Cylchlythyr STEM ysgolion cynradd yng Ngymru.               Ionawr 2018

Ffynhonell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth,Technoleg,Mathrmateg a Pheirianneg) ar draws Cymru  

Cynnwys
Yn y Cylchlythyr:

Gwahoddwch Lysgennad STEM i ddod i’ch ysgol chi

Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM i ymweld â'ch ysgol, gallwch wneud eich cais yma neu cysylltwch â Gweld Gwyddoniaeth yn uniongyrchol ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Anfonwch adborth ar Lysgennad

Os oes Llysgennad wedi ymweld â’ch ysgol chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch eich cyd-athrawon i ymateb os gwelwch yn dda. Mae  eich adborth yn cael ei werthfawrogi yn fawr iawn.

Newyddion STEM diweddaraf
Rownd Derfynol Her Codio y DVLA
 
Cynhaliwyd rownd derfynol cystadleuaeth wych Her Codio y DVLA yn eu canolfan yn Abertawe ar Dachwedd 28: http://dvlacodechallenge.dvla.gov.uk
Roedd y diwrnod yn un yn steil X-Factor i Bencampwyr Codio Cynradd – roedd dolen fyw i ysgolion bleidleisio dros yr enillwyr gan sicrhau mai’r gynulleidfa oedd yn cael y gair olaf!
Cyflwynwyd y digwyddiad gan Lucy Owen o BBC Wales a croesawyd 27 o ysgolion cynradd o Ogledd, De Ddwyrain a Gorllewin Cymru. Mi gefais i’r fraint o fod yn un o’r panel Beirniaid. Gwaith y Swyddog Rhanbarthol Clwb Codio, Adam Williams, oedd hi i benderfynu pa 5 ysgol oedd yn mynd i’r Rownd Derfynol o’r nifer mawr iawn o ysgolion oedd wedi ymgeisio.  
Roedd timau wedi dewis un o 4 thema o Achub y Morfil, Gwrth Fwlio, Diogelwch Beicio a Byd Heb Geir. Roedd gofyn iddynt greu gȇm fideo ar y thema.
Gyda threfnu gwych, cafodd y disgyblion eu diddanu yn ystod y dydd gan arddangosfeydd awyr agored gan y Frigâd Dân, Incredible Oceans, Heddlu Diogelwch Ffordd a’r Fyddin.
 
Mae gan y DVLA (Abertawe) dȋm o 30 Llysgennad STEM oedd i gyd yn weithgar yn mentora ysgolion neu yn ymwneud â threfnu’r diwrnod. Heb y tȋm rhagorol yma ni fyddai’r diwrnod wedi bod yn bosib.  
Cafodd y digwyddiad ei drefnu a'i gyfarwyddo'n wych gan y Llysgenhadon STEM, Karen Pitt a Mark Jones. Sylwadau a lluniau ar y diwrnod rhyfeddol yma i'w gweld yma #DVLACodeChallenge
Yr enillwyr oedd
  1. 1.Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Brynbuga
  2. 2.Ysgol Gynradd St Michaelac Our Lady
  3. 3.Ysgol Berllan Deg
Clod uchel Ysgol Gynradd Gwyrosydd Abertawe  a Ysgol Gynradd Newton.
 
Roedd y gwobrau yn hynod o hael! Gwobr gyntaf o £3000, £2000 i’r ail, £1000 i’r trydydd, a £750 i’r rhai gafodd Glod Uchel.
Yn fwy na hyn aeth pob un o'r 250 o ddisgyblion oedd yno ar y diwrnod adref gyda rhodd yn ogystal â Lego Mindstorms ar gyfer pob ysgol oedd yno. Darparwyd cyfle i ennill ar-lein i ysgolion na allant fynychu.
Newyddion cyffrous: mae’r stori hon am barhau i Lysgenhadon STEM y DVLA ac ysgolion yn 2018!

Ffrwyth diwrnod STEM: Gweithdy Afalau 
 
Mae Llysgenhadon STEM, yn enwedig rhai newydd, yn aml yn gofyn am syniadau creadigol i gyflwyno sesiwn berthnasol ac ymarferol. Mae yna lawer o adnoddau da ar-lein, ond dyma un werth i'w ddarllen i'ch ysbrydoli chi!
 
Mae y Llysgennad STEM Ken Matthews yn gwirfoddoli yng nghanolfan Treftadaeth Brymbo a bu’n cyflwyno gweithdy gwasgu afalau yn Ysgol St Mary’s.
“Gofynnodd yr ysgol gynradd yn Wrecsam i ni fod yn rhan o'u wythnos wyddoniaeth. Mynychodd 28 o blant gyda 2 o athrawon a Llysgenhadon STEM o Berllan Treftadaeth Brymbo, James Boardman, Ian Mclean a mi, Ken Mathews.
 
Mi drefnais i gyfres o weithgareddau i gyd yn gysylltiedig â gwyddoniaeth a mathemateg. Roedd y plant yn cyfrif yr afalau, yna eu rhannu'n 40 set gyda pob grŵp o 7 o blant yn gwneud y canlynol:
1.     Pwyso’r afalau
2.     Glanhau’r afalau
3.     Malu’r afalau
4.     Cynhyrchu sudd
5.     Blasu’r sudd
6.     Rhoi’r sudd mewn potel
7.     Pasteureiddio’r sudd
 
Casglwyd yr holl ddata a’i ddadansoddi nȏl yn yr ysgol.
Dyluniwyd labeli ar gyfer cynwysyddion sudd gan dynnu llun rhai o'r afalau.
Roedd pawb wedi mwynhau'r diwrnod - a'r sudd - a byddant yn plannu coed yr wythnos nesaf ym Mherllan Brymbo.” 

 STEM y tu hwnt i'r dosbarth.

Cynhaliwyd cynhadledd Ranbarthol ASE Cymru mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar 11 Tachwedd 2017. Mynychodd dros 90 o athrawon cynradd ac uwchradd gyfleoedd i wrando ar yr Athro Justin Dillon, Athro Gwyddoniaeth ac Addysg Amgylcheddol, Prifysgol Bryste, oedd yn archwilio rhai o'r materion sy'n ymwneud â dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth ac yna dilyn amrywiaeth o weithdai a thrafodaeth bywiog, gan gynnwys Robin Mobbs o'r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol, Heather Jackson yn cyflwyno "Dan y Ddaear o'r Amgueddfa Genedlaethol, Dr Anita Shaw yn cyflwyno gweithdy Cynradd a llawer o bobl eraill.
Cyflwynwyd sgyrsiau Byron  hefyd gan Sharon Pascoe, Pennaeth Ysgol Gynradd Fochriw, Susan Quirk, Dylunio a Thechnoleg, Ysgol Glan y Mor, Susan Miles, Coleg Caerdydd a'r Fro a Liz Berry, Ysgol Gynradd Thornhill
Cyflwynodd Dr Rhys Jones, darlithydd, herpedolegydd a chyflwynydd 'Rhys to the Rescue' ei brofiadau ei hun o gyfathrebu gwyddoniaeth a'r angen am lythrennedd mewn gwyddoniaeth gan swyno'r gynulleidfa gyda'i stori bersonol ei hun.
Cyflwynwyd Gwobrau Marc Ansawdd Gwyddoniaeth  i Ysgol Gynradd Fochriw, Ysgol Gynradd Edwardsville ac Ysgol Gynradd Gatholig Sant Pedr yng Nghaerdydd
Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y Gymdeithas ar gyfer Addysg Wyddoniaeth neu PSQM, yna cysylltwch â cerianangharad@ase.org.uk
.   

Sȇr wythnos STEM Ysgol Gynradd Oldcastle
Mae’r Llysgennad STEM Jacqui Murray yn gweithio gyda’r rhaglen Llysgenhadon STEM i drefnu ymweliadau gan Lysgenhadon STEM i’r ysgol ac ymweliadau gan ddisgyblion i weithleoedd yn ystod Wythnos STEM ym mis Tachwedd.
Bu 6 o Lysgenhadon yn cyflwyno sesiynau ymarferol:

  • Alun Armstrong: Dylunio ac Adeiladu
  • Jon Laver: Peirianneg ac Electromagnetedd
  • Mark Smith: Seryddiaeth a Grymoedd
  • Ysgol Niwrowyddoniaeth Caerdydd
  • Geoleg Amgueddfa Caerdydd
  • Fi: Electrolysis a Chemeg

Mae wythnos STEM Ysgol Oldcastle wedi'i ganmol gan Estyn yn eu hadroddiad. Mae adborth athrawon yn gyson uchel:
“Diolch yn fawr am fynychu ein wythnos STEM ddoe. Fe gafodd y disgyblion amser gwych. Diolch am y gwaith caled yr ydych yn ei roi i drefnu a chyflwyno'ch sesiynau.
Rwy'n gobeithio y gallwn gydweithio eto y flwyddyn nesaf ar STEM 2018”
 
Athrawes Katie Coleman
 

Cyfleoedd I athrawon a disgyblion

Galw am ysgolion i wahodd ein gweithdy: Cemeg ar Waith
 

Mae Gweld Gwyddoniaeth, gydag nawdd gan Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, wedi ysgrifennu gweithdy newydd, wedi ei anelu at flynyddoedd 5 a 6, o’r enw Cemeg ar  Waith. Rydym yn ymwybodol bod Cemeg yn gallu bod yn bwnc heriol i’w gyflwyno ar lefel cynradd a bwriad y gweithdy yw i ddangos i ddisgyblion bod Cemeg yn bwnc cyffrous ac amrywiol sydd yn gallu arwain at ystod eang o gyfleoedd a gyrfaoedd. 
Mae’r gweithdy dwy awr yn cynnwys arbrofion cemeg ymarferol a gweithgareddau i ddisgyblion eu gwneud mewn grwpiau yn ogystal â gwybodaeth ar sut a lle mae cemegwyr yn gweithio a, lle mae’n addas, gwybodaeth am gwmnïau a swyddi lleol. Rydym yn bwriadu cael Llysgenhadon STEM gyda ni i helpu i gyflwyno’r sesiynau felly bydd ‘Cemegydd go iawn’ yn y dosbarth!
I gychwyn mae’r gweithdy ar gael, yn rhad ac am ddim ac yn ddwyieithog, i ysgolion mewn ardaloedd lle mae disgyblion yn llai tebygol o fod ag unrhyw brofiad o’r diwydiant cemegol ond yn hwyrach yn y flwyddyn bydd ar gael i bawb.
Yn ystod y misoedd nesaf rydym yn yr ardaloedd canlynol ac yn chwilio am ysgolion hoffai ein gwahodd i redeg gweithdy Cemeg wrth Waith yn eu hysgol nhw:
De Orllewin – Chwefror 26 tan Mawrth 9
Gorllewin – Mawrth 12 – 16 (Wythnos Wyddoniaeth Prydain!)
Gogledd Orllewin – Ebrill 16 - 20
 
Os yw eich ysgol chi yn un o’r ardaloedd yma, cysylltwch â Llinos ar llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk i fwcio eich gweithdy AM DDIM!

 

Wythnos Wyddoniaeth Prydain.   

Mae cymryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn hawdd iawn, a gallwch chi gymryd rhan mewn llawer o wahanol ffyrdd.

Trefnu digwyddiad. Efallai fod  cynnal digwyddiad eich hun yn ymddangos yn ofidus, ond rydyn ni yma i'ch helpu chi i gyd, o ysgrifennu eich addewid neu i ddarparu pecynnau gweithgaredd. Mae gennym hefyd ganllawiau 'sut i' i'ch helpu chi i ddechrau a chyngor am ddod o hyd i gyflwynydd.
Rhedeg y System Solar. Crëwyd y ras rithwir gyntaf ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2017 ond cafodd ei ail-lansio oherwydd ei fod mor boblogaidd. Tra'ch bod chi'n aros am Wythnos Gwyddoniaeth Prydain 2018 i gychwyn, beth am dynnu'r llwch oddi ar eich esgidiau rhedeg  a theithio trwy'r gofod gyda ni? Mae Rhedeg y System Solar yn ras 'rhithwir' 10k a oedd yn cynnwys teithio ar draws y System Solar o'r Haul  i Neifion mewn dim ond 10 cilomedr, ynghyd â sylwebaeth gerddorol a sain gan y darlledwr gwyddoniaeth Dallas Campbell.


.ASE logo
DysGwrdd Gwell Gwaith Ymarferol

25 Ionawr 2018
Coleg Caerdydd a’r Fro, Heol Dumballs Caerdydd CF10 5FE

4.30pm -6.30pm
Cyfle anffurfiol i athrawon gwrdd a rhannu syniadau – ac offer. Dewch ag offer ac awgrymiadau gyda chi a gadewch gyda bag yn llawn o adnoddau ac awgrymiadau newydd.

Prif siaradwr: Stuart Sherman – Sut i gael disgyblion i ymddiddori mewn Gwyddoniaeth Ymarferol. Mae gan Stuart enw da iawn fel hwylusydd, hyfforddwr ac ymgynghorydd ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol. Fe'i cyflogir ar hyn o bryd fel Uwch Gynghorydd Her yng Nghonsortiwm Canolog y De o Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Mae ganddo brofiad helaeth mewn addysg a sefydlwyd ar bum mlynedd ar hugain o addysgu mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru a Lloegr. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn gwella ysgolion, addysgu a dysgu, ac mewn gwyddoniaeth.
Mae cyfle i rannu syniadau - 2 funud neu 7 munud ynghyd â chyfle i rwydweithio.
Cadwch le yma https://asegettingpracticalcardiff.eventbrite.co.uk


.ASE logo
DysGwrdd Gwell Gwaith Ymarferol

Dydd Mawrth 6 Chwefror 2018
Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele LL22 7HD


4.30pm – 6.00pm.  Cyfle anffurfiol i athrawon gwrdd a rhannu syniadau – ac offer. Dewch ag offer ac awgrymiadau gyda chi a gadewch gyda bag yn llawn o adnoddau ac awgrymiadau newydd.
Prif siaradwr: i’w gadarnhau. Mae cyfle i rannu syniadau - 2 funud neu 7 munud ynghyd â chyfle i rwydweithio.
Cadwch le yma https://asegettingpracticalabergele18.eventbrite.co.uk

 

Cystadleuthau ac adnoddau
 

Cystadleuaeth Wythnos S4S 'Ydw i'n Wyddonydd Da?'

Mae hwn yn gwestiwn anodd i'w hateb. Credwn fod Gwyddonydd Da yn un sy'n mynd i'r afael â materion gwyddoniaeth, dylunio a thechnoleg moesegol - gan gynnwys heddwch, cyfiawnder cymdeithasol a chynaliadwyedd amgylcheddol a gall hyd yn oed hyn olygu llawer o wahanol bethau. Rydym yn gofyn ichi egluro beth mae'n ei olygu - gan ddefnyddio ein syniadau ehangach. Gall eich cofnod fod ar ffurf geiriau, lluniau neu eiriau a lluniau. Gallai'r rhain fod ar unrhyw ffurf, gan gynnwys: poster ffilm neu draethawd.

Y peth pwysig yw bod eich cyfrwng yn dal yr hyn sy'n eich barn chi sy'n gwneud gwyddonydd da - ac felly gall fod yn ysbrydoliaeth i eraill.

Rhowch gyfle i'n cystadleuaeth ledled y DU ennill y gwobrau hyn gan gynnwys:

• Profiad 'Rydw i'n Wyddonydd Da' ar gyfer eich dosbarth, clwb neu grŵp
• Blwch o Science4Society o adnoddau gan gynnwys gemau a gweithgareddau
• Talebau anrhegion Amgueddfa Wyddoniaeth
Am syniadau am 'Ydw i'n Wyddonydd Da?' Gweler yr adnoddau ar www.s4s.org.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: hanner dydd Dydd Gwener 23 Chwefror 2018. Rhaid i bob ymgeisydd fod o fewn y categorïau oedran isod:
7-11, 12-14, 15-18
Rydym yn croesawu ceisiadau gan ysgolion, clybiau gwyddoniaeth, grwpiau ieuenctid a mudiad arall

Gwobrau Ysgol Ynni Gwell.                                                                          

Nod Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell yw helpu ac annog addysg amgylcheddol i bobl ifanc 5-11 oed. Maent yn hyrwyddo gwaith trawsgwricwlaidd ar yr amgylchedd a gellir rhoi UNRHYW waith rydych chi'n ei wneud yn eich ysgol yn cwmpasu unrhyw fath o fater amgylcheddol. Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell ar gyfer rhagoriaeth mewn addysg amgylcheddol yn cysylltu â'r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr a Chwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban - edrychwch ar ein canllaw yma. Cofrestrwch eich ysgol heddiw - ennill hyd at £ 5,000! Darllenwch y rheolau y gystadleuaeth yma.

Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell wedi'u rhannu'n bedwar rhanbarth (De / Canol, Gogledd, Cymru a'r Gorllewin, Yr Alban) a bydd enillydd ar gyfer pob categori Gwobr ym mhob rhanbarth. Bydd y cofnod gorau a ddewisir gan yr holl enillwyr ym mhob rhanbarth yn cael ei wneud yn Hyrwyddwr Rhanbarthol a bydd yn derbyn £1,000. Dewisir y gorau o'r Hyrwyddwyr Rhanbarthol fel Hyrwyddwyr y DU, sy'n derbyn cyfanswm o £5,000 ar gyfer arian yr ysgol. Yn ychwanegol at yr holl enillwyr, bydd 16 Rhedwyr yn derbyn £ 250 yr un ar gyfer cronfeydd yr ysgol. Bydd 20 o ysgolion Cymeradwy Uchaf yn derbyn £100.

Bydd cynrychiolwyr o'r pedwar ysgol Hyrwyddwr Rhanbarthol yn mynychu Seremoni Wobrwyo arbennig yn Llundain, lle byddant yn derbyn eu gwobrau gan westeion enwog a wahoddwyd yn arbennig. Mae'r lleoliadau blaenorol yn cynnwys Sw Llundain a'r Amgueddfa Wyddoniaeth.                    

Cyfleoedd ar gyfer ariannu
 

Cynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina

Mae Cynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina (SGS) yn cynnig grantiau bychain i bob ysgol gynradd, meithrinfeydd ac ysgolion arbennig ariennir gan y wladwriaeth mewn ardaloedd addysgol dynodedig. Ar gyfer y flwyddyn ysgol 2017-18 yn unig, bydd y grantiau SGS ar gael ym Caerffili.

Mae’r SGS yn anghystadleuol: mae digon o arian yn cael ei neilltuo fel ei bod yn bosib i bob ysgol yn yr ardaloedd hyn i gael y swm llawn. Mae Prif Grant ar gyfer Ysgolion Cynradd “llawn” * ac Ysgolion Arbennig o £500 y flwyddyn tuag at brosiect gwyddoniaeth. Dyma enghreifftiau o’r math o brosiectau y bydd y SGS yn eu hariannu:

Mae manylion ein proses ymgeisio syml yma. I gael cyngor ar sut i ddefnyddio’r grant, cysylltwch â’r ymgynghorydd SGS David Thomas david.thomas192014@gmail.com.

Cronfa "FSC Kids"

Mae’r Kids Fund http://www.field-studies-council.org/about/fsc-kids-fund.aspx yn rhan o’r Cyngor Astudiaethau Maes - Field Studies Council (FSC). Yr FSC yw’r unig elusen addysg amgylcheddol sydd wedi'i neilltuo'n gyfan gwbl i ddarparu cyfleoedd addysgiadol a phleserus i bobl o bob oed a gallu i ddarganfod, archwilio, cael eu hysbrydoli gan, a deall yr amgylchedd naturiol.
Mae’r Kids Fundwedi ei ariannu trwy roddion gan unigolion, Cronfeydd Ymddiriedolaethau ac o danysgrifiad Aelodaeth FSC. Mae staff FSC hefyd yn trefnu digwyddiadau codi arian.
Nôd y Kids Fund yw i:
·       Dod â dealltwriaeth amgylcheddol i bobl ifanc dan anfantais trwy fynychu cwrs mewn lleoliad dysgu FSC.
·       Helpu pobl ifanc dan anfantais i fynychu cwrs a allai fel arall gael eu gwahardd oherwydd rhyw fath o anfantais - iechyd, symudedd, amddifadedd neu ariannol.
Mwy o wybodaeth yma http://www.field-studies-council.org/about/fsc-kids-fund/applying-to-fsc-kids-fund.aspx

Twitter
Facebook
Website
Ein cyfeiriad post yw :

Gweld Gwyddoniaeth

8 Cilgaint San Andreas, Caerdydd CF10 3DD

02920 344727 | www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk | ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*