylion llawn, gan gynnwys cyswllt i'r ffurflen gais ar-lein, ar gael yma: york.ac.uk/physics/sydney  
 "Roedd holl brofiad yr ISS wir wedi newid fy mywyd i. Roedd popeth amdano, o’r darlithoedd i’r myfyrwyr eraill, yn wych."


Mae OUR Future Energy wefan ryngweithiol sy'n ymgysylltu 11-16 oed mewn dadl ar ein cyflenwad ynni yn y dyfodol - sut y gall ein galw am ynni gael ei ddiwallu yn ddibynadwy, ar gost economaidd ac amgylcheddol dderbyniol. Bydd ymwelwyr â'r wefan yn darganfod y wyddoniaeth sy'n sail i'r materion hollbwysig sy'n ymwneud â chyflenwi ynni a rhoi iddynt y wybodaeth i ffurfio eu barn eu hunain o gwmpas y trilemma ynni. Mae'r wefan hefyd yn annog pobl ifanc i ddilyn gyrfa gyffrous a gwerth chweil yn y sector ynni drwy feithrin diddordeb yn y wyddoniaeth craidd, technoleg, cymdeithas peirianneg a gweithlu medrus sydd yn hanfodol os yw’r DU am fynd i'r afael â'r heriau rydym yn eu hwynebu i ddarparu dyfodol ynni diogel, fforddiadwy a glanach.
environmental cost.
Cystadleuthau

Gwobr Longitude Explorer 

Mae’r wobr Longitude Explorer yn her sy'n canolbwyntio ar ieuenctid ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd 11-16 oed, sy'n ceisio darparu cyfle addysg ymarferol sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau STEM drwy fecanwaith gwobr her.
Mae'r wobr yn chwilio am atebion arloesol ac ymarferol sy'n defnyddio technoleg y we i helpu i wella iechyd a lles yn y DU.
Mae timau o ysgolion uwchradd ledled y DU yn gymwys i gyflwyno eu syniadau hyd at ddydd Gwener 3 Mawrth, 2017, gyda gwobr gyntaf o £10,000 a dwy ail wobr o £1,000

Her Tîm Mathemateg UKMT (i flynyddoedd 8 a 9) – cyfle olaf i fod yn rhan o gystadleuaeth eleni!

 

Mae'r Her Tîm Mathemateg (TMC) yn gystadleuaeth genedlaethol, a redir gan Ymddiriedolaeth Mathemateg y DU, gyda'r nod o ymgysylltu a gwella sgiliau meddwl, cyfathrebu a gwaith tîm mathemategol y disgyblion.

 

Her Bright Ideas
Mae'r gystadleuaeth trawsgwricwlaidd hon i ysgolion wedi ei gynllunio i sbarduno chwilfrydedd pobl ifanc mewn gwyddoniaeth a pheirianneg a helpu athrawon i gyflwyno'r cwricwlwm mewn ffordd hwyliog a diddorol. Mae yna hefyd rai gwobrau ariannol gwych i'w hennill i ysgolion llwyddiannus.

Gyda dwy ran o dair o'r byd yn mynd i fod yn byw mewn dinasoedd erbyn 2050, mae’r gystadleuaeth yn gwahodd Her myfyrwyr uwchradd, 11-14 oed, i ddychmygu syniadau creadigol ar gyfer sut y gallai dinasoedd y dyfodol gael eu pweru i fod yn llefydd bywiog, iach a glân i fyw ynddynt. Mewn timau o hyd at bump, bydd y myfyrwyr yn archwilio'r byd sy'n newid o'u hamgylch a chydweithio i gymhwyso eu creadigrwydd, sgiliau datrys problemau a STEM i fynd i'r afael â phroblemau ynni mawr. I’w gwneud yn hawdd i’w gyflwyno ac yn werth chweil i’w gyflawni, mae’r gystadleuaeth hon yn dod gyda Pecyn Cymorth Athrawon cam-wrth-gcam, Llyfr Gwaith Myfyrwyr a Cyflwyniad dosbarth sy'n canolbwyntio ar gyfres o bedwar fideo byr, yn ogystal â gweithgareddau torri'r iâ hwyliog  sy’n ymwneud â pheirianneg. Nid oes terfyn ar nifer o dimau y gall eich ysgol roi i mewn, felly ledaenwch y gair ac annog eich myfyrwyr i gymryd rhan.

Bydd 12 enillydd o bob rhan o Brydain yn derbyn £1,500 i roi hwb enfawr i STEM yn eu hysgol, cyfrifiadur tabled ar gyfer pob aelod o'r tîm a thripiau a ariennir i Make the Future Live, gŵyl gyffrous o syniadau ac arloesedd ym Mharc Olympaidd Y Frenhines Elizabeth mai 25-28, 2107. Bydd un ysgol yn cael ei choroni'n bencampwr, gan dderbyn cyfanswm o £5,000 i gefnogi addysgu STEM yn eu hysgol. Gyda’r gwobrau hyn ar gael, mae pob rheswm i ysgolion feddwl yn fawr!

Gall athrawon lawrlwytho'r adnoddau, cael gwybod am y gwobrau a darllen y Telerau a'r Amodau yma: shell.co.uk/brightideaschallenge

Cystadleuaeth ‘Ffocws ar Wyddoniaeth’ URDD 2017

Rhowch 'Ffocws ar Wyddoniaeth' i’ch gwersi gan gystadlu yng nghystadleuaeth gwyddoniaeth Eisteddfod yr Urdd eleni. Yr her yw creu prosiect gwyddoniaeth (fel unigolyn neu grŵp). Dylai'r prosiect fod yn y fformat o waith ymchwil, ymchwiliad neu gyflwyniad. Gall cystadleuwyr ddewis eu thema eu hunain ac mae rhai awgrymiadau yn cael eu darparu ar y wefan Gwobrau CREST neu Stem Cymru. Dylai cystadleuwyr gyflwyno adroddiad hyd at 1,000 o eiriau ar gyfer oedran blynyddoedd 7-9 neu 2,500 o eiriau ar gyfer oedran Blynyddoedd 10 i fyny  a dan 19.


Cystadleuaeth Raspberry Pi


Mae’r gystadleuaeth ‘PA Raspberry Pi’ newydd yn herio timau o blant a phobl ifanc i ddyfeisio dan y thema ‘Arloesi i Bawb’. Bydd y 100 o dimau cyntaf sydd yn ymgeisio yn derbyn pecyn cychwyn cyfrifiadur ‘Raspberry Pi’ am ddim i helpu gyda’u prosiectau arloesi. Daw yr her i ben mewn diwrnod o ddarganfod gwyddoniaeth a pheirianneg a seremoni wobrwyo tebyg i’r ‘Oscars’ ac mae ar agor i flynyddoedd academaidd 4-13. Derbynir ceisiadau yn y Gymraeg neu yn Saesneg ac mae adnoddau’r gystadleuaeth ar gael yn y ddwy iaith. Cysylltwch â Raspberry Pi am ragor o wybodaeth. Y dyddiad cau yw 15 Mawrth.
.
Twitter
Facebook
Website
Ein cyfeiriad yw :

Gweld Gwyddoniaeth

8 Cilgaint St Andreas, Caerdydd CF10 3DD

02920 344727 | www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk - ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk


Eisiau newid sut ydych yn derbyn yr e bost?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*