English

Grantiau / Bwrsariau / Gwobrau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha
9 Gorffennaf 2017.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd

Ysgolion UwchraddYsgolion Cynradd

RSC logoGrantiau’r Gymdeithas Frenhinol Cemeg

Ar gyfer prosiectau ar raddfa llai ac ymgeiswyr sy’n ceisio i dreialu syniadau newydd rydym hefyd yn cynnig grantiau bach, hyd at £ 2,000, sydd ar agor drwy gydol y flwyddyn. Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun Hydref 2.

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i www.rsc.org/awards-funding/funding/outreach-fund/

Ysgolion UwchraddCyllid ar gyfer Heriau Ieuenctid Mawr

YGC logoRydym yn falch o lansio rownd o grantiau i gefnogi a galluog ysgolion a sefydliadau i gystadlu yn yr Heriau Ieuenctid Mawr.

Gall ymgeiswyr wneud cais am hyd at £500 tuag at gostau rhedeg Gwobrau Heriau CREST Ieuenctid Mawr. Gall hyn gael ei ddefnyddio i dalu am ffioedd cofrestru CREST neu gostau cymorth ar gyfer cynnal prosiectau gan gynnwys yswiriant neu athrawon cyflenwi. Gwneud cais yma.

Ysgolion UwchraddCynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina

Edina TrustMae Cynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina (SGS) yn cynnig grantiau bychain i bob ysgol gynradd, meithrinfeydd ac ysgolion arbennig ariennir gan y wladwriaeth mewn ardaloedd addysgol dynodedig. Ar gyfer y flwyddyn ysgol 2016-17 yn unig, bydd y grantiau SGS ar gael ym Merthyr a Rhondda Cynon Taf.

Mae’r SGS yn anghystadleuol: mae digon o arian yn cael ei neilltuo fel ei bod yn bosib i bob ysgol yn yr ardaloedd hyn i gael y swm llawn. Mae Prif Grant ar gyfer Ysgolion Cynradd “llawn” * ac Ysgolion Arbennig o £500 y flwyddyn tuag at brosiect gwyddoniaeth. Dyma enghreifftiau o’r math o brosiectau y bydd y SGS yn eu hariannu:

Mae manylion ein proses ymgeisio syml yma. I gael cyngor ar sut i ddefnyddio’r grant, cysylltwch â’r ymgynghorydd SGS David Thomas david.thomas192014@gmail.com.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGrantiau Partneriaeth y Gymdeithas Frenhinol: Hyd at £3,000 ar gael!

RSC logoMae’r Gymdeithas Frenhinol wedi agor eu cynllun Grant Partneriaeth i gefnogi ysgolion i alluogi myfyrwyr 5-18 oed i gael y cyfle i gymryd rhan mewn prosiectau STEM. Mae grantiau hyd at £ 3,000 ar gael i ysgolion.

Ers ei sefydlu ym mis Tachwedd 2000, mae dros £1.3 miliwn wedi cael ei ddyfarnu i dros 800 o ysgolion a cholegau gan hyrwyddo ymgysylltiad o fewn pynciau STEM i filoedd o bobl ifanc ar draws y DU.

Mae’r cynllun yn galluogi ysgolion i gynnal prosiectau ymchwil STEM mewn partneriaeth â pherson proffesiynol sydd yn gweithio mewn diwydiant neu ymchwil STEM, a rhoi’r arian iddynt i brynu’r offer angenrheidiol sydd ei angen.
Cliciwch yma i gael gwybod mwy a gwneud cais…

Mae dwy rownd ymgeisio bob blwyddyn, un yn y gwanwyn ac un yn yr hydref. Mwy o fanylion ynglŷn â meini prawf cymhwyster a sut i wneud cais drwy ein system ymgeisio ar-lein yma.

Ysgolion UwchraddGrantiau allgymorth Cymdeithas Ecolegol Prydain

British Ecological SocietyBydd y cynllun grant hwn yn ailagor ym mis Ionawr 2017. Mae cyfle i unigolion a sefydliadau gan gynnwys ysgolion wneud cais am grantiau i hyrwyddo gwyddoniaeth ecolegol i gynulleidfa eang (angen i brosiectau gyrraedd cynilleidfa sylweddol y tu hwnt i ysgolion). Y dyfarniad uchaf yw £2,000. I ddarllen mwy…

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddArian i helpu’r Celfyddydau

Fel rhan o’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi lansio ffrwd ariannu newydd i alluogi ysgolion i wneud cais am grantiau bach o hyd at £1,000 i ariannu ymweliadau â digwyddiadau celfyddydol mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydau a lleoliadau eraill. Mwy o wybodaeth yma.

Ysgolion UwchraddBwrsariaethau y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Bwrsariaethau CAT ar gael ar gyfer grwpiau STEM o ysgolion a cholegau yng Ngogledd Cymru.

Cysylltwch â Gabrielle Ashton, Adran Addysg: education@cat.org.uk / 01654 705983.

Ysgolion UwchraddY Sefydliad Mathemateg a’i Geisiadau (IMA)

Gall unigolion mewn sefydliadau addysg bellach wneud cais am hyd at £600 o grantiau yn unol â’r Cynllun Grant Addysg ar gyfer naill ai trefnu neu fynychu gweithgaredd sy’n gysylltiedig gyda Mathemateg. Mae’r Cynllun Grant Addysg yn parhau trwy gydol y flwyddyn a cheisiadau yn cael eu gwneud drwy gydol y flwyddyn. Mwy yma.

Ysgolion UwchraddY Cyngor Cyflusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC) a’r Sefydliad Ffiseg (IoP)

Mae’r cynllun yn darparu ysgolion a cholegau gyda grantiau o hyd at £500 ar gyfer prosiectau neu ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig â’g addysgu neu hybu ffiseg neu beirianneg. Mae tri dyddiad cau y flwyddyn am y Cynllun Grant I Ysgolion. Mwy o wybodaeth yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGellir gwneud ceisiadau Grantiau BMCS

Ar gyfer clybiau cemeg gan athro neu athrawes mewn ysgol gynradd neu uwchradd ar gyfer symiau hyd at £1,000. Byddai ceisiadau gan glybiau cemeg presennol sydd yn edrych i ehangu / gwella eu gweithgareddau yn cael ei groesawu a rhai o gydweithwyr sydd â diddordeb mewn dechrau clwb.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCyllid ar gyfer Addysg Gwyddoniaeth Metelau a Deunyddiau (UK)

Yr ‘Worshipful Company of Armourers a Brasiers’ yw un o’r elusennau mwyaf blaenllaw yn y DU sy’n cefnogi Addysg Gwyddoniaeth Metelau a Deunyddiau. O’r ysgol gynradd hyd at lefelau ôl-raddedig, mae cyllid ar gael ar gyfer offer a phrosiectau gwyddoniaeth, neu deithio i ddigwyddiadau neu sefydliadau gwyddonol. Mae’r cronfeydd yn gyfyngedig a chânt eu dyrannu ar sail cyntaf i’r felin bob blwyddyn sy’n dechrau ar 1 Ebrill.

Ysgolion UwchraddYmddiriedolaeth Naturesave (DU)

Mae Naturesave Limited, cwmni yswiriant moesegol yn darparu cyllid i gefnogi prosiectau amgylcheddol a chadwraethol. Mae Ymddiriedolaeth Naturesave yn darparu cymorth ariannol i brosiectau sy’n ymdrin â gwraidd materion amgylcheddol a / neu gadwraethol penodol. Gellir gwneud cais ar unrhyw adeg.

Ysgolion UwchraddCynllun Grant Sefydliad Addysg Mathemateg (DU)

Mae unrhyw un sy’n gweithio mewn ysgolion uwchradd, Colegau Addysg Bellach neu Sefydliadau Addysg Uwch yn gymwys i wneud cais i’r Cynllun Grant Sefydliad Addysg Mathemateg am grant i helpu gyda chostau rhedeg neu mynychu gweithgaredd addysgol sy’n ymwneud â mathemateg. Bydd grantiau’n cael eu gwneud hyd at werth o £600. Mae y gweithgareddau a gefnogir yn cynnwys: cynnal digwyddiad mathemateg ( ee Llwybrau Mathemateg, Cystadlaethau Mathemateg ); mynychu cynadleddau (ee Mathemateg yn y Gwaith). Dylai ysgolion cynradd weithio mewn partneriaeth ag ysgol uwchradd, Coleg addysg Bellach neu Sefydliad addysg Uwch. Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddArian i Bawb (DU)

Mae ‘Arian i Bawb’ yn cefnogi ystod eang o weithgareddau yn Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys addysg, treftadaeth, yr amgylchedd, iechyd, gweithgareddau cymunedol, ac yn y rhan fwyaf o wledydd, chwaraeon a’r celfyddydau.

Un enghraifft o ysgol sydd wedi derbyn cyllid yn ddiweddar yw Ysgol Gynradd Gymunedol Treloweth yng Nghernyw. Bydd yr ysgol yn defnyddio cyllid o £9,940 i greu canolbwynt dysgu ar gyfer y gymuned. Bydd hyn yn gwella cyfleusterau a chreu amgylchedd ar gyfer gwahanol weithgareddau, gan gynnwys dysgu teuluol, sesiynau galw i mewn ar gyfer rhieni a chlybiau ar ôl ysgol.

Ceisiadau yn cael eu derbyn ar sail barhaus.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd‘Grants4Schools’

Mae ‘Grants4Schools’ wedi ei lansio i helpu ysgolion i gael mynediad at y nifer o gynlluniau grant gwahanol sydd ar gael iddynt. Ein nod yw darparu gwasanaeth gwybodaeth am gyllid i ysgolion.

Gallwch roi cynnig ar ‘Grants4Schools’ am ddim yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGrantiau Mathemateg

Grantiau Mathemateg o hyd at £500 i alluogi ysgolion i gael gweithgaredd cyfoethogi seiliedig ar fathemateg o Gyfeiriaduron STEM.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk