Cylchlythyr STEM ysgolion cynradd yng Ngymru.               Tachwedd 2017

Ffynhonell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth,Technoleg,Mathrmateg a Pheirianneg) ar draws Cymru  

Cynnwys
Yn y Cylchlythyr:

Gwahoddwch Lysgennad STEM i ddod i’ch ysgol chi

Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM i ymweld â'ch ysgol, gallwch wneud eich cais yma neu cysylltwch â Gweld Gwyddoniaeth yn uniongyrchol ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Anfonwch adborth ar Lysgennad

Os oes Llysgennad wedi ymweld â’ch ysgol chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch eich cyd-athrawon i ymateb os gwelwch yn dda. Mae  eich adborth yn cael ei werthfawrogi yn fawr iawn.

Newyddion STEM diweddaraf
Prosiect Bryngaer Cudd Caer - Ely

Mae Llysgenhadon STEM yn gweithio gydag ysgolion a'r gymuned i ddatgelu trysor lleol a datblygu sgiliau STEM

Mae’r Llysgennad Dr David Wyatt, Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Canolosoedd Cynnar, Y Gymuned ac Ymgysylltu ynghyd â Dr Ollie Davies yn llywio’r prosiect sydd nawr yn dadorchuddio heneb hynaf Caerydd – Bryngaer Oes Haearn Caer-Ely. Gan weithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd lleol a grwpiau cymunedol, mae'r prosiect yn dwyn ynghyd arbenigedd o Brifysgol Caerdydd ac ymroddiad disgyblion a phobl lleol.
Datgelodd ymdrechion y cam cyntaf gyfoeth o wybodaeth ac eitemau, gan ddatblygu sgiliau yn y gymuned ac addysgu disgyblion am eu treftadaeth leol.
Ar y 6ed o Fedi dadorchuddwyd arwydd gwybodaeth newydd gan yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd a Mark Drakeford AC ar gyfer Gorllewin Caerdydd.
Datblygiad cyffrous yw trosi y Neuadd Gospel leol i leoliad addas ar gyfer y gwaith prosiect parhaus.
Roedd stondinau gan Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru, Ysgol Fferylliaeth Caerdydd gyda Llysgennad STEM James Blakeland, ymhlith eraill.
Dywedodd y Llysgennad STEM Dave Wyatt “Mae gan y Prosiect Bryngaer Cudd y potensial i ............ wella cyfleoedd bywyd unigol i bobl leol o bob oed.”
http://www.cardiff.ac.uk/news/view/928958-hidden-hillfort-connects-people-with-the-past
Mae Prosiect Bryngaer Cudd CAER yn fenter Treftadaeth y Loteri (HLF) rhwng Gweithredu yng Nghaerau a Threlai (GCT) a Phrifysgol Caerdydd.

Noson o Wyddoniaeth a Hwyl i’r Brownies

Llysgennad STEM Y Dr Sophie Gilbert oedd y cyntaf o gyfres o Ymweliadau Gwyddoniaeth i Brownies Rhiwderin Casnewydd. Cafodd Sophie ei chynorthwyo'n fedrus gan ei merch ifanc a brwdfrydig (hefyd yn Brownie).
Mae arweinydd y Brownies yn awyddus i gyflwyno ystod o brofiadau Gwyddoniaeth a dy
wedodd Sophie eu bod wedi cael hwyl fawr ar yr Her Ras Cynrhon.
Mae'r sesiwn yn dangos cymhwyso cynrhon mewn gofal clwyfol a iachâd. Yn dilyn y cyflwyniad, mae Brownies yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn ras cynrhon. Mae pob grŵp yn enwi cynrhonyn ac yn ei rasio tuag at y llinell orffen. Mae perchennog y cynrhonyn buddugol yn derbyn tystysgrif.
Mae Sophie yn aelod o CITER - ac yn Ymchwilydd ôl Ddoethur yn Ysgol Biowyddorau Caerdydd

Gwobr Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd

Mae athrawon sy'n gwneud gwaith anhygoel, codi safonau, yn rhagori mewn amodau anodd ac yn mynd uwchben a thu hwnt yn haeddu cael eu dathlu. Mae'r Gwobrau Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd (PSTAs) yn gwneud hynny - dathlu, gwobrwyo a darparu llu o gyfleoedd i'r athrawon haeddiannol hyn. Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi bod Kelly Thomas o Ysgol Gynradd Penllergaer, Abertawe, wedi derbyn y Wobr Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd, wedi'i chymeradwyo gan y Gymdeithas Frenhinol Fioleg, am ei harfer arloesol ac ymroddiad eithriadol i addysgu gwyddoniaeth cynradd.
Mae effaith Kelly ar addysgu a dysgu gwyddoniaeth wedi bod yn helaeth, gyda chymorth sylweddol yn cael ei ddarparu i gydweithwyr yn yr ysgol ac i eraill yn yr Awdurdod Addysg Lleol. Mae mentrau gwyddoniaeth sylfaenol ysbrydoledig ac arloesol Kelly wedi cael effaith enfawr ar y plant ym Mhenllergaer, gan wneud y mwyaf o'u cyfle i gyfleoedd STEM ac annog meddwl beirniadol, beirniadol, y mae hi'n haeddu cydnabyddiaeth fel enillydd PSTA.
Mae enillwyr y PSTAs, a noddir gan yr Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd, yn derbyn £1000 o arian gwobr personol, £500 o arian gwobr i'r ysgol, a detholiad o adnoddau gwyddoniaeth TTS (a noddir gan TTS Group) ac aelodaeth ASE am flwyddyn.
Bellach mae Kelly wedi ei chynnwys yn y 'Coleg Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd' fel Cymrawd Coleg lle bydd hi'n gallu manteisio ar lawer o fanteision, gan gynnwys derbyn cyllid a chymorth gan yr Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd i barhau ac ehangu ei gwaith nodedig mewn addysg gwyddor gynradd.www.pstt.org.uk/what-we-do/primary-science-teacher-awards

Arolwg Gwobrau CREST I Ysgolion Cynradd

Os ydych wedi bod yn rhan o Wobrau CREST yng Nghymru: byddai Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain yn hoffi eich adborth am y cynllun er mwyn eu helpu i wella'r broses o gyflwyno CREST yng Nghymru. Cwblhewch arolwg byr: www.surveymonkey.co.uk/r/CRESTWalesTea1 a byddwch yn cael cyfle i ennill taleb rhodd o £25 Amazon.

Beth yw’r Gwobrau CREST?

Mae’r Gwobrau CREST wedi bod yn rhedeg ers 30 mlynedd ac erbyn hyn mae dros 30,000 o bobl ifanc bob blwyddyn yn ennill gwobr. Maent yn cael eu rheoli gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain ac yn ymwneud â gwaith prosiect STEM. Gellir eu rhedeg yn ystod amser gwersi neu maen nhw’n ddelfrydol ar gyfer gweithgareddau Clwb STEM. Mae yna wobr ar gyfer pob oed a phob gallu:

Gwobrau Star - Disgyblion Sylfaen
Gwobrau SuperStar - disgyblion CA2
Gwobr Darganfod - gall disgyblion Blwyddyn 6 ennill gwobr mewn un diwrnod
Wedi'i lansio yn 2007, mae CREST Star ac SuperStar yn cyflwyno plant i ddysgu ymchwiliol, gan gefnogi myfyrwyr i ddatrys heriau STEM bywyd go iawn trwy ymchwilio a thrafod ymarferol.

Mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn 8 her 1STEM 1 awr ac ar ôl iddynt gael tystysgrif a bathodyn haearn i gydnabod eu cyflawniadau.

Dull cofrestru newydd: O hyn ymlaen, does dim angen i athrawon gofrestru disgyblion trwy eu Cydlynydd CREST lleol. Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru am gyfrif yn https://my.crestawards.org/ yna gallwch gofestru eich disgyblion, rheoli prosiectau ac archebu tystysgrifau i gyd ar y wefan. Mae’r Gwobrau yn dal i fod AM DDIM i bob ysgol yng Nghymru. (Mae ysgolion mewn rhannau eraill o Brydain yn gorfod talu!) 

Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.crestawards.org/ neu cysylltwch â Llinos yn llinos.misra@see-science.co.uk 

Cyfleoedd I athrawon a disgyblion

Wythnos Wyddoniaeth Prydain.   

Mae cymryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn hawdd iawn, a gallwch chi gymryd rhan mewn llawer o wahanol ffyrdd.

