English

Beth all Gweld Gwyddoniaeth ddarparu ar gyfer ysgolion?

Llysgenhadon STEM

Tudalennau yn yr adran hon…

Y tudalennau yn yr adran ‘Ar gyfer athrawon’ o wefan Gweld Gwyddoniaeth yw:

Mae STEM Learning Ltd gyda dros 30,000 o Lysgenhadon STEM ar gael i weithio gyda pobl ifanc  yn genedlaethol.
Mae y gwasanaeth ar gael am DDIM i ysgolion, colegau a sefydliadau eraill. 
Os ydych yn cynllunio digwyddiad neu brosiect, gall Llysgennad STEM ddarparu cefnogaeth, syniadau a mathau eraill o fewnbwn. Gallwch gofrestru gyda STEM Learning a gofyn am Lysgennad yma neu cysylltwch â ni yn uniongyrchol ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr Llysgenhadon STEM.

Yn ogystal…

Gallwn ymweld â’ch ysgol, cael gwybod beth yw eich anghenion ar hyn o bryd ac yn y dyfodol ac yna eich helpu i integreiddio Gweithgareddau Gwella a Chyfoethogi STEM i mewn i fywyd eich ysgol.

Cyflwyno stori neu wybodaeth…

Anfonwch stori newyddion neu wybodaeth am weithgareddau, digwyddiadau, cystadlaethau, adnoddau, ayyb. Cysylltwch â ni yn ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk gyda’r wybodaeth ganlynol:

 • Teitl
 • Cynnwys (100 gair ar y mwyaf)
 • Manylion cyswllt (os yw’n berthnasol).

Mae hyn ar gyfer cyhoeddi – felly cadwch eich erthygl yn ddiddorol gan roi’r gwybodaeth mwyaf pwysig yn gyntaf.

 • Os hoffech gael digwyddiad neu brosiect yn eich ysgol, neu os hoffech wybod pa weithgareddau sydd ar gael i ymgysylltu ac ysbrydoli grwpiau penodol o ddisgyblion ynglŷn â STEM, gallwn roi cyngor ac arweiniad am ddim.
 • Rydym yn darparu mynediad at ystod eang o Lysgenhadon STEM ac yn egluro beth y gallant ei gynnig.
 • Gallwn eich helpu i sefydlu Clwb STEM ar ôl ysgol neu drefnu gweithgareddau fel rhan o Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg.
 • Rydym yn cynnal digwyddiadau rhwydweithio lle gall athrawon gwrdd â Llysgenhadon STEM, darparwyr cyfoethogiad a gwella ac athrawon eraill i ddarganfod beth sydd ar gael a rhannu profiadau.
 • Rydym yn darparu cyngor ar ffynonellau o arian a gallwn eich helpu i wneud cais cryf.
 • Bob tymor byddwn yn anfon cylchlythyr yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleoedd sydd ar gael.

Cysylltwch â ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk i ddysgu mwy am yr hyn y gallwn ei gynnig i’ch ysgol a threfnu ymweliad oddi wrthym ni.

Eisiau parhau i dderbyn ein cylchlythyr

Os ydych chi am dderbyn neu barhau I dderbyn cylchlythyrau ysgolion Gweld Gwyddonaieth, defnyddiwch y ffurflen tanysgrifio mailchimp hwn i gwblhau neu ddiweddaru eich proffil. O dan y rheolau preifatrwydd newydd a ddaw i rym ar 25 Mai 2018, ni fyddwn yn gallu anfon cylchlythyrau atoch oni bai fod gennym ni, neu STEM Learning, eich caniatâd i wneud hynny.

Mae’r ffurflen yn caniatáu ichi nodi a hoffech dderbyn y cylchlythyr Uwchradd, y cylchlythyr Cynradd, neu’r ddau, ond yn anffodus nid yw y ffurflen ar gael yn y Gymraeg.

Gwella a Chyfoethogi

Mae gweithgarwch gwella a chyfoethogi STEM, yn weithgaredd sy’n cynnig cyfle i ysgolion gyflwyno gweithgareddau cyffrous ac ysbrydoledig i’r ystafell ddosbarth.

Mae’r posibiliadau ar gyfer cyflwyno gweithgaredd ysgogol a chyffrous i fyfyrwyr yn ddiddiwedd. Mae Gweld Gwyddoniaeth yn darparu cyngor ac arweiniad diduedd ar weithgareddau gwella a chyfoethogi STEM.

“Gallwch weld arddangosfeydd am beirianneg, gallwch gael gwybod am y peth, gallwch edrych ar luniau, gwylio fideos a darllen llyfrau, ond hyd nes y byddwch wedi cael cynnig arni eich hun nid ydych wedi profi ias ei …. Ar y dechrau roeddwn gennyf ddiddordeb. Nawr rwy’n gaeth.” Peter Jones, myfyriwr lefel ‘A’.

Mae STEM Learning (Rhwydwaith Ymgynghorol STEM i Ysgolion) yn gweithio i sicrhau y gall pob ysgol a choleg gynnig cynlluniau a rhaglenni sy’n cefnogi a gwella ansawdd y cwricwlwm a cynyddu nifer y myfyrwyr sy’n symud i mewn i addysg bellach ym myd STEM, hyfforddiant a chyflogaeth. Mae rhagor o wybodaeth am sut mae Gweld Gwyddoniaeth yn rheoli STEM Learning yng Nghymru yma.

Mae STEM Learning yn sicrhau, er mwyn i weithgaredd cyfoethogi STEM fod yn effeithiol y:

 • Bydd yn gwneud gwahaniaeth i ddysgu – chwilio am newidiadau mewn cymhelliant, agweddau a brwdfrydedd â all effeithio ar addysgu a dysgu mewn gwersi
 • Bydd yn ffitio i mewn i gynllun cwricwlwm yr ysgol a dulliau cyflwyno
 • Bydd yn gwella dealltwriaeth athrawon o addysg STEM a’r manteision y byddant yn ennill drwy ymgysylltu â gweithgaredd STEM
 • Bydd mynediad i adnoddau o ddiwydiant â fydd yn gwneud gwahaniaeth yn yr ystafell ddosbarth.
Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk