Cylchlythyr STEM ysgolion cynradd yng Nghymru.               Chwefror 2018

Ffynhonell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth,Technoleg,Mathrmateg a Pheirianneg) ar draws Cymru  

Cynnwys
Yn y Cylchlythyr:

Gwahoddwch Lysgennad STEM i ddod i’ch ysgol chi

Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM i ymweld â'ch ysgol, gallwch wneud eich cais yma neu cysylltwch â Gweld Gwyddoniaeth yn uniongyrchol ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Anfonwch adborth ar Lysgennad

Os oes Llysgennad wedi ymweld â’ch ysgol chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch eich cyd-athrawon i ymateb os gwelwch yn dda. Mae  eich adborth yn cael ei werthfawrogi yn fawr iawn.

Newyddion STEM diweddaraf
Cannoedd o blant yn cael hwyl efo gwyddoniaeth yng Nghaerdydd gyda’r RAF
 
Bu dros 300 o blant ysgol De Cymru yn cael hwyl efo gwyddoniaeth heddiw trwy garedigrwydd y Llu Awyr Brenhinol.
Ymunodd tîm o bersonél yr Awyrlu Brenhinol gyda’r disgyblion yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd gan eu helpu i adeiladu ceir roced, gwneud parasiwt i ddal ŵy yn ddiogel, hedfan awyrennau gyda'i gilydd a chymryd rhan mewn her balŵn aer poeth.
Roedd y diwrnod yn un o gyfres o ddigwyddiadau ledled y DU i nodi canmlwyddiant yr RAF - sef grym awyr annibynnol cyntaf y byd - ac mae'n anelu at ddatblygu diddordeb mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (pynciau STEM).
Cymerodd disgyblion o ysgolion cynradd Crymlin, Aberbargoed, Tonyrefail, Pen-y-bont ar Ogwr a Chaerffili ran yn y dydd.
Dywedodd Brianna Lloyd, 11, o Ysgol Gynradd Pen-y-bont: "Rydw i wir wedi mwynhau. Rydyn ni wedi adeiladu llawer o bethau a mwy o awyrennau a gwyddoniaeth. Fy hoff ran oedd gwneud y parasiwt a oedd yn cario ŵy ac yna ei ollwng"
Meddai Isaac Jones, 11, o Ysgol Gynradd Lefel Uwch Crymlyn: "Rwyf wedi cael diwrnod gwych. Rwyf wedi mwynhau gwneud y cludwr awyr a'r car cinetig pŵer roced."
Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i godi ymwybyddiaeth o yrfaoedd sy'n seiliedig ar STEM ymhlith pobl ifanc, a fydd yn helpu i sicrhau bod gan y DU weithlu hynod fedrus yn y dyfodol.
Mae'r RAF yn disgwyl cyrraedd hyd at 2 filiwn o fyfyrwyr rhwng naw a 15 mlwydd oed trwy'r cynllun hwn.
Mae digwyddiadau STEM eraill ar gyfer plant ysgol eisoes wedi eu cynnal yn Glasgow ac yn Amgueddfa'r RAF yn Cosford yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr yn hwyr y llynedd.
Dywedodd y swyddog uchaf yr RAF yng Nghymru, Air Commodore Adrian Williams, Swyddog Awyr Cymru: "Wrth i ni ddathlu 100 mlynedd ers sefydlu'r Llu Awyr Brenhinol, rydym am ddefnyddio'r cyfle hwn i rannu ein stori gyda'r bobl Cymreig. Mae digwyddiad heddiw yn nodi lansiad ein rhaglen ieuenctid ehangedig ar gyfer RAF100 sy'n anelu at gynyddu ymwybyddiaeth o yrfaoedd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Drwy ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o arloeswyr, gallwn ein helpu ni, fel cenedl, fod yn gyntaf i'r dyfodol ".
Ychwanegodd Air Cdre Williams: "Fel rhan o ddathliadau RAF100, bydd ein Taith Genedlaethol yr RAF yn galw yng Nghaerdydd rhwng 15 a 20 Mai lle bydd aelodau'r cyhoedd yn gallu gweld awyrennau'r RAF o'r gorffennol a'r presennol i'w harddangos y tu allan i Neuadd y Ddinas. Bydd yna ddigwyddiadau eraill ar draws Cymru hefyd a bydd, wrth gwrs, hefyd yn Ddiwrnod y Lluoedd Arfog yn Llandudno ym mis Mehefin, felly bydd yr Awyrlu yn brysur yng Nghymru eleni. Wrth i ni edrych i goffáu ein gorffennol, dathlu ein cyflawniadau ac ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol, byddem wrth ein boddau i bobl ddod i gwrdd â'r bobl sy'n ffurfio Llu Awyr Brenhinol heddiw a dysgu mwy amdanom ni."

BBC Plant Mewn Angen yn dyfarnu £ 8000 i brosiect Cymreig 
Mae BBC Plant Mewn Angen wedi dyfarnu £8,000 mewn cyllid newydd i brosiect Cymreig, fel rhan o Curiosity - partneriaeth newydd sbon gyda Wellcome sy'n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc sy'n dioddef anfantais wneud gwyddoniaeth sy'n ystyrlon ac yn hwyl! 
Mae rownd gyntaf y rhaglen Curiosity wedi dyfarnu 32 o grantiau hyd at £10,000 i ariannu prosiectau ar draws y DU. Nod y rhaglen yw cefnogi pobl ifanc i feithrin eu hyder a'u hunan-barch, datblygu sgiliau bywyd ac ehangu eu gorwelion trwy newid faint o wyddoniaeth a wnânt a sut maen nhw'n ei wneud. Bydd prosiectau'n annog pobl ifanc i fod yn chwilfrydig amdanynt eu hunain a'r byd o'u hamgylch.
Un o'r prosiectau i dderbyn grant Curiosity yw Canolfan Plant Jig-So yn Aberteifi. Bydd Jig-So yn ariannu sesiynau gweithgaredd gwyddoniaeth i blant sy'n byw mewn ardaloedd o amddifadedd yng Ngheredigion, a fydd yn cryfhau'r medrau allweddol tra'n rhoi grym cadarnhaol i blant i ddatblygu eu hyder. Bydd yr arian yn helpu i ddarparu'r Clwb Darganfod Bach, a fydd yn cyflwyno plant hyd at bedair oed i bynciau fel gwenyn, bywyd gwyllt, planhigion a sêr, gan helpu i dyfu eu dealltwriaeth o'r byd o'u hamgylch.
Yn ogystal, bydd y grant newydd yn helpu i ddarparu'r Clwb Gwyliau Curiosity ar gyfer plant pedair i 12 oed yn ystod gwyliau'r ysgol. Bydd y clwb yn helpu'r plant a'r bobl ifanc i ddeall yr hyn y mae gwyddoniaeth yn ei gynnig y tu allan i amgylchedd yr ysgol gyda chyfleoedd i gymryd rhan mewn arbrofion ymarferol.
Bydd y grant hefyd yn galluogi'r Ganolfan Blant Jig-So i dreialu prosiect ailgylchu ‘Bywyd Can', a gyflwynir yng Ngogledd Sir Benfro, a fydd yn cynnwys plant a phobl ifanc mewn sesiynau hwyl sy'n helpu eu dealltwriaeth o bwysigrwydd ailgylchu.
Dywedodd Charlotte Jones, Teuluoedd Iach, Cydlynydd Cymunedau Gwydn yng Nghanolfan Blant Jig-So: "Diolch i'r cyllid newydd gan BBC Plant Mewn Angen, bydd Canolfan Plant Jig-So yn gallu darparu gweithgareddau i blant a phobl ifanc lleol a fydd yn eu cyflwyno i weithgareddau gwyddoniaeth tra'n tyfu eu setiau sgiliau ac yn ehangu eu gwybodaeth o'r byd o'u hamgylch
Meddai Simon Antrobus, Prif Weithredwr BBC Plant Mewn Angen: "Rydym yn gyffrous iawn ein bod yn gallu dyfarnu'r grantiau newydd hyn mewn partneriaeth â Wellcome, a fydd yn annog pobl ifanc dan anfantais ledled y DU i gymeryd ymagwedd gyffrous a chreadigol tuag at wyddoniaeth.”
Ychwanegodd Dr Hilary Leevers, Pennaeth Addysg a Dysgu yn Wellcome: "Rydyn ni'n gwybod y gall cymryd rhan mewn gweithgareddau gwyddoniaeth gyda ffrindiau a chyfoedion wneud gwahania
ethau ym mywydau plant. Yn aml, mae gan blant a phobl ifanc dan anfantais lai o gyfleoedd i gysylltu â gwyddoniaeth felly rydyn ni wrth ein bodd yn partneru gyda BBC Plant Mewn Angen i alluogi'r plant hynny i gael mynediad i wyddoniaeth ac archwilio ei berthnasedd i'w bywydau. "
Bydd y rhaglen Curiosity yn dyfarnu grantiau mewn dwy rownd arall dros y tair mlynedd nesaf. Bydd ceisiadau am y rownd nesaf o grantiau'n agor o Hydref 2018, gyda gwybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen sydd ar gael o Haf 2018.
I ddarganfod mwy am Curiosity neu unrhyw raglenni grantiau BBC Plant mewn Angen, ewch i bbc.co.uk/Pudsey.

Prosiect Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd 
Diwrnod Dathlu Ysgol Uwchradd Caerdydd : 16 Chwefror
 
Cynhaliwyd Diwrnod Dathlu Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cymru yn Ysgol Uwchradd Caerdydd ar 16 Chwefror gyda dros 250 o ddisgyblion yn cymryd rhan o'r ysgol uwchradd a'r holl ysgolion cynradd sy'n bwydo. Cyflwynodd athrawon a'u disgyblion ymchwiliad lle rhoddwyd pwyslais ar gynnydd yn y safonau a gyflawnir gan ddisgyblion mewn medrau gwyddoniaeth a mwy o amrywiaeth o ddulliau cofnodi a ddefnyddir mewn gwersi gwyddoniaeth.
Dadansoddodd yr ysgolion cynradd y defnydd o amrywiaeth ehangach o ddulliau cofnodi canlyniadau dysgu gwell er mwyn arwain at well dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o wyddoniaeth. Roedd hyn hefyd yn galluogi'r disgyblion i gymryd mwy o berchnogaeth dros eu gwaith ac mewn llawer o achosion newid eu hagweddau at wyddoniaeth i un a oedd yn fwy cadarnhaol. Meysydd cofnodi a oedd yn arbennig o lwyddiannus oedd gwneud ffilmiau, fideos, animeiddiadau, raps, cerddi, arddangosfeydd, modelau, cartwnau a chreu animeiddiad byr gan ddefnyddio camera digidol neu ffôn symudol, plasticine a meddalwedd i'w lawrlwytho am ddim. Roedd pob ysgol gynradd wedi mwynhau'r cyfle.
Mae gwneud animeiddiadau yn rhoi cyfle i ddisgyblion ddefnyddio cydweddiadau cyfarwydd, iaith syml a hwyl i annog chwilfrydedd naturiol. Yn ystod y broses hon, mae'r disgyblion yn datblygu sgiliau mewn cyfathrebu, arloesi a mwy o hunanhyder. Mynychodd athrawon DPP 2 ddiwrnod yn nhymor yr Hydref yn canolbwyntio ar sut i wella medrau gwyddoniaeth disgyblion, a datblygu cyfres o wersi lle mae'r disgyblion wedyn yn defnyddio'r sgiliau a addysgir mewn ymchwiliad. Unwaith i'r ymchwiliadau gael eu cwblhau, cyflwynodd yr athrawon a'u disgyblion eu hymchwiliad lle rhoddwyd pwyslais ar gynnydd yn y safonau a gyflawnir gan ddisgyblion mewn medrau gwyddoniaeth a mwy o amrywiaeth o ddulliau cofnodi a ddefnyddir mewn gwersi gwyddoniaeth.
Bu'r disgyblion hefyd yn cymryd rhan mewn marchnad a oedd yn rhoi cyfle i ymgysylltu â Llysgenhadon STEM o Brifysgol Caerdydd ac Astro Cymru yn ogystal â dangos eu gwaith eu hunain ac roedden nhw hefyd wrth eu bodd i weld sioe gan Science Made Simple o'r enw "Music to your Ears".

