English

Grantiau / Bwrsariau / Gwobrau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha
1 Mai 2018.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd

Ysgolion UwchraddYsgolion Cynradd

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGrassroots Giving

Bydd ceisiadau ar gyfer cynllun cyllido cymunedol ‘Grassroots Giving’ Cymdeithas Adeiladu Skipton 2018 yn agor ar Fai 1af. Eleni mae gennym gyfanswm o £82,500 yn y gronfa i helpu grwpiau bach a sefydliadau i wneud gwahaniaeth yn eu cymuned.

Gellir gwneud cais arlein yma o Fai y 1af a’r dyddiad cau yw Gorffennaf 31ain. Gall grwpiau baratoi eu cais trwy ddarllen drwy’r Cwestiynau Cyffredin ar y wefan hon a gwirio’r meini prawf mynediad.

Y llynedd cafodd 164 o grwpiau potiau cyllid o £500 i’w helpu i greu dyfodol mwy disglair yn eu cymunedau lleol. Yn 2017, gwnaeth cannoedd o grwpiau cymunedol, clybiau a sefydliadau o bob rhan o’r DU gais i Grassroots Giving a chofnodwyd 40,000 o bleidleisiau ar-lein ac yng nghanghennau Skipton gan y cyhoedd.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGrantiau i Hybu Defnydd o Ddŵr Tap (DU)

tapwater.orgMae grantiau rhwng £300 a £3,000 ar gael i Ysgolion, Colegau a Phrifysgolion ar gyfer prosiectau sy’n lleihau’n sylweddol eu dibyniaeth ar blastigion untro a gwastraff plastig.

Mae’r Gwobrau Dŵr Tap yn anelu at gefnogi prosiectau sy’n datblygu atebion newydd i ddisodli systemau sydd eisoes yn bodoli sy’n dibynnu ar blastig a hyrwyddo’r defnydd o ddŵr tap. Mae grantiau ar gael i gefnogi sefydliadau addysgol sy’n gosod peiriannau dŵr sy’n defnyddio’r prif gyflenwad a defnyddio poteli y gellir eu hailddefnyddio. Fodd bynnag, ni fydd y Gwobrau’n talu am weithgareddau na gwasanaethau y mae gan ysgolion gyfrifoldeb statudol i’w darparu.

Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddFSC Kids Fund

FSC logoMae’r Kids Fund yn rhan o’r Cyngor Astudiaethau Maes – Field Studies Council (FSC). Yr FSC yw’r unig elusen addysg amgylcheddol sydd wedi’i neilltuo’n gyfan gwbl i ddarparu cyfleoedd addysgiadol a phleserus i bobl o bob oed a gallu i ddarganfod, archwilio, cael eu hysbrydoli gan, a deall yr amgylchedd naturiol.

Mae’r Kids Fundwedi ei ariannu trwy roddion gan unigolion, Cronfeydd Ymddiriedolaethau ac o danysgrifiad Aelodaeth FSC. Mae staff FSC hefyd yn trefnu digwyddiadau codi arian.

Nôd y Kids Fund yw i:

  • Dod â dealltwriaeth amgylcheddol i bobl ifanc dan anfantais trwy fynychu cwrs mewn lleoliad dysgu FSC.
  • Helpu pobl ifanc dan anfantais i fynychu cwrs a allai fel arall gael eu gwahardd oherwydd rhyw fath o anfantais – iechyd, symudedd, amddifadedd neu ariannol.

Mwy o wybodaeth yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddArian ar gyfer Prosiectau sydd yn Hybu Gwell Dealltwriaeth o’r Amgylchedd a Chefn Gwlad (DU)

Ninevah Trust logoGall sefydliadau di-elw ac ysgolion yn y Deyrnas Unedig wneud cais am arian i Ymddiriedolaeth Elusennol Nineveh am ystod eang o brosiectau a gweithgareddau sy’n hyrwyddo dealltwriaeth well o’r amgylchedd a chefn gwlad, tra’n hwyluso gwell mynediad, addysg ac ymchwil.

Er nad yw’r Ymddiriedolaeth yn pennu swm grant lleiafswm nac uchafswm y gellir gwneud cais amdano, o ddadansoddi grantiau blaenorol awgrymir uchafswm o £ 5,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd.

Gellir gwneud cais unryw adeg.

Gwobrau Spark Ymgysylltu â’r Cyhoedd (DU)

STFC logoMae’r Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC) wedi cyhoeddi y bydd ei Gwobrau Spark Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn ailagor ar gyfer ceisiadau ar 28 Chwefror 2018.

Gall ysgolion yn ogystal â chyfathrebwyr gwyddoniaeth a grwpiau seryddiaeth amatur wneud cais am ddyfarniadau o hyd at £ 15,000 i annog a chefnogi gweithgareddau ymgysylltu cyhoeddus newydd o ansawdd uchel sy’n amlygu gwyddoniaeth a thechnoleg yr STFC. Rhaid i bob cais gynnwys ymchwilydd mewn maes gwyddoniaeