English

Adnoddau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha
30 Tachwedd 2017.

Taflenni Gwybodaeth am adnoddau y gellir eu benthyg o Gweld Gwyddoniaeth

Mae cyfres o adnoddau y gall athrawon yng Nghymru benthyg gan Gweld Gwyddoniaeth. Gall pob ysgol yng Nghymru sy’n gofyn am Lysgennad STEM fenthyg yr adnoddau hyn gan eu Deiliad Cytundeb STEM lleol Gweld Gwyddoniaeth AM DDIM. Cysylltwch â ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’r adnoddau yn ddelfrydol ar gyfer rhedeg gweithgareddau mewn Clybiau STEM, ac ar gyfer prosiectau Gwobr CREST.

I lawrlwytho y taflenni gwybodaeth pdf, cliciwch ar y ddolen.

Adnoddau ysgolion uwchradd ac ysgolion cynradd

Primary school competitionDiamon Dust logoSecondary school competitionDiamond Dust educational shows

Mae Martin Thompson o Diamond Dust yn cynnig sioeau addysgiadol gyda’i robot sydd yn 8 troedfedd o daldra ac ar ffurf cath. Nod Katt yw i ddiddanu, addysgu ac ysbrydoli. Mae hi wedi ei selio ar deigr ysgithrog ac mae’n dod gyda Trolley (“Troll”), sydd “ yn dilyn bywyd diflas yn dilyn y gath yna trwy’r dydd”. Mae KATashTrophe, y gath robotig 8 troedfedd, yn pwyso 220kg. Mae Martin hefyd yn DJ a diddanwr plant ac nid Katt yw ei unig robot – mae ganddo gi robotig o’r enw Mascot hefyd.

info@diamonddust.co.uk / 01792 324 404.

Primary school competitionSecondary school competitionCanllaw Addysg Gwyddoniaeth Cyfrifiadurol Smart Scholar

SmartScholarCanllaw Addysg Gwyddoniaeth Cyfrifiadurol SmartScholar yn darparu cyfoeth o adnoddau, gan gynnwys: adnoddau cyfrifiadureg cyffredinol, adnoddau astudio gwyddoniaeth cyfrifiadurol, adnoddau sut i ddysgu codio, podlediadau gwyddoniaeth cyfrifiadurol, blogiau cyfrifiadureg, canghennau mawr o wyddoniaeth cyfrifiadurol, ffigurau mawr mewn gwyddoniaeth cyfrifiadurol

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCAMAU STEM

NWEAB logoCAMAU STEM yw’r datblygiad dwyieithog STEM cyntaf ar gyfer Bl 5 a 6 (Cyfnod Allweddol 2) yng Nghymru, sy’n cysylltu anghenion economaidd cyflogwyr rhanbarthol yn uniongyrchol gyda hyrwyddo a chadw sgiliau STEM ymhlith ein gweithlu a’r farchnad lafur lleol yn y dyfodol.

Mae’r adnodd ar-lein ac yn ddwyieithog gyda gweithgareddau dosbarth amrywiol ac ymarferol gysylltiedig â STEM i ddisgyblion CA2, sy’n cynnwys plant mewn ffilm (You Tube) yn chware rôl oedolion mewn diwydiant. Mae’r ffilm yn mynd law yn llaw gyda’r adnoddau dosbarth i ychwanegu gwerth.

 • Edrychwch ar y ffilm ranbarthol yma
 • Edrychwch ar y pecyn dosbarth ar-lein yma

Mae’r Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn ddiolchgar iawn am eich cydweithrediad llawn wrth geisio hyrwyddo negeseuon am sgiliau cyflogadwyaeth, sgiliau STEM a’r cyfleoedd i weithio’n ddwyieithog yn niwydiannau a sectorau twf Gogledd Cymru.

Am ragor o fanylion cysylltwch gyda ffion.jones@gyrfacymru.com.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddLlyfrynnau astudiaeth achos Micro:bit

Gofynnom i dri o beirianwyr i ddylunio rhaglen ar gyfer eu micro:bit fyddai’n eu helpu i gyflawni tasg o fewn eu hamgylchedd gwaith neu fywyd bob dydd. Y canlyniad yw llyfryn astudiaethau achos a fideo ar gyfer pob un, sydd yn dangos y broblem y maent yn wynebu; y datrysiad micro:bit; dolen i’r cod go iawn ar y wefan micro:bit; a chwis i sicrhau bod eich myfyrwyr wedi deall y cod.

Lawrlwythwch y llyfrynnau a dod â’r micro:bit yn fyw yn eich ystafell ddosbarth!

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddBT STEM Crew

BT STEM CrewMae BT STEM Crew yn rhaglen addysg ddigidol newydd ar gyfer 11-16 oed, gan Ymddiriedolaeth 1851 a Land Rover BAR, y tîm o Brydain sydd yn herio am y 35ain Cwpan America, y tlws hynaf mewn chwaraeon rhyngwladol.

Gyda BT STEM Crew, gall athrawon a myfyrwyr harneisio pŵer Cwpan America i ddod â phynciau STEM yn fyw drwy ffilmiau, taflenni gwaith a chwisiau rhyngweithiol yn rhad ac am ddim.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddProsiect Big Sunflower

Big Sunflower ProjectNod y Prosiect Big Sunflower yw codi ymwybyddiaeth o’r cyflyrau niwrogyhyrol prin Centronuclear a Myotubular myopathy. Bu tîm All About STEM yn cymeryd rhan y llynedd ac roedd yn llawer o hwyl, mynnwch eich hadau a chymerwch ran – MAE’N RHAD AC AM DDIM!

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael eu hychwanegu at y map prosiect. Ceir straeon a lluniau yno o’r chwe blynedd diwethaf yn ogystal â thudalennau am sut y dechreuodd y prosiect ac ar dyfu a chynaeafu hadau blodyn yr haul.

Gwnewch gais am eich hadau AM DDIM a dewch o hyd i ragor o wybodaeth yma. Dilynwch y Prosiect Big Sunflower ar Twitter yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddAdnoddau mathemateg ar gyfer rhieni

Yn dilyn adborth gan rieni / gofalwyr, mae’n ymddangos mai un thema gyson yw bod yn ofnus ynglŷn â mathemateg a chefnogi eu plentyn gartref. Felly, mae Llywodraeth Cymru wedi ymgysylltu ag arbenigwyr rhifedd yng Nghymru i gynhyrchu detholiad o adnoddau mathemateg wedi eu hanelu at 3 i 16 oed i annog rhieni / gofalwyr i ymgysylltu gyda’u plant a’u cefnogi gyda’u gwaith cartref mathemateg.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddDyddiaduron Gofod ac Adnoddau Principia AM DDIM: byddwch fel Tim Peake!

Principia logoMae Dyddiadur Gofod Principia yn ei ôl. Unwaith eto mae miloedd o blant ysgol yn cael y cyfle i ddod yn arbenigwyr gofod wrth iddynt ddysgu am daith ofod hanesyddol gofodwr Prydeinig Asiantaeth Ofod Ewrop Tim Peake.

Nod y rhaglen Dyddiadur Gofod yw grymuso plant ac ennyn eu diddordeb mewn dysgu Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) trwy roi cyfle i greu a phersonoli eu llyfr eu hunain tra eu bod yn dilyn taith Tim.

Mae’r holl gynlluniau gwersi yn cael eu gwahaniaethu ar gyfer CA1 a CA2 ar gyfer athrawon yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon a mae gweithgareddau ymestyn yn darparu heriau ychwanegol i’r rheini sydd eu hangen. Lawrlwythwch pennod gyntaf y Dyddiadur Gofod Principia yma.

Gall athrawon a rhieni ysgol-gartref yn y DU rag-gofrestru o heddiw er mwyn cael mynediad i’r rhaglen ar-lein cyfan yn rhad ac am ddim pan fydd y deunyddiau yn cael eu rhyddhau ar 30 Ionawr 2017. Lawrlwythwch y Cit Principia Ystafell Ddosbarth yma.

Mae gan athrawon hefyd y dewis i archebu copïau o’r Dyddiadur Gofod wedi’u hargraffu i’w danfynion i’w hysgolion. Bydd y rhai a fydd yn rhag-archebu erbyn 16 Ionawr 2017 yn cael copïau £1 o’r Dyddiaduron Gofod i sicrhau bod pob plentyn yn cael mynediad at gopïau corfforol.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddDysgu ac Addysgu STEM newydd Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain: Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2017 – Pecynnau Gweithgareddau AM DDIM

BSW 2017 logoMae pecynnau gweithgareddau Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2017 newydd gael eu rhyddhau.

Yn cynnwys adnoddau o sefydliadau partner megis BBC Terrific Scientific, Cymdeithas Frenhinol Cemeg a’r Ganolfan Athrawon Bwyd, mae’r pecynnau yn fan cychwyn perffaith ar gyfer digwyddiadau cynllunio ar gyfer eich dosbarth ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain y flwyddyn nesaf. Mae adnoddau ar gyfer y blynyddoedd cynnar, cynradd ac uwchradd.

Mae’r pecynnau yn cynnwys manylion am y gystadleuaeth poster Wythnos Wyddoniaeth Prydain, sut i fod yn rhan o’r Diwrnod Demo a sut i gymryd rhan yn y prosiect dinesydd gwyddoniaeth ar gyfer 2017.

Yn newydd ar gyfer eleni mae rhai gweithgareddau byr a bachog yn y pecyn adnoddau, delfrydol ar gyfer hwyl amser cofrestru neu ar gyfer rhwng gwersi!

Cliciwch yma i lawrlwytho eich pecynnau!

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddDiwrnod seryddiaeth rhyngweithiol

Space Made SimpleMae ‘Space Made Simple’ yn fenter newydd gan ‘Science Made Simple’, sydd wedi ennill gwobrau cwmni cyfathrebu gwyddonol, ac maent yn cynnig 20 diwrnod seryddiaeth gyda chymhorthdal, diolch i arian gan yr NSA (Yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol). Mae y diwrnod seryddiaeth yn cynnwys sioe 3D yn y bore i’r ysgol gyfan, sioe Gofod 3D i bawb yng Nghyfnod Allweddol 2 ac yn olaf gweithdy drwy’r prynhawn i un o’ch dosbarthiadau (blwyddyn 5 neu flwyddyn 6) (uchafswm 36). Mae’r diwrnod cyfan o sioeau a gweithdai ar gael i ysgolion am ddim ond £150 + TAW ac yn cynnwys costsau teithio (yn hytrach na’r pris arferol o £550 + TAW, heb gynnwys teithio a llety.). Cofrestrwch ar-lein nawr neu cysylltwch ar 02920 688 938 / info@sciencemadesimple.co.uk.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddAstro Academi Principia

Astro AcademyCasgliad unigryw o adnoddau addysgu a gynhyrchwyd fel rhan o genhadaeth y gofodwr Tim Peake i’r Orsaf Ofod Ryngwladol. Gwyliwch ef yn cynnal arbrofion mewn orbit, dadansoddi’r canlyniadau a gwneud eich ymchwiliadau gwyddonol cysylltiedig eich hunain.

Rhaglen Polar Explorer

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddMae STEM Learning yn rhedeg rhaglen addysg newydd sy’n canolbwyntio ar y llong a’i cerbyd tanddwr ymreolaethol reoli o bell, Boaty McBoatface. Mwy am yr adnoddau sydd ar gael i athrawon yma…

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddA Oes unrhyw un allan yna?

ESERO logoMae’r adnodd hwn yn seiliedig ar yr ymdrech i ddarganfod mwy am gysawd yr haul trwy brosiectau gofod megis rhaglen Aurora yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd, a Chenhadaeth Chwilfrydedd NASA i geisio casglu tystiolaeth o fywyd ar y blaned Mawrth. Caiff ei ariannu gan Asiantaeth Ofod y DU a datblygwyd gan ESERO-UK a CIEC i Hyrwyddo Gwyddoniaeth

Mae myfyrwyr yn ymgymryd â rôl gwyddonwyr y gofod neu beirianwyr i ddarganfod mwy am y blaned Mawrth. Mae’r gweithgareddau yn yr adnodd hwn wedi eu cynllunio ar gyfer myfyrwyr rhwng 9-12 oed. I ddarllen mwy…

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddApps for Good

Apps for Good logoMae “Apps for Good” yn gynllun sy’n gysylltiedig â Gwobrau CREST; Bydd myfyrwyr yn ymgeisio ar gyfer CREST Efydd yn awtomatig drwy ffurflenni “Apps for Good”.

 • Yn agored i ysgolion cynradd ac uwchradd a cholegau addysg bellach ar draws y DU
 • Fframwaith y cwrs yn hyblyg a gellir ei gyflwyno i fyfyrwyr 10-18 o fewn amser y cwricwlwm, fel clwb neu weithgaredd cyfoethogi ar yr amserlen
 • Unrhyw lefel o brofiad gan yr athro neu wybodaeth am y pwnc
 • Am ddim i ysgolion y wladwriaeth yn y DU.

Mwy o fanylion yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddPecyn Gweithgaredd y Gymdeithas Feicrosgopaidd Brenhinol

Popeth sydd angen arnoch chi i ddarparu gweithgareddau cyffrous yn gysylltiedig â'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae'r cynllun yn gwbl AM DDIM!

Mae llawer o ysgolion gyda microsgopau, ond gyda chymaint o gyfyngiadau ar amser ac adnoddau gall fod yn her i gynllunio gwersi sy'n eu defnyddio'n effeithiol. Rydym wedi gweithio gydag athrawon i ddatblygu syniadau ar gyfer gwersi a gweithgareddau, ac rydym wedi casglu yr adnoddau angenrheidiol fel y gallwch eu cyflwyno yn hyderus. Mae popeth yn cael ei gynnwys yn y Pecyn Gweithgareddau. Gall ysgolion cynradd fenthyg y pecyn am hyd at dymor yn rhad ac am ddim, ac mae'n cynnwys wyth o ficrosgopau, camera digidol, taflenni gweithgaredd a samplau.

Y cyfan yr ydym yn gofyn am yn gyfnewid yw eich bod yn rhoi gwybod i ni sut yr ydych yn eu defnyddio. I archebu pecyn llenwch ein ffurflen gais ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill cysylltwch â Kate Wooding kate@rms.org.uk / 01865 254761.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddAdnodd Practical Action Newydd: Yr Her Plastigau

Mae Practical Action wedi lansio her STEM newydd – Yr Her Plastigau yn seiliedig ar gasglwyr gwastraff yn Nepal. Mae ymchwiliadau gwyddonol yn cynnwys nodi a didoli plastigau, gan edrych ar eu heiddo, effeithiolrwydd ailgylchu a gwneud plastigion bio. Mae'r brif her dylunio yn golygu naill ai ailddefnyddio neu ailgylchu plastigau i wneud cynhyrchion ar gyfer defnyddiwr penodol. Mae yr her wedi ei anelu at CA2-3 (9-14 oed), mae poster rhad ac am ddim yn cysylltu i yrfaoedd STEM a chystadleuaeth fideo.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddAdnoddau BP

Mae BP yn darparu adnoddau addysgu sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm yn rhad ac am ddim i ysgolion cynradd ac uwchradd a cholegau yn http://bpes.bp.com/. Dyma un enghraifft:Fideo Grymoedd a Symudiad ar gyfer 11 i 14 oed yn edrych ar y gwyddoniaeth y tu ôl i’r maes awyr. Sut mae awyrennau yn hedfan? Gwyliwch y fideo hwn gyda’ch myfyrwyr i ddarganfod sut mae awyrennau yn aros i fyny yn yr awyr, cyflymu, arafu, yn ogystal â dysgu popeth am graffiau pellter-amser. Mae hefyd yn weithgaredd rhyngweithiol sy’n caniatáu i fyfyrwyr fynd ar daith rithwir o amgylch y maes awyr ac yn darganfod mwy am y gwyddoniaeth sydd o’n cwmpas. Gwyliwch y fideo yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGwasanaeth Addysg BP ( BPES )

Mae Gwasanaeth Addysg BP (BPES) yn darparu adnoddau ysbrydoledig a diddorol i gefnogi addysgu Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Rydym yn darparu enghreifftiau byd go iawn, heriau a gwybodaeth gan ddefnyddio fideos, gweithgareddau rhyngweithiol, taflenni gwaith a llawer mwy.

Mae’r adnoddau yn cael eu datblygu gyda chymorth athrawon ac arbenigwyr addysgol ac AM DDIM i athrawon a rhieni o 4-19 oed. Maent yn gysylltiedig â’r cwricwlwm ac yn adlewyrchu ein ffocws ar ynni, yr amgylchedd, arweinyddiaeth a sgiliau busnes o fewn y meysydd cwricwlwm allweddol Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth, Dinasyddiaeth a ABCI / ABCh / DPCh, Llythrennedd, Astudiaethau Busnes, Dylunio a Technoleg, Peirianneg a Menter.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda bpes@bp.com.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGadewch I Fathemateg fynd â chi ymhellach – Sgyrsiau Gyrfaoedd mewn Mathemateg

Ychydig iawn o swyddi sydd yn dwyn y teitl ‘Mathemategydd’. Ond gall mathemateg arwain at rai o’r gyrfaoedd mwyaf cyffrous a chyflogau da. Mae bod yn fedrus mewn Mathemateg yn ased amhrisiadwy.

Mae FMSP (Rhaglen Cymorth Mathemateg Bellach) Cymru yn gallu darparu sgyrsiau gyrfaoedd mewn mathemateg yn rhad ac am ddim i bob ysgol a ariennir gan y wladwriaeth. Bydd myfyrwyr yn cael cipolwg ar sut yn benodol mae Mathemateg yn cael eu defnyddio mewn bywyd go iawn, enghreifftiau o yrfaoedd lle mae angen graddau Mathemateg-gyfoethog, gwybodaeth am Brifysgol a byddant yn derbyn taflenni gyda gwybodaeth yn ymwneud â gyrfaoedd mewn pynciau Mathemateg-gyfoethog. Os hoffech archebu sgwrs Gyrfaoedd mewn Mathemateg cysylltwch â’r tîm FMSP ar 01792 606845 neu e-bostiwch s.lyakhova@swansea.ac.uk.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddAstro Cymru

Yn cyflwyno ystod o raglenni addysg STEM cyffrous ac ysbrydoledig, am ddim i ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru.

Cynradd

 • Cenhadaeth X – hyfforddiant fel gofodwr
 • ‘A oes unrhyw un allan yna’
 • Gweithdai Roced (a gefnogir gan IOP Cymru)

Uwchradd

 • Lawr i’r Ddaear
 • Prosiect Telesgop Faulkes
 • Yn dod yn fuan sioeau 3D Seryddiaeth a Gofod

Cysylltwch gyda info@astrocymru.org.uk / 01443 483005. Wedi’i ariannu gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol (Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru).

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddSyniadau Mawr Cymru

Mae yna adran ar y wefan Syniadau Mawr Cymru sy’n amlinellu’r adnoddau addysgu sydd ar gael, y deunyddiau cwricwlwm ar gyfer pobl ifanc rhwng 5-7, 7-11, 11-14, a hefyd llwybrau dysgu 14-19 a sgiliau allweddol a Bagloriaeth Cymru 16-19.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddEwch yn Wirion

Mae ‘Go Beserk’ wedi ysgrifennu llyfr i addysgu plant ysgolion cynradd ac uwchradd sut i wneud eu gwefannau eu hunain – gwneud wefannau gyda HTML a CSS. Ochr yn ochr â’r llyfr y maent wedi creu fersiwn e – lyfr,App ar gyfer ipad sef Her Hedfan Amelia Earhart, a gwiriwr cod ar-lein ac maent wedi eu dewis yn ddiweddar fel y Arwr Digidol Talk Talk yng Ngogledd Iwerddon. Maent yn cynnal prosiect ymchwil yng Ngholeg Prifysgol Stranmillis i asesu effaith y llyfr a byddant yn lansio eu adroddiad mewn digwyddiad yng Ngogledd Iwerddon ar 25 Tachwedd.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddAdnoddau ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd

Cyflenwadau rhad ac am ddim i gynnal dosbarthiadau gwyddoniaeth eich ysgol !

Mae ‘VWR International’ yn galluogi gwyddoniaeth drwy gyflenwi cynnyrch hanfodol i gwmnïau gorau’r byd yn y diwydiannau fferyllol, biotechnoleg, diwydiannol, addysgol, llywodraethol a gofal iechyd. Rydym yn cyflenwi dewis eang o gynhyrchion o’r radd flaenaf, megis cemegau, dodrefn, offer, offerynnau, dillad a nwyddau traul, gan grŵp eang o weithgynhyrchwyr gwyddonol blaenllaw.

Mae ‘VWR UK’ yn cynnal rhestr eang o eitemau stoc sydd yn weddill i ofynion a byddem yn hoffi cynnig y cyfle i chi weld y rhestr ar gais yn rhad ac am ddim os ydych yn credu y byddai hyn yn cynorthwyo gwyddoniaeth yn eich ysgol (bydd costau cludo).

Dyma’r tro cyntaf i ‘VWR’ ymgymryd a’r fenter, a chan nad ydym yn gwybod pa ymateb y byddwn yn gael byddem yn hoffi treialu’r hyn am gyfnod o un mis. Bydd y 50 ysgol cyntaf i ymateb yn cael ei trin ar sail y cyntaf i’r felin.

Os hoffech gael copi o’r rhestr gyfredol, cysylltwch â’r tim Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol yn csr@uk.vwr.com.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddProsiect Gwyddoniaeth Dinasyddion – Labordy “Worm Watch”

Mae’r Zooniverse wedi lansio prosiect Gwyddoniaeth Dinasyddion newydd, a allai fod o ddiddordeb i ysgolion. Mae’r Labordy “Worm Watch” yn gofyn i gyfranwyr wylio ac yn aros i fwydyn wingo a dodwy wyau, a tharo yr allwedd ‘ z ‘ pan fyddant yn gwneud hynny. Mae’n syml iawn ac yn rhyfeddol o gaethiwus! Drwy wylio mwydod yn dodwy wyau, mae’r cyfranwyr yn helpu i gasglu data gwerthfawr am eneteg a fydd yn cynorthwyo ymchwil meddygol.

Gallwch gael mwy o wybodaeth a chymryd rhan yma. Anfonwch y gwybodaeth ymlaen i unrhyw un o’ch cysylltiadau a rhwydweithiau y credwch allai fod â diddordeb mewn cymryd rhan.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddAdnoddau am ddim i ysgolion sy'n cymryd rhan yn F1 mewn Ysgolion

Bydd unrhyw ysgol sy'n cymryd rhan yn F1 mewn Ysgolion yn cael meddalwedd CAD 3D Autodesk yn rhad ac am ddim ar gyfer myfyrwyr ac ysgolion, sy'n werth miloedd lawer. Am ragor o fanylion ewch i www.engineeringinmotion.com neu cysylltwch â David Larkin 0207 344 8444.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddMaterials Live: Ysbrydoliaeth mewn Gwyddoniaeth Defnyddiau a Pheirianneg

Dilynwch @materials_live.

 • Gweithgareddau YN RHAD AC AM DDIM sy’n perthnasol i’r cwricwlwm, ac yn ymdrin a defnyddiau doeth.
 • Seminarau, gweithdai rhyngweithiol, arddangosfeydd.
 • Darpariaeth hyblyg yn eich lleoliad chi, sesiwn ag arbenigwr trwy Skype, ymweliad i’n campws a chanolfan wybodaeth arloesol.
 • Addas ar gyfer cyfnod allweddol 2-4 a Safon Uwch. Ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Defnyddiau egsotig – aerogel, fferohylifau, Metelau cof, defnyddiau doeth
 • Microsgopeg electron uwch a sbectrosgopeg
 • Awyrofod, defnyddiau meddygol a thechnolegau adnewyddadwy
 • Modeli 3D, micro strwythurau, argraffu 3D, Micro CT pelydr X
 • Ymchwiliwch briodweddau defnyddiau trwy ddefnyddio peiriant tafl u pêl fas
 • Gwybodaeth gyrfaoedd – ymysg ein partneriaid mae Rolls Royce, Airbus, ESA,
 • Tata Steel, BASF a mwy
 • Cysylltwch â: Dr Ian Mabbett: i.mabbett@abertawe.ac.uk: Dr Richard Johnston: r.johnston@abertawe.ac.uk.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddPotential Plus UK

Mae Potential Plus UK wedi ei lansio ar ei newydd wedd, ar ôl bod yn Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Plant Dawnus. Mae manylion y lansiad a’i gweithgareddau i’w cael yn www.potentialplusuk.org/general_main.php?contentid=497.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd2050 pecyn Cymorth Trafod

Mae Pecyn Cymorth Trafod bellach wedi cael ei lansio gan y DECC i gefnogi’r offeryn efelychiad 2050. Mae’n cynnwys adnoddau ar gyfer gweithgareddau a gweithdai – chynlluniau gwersi enghreifftiol ac mae cysylltiadau cwricwlwm (gan gynnwys rhai syniadau diddorol mathemateg yn gysylltiedig â chynaliadwyedd). Am ragor o fanylion www.decc.gov.uk/en/content/cms/tackling/2050/2050.aspx neu cysylltwch â david.pugh@g24i.com.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddAmgueddfa Wyddoniaeth yn lansio gemau ar-lein newydd

Mae ‘Futurecade’ yn gyfres o bedwar o gemau ar-lein, ‘Bacto-Lab, Junker Space, Cloud Control’ a ‘Robo-Lobster’, sydd yn ymgysylltu myfyrwyr gyda gwyddoniaeth y presennol a’r dyfodol drwy gwestiynau pwerus a gemau. Y bwriad yw ysgogi trafodaeth yn hytrach na dysgu gwyddoniaeth, mae y gemau yn cael eu cefnogi gan nodiadau i athrawon sydd yn rhoi awgrymiadau ar gyfer defnyddio ‘Futurecade’ yn yr ystafell ddosbarth. Am ragor o fanylion ewch i www.sciencemuseum.org.uk/futurecade?dm_i=I1,Q5AW,5SVEXV,23X40,1.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddARKive

Casgliad ar-lein unigryw o ffilmiau gorau a ffotograffau o dros 15,000 o fywyd gwyllt y byd, gan ddarparu cofnod o fywyd ar y Ddaear syfrdanol, yn agored i bawb yn www.arkive.org.

Adnoddau addysgol sy’n gysylltiedig i’r Cwricwlwm AM DDIM ar gael ar adran addysg ARKive: www.arkive.org/education/resources yn ôl categori oedran (5-7, 7-11, 11-14, 14-16 a 16-18 oed) sy’n cynnwys nodiadau athrawon, cyflwyniadau dosbarth a gweithgareddau a drefnir gan grŵp oedran. Addas i blant 5 i 18 oed. Maent yn ymdrin ag ystod o bynciau gwyddonol gan gynnwys: addasu, rhywogaethau sydd mewn perygl, cadwyni bwyd, Darwin a dethol naturiol, dosbarthiad, adnabod, cadwraeth a bioamrywiaeth.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddBrightonline

Crëwyd y wefan hon ar gyfer ysgolion i ddod o hyd i adnoddau mathemateg. Rhagor o fanylion yn www.brightonline.org.uk/Maths/index.html.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGwefan Athrawon EdComs

Mae gwefan Athrawon EdComs yn cynnig, adnoddau o ansawdd uchel a syniadau ar gyfer gwersi ar draws ystod lawn o feysydd pwnc ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd yn rhad ac am ddim. Mae’r holl adnoddau am ddim yn cael eu cynhyrchu mewn cydweithrediad ag athrawon ac yn gysylltiedig â chwricwlwm y DU.

Cofrestrwch yma. Gall athrawon sy’n cofrestru gyda nhw am ddim fanteisio ar y canlynol:

 • Gweithgareddau ar-lein rhad ac am ddim, fideos, cynlluniau gwersi, gemau addysgol a thaflenni gwaith
 • Blogiau gwadd arbennig
 • Cystadlaethau
 • Blaenoriaeth ar gyfer teithiau “school live” am ddim
 • Cylchlythyr Athrawon misol EdComs sy’n crynhoi’r newyddion gorau ac adnoddau o’r byd addysg mynediad awtomatig i raffl Athrawon EdComs sef taleb Amazon £50.

Ac os yw’r athrawon yn cofrestru cyn diwedd mis Ionawr, byddant hefyd â chyfle i ennill iPad!

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddLabAid

Anfonwch offer gwyddoniaeth diangen i ysgolion a cholegau yn y byd sy’n datblygu. Bob blwyddyn mae LabAid anfon yn anfon cyfarpar defnyddiol a fyddai fel arall yn cael ei ddinistrio i wledydd yn Affrica, Asia a Chanol America. Am fwy o fanylion ewch i www.labaid.org neu e-bostiwch labaidtrust@labaid.org.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddRhowch gynnig CC4G yn awr, am ddim

Mae CC4G yn glwb a gynlluniwyd ar gyfer merched. Darganfyddwch ffyrdd cyffrous y mae technoleg yn cael ei ddefnyddio mewn cerddoriaeth, chwaraeon, ffasiwn a mwy trwy gemau a heriau.

Mae CC4G yn adnodd gwych ar gyfer ysgolion. Gallwch roi cynnig arni eich hun am bythefnos yn rhad ac am ddim – a pheidiwch ag anghofio gadael i ni wybod sut yr ydych yn dod ymlaen. Am fwy o fanylion ewch i www.cc4g.net/.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddYmddiriedolaeth Charles Darwin

Mae’r wefan yn cynnwys www.charlesdarwintrust.org adnoddau ar gyfer athrawon gan gynnwys syniadau ar gyfer gwersi, delweddau, rhyngweithiol a fideos ac adnoddau. Mae ‘Holwch gyda Darwin’ yn gyfres newydd gwych o adnoddau ar gyfer CA2 a 3 gwyddoniaeth sy’n cefnogi ymholiad gwyddoniaeth a dysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradde-Bug

Mae’r adnodd ar gyfer ysgolion ‘e-Bug’ yn gyffrous a llawn hwyl. Mae yn adnodd addysgol AM DDIM, ynglyn a hylendid, microbau ac atal lledaenu clefydau. Mae’n cynnwys cynlluniau gwersi manwl, cronfa o adnoddau gan gynnwys delweddau, cyflwyniadau, gemau, cwisiau ffeiliau ffeithiau a llawer mwy … Caiff adnoddau eu teilwra i fyfyrwyr cynradd ac uwchradd. Am ragor o fanylion ewch i www.e-bug.eu/eng_home.aspx?ss=1&cc=eng&t=Welcome%20to%20e-Bug.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGweithgareddau Camau Ymarferol Dylunio & Thechnoleg

Mae ein gwefan newydd yn anelu i fod yn siop un stop ar gyfer adnoddau cynaliadwyedd ar draws yr holl feysydd deunyddiau Dylunio a Thechnoleg ac ystod oedran. Mae gweithgareddau cychwynnol, yn amrywio o gynnyrch archwilio hyd at dermau a diffiniadau cynaladwyedd, ewch i’n safle newydd. Am fwy o fanylion ewch i http://practicalaction.org/d-t-starter-activities?dm_i=6WS,MNK3,2QTKV4,1U1LQ,1.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddSciEnts

Sut y gall clown, jyglwr, digrifwr a gitarydd roc ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr? www.SciEnts.co.uk – yn syml, o ansawdd uchel ‘siop un stop’ ar gyfer athrawon sy’n chwilio am syniadau ar gyfer trefnu sioe wwyddoniaeth neu fathemateg. Mae pymtheg ‘aelod criw’ ar gael a gallant drafod pynciau STEM yng nghyd- destun sgiliau perfformio, o gerddorion a dewiniaid i actorion a hyd yn oed rhai sydd yn gweithio mewn syrcas.

Mae SciEnts yn cynnig cyfleoedd gwyddoniaeth ymarferol sy’n cefnogi athrawon ysgol ac yn ategu a chyfoethogi pynciau STEM i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr. Mae’r safle yn caniatáu i athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd ddewis yn gyflym a hefyd yn rhoi canllawiau i athrawon sut mae sicrhau fod eu diwrnod STEM neu eu digwyddiad Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth yn rhedeg yn llyfn.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddSuntreck – Ewch ar daith i’r gofod a chael gwybod mwy am yr Haul a’i effaith ar y Ddaear…

Mae’r wefan ryngweithiol hon gyda ystod eang o adnoddau i’r ystafell ddosbarth, prosiectau ysgol a syniadau ar gyfer gweithgareddau gofod. Am ragor o fanylion ewch i www.suntrek.org/classroom-resources/classroom-resources.shtml.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd‘Yn y Parth’ - In the Zone

Mae ‘Yn y Parth’ yn fenter addysg ac ymgysylltu Llundain2012 sydd yn cael ei redeg gan Ymddiriedolaeth Wellcome. Mae’r holl ysgolion yn y DU wedi derbyn pecyn ymchwiliad i edrych ar alluoedd helaeth y corff dynol. Mae arddangosfa deithiol ryngweithiol teithio o gwmaps y DU yn ogystal alabordy sydd yn cynnig profiad diddorol yn ymweld â gwyliau lleol a digwyddiadau ar draws y DU. Rhagor o wybodaeth yn www.getinthezone.org.uk.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd‘Yn y Parth’

Dylai blwch o adnoddau rhad ac am ddim fod wedi cyrraedd eich ysgol. Mae ‘Yn y Parth’ yn dilyn llwyddiant y Helfa Blanhigion Fawr a ‘Survival Rivals’ yn 2009, Bydd yn darparu arbrawf gwyddonol ffisioleg ar gyfer pob plentyn y DU o oedran ysgol. Rhagor o fanylion yn http://www.getinthezone.org.uk/Schools/.

nol i'r cychwyn Adnoddau ysgolion cynradd

Ysgolion UwchraddWelcome Trust Explorify

Explorify logo.pngMae Explorify yn raglen newydd am ddim gan Ymddiriedolaeth Wellcome ar gyfer athrawon ysgolion cynradd sy’n sbarduno chwilfrydedd disgyblion ac yn datblygu eu medrau meddwl. Mae’n rhad ac am ddim i’w ddefnyddio, ac nid oes angen paratoi llawer iawn, ac mae’n hawdd I’w redeg fel rhan o eich amserlen bob dydd.

Mae’r rhaglen yn agored i holl athrawon disgyblion cynradd 5-11 oed. Mae dros 50 o weithgareddau fel rhan o gamau rhaglen strwythuredig.

Mae Ymddiriedolaeth Wellcome wedi creu gweithgareddau o ansawdd uchel gyda delweddau, fideos a deunyddiau eraill i ysgogi chwilfrydedd, trafodaeth a dadl am y byd o’n cwmpas.

Mae Explorify yn helpu athrawon i annog holi, arsylwi, cymharu, rhyfeddu a darganfod. Gall ymestyn yr hyn y mae disgyblion yn ei feddwl am wyddoniaeth – ei fod yn fwy na photiau a ffrwydradau yn unig.

Mae meddwl fel hyn yn golygu y gall pawb cymryd rhan. Nid oes atebion anghywir. Mae pob ateb yn gam arall ar hyd y ffordd i fwy o ddealltwriaeth.

Gall plant gael eu hysbrydoli gan wyddoniaeth ac mae Explorify yn darparu llwyfan ardderchog i’w addysgu’n rheolaidd. Yn bwysicaf oll, mae’r rhaglen hon yn helpu plant i archwilio’r sawl nodwedd o fod yn wyddonydd.

Darganfyddwch fwy yma.

Ysgolion UwchraddAnturiaethu ar y Môr

Aventures at Sea logo.pngMae Anturiaethau ar y Môr yn adnodd ar-lein llawn hwyl, wedi’i gynllunio i godi dyheadau wrth gyflwyno plant i’r Llynges Fasnachol. Mae’n troi o gwmpas wyth o weithgareddau STEM craidd sy’n gofyn i blant ddylunio, adeiladu, lansio, llwytho a chynnal eu llongau. Ychwanegir fideo fer i bob un o’r gweithgareddau sy’n dod â’r diwydiant morwrol yn fyw. Wedi’i anelu at flynyddoedd 5/6, mae hyn yn addas ar gyfer gweithgareddau dosbarth a chlybiau STEM / gwyddoniaeth, ac mae’n cynnwys canllaw athro i’w lawrlwytho.

Wedi ei ariannu gan y Sefydliad Addysgol Morwrol.

Ysgolion UwchraddBlwch Syniadau James Dyson

James Dyson Foundation logo.pngDatblygwyd y Blwch Syniadau gan Sefydliad James Dyson i herio myfyrwyr i ddod o hyd i ysbrydoliaeth mewn gwrthrychau bob dydd a datblygu syniadau. Nodi problemau a defnyddio eu creadigrwydd i ddod o hyd i atebion. Mae’r Blwch yn helpu athrawon i feithrin y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y genhedlaeth nesaf o beirianwyr.

Mae’r Blwch Syniadau yn becyn dadansoddi a dylunio cynnyrch i addysgu peirianneg. Mae ganddo hefyd gysylltiadau â llythrennedd, rhifedd a menter.

Mae’r Blwch a’r deunyddiau hyfforddi ar gael i’r ystafelloedd dosbarth yn rhad ac am ddim. Caiff y Blwch ei fenthyca i ysgol am 6 wythnos ar y tro. Mae’n ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr cynradd ond gellir ei haddasu ar gyfer unrhyw ystafell ddosbarth.

Gallwch wneud cais am y Blwch Syniadau yma. Bydd y Sefydliad yn danfon y Blwch ac yna’n ei gasglu pan fyddwch chi wedi gorffen gydag e yn rhad ac am ddim.

Ysgolion UwchraddAdnoddau Addysgu a Dysgu STEM newydd ar gyfer CA2

Mae’r Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (NWEAB), gyda sefydliadau partner, wedi comisiynu datblygu adnoddau dosbarth CA2 newydd yn rhad ac am ddim ynghyd â ffilm fer, er mwyn ychwanegu gwerth at ddeunyddiau cwricwlwm cenedlaethol. Mwy o wybodaeth yma.

Ysgolion UwchraddPaxiAnimeiddiadau Paxi

Mae animeiddiadau byr o Paxi, estron cyfeillgar yn archwilio, yn ffordd wych o gyflwyno plant i Gysawd yr Haul, comedau a dod o hyd i dystiolaeth o fywyd ar y blaned Mawrth. Mwyyma.

Ysgolion Uwchradd‘Mission X’: Hyfforddi fel gofodwr

Eisiau cynnal heriau Addysg Gorfforol a gwyddoniaeth i ddysgu am gadw’n iach yng nghyd-destun archwilio’r gofod.

Mae ‘Mission X’ yn defnyddio cyffro archwilio’r gofod i ysbrydoli myfyrwyr i ddysgu mwy am faeth, ymarfer corff, gwyddoniaeth ac archwilio’r gofod. Bydd ysgolion sy’n cofrestru ar gyfer y sialens yn derbyn gwahoddiadau i ystod o weithgareddau allgymorth ychwanegol.

Mae’r gweithgareddau yn yr adnodd hwn wedi eu cynllunio ar gyfer myfyrwyr 8 -14 oed ond gellir ei addasu i grwpiau oedran hŷn ac iau. Gallant hefyd gael eu defnyddio ar gyfer clybiau ar ôl ysgol a digwyddiadau dysgu anffurfiol. I ddarllen mwy…

Ysgolion UwchraddAdnoddau ar gyfer CA2

NWEAB logoMae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (NWEAB), gyda sefydliadau partner, wedi comisiynu datblygu adnoddau dosbarth CA2 newydd am ddim, ynghyd â ffilm fer, er mwyn ychwanegu gwerth at ddeunyddiau cwricwlwm cenedlaethol. Mae’r deunyddiau ystafell ddosbarth wedi cael eu datblygu gyda chyflogwyr lleol i ysbrydoli ac ennyn diddordeb disgyblion CA2 ar werth a pherthnasedd sgiliau STEM ar gyfer eu swyddi a gyrfaoedd yn y dyfodol yng Ngogledd Cymru.

Edrychwch allan am eich pecyn yn dod trwy’r post. Gallwch weld y pecyn adnoddau ar-lein yma. Gwyliwch y ffilm ranbarthol yma.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ffion.jones@careerswales.com.

Ysgolion Uwchradd‘Practical Action’ adnoddau newydd ymarferol ar gyfer ysgolion cynradd

Practical ActionRydym yn falch iawn i lansio ein adnodd ‘Cartrefi Myglyd’ newydd sef deunyddiau addysg ar gyfer disgyblion cynradd. Mae’r deunyddiau yn cynnwys llawer o weithgareddau STEM i alluogi disgyblion i ddylunio a gwneud gwell stofiau coginio i leihau llygredd mwg ar aelwydydd ar gyfer cymuned yn Nepal.

Ysgolion UwchraddFfeithiau Treth Iau

Junior Tax FactsMae Ffeithiau Treth Iau yn egluro i blant, mewn termau syml iawn, beth yw treth a pham mae ei angen – i ddarparu’r arian i dalu am y pethau sy’n hanfodol iddynt hwy, eu teuluoedd, cymunedau a chymdeithas yn gyffredinol. Mae’r rhaglen yn cynnwys fideo byr animeiddiedig, sydd ar gael ar YouTube. Yn ogystal mae pecyn athrawon cynhwysfawr gyda chynlluniau gwersi ac ymarferion rhyngweithiol ar gael i’w gweld neu eu llawrlwytho o wefan TES. Mae’r fideo ar gael fel DVD hefyd – anfonwch e-bost at hmrc.taxeducation@hmrc.gsi.gov.uk a byddwn yn anfon allan cynifer o gopïau ag sydd eu hangen.

Mae yr holl ddeunydd, gan gynnwys DVDs, ar gael yn rhad ac am ddim.

Ysgolion Uwchradd‘The Crunch’

Crucnh primary litPwwrpas y Crunch, a grëwyd gan Ymddiriedolaeth Wellcome Trust, yw annog plant i ystyried sut y mae ein bwyd, ein hiechyd a’n planed i gyd yn gydgysylltiedig. Mae yn rchwilio ein perthynas â bwyd, ac trafod ymchwil arloesol fel y gallwn ei fwyta mewn ffyrdd sy’n gallu cadw ein planed a ni ein hunain yn iach.

Ceir gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm ar gyfer plant o bob oed a dramâu y gellir ei berfformio yn yr ysgol ac sy’n archwilio nifer o faterion yn ymwneud â diogelwch bwyd, cynaliadwyedd a bwyta’n iach.

Defnyddiwch y pecynnau Crunch gyda’ch dosbarth y tymor hwn. Mae’r pecynnau adnoddau anhygoel ar gyfer pob grŵp oedran i archwilio’r cysylltiadau rhwng ein bwyd ein hiechyd a’n planed. Byddwch hefyd yn dod o hyd i’r adnoddau a dramâu ar gyfer pobl ifanc 4-11 oed sydd wedi cael eu cyfieithu i’r Gymraeg. Darllen mwy…

Ysgolion UwchraddPwmpenni yn Erbyn Tlodi – Prosiect Cynhaeaf arbennig

Pumpkins Against PovertyCyfres gyffrous o weithgareddau traws gwricwlaidd ar gyfer disgyblion 7-11 oed yn archwilio’r gwahaniaeth y gall tyfu pwmpenni wneud i fywydau pobl sy’n byw mewn rhanbarthau yn Bangladesh sy’n dueddol o ddioddef llifogydd. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys archwilio’r cylch bywyd pwmpen, gwneud pecynnau hadau a byrbrydau pwmpen. Mwy yma.

Ysgolion UwchraddCymryd rhan mewn Peirianneg

Mae Dr Emma Carter o Brifysgol Sheffield wedi bod yn gwneud cyfres o ffilmiau sy'n anelu i apelio at ddisgyblion rhwng 9 i 14 oed ac mae y 6 cyntaf ar gael nawr trwy'r Vimeo (a Youtube) fel adnodd ar-lein. Er enghraifft :celloedd tanwydd hydrogen ac argraffu 3D.

Ysgolion UwchraddAdnoddau CREST o MP Futures – chwareli,dylunio pyramid, clinigau modiwlaidd a llawer mwy

Adnoddau delfrydol ar gyfer tymor yr haf, sy'n cael myfyrwyr i drafod tarddiad pyramidiau, sut y cawsant eu gwneud ac i ddylunio pyramid modern! gwybodaeth am chwareli, cynhyrchion mwynol ac effaith cloddio ar fywyd bob dydd ac maent yn ymwneud â'r cwricwlwm STEM.

Mae'r adnoddau yn cysylltu gyda Gwobr Darganfod CREST, dyfarniadau Efydd ac Arian, ac maent yn cynnwys Powerpoint, canllawiau i athrawon a phecynnau myfyrwyr. Mwy o fanylion.

Ysgolion UwchraddAdnoddau i gefnogi gwaith ymarferol Safon Uwch yng Nghymru

Mae'r Gymdeithas Bioleg gyda chefnogaeth Sefydliad Nuffield, Gwyddoniaeth a Phlanhigion i Ysgolion, Cymdeithas Ecolegol Prydain, Y Gymdeithas Biocemegol, Cyngor Astudiaethau Maes,Y Gymdeithas Ficrobioleg Cyffredinol ac Ymddiriedolaeth Wellcome wedi llunio dogfen i dynnu sylw at adnoddau sydd ar gael i gefnogi gwaith ymarferol Safon Uwch yng Nghymru.

Ysgolion UwchraddAdnoddau Ynni Adnewyddadwy

‘Practical Action’ yn cynnwys gweithgareddau dosbarth, posteri, taflenni a data ar ynni adnewyddadwy yn y byd datblygol. Am fwy o wybodaeth ewch i http://practicalaction.org/education/renewable-energy-resources.

Ysgolion UwchraddBee Scene

Mae Bee Scence yn cefnogi athrawon i hwyluso dysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth, gan alluogi plant i archwilio natur amrywiol ar garreg eu drws. Ers i “ Plant Life “ Wild about Plants” lansio Bee Scene rydym wedi cefnogi 10, 000 o blant i fynd allan a defnyddio eu harsylwadau i benderfynu a allai yr ardal leol yn dda ar gyfer cacwn neu beidio. Mae eu canlyniadau yn cael eu postio ar ein gwefan: www.wildaboutplants.org.uk/beescene.

Gall athrawon wneud cais am gopïau caled o adnoddau a fydd yn cael ei anfon ym mis Mawrth 2013.

Ysgolion Uwchradd‘Energy Chest’

Mae trysor cudd o wybodaeth a gweithgareddau i gefnogi astudiaethau ynni yn ysgolion y DU. Mae ‘Energy Chest’ wedi cael ei ddatblygu ar gyfer disgyblion rhwng 8-14 oed ac fe’i rhennir yn dri modiwl: Ynni mewn Adeiladau, Ynni a’r Amgylchedd, Ffynonellau Ynni. Am ragor o fanylion ewch i http://www.energychest.net/.

Ysgolion UwchraddMicrosgopau i Ysgolion

Mae gwefan newydd i gefnogi microsgopeg mewn ysgolion cynradd a ariennir ac a gynhelir gan y Cyngor Ymchwil Meddygol a Sefydliad Meddygaeth Ataliol Lister. Am ragor o fanylion ewch i www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/microscopes4schools/index.php.

Ysgolion UwchraddRhan o ffeithiau bywyd – BWYD

Adnoddau AM DDIM am fwyta’n iach, coginio, bwyd ac o ble mae bwyd yn dod. Yn darparu dysgu ysgogol ac yn cefnogi cwricwlwm ledled y DU. Am fwy o fanylion ewch i www.foodafactoflife.org.uk.

Ysgolion UwchraddUpd8 Cynradd am ddim – 200 o adnoddau

Fel rhan o’r dathliadau Darwin 200, mae tîm upd8 Cynradd yr ASE yn darparu gweithgareddau Cynradd Upd8 ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd. Mae adnoddau MegaLab, Esblygiad upd8 Darwin 200 Cynradd ar gael ar y wefan www.primaryupd8.org.uk.

Ysgolion UwchraddYnni yn y Cartref

Ydych chi’n gwybod beth yw ynni a beth sy’n defnyddio ynni? Beth ydych chi’n meddwl fyddai dydd heb ynni yn debyg i? Ewch iwww.eon-uk.com/EnergyExperience/85.htm.

nol i'r cychwyn Adnoddau ysgolion uwchradd

Ysgolion UwchraddCanllaw Peirianwyr Yfory i rieni

Mae canllaw rhieni i yrfaoedd peirianneg ar gael nawr. Dyma’r diweddaraf yn y gyfres o adnoddau gyrfaoedd Peirianwyr Yfory am ddim, a ddatblygwyd ar y cyd â’r IMechE, ICE, IET, IOP ac Academi Peirianneg Frenhinol.

Ysgolion UwchraddDdarlith Nadolig

Yn ystod mis Ionawrbydd tîm y Sefydliad Brenhinol ac Rwy’n Wyddonydd yn cyflwyno Parth 2017-18 ar y Ddarlith Nadolig ar-lein.

Mae’r gweithgaredd STEM rhyngweithiol hwn ar breifatrwydd, yn cysylltu â’r thema darlithoedd “iaith bywyd”. Ar draws 2-3 o wersi, mae myfyrwyr yn trafod materion preifatrwydd sy’n ymwneud â meicroffonau ffôn ac yn cysylltu ag arbenigwyr sy’n gweithio mewn cyfathrebu a phreifatrwydd, gan gynnwys y cyflwynydd y darlithoedd Sophie Scott.

Fe gewch becyn dadl am ddim a mynediad i’ch dosbarth i’r Parth DARLITH NADOLIG ar-lein. Dysgwch fwy am y gweithgaredd yma.

Archebwch eich lle dosbarth yma Cofrestrwch erbyn 11 Rhagfyr.

Ysgolion UwchraddCymdeithas yGwyddonwyr Cosmetig: Adnoddau ar gyfer disgyblion 11-14

Adnoddau ar gyfer athrawon a chynlluniau gwers CA3, taflenni gwaith ac arbrawf bom bath rhyngweithiol ar-lein. http://www.scrubuponscience.co.uk/teachers-area/resources-for-11-14s/

Ysgolion UwchraddBlwch Peirianneg James Dyson

James Dyson Foundation logo.pngMae’r Blwch Peirianneg yn becyn peirianneg gwrthol sy’n cymryd myfyrwyr trwy’r broses ddylunio trwy ddadelfennu peiriant Dyson – deall sut mae peiriant yn gweithio trwy ei dynnu ar wahân. Mae’n cynnwys:

 • 1 sugnwr llwch Dyson fel astudiaeth achos
 • 7 pen tyrbin Dyson ar gyfer dadelfennu
 • 1 pen glanhau ffibr-carbon Dyson fel astudiaeth achos
 • 8 tyrnsgriw Torx
 • Pecyn Athrawon gyda chyfarwyddiadau a chwricwlwm
 • Posteri ar gyfer yr ystafell ddosbarth

Mae’r Blwch a’r deunyddiau hyfforddi ar gael i ystafelloedd dosbarth yn rhad ac am ddim. Caiff y Blwch ei fenthyca i ysgol am 4 wythnos ar y tro. Mae’n ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr yng Nghyfnodau Allweddol 3, 4 a 5 ond gellir eu haddasu ar gyfer unrhyw ystafell ddosbarth. Gwnewch gais am y Blwch Peirianneg yma.

Ysgolion UwchraddCymdeithas Datblygu Copr

CDA logoMae’r Gymdeithas Datblygu Copr yn cefnogi addysg drwy gasgliad o adnoddau Bioleg, Cemeg a Ffiseg ar-lein. Mae’r deunyddiau hyn yn RHAD AC AM DDIM wedi cael eu datblygu ar y cyd a’u hadolygu gan athrawon.

Mae’r tabl ar y dudalen adnoddau yn cyflwyno ystod eang o bynciau ar gyfer oedran uwchradd – er yfod rhan fwyaf o’r tudalennau cysylltiedig a lawrlwythiadauyn cynnwys gwybodaeth gwerthfawr ar gyfer bob ystod oedran. Mae tudalen set o gwestiynau a dolen i dudalen atebion at bob tudalen.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau am unrhyw agwedd o’n hadnoddau addysg, anfonwch e-bost cda@copperalliance.org.uk.

Ysgolion UwchraddMedicine Makers

Mae’r Gymdeithas Biocemegol a Chymdeithas Ffarmacolegol Prydain wedi cynhyrchu gweithgaredd allgymorth ryngweithiol am ryngweithiadau cyffuriau-darged a elwir yn Medicine Makers. Dewch o hyd i’r canllawiau a nodiadau cyfarwyddyd RHAD AC AM DDIM yma.

Ysgolion UwchraddRhaglen Ddofen Newydd STEMETTES

Stemettes logoStemettes ddogfen newydd - '.Eat. Sleep. STEM. Repeat.' Stemettes yn rhyddhau rhaglen ddogfen newydd o’r enw 'Eat. Sleep. STEM. Repeat.' Maent yn cael eu gwahodd gan ysgolion i gynnal arddangosiadau ar gyfer y disgyblion. Cliciwch yma i gofrestru.

Mae 'Eat. Sleep. STEM. Repeat.' yn rhaglen ddogfen ddadlennol am entrepreneuriaid technoleg benywaidd ifanc a’u taith yn erbyn ystadegau diwydiant syfrdanol: dim ond 14% o’r rhai sy’n gweithio yn y diwydiannau STEM y DU yn fenywod.

Stemettes documentary logoRydym yn clywed gan arloeswyr y dyfodol am dechnoleg, entrepreneuriaeth a pham fod rhaid i ddiwydiant newid. Mae’r ffilm yn archwiliad i mewn i beth fyddai’n digwydd i’r byd pe mwy o ferched oedd yn 2 'Eat. Sleep. STEM. Repeat.'

Byddai Stemettes wrth eu bodd pe bai eich ysgol yn fodlon cyflwyno y ffilm yn swyddogol. Byddant yn darparu’r rhaglen ddogfen am ddim.

 • C: cost? Mae’r ddogfen yn rhad ac am ddim i ddangos.
 • C: Hyd? 30 munud.
 • C: Faint o amser fydd ei angen arnom ar gyfer sgrinio? O leiaf 45 munud.

Cofrestrwch yma i roi cyfle i sgrinio y rhaglen unigryw hon yn eich ysgol.

Ysgolion UwchraddGweithdai Bioleg Datblygedig rhad ac am ddim

Darwin Centre logoMae Canolfan Darwin ar gyfer Bioleg a Meddygaeth yn cynnig cyfle i ddisgyblion ysgol 16 oed a throsodd i fynychu gweithdai am ddim yn ei labordy ymchwil yn Aberdaugleddau.

Dosbarthiad; Gall gwaith ymarferol gynnwys defnyddio microsgopau i adnabod gwahanol rywogaethau morol yn nyfrffordd Aberdaugleddau, a neu samplu morol yn y marina.

Diolch i gefnogaeth gan yr Ymddiriedolaeth Wellcome, gall Canolfan Darwin dalu am drafnidiaeth i’r labordy. Mae’r prosiect yn rhedeg tan ddiwedd mis Ebrill 2017, ac mae hefyd yn cynnwys y cyfle i gyd-weithio gyda gwyddonwyr rhyngwladol, cynnal ymchwiliadau unigol a mynychu diwrnodau ymchwil morol. Cysylltwch â Dr Valerie Morse V.morse@pembrokeshire.ac.uk / 07790 568681.

Ysgolion UwchraddHer Cynnal Rheilffyrdd

Sustain RAil ChallengeMae cwmni Siemens yn gweithio ar adnewyddu signalau o Bort Talbot i Abertawe ac mae ganddynt Raglen Peirianneg Rheilffyrdd a fydd o ddiddordeb i fyfyrwyr 6ed dosbarth yn yr Ardal Castell-nedd Port Talbot.

Bydd yr “Her Sustainarail" yn caniatáu i fyfyrwyr ennill Gwobr Crest Aur mewn Peirianneg tra hefyd yn rhoi mewnwelediad a phrofiad yn y meysydd canlynol iddynt: signalau rheilffordd; rheoli prosiectau; gwaith tîm; sgiliau cyflwyno; sgiliau ymchwil; ysgrifennu adroddiadau; cynaliadwyedd; peirianneg.

Gall Siemens hefyd gynnig profiad gwaith i fyfyrwyr yn ystod gwyliau’r haf sydd yn gyfle i gael gwybodaeth bellach o Siemens fel cwmni a gwneud cysylltiadau gwerthfawr. Mewn heriau blaenorol cafodd mentoriaid eu darparu i helpu i lywio’r myfyrwyr tuag at eu cyflwyniad terfynol, gan gynnig cymorth a gwybodaeth at y ffordd.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Eilidh Bell: 07921 246713 / eilidh.bell@siemens.com

Ffeithiau treth

Tax FactsMae Adran Cyllid a Thollauei Mawrhydi (HMRC) wedi cynhyrchu rhaglen addysg treth ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd oedran 14 i 17. Mae Ffeithiau Treth ei enwi’n ‘Gynnyrch Addysgol Am Ddim Gorau y Flwyddyn’ yn 2016 yn y Gwobrau Adnoddau Addysg. Mae pedwar fideo YouTube Tax Facts videos, a phecyn athrawon i gefnogi ar wefan TES.

I gael rhagor o wybodaeth neu i ofyn am y fideo ar DVD anfonwch e bost at hmrc.taxeducation@hmrc.gsi.gov.uk.

Ysgolion UwchraddAdnoddau ysgol blasus am ddim

Crunch primary kitPalwch i mewn i’r pecynnau Crunch gyda’ch dosbarth y tymor hwn. Pecynnau o adnoddau anhygoel ar gyfer bob grŵp oedran i archwilio’r cysylltiadau rhwng ein bwyd ein hiechyd a’n planed. I ddarllen mwy…

Ysgolion UwchraddI anfeidredd a thu hwnt – Llunleuad sy’n newid y byd

Os ydych am gael eich myfyrwyr i drafod sut y gall dylunio a thechnoleg siapio materion byd-eang, mae Gwobrau Arloesedd Wired Audi yn lle gwych i ddechrau. Mae’r gwobrau yn arddangos llunleuad a leolir yn y DU, gyda phob un yn dangos sut y gall dylunio a thechnoleg a STEM wneud gwahaniaeth i gymdeithas. I ddarllen mwy…

Ysgolion UwchraddAdnoddau IET

Chwiliwch gronfa ddata IET am adnoddau cwricwlwm sydd wedi ennill gwobrau acsy’n defnyddio astudiaethau achos peirianneg go iawn. Llawrlwythwch yr adnoddau am ddim yma.

Ysgolion UwchraddDarlith Urenco Richie

Mae Urenco, mewn partneriaeth â Chymdeithas Wyddoniaeth Prydain, wedi gwahodd myfyrwyr ym mlwyddyn 7 ac 8 i’r Ddarlith Richie gyntaf “Powering our Future Planet”. Rhoddodd Syr David King, Cynrychiolydd Arbennig Llywodraeth y DU ar gyfer Newid Hinsawdd araith yn cyflwyno’r plant ysgol i bynciau megis y defnydd o ynni a chynaliadwyedd. Gwyliwch y fideo o’r uchafbwyntiau yma. Profodd darlith Richie i fod yn llwyddiant mawr a bydd yn cael ei gynnal unwaith eto yn y rhan olaf 2015.

Ysgolion Uwchradd‘ESA Education’

Mae ‘ESA Education’ wedi rhyddhau pum ffilm addysgu newydd, a anelir at fyfyrwyr Safon Uwch rhyngwladol neu gyfatebol. Cafodd y rhain eu hysgrifennu a’i cyflwyno gan yr Academi Gofod Genedlaethol gyda graffeg a gynhyrchir gan yr ESA.

Y themâu yw:

 • Jules Verne ATV1 – disgyrchiant, ballisteg, disgyrchiant,
 • ATV-2 Johannes Kepler – orbitau, deddfau Kepler, mecaneg orbital syml,
 • ATV-3 Edoardo Amaldi – pelydrau cosmig, tywydd solar a heriau o weithredu ATV yn amgylchedd y gofod
 • ATV-4 Albert Einstein – perthnasedd arbennig, perthnasedd cyffredinol, ymledu amser, GPS a pherthnasedd
 • ATV-5 Georges Lemaitre – Effaith Doppler, sbectrosgopeg, ehangiad y Bydysawd, ynni tywyll

Mae’r ffilmiau ar gael yma.

Ysgolion UwchraddPartneriaeth Dysgu Cemeg

RSC logoMae mwy na 1,300 o ysgolion wedi cofrestru ar gyfer y Bartneriaeth Dysgu Cemeg eleni. Drwy gofrestru eu bod yn clywed am adnoddau newydd drwy e-gylchlythyr misol, a derbyn copïau o Addysg mewn Cemeg, y cylchgrawn ar gyfer myfyrwyr ‘The Mole’, ac aelodaeth o’r Cymdeithas Gemeg Frenhinol.

Ysgolion UwchraddYr Ymennydd – y stori tu mewn

Adnodd rhyngweithiol rhad ac am ddim ar-lein am yr ymennydd a’r system nerfol sydd yn cyd-fynd â manylebau arholiadau bioleg ar lefel A2, gan gynnwys:

 • Strwythur yr ymennydd
 • Swyddogaethau ymennydd
 • Homeostasis
 • Synapsau
 • Y system nerfol
 • Cemegau yr ymennydd

Bydd y safle yn cael ei gwblhau ar gyfer lansio yn ddiweddarach eleni – yn y cyfamser gallwch ragweld a chofrestru ar gyfer diweddariadau yma. Mae ein safle:

 • Wedi cael ei adolygu gan athrawon a’u profi gan fyfyrwyr
 • Yn gysylltiedig â’r cwricwlwm
 • Yn berthnasol i’r holl fyrddau arholi mawr
 • Yn cynnwys adnoddau addysgu ac offer adolygu

Mae’r adnodd hwn yn cael ei ddatblygu gan Parkinson y DU i helpu i godi ymwybyddiaeth o Parkinson a chyflyrau eraill sy’n effeithio ar yr ymennydd.

Ysgolion UwchraddGwyddoniaeth Addysg Ysbrydoli (ISE)

Mae Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd yn falch o fod yn bartner yn y rhaglen (ISE) Gwyddoniaeth Addysg Ysbrydoli. Addysg Ysbrydoli Gwyddoniaeth sy’n anelu at gymell ac ysgogi athrawon i ddenu pobl ifanc i fyd darganfyddiadau gwyddonol, ffenomenau naturiol a gwyddonol a llawer mwy drwy roi iddynt fynediad at offer rhyngweithiol diweddaraf ac adnoddau digidol o fewn eu dosbarthiadau.

Fel Cydlynydd Cenedlaethol y DU o 'Ysbrydoli Science' byddwn yn lledaenu adnoddau addysgol sy’n annog dysgu yn seiliedig ar ymchwiliad dysgu. Mae’r adnoddau yn cael eu datblygu gennym ni a phartneriaid o bob rhan o Ewrop, a byddant ar gael drwy borth ar y we.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y prosiect ar ein gwefan neu drwy gysylltu â ni yn ise@astro.cf.ac.uk.

I weld beth sydd ar gael yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth ar hyn o bryd gellir edrych ar ein tudalen Adnoddau Addysgol yma. Bydd athrawon sy’n cymryd rhan hefyd yn cael copi o’r Logger Pro, yn rhad ac am ddim (gwerth manwerthu: tua £260). Mae’r meddalwedd ar gael i athrawon sydd yn mynychu un o’n digwyddiadau (fel yr un ar 16 Gorffennaf – gweler isod). Gallwn hefyd drefnu ar gyfer cyfarfodydd rhanbarthol os bydd digon o athrawon yn bresennol, a bydd yn 'gwe-seminarau' i gefnogi athrawon yn ogystal. Os hoffech chi i ymchwilio trefnu cyfarfod mwy lleol, cysylltwch â ni ar ise@astro.cf.ac.uk.

Mae’r broses cyfranogiad ar gyfer Ysbrydoli Gwyddoniaeth yn gymharol fyr. Mae ffurflen gofrestru ar-i gofrestru eich diddordeb, yn dilyn y ddau camau nesaf ar gyfer pob ysgol i gwblhau holiadur e-Aeddfedrwydd a Chynllun Gweithredu. Gallwn helpu gyda hynny, ac mae manylion yma.

Ysgolion UwchraddDarganfod Deunyddiau gyda IOM3

Mae’r Sefydliad Deunyddiau, Mwynau a Mwyngloddio (IOM3) Cynllun Cysylltu Ysgolion (SAS) yn anelu at ddarparu cymorth ac adnoddau sy’n cyfoethogi addysgu deunyddiau fel pwnc yn y cwricwlwm ar gyfer disgyblion 11 i 19 oed, darparu athrawon sydd â’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth angenrheidiol i addysgu yn y meysydd hyn gyda hyder a brwdfrydedd a darparu cysylltiadau i aelodau, sefydliadau a phrifysgolion sy’n gallu darparu cymorth ychwanegol.

Mae aelodaeth safonol yn y cynllun yn rhad ac am ddim ac yn rhoi mynediad i ystod eang o adnoddau i athrawon drwy wefan SAS. Mae’r rhain yn cynnwys cylchlythyrau, deunyddiau cymorth, cylchgronau a chyfnodolion, cyflwyniadau, cysylltiadau â rhwydwaith Sefydliad o gymdeithasau lleol a mynediad at y Gwasanaeth Gwybodaeth Deunyddiau.

Mae aelodau hefyd yn cael mynediad i adnoddau ychwanegol megis sesiynau deunyddiau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm yn yr ysgol, Deunyddiau Blychau Darganfod neu fynychu cynhadledd i athrawon,lle codir tâl bychan.

Mae’r adnoddau a gynhyrchir ar gyfer aelodau yn briodol i’r pwnc deunyddiau a welir yn y Cwricwlwm Gwyddoniaeth a D & T o Gyfnod Allweddol 3 i fyny, ac rydym bob amser yn agored i awgrymiadau ar gyfer adnoddau newydd a fyddai’n gwella eich deunyddiau addysgu.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun CysylltuYsgolion ewch i www.iom3.org/sas neu cysylltwch â Dr Diane Aston, diane.aston@iom3.org neu 01476 513882.

Ysgolion UwchraddPeirianwyr heb Ffiniau DU

Mae Peirianwyr heb Ffiniau DU (EWB – UK) yn rhedeg rhaglen allgymorth gwych trwy Brifysgolion yn y DU. Efallai y byddant yn gallu cyflwyno eu gweithdy ‘Pŵer ar gyfer y Byd’ i’ch myfyrwyr cynradd neu uwchradd. www.ewb-uk.org.

Ysgolion UwchraddSefydliad Acwsteg

Mae y Sefydliad Acwsteg newydd lansio gwefan newydd (www.ioa.org.uk) gydag adran gyrfaoedd ar gyfer pobl ifanc sydd yn edrych i wneud dewisiadau prifysgol/gyrfaoedd. Mae gwybodaeth ddefnyddiol am y proffesiwn – ee lle i astudio, meysydd arbenigol, proffiliau pobl …

Gall myfyrwyr ymuno gyda’r Sefydliad yn rhad ac am ddim ar y wefan. Mae wedi’i anelu’n bennaf at fyfyrwyr chweched dosbarth ac israddedigion, ond bydd hefyd o ddiddordeb i ddisgyblion ysgol arall sydd am ddysgu mwy am y pwnc.

Ysgolion UwchraddY Gymdeithas Gemeg Frenhinol yn lansio Partneriaeth Dysgu Cemeg

Mae y Gymdeithas Gemeg Frenhinol yn gwahodd athrawon ac ysgolion i gysylltu â chymuned cemeg mwyaf blaenllaw y byd drwy raglen bartneriaeth newydd.

Mae y Partneriaeth Dysgu Cemeg yn rhaglen rhad ac am ddim sy’n cynnig pecyn o ffuddion i athrawon ac ysgolion i’w helpu i ysbrydoli eu myfyrwyr a dod â chemeg yn fyw yn eu dosbarthiadau.

Am gyfnod cyfyngedig, bydd athrawon sy’n cofrestru eu hysgol ar gyfer y bartneriaeth yn derbyn siart wal tabl cyfnodol enfawr ar gyfer eu dosbarth.

Gellir od o hyd i fwy o wybodaeth ar www.rsc.org/Education/learn-chemistry-partnership/.

Ysgolion UwchraddFounders4Schools

Mae Founders4Schools yn cysylltu athrawon gyda entrepreneuriaid a sylfaenwyr tyfu busnesau llwyddiannus. Mae’n rhaglen am ddim ar gyfer athrawon yn y DU.

Ar y dudalen ‘amdanom ni’ maent yn dweud: “Mae myfyrwyr hefyd yn clywed am geisiadau go iawn – o Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM), gan wneud cyswllt allweddol i’r ffordd mae dysgu STEM yn uniongyrchol berthnasol i dyfu mentrau llwyddiannus”.

Ysgolion UwchraddFfair Wyddoniaeth Google

Mae pedwerydd Ffair Wyddoniaeth blynyddol Google blynyddol bellach wedi lansio! Mae gan fyfyrwyr rhwng nawr a’r dyddiad cau ar 12 Mai i gyflwyno eu prosiectau ar-lein.

Mae adnoddau newydd cyffrous ar gyfer athrawon a myfyrwyr, gan gynnwys cynlluniau gwersi oed – priodol bwrdd syniadau, offeryn hwyl ar-lein i helpu myfyrwyr i ddod o hyd i syniad ar gyfer eu prosiect drwy gyfuno yr hyn y maent yn ei garu, yr hyn y maent yn dda am a her y maent yn ymddiddori ynddo.

Mae mwy o wybodaeth am Ffair Wyddoniaeth Google yn http://goo.gl/SkAsZN.

Ysgolion UwchraddTwrnamaint Technoleg RIBI

Mae’r Twrnamaint Technoleg RIBI yn cael ei hachredu ar gyfer Gwobr Darganfod CREST. Mae timau o bedwar myfyriwr Dylunio a Thechnoleg sydd â diddordeb mewn pynciau peirianneg a gwyddoniaeth yn cystadlu mewn diwrnod llawn y tu allan i’r ysgol i lunio ac adeiladu ateb i’r dasg dechnegol anweledig. Rhagor o wybodaeth yn www.britishscienceassociation.org/crest-awards/rotary-technology-tournament.

Ysgolion UwchraddFideo Gwobrau CREST CITB

Mae un o’n partneriaid mwyaf newydd, CITB, wedi rhyddhau ffilm sy’n dilyn ysgol i ferched yng Nghaerfaddon yn gwneud eu Gwobr Cymunedau Cynaliadwy CREST Efydd – o ymweliad safle adeiladu ar ddechrau’r y wobr i dderbyn eu tystysgrifau ar ôl iddynt gwblhau y wobr. Gallwch wylio’r fideo yn www.youtube.com/watch?v=DFDA4W97m9E

Mae CITB yn awyddus iawn i gydweithio gyda mwy o ysgolion /colegau / cyflogwyr sy’n rhan o’r wobr, felly os hoffech gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â maria.osullivan@citb.co.uk.

Ysgolion UwchraddSTEM – Llwybrau ac Opsiynau

STEM Pathyways and OptionsCyflwyniad PowerPoint am y llawenydd, y buddion – a pheryglon posibl – am yrfa ym myd STEM. Crëwyd yr adnoddau gan Ross Davies, sydd gyda yn astudio doethuriaeth mewn Bioleg Amgylcheddola bydd ei arddull graffig anffurfiol yn ymgysylltu ac ysbrydoli myfyrwyr a allai fod yn ystyried gyrfa STEM. Gallwch lawrlwytho’r cyflwyniad yma – ac mae hefyd fersiwn Word ar gael yma.

Ysgolion UwchraddCopper Alliance

Mae yna wyth o adnoddau ar-lein am gopr, a ysgrifennwyd gan athrawon gwyddoniaeth ac yn anelu at wahanol bynciau gwyddonol a gwahanol oedrannau, gan gynnwys: Copr yn y Cartref, Copr mewn Hanes, Mwyngloddio Copr, Copr mewn Iechyd, Priodweddau Copr, Copr am Oes, Copr a Thrydan, Electromagnetau, Moduron Trydanol, Echdynnu Copr, Copr - Ailgylchu a Chynaliadwyedd. Mae'r holl adnoddau yn cael eu cynnal ar y wefan Schoolscience.

Ysgolion UwchraddGwobr Darganfod CREST

Cyfle i ganolbwyntio ar gael hwyl, gwaith tîm a sgiliau trosglwyddadwy. Mae’r Gwobrau Darganfod yn cael eu cwblhau fel arfer gan bobl ifanc 11-14 oed mewn 5 awr (fel arfer mewn un diwrnod). Yn aml, mae grwpiau blwyddyn gyfan neu ddosbarthiadau yn gwneud y gwobrau gyda’i gilydd.

Eisiau dechrau arni ar unwaith? Beth am roi cynnig ar y Sialens Gardd Gymunedol newydd sbon – Pecyn ar gael i lawr-lwytho a chyflwyniad ar ffurf fideo i ddechrau y gweithgaredd newydd gan y tîm Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg.

Am fwy o wybodaeth am y Wobr Ddarganfod CREST, cliciwch yma.

Mae Gwobr Darganfod CREST hefyd wedi cysylltu eisoes â nifer o gynlluniau partner, gan gynnwys yr Diwrnodau Her Faraday IET a Diwrnodau Ysbrydoli Peirianneg Amgueddfa Drafnidiaeth Llundain. Gellir cael gwybod mwy am y cysylltiadau newydd yma.

Ysgolion UwchraddAdnoddau Gwobr Darganfod CREST – Her Gardd Gymunedol AR LEIN nawr!

Mae yr Her Gardd Gymunedol wedi cael ei gynllunio i helpu athrawon i gynnal gweithgaredd un-dydd sydd yn ymgysylltu disgyblion 11 i 14 mlwydd oed ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg (WGGPh) a gall arwain at Wobr Ddarganfod CREST ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan.

Yr her yn cynnwys hecyn her y gellir ei lawr-llwytho o wefan y Gymdeithas, yn ogystal â fideo cyflwyniad gan gynnwys cyfweliadau ag athrawon a myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn y cynlluniau peilot (a Sheila Toper!).

Fel ysgogiad ychwanegol, bydd ysgolion sy’n gwneud yr her fel rhan o Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg drwy gofrestru eu cyfranogiad yn swyddogol cael eu cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill taith i fferm hwyl.

I gael rhagor o wybodaeth am y Wobr Ddarganfod, a dolenni i adnoddau WGGPh, ewch i www.britishscienceassociation.org/CrestDiscovery.

Ysgolion UwchraddCronfa Ddata Adnoddau Gyrfaoedd STEM

Mae Canolfan STEM Cenedlaethol wedi datblygu cronfa ddata chwiliadwy o gwybodaeth gyrfaoedd STEM ar draws y we.

Mae’r Gronfa Ddata Gyrfaoedd STEM yn darparu mynediad hawdd i wybodaeth am yrfaoedd o ystod o ffynonellau o ansawdd uchel, gan gynnwys cyrff proffesiynol ar gyfer meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Ysgolion UwchraddPecynnau Dadl Diogelwch Bwyd gan “I’m a Scientist – Get me out of here”

Mae I’m a Scientist wedi rhyddhau eu pecyn dadl diweddaraf ar gyfer myfyrwyr, y tro hwn y pwnc yw diogelwch bwyd byd-eang, cynaliadwyedd a sicrhau fod pobl ar draws y byd yn cael mynediad at ddeiet cytbwys iach. Gall y pecynnau gael eu defnyddio i ddatblygu sgiliau trafodaeth a dadlau myfyrwyr am faterion anodd, a’u hannog i ystyried problemau o ystod o wahanol agweddau.

Gallwch ddod o hyd i mwy o wybodaeth yma. Mae croeso i chi rannu hyn gydag unrhyw un o’ch rhwydweithiau.

Ysgolion UwchraddRhaglen Gwyddonwyr GSK

Mae Rhaglen Gwyddonwyr GSK mewn Chwareuon yn anelu at ysbrydoli pobl ifanc 11-14 oed i feddwl yn wahanol am wyddoniaeth, gan ddefnyddio chwaraeon i ddangos pa mor gyffrous y gall fod. Mae'r rhaglen yn darparu athrawon gyda adnoddau, gan gynnwys gweithgareddau rhyngweithiol, cynlluniau gwersi, syniadau ar gyfer y labordy a thaflenni gwaith, i helpu i ddod â gwyddoniaeth yn fyw i'r ystafell ddosbarth. Mwy… www.scientistsinsport.com.

Ysgolion UwchraddFuture Morph

Mae Future Morph wedi creu sioe i ddangos nad yw astudio gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg y tu hwnt i 16 oed yn golygu fod rhaid i chi fod yn wyddonydd neu beiriannydd – mae y sgiliau a'r gwybodaeth y byddwch yn ennill yn werthfawr mewn unrhyw yrfa a bydd yn eich gwneud yn gyflogadwy iawn. Ceir mwy o fanylion ar www.futuremorph.org/.

Ysgolion UwchraddCronfa Ddata Gyrfaoedd STEM

Cronfa ddata gyrfaoedd agored adnoddau STEM, sy'n dwyn ynghyd catalogau presennol nifer o ddefnyddiau gyrfaoedd STEM. Am fwy o fanylion ewch i www.nationalstemcentre.org.uk/stem-in-context/careers-database

Ysgolion UwchraddCREST yn bartneriaid gyda 'Connecting Classrooms'

Ydych chi am roi eich cyfle i ddysgwyr astudio newid yn yr hinsawdd mewn cyd-destun byd-eang bywyd go iawn?

A ydych yn ddiddordeb i weld sut y caiff gwyddoniaeth ei haddysgu mewn gwledydd eraill, a sut y gallwn ddysgu oddi wrth ein gilydd?

Hoffech chi gael y cyfle i ymweld ag ysgol dramor a rhannu eich profiad?

Os felly, yna gallai partneriaeth ysgolion rhyngwladol fod i chi!

Mae'r Cyngor Prydeinig a'r British Science Association yn gweithio mewn partneriaeth i gyfoethogi gweithgareddau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) yn yr ystafell ddosbarth yn y DU a thramor drwy Wobrau CREST a 'Connecting Classrooms.

Mae 'Connecting Classrooms' yn cefnogi ysgolion a cholegau drwy ddarparu:

 • Cyswllt gydag ysgol dramor
 • Datblygu dinasyddiaeth fyd-eang a sgiliau ar gyfer economi fyd-eang
 • Datblygiad proffesiynol athrawon yn y DU
 • Am £ 1.500 grant i ymweld â'ch ysgol bartner.

I ddarganfod mwy ewch i'n gwefan www.britishscienceassociation.org/connecting-classrooms-british-council neu cysylltwch â ni yn crest@britishscienceassociation.org.

Ysgolion UwchraddWe Are Aliens

Chwilio am weithgareddau ffiseg, cemeg a bioleg yn gysylltiedig â'r gofod neu weithgareddau ar gyfer Clybiau STEM? Mae'r holl weithgareddau yn cael eu cefnogi gan fideos sy'n cynnwys Addysgwyr Arweiniol Academi Genedlaethol y Gofod neu Anu Ojha (Cyfarwyddwr Addysg, Canolfan Gofod Cenedlaethol). Mae'r gweithgareddau wedi'u hanelu'n bennaf at CA4 a 5, ond gall rhai gael eu defnyddio ar gyfer CA3. Maent wedi cael eu datblygu a'u defnyddio fel rhan o raglen Academi Gofod Cenedlaethol. Am fwy o fanylion ewch i http://wearealiens.com/resources/

Ysgolion Uwchradd10 Swydd anhygoel y gallech chi eu cael gyda'r Addysg STEM Gywir

Am fwy o fanylion ewch i http://mashable.com/2013/02/05/10-awesome-stem-jobs/.

Ysgolion UwchraddYnni gwres

Mae llyfr rhyngweithiol wedi cael ei greu gan Addysg TSL mewn cydweithrediad â Keith Gibbs ac Alessio Bernardelli. Gallwch lawrlwytho y llyfr drwy ddefnyddio iPads yma.

Ysgolion UwchraddDigon o fwyd i bawb os?

Mae adnoddau newydd OS yn cael eu cynllunio i helpu disgyblion i fynd i’r afael â rhai o’r materion allweddol sy’n gysylltiedig â bwyd a newyn, a dysgu am yr effaith ar fywydau pobl go iawn. Caiff disgyblion eu hannog i feddwl yn feirniadol am yr heriau a wynebwn wrth fynd i’r afael â newyn byd-eang, ac i gynnig eu syniadau a’u hatebion eu hunain. http://updates.oxfam.org.uk/q/18BJbjxat7NsL7s/wv cyswllt.

Ysgolion UwchraddTecstilau a Chynaliadwyedd

Yn y DU, rydym ar hyn o bryd taflu miliwn o dunelli o decstilau bob blwyddyn. Mae cynhyrchu’r tecstilau hyn wedi gwneud ôl-troed amgylcheddol wrth i bob cam o’r cylch bywyd y cynnyrch, yn ogystal â ecsbloetio posibl o bobl sy’n ymwneud â’r cynhyrchiad.

Mae yna sawl ffordd y gall dylunwyr Tecstilau a defnyddwyr roi sylw i gynaliadwyedd. Bydd y cyswllt hwn yn mynd â chi i wybodaeth berthnasol, gweithgareddau dylunio a chynhyrchion ysbrydoledig i’ch helpu i wneud dewisiadau gwybodus. http://practicalaction.org/textiles-and-sustainability.

Ysgolion UwchraddCynghorau Ymchwil y DU (RCUK)

Mae Cynghorau Ymchwil y DU (RCUK) wedi rhyddhau podcast sy’n trafod y pwysigrwydd o gynnwys pobl ifanc mewn gwyddoniaeth ac ymchwil, yn dilyn lansio eu Menter Partneriaethau Ysgol-Brifysgol (SUPI). Mae’r fenter, sy’n fwy na £ 3.5 miliwn yn gyfan gwbl, yn ariannu 12 o brosiectau dros y tair blynedd nesaf, pob un ohonynt yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau i ddatblygu ymgysylltiad tymor hir rhwng prifysgolion ac ysgolion.

Mae dolen i’r podlediad a manylion pellach ar gael yn:

Mae manylion y datganiad i’r wasg gwreiddiol gyda rhestr o brosiectau llwyddiannus i’w gweld yn:

Ysgolion UwchraddComics Cosmic

Adnodd ar-lein newydd rhad ac am ddim ar gyfer Clybiau STEM yw Comics Cosmic gyda’r bennod gyntaf yn llawn adnoddau am seryddiaeth ac adnoddau cysylltiedig. Mae ar gael am ddim gan www.cosmiccomics.eu neu am ragor o fanylion anfonwch e-bost emma.weitkamp@uwe.ac.uk.

Ysgolion UwchraddPeirianwyr Yfory

Rhaglen gyrfaoedd dan arweiniad EngineeringUK a’r Academi Beirianneg Frenhinol yw Peirianwyr Yfory sy’n anelu at hyrwyddo peirianneg i bobl ifanc 11-14 oed.

Mae Peirianwyr Yfory yn cynhyrchu ystod o adnoddau gyrfaoedd sydd ar gael ar-lein. Mae’r rhain yn cynnwys, ‘Beth yw Peirianneg?’ Cyflwyniad PowerPoint, cardiau post i fyfyrwyr, taflen ar gyfer rhieni, mapiau llwybrau gyrfa a phecyn adnoddau ar gyfer athrawon. Maent yn adnodd gwych ar gyfer digwyddiadau gyrfaoedd, clybiau STEM ac ar gyfer sesiynau gweithgareddau STEM. Am ragor o wybodaeth i wefan Peirianwyr Yfory: www.tomorrowsengineers.org.uk/resources.cfm neu cysylltwch â contactus@tomorrowsengineers.org.uk.

Ysgolion UwchraddAcademi Beirianneg Frenhinol

Mae’r deunyddiau wedi cael ei ddatblygu mewn cydweithrediad â’r Academi Beirianneg Frenhinol i gefnogi addysgu a dysgu d diploma peirianneg ar gyfer 14-19. Am ragor o fanylion ewch i www.practicalaction.org.uk/education/sustainable-engineering.

Ysgolion UwchraddAdnodd newydd ar Malaria gan Sefydliad Sanger Ymddiriedolaeth Wellcome

Mae a ‘Her Malaria’ yn adnodd addysgol am ddim amlgyfrwng ar gyfer myfyrwyr 14-18 oed a’u hathrawon. Nod yr adnodd yw codi ymwybyddiaeth o falaria gan archwilio gwahanol gamau o’r cylch bywyd Plasmodium a thrafod dulliau ar gyfer trin ac atal y clefyd. Mae’r adnodd yn cynnwys animeiddiadau 3D, delweddau gwyddonol a fideos o’r parasit yn ogystal â chyfweliadau gydag ymchwilwyr blaenllaw y byd malaria. Gall athrawon lawrlwytho yr adnodd am ddim o www.yourgenome.org/teachers/malariachallenge.shtml ond mae yna hefyd CD yn rhad ac am Her Malaria y gellir ei hanfon at athrawon ar draws y DU. Os bydd athro yn hoffi CD yn rhad ac am Her Malaria gellir eu harchebu drwy anfon yn e-bost at pubengage@sanger.ac.uk gyda enw a chyfeiriad yr ysgol. Bydd y cynnig hwn yn gweithredu ar sail cyntaf i’r felin falu.

Ysgolion UwchraddAdnoddau Bioleg newydd ar gyfer yr ystafell ddosbarth, a grëwyd gan STEM Learning, Astra Ymddiriedolaeth Addysgu Astra Zeneca, y Gymdeithas Bioleg a 4Science.

Mae’r chwe gweithgaredd ymarferol yn gwella’r cwricwlwm Bioleg, a gellir eu rhedeg gyda Llysgenhadon STEM ac athrawon i roi cyfle i fyfyrwyr ysgol ymwneud gyda heriau gwyddoniaeth a brofir gan weithwyr proffesiynol STEM yn y byd go iawn.

Mae’r gweithgareddau yn edrych ar y pynciau canlynol:

 • Cwestiynau Lliw – beth sy’n digwydd pan fydd sylweddau lliw yn cael eu cymysgu ag olew a dŵr?
 • Gwella glud- allwn ni ddatblygu glud cryfach?
 • Bwytewch eich llysiau gwyrdd – allwn ni atal bwyd rhag mynd yn wastraffa dal i gadw y blas a’r maeth?
 • Celloedd Ffrwydro – pam na all crynodiad ein hylifau corfforol newid?
 • Cymerwch eich meddyginiaeth – pam fod yna wahanol fathau o dabledi?
 • Achub ein concyrs – beth sy’n digwydd i’n coed concyrs? A fyddant yn goroesi?

Mae y chwe adnoddau yn rhwydd i’w cael fel ffeiliau pdf o wefan STEM Learning: www.stemnet.org.uk/resources/other/50.

Ysgolion UwchraddAdnoddau newydd gan y Sefydliad Ffiseg

 • Mae’r IOP wedi lansio rhestr drafod e-bost ar gyfer ffiseg allgyrsiol a staff cymorth yn yr ysgol. Nod y rhestr hon yw caniatáu cyfranwyr i rannu profiadau, trafod materion allgyrsiol a chadw i fyny gyda digwyddiadau ac adnoddau i gefnogi eu gwaith. Cofrestrwch ar www.iop.org/activity/outreach/resources/sosn/page_53446.html.
 • Mae’r IOP a Rhaglen Genedlaethol STEM wedi cynhyrchu cyfres o glipiau fideo gyrfaoedd byr i ddangos ehangder y dewisiadau sydd ar gael i’r rhai sy’n astudio ffiseg Safon Uwch a thu hwnt. Mae pob clip 5-8 munud o hyd, cynlluniwyd i apelio at bobl ifanc 14-16 oed, ac yn gysylltiedig â’r cwricwlwm TGAU. Am fwy o wybodaeth ewch i www.iop.org/hestem/careerclips.
 • Mae’r IOP hefyd wedi cynhyrchu Canllaw ar gyfer Ymarfer Da mewn Ymgysylltu a’r Cyhoedd gyda Ffiseg. Am fwy o wybodaeth ewch i www.iop.org/publications/iop/2011/page_50862.html.

Ysgolion UwchraddAdnoddau ar y System Solar y gellid eu defnyddio gyda dyfeisiau Android

Gallwch gael mynediad iddynt o’r Blog http://alessiobernardelli.wordpress.com/2011/12/30/the-virtual-sky-android-apps-for-the-physics-teacher/. Gadewch sylw ar y Blog.

Ysgolion UwchraddArbrofion Rhithwir – Arbrofion Ffiseg ar-lein

Mae arbrofion rhithwir wedi cael eu datblygu ym Mhrifysgol Reading ar gyfer myfyrwyr TGAU ar lefel uwch. Mae’r arbrofion rhithwir yn cofnodi fersiynau o arbrofion go iawn. Maent yn galluogi myfyrwyr i gynnal arbrofion ar-lein. Mae’r rhan fwyaf o’r arbrofion rhyngweithiol sydd ar gael gyda awgrymiadau sylfaenol i egluro’r offer a’r botymau i’r wasgu. Mae myfyrwyr yn teimlo y gallant reoli yr arbrawf, gan ddewis newidynnau gwahanol a chasglu mesuriadau gwahanol ym mha drefn y maent yn dewis.

Mae rhai o’r fideos hefyd gyda sgriptiau syml a thaflenni gwaith ar gyfer athrawon, er y bydd angen i’r rhain gael eu targedu ar y lefel briodol ar gyfer eich myfyrwyr. Mae’r fideos o ansawdd uchel ac y cyfarwyddiadau yn glir. Mae’n wefan wych i ddangos a thrafod y arbrofion nad ydych yn gallu cynnal yn yr ystafell ddosbarth.

Mae’r pynciau yn cynnwys adlewyrchiad, cyfraddau twf a ffotosynthesis, gwrthyddion, Deddf Hooke a llawer mwy.

Am ragor o wybodaeth ewch: www.reading.ac.uk/virtualexperiments/index.html.

Ysgolion UwchraddBioNet

Mae’r Gymdeithas Bioleg wedi lansio gradd newydd o aelodaeth gyfer rhai 14-19 oed sy’n anelu i bontio’r bwlch rhwng yr ystafell ddosbarth a bioleg ‘byd go iawn’. Gall myfyrwyr ysgol a choleg ymuno am ddim ond £5 y flwyddyn. Bydd aelodaeth yn rhoi mynediad iddynt i amrywiaeth mawr o wasanaethau, gan gynnwys tanysgrifio ar-lein i gylchgrawn Y Biolegydd. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.societyofbiology.org/membership/bionet.

Ysgolion UwchraddCemeg yn y Gemau Olympaidd

Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ‘Cemeg yn y Gemau Olympaidd’ gwefan ac arbrofi byd-eang. Bydd yr arbrawf byd-eang yn profi effeithiau diodydd chwaraeon ar berfformiad athletaidd. Alistair Brownlee, pencampwr triathlon y byd ddwywaith a cyn fyfyrwr cemeg sydd yn cyflwyno ein safle arbrofi byd-eang ac yn sôn am y rôl mae cemeg yn chwarae yn ei haddysg a sut mae cemeg yn hanfodol i chwaraeon. www.rsc.org/learn-chemistry/collections/sport.

Ysgolion Uwchradd‘Classroom Medics’ Canfyddwr App Swyddi

Mae’r app yn dweud wrthych am y swydd, pa gymwysterau yn yr ysgol sydd eu hangen a ble i ddod o hyd i fwy o wybodaeth gyda chysylltiadau uniongyrchol i’r wefan Gyrfa GIG. Mae’r cwbl AM DDIM i lawr lwytho ac mae’n ffordd gyflym a hawdd i ddarganfod dros 45 o yrfaoedd mewn Gwyddoniaeth Gofal Iechyd. Ym mis Mawrth, mewn pryd ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth, bydd ffilm i gyd-fynd a bob gyrfa. Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda tom@classroommedics.co.uk.

Ysgolion UwchraddCyfrifiadureg am Hwyl – ‘Computers for Fun’ – CS4FN

Croeso i ochr hwyl gwyddoniaeth gyfrifiadurol! Cyfle i archwilio sut mae gwyddoniaeth gyfrifiadurol hefyd yn ymwneud â phobl, problemau, creadigrwydd, newid y dyfodol ac, yn fwy na dim, cael hwyl. Am ragor o fanylion ewch i www.cs4fn.org.

Ysgolion UwchraddCyngor Nuffield ar Biofoeseg – adnoddau addysgu biodanwyddau

Yn seiliedig ar adroddiad y Cyngor, ‘Biodanwyddau: materion moesegol’, a gyhoeddwyd yn gynharach eleni, mae’r adnoddau hyn yn anelu at helpu myfyrwyr i ystyried manteision ac anfanteision gwahanol fathau o fiodanwydd sy’n cael eu cynhyrchu neu a all gael ei gynhyrchu yn y dyfodol fel ffynonellau adnewyddadwy o ynni ar gyfer trafnidiaeth.

Mae’r gweithgareddau yn cynnwys astudiaethau achos ac ymarfer chwarae rôl i helpu i edrych ar y cymhellion amrywiol sy’n cael eu gyrru i’r diwydiant biodanwyddau mewn gwahanol wledydd, a’r effaith posibl y gall biodanwydd ei gael ar fywydau pobl bob dydd. Mae’r cyfan yn rhad ac am ddim i’w lawrlwytho yn www.nuffieldbioethics.org/education/education-teaching-resource-biofuels.

Ysgolion UwchraddCyffuriau mewn Chwaraeon: Adnoddau Dadl AM DDIM

Bydd y pwnc ‘Cyffuriiau mewn Chwareuon’ yn amserol iawn y tymor nesaf ond nid yw’r defnydd o gyffuriau mewn chwaraeon yn mynd i ffwrdd. Cyflwynwch ddadl fywiog a thrafodaeth amserol yn eich ystafell ddosbarth drwy archebu pecyn dadl AM DDIM a gofyn i fyfyrwyr a ddylai POB cyffuriau gael eu gwahardd mewn chwaraeon? Mae pob pecyn, a gynlluniwyd ar gyfer myfyrwyr rhwng 11 – 18, yn cynnwys cynllun gwers gyda ymchwil trylwyr a chymeriadau i fyfyrwyr fabwysiadu. Mae’r pecynnau am ddim wedi cael eu cynhyrchu gan dîm Rwy’n Wyddonydd gyda chyllid gan y Gymdeithas Ffisiolegol ac wedi ennill gwobrau. Cofrestrwch ac i gael mwy o wybodaeth aewch i http://debate.imascientist.org.uk/?dm_i=I1,Q5AW,5SVEXV,23X44,1.

Ysgolion UwchraddFuturecade

Mae ‘Futurecade’ yn gyfres arloesol ar-lein o gemau sy’n galluogi myfyrwyr i archwilio effeithiau gwyddoniaeth a thechnoleg ar eu bywydau bob dydd. Mae ‘Futurecade’ yn cynnwys pedawar gêm – ‘Bacto-Lab, Robo-Lobster, Cloud Control and Space Junker ‘ – yn seiliedig ar ymchwil wyddonol sydd yn digwydd heddiw. Gellir eu defnyddio fel ysgogiad i ymgysylltu myfyrwyr mewn ffordd hwyliog, rhyngweithiol, a’i cael i feddwl am sut y gallai technoleg effeithio ar eu dyfodol. Rhagor o fanylion yn www.sciencemuseum.org.uk/futurecadelearning.

Ysgolion UwchraddGwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg ar gyfer y Genhedlaeth Newydd

Os ydych am i ysbrydoli eich myfyrwyr i astudio pynciau STEM, cofiwch am wefan ryngweithiol newydd gocracker.com. Gall eich disgyblion ddod o hyd i wybodaeth a newyddion am bynciau STEM, sectorau diwydiant, prentisiaethau, colegau, prifysgolion a chyflogwyr blaenllaw. Mae apps iPhone rhad ac am ddim i’w llawrlwytho, mae casgliad fideo (goTV) a gallant gael mynediad i gannoedd o adnoddau ar y we sy’n ymroddedig i STEM.

Ewch i adran ‘I Athrawon’ lle y gallwch ddod o hyd i ddolenni adnoddau addysgu gwych, diwrnodau hwyl a digwyddiadau STEM lleol sydd ar y gweill. Gellir archebu cardiau poced rhad ac am ddim i roi allan i’ch myfyrwyr a phosteri A3 i fywiogi eich ystafell ddosbarth!

Mae Gocracker hefyd wedi lansio cystadleuaeth misol ar gyfer ysgolion – ‘The Gocracker Champion School’. I gystadlu y cyfan sydd angen i chwi wneud yw annog cynifer o’ch myfyrwyr i gofrestru ar gocracker.com a gallech ennill Tlws Hyrwyddwr Ysgol gyda enw eich ysgol arno a’r mis a’r flwyddyn yr ydych wedi ennill.

Ysgolion UwchraddGweithgareddau Ymarferol Biotanwyddau

Gweithgareddau ymarferol biotanwydd ar gyfer ymgysylltu a gwaith allgyrsiol mewn ysgolion wedi cael ei ddatblygu gan BBSRC. Bydd y gweithgareddau yn galluogi ymchwilwyr ac athrawon i ennyn diddordeb pobl ifanc mewn gwyddoniaeth a materion sy’n ymwneud â bio-ynni a biotanwyddau. Mae’r adnoddau hyn yn darparu cyflwyniadau cyffredinol i fiotanwyddau a gweithgareddau ymarferol gyda rhagor o wybodaeth i gefnogi a helpu i gyflawni’r gweithgareddau. Am ragor o fanylion ewch i www.bbsrc.ac.uk/society/schools/practical-biofuel-activities.aspx.

Ysgolion UwchraddGwefan Mathemateg NRICH

Gemau Olympaidd yn thema y mis hwn. Mae llawer o weithgareddau ar gyfer pob grŵp oedran… ynghyd â dolen Mathemateg Chwareuon http://nrich.maths.org/public.

Ysgolion UwchraddMae adran gyrfaoedd mathemateg newydd ar wefan ‘Plus’

Mae adran gyrfaoedd mathemateg newydd ar wefan ‘Plus’ yn rhoi gwybodaeth i chi am yr ystod eang o yrfaoedd sy’n defnyddio mathemateg – o ymchwil niferus a chynllunio y Gemau Olympaidd i ddylunio gemau cyfrifiadur neu achub bywydau mewn gwledydd sy’n datblygu. Mae’r adran hon yn rhoi mynediad hawdd i broffiliau gyrfa a chyfweliadau gyrfa manwl, yn ogystal â chyngor gan gyflogwyr a gwybodaeth ddefnyddiol ar sut i fynd i mewn gyrfa gyda mathemateg. Ewch i http://plus.maths.org/content/Career.

Ysgolion UwchraddMathemateg Bowlands

19 astudiaethau achos gyda themâu trawsgwricwlaidd a’r cyfan sydd angen i redeg y gweithgareddau a fyddai’n prosiectau tymor byr. www.bowlandmaths.org.uk.

Ysgolion UwchraddPecyn IOP Clwb STEM

Pecyn IOP Clwb STEM ar gael i’w lawrlwytho yn: www.iop.org/education/teacher/extra_resources/stem/page_41714.html

Ysgolion UwchraddSbectrosgopeg mewn bag – sicrhewch le nawr!

Mae cynllun Sbectrosgopeg yr RSC yn weithgaredd allgymorth sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ysgol i ddysgu am sbectrosgopeg drwy brofiad ymarferol. Yn ogystal â cwmpasu egwyddorion technegau sbectrosgopig, mae’r gweithgareddau yn defnyddio enghreiffitau o fywyd go iawn yn gyd-destunau i ddangos y defnydd o’r technegau.

Cyflwynir gan fyfyrwyr prifysgol, mae’r digwyddiadau yn rhoi pwyslais cryf ar annog disgyblion ysgol i ystyried astudio cemeg a’r cyfleoedd gyrfa sydd ar gael. Am fwy o wybodaeth am y cynllun ac i drefnu ymweliad, ewch i www.rsc.org/sias neu e-bostiwch y Cydlynydd Rhanbarthol RSC ar gyfer Cymru, Dayna Mason: masondn@cardiff.ac.uk.

Ysgolion UwchraddSTEM: Mae Adeiladu Eich Dyfodol

STEM: Mae Adeiladu Eich Dyfodol yn gyfres o ddeunyddiau AM DDIM i fyfyrwyr 14-16 oed o’r Fyddin mewn Addysg. Mae'r Cyflwyniad Gyrfaoedd STEM yn canolbwyntio ar bwysigrwydd STEM ar draws amrywiaeth o yrfaoedd. Yn y gwersi Dylunio Llong Hofran gall myfyrwyr roi eu sgiliau STEM ar waith, drwy gynllunio a dylunio llong hofran.  Ac yn olaf mae timau yn adeiladu Llong Hofran mewn gweithdy lle maent yn gallu adeiladu eu dyluniadau a phrofi eu modelau gyda deunyddiau a gyflenwir.. Gallwch gymryd golwg arnynt yma www.army.mod.uk/armyineducation/24342.aspx ac maent hefyd yn cynnig i anfon un o'u ymgynghorwyr gyrfaoedd y fyddin  i roi hwb gyda chyflwyniad am y deunyddiau.

Ysgolion UwchraddSut i adeiladu ‘Siabr Gwmwl’

Mae’r Sefydliad Ffiseg wedi paratoi gweithdy ‘AdeiLadu Siambr Gwmwl’. Os ydych yn awyddus i redeg gweithdy yn eich ysgol chi gellir cael rhagor o fanylion gan cerian@angharad.fslife.co.uk (Cydlynydd Rhwydwaith Ffiseg). Er mwyn gweld y Siambr yn gweithio ewch i http://alessiobernardelli.wordpress.com/2012/03/24/fish-tank-cloud-chamber/.

Ysgolion UwchraddWISE ar y We

Mae ardal y we newydd ar gyfer WISE wedi cael ei lansio ar y wefan UKRC yr wythnos hon. Mae gan tudalennau newydd WISE fodelau rōl cyffrous, mynediad i rwydweithiau a chylchlythyrau, adnoddau rhyngweithiol ar brentisiaethau, a chyfoeth o wybodaeth ar gyfer merched, athrawon, rhieni – a merched ar bob cam o’i gyrfa mewn STEM. www.theukrc.org/wise.

Ysgolion UwchraddYr Ysgol Rithwir: galw ar bob Ffisegydd!

Gweledigaeth yr Ysgol Rhithwir yw creu adnoddau addysg arloesol, AM DDIM sy’n cyrraedd dysgwyr ar draws y byd. Er mwyn ein helpu i gyflawni hyn mae angen cefnogaeth athrawon Ffiseg angerddol! Am ragor o wybodaeth ewch i http://thevirtualschool.com.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk