STEM Ambassador Hub Wales Newsletter February 2017

Cylchlythyr STEM i ysgolion cynradd yng Nghymru                                 Chwefror 2017
Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.


Ennillwyr Gwobr "Pride in your Place"
Diwrnod Pontio Cynradd Bryntirion
Diwrnod Merched Mewn Gwyddoniaeth
How to hack your home
DysGwrdd  ASE   
Newid dyfodol yn CAT yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2017
Arctic Live,
WythnosWyddoniaeth Prydain

Mynd yn bananas
Helfa Trychfilod Mawr 

Gwahoddwch Lysgennad STEM i ddod i’ch ysgol chi

Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM i ymweld â'ch ysgol, gallwch wneud eich cais yma neu cysylltwch â Gweld Gwyddoniaeth yn uniongyrchol ar ambassadors@see-science.co.uk.

Anfonwch Adborth ar Lysgennad

Os oes Llysgennad wedi ymweld â’ch ysgol chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch eich cyd-athrawon i ymateb os gwelwch yn dda.

Newyddion STEM Diweddaraf
Ennillwyr Gwobr "Pride in your Place"
Yn Ysgol Gynradd Fochriw rydym wedi derbyn nid un ond dwy wobr 'Pride in Your Place' gan gydnabod effaith ehangach ein gwaith gwyddoniaeth!
Bu’r Pwyllgor Eco yn arwain prosiect gwyddoniaeth amgylcheddol ysgol gyfan a elwir, 'The Salmon Story.' Gweithiodd y disgyblion gyda nifer o bartneriaid gan gynnwys, Cadwch Gymru'n Daclus, Groundworks Afonydd Iach a dau bwyllgor Eco arall. Trefnodd y pwyllgor Eco amserlen I ddisgyblion  Cyfnod Allweddol 2 i edrych ar ôl yr wyau eogiaid mewn deorfa yn yr ysgol. Roedd hyn yn golygu llawer o ymroddiad gan bawb oedd yn gysylltiedig. Cymerodd y disgyblion darlleniadau ac arsylwadau gwyddonol dyddiol am fisoedd i sicrhau amodau a datblygiad gorau posibl yr eog drwy eu cylch bywyd. Bu astudiaethau gwyddonol o'r eog gyda mewnbwn arbenigol gan y Swyddog Afonydd. Ar ben hynny, dangosodd y disgyblion barch a balchder yn eu cymuned trwy gymryd rhan mewn digwyddiad glanhau yr afon leol a'r ardal o gwmpas. Penllanw y prosiect oedd pan ffarweliodd yr ysgol gyfan â'r eogiaid ar eu taith trwy ddyfrffyrdd Cymru!
Mae effaith y prosiect wedi bod yn bellgyrhaeddol. Bu'r disgyblion oedd yn cymryd rhan yn frwdfrydig a drwy gydol y prosiect drwy feithrin yr eog. Cyfrannodd hyn at ganlyniadau rhagorol mewn gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau gwyddonol. Mae disgyblion yn arddangos dealltwriaeth ragorol o gyd-ddibyniaeth organebau a ffactorau amgylcheddol a dynol sy'n effeithio ar yr amgylchedd. Cafodd y disgyblion gyfleoedd i gymhwyso eu sgiliau gwneud penderfyniadau, datrys problemau a gweithio gydag eraill mewn cyd-destun bywyd go iawn. Gan mai’r pwyllgor Eco oedd yn arwain y prosiect hwn, cymerodd y disgyblion gyfrifoldeb gyda'u syniadau a'u barn yn cael eu gweithredu.
Rydym wedi rhannu ein gwaith gyda'r ysgol uwchradd leol o'r cychwyn cyntaf. Mae ein harfer yn cael ei ddangos yng Nghyfnod Allweddol 3 fel enghraifft o ADCDF lleol ar waith. Yn ogystal â hyn rhannodd y pwyllgor Eco 'Stori’r Eog' gyda'r ysgol gynradd byddwn yn cysylltu â hwy i gyflawni camau gweithredu amgylcheddol. Mae wedi darparu cyfleoedd ardderchog i ddisgyblion drafod eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth wyddonol i gynulleidfa ehangach.
Mae ennill y wobr gyntaf yng ngwobrau 'Pride in Your Place' yn rhoi mynediad i bob ysgol yn yr Awdurdod Lleol i rannu ein harfer. Rydym yn falch iawn bod ein 'Stori’r Eog' yn awr yn cael ei glywed a mwynhau hyd yn oed ymhellach!
 
Ymagwedd integredig ac eang i 'Fyw yn Iach' yn Ysgol Gynradd Fochriw yn ennill gwobrau .....
Gan ein bod yn ysgol mewn ardal ddifreintiedig rydym yn chwarae rhan bwysig mewn darparu profiadau a chyfleoedd ar gyfer byw'n iach. Rydym wedi gweithio'n llwyddiannus gyda nifer o bartneriaid gan gynnwys:
Swyddogion Ysgolion Iach, Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent (GAVO), y Rhwydwaith Rhieni, tîm pêl-droed merched lleol a busnesau lleol i ddatblygu ein darpariaeth yn y maes hwn ymhellach.
Bu’r Cyngor Chwaraeon a’r Pwyllgor Eco yn gweithio gyda'r arweinydd Ysgolion Iach mewn ymgyrch ysgol gyfan i hyrwyddo byw'n iach. Canolbwyntiodd y prosiect ar fwyta'n iach ac yfed yn iach mewn cydweithrediad ag ymarfer corff. Lansiodd y Cyngor Chwaraeon 'Smile O amgylch y MUGA,' yn llwyddiannus iawn, lle mae'r ysgol gyfan yn cymryd rhan mewn milltir bob dydd. Yn ogystal â hyn mae nifer o fentrau bwyta ac yfed iach wedi cael eu cynnal. Bu menter ymarfer corff a hydradiad gyda nawdd busnes a sicrhawyd ar gyfer poteli dŵr ar gyfer yr ysgol gyfan. Mae'r Pwyllgor Eco yn cynnal arolygon ac adborth ar focsys bwyd iach. Mae disgyblion hefyd yn astudio deiet athletwyr drwy gysylltu gyda thîm merched pêl-droed lleol. Mae wythnosau â thema ffitrwydd ac iechyd hefyd yn cael eu gweithredu drwy gydol y flwyddyn ysgol.
Mae hyrwyddo byw'n iach yn cael effaith gadarnhaol ar les disgyblion yn Ysgol Gynradd Fochriw. Mae'r dull 'cydgysylltiedig' wedi cyfrannu at ganlyniadau rhagorol mewn gwybodaeth gwyddonol a dealltwriaeth y disgyblion o'r angen am amrywiaeth o fwydydd ac ymarfer corff ar gyfer iechyd da dynol. Mae'r profiadau byw'n iach bywyd go iawn yn rhoi cyfleoedd ardderchog ar gyfer gwyddoniaeth ymarferol a gwaith ymchwilio. Mae cyd-destun y dysgu yn ysgogol ac yn bleserus i bob disgybl. Mae'r dull hwn hefyd wedi cael effeithiau ehangach gyda gwell presenoldeb a mwy o gyfranogiad mewn clybiau chwaraeon allgyrsiol.
Rydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu ein partneriaethau yn Ysgol Gynradd Fochriw. Maent yn amlwg wedi gwella ein darpariaeth sydd, yn ei dro, wedi arwain at well safonau a lles. Mae'r prosiect byw'n iach yn enghraifft o'r wyddoniaeth sy'n sail i'r gwaith a wneir â'i effeithiau pellgyrhaeddol. Unwaith eto, mae ennill lle cyntaf yn y gwobrau 'Pride in Your Place' yn caniatáu i arfer i gael ei rannu hyd yn oed ymhellach ac i bartneriaid y tu hwnt i'n ysgol !
Diwrnod Pontio Cynradd Bryntirion
Bob blwyddyn mae Ysgol Bryntirion yn gwahodd yr Ysgolion Cynradd sy’n eu bwydo er mwyn cyflwyno’r ysgol i'r disgyblion trwy amryw o weithgareddau ymarferol. Mae Llysgenhadon STEM yn cyflwyno'r gweithdai Gwyddoniaeth a Pheirianneg mewn sesiynau  30 munud. Eleni roedd y gweithgareddau 'STEM' yn cynnwys: Llysgenhadon STEM o: Tenovus gyda gêm ar eneteg ac ymchwil i ganser; Jon Laver gydag arddangosiadau ar Electroneg a Sian Ashton gyda sesiwn ar Diabetes a phrofi samplau wrin ffug ar gyfer glwcos. Roedd yr athrawon yn llawn brwdfrydedd am effaith y modiwlau gwyddoniaeth ar y disgyblion - mae llawer o ddisgyblion yn awyddus i ddatblygu eu diddordeb mewn gwyddoniaeth ymarferol wrth gyrraedd yr ysgol uwchradd. 
Cyflwynwyd 6 o sesiynau i 250 o ddisgyblion Blwyddyn 6. Yn y llun mae Ysgolion Trelales a Maes Yr Haul yn y sesiwn brofi Diabetes a Tenovus yn eu gweithdy Cell Iach.
Roedd sylwadau’r athro yn wych: "Mwynhaodd Blwyddyn 6 diwrnod blasu gwyddoniaeth fel rhan o'u trosglwyddo i'r ysgol gyfun."
“ Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran ddoe. Roedd yn llwyddiant mawr ac rydym wedi cael llawer o adborth llafar cadarnhaol.
Heb eich caredigrwydd, gan roi eich amser eich hun, ni fyddai hyn wedi bod yn bosib." Helen Workman Cydlynydd Gwyddoniaeth Ysgol Bryntirion                                                                    
“Cefais amser gwych gyda disgyblion @BryntirionComp. Diwrnod Blasu Gwyddoniaeth - siarad am gadw ein celloedd yn iach" Llysgennad STEM Lisa Whittaker 

 
 
Cyfleoedd i ddisgyblion ac athrawon


         

9yb – 3yh, Dydd Llun 13 Mawrth             Y Senedd, Caerdydd
Sicrhewch leoedd i’ch ysgol nawr!  
Cysylltwch â Evelyn Forsyth-Barnett ar 07885864839 neu e.forsyth-barnett@wisecampaign.org.uk

Ar y diwrnod...
  • Ymwelwch â Techniquest, y ganolfan darganfod gwyddoniaeth Gymreig a’r Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 
  • Gwrandewch ar y Frenhines Anne yn siarad yn ei rôl fel Noddwr Brenhinol WISE. 
  • Cewch eich ysbrydoli gan stori bersonol Cadeirydd WISE, Trudy Norris-Grey o Abertawe, sydd yn rheolwr gyfarwyddwr datblygu busnes byd-eang ar gyfer y sector cyhoeddus i Microsoft. 
  • Cymerwch ran mewn gweithdy Pobl Fel Fi a chwrdd â modelau rôl benywaidd ifanc o gwmniau sydd yn noddi’r digwyddiad megis Network Rail, Dŵr Cymru a GE Aviation: darganfyddwch beth yn union maen nhw’n ei wneud a pham maen nhw wrth eu boddau gyda’u swyddi!

How to hack your home
Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, CF10 3NP  13 Mawrth

  • Ysgolion: 1.30 – 2.30yh. Am ddim ond rhaid archebu lle ymlaen llaw
  • Teuluoedd: 6.30 – 7.30yh. Pris: £10.00 – £12.00

Yn y sioe deuluol ryngweithiol hon a ysbrydolwyd gan Ddarlithoedd Nadolig byd-enwog y Sefydliad Brenhinol bydd y peiriannydd trydanol Danielle George yn dangos i chi sut i ddefnyddio eich dychymyg i gymryd rheolaeth o'r dyfeisiau a ddefnyddiwn bob dydd. Gyda arbrofion byw, darganfyddwch sut i gymryd rheolaeth o'r dyfeisiau rydych yn eu defnyddio bob dydd a chyflawni pethau anhygoel. Mae hyn yn chwarae o gwmpas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain!

Am fwy o wybodaeth ac i archebu tocynnau, cliciwch yma.

DysGwrdd  ASE     
Mawrth 2il 2017 5yh

Coleg Catholig Dewi Sant, Heol Ty Gwyn, Caerdydd CF23 5QD

DysGwrdd Wiki : http://tinyurl.com/jdn9rfd

I archebu lle trwy Eventbrite ewch i https://aseteachmeetcardiff2017.eventbrite.co.uk

Beth yw DysGwrdd?
DysGwrdd  yw cyfarfod anffurfiol i'r rheini ohonom sy'n frwdfrydig am ddysgu ac addysgu ac sy'n awyddus i rannu syniadau. Mae croeso i bawb rannu dulliau y maent wedi treialu yn eu hystafelloedd dosbarth ar thema o ddata.
Ein Prif Siaradwr!
Mr Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (HMCI). ESTYN.
Ymgysylltwch ar Twitter: Cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad gwnewch yn siŵr eich bod yn trydar gan ddefnyddio’r hashnod #TMASE i ymgysylltu â ni.
Beth fedrwch chi ei wneud? Let's Talk Data Gallwch ddod a dysgu rhywbeth newydd neu gallwch rannu rhywbeth fyddai o fudd i eraill. Gallwch sgwrsio’n anffurfiol dros baned, roi cyflwyniad pum munud neu arwain sgwrs o amgylch bwrdd.
Does dim rheidrwydd i gyflwyno unrhyw beth ond os oes diddordeb gennych mewn dod, unai fel siaradwr neu wrandawr,
archebwch le arlein neu i drafod ymhellach cysylltwch â Cerian Angharad (cerianangharad@ase.org.uk)

Gwobrau Dathlu ENTHUSE

Mae Gwobrau Dathlu ENTHUSE yn cydnabod effaith DPP ar draws yr holl bynciau STEM, ac ar draws rhwydwaith gyfan STEM Learning.

Mae'r gwobrau yn cael eu cyflwyno bob blwyddyn i ddathlu'r effaith y mae athrawon, technegwyr a staff cymorth yn ei gael ar fyfyrwyr, cydweithwyr, ysgolion, colegau a chyfoedion.
Eleni, rydym yn cydnabod effaith yr holl DPP ar draws ein rhwydwaith, boed yng Nghanolfan Genedlaethol STEM Learning yn Efrog, trwy bartneriaid yn yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, neu drwy ein rhwydwaith o Bartneriaethau Dysgu Gwyddoniaeth; ac a gymerodd le yn eich ysgol, mewn lleoliad arall, neu ar-lein. Mae eich DPP mewnol eich hun yn cyfrif hefyd.
Rydym hefyd wedi ei gwneud yn yr un mor hawdd i enwebu cydweithiwr ag i wneud cais eich hun, ar gyfer arweinwyr adran neu ysgol sydd am gydnabod ansawdd eu staff.
Ym mis Ebrill 2017 fe fydd cyfres o ddigwyddiadau gwobrau lleol yn yr Alban, Cymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr. Yna bydd yr enillwyr ym mhob un o’r digwyddiadau rhanbarthol hyn yn cael eu gwahodd i ddathliad cenedlaethol yn Nhy’r Cyffredin ym mis Gorffennaf 2017.

Ceisiadau ar agor nawr hyd at Mawrth 5 2017. Nodwch y dylid gwneud ceisiadau ar-lein.

Newid dyfodol yn CAT yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2017

Gyda Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2017 yn prysur agosáu mae’r adran addysg yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT) yn gyffrous iawn i gyhoeddi eu rhaglen tri diwrnod o sgyrsiau, teithiau a gweithgareddau sy'n seiliedig ar "Newid Dyfodol".
Wedi ei deilwra i weddu i grwpiau ysgol / coleg unigol, bydd y rhaglen ryngweithiol yn annog trafodaeth a meddwl beirniadol sy'n ymateb i faterion sy'n ymwneud â newid hinsawdd. Bydd disgyblion yn dod oddi yno gyda agwedd sy'n canolbwyntio ar atebion ar ôl ymgysylltu â'r effeithiau a materion yn ymwneud â newid hinsawdd leol a byd-eang. Byddant hefyd yn edrych ar yr hyn y gallai'r DU ei wneud i leihau allyriadau carbon, y potensial o leihau'r defnydd o ynni, ynni adnewyddadwy, newidiadau yn y defnydd, yr effeithiau amrywiol o ddewisiadau bwyd, dyluniad a deunyddiau a llawer o bynciau eraill sy'n gysylltiedig â dewisiadau unigol a chymdeithasol.
Bydd y gweithdai rhyngweithiol yn cael eu cyflwyno ar lefel briodol yn dibynnu ar oed a dealltwriaeth cefndir.
Dyddiad y digwyddiad: 14 Mawrth 10: 00-14: 00
Dyddiad y digwyddiad: 15 Mawrth 10: 00-14: 00
Dyddiad y digwyddiad: 16 Mawrth 10: 00-14: 00
 
Cysylltwch â Gabrielle Ashton yn CAT am fwy o wybodaeth, prisiau ac i gadw lle.
Gabrielle Ashton
Gweinyddwres Addysg / Education Gweinyddwres

education@cat.org.uk
01654 705983
http://learning.cat.org.uk/
https://www.britishscienceweek.org/events/changing-futures/

  • Ymunwch gyda  Arctic Live, y digwyddiad blynyddol a fydd yn eich cysylltu chi a'ch ystafell ddosbarth ag aelodau alldaith wedi'i lleoli yng Ngorsaf Ymchwil Arctig y DU ar Svalbard, yn Ny Ålesund, treflan parhaol mwyaf gogleddol y byd. Ynghyd â'r adnoddau gwobrwyedig Frozen Oceans, mae’r digwyddiad yn brofiad unigryw a diddorol sy'n gallu tanio angerdd myfyrwyr ar gyfer gwyddoniaeth a'r amgylchedd yn fyd-eang.

• Gallwch archebu sesiwn Skype byw un-i-un am ddim gyda gwyddonydd o Arolwg Antarctig Prydain neu ymchwilydd pegynol yn y DU.
• Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer gwers Youtube Live gydag aelod o'r alldaith Arctig yn Svalbard.
• Bydd pecyn digidol gyda chanllawiau ar sut i gael y gorau o’r profiad hwn yn barod i'w lawrlwytho yn fuan.
Ewch i'r dudalen Arctic Live 2017 a chofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn fydd yn digwydd rhwng 7-10 Mawrth a 13-16 Mawrth
 

Wythnos Wyddoniaeth Prydain
Beth sydd ganddoch chi ar y gweill ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain? Os ydych chi'n dal i chwilio am ysbrydoliaeth, edrychwch ar ein pecynnau gweithgareddau, sy'n o adnoddau ac yn  addas i bob oed a gallu! Maent hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ein cystadlaethau cystadleuaeth poster a llun, perffaith ar gyfer y rhai sydd am fod yn greadigol yn ystod Wythnos Gwyddoniaeth. Beth am wneud arddangosiad yn y dosbarth ar gyfer Diwrnod Demo (Dydd Iau 16 Mawrth)? Os ydych yn addo i gymryd rhan erbyn dydd  Iau 9 Mawrth byddwch  gyda cyfle i ennill un o bump o becynnau ysgolion iâ sychChillistick (mae gennym ddau uwchradd a thair cynradd i'w hennill)! Addewid ar-lein yma.Byd Gwaith, os ydych yn rhannu eich straeon a lluniau ar y diwrnod ei hun drwy drydar #DemoDay17 byddwch yn eich cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill tocynnau i atyniadau Merlin megis Parc Thorpe a Chastell Warwick. Gobeithio y cewchWythnos Wyddoniaeth wych ac ni allwn aros i glywed yr hyn rydych chi a'ch myfyrwyr wedi bod yn wneud

becynnau ysgolion

Mynd yn bananas
Wedi ei ddiweddaru â ffeithiau, lluniau a straeon newydd, bydd Go Bananas yn helpu dysgwyr 7-11 oed i ddarganfod o ble y daw eu bwyd.
Gall dysgwyr ennill mewnwelediad byw i mewn i'r gadwyn gyflenwi banana ac ymchwilio i'r gwledydd lle mae bananas yn cael eu tyfu. Byddant yn mynd i'r afael â Masnach Deg ac yn meddwl yn feirniadol am yr effaith enfawr y gall ei gael ar fywydau ffermwyr tyddyn. A allai eich dysgwyr lwyddo fel ffermwr banana?
 

Helfa Trychfilod Mawr
 

Mae’r Helfa Trychfilod Mawr 2017 ar gyfer ysgolion cynradd wedi cael ei gyhoeddi gyda Mehefin 16, 2017 y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Cystadleuaeth Wych ar gyfer Ysgolion Cynradd er mwyn annog disgyblion i fynd tu allan i ddysgu mwy am bethau byw a’u cynefinoedd ac i ddefnyddio’r ystafell ddosbarth awyr agored.
Twitter
Facebook
Website
Ein cyfeiriad yw :

Gweld Gwyddoniaeth

8 Cilgaint St Andreas, Caerdydd CF10 3DD

02920 344727 | www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk - ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk


Eisiau newid sut ydych yn derbyn yr e bost?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*