Cylchlythyr Gweld Gwyddoniaeth Ysgolion Uwchradd  Ebrill 2017

Cylchlythyr STEM i ysgolion uwchradd yng Nghymru                                                Ebrill 2017
Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cynnwys
Yn y Cylchlythyr:

Gwahoddwch Lysgennad STEM i ddod i’ch ysgol chi

Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM i ymweld â'ch ysgol, gallwch wneud eich cais yma neu cysylltwch â Gweld Gwyddoniaeth yn uniongyrchol ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
.

Anfonwch Adborth ar Lysgennad

Os oes Llysgennad wedi ymweld â’ch ysgol chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch eich cyd-athrawon i ymateb os gwelwch yn dda

Newyddion STEM diweddaraf

Digwyddiadau Big Bang Gogledd a De Cymru

Cynhaliwyd y digwyddiadau clodfawr yma eleni ar Fawrth 28ain yn Venue Cymru, Llandudno ac ar Ebrill 3ydd yn Stadiwm Liberty, Abertawe. Bu disgyblion Bl12 yn arddangos prosiectau ymchwil, heriau datrys problemau a osodwyd gan gyflogwyr. Mae disgyblion yn gweithio ar y prosiect am dros 3 mis o dan fentoriaeth partner o ddiwydiant neu academia. Mae hwn yn brofiad o ansawdd uchel i ddisgyblion ac roedd safon y prosiectau eleni yn uchel gyda pob un yn cael Gwobr CREST Aur yn ogystal ag achrediad Big Bang.
Roedd 24 o dimau wedi cyflwyno eu gwaith yn Llandudno a 77 o dimau yn Abertawe. Mae Llysgenhadon STEM yn chwarae rôl arwyddocaol yn y digwyddiad yma fel mentorau tîm ac fel beirniaid ar gyfer gwobrau CREST a Big Bang.
Ymunodd Llysgenhadon Alistair Hughes a Paul Johnson gyda Keith Jones yn y Gogledd I asesu’r Gwobrau CREST Aur tra bu Rhian Ashton a David Hargreaves yn brysur yn nigwyddiad De Cymru. “Roedd safon y prosiectau a’r sgyrsiau gyda’r disgyblion yn drawiadol. Roedd yn brofiad gwerthfawr i’r disgyblion ac roedd yn fraint cwrdd â thimau mor fedrus.”Rhian Ashton

Roedd disgyblion Ysgol Caergybi wedi eu henwebu am dair allan o saith o wobrau yng nghystadleuaeth Big Bang ac fe enillon nhw’r wobr am y “Prosiect gyda’r Potensial Masnachol Mwyaf”, oedd wedi ei noddi gan Lywodraeth Cymru. Ar ben hynny, aeth y disgyblion â’r tlws am yr enillwyr cyffredinol ar y diwrnod sydd yn golygu y byddan nhw’n mynd i rownd derfynol y Big Bang yn yr NEC yn 2018.
Dywedodd y Llysgennad STEM, June Strydhorst, am lwyddiant y myfyrwyr: “Mae’r myfyrwyr wedi gwneud gwaith gwych yn dod i fyny efo datrysiad real, gwerthfawr. Mae prosiectau fel hyn yn gyfleoedd gwych i ddangos beth yw STEM mewn gwirionedd a’r o yrfaoedd  sydd ar gael i bobl ifanc.”
Bu’r Llysgennad STEM, Mark Lewney yn cyflwyno ei sioe ‘Rock Guitar in 11 dimensions’ a mynychodd llawer o Lysgenhadon STEM y digwyddiad ar ran eu cyflogwyr.  
Ymhlith y Llysgenhadon STEM oedd yn Fentoriaid roedd:
·         Natasha Kahrbanda Mott Macdonald: Coleg Llandrillo & Ysgol Bassaleg
·         Dr Dave Perkins & Cameron Gray Prifysgol Bangor: Ysgol Uwchradd Eirias ac Ysgol Glan Clwyd
·         Helen Lloyd – Kerfoot Airbus: Coleg Cambria & Ysgol Alun
·         Dylan Herbert Scottish Power: Ysgol Syr Hugh Owen
·         June Strydhorst, Steve Evans  BAE Systems : Ysgol Caergybi
·         Jessica Jones Sony: Ysgol Gyfun Cynffig
·         David Emm ARUP:  Coleg Caerdydd a’r Fro
·         Emilie Bilbie PDR: Ysgol Howells
·         Laura Harvey, Rafid Marzan, Alex Mesny GE Aviation: Ysgolion Uwchradd Llanishen & Eglwys Newydd

·         Paul Lindsay Aerospace Wales: Ysgol Plasmawr
·         Simon Biggs Renishaw: Ysgolion Haberdashers & Monmouth
·         Delwyn Morgan General Dynamics: Ysgol Gyfun Trefynwy
·         Dr Ian Mabbett Prifysgol Abertawe: Ysgol Tregŵyr
Llongyfarchiadau i Ysgol Caerybi, Ysgol Alun, Ysgol Monmouth, Haberdashers, Coleg Caerdydd a’r Fro ac Ysgol Cynffig oedd I gyd yn enillwyr yn eu categoriau.

 

BioCymru Canolfan y Mileniwm
BioCymru yw cynhadledd fawr Cymru yn sectorau Gwyddorau Bywyd a Fferyllol.
Thema'r digwyddiad eleni oedd Iechyd a Chyfoeth, lle mae'r cyfleoedd unigryw mewn Therapi Cell, Meddygaeth atgynhyrchiol a Thechnoleg Meddygol yn grymuso cleifion a gweithwyr proffesiynol drwy well gwasanaethau a gwybodaeth ar raddfa fyd-eang.Roedd y gynulleidfa yn cynnwys cwmniau byd-eang (Sony, GE Healthcare, Phillips, Diagnostics Siemens, Renishaw), busnesau bach a chanolig arloesol, CG, byrddau iechyd y GIG, prifysgolion, rhwydweithiau rhyngwladol a sefydliadau cefnogi busnes.Yn ystod y digwyddiad eleni roedd peilot o sesiwn rhwydweithio rhwng myfyrwyr a Llysgenhadon STEM. Daeth 80 o ddisgyblion o Ysgolion Uwchradd Llanishen a Garth Olwg i gwrdd â’r Llysgenhadon STEM Jon Bloom, Steve Capper, Emma Dalton, Penny Owen and Mihil Patel.
Bu Llysgenhadon STEM yn symud o un grŵp i’r llall ac yn trafod eu gwahanol lwybrau gyrfa o fewn y Gwyddorau Bywyd. Roedd yr adborth gan y disgyblion yn gadarnhaol, ‘Mae cwrdd â’r modelau rôl yma wedi bod yn fuddiol iawn. Mae gweld sut mae cemeg a bioleg yn ffitio gyda’i gilydd a sut mae’n datblygu yn ddefnyddiol. Rydw i eisiau gyrfa mewn gwyddoniaeth ac mi wnes i fwynhau.’ disgybl o Ysgol Uwchradd Llanishen.           

Annog Menywod a Merched i mewn i STEM

Ar ddydd Llun, 13 Mawrth, daeth arweinwyr o fyd busnes, y byd academaidd a Llywodraeth Cymru, i'r Senedd yng Nghaerdydd i fynd i'r afael ar diffyg menywod mewn STEM yng Nghymru, ym mhresenoldeb Ei Huchelder  Dywysoges Frenhinol a Julie James, y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth.
Daeth y Dathlliad  WISE o Ferched Dawnus a gweinidogion, academyddion, busnesau ac ysgolion sy'n cefnogi'r adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â phrinder sgiliau STEM drwy gael mwy o fenywod a merched i mewn gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg.
Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at heriau ym myd addysg - sy'n amrywio o ddiffyg athrawon ysgolion cynradd â chefndiroedd STEM i'r cynifer isel o ferched sy'n astudio ffiseg a gwyddoniaeth gyfrifiadurol Lefel A - ac yn y gweithle, gan arwain at ferched yn  gweithio mewn llai nag un o bob chwech o swyddi STEM.

Dywedodd Helen Wollaston, prif weithredwr yr ymgyrch WISE a drefnodd y digwyddiad ac sy'n ymgyrchu dros gydbwysedd rhwng y rhywiau mewn STEM,: "Mae gan Gymru nifer sylweddol o wyddonwyr benywaidd mewn swyddi uchel, gan gynnwys y Prif Ymgynghorydd Gwyddonol a'r is ganghellor Prifysgol Caerdydd. Maent yn  brawf byw fod dewis gwyddoniaeth yn agor drysau. Mae y digwyddiad heddiw yn gyfle i ni i gyd i weithio gyda Llywodraeth Cymru, addysg a diwydiant i anfon neges gadarnhaol allan i'r genhedlaeth nesaf o ferched yng Nghymru a'u teuluoedd, gan eu hysbrydoli i ddewis gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg ar gyfer dyfodol mwy disglair. "


Yn y digwyddiad  cyfarfu Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol
noddwr WISE gyda 50 o ferched o wyth ysgol yng Nghymru oedd yn cymryd rhan mewn sesiynau "Pobl Fel Fi" .Mae'r rhain yn caniatáu merched i ddiffinio eu hunain drwy ansoddeiriau - fel trefnu, creadigol neu gyfeillgar. Yna, maent yn cysylltu eu personoliaeth i yrfaoedd mewn STEM ac yn trafod y rhain gyda menywod ifanc sy'n gweithio mewn swyddi STEM.

Roeddy  trafodaethau panel yn cynnwys Trudy Norris-Gray, cadeirydd WISE a RHG, datblygu busnes ledled y byd yn Microsoft, Helen Samuels, cyfarwyddwr peirianneg yn Network Rail, La-Chun Lindsay, RHG yn GE Aviation Cymru, Sharon James, Uwch Is-lywydd ymchwil a datblygu, RB (Reckitt Benckiser), Chris Jones, prif weithredwr Dŵr Cymru a Helen Wollaston.

Mae annog merched i STEM yn gwneud synnwyr economaidd, meddai Julie James, y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth: "Mae'tangynrychiolaeth menywod yn y gweithlu STEM yn fater hollbwysig i Gymru. Mae'r argymhellion yn yr adroddad  'Merched  talentog ar gyfer Cymru Llwyddiannus' yn mynd peth o'r ffordd i geisio mynd i'r afael â'r angen hwn ac mae gan bawb rôl i'w chwarae i annog mwy o fenywod a merched i ddilyn cyfleoedd a gyrfaoedd 
STEM. "

Cyfarfu Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol gyda myfyrwyr o Ysgol St Julian, Casnewydd; Ysgol Gyfun Cwm Rhymni - Heol Gelli Haf, Y Coed Duon; Ysgol Gyfun y Coed Duon, Ysgol Uwchradd Lliswerry, Casnewydd; Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, Caerdydd; Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Y Barri; Ysgol Gyfun Rhymni, Tredegar; Canolfan Dysgu Cymunedol
Ebbw Fawr, Glynebwy ac Ysgol Gyfun Cynffig, Pen-y-Bont ar Ogwr.

Cyfleoedd I athrawon a disgyblion

Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau
Mae Science2Life, mewn partneriaeth â Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru tan fis Mawrth 2018.  Bydd y daith nesaf yng Ngogledd Cymru  3-8fed Gorfennaf ac yn  Ne Cymru  4-14 Hydref  2017

Hanes Llychlynwyr, chwedlau llenyddol a draig ysbrydolodd Cressida Cowell i ysgrifennu “Sut i Hyfforddi Eich Draig”. Mae Sue yn anelu i gludo cynulleidfaoedd yn ôl mewn amser i fyd ffuglennol lle ‘roedd Llychlynwyr a dreigiau yn crwydro.

Mae’r sioe arloesol a rhyngweithiol yn archwilio sut y gall dreigiau gael eu dal gan ddefnyddio bwa, eu hyfforddi a’u defnyddio wedyn i drechu y gelyn; Y Meatheads!

Bydd angen llawer o wirfoddolwyr ar “Scientific Sue” i’w helpu i ymchwilio ac archwilio y gwyddoniaeth o sut mae dreigiau yn hedfan ac yna, gan ddefnyddio’r gwyddoniaeth y tu ôl i wahanol fathau o dân (ager, niwl rhewllyd, nwyon ffrwydrol, hylifau fflamadwy a fflamau mawr).

Ar gael AM DDIM i bob ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 diolch i arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru.

"Mwynhaodd yr athrawon sioe cymaint â’r plant …. sioe wedi ei roi at ei gilydd yn drylwyr ac yn ymgysylltu yn wych." Ysgol Deganwy

"Dim ond eisiau diolch i chi unwaith eto am sioe anhygoel y bore yma. Ar ôl siarad â disgyblion yn y wers ddiwethaf mae’r adborth yn gadarnhaol iawn, roeddant wrth eu bodd." Ysgol Gyfun Garth Olwg

I archebu e-bostiwch Gweld Gwyddoniaeth ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Byw a dysgu gyda Dwr
                                

Mai 4, 4.30-6pm. Gwaith Trin Dwr Cog Moors, Ffordd Caerdydd, Dinas Powys, Caerdydd CF64 4TR

Ymunwch Wenna Gregory yng Nghanolfan Ddarganfod Rhostir Cog i weld edrych ar weithgareddau Bioamrywiaeth ar lefel Cynradd a CA3. Bydd cyfle i i gael gwybod sut i:

  • Ddefnyddio'r amgylchedd awyr agored i annog unigolion iach, hyderus
  • Ysgogi gweithgareddau ar gyfer dysgwyr sy'n gallu uchelgeisiol
  • Annog gwneud penderfyniadau, datrys problemau a gwaith grŵp
  • Wneud cysylltiadau â'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd
  • Cynyddu ymwybyddiaeth amgylcheddol ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang
  • Dod i ddeall Dwr Cymru a sut mae'n ffitio i mewn i fywyd a gwaith.

Pwrpas y gweithdy AM DDIM yw dangos pa weithgareddau dysgu awyr agored, llawn hwyl a cyffro y gall Dŵr Cymru gynnig eich dosbarthiadau.

I archebu yma.

    

ASE TechGwrdd Abertawe

11 Mai, 2-4pm. Ysgol Tre-gŵyr, Cecil Road, Gowerton, Abertawe SA4 3DL

Archebwch yma.

Beth yw TechGwrdd? Techgwrdd yw crynhoad anffurfiol o dechnegwyr sy'n awyddus i rannu syniadau. Mae croeso i bawb rannu syniadau s. Bydd cyfle i wneud arbrofion ymarferol a chyfle i ofyn cwestiynau, neu yn syml i amsugno yr holl syniadau ac awyrgylch. Y prif bwynt o TechGwrdd yw gwrando ar syniadau gan dechnegwyr.

Bydd Timistar hefyd yn cyflwyno gweithdy rhyngweithiol yn y TechGwrdd Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â cerianangharad@ase.org.uk.

                 

Cynhadledd i athrawon sy'n dysgu ffiseg yn y Ngogledd Cymru
10fed Cynhadledd IOP  ym Mhrifysgol Bangor

Dydd Mawrth 4 Gorffennaf

Darlith: Bionic Boy

Pan dorrwyd braich  mab Ben  i ffwrdd yn 10 diwrnod oed, roedd y  dyluniad a'r amser aros ar gyfer braich prosthetig yn annerbyniol. Gan ddechrau ar y gwaith yn ei sied datblygodd fodel gwell, gan ddefnyddio sganiwr Xbox ac argraffydd 3D. Ei nod drwy ei gwmni Ambionics yw helpu plant ym mhob man  i fabwysiadu a pharhau i ddefnyddio prostheteg drwy eu bywyd fel oedolion.

Ben Ryan Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Ambionic, Ynys Môn, Gogledd Cymru

Dewiswch 3 gweithdy gan:
 Lleidr Joule  (Dr Iestyn Pierce Pennaeth Peirianneg Electronig Adran Prifysgol Bangor)
Adeiladu spectroscope solar (David Grace IOP)
Taith Rhithwir o ffynhonnell golau Diamond (Gary Williams IOP)Diweddariad CBAC (Helen Francis CBAC)
Gweithdy Seryddiaeth (
Athro Andy Newsam NSO Lerpwl Prifysgol John Moores l)
Meteorites- A Sgiliau Meddwl mewn Mini-Brosiect Gwyddoniaeth (Anthony Clowser Ysgol John Bright / IOP)
I sicrhau lle anfonwch  e-bost at  Andrea Fesmer: andrea.fesmer@talk21.com


 

Cynhadledd Cemeg Athrawon Cymru

Dydd Mercher, 7 Mehefin, 9am – 4pm. Adran Prifysgol Caerdydd Cemeg, Caerdydd CF10 3AT

Dyma y gynhadledd Athrawon Cemeg Cymraeg cyntaf, rydym yn gobeithio y byddwch yn ymuno â ni ar gyfer sgyrsiau pwnc penodol, hyfforddiant, sesiynau labordy a nwyddau.

Y Prif Siaradwr yw yr Athro Syr John Holman sydd yn brofiadol fel athro ysgol uwchradd, pennaeth, cynghorydd y llywodraeth, a sefydlodd y Ganolfan Ddysgu Gwyddoniaeth Cenedlaethol. Mae'n Ymddiriedolwr yr Amgueddfa Hanes Naturiol a Chadeirydd Sefydliad Salters.

Mwy o fanylion yma neu cysylltwch â de-jong@bangor.ac.uk.

Ymweliad ASE i'r Bathdy Brenhinol

Taith i'r Bathdy Brenhinol i ddarganfod y bobl a'r digwyddiadau y tu ôl i'r darnau arian yn eich poced, a chlywed rhai straeonhanesyddol syfrdanol. Cyfle i fynd tu ôl i'r llenni yn safle allforio mwyaf blaenllaw y byd i ddilyn taith y darn arian. Cyfle i brofi golygfeydd, synau ac arogleuon miloedd o ddarnau arian, gyda dros 700 o ddarnau arian yn cael eu creu bob munud. Dysgu am Syr Isaac Newton tra oedd yn Feistr Y Bathdy Brenhinol a datblygiadau technolegol a fuddsoddwyd yn y darn arian punt 12-ochrog newydd

I gadw lle, ewch i https://royalmint.eventbrite.co.uk

                                                  

Cystadleuthau ac adnoddau
 

      Heriau Ieuenctid Mawr

Eisiau helpu i fynd i'r afael â materion iechyd byd-eang gyda atebion arloesol a allai newid y byd! Gofynnwch i'ch myfyrwyr ymgymryd â gwaith prosiect CREST ar bwnc yn ymwneud â'r thema clefydau heintus.

Rydym yn chwilio am brosiectau sy'n:

  • Dangos sgiliau cyfathrebu da
  • Dangos arloesedd a chreadigrwydd
  • Mynd i'r afael â phroblem o'r byd go iawn

Bydd y prosiectau buddugol yn derbyn gwobrau na all arian ei brynnu, yn amrywio o Sioe Wyddoniaeth gan Anturus ar gyfer eich ysgol gyfan, taith i sefydliad ymchwil MRC o'ch dewis, lle wedi ei ariannu yn llawn yn Fforwm Gwyddoniaeth Ieuenctid Rhyngwladol yn Llundain, a gwobro ysgoloriaeth deithio sy'n werth hyd at £5,000.

Dyddiad Cau 26 Medi, 2017.

 

Daliwch y  Robotiaid
Gwahoddir ysgolion i gymryd rhan mewn cystadleuaeth newydd gan y Comisiwn Brenhinol Arddangosfa 1851:

Mae'n gystadleuaeth hwyliog a syml i gynhyrchu brwdfrydedd am roboteg, peirianneg a STEM yn ehangach. Wedi'i anelu at  ysgolion cynradd ac uwchradd y, prin mae angen offer neu wybodaeth flaenorol am robotiaid - mae'r cyfan yn ymwneud a cyfleu sut y robotiaid yn gyffrous yn drwy  gyflwyniad syml.

Mae'r pecyn cystadleuaeth a gwobrau wedi cael eu datblygu gyda chefnogaeth caredig arddangosfa Robotiaid yr Amgueddfa Wyddoniaeth.

Bydd y 100 o ysgolion cyntaf i gofrestru eu diddordeb yn derbyn posteri cystadleuaeth dylunio gan yr artist graffig Nick Hayes yn ogystal â phecyn cystadleuaeth er mwyn eu helpu gyda syniadau; Bydd y 50 o geisiadau cyntaf yn cael copi o'r Super Intelligent, Llyfr yr Amgueddfa Wyddoniaeth gan Jon Milton; Bydd enillwyr y gystadleuaeth yn ennill  sgwrs drwy Skype, a bydd yr enillydd cyffredinol yn ennill ymweliad gan dîm allgymorth yr Amgueddfa Wyddoniaeth.

Mae hon yn ffordd wych o roi hwb diddordeb mewn pynciau STEM mewn ysgolion, ac rydym yn gobeithio y bydd cynifer o ysgolion a disgyblion ag sy'n bosib yn ystyried cystadlu. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 26 Mai 2017. Mae manylion ar www.aspiretoengineer.org #RobotsBug
 
 
 
 

 

Gwobr Nancy Rothwell – Cystadleuaeth tynnu llun sbesimen

Mae'r gystadleuaeth arlunio Gwobr  Nancy Rothwell ar gyfer disgyblion 7-18 oed bellach ar agor. Mae y Gwobrau ar gyfer myfyrwyr yn cynnwys diwrnod o brofiad yn y Coleg Milfeddygol Brenhinol a £25 a gall eu hysgol hefyd ennill £250.

I gystadlu cyflwynwch eich ceisiadau yn electronig naill ai fel jpg, png neu fformat TIFF â ffurflen gais wedi'i llenwi i http://british-science-association.org/1SS9-4TUVU-B6EC1T-2JV9UZ-1/c.aspx     

Datgelu Copr

Cystadleuaeth gwyddoniaeth ar gyfer myfyrwyr 11-16 oed, gyda gwobrau o £100 ar gyfer enillwyr a £500 ar gyfer eu hysgolion.

Mae’r gystadleuaeth yn cael ei redeg ar y cyd gan Gymdeithas Datblygu Copr a’r Gymdeithas Addysg Wyddonol, ac mae y gystadleuaeth yn galw ar fyfyrwyr i archwilio copr mewn ffiseg, bioleg a chemeg, gan greu poster ar un o dri destunau gyda bob un yn canolbwyntio ar wahanol agwedd o gopr yn ein bywydau modern. Mwy yma.

Dewiswch un o’r tri chategori a dylunio poster A3 sy’n ateb y cwestiynau, gan archwilio cymwysiadau’r metel coch a’r priodweddau cemegol, ffisegol a mecanyddol sydd y tu ôl i’r defnydd ohono.

Postiwch eich cais i: Uncover Copper Competition, Copper Development Association, 5 Grovelands Business Centre, Boundary Way, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TE. Neu e-bostiwch eich cais fel PDF i bryony.samuel@copperalliance.org.uk. Y dyddiad cau yw Mai 31, 2017.

Mae Atebion Cynaliadwy yn weithgaredd CREST Darganfod sy'n herio myfyrwyr i weithio fel tîm i greu busnes a mynd i'r afael â materion newid yn yr hinsawdd yn eu cymuned, trwy greu app, dyfais neu ymgyrch gyfathrebu.
Mae'r adnoddau isod yn darparu athrawon gyda canllaw cam-wrth-gam i redeg Diwrnod Darganfod ac mae'n addas i redeg gyda un dosbarth, clwb gwyddoniaeth, neu gyda grŵp blwyddyn cyfan.

Gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau athrawon a myfyrwyr. Adnoddau yn ddwyieithog ac ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg
.
   

Ysgol Haf Ffotoneg Laser PAWB - 2017
Ysgol Peirianneg Electroneg,  Prifysgol Bangor,  Dean Street,  Bangor,  Gwynedd,  LL57  1UT

Cyfleoedd i gymeryd rhan yn  y Prosiect Ffotoneg-  Profiad o Arsylwi –Ymchwiliad-  Dylunio -Adeiladu

Mae'r Ysgol Haf Ffotoneg Flynyddol PAWB yn darparu cyfleoedd i Fyfyrwyr Chweched Dosbarth i gael profiad personol o’r
 sgiliau sy'n ymwneud â'r Dylunio ac Adeiladu a  ceisiadau newydd arloesol o gysyniadau Laser Pwer Isel

Cyflwynir y cwrs Ffotoneg-am-ddim gan y Photonics Academy of Wales @ Bangor, a'r hyn oll a ofynnir yw fod myfyrwyr yn barod i ddefnyddio eu dychymyg a dyfeisgarwch eu hunain i ddatblygu gwaith gwreiddiol yn Ffotoneg yn 2017.
Bydd yr Ysgol Haf Ffotoneg PAWB 2017 (PASS 2017) yn dechrau ar ddydd Llun 17 Gorffennaf, 2017, ac yn gorffen ar ddydd Gwener 11 o Awst. PASS 2017 Mae y myfyrwyr yn cymryd rhan am y PEDWAR wythnos lawn ac yn cael eu hargymell i geisio, trwy eu Hysgol neu Goleg eu hunain, am Fwrsariaeth Myfyrwyr Nuffield (i gynorthwyo gydag unrhyw dreuliau teithio), yn ogystal â gwneud cais am Wobr Aur CREST.
Mae
 angen i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn cymryd rhan mewn PASS 2017 lenwi'r Ffurflen  sydd ar gael gan Ray Davies-e-bost at r.davies@bangor.ac.uk

 

Cyfleoedd ar gyfer ariannu
 

Cynllun Grant Arloesedd Ymgysylltu Cyhoeddus

Mae Coleg Brenhinol y Patholegwyr yn chwilio am brosiectau newydd sy’n ennyn diddordeb cynulleidfaoedd megis myfyrwyr ysgol, israddedigion, gweithwyr iechyd proffesiynol neu gymunedau lleol gyda phatholeg.

Os oes gennych chi syniad arloesol a allai helpu patholegwyr i gyfathrebu y rôl maent yn ei chwarae mewn gofal iechyd mae’r RCP yn awyddus i glywed oddi wrthych. Mae cyllid o £1,000 ar gael.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw dydd Llun Mehefin 5, 2017. Mae mwy o wybodaeth yma.

Grantiau allgymorth Cymdeithas Ecolegol Prydain

Bydd y cynllun grant hwn yn ailagor ym mis Ionawr 2017. Mae cyfle i unigolion a sefydliadau gan gynnwys ysgolion wneud cais am grantiau i hyrwyddo gwyddoniaeth ecolegol i gynulleidfa eang (angen i brosiectau gyrraedd cynilleidfa sylweddol y tu hwnt i ysgolion). Y dyfarniad uchaf yw £2,000. I ddarllen mwy…


 

Twitter
Facebook
Website
Our mailing address is:

See Science / Gweld Gwyddoniaeth

8 St Andrew's Crescent, Cardiff CF10 3DD

02920 344727 | www.see-science.co.uk | enquiries@see-science.co.uk


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list