Cylchlythyr Gweld Gwyddoniaeth Ysgolion Uwchradd  Ebrill 2017

Cylchlythyr STEM i ysgolion cynradd yng Nghymru                                                Ebrill 2017
Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cynnwys
Yn y Cylchlythyr:

Gwahoddwch Lysgennad STEM i ddod i’ch ysgol chi

Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM i ymweld â'ch ysgol, gallwch wneud eich cais yma neu cysylltwch â Gweld Gwyddoniaeth yn uniongyrchol ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Anfonwch Adborth ar Lysgennad

Os oes Llysgennad wedi ymweld â’ch ysgol chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch eich cyd-athrawon i ymateb os gwelwch yn dda

Newyddion STEM diweddaraf

Steve Hoselitz :  Gweithdy Tywydd yn Ysgol Y Ffin

Mae Steve wedi bod yn weithgar fel Llysgennad STEM ers mis Ionawr 2014. Yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi datblygu cyfres o weithdai wedi'u teilwra ar gyfer Ysgolion Cynradd yn ogystal â mynychu sesiynau Ysgolion Uwchradd, Lab mewn Lori a diwrnodau cynefino Chweched Dosbarth.
Roedd Wythnos Wyddoniaeth Ysgol Y Ffin yn cael ei yrru gan riant Liz Neal, cyn Fferyllydd, oedd yn awyddus i wahodd Llysgenhadon STEM i’r ysgol.
Mynychais weithgaredd Sesiynau Tywydd Steve ar Mawrth16. Roedd y sesiwn yn wych, doniol a diddorol. Wedi para 2 awr, roedd yn cynnwys cyflwyniad i'r tymhorau a'r tywydd ac yna gweithgaredd ymarferol ar y cylchred ddŵr. Rhoddodd y disgyblion ychydig o ddŵr cynnes mewn bag clo zip, a’i roi ar rheiddiadur i ddangos anweddiad a chyddwysiad. Yna bu trafodaeth ar gywirdeb rhagfynegi’r tywydd ac yna fideos o dywydd eithafol.
Roedd y disgyblion wrth eu boddau a gofynnwyd llawer o gwestiynau heriol i Steve.
‘Heb y seswin yma bydden i ddim yn gwybod sut i drin y pwnc yma.’ Athrawes yn gwestiynau heriol i Steve.
‘Heb y seswin yma bydden i ddim yn gwybod sut i drin y pwnc yma.’ Athrawes yn Ysgol Y Ffin.
Diolchodd Jamie Hallett, Prifathro hapus iawn, i Ysgol Y Ffin.
Diolchodd Jamie Hallett, Prifathro hapus iawn, i Steve a cyflwynodd rai o’r disgyblion rodd iddo.
Gan ddyfynnu yn y wasg leol Ychwanegodd Jamie "Mae'r wythnos wedi bod yn anhygoel. Mae cymuned yr ysgol gyfan wedi gweithio gyda'i gilydd i ddod ag ystod eang o brofiadau i'r plant gan wella eu dysgu a'u gorwelion. Rydym mor falch o'r ffordd y mae'r plant yn cymryd rhan ac yn arbennig yr holl blant sy'n ymwneud ag arwain a dogfennu'r wythnos ".
Mae gan Steve lawer o geisiadau ar gyfer ail-ymweliadau a byddai’n croesawu unrhyw Lysgennad STEM i ymuno ag ef mewn gweithdy i ennill profiad.

 

Wythnos STEM Euraidd yn Ysgol Gynradd Golden Grove

Gwnaeth Hannah Harries gais am gefnogaeth gan Lysgenhadon STEM yn ystod Wythnos Gwyddoniaeth. Roedd yr ysgol yn lwcus i gael ymweliadau gan Vasilis Katsapis a Syed Ali o RWE Npower a David Ramsey, sydd â BSc mewn Astudiaethau Amgylcheddol.
Bu Vasilis a Syed yn cynnal 3 sesiwn i 90 o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 ar Drydan gan ganolbwyntio ar Gynhyrchu Pŵer a Chyfarpar Diogelu Personol. Aethant ag efelychydd gyda nhw i’r ysgol i arddangos cynhyrchu pŵer trydanol.
 
Bu David yn cynnal 2 weithdy: Tyfiant a Datblygiad (2 sesiwn) a Cynaliadwyedd (2 sesiwn wedi eu addasu ar gyfer Blwyddyn 2). Dangosodd David ei arbenigedd trwy allu anelu pwnc anodd at ddisgyblion ifanc iawn. Roedd yr adborth gan Hannah yn wych ac rydym yn ddiolchgar iddi hi am y lluniau.
 
“Diolch yn fawr iawn am ein rhoi ni mewn cysylltiad gyda pawb. Roeddent i gyd yn hyfryd ac wedi ffitio i mewn i’r ysgol yn dda ac roedd y plant wedi mwynhau’r sesiynau.” Hannah Harries
 
‘Diolch Sian, mae hi mor dda i glywed bod ein hymdrech a’n amser wedi ei werthfawrogi cymaint!
O’m hochr i, gallaf ddweud fy mod wedi mwynhau yn fawr ac rwyf nawr yn edrych ymlaen at y cyfle cyfleus nesaf.’ Vasilis
‘Aeth y diwrnod yn dda. Roedd y staff a’r plant yn grêt.’ David Ramsey
 
 
        

Annog Menywod a Merched i mewn i STEM

Ar ddydd Llun, 13 Mawrth, daeth arweinwyr o fyd busnes, y byd academaidd a Llywodraeth Cymru, i'r Senedd yng Nghaerdydd i fynd i'r afael ar diffyg menywod mewn STEM yng Nghymru, ym mhresenoldeb Ei Huchelder  Dywysoges Frenhinol a Julie James, y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth.
Daeth y Dathlliad  WISE o Ferched Dawnus a gweinidogion, academyddion, busnesau ac ysgolion sy'n cefnogi'r adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â phrinder sgiliau STEM drwy gael mwy o fenywod a merched i mewn gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg.
Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at heriau ym myd addysg - sy'n amrywio o ddiffyg athrawon ysgolion cynradd â chefndiroedd STEM i'r cynifer isel o ferched sy'n astudio ffiseg a gwyddoniaeth gyfrifiadurol Lefel A - ac yn y gweithle, gan arwain at ferched yn  gweithio mewn llai nag un o bob chwech o swyddi STEM.

Dywedodd Helen Wollaston, prif weithredwr yr ymgyrch WISE a drefnodd y digwyddiad ac sy'n ymgyrchu dros gydbwysedd rhwng y rhywiau mewn STEM,: "Mae gan Gymru nifer sylweddol o wyddonwyr benywaidd mewn swyddi uchel, gan gynnwys y Prif Ymgynghorydd Gwyddonol a'r is ganghellor Prifysgol Caerdydd. Maent yn  brawf byw fod dewis gwyddoniaeth yn agor drysau. Mae y digwyddiad heddiw yn gyfle i ni i gyd i weithio gyda Llywodraeth Cymru, addysg a diwydiant i anfon neges gadarnhaol allan i'r genhedlaeth nesaf o ferched yng Nghymru a'u teuluoedd, gan eu hysbrydoli i ddewis gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg ar gyfer dyfodol mwy disglair. "


Yn y digwyddiad  cyfarfu Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol
noddwr WISE gyda 50 o ferched o wyth ysgol yng Nghymru oedd yn cymryd rhan mewn sesiynau "Pobl Fel Fi" .Mae'r rhain yn caniatáu merched i ddiffinio eu hunain drwy ansoddeiriau - fel trefnu, creadigol neu gyfeillgar. Yna, maent yn cysylltu eu personoliaeth i yrfaoedd mewn STEM ac yn trafod y rhain gyda menywod ifanc sy'n gweithio mewn swyddi STEM.

Roeddy  trafodaethau panel yn cynnwys Trudy Norris-Gray, cadeirydd WISE a RHG, datblygu busnes ledled y byd yn Microsoft, Helen Samuels, cyfarwyddwr peirianneg yn Network Rail, La-Chun Lindsay, RHG yn GE Aviation Cymru, Sharon James, Uwch Is-lywydd ymchwil a datblygu, RB (Reckitt Benckiser), Chris Jones, prif weithredwr Dŵr Cymru a Helen Wollaston.

Mae annog merched i STEM yn gwneud synnwyr economaidd, meddai Julie James, y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth: "Mae'tangynrychiolaeth menywod yn y gweithlu STEM yn fater hollbwysig i Gymru. Mae'r argymhellion yn yr adroddad  'Merched  talentog ar gyfer Cymru Llwyddiannus' yn mynd peth o'r ffordd i geisio mynd i'r afael â'r angen hwn ac mae gan bawb rôl i'w chwarae i annog mwy o fenywod a merched i ddilyn cyfleoedd a gyrfaoedd 
STEM. "

Cyfarfu Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol gyda myfyrwyr o Ysgol St Julian, Casnewydd; Ysgol Gyfun Cwm Rhymni - Heol Gelli Haf, Y Coed Duon; Ysgol Gyfun y Coed Duon, Ysgol Uwchradd Lliswerry, Casnewydd; Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, Caerdydd; Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Y Barri; Ysgol Gyfun Rhymni, Tredegar; Canolfan Dysgu Cymunedol
Ebbw Fawr, Glynebwy ac Ysgol Gyfun Cynffig, Pen-y-Bont ar Ogwr.

Cyfleoedd I athrawon a disgyblion

Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau
Mae Science2Life, mewn partneriaeth â Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru tan fis Mawrth 2018.  Bydd y daith nesaf yng Ngogledd Cymru  3-8fed Gorfennaf ac yn  Ne Cymru  4-14 Hydref  2017

Hanes Llychlynwyr, chwedlau llenyddol a draig ysbrydolodd Cressida Cowell i ysgrifennu “Sut i Hyfforddi Eich Draig”. Mae Sue yn anelu i gludo cynulleidfaoedd yn ôl mewn amser i fyd ffuglennol lle ‘roedd Llychlynwyr a dreigiau yn crwydro.

Mae’r sioe arloesol a rhyngweithiol yn archwilio sut y gall dreigiau gael eu dal gan ddefnyddio bwa, eu hyfforddi a’u defnyddio wedyn i drechu y gelyn; Y Meatheads!

Bydd angen llawer o wirfoddolwyr ar “Scientific Sue” i’w helpu i ymchwilio ac archwilio y gwyddoniaeth o sut mae dreigiau yn hedfan ac yna, gan ddefnyddio’r gwyddoniaeth y tu ôl i wahanol fathau o dân (ager, niwl rhewllyd, nwyon ffrwydrol, hylifau fflamadwy a fflamau mawr).

Ar gael AM DDIM i bob ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 diolch i arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru.

"Mwynhaodd yr athrawon sioe cymaint â’r plant …. sioe wedi ei roi at ei gilydd yn drylwyr ac yn ymgysylltu yn wych." Ysgol Deganwy

"Dim ond eisiau diolch i chi unwaith eto am sioe anhygoel y bore yma. Ar ôl siarad â disgyblion yn y wers ddiwethaf mae’r adborth yn gadarnhaol iawn, roeddant wrth eu bodd." Ysgol Gyfun Garth Olwg

I archebu e-bostiwch Gweld Gwyddoniaeth ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Byw a dysgu gyda Dwr
                                

Mai 4, 4.30-6pm. Gwaith Trin Dwr Cog Moors, Ffordd Caerdydd, Dinas Powys, Caerdydd CF64 4TR

Ymunwch Wenna Gregory yng Nghanolfan Ddarganfod Rhostir Cog i weld edrych ar weithgareddau Bioamrywiaeth ar lefel Cynradd a CA3. Bydd cyfle i i gael gwybod sut i:

  • Ddefnyddio'r amgylchedd awyr agored i annog unigolion iach, hyderus
  • Ysgogi gweithgareddau ar gyfer dysgwyr sy'n gallu uchelgeisiol
  • Annog gwneud penderfyniadau, datrys problemau a gwaith grŵp
  • Wneud cysylltiadau â'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd
  • Cynyddu ymwybyddiaeth amgylcheddol ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang
  • Dod i ddeall Dwr Cymru a sut mae'n ffitio i mewn i fywyd a gwaith.

Pwrpas y gweithdy AM DDIM yw dangos pa weithgareddau dysgu awyr agored, llawn hwyl a cyffro y gall Dŵr Cymru gynnig eich dosbarthiadau.

I archebu yma.

Ymweliad ASE i'r Bathdy Brenhinol

Taith i'r Bathdy Brenhinol i ddarganfod y bobl a'r digwyddiadau y tu ôl i'r darnau arian yn eich poced, a chlywed rhai straeonhanesyddol syfrdanol. Cyfle i fynd tu ôl i'r llenni yn safle allforio mwyaf blaenllaw y byd i ddilyn taith y darn arian. Cyfle i brofi golygfeydd, synau ac arogleuon miloedd o ddarnau arian, gyda dros 700 o ddarnau arian yn cael eu creu bob munud. Dysgu am Syr Isaac Newton tra oedd yn Feistr Y Bathdy Brenhinol a datblygiadau technolegol a fuddsoddwyd yn y darn arian punt 12-ochrog newydd

I gadw lle, ewch i https://royalmint.eventbrite.co.uk

                                                  

Cystadleuthau ac adnoddau
 

      Heriau Ieuenctid Mawr

Eisiau helpu i fynd i'r afael â materion iechyd byd-eang gyda atebion arloesol a allai newid y byd! Gofynnwch i'ch myfyrwyr ymgymryd â gwaith prosiect CREST ar bwnc yn ymwneud â'r thema clefydau heintus.

Rydym yn chwilio am brosiectau sy'n:

  • Dangos sgiliau cyfathrebu da
  • Dangos arloesedd a chreadigrwydd
  • Mynd i'r afael â phroblem o'r byd go iawn

Bydd y prosiectau buddugol yn derbyn gwobrau na all arian ei brynnu, yn amrywio o Sioe Wyddoniaeth gan Anturus ar gyfer eich ysgol gyfan, taith i sefydliad ymchwil MRC o'ch dewis, lle wedi ei ariannu yn llawn yn Fforwm Gwyddoniaeth Ieuenctid Rhyngwladol yn Llundain, a gwobro ysgoloriaeth deithio sy'n werth hyd at £5,000.

Dyddiad Cau 26 Medi, 2017.

 

Daliwch y  Robotiaid
Gwahoddir ysgolion i gymryd rhan mewn cystadleuaeth newydd gan y Comisiwn Brenhinol Arddangosfa 1851:

Mae'n gystadleuaeth hwyliog a syml i gynhyrchu brwdfrydedd am roboteg, peirianneg a STEM yn ehangach. Wedi'i anelu at  ysgolion cynradd ac uwchradd y, prin mae angen offer neu wybodaeth flaenorol am robotiaid - mae'r cyfan yn ymwneud a cyfleu sut y robotiaid yn gyffrous yn drwy  gyflwyniad syml.

Mae'r pecyn cystadleuaeth a gwobrau wedi cael eu datblygu gyda chefnogaeth caredig arddangosfa Robotiaid yr Amgueddfa Wyddoniaeth.

Bydd y 100 o ysgolion cyntaf i gofrestru eu diddordeb yn derbyn posteri cystadleuaeth dylunio gan yr artist graffig Nick Hayes yn ogystal â phecyn cystadleuaeth er mwyn eu helpu gyda syniadau; Bydd y 50 o geisiadau cyntaf yn cael copi o'r Super Intelligent, Llyfr yr Amgueddfa Wyddoniaeth gan Jon Milton; Bydd enillwyr y gystadleuaeth yn ennill  sgwrs drwy Skype, a bydd yr enillydd cyffredinol yn ennill ymweliad gan dîm allgymorth yr Amgueddfa Wyddoniaeth.

Mae hon yn ffordd wych o roi hwb diddordeb mewn pynciau STEM mewn ysgolion, ac rydym yn gobeithio y bydd cynifer o ysgolion a disgyblion ag sy'n bosib yn ystyried cystadlu. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 26 Mai 2017. Mae manylion ar www.aspiretoengineer.org #RobotsBug
 
 
 
 

 

Gwobr Nancy Rothwell – Cystadleuaeth tynnu llun sbesimen

Mae'r gystadleuaeth arlunio Gwobr  Nancy Rothwell ar gyfer disgyblion 7-18 oed bellach ar agor. Mae y Gwobrau ar gyfer myfyrwyr yn cynnwys diwrnod o brofiad yn y Coleg Milfeddygol Brenhinol a £25 a gall eu hysgol hefyd ennill £250.

I gystadlu cyflwynwch eich ceisiadau yn electronig naill ai fel jpg, png neu fformat TIFF â ffurflen gais wedi'i llenwi i http://british-science-association.org/1SS9-4TUVU-B6EC1T-2JV9UZ-1/c.aspx     

Mae Atebion Cynaliadwy yn weithgaredd CREST Darganfod sy'n herio myfyrwyr i weithio fel tîm i greu busnes a mynd i'r afael â materion newid yn yr hinsawdd yn eu cymuned, trwy greu app, dyfais neu ymgyrch gyfathrebu.
Mae'r adnoddau isod yn darparu athrawon gyda canllaw cam-wrth-gam i redeg Diwrnod Darganfod ac mae'n addas i redeg gyda un dosbarth, clwb gwyddoniaeth, neu gyda grŵp blwyddyn cyfan.

Gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau athrawon a myfyrwyr. Adnoddau yn ddwyieithog ac ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg
.
   

Mae Atebion Cynaliadwy yn weithgaredd CREST Darganfod sy'n herio myfyrwyr i weithio fel tîm i greu busnes a mynd i'r afael â materion newid yn yr hinsawdd yn eu cymuned, trwy greu app, dyfais neu ymgyrch gyfathrebu.
Mae'r adnoddau isod yn darparu athrawon gyda canllaw cam-wrth-gam i redeg Diwrnod Darganfod ac mae'n addas i redeg gyda un dosbarth, clwb gwyddoniaeth, neu gyda grŵp blwyddyn cyfan.

Gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau athrawon a myfyrwyr. Adnoddau yn ddwyieithog ac ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg
.
   

CAMAU STEM
http://www.gwegogledd.cymru/cy/camau-stem

CAMAU STEM yw’r datblygiad dwyieithog STEM cyntaf ar gyfer Bl 5 a 6 (Cyfnod Allweddol 2) yng Nghymru, sy'n cysylltu anghenion economaidd cyflogwyr rhanbarthol yn uniongyrchol gyda hyrwyddo a chadw sgiliau STEM ymhlith ein gweithlu a'r farchnad lafur lleol yn y dyfodol.

Mae'r adnodd ar-lein ac yn ddwyieithog gyda gweithgareddau dosbarth amrywiol ac ymarferol gysylltiedig â STEM i ddisgyblion CA2, sy'n cynnwys plant mewn ffilm (You Tube) yn chware rôl oedolion mewn diwydiant.  Mae’r ffilm yn mynd law yn llaw gyda’r adnoddau dosbarth i ychwanegu gwerth.
·         Edrychwch ar y ffilm ranbarthol yma
·         Edrychwch ar y pecyn dosbarth ar-lein yma


Mae’r Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn ddiolchgar iawn am eich cydweithrediad llawn wrth geisio hyrwyddo negeseuon am sgiliau cyflogadwyaeth, sgiliau STEM a’r cyfleoedd i  weithio’n ddwyieithog yn niwydiannau a sectorau twf Gogledd Cymru.
 
Am ragor o fanylion cysylltwch  gyda ffion.jones@gyrfacymru.com 

                                      
       

Cyfleoedd ar gyfer ariannu
 

Cynllun Grant Arloesedd Ymgysylltu Cyhoeddus

Mae Coleg Brenhinol y Patholegwyr yn chwilio am brosiectau newydd sy’n ennyn diddordeb cynulleidfaoedd megis myfyrwyr ysgol, israddedigion, gweithwyr iechyd proffesiynol neu gymunedau lleol gyda phatholeg.

Os oes gennych chi syniad arloesol a allai helpu patholegwyr i gyfathrebu y rôl maent yn ei chwarae mewn gofal iechyd mae’r RCP yn awyddus i glywed oddi wrthych. Mae cyllid o £1,000 ar gael.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw dydd Llun Mehefin 5, 2017. Mae mwy o wybodaeth yma.

Grantiau allgymorth Cymdeithas Ecolegol Prydain

Bydd y cynllun grant hwn yn ailagor ym mis Ionawr 2017. Mae cyfle i unigolion a sefydliadau gan gynnwys ysgolion wneud cais am grantiau i hyrwyddo gwyddoniaeth ecolegol i gynulleidfa eang (angen i brosiectau gyrraedd cynilleidfa sylweddol y tu hwnt i ysgolion). Y dyfarniad uchaf yw £2,000. I ddarllen mwy…


 

Twitter
Facebook
Website
Our mailing address is:

See Science / Gweld Gwyddoniaeth

8 St Andrew's Crescent, Cardiff CF10 3DD

02920 344727 | www.see-science.co.uk | enquiries@see-science.co.uk


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list