Cylchlythyr STEM ysgolion cynradd yng Ngymru.                    Medi 2017
Ffynhonell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth,Technoleg,Mathrmateg a Pheirianneg) ar draws Cymru  
 

Cynnwys
Yn y Cylchlythyr:

Gwahoddwch Lysgennad STEM i ddod i’ch ysgol chi

Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM i ymweld â'ch ysgol, gallwch wneud eich cais yma neu cysylltwch â Gweld Gwyddoniaeth yn uniongyrchol ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Anfonwch adborth ar Lysgennad

Os oes Llysgennad wedi ymweld â’ch ysgol chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch eich cyd-athrawon i ymateb os gwelwch yn dda. Mae  eich adborth yn cael ei werthfawrogi yn fawr iawn.

Newyddion STEM diweddaraf
Ysgol Gynradd Fochriw - Dyfarniad AUR
Gwobr  Marc Ansawdd Gwyddoniaeth Cynradd - yr Ysgol gyntaf yng Nghymru!

 

Dyfarnwyd Gwobrau Ansawdd Gwyddoniaeth Cynradd i 168 o ysgolion babanod, iau, cynradd, canol ac arbennig i ddathlu ymrwymiad i ragoriaeth mewn addysgu a dysgu gwyddoniaeth. Hyd yn hyn, ers ei lansiad cenedlaethol yn 2010, mae dros 2,300 o ysgolion ledled y DU wedi ennill y wobr.

Mae cynllun Marc Ansawdd Gwyddoniaeth Cynradd yn galluogi ysgolion i gydweithio ac i rannu arferion da ac fe'i cefnogir gan ddatblygiad proffesiynol dan arweiniad arbenigwyr lleol. Mae'n annog ymreolaeth athro ac arloesi tra ar yr un pryd yn cynnig fframwaith clir ar gyfer datblygu arweinyddiaeth, addysgu a dysgu gwyddoniaeth.

Arweinir y Marc Ansawdd Gwyddoniaeth Cynradd gan yr Ysgol Addysg, Prifysgol Hertfordshire, mewn partneriaeth â'r Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd. Fe'i cefnogir gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, Ymddiriedolaeth Ogden a'r Gymdeithas Addysg Wyddoniaeth.

Dywedodd y Pennaeth Sharon Pascoe, "Mae ennill Gwobr Marc Ansawdd Gwyddoniaeth Cynradd yn gyflawniad sylweddol. Nid yw gwyddoniaeth yn atomistaidd yn Ysgol Gynradd Fochriw. Rydym yn cynllunio cyfleoedd yn ofalus ar gyfer dysgu cyfannol, bywyd go iawn a dod â'r cwricwlwm yn fyw. Cafwyd effaith gadarnhaol ar godi safonau gyda plant yn ymgysylltu yn wych  â gwyddoniaeth yn y dosbarth a thu allan. Mae gan ein plant agweddau positif tuag at wyddoniaeth a thechnoleg yn ogystal â dealltwriaeth a medrau gwyddoniaeth diogel. Mae bod yr  ysgol gyntaf yng Nghymru i gyflawni'r PSQM ar y lefel uchaf yn ein gwneud ni i gyd mor falch. "

Bydd yr ysgol yn derbyn y wobr mewn digwyddiad mawreddog a gynhelir yn yr  Harper Collins News Building yn Llundain ym mis Tachwedd 2017.

Meddai Jane Turner, Cyfarwyddwr Cenedlaethol PSQM: "Ysgol Gynradd Fochriw yw'r ysgol gynradd gyntaf yng Nghymru yn bendant i ennill gwobr aur Marc Ansawdd Gwyddoniaeth Cynradd! Roedd y cyflwyniad yn ardderchog ac yn haeddu y dyfarniad PSQM yn llwyr ar y lefel uchaf. Rwy'n falch iawn bod yr ysgol wedi gosod esiampl mor wych i ysgolion eraill yng Nghymru eu dilyn. Llongyfarchiadau mawr! "

Bydd Ysgol Gynradd Fochriw yn rhannu eu hymarfer yn y Gynhadledd 'STEM Y tu hwnt i'r dosbarth' ar 11eg Tachwedd yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd.

Dywedodd Cerian Angharad  ( Arweinydd Hwb PSQM) "bu'n fraint gweithio gydag Ysgol Gynradd Fochriw a dathlu eu llwyddiant. Dangosodd y dystiolaeth a gasglwyd ar gyfer PSQM yn glir fod Gwyddoniaeth ar ben yr agenda yn Fochriw."

Renishaw yn rasio  i’r blaen gyda ‘Goblin Green Power’
Mae digwyddiadau rasio Greenpower cael eu cynnal mewn nifer o leoliadau ar draws y DU. Mae timau o ddisgyblion neu fyfyrwyr yn adeiladu car ac yna ei rasio mewn digwyddiad lleol. Mae'r digwyddiad Goblin wedi cael ei anelu at  ddisgyblion 9 - 11 oed http://www.greenpower.co.uk

Teithiodd timau o 6 o ysgolion cynradd i Renishaw Miskin o Dde Cymru a Gwlad yr Haf, er mwyn brwydro i gael eu coroni fel yr enillydd cyffredinol. Adeiladodd bob tîm gar sedd sengl trydan yn eu hysgolion cynradd ac wedyn yn cystadlu mewn digwyddiad slalom, ras lusgo a ras gwibio yn ystod y diwrnod. Daeth Ysgol Prep Millfield o Wlad  yr Haf ac yn ogystal a chael eu beirniadu ar y trac  roedd gwobrau atodol amrywiol.
Cafodd  Ysgol Gynradd Abercerdin lwyddiant mawr gan ddod yn  fuddigol yn y 'Portffolio Gorau' yn manylu pob cam o'r ffordd ynglyn a sut  maent wedi  adeiladu eu Fformiwla IET Goblin, yn cynnwys sut y maent wedi sicrhau nawdd, yn ogystal â cwmpasu llawer o bynciau eraill.
Dywedodd y Llysgennad STEM Simon Biggs, Swyddog Allgymorth Addysg Renishaw "Mae mor dda gweld ysgolion newydd yn cymryd rhan yn y digwyddiad eleni;. Roedd cyffro a brwdfrydedd yr ysgolion yn wych Gallwn weld yn glir fod y disgyblion a gymerodd ran yn y digwyddiad wedi defnyddio pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i wella perfformiad eu ceir eleni ac hefyd wedi meddwl am ffyrdd newydd i adeiladu corff arloesol ar gyfer raswyr Goblin "
 Ychwanegodd Jeremy Way, Prif Swyddog Gweithredol Greenpower, "Rydym yn hynod o ddiolchgar i RENISHAW am yr holl gefnogaeth y maent wedi darparu. Roedd hyn yn caniatáu i ni gynnal y digwyddiad sy'n ysbrydoli cymaint o blant mewn STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) a gyrfaoedd cysylltiedig yn nes ymlaen mewn bywyd. "
"Mae De Cymru yn ardal y byddem yn hoffi parhau i dyfu a datblygu; y flwyddyn nesaf hoffem weld dwywaith cymaint o ysgolion yn cymryd rhan yn y prosiect ac yn dod i'r digwyddiad. "

Os hoffech chi fod yn rhan o'r Prosiect Greenpower neu os hoffech gefnogi y digwyddiad y flwyddyn nesaf, cysylltwch â info@greenpower.co.uk.
 https://www.dropbox.com/sh/3oly8tw4s59y7fg/AABg8RxJ58fV9mbIwHR3Djd7a?dl

'Mynd yr Ail Filltir' yn Ysgol Gynradd Llangors.

Aeth y Llysgennad  STEM Bob Love a gweithdy anhygoel ar Robots i Ysgol Llangors ger Aberhonddu. Yn  cydweithio gyda Bob oedd y Llysgennad STEM  Chris Probert.Nododd yr athrawes Meg Jenkins fod ansawdd y gweithdy yn anhygoel gyda gweithgareddau ymarferol addas. Mae yn amlwg fod  yr ysgol wedi elwa o ymweliadau Llysgenhadon yn barhaus gan mai dyma eu 6ed profiad o gyflwyniad ganLysgenhadon STEM! Mae  Bob yn cynllunio gweithdy Drone ar gyfer y tymor nesaf ac yn croesawu Llysgenhadon sydd yn dymuno gweld a chefnogi ei weithgareddau i fynychu  ysgolion gyda ef.

"Meddai Miss Hurn wrthyf:  cafodd eu dosbarth ddiwrnod bendigedig! (Mae hi'n gyffrous iawn am y drones flwyddyn nesaf ...) Roeddwn am ddiolch i chi unwaith eto, yn enwedig am y lefel sylweddol o ymdrech sydd yn mynd i mewn i greu a chyflwyno y gweithdy .Mae mynd yr ail filltir yn gwneudy byd o wahaniaeth." Meg Jenkins
http://llangorseschool.wales/2017/05/12/stem-fantastic-robots

Gwobrau CREST i Ysgolion Cynradd

Beth yw’r Gwobrau CREST?

Mae’r Gwobrau CREST wedi bod yn rhedeg ers 30 mlynedd ac erbyn hyn mae dros 30,000 o bobl ifanc bob blwyddyn yn ennill gwobr. Maent yn cael eu rheoli gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain ac yn ymwneud â gwaith prosiect STEM. Gellir eu rhedeg yn ystod amser gwersi neu maen nhw’n ddelfrydol ar gyfer gweithgareddau Clwb STEM. Mae yna wobr ar gyfer pob oed a phob gallu:

 • Gwobrau Star – Disgyblion Cyfnod Sylfaen
 • Gwobrau SuperStar – Disgyblion CA2
 • Gwobr Darganfod – gall disgyblion CA3 ennill gwobr mewn un diwrnod 
 • Gwobrau Efydd, Arian ac Aur ar gyfer disgyblion uwchradd  

Wedi eu lansio yn 2007, mae CREST Star a SuperStar yn cyflwyno plant i ddysgu trwy ymchwil gan gefnogi disgyblion i ddatrys heriau STEM bywyd go-iawn trwy ymchwil ymarferol a thrafodaeth.

Mae disgyblion yn cymryd rhan mewn 8 o  heriau STEM 1 awr ac ar ôl eu cwblhau yn derbyn tystysgrif a bathodyn i’w wnïo ar eu crys i gydnabod eu llwyddiant.

Manteision Gwobrau CREST

Mae Gwobrau CREST yn rhoi cyfle i blant ymwneud â 

 • Gwyddoniaeth ymarferol
 • Dysgu trwy ymholi

Maen nhw’n syml i athrawon eu rhedeg

 • Adnoddau i’w lawrlwytho
 • Dim angen cefndir gwyddonol
 • Dim angen offer arbenigol

Sut galla i redeg Gwobrau CREST?

Cofrestru am gyfrif yn https://my.crestawards.org/ yna dewis o’r ystod eang o brosiectau parod gydag adnoddau i’w lawrlwytho o wefan CREST, gan gynnwys rhai yn y Gymraeg, http://www.crestawards.org/project-resources/.

Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.crestawards.org/ neu cysylltwch â Llinos yn llinos.misra@see-science.co.uk 

Cyfleoedd I athrawon a disgyblion

Y Sioe Addysg Genedlaethol- Dydd Gwener 13 Hydref 9am – 5:30pm. Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Mae Sioe Addysg Genedlaethol yn arddangoso wybodaeth, adnoddau ac arweiniad arbenigol i ysbrydoli, grymuso a datblygu dysgwyr gwych.

Disgwylir tua 3,000 o ymwelwyr i ymweld â'r Sioe Addysg Cenedlaethol, sy'n cynnwys mwy na 100 o arddangosfeydd gan ddatblygwyr technoleg addysg ac ystod o seminarau gan siaradwyr gwadd. Mae digon o gyfleoedd i, chwilio am adnoddau addysgol newydd neu yn syml rwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol o'r un anian.

Sicrhewch le yn un o'r seminarau i dderbyn tystysgrif CPD i ychwanegu at eich portffolio proffesiynol – mae siaradwyr gwadd profiadol ac ysbrydoledig o fewn y sector addysg yn mynd i fod yn bresennol, yn cynnwys Alex Kelly, Matthew McAvoy, Gareth Coombes a Jane Evans.

Peidiwch â cholli allan ar y diwrnod gwych hwn – mwy o wybodaeth yma.

Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau
Mae Science2Life, mewn partneriaeth â Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru tan fis Mawrth 2018.  Mae  y daith nesaf  yn  Ne Cymru  4-10 Hydref  2017 yn llawn ond mae croeso i chi fynegi diddordeb  ar gyfer y daith sydd yn cychwyn 15 Ionawr 2017

Hanes Llychlynwyr, chwedlau llenyddol a draig ysbrydolodd Cressida Cowell i ysgrifennu “Sut i Hyfforddi Eich Draig”. Mae Sue yn anelu i gludo cynulleidfaoedd yn ôl mewn amser i fyd ffuglennol lle ‘roedd Llychlynwyr a dreigiau yn crwydro. Bydd angen llawer o wirfoddolwyr ar “Scientific Sue” i’w helpu i ymchwilio ac archwilio y gwyddoniaeth o sut mae dreigiau yn hedfan ac yna, gan ddefnyddio’r gwyddoniaeth y tu ôl i wahanol fathau o dân (ager, niwl rhewllyd, nwyon ffrwydrol, hylifau fflamadwy a fflamau mawr).

Ar gael AM DDIM i bob ysgol gynradd yng Nghymru  diolch i arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru.

I archebu e-bostiwch Gweld Gwyddoniaeth ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

STEM tu hwnt i’r Dosbarth

Dydd Sadwrn 11 Tachwedd 2017, 10:00 am – 2:30pm. Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Darlithoedd ysbrydoledig a gweithdai ar gyfer athrawon Cynraddac athrawon Uwchradd sy’n anelu at fynd i’r afael â’r Cwricwlwm gwyddoniaeth a technoleg newydd.

 • Yr Athro Justin Dillon, Athro Gwyddoniaeth ac Addysg Amgylcheddol, Prifysgol Bryste, fydd yn archwilio rhai o’r materion sy’n ymwneud â dysgu tu hwnt i’r ystafell ddosbarth.
 • Dr Rhys Jones, darlithydd, herpedolegydd a chyflwynydd ‘Rhys to the Rescue’ yn cyflwyno ei brofiad ei hun o gyfathrebu gwyddoniaeth a’r angen am lythrennedd mewn gwyddoniaeth.
 • Bydd gweithdai cynradd ac uwchradd yn cynnwys ystod o bynciau o ymddygiad anifeiliaid ac ymchwil gwyddonol, i gemeg a seryddiaeth.

Bydd cyfres o fignetau byr gan athrawon yn archwilio agweddau i ysbrydoli cyfleoedd gwyddonol.

Yn ogystal, bydd Cyflwyniad o Wobrau arbennig ar gyfer y Marc Ansawdd Gwyddoniaeth Cynradd. (PSQM)

I archebu lle AM DDIM a dewis gweithdai, ewch I https://asecymruconference2017.eventbrite.co.uk

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â cerianangharad@ase.org.uk neu 07870 351212.ASE logo

Cystadleuthau ac adnoddau
 

Mae Bake-Off Bio-bakes yn ôl!

Roedd GBBO yn ôl ar ein sgriniau ddydd Mawrth! Os ydych yn ei garu neu'n ei gasáu, ni allwch chi wrthod rhai o'r 'cacennau anhygoel - ond rydym ni yn y Gymdeithas Ffisiolegol yn meddwl y gallwch chi wneud yn well!

Mae Wythnos Fioleg (dydd Sadwrn 7 i ddydd Sul 15 Hydref, 2017) ar y gorwel, ac rydym yn dathlu gyda'n cystadleuaeth addurno cacen ffisioleg flynyddol.

Rydym yn eich gwahodd i biobi rywbeth sawrus neu felys, gan gynrychioli ffisioleg a gwyddoniaeth sut mae'ch corff yn gweithio. Os gallwch chi wneud argraff ar ein beirniaid, gallech chi fod gyda  cyfle i ennill gwobrau gwych! Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys taflen wybodaeth a phosteri i'w lawrlwytho ar gyfer eich ysgol neu'ch gweithle, ewch i'n gwefan www.physoc.org/biobakes2017.

 

Gallwch bori trwy gofnodion blaenorol ar twitter gan ddefnyddio hashtag #BioBakes, edrychwch ar ein albymau Facebook o gofnodion blaenorol, neu edrychwch ar rai o ffefrynnau'r staff o dros y blynyddoedd ar ein blog: https://physocblogs.wordpress.com /

Dyddiad cau cyflwyno: 5pm dydd Gwener 6 Hydref 2017

Pleidlais Gyhoeddus: Dydd Iau 12 a Dydd Gwener 13 Hydref 2017

Cyhoeddiad: 4pm Dydd Gwener 13 Hydref

Ar eich marciau, ewch yn braf, pobi!

#Biobakes #sciencecakes

Bod yn rhan o Raglennu, Dychmygwch, Codiwch, Adeiladwch ac Enillwch hi!

Mae’r DVLA yn rhedeg Sialens Codio Cenedlaethol Cymru ar gyfer plant 7 i 11 oed, ar y cyd â Code Club, hwb Cennad STEM Cymru, Incredible Oceans, Brake, Y Pedwar Heddlu yng Nghymru a School Beat, Diogelwch Ffyrdd Cymru, Y Gwasanaeth Tân ac Achub a Milwyr wrth Gefn y Fyddin.

Bydd y sialens yn galluogi disgyblion sydd â diddordeb i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a gwaith tîm ynghyd â gwella eu gwybodaeth o raglennu cyfrifiaduron mewn modd difyr ac arloesol, a hefyd yn ennill miloedd o bunnoedd o gyfarpar TG ar gyfer eich Hysgolion neu Grwpiau.

Gwobr 1af - £3000 o Gyfarpar TG
2il Wobr - £2000 o Gyfarpar TG
3edd Gwobr - £1000 o Gyfarpar TG
2 Ail Orau Gwobr - £750 o Gyfarpar TG i bob un 

Ac nid ydym yn gorffen eto! Os byddwch yn cofrestru i gymryd rhan yn y Digwyddiad Gwobr ar 28 Tachwedd naill ai yn y lleoliad neu drwy gyswllt byw yn eich Ysgol neu Grŵp ei hun, byddwch yn cael eich cynnwys yn ein gwobr wych, lle diolch i gefnogaeth a haelioni ein noddwyr gwych yn tynnu lle bydd miloedd o bunnoedd wobrau TG ar gyfer ennill - cliciwch yma i gofrestru. Gallwch hefyd ymuno drwy gysylltiad gwe.

Yr her yw adeiladu gêm gan ddefnyddio SCRATCH (iaith godio ddifyr) sydd ar gael i’w lawrlwytho am ddim oddi ar y safle hwn www.scratch.mit.edu I gymryd rhan yn y gystadleuaeth, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais, cliciwch yma i lawrlwytho, a gweld ein dudalen Sut I Gystadlu am ragor o wybodaeth.

Cyfleoedd ar gyfer ariannu
 

Cynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina

Mae Cynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina (SGS) yn cynnig grantiau bychain i bob ysgol gynradd, meithrinfeydd ac ysgolion arbennig ariennir gan y wladwriaeth mewn ardaloedd addysgol dynodedig. Ar gyfer y flwyddyn ysgol 2017-18 yn unig, bydd y grantiau SGS ar gael ym Caerffili.

Mae’r SGS yn anghystadleuol: mae digon o arian yn cael ei neilltuo fel ei bod yn bosib i bob ysgol yn yr ardaloedd hyn i gael y swm llawn. Mae Prif Grant ar gyfer Ysgolion Cynradd “llawn” * ac Ysgolion Arbennig o £500 y flwyddyn tuag at brosiect gwyddoniaeth. Dyma enghreifftiau o’r math o brosiectau y bydd y SGS yn eu hariannu:

Mae manylion ein proses ymgeisio syml yma. I gael cyngor ar sut i ddefnyddio’r grant, cysylltwch â’r ymgynghorydd SGS David Thomas david.thomas192014@gmail.com.

‘Curiosity’

Mae ‘Curiosity’ yn bartneriaeth newydd werth £ 2.5 miliwn rhwng BBC Plant mewn Angen a'r Ymddiriedolaeth Wellcome a fydd yn defnyddio pŵer ymgysylltu a gweithgareddau gwyddoniaeth cyffrous  i greu newid mewn plant a phobl ifanc sy'n dioddef anfantais yn y DU.

 

Rydym yn gwahodd ceisiadau am grantiau o hyd at £10,000 i ariannu prosiectau sy'n ymgysylltu â plant a phobl ifanc mewn gweithgareddau gwyddoniaeth. Nid yw hyn yn ymwneud ag addysg ffurfiol. Dylai prosiectau annog pobl ifanc i fod yn chwilfrydig am y byd o'u hamgylch a thu mewn iddynt, gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eu bywydau: meithrin hyder a hunan-barch, datblygu sgiliau bywyd ac ehangu gorwelion.

Does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr mewn gwyddoniaeth, neu hyd yn oed fod  wedi cyflwyno gweithgareddau gwyddoniaeth o'r blaen i gymryd rhan, ac rydym yn annog sefydliadau sydd am roi cynnig ar rywbeth newydd i wneud hynny.

Amseriad
Mae'r ceisiadau ar agor nawr, a byddant yn cau am hanner nos ar 22 Medi 2017.
Bydd y grantiau'n rhedeg o fis Ionawr 2018 hyd ddiwedd mis Medi 2018.
Disgwylir i ni gwblhau'r gwaith erbyn diwedd gwyliau Haf 2018 er mwyn rhoi'r cyfle gorau i ddysgu gael ei chasglu ac i chi gymryd rhan yn yr ail rownd o wneud grantiau.

Yn y rownd gyntaf o gyllid, rhagwelwn y bydd hyd at 20 o grantiau'n cael eu dyfarnu ledled y DU

Mae’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol yn cynnig grantiau mawr, £2,000 i £10,000, er mwyn cefnogi digwyddiadau a gweithgareddau ymgysylltiad ysgolion a’r cyhoedd. Mae'r cynllun grant, sydd ar agor i aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau, yn cael ei gynllunio i gefnogi gweithgareddau ymgysylltu ysgolion sy'n ceisio:

cyfoethogi addysg cemeg myfyriwr ac nid dim ond cyflwyno'r cwricwlwm
rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr i archwilio cemeg trwy gyd-destunau lleol, A/NEU
arddangos cyfleoedd gyrfa a datblygu sgiliau cyflogadwyedd, A/NEUdarparu cyfleoedd na fyddai fel arfer yn hygyrch i'r myfyrwyr sy'n cymryd rhan, e.e. ar gyfer cynulleidfaoedd o fyfyrwyr sy'n anodd eu cyrraedd.
A 
 gweithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd fydd yn:

cynyddu gwelededd cemegwyr fel pobl hawdd mynd atynt A/NEU
cynyddu hyder y cyhoedd wrth drafod cemeg A/NEU

arddangos perthnasedd cemeg i ddiddordebau a phryderon bob dydd

Rydym yn arbennig o awyddus i dderbyn ceisiadau a fydd yn darparu cyfleoedd newydd ar gyfer ein haelodau i hyfforddi a chymryd rhan mewn digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd neu ysgolion.

Grantiau bach
I wneud cais am grant hyd at £ 2,000, cyflwynwch gais trwy ein system cais ar-lein. Mae'r ceisiadau bellach ar agor a byddant yn parhau ar agor trwy gydol y flwyddyn. Rydyn ni'n cynnal proses ymgeisio dreigl a'r dyddiad cau nesaf yw  hanner dydd ar ddydd Llun 2 Hydref 2017. 
Mwy o fanylion yn http://www.rsc.org/awards-funding/funding/outreach-fund/

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i: http://www.rsc.org/awards-funding/funding/outreach-fund/.

Twitter
Facebook
Website
Our mailing address is:

See Science / Gweld Gwyddoniaeth

8 St Andrew's Crescent, Cardiff CF10 3DD

02920 344727 | www.see-science.co.uk | enquiries@see-science.co.uk


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list