Trefnu digwyddiad. Efallai fod  cynnal digwyddiad eich hun yn ymddangos yn ofidus, ond rydyn ni yma i'ch helpu chi i gyd, o ysgrifennu eich addewid, i wneud cais am grantiau i ddarparu pecynnau gweithgaredd. Mae gennym hefyd ganllawiau 'sut i' i'ch helpu chi i ddechrau a chyngor am ddod o hyd i gyflwynydd.
Rhedeg y System Solar. Crëwyd y ras rithwir gyntaf ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2017 ond cafodd ei ail-lansio oherwydd ei fod mor boblogaidd. Tra'ch bod chi'n aros am Wythnos Gwyddoniaeth Prydain 2018 i gychwyn, beth am dynnu'r llwch oddi ar eich esgidiau rhedeg  a theithio trwy'r gofod gyda ni? Mae Rhedeg y System Solar yn ras 'rhithwir' 10k a oedd yn cynnwys teithio ar draws y System Solar o'r Haul  i Neifion mewn dim ond 10 cilomedr, ynghyd â sylwebaeth gerddorol a sain gan y darlledwr gwyddoniaeth Dallas Campbell.

STEM tu hwnt i’r Dosbarth

Dydd Sadwrn 11 Tachwedd 2017, 10:00 am – 2:30pm. Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Darlithoedd ysbrydoledig a gweithdai ar gyfer athrawon Cynraddac athrawon Uwchradd sy’n anelu at fynd i’r afael â’r Cwricwlwm gwyddoniaeth a technoleg newydd.

  • Yr Athro Justin Dillon, Athro Gwyddoniaeth ac Addysg Amgylcheddol, Prifysgol Bryste, fydd yn archwilio rhai o’r materion sy’n ymwneud â dysgu tu hwnt i’r ystafell ddosbarth.
  • Dr Rhys Jones, darlithydd, herpedolegydd a chyflwynydd ‘Rhys to the Rescue’ yn cyflwyno ei brofiad ei hun o gyfathrebu gwyddoniaeth a’r angen am lythrennedd mewn gwyddoniaeth.
  • Bydd gweithdai cynradd ac uwchradd yn cynnwys ystod o bynciau o ymddygiad anifeiliaid ac ymchwil gwyddonol, i gemeg a seryddiaeth.

Bydd cyfres o fignetau byr gan athrawon yn archwilio agweddau i ysbrydoli cyfleoedd gwyddonol.

Yn ogystal, bydd Cyflwyniad o Wobrau arbennig ar gyfer y Marc Ansawdd Gwyddoniaeth Cynradd. (PSQM)

I archebu lle AM DDIM a dewis gweithdai, ewch I https://asecymruconference2017.eventbrite.co.uk

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â cerianangharad@ase.org.uk 

.ASE logo

Cystadleuthau ac adnoddau
 

Gwobrau Addysgu Proffesiynol CymruAnimated-Banner.gif

Gan adeiladu ar lwyddiant y gwobrau y llynedd, mae’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018 yn awr ar agor. Ac unwaith eto, rydym eisiau dathlu ymroddiad, ymrwymiad a gwaith caled athrawon ledled Cymru ac mae angen eich cymorth chi arnom. 

Rydym eisiau eich help i ledaenu’r gair am y Gwobrau ac annog cymaint o enwebiadau â phosib, felly rydym wedi datblygu'r pecyn hwn sy’n cynnwys: 

  • Sut gallwch chi helpu
  • Dyddiadau pwysig
  • Y categorïau
  • Sut mae enwebu 
  • Enghraifft o bwt i gylchlythyr 
  • Enghraifft o neges ar y cyfryngau cymdeithasol
  • Adnoddau i'w defnyddio ar eich sianelau 

SUT GALLWCH CHI HELPU  Rhannwch y ddolen i’n gwefan newydd drwy eich rhwydweithiau er mwyn hyrwyddo'r Gwobrau ymysg dysgwyr, rhieni, cydweithwyr a chyflogwyr, gan annog pawb i enwebu gweithwyr addysg proffesiynol o bob rhan o Gymru sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn yn eu hysgol neu leoliad addysg. Dyma’r URL: llyw.cymru/gwobrauaddysgucymru

Lledaenwch y newyddion ar eich sianelau chi: o wefannau a chylchlythyrau, i’r cyfryngau cymdeithasol a phoster ar wal.

Cystadleuaeth arddangos ystafell ddosbarth.                                   

Ar ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd mae'r ystafell ddosbarth yn llawn  fyrddau arddangos gwag. Wrth i'r tymor fynd yn ei flaen a'r byrddau arddangos yn llenwi, yna beth am ychwanegu eich arddangosfa ddosbarth i'n casgliad cynyddol a chystadlu yn ein  cystadleuaeth boblogaidd?

Sut alla i gymryd rhan? Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhannu llun o'ch hoff arddangosfa ddosbarth i mewn i Arddangosfeydd Ystafell Ddosbarth - Cynradd.
Rhaid i'ch cofnod gynnwys: Dynodiad o bwnc neu faes pwnc yr arddangosfa
                                                O leiaf un llun o'r arddangosfa
Ffeiliau'r adnoddau ar yr arddangosfa, neu ddisgrifiad clir ohonynt neu ble i ddod o hyd iddyn nhw, i alluogi athrawon eraill i gael eu hysbrydoli ac ailadrodd eich arddangosiad yn eu hystafelloedd dosbarth eu hunain
Y dyddiad cau ar gyfer mynediad yw 15 Rhagfyr 2017 a bydd chwe enillydd lwcus yn derbyn talebau gwerth £100 -  mewn pryd ar gyfer y Nadolig! Bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu trwy e-bost erbyn 22 Rhagfyr 2017.
Cyflwyno'ch cofnod yma: Arddangosfeydd ystafell ddosbarth - cynradd

Cystadleuaeth Wythnos S4S 'Ydw i'n Wyddonydd Da?'

Mae hwn yn gwestiwn anodd i'w hateb. Credwn fod Gwyddonydd Da yn un sy'n mynd i'r afael â materion gwyddoniaeth, dylunio a thechnoleg moesegol - gan gynnwys heddwch, cyfiawnder cymdeithasol a chynaliadwyedd amgylcheddol a gall hyd yn oed hyn olygu llawer o wahanol bethau. Rydym yn gofyn ichi egluro beth mae'n ei olygu - gan ddefnyddio ein syniadau ehangach. Gall eich cofnod fod ar ffurf geiriau, lluniau neu eiriau a lluniau. Gallai'r rhain fod ar unrhyw ffurf, gan gynnwys: poster ffilm neu draethawd.

Y peth pwysig yw bod eich cyfrwng yn dal yr hyn sy'n eich barn chi sy'n gwneud gwyddonydd da - ac felly gall fod yn ysbrydoliaeth i eraill.

Rhowch gyfle i'n cystadleuaeth ledled y DU ennill y gwobrau hyn gan gynnwys:

• Profiad 'Rydw i'n Wyddonydd Da' ar gyfer eich dosbarth, clwb neu grŵp
• Blwch o Science4Society o adnoddau gan gynnwys gemau a gweithgareddau
• Talebau anrhegion Amgueddfa Wyddoniaeth
Am syniadau am 'Ydw i'n Wyddonydd Da?' Gweler yr adnoddau ar www.s4s.org.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: hanner dydd Dydd Gwener 23 Chwefror 2018. Rhaid i bob ymgeisydd fod o fewn y categorïau oedran isod:
7-11, 12-14, 15-18
Rydym yn croesawu ceisiadau gan ysgolion, clybiau gwyddoniaeth, grwpiau ieuenctid a mudiad arall

Gwobrau Ysgol Ynni Gwell.                                                                          

Nod Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell yw helpu ac annog addysg amgylcheddol i bobl ifanc 5-11 oed. Maent yn hyrwyddo gwaith trawsgwricwlaidd ar yr amgylchedd a gellir rhoi UNRHYW waith rydych chi'n ei wneud yn eich ysgol yn cwmpasu unrhyw fath o fater amgylcheddol. Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell ar gyfer rhagoriaeth mewn addysg amgylcheddol yn cysylltu â'r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr a Chwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban - edrychwch ar ein canllaw yma. Cofrestrwch eich ysgol heddiw - ennill hyd at £ 5,000! Darllenwch y rheolau y gystadleuaeth yma.

Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell wedi'u rhannu'n bedwar rhanbarth (De / Canol, Gogledd, Cymru a'r Gorllewin, Yr Alban) a bydd enillydd ar gyfer pob categori Gwobr ym mhob rhanbarth. Bydd y cofnod gorau a ddewisir gan yr holl enillwyr ym mhob rhanbarth yn cael ei wneud yn Hyrwyddwr Rhanbarthol a bydd yn derbyn £1,000. Dewisir y gorau o'r Hyrwyddwyr Rhanbarthol fel Hyrwyddwyr y DU, sy'n derbyn cyfanswm o £5,000 ar gyfer arian yr ysgol. Yn ychwanegol at yr holl enillwyr, bydd 16 Rhedwyr yn derbyn £ 250 yr un ar gyfer cronfeydd yr ysgol. Bydd 20 o ysgolion Cymeradwy Uchaf yn derbyn £100.

Bydd cynrychiolwyr o'r pedwar ysgol Hyrwyddwr Rhanbarthol yn mynychu Seremoni Wobrwyo arbennig yn Llundain, lle byddant yn derbyn eu gwobrau gan westeion enwog a wahoddwyd yn arbennig. Mae'r lleoliadau blaenorol yn cynnwys Sw Llundain a'r Amgueddfa Wyddoniaeth.                    

Cyfleoedd ar gyfer ariannu
 

Cynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina

Mae Cynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina (SGS) yn cynnig grantiau bychain i bob ysgol gynradd, meithrinfeydd ac ysgolion arbennig ariennir gan y wladwriaeth mewn ardaloedd addysgol dynodedig. Ar gyfer y flwyddyn ysgol 2017-18 yn unig, bydd y grantiau SGS ar gael ym Caerffili.

Mae’r SGS yn anghystadleuol: mae digon o arian yn cael ei neilltuo fel ei bod yn bosib i bob ysgol yn yr ardaloedd hyn i gael y swm llawn. Mae Prif Grant ar gyfer Ysgolion Cynradd “llawn” * ac Ysgolion Arbennig o £500 y flwyddyn tuag at brosiect gwyddoniaeth. Dyma enghreifftiau o’r math o brosiectau y bydd y SGS yn eu hariannu:

Mae manylion ein proses ymgeisio syml yma. I gael cyngor ar sut i ddefnyddio’r grant, cysylltwch â’r ymgynghorydd SGS David Thomas david.thomas192014@gmail.com.

Mae'r ceisiadau am Grant Wythnos Gwyddoniaeth Prydain 2018 bellach ar agor

Mae tri chynllun grant ar gael i gefnogi gweithgareddau Wythnos Gwyddoniaeth Prydain (9-18 Mawrth 2018): un ar gyfer ysgolion, un ar gyfer grwpiau cymunedol, ac un ar gyfer canghennau'r ASB.

Grantiau Kick Start . Mae'r cynllun hwn yn cynnig grantiau i ysgolion mewn amgylchiadau heriol drefnu eu digwyddiadau eu hunain fel rhan o Wythnos Gwyddoniaeth Prydain. Mae yna ddau opsiwn ar gael: grant Kick Start: grant o hyd at £300 i'ch ysgol i redeg gweithgaredd; : Grant Kick Start Mawr o hyd at £700 ar gyfer eich ysgol i gynnal digwyddiad neu weithgaredd gwyddoniaeth sy'n cynnwys eich myfyrwyr a'r gymuned leol

Grantiau Ymddiriedolaeth NatureSave.                                  

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Naturesave ym 1995 i hyrwyddo datblygu proseictau cynaliadwy. Hyd yn hyn, mae'r ymddiriedolaeth wedi ariannu prosiectau sy'n werth dros £580,00, ledled y DU.

Gallwch wneud cais am gyllid ar-lein yma neu drwy lawrlwytho ffurflen gais yma a'i dychwelyd drwy'r post, ynghyd ag unrhyw wybodaeth bellach y credwch y gallech fod yn ddefnyddiol, i: Bee West, Gweinyddwr yr Ymddiriedolaeth, Ymddiriedolaeth Naturesave, South Devon House, Babbage Road, Totnes.

Twitter
Facebook
Website
Ein cyfeiriad post yw :

Gweld Gwyddoniaeth

8 Cilgaint San Andreas, Caerdydd CF10 3DD

02920 344727 | www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk | ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list