Wrth sôn am y prosiect micro-organebau gan Ysgol Gynradd Lakeside:
"Roedd gen i lawer o facteria ar fy nwylo; mwy nag yr oeddwn i'n meddwl!" Joshua Ysgol Gynradd Parc y Rhath

Wrth sôn am stondin Gweld Gwyddoniaeth:
"Roedd hi mor ddiddorol i ddarganfod faint oedd gwahanol ddefnyddiau yn ei bwyso, y prês oedd wedi fy synnu i fwya!" Ella-JayYsgol Gynradd Marlborough
Wrth sôn am stondin Astro Cymru
"Dwi wrth fy modd efo'r Gofod felly roedd hi'n wych i ddysgu am feteorynnau, mi ges i lawer o hwyl" Amy Ysgol Gynradd Lakeside 
Bu Sian, Arif, George a Morgan o Barc y Rhath yn gweithio ar brosiect ar y System Dreulio, ac fe gawson ni gyflwyniad brwdfrydig ganddyn nhw.
"Rydym wedi bod wrth ein boddau yn gweithio ar y prosiect hwn gyda Mr Edwards, bu'n gymaint o hwyl ac fe wnaethon ni lawer o bethau newydd fel creu codau QR, dod o hyd i ffeithiau hwyl a hyd yn oed gwneud Poo!"
Meddai Isaac o Rydypenau: "Alla i ddim aros i fynd i'r Ysgol Uwchradd i ddysgu am rocedi a ffrwydriadau, mae'n edrych yn wych!" 
"Mae'r cyfleoedd i ddisgyblion ddysgu am Wyddoniaeth yma heddiw wedi bod yn ardderchog. Rwy'n credu bod plant mor ffodus i gael y cyfle i fynd ymlaen a chael gyrfaoedd gwyddoniaeth. Hoffwn i, wedi cael yr un peth pan oeddwn yn yr ysgol." Cynorthwydd Dysgu o Ysgol Gynradd Parc y Rhath

Arddangosfa TASC Gwyddoniaeth a Thechnoleg - Ysgol Gynradd Rhydypenau yn ennill gwobr STEM Learning 
Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Rhydypenau am ennill gwobr yng nghystadleuaeth Arddangosfa Ystafell Ddosbarth STEM Learning. Mae'r arddangosfa hon yn dangos prosiect TASC gwyddoniaeth bl6 sy'n defnyddio technoleg. Defnyddiodd y plant olwyn TASC (Meddwl yn Weithredol mewn Cyd-destun Cymdeithasol) i ddatrys problem mewn cyd-destun bywyd go iawn. Roedd y broblem yn gysylltiedig â gwahanu deunyddiau ac yn dilyn ymweliad gan LUSH, anfonwyd llythyr atynt. Daeth y llythyr gyda photel o hylif a gofynnodd i'r plant a allent ddarganfod beth ddylai fod yn yr hylif ar ôl damwain yn eu labordy lle'r oeddent yn gwneud eu hylif Nadolig. Defnyddiodd y plant olwyn TASC i'w helpu i ddatrys y broblem ac mae'r arddangosfa'n dangos y gwahanol ffyrdd y buont yn gweithio. Maent wedi defnyddio eu sgiliau llythrennedd a DCF trwy gydol y prosiect ar y cyd â sgiliau gwyddoniaeth a sgiliau TG. Cyfathrebodd y plant eu canfyddiadau i LUSH ar ffurf trelar iMovie. Mae'r arddangosfa yn ymgysylltu, yn greadigol ac yn dangos yn glir y safon uchel o waith a gyflawnwyd gan y plant trwy gydol y prosiect hwn.

 

Cyfleoedd I athrawon a disgyblion

Galw am ysgolion i wahodd ein gweithdy: Cemeg ar Waith 
Yn ein rhifyn diwetha cyhoeddwyd ein bod ni yn Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig gweithdy newydd sbon i ysgolion cynradd o dan y teitl Cemeg ar Waith, wedi ei ariannu gan Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol. Erbyn hyn, rydym yn falch o ddweud bod y gweithdy wedi ei dreialu yn llwyddiannus mewn 5 o ysgolion yn ardal Caerffili ac mae nawr yn barod i fynd allan i ysgolion ar draws Cymru!
Mae’r gweithdy, sydd wedi ei anelu at flynyddoedd 5 a 6, yn cynnwys 4 o weithgareddau ymarferol mae disgyblion yn eu gwneud mewn grwpiau gyda phob un wedi ei gysylltu â rȏl Cemegydd yn y byd go iawn. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys profi pH a darganfod beth yw pob un o dri gwahanol bowdwr gwyn. Mae’r Cemeg byd go iawn sydd yn cael ei grybwyll yn amrywio o Gemeg Amgylcheddol i Gemeg Fforensig a hyd yn oed gweithgynhyrchu polymerau.
Profodd pob un o’r 4 gweithgaredd yn boblogaidd gyda disgyblion ac athrawon ond y ffefryn ymysg y plant oedd gwneud eu ‘slime’ eu hunain. Yn ȏl pob sȏn, mae gwneud ‘slime’ yn boblogaidd iawn ymysg plant o’r oed yma ond yn dilyn y gweithdy yma gallant ddechrau dod i ddeall y cemeg sydd y tu ȏl i’w arbrofion seimllyd!
Roedd adborth gan athrawon yn cynnwys:
“Amrywiaeth dda iawn o weithgareddau yr oedd pob un o’r disgyblion wedi mwynhau bod yn rhan ohonnynt.”
“Roeddym wedi gwneud hydoddiant yn y dosbarth cyn hyn ac roedd hi’n hyfryd clywed y plant yn defnyddio’r termau yr oeddynt wedi eu dysgu’r adeg hynny tra’n gweithio ar yr ymchwiliad bywyd go iawn yma.”
“Roedd y gweithdy wedi cadw sylw pob un o’r disgyblion trwy gydol y ddwy awr. Diolch!”
Ysgrifennodd y disgyblion:
“Fy hoff ran oedd y ‘slime’ ond roedd yn ddiddorol gweld pa bowdwr gwyn oedd yn hydoddi mewn dŵr ac yna mewn finegr.”
“Roedd gweld y papur pH yn newid lliw yn ffantastic!”
 Mae ganddom arian i gyflwyno’r gweithdy mewn ysgolion mewn ardaloedd penodol dros y misoedd nesaf ac mae llefydd ar gael yng Ngogledd Orllewin Cymru ar ȏl Pasg. Cysylltwch â Llinos ar  llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk os hoffech chi ein gwahodd i’ch ysgol chi.

Wythnos Wyddoniaeth Prydain.   

Mae cymryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn hawdd iawn, a gallwch chi gymryd rhan mewn llawer o wahanol ffyrdd. Edrychwch ar Run at the Deep. Cynhyrchwyd mewn partneriaeth â Six to Start, y tîm y tu ôl i Zombies, (gêm ffitrwydd ffonau smart mwyaf poblogaidd y byd). Mae Run to the Deep yn app sy'n r sy'n crynhoi taith o arwyneb y môr i Ffos Marianas - y rhan fwyafaf  dyfn o'r môr - wrth i chi redeg pellter o dros 10km. Mae'r archwiliwr Pierre-Yves Cousteau, mab yr archwiliwr enwog Jacques Cousteau, yn adrodd y ras rithwir, gan roi manylion creaduriaid estron, morluniau anhygoel, a straeon archwilio dynol wrth i chi "ddisgyn" i lawr y môr.
 
Gweithdy Cemeg yn y Dosbarth.            
Mawrth 26ain 4pm - 6pm
Ysgol Gynradd Maesycwmer, ffordd Tabor Road, Maesycwmmer, CF82 7PU 

Mae'r gweithdy hwn yn addas i athrawon cynradd ac mae'n cynnwys 4 gweithgaredd ymarferol y gall disgyblion ymgymryd â hwy - bob un yn  gysylltiedig â rôl Cemegydd yn y  byd go iawn. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys profion pH, adnabod  powdr gwyn anhysbys tra bod Cemeg y byd go iawn yn ystod y sesiwn yn amrywio o Gemeg Amgylcheddol i Gemeg Fforensig a hyd yn oed gweithgynhyrchu polymerau. Bydd y gweithdy hwn yn rhoi cyfle i gwrdd â Llysgenhadon STEM a rhoi  cynnig ar y gwaith  ymarferol.
I archebu, ewch i https://asechemintheclassroom.eventbrite.co.uk

Jam Deuluol Raspberry Pi
Dydd Sadwrn 3 Mawrth 2018

Ysgol Gyfrifiadureg a Gwybodeg, Adeiladau'r Frenhines, Y Parade, Y Rhath, Caerdydd CF24 3AA
Academi Feddalwedd Genedlaethol (Prifysgol Caerdydd) 11 Devon Place, Casnewydd. NP20 4NW

Ymunwch â ni am "Family Jam" fel rhan o benwythnos Pen-blwydd Mawr Sefydliad Raspberry Pi, digwyddiadiad  a gynlluniwyd i sicrhau fod teuluoedd yn rhan o dechnoleg ac yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o beirianwyr meddalwedd. Bydd y digwyddiad yn cynnwys sesiynau dysgu a gweithdai, ac yn arddangos cyflwyniadau sy'n cwmpasu Scratch, Python a thechnoleg gwisg gyda gwobrau ar gael ar gyfer yr atebion gorau a mwyaf arloesol a bagiau  i bawb!
Nod y digwyddiad yw helpu i annog teuluoedd i weithio gyda'i gilydd i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a gweithio mewn tîm, ac ar yr un pryd yn dathlu pen-blwydd Sefydliad Raspberry Pi. Gall ffrindiau o bob cwr o Gymru gofrestru i fynychu i rannu yn y 'dechnoleg' a datblygu sgiliau newydd.
Anogir y cyfranogwyr i ddefnyddio ystod o ddulliau i greu meddalwedd i gwrdd â nifer o heriau, a byddant yn cael eu barnu ar ba wreiddiol yw'r creadigrwydd, a pha mor effeithiol y mae wedi'i gynllunio gyda chynulleidfa darged mewn golwg. Mwy yma

Raspberry Pi

Sadwrn Gwyddoniaeth Gret
Dydd Sadwrn  10 Mawrth, 2018 12-4pm

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Heol Ystumllwynarth, Abertawe
Prynhawn yn llawn o arddangosiadau ysbrydoledig, gweithgareddau ymarferol ac arbrofion mewn partneriaeth â Oriel Science, Prifysgol Abertawe. Bydd Oriel Science yn cymryd cipolwg ar fyd  ymchwil y Brifysgol, yn eu creu arddangosfeydd grymus ac yn eu gosod mewn lleoliadau dramatig gyda'r nod o ymgysylltu, addysgu ac ysgogi.
Bydd y prosiect yn cynnal arddangosfeydd pop-up cyntaf o amgylch y ddinas yn seiliedig ar ymchwil gwyddoniaeth a themâu gwyddonol ehangach Prifysgol Abertawe sy'n cynnwys ei pherthnasedd i fywyd bob dydd, gyda'r nod hirdymor o sefydlu man arddangosfa barhaol yn y ddinas erbyn 2020.
Cystadleuthau ac adnoddau
 

Cystadleuaeth arddangosfeydd ystafell ddosbarth

Yn digwydd bob tymor, mae ein cystadleuaeth arddangosfeydd ystafell ddosbarth yn caniatáu ichi rannu lluniau o'r arddangosfeydd dosbarth rydych chi'n fwyaf balch ohonnynt. Dewisir chwech o enillwyr bob tymor, gyda pob un yn derbyn talebau gwerth £50.

Nid yn unig y mae'r gystadleuaeth hon yn gadael i chi rannu eich arddangosfeydd dosbarth eich hun, gallai hefyd helpu athrawon eraill i gael ysbrydoliaeth a syniadau ar gyfer eu rhai nhw - y cyfuniad perffaith!

Sut gallwch chi gymryd rhan

Rhannwch lun o'ch arddangosfa ar y grŵp priodol – Classroom displays – primary

Mae'n rhaid i'ch cais gynnwys y canlynol:

  • arwydd o bwnc neu faes pwnc yr arddangosfa
  • o leia un llun o'r arddangosfa
  • ffeiliau o'r adnoddau ar yr arddangosfa, neu ddisgrifiad clir ohonynt neu ble i ddod o hyd iddynt, i alluogi athrawon eraill i gael eu hysbrydoli ac ailgynhyrchu eich arddangosiad yn eu hystafelloedd dosbarth eu hunain 
  • Lanlwythwch eich cofnodion cyn 16 Mawrth 2018 am eich cyfle i ennill. Bydd y chwech enillydd yn cael eu hysbysu trwy e-bost erbyn 23 Mawrth 2018. 

Dim mwy o fresych coch

Mae cystadleuaeth CLEAPSS eleni yn diweddaru gweithgaredd ymarferol clasurol, y dangosydd bresych coch: helpwch  eich disgyblion  i wneud ac ymchwilio i'r dangosyddion amgen gorau I fresych coch. Mae gwobrau ar gael i blant, yr ysgol a'r staff. Mae angen i'ch ysgol fod yn aelod o CLEAPSS i gymryd rhan.

Cystadleuaeth  Raspberry Pi  2018   PA                 

Nawr yn ei chweched flwyddyn, mae cystadleuaeth  Raspberry Pi 2018  PA bellach ar agor. Mae tair gwobr o £1,000 ar gael ar gyfer timau o ysgolion cynradd ac uwchradd, a chweched dosbarth a cholegau.

Thema eleni yw Cynaliadwyedd. Yr her yw defnyddio'r Respberry Pi - cyfrifiadur cerdyn credyd galluog iawn - i ddyfeisio rhywbeth a fydd yn helpu i 'achub y blaned'.
Gofynnir i'r ymgeiswyr gynhyrchu arloesiadau a fyddai'n gwella bywydau pobl sydd â chyflyrau sy'n cyfyngu ar eu gallu i wneud pethau y rhan fwyaf ohonom yn cymryd yn ganiataol.
Mae y  prif fygythiadau i'n planed yn canolbwyntio ar ddefnyddio ynni, cynhyrchu bwyd ac adnoddau prin. Felly mae PA yn gofyn am ddyfeisiadau a allai helpu i gwrdd â'r heriau hynny. Efallai pêl-droed sy'n storio'r ynni a grëir gan bob cic neu sganiwr sy'n ein helpu i dorri gwastraff bwyd n eu bin sy'n ailgylchu papur yn awtomatig.

Cofrestrwch yma - dyddiad cau 5 Mawrth 2018.

 

Cyfleoedd ar gyfer ariannu
 

Diddordeb mewn cyfle gwych i gael arian ar gyfer STEM yn eich ysgol chi? 

Mae gan y Gymdeithas Frenhinol gynllun Grantiau Partneriaeth sy'n cynnig hyd at £3000 i ysgolion neu golegau'r DU. Mae angen ichi wneud cais am brosiect ymchwil STEM gyda disgyblion 5-18 oed mewn partneriaeth â gweithiwr proffesiynol STEM o ymchwil neu ddiwydiant. Pob lwc!  Dyddiad cau i gofrestru 28 Chwefror!!
 

Grantiau allgymorth gwyddonol Cymdeithas Biocemegol 

Bydd gan y Gymdeithas Biocemegol grantiau o hyd at £ 1,000 ar gael i gynyddu cyfranogiad yn y biowyddorau moleciwlaidd ar lefel ysgol a thu hwnt trwy weithgareddau ymgysylltu. Gwahoddir ceisiadau am gyllid i gynorthwyo gyda'r costau uniongyrchol sy'n gysylltiedig â digwyddiad a threuliau a godir. Gallai'r math o ddigwyddiadau a ariennir gynnwys:
Gweithgareddau ar gyfer clwb gwyddoniaeth
Gweithdai i fyfyrwyr neu athrawon
Darlithoedd gan wyddonwyr ymchwil.   Mwy yma.

Twitter
Facebook
Website
Ein cyfeiriad post yw :

Gweld Gwyddoniaeth

8 Cilgaint San Andreas, Caerdydd CF10 3DD

02920 344727 | www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk | ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk