Cylchlythyr STEM i Ysgolion Cynradd yng  Nghymru                                                  Mehefin  2017
Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cynnwys
Yn y Cylchlythyr:

Gwahoddwch Lysgennad STEM i ddod i’ch ysgol chi

Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM i ymweld â'ch ysgol, gallwch wneud eich cais yma neu cysylltwch â Gweld Gwyddoniaeth yn uniongyrchol ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Anfonwch Adborth ar Lysgennad

Os oes Llysgennad wedi ymweld â’ch ysgol chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch eich cyd-athrawon i ymateb os gwelwch yn dda. Mae  eich adborth yn cael ei werthfawrogi yn fawr iawn.

Newyddion STEM diweddaraf

Mae Ymddiriedolaeth Edina yn rhoi grantiau gwyddoniaeth anghystadleuol o £500 i bob ysgol gynradd ac ysgol arbennig am dair blynedd yn olynol mewn ardaloedd dynodedig yn y Deyrnas Unedig. Ein ardaloedd presennol yng Nghymru yw Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful. Mae arian  yn cael ei neilltuo fel bod digon ar gyfer pob ysgol yn yr ardaloedd hyn i gael y swm llawn. Mae Rhondda a Merthyr ar hyn o bryd yn y drydedd flwyddyn, sef y flwyddyn olaf ond mae £40,000 o gyllid yn parhau i fod heb ei hawlio. Y dyddiad cau i wneud cais yw Gorffennaf 21, 2017; Ni all ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn gael eu prosesu felly bydd ysgolion yn colli’r arian hwn! 
Mae Ymddiriedolaeth Edina yn ariannu:
·         Wythnosau gwyddoniaeth ysgolion
·         Ymweliadau gwyddonol (o’r ysgol ac i mewn i’r ysgol)
·         Cyfarpar gwyddonol
·         Gwella tir ysgol ar gyfer gwyddoniaeth
·         Adnoddau garddio (uchafswm o £350)
·         Tanysgrifiadau gwyddonol
I wneud cais am eich grant di-ffael ewch i http://www.edinatrust.org.uk/ScienceGrantScheme#apply a lawrlwythwch y ffurflen. Yna dychwelwch hi at Rebecca Anes yn rebecca.anes@edinatrust.org.uk cyn Gorffennaf 21, 2017. Os oes ganddoch unryw gwestiwn gallwch gysylltu â Rebecca neu David yn david.thomas192014@gmail.com.

Canolfan Addysg Tai, Tonypandy
Gwnaeth Canolfan Addysg Tai yn Rhondda Cynon Taf gais i ddefnyddio eu £500 o grant i gael Techniquest  i ymweld â’u hysgol i gyflwyno dwy sioe i’w Dosbarth Cyfnod Sylfaen a’u dosbarthiad
au Cyfnod Allweddol 2, i orffen eu pwnc ‘Golau a Sain’. Rydym wedi derbyn adborth gan eu cydlynydd gwyddoniaeth yn dweud, “Roedd y diwrnod cyfan yn wych i’r plant. Roedd y defnydd o’r ‘gromen’ er mwyn i’r plant gropian i mewn iddi yn dal eu sylw ac yn ennyn brwdfrydedd yn syth... mi fuaswn i’n argymell y sioe arbennig yma i unryw un fel ‘wow ffactor’ i gychwyn neu i orffen pwnc Golau.”

Y Ddaear, Y Gofod a’r Bydysawd! yn Ysgol Gynradd Llangatwg gyda Graham Crawford 
 
Aeth Graham Crawford, Llysgennad STEM, â disgyblion Llangatwg ar daith i ffeindio allan am y Ddaear, y Gofod a chreadigaeth y Bydysawd. Bu Graham, sy'n beiriannydd wedi ymddeol a seryddwr eiddgar, yn gweithio gyda blynyddoedd 5 a 6 drwy gydol y flwyddyn. Mae Jo Jones, athrawes y dosbarth, wrth ei bodd â chyfranogiad Graham yn yr ysgol.
Wrth sôn am Graham dywedodd, “Mae wedi dod â gwyddoniaeth yn fyw, mae e mor wybodus ac yn siarad â hyder gyda’r disgyblion. Maent yn mwynhau gofyn cwestiynau ac mae ei sgyrsiau wedi ennyn diddordeb gwirioneddol mewn gwyddoniaeth. Hyd yn oed wythnosau wedyn, maent yn cofio ffeithiau a manylion o sgyrsiau a gweithdai Graham.”  

Mae Graham, sydd yn treulio rhan o’r flwyddyn yn ysbrydoli plant yn Awstralia (lle mae ei wyrion yn byw), wir yn mwynhau gweithio gyda’r disgyblion.
Meddai, “Mae’r plant yn grêt a wirioneddol yn deall pethau. Dwi’n falch eu bod yn mwynhau’r pwnc ac hyd yn oed pan mae’r gwyddoniaeth yn anodd i’w ddeall maen nhw’n codi i’r her”.

Yn ei sgwrs, defnyddiodd Graham Playdoh i egluro’r glec fawr. Bu’r disgyblion wrth eu boddau yn taro’u Playdoh gyda’i gilydd i efelychu creadigaeth y bydysawd. Roedd hefyd wedi defnyddio clipiau fideo a radio i ddangos sut gall disgyblion wrando ar ymbelydredd cefndirol sydd yn weddill ar ôl y glec fawr.
gyda diolch i Heidi Purnell

Cronfa Bwrsari CAT
Erbyn hyn mae gan CAT ddwy gronfa bwrsari ar gyfer grwpiau addysgol.
Gallai bwrsari newydd  ddarparu cymorth I dalu am unrhyw ymweliad ysgol i CAT. Mae  rhwng £50-300 ar gael ar gyfer ymweliad diwrnod neu ar gyfer grwpiau preswyl, ond gallai hyn fod yn fwy, os ydych er enghraifft dod â grŵp arbennig o fawr. Gall yr arian gael ei ddefnyddio i dalu am hyfforddiant a hyd yn oed llety. Mae ymweliad i CAT yn ymgysylltu â STEM ac ardaloedd eraill o’r cwricwlwm  gan gynnwys y Fagloriaeth Cymraeg.
Mae dros 400 o ddisgyblion wedi elwa o'r bwrsari ar gyfer grwpiau o Ogledd Cymru. Mae hyn yn debygol o redeg allan eleni ond mae'n dal yn werth gwneud cais.
Dywedodd athrawes  grŵp o ddigyblion CA4 o Ogledd Cymru oedd wedi  elwa o'r bwrsari: "Yn dilyn yr ymweliad cwblhaodd y disgyblion fap meddwl yn ôl yn yr ysgol ynghylch a sut y gallent ymateb i'r her o newid hinsawdd. Ar ôl yr ymweliad roedd ganddynt lawer o syniadau".
Gellir ymgeisio  am y bwrsari tra mae arian ar gael felly gwnewch gais nawr yn http://learning.cat.org.uk/bursaries
Gall grwpiau drefnu ymweliad a dewis gweithgaredd o'r ddewislen o weithgareddau rhyngweithiol sy'n cynnwys newid hinsawdd a heriau byd-eang eraill, ynni adnewyddadwy, bwyd cynaliadwy ac adeiladau a mwy. Gall y bwrsari newydd hefyd gael ei ddefnyddio i roi cymhorthdal ar gyfer ymweliadau preswyl yn y Eco-Gabanau. Mae'r Cabanau yn darparu sylfaen ysbrydoledig i ddisgyblion dreulio mwy o amser yn y Ganolfan er mwyn cyfoethogi eu dealltwriaeth.
Mae y gweithdai  'Ynni Gwynt' a 'Ble mae'r Effaith?' yn  ffefrynnau mawr, ynghyd â theithiau tywys, ein Tŷ Gwydr, gemau Ynni sydd yn  ymchwilio " carbon sero" y dyfodol. Mae llwybr Chwarel CAT newydd yn ddiddorol iawn, gan ychwanegu at y profiad tu allan i’r  ystafell ddosbarth.
        

Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn chwilio am ysgol uwchradd frwdfrydig ynghyd â'r ysgolion cynradd sy'n ei bwydo i gychwyn ar brosiect newydd cyffrous. Bydd y prosiect hwn yn cefnogi cofnodi Ymholiad Gwyddonol a'r pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru. Bydd deuddydd o DPP (costau Cyflenwi ar gael) yn cael ei gyflwyno i glwstwr o ysgolion cynradd gyda'r ysgol uwchradd. Bydd y DPP yn unigryw i chi ac yn canolbwyntio ar sut i wella sgiliau gwyddonol y disgyblion ac yn datblygu dulliau dysgu a chofnodi rhyngweithiol. Bydd y dulliau yma yn galluogi athrawon i barhau i wella gwyddoniaeth ar ôl diwedd y prosiect.  Yn ystod ail ddiwrnod y DPP bydd athrawon yn cwrdd â Llysgenhadon STEM fydd yn rhoi cyswllt byd go iawn i’r byd gwaith.  Bydd yr athrawon a’r Llysgenhadon STEM wedyn yn datblygu dilyniant o wersi fydd yn gwella sgiliau a gwybodaeth wyddonol y disgyblion er mwyn eu defnyddio wrth wneud ymchwiliad.  Bydd yr ymchwiliad yn digwydd yn y dosbarth gyda’r athro/athrawes a’r Llysgennad STEM yn cydweithio. Mae hyn yn rhoi cyfle i'r disgyblion i berthnasu gwyddoniaeth i gyd-destun byd go iawn a'r byd gwaith. Unwaith y bydd yr ymchwiliadau yn cael eu cwblhau, bydd yr athrawon a'u disgyblion yn cyflwyno eu hymchwiliad mewn digwyddiad dathlu terfynol a gynhelir yn yr ysgol uwchradd. Bydd pwyslais yn cael ei roi ar gynnydd yn y safonau a gyflawnir gan ddisgyblion mewn sgiliau gwyddoniaeth a mwy o amrywiaeth o ddulliau cofnodi a ddefnyddir mewn gwersi gwyddoniaeth. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â cerian.angharad@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Cyfleoedd I athrawon a disgyblion

DysGwrdd Cymru – Cefnogi cymhwysedd digidol yn yr ystafell ddosbarth – Dydd Iau Mehefin 15 4.30pm Ysgol Uwchradd Willows, Caerdydd

Ffocws ein DysGwrdd yw Cefnogi cymhwysedd digidol yn yr ystafell ddosbarth, ond mae gennym ddiddordeb i glywed am unrhyw arferion da ym maes addysg. Felly, os oes gennych syniadau gwych ac rydych am ddangos sut rydych yn eu rhoi ar waith yn eich ystafell ddosbarth / ysgol, byddem wirioneddol wrth ein bodd yn clywed gennych! Rydym yn trefnu’r digwyddiad hwn gyda chymorth yr ASE Cymru, Y Sioe Addysg Genedlaethol ac Ysgol Uwchradd Willows, sydd wedi cytuno'n garedig i gynnal y digwyddiad yn eu hysgol.
Os ydych chi wedi gwneud rhywbeth cyffrous gydag un o'ch
dosbarthiadau yn ddiweddar, neu os hoffech ddod draw i wylio, cofrestrwch isod a dewch draw. Yn agored i bawb sydd â diddordeb mewn addysg yng Nghymru a thu hwnt (Cynradd ac Uwchradd).
Ein Prif Siaradwr ar gyfer y digwyddiad yw Alessio Bernardelli, athro sydd wedi ennill amryw o wobrau, a fydd yn cychwyn y digwyddiad gyda sesiwn ar 'Dysgu Digidol - mwy na dim ond hwyl!'
Gallwch droi i fyny a dysgu rhywbeth newydd, neu rannu rhywbeth yr ydych yn meddwl y byddai pobl eraill yn elwa ohono. Gallwch sgwrsio yn anffurfiol dros baned o de, codi a chyflwyno cyflwyniad dau funud neu gyflwyniad saith munud.

Dydd Mercher Gorffennaf  5 yw diwrnod  Clwb Gwyddoniaeth Prydain. Bydd llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n digwydd ledled y wlad ar y diwrnod hwn ac yn ystod yr wythnos yn arwain ato, er mwyn dathlu gwaith anhygoel sydd yn digwydd mewn Clybiau STEM. Rydym yn cynnig £250 i ysgolion yng Nghymru sy'n cyflawni Diwrnod Darganfod CREST fel rhan o'u dathliadau ar y diwrnod hwn, y gellir ei ddefnyddio i brynu deunyddiau ac adnoddau neu dalu am gyflenwi athro! Llenwch y ffurflen gais yma: www.surveymonkey.co.uk/r/GBSCWelshFunding
Mae’r Diwrnodau Darganfod y gellir eu cynnal yn cynnwys adnodd ddwyieithog sy'n benodol i Gymru 'Atebion Cynaliadwy' sy'n herio myfyrwyr i weithio fel tîm i greu busnes cychwyn sy’n mynd i'r afael â materion newid hinsawdd yn eu cymuned.
Fel arall, cadwch lygad allan am ein hadnodd newydd ' Wild Creations', sydd i'w lansio fis nesaf, sy'n gweld myfyrwyr yn dyfeisio ffordd greadigol i ddathlu eu diwylliant trwy fod yn ymarferol gyda dylunio a thechnoleg

                  

Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau
Mae Science2Life, mewn partneriaeth â Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru tan fis Mawrth 2018.  Bydd y daith nesaf yng Ngogledd Cymru  3-8fed Gorfennaf ac yn  Ne Cymru  4-14 Hydref  2017

Hanes Llychlynwyr, chwedlau llenyddol a draig ysbrydolodd Cressida Cowell i ysgrifennu “Sut i Hyfforddi Eich Draig”. Mae Sue yn anelu i gludo cynulleidfaoedd yn ôl mewn amser i fyd ffuglennol lle ‘roedd Llychlynwyr a dreigiau yn crwydro. Bydd angen llawer o wirfoddolwyr ar “Scientific Sue” i’w helpu i ymchwilio ac archwilio y gwyddoniaeth o sut mae dreigiau yn hedfan ac yna, gan ddefnyddio’r gwyddoniaeth y tu ôl i wahanol fathau o dân (ager, niwl rhewllyd, nwyon ffrwydrol, hylifau fflamadwy a fflamau mawr).

Ar gael AM DDIM i bob ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 diolch i arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru.

I archebu e-bostiwch Gweld Gwyddoniaeth ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Byw a dysgu gyda Dwr
                                

Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, Cerrigydrudion. LL21 9TT
Mehefin 22, 2017 04:30 tan 18:00

 

Ymunwch gyda Arfona Evans yng NghanolfanYmwelwyr  Llyn Brenig i weld edrych ar weithgareddau Bioamrywiaeth ar lefel cynradd a CA23 Bydd cyfle i i gael gwybod  sut i

Ddefnyddio'r amgylchedd awyr agored i annog unigolion iach, hyderus
• Ysgogi gweithgareddau ar gyfer dysgwyr sy'n gallu uchelgeisiol
• Annog gwneud penderfyniadau, datrys problemau a gwaith grŵp
• Wneud cysylltiadau â’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd
• Cynyddu ymwybyddiaeth amgylcheddol ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang
• Dod i ddeall Dwr Cymru a sut mae'n ffitio i mewn i fywyd a gwaith.

Pwrpas y  gweithdy AM DDIM yw dangos pa weithgareddau dysgu awyr agored, llawn hwyl a cyffro y gall Dŵr Cymru gynnig eich dosbarthiadau.
I  archebu ewch i https://livingandlearningwithwaterllynbrenig.eventbrite.co.uk

   
Anifeiliaid a'i Ymddygiad 
Sw Mynydd Cymreig Bae Colwyn.  LL28 5UY
Gorffennaf 3, 2017 4:30pm tan 6:00pm


Mae ymddygiad anifeiliaid yn bwnc cynhenid ​​a diddorol sy'n cael ei addysgu mewn gwyddoniaeth a seicoleg ac ar draws y cyfnodau allweddol. Yn y gweithdy hwn, bydd Charlotte Swyddog Addysg gyda y Gymdeithas ar gyfer Astudio Ymddygiad Anifeiliaid (ASAB), yn darparu nifer o syniadau ymarferol i ddysgu pob math o dopigau bioleg ym mhob cyfnod allweddol.Yn ogystal bydd Susan Jones - Swyddog Addysg yn y Sw Mynydd Gymreig yn darparu taith fer  a gwybodaeth  am y Sw Mynydd yn cynnwys amrywiaeth eang o brosiectau y gellir eu gwneud yn y Sw, o arsylwadau ymddygiadol cyffredinol rhywogaeth sy'n ymwneud â torfeydd, y tywydd neu ddefnyddio y gofod amgáu, i gyflwyno eitemau cyfoethogi  newydd fel penderfynu os oes gan rywogaethau "hoff" fwydydd, lliwiau, gweadau etc.

Mae'r Gymdeithas er Astudio Ymddygiad Anifeiliaid (ASAB) yn cefnogi athrawon mewn ysgolion a cholegau trwy ddarparu adnoddau gwych am ddim. www.asab.org/education
Mae'r Sw Mynydd Cymreig yn rhan o Gymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru, ac yn adnodd byw rhyfeddol. Ni all unrhyw beth gymryd lle y cyffro a rhyfeddod o edrych yn fanwl ar anifail bywa dysgu am anifeiliaid drwy gyswllt agos na ellir eu disodli gan fideo neu deledu ac sydd yn anodd i atgynhyrchu yn yr ystafell ddosbarth.
I gadw lle yn y digwyddiad hwn, ewch i https://asewelshmountainzoo.eventbrite.co.uk

Mission X
Mae Mission X wedi cael ei ddatblygu gan wyddonwyr o NASA, yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd a gweithwyr ffitrwydd proffesiynol i ddefnyddio cyffro archwilio'r gofod i ysbrydoli myfyrwyr i ddysgu am wyddoniaeth maeth ac ymarfer corff, ac i gynyddu eu lefelau gweithgarwch. Mae ysgolion yn y DU yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yn yr her Mission  X ochr yn ochr ag ysgolion o bob cwr o'r byd.
Mae Llysgennad y Gofod ESERO-UK Dr Ashley Green yn chwilio am wyth ysgol gynradd o fewn cyrraedd hawdd i ei gartref yn yr Amwythig, i gefnogi athrawon  sydd yn awyddus i gynnwys eu myfyrwyr mewn Mission X. Mae Dr Green wedi bod yn cefnogi staff mewn 16 o ysgolion yn Lloegr oedd wedi cofrestru ar gyfer y Prosiect Cynradd Tim Peake. Byddai hefyd yn hoffi cefnogi ysgolion yn y Canolbarth. Er ei fod wedi ei eni yng Nghanada, cafodd ei fagu yng Nghaerdydd a enillodd ei PhD mewn peirianneg solar yno.
(Dr Green yn cael ei ariannu gan ESERO-UK, felly mae ar gael yn rhad ac am ddim i ysgolion.)
Dylai athrawon sydd â diddordeb anfon e-bost at Dr Green: aagreen@btinternet.com

Camu  Mlaen i STEM: cymryd eich camau cyntaf mewn cyfrifiadureg cynradd

Fel athro, mae'n debyg eich bod eisoes yn gwybod bod cyfrifiaduref wedi cael  ei ychwanegu at y cwricwlwm cenedlaethol yn 2014. Fodd bynnag, os ydych yn addysgu oedrannau 5-11, mae ymchwil yn awgrymu ei fod yn dal i fod yn annhebyg y byddwch yn hyderus mewnaddysgu cyfrifiadureg.
Mae Prosiect Barefoot wedi'i gynllunio i wella hyder athrawon mewn cyfrifiadureg, gan eu helpu i gymryd eu camau cyntaf.
Mae Barefoot yn herio'r camsyniad fod cyfrifiadureg yn gwbl gyfyngedig i adeiladu a defnyddio y dechnoleg ei hun. Drwy hyrwyddo 'meddwl cyfrifiadurol' mae Barefoot yn helpu athrawon a disgyblion ddeall cysyniadau sy'n sail i ystod eang o bynciau, megis Mathemateg a Gwyddoniaeth.
Mae'r cysyniadau a’r  dulliau o gyflwyno cyfrifiadureg meddwl: algorithmau, patrymau, ac ati, yn berthnasol ar draws y cwricwlwm. Yn wir, maent yn rhan annatod o ddatblygiad cyffredinol sgiliau STEM ehangach disgyblion.
Mae Barefoot hefyd yn helpu i integreiddio y math hwn o feddwl i ddysgu y disgybl; darparu sgiliau, hyder a chymwyseddau ar draws ystod lawn o bynciau STEM a thu hwnt. Nid yn unig mae hyn yn helpu disgyblion i gyflawni mwy ar lefel cynradd, ond maent hefyd yn meithrin sgiliau trosglwyddadwy wrth iddynt symud i fyw a gweithio mewn byd digidol.
Mae Barefoot yn darparu adnoddau am ddim megis gweithgareddau a chynlluniau gwersi. Mae'r rhain yn cael eu gwneud gan athrawon, ar gyfer athrawon, yn unol â'r cwricwlwm cenedlaethol.
Mae cannoedd o adnoddau dysgu ar-lein rhad ac am ddim, ac mae yna hefyd weithdai dan arweiniad gwirfoddolwr am ddim  ar gael. Bydd gwirfoddolwyr Barefoot yn dod i'ch ysgol ar adeg sy'n addas i chi, ac yn paratoi'r athrawon i ddefnyddio'r adnoddau, gan eu helpu i wella eu hyder cyffredinol mewn cyfrifiadureg.
Bydd athrawon yn gweld gwelliannau enfawr yn seiliedig ar sgiliau STEM-eu disgyblion unwaith mae y cysyniadau hyn yn cael eu harchwilio. Er bod yr adnoddau yn  rhad ac am ddim eu hunain yn ddefnyddiol iawn, gweld sut i weithredu rhain yn gyntaf yw'r defnydd gorau o'r Prosiect Cyfrifiadureg Barefoot.
I gael y gorau absoliwt allan o Barefoot, archebwch weithdy rhad ac am ddim drwy fynd i http://www.barefootcas.org.uk neu cysylltwch â enquiries@barefootcas.org.uk 0800 028 0041

 

Cystadleuthau ac adnoddau
 

     
Mae Science Made Simple yn falch o gyhoeddi eu cystadleuaeth fideo wyddonol gyntaf erioed i wneud gwyddoniaeth yn symlach!
I ddathlu ein penblwydd yn 15eg eleni, rydym yn eich gwahodd i greu fideo fydd yn rhannu eich brwdfrydedd chi dros wyddoniaeth!
Mae £200 ar gael i adran wyddoniaeth ysgol y myfyrwyr fydd yn ennill, a phrif wobr o £250 yn y categori agored!   I ddarganfod mwy cliciwch yma

Peirianwyr Yfory EEP Her Roboteg: Citiau Lego Mindstorms
Mae ysgolion ar draws y wlad yn cael eu gwahodd i ymgymryd â her roboteg a fydd yn gweld timau o fyfyrwyr yn rhan o 'deithiau gofod'. Mae gwaith tîm, robotiaid, dylunio, ymchwil, hwyl a llwyth o LEGO® i gyd yn rhan o'r cymysgedd, fel y mae heriau byd go iawn, cefnogaeth athrawon a gwobrau gwych.
Mae'r daith yn cychwyn yn yr ysgol. Bydd y digwyddiadau her yn uchafbwynt rhaglen ddeg wythnos allgyrsiol neu yn yr ysgol lle mae myfyrwyr yn dysgu sut i ddylunio a rheoli eu robotiaid i gwblhau'r heriau hedfan. Mae hyn i gyd gyda chymorth cynlluniau gweithgaredd Peirianwyr Yfory a meddalwedd dysgu - maent hefyd yn darparu hyfforddiant ac offer.
Gallai'r her gymryd eich tîm yr holl ffordd o rowndiau rhanbarthol i'r rownd derfynol genedlaethol.
Cymerwch ran! Mae ceisiadau ar gyfer Peirianwyr Yfory EEP Her Roboteg 2017/2018 ar agor o hyn tan Gorffennaf 12. Cliciwch yma i wneud cais.

Cyfleoedd ar gyfer ariannu
 

Grantiau Partneriaeth 

Oes gennych chi syniad gwych ar gyfer dod â gwaith ymchwil yn fyw yn yr ysgol?

Mae Grantiau Partneriaeth o hyd at £3000 ar gael i ysgolion i alluogi myfyrwyr, 5 - 18 oed, i gyflawni prosiectau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg (STEM).

Mae'r cynllun Grantiau Partneriaeth yn cynnig hyd at £ 3000 i ysgolion neu golegau yn y DU i brynu offer i redeg prosiect ymchwilio STEM mewn partneriaeth â STEM proffesiynol (ymchwil neu ddiwydiant).Mae  prosiectau llwyddiannus yn :
• Darparu gwell dealltwriaeth o'r datblygiadau diweddaraf ym maes STEM;
• Gwella canfyddiadau y rhai sy'n gweithio mewn proffesiynau STEM;
• Rhoi balchder a pherchnogaeth mewn STEM myfyrwyr o gymryd rhan yn y broses ymchwilio

Mae angen gwneud  cais ar y cyd rhwng y ddau bartner prosiect, lle mae y bartneriaeth wedi  sefydlu cyn cychwyn ar y cais . Y  ddau bartner yw: partner Ysgol: unrhyw athro neu gymorthydd staff, megis athro cyfrifiadureg neu dechnegydd gwyddoniaeth; a phartner STEM: unigolyn sydd ar hyn o bryd yn gweithio mewn proffesiwn gysylltiedig â STEM, fel ymchwilydd neu dadansoddwr.

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys arweiniad ar ddod o hyd i bartner, cliciwch ar y ddolen briodol isod neu cysylltwch â ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

 

Twitter
Facebook
Website
Our mailing address is:

See Science / Gweld Gwyddoniaeth

8 St Andrew's Crescent, Cardiff CF10 3DD

02920 344727 | www.see-science.co.uk | enquiries@see-science.co.uk


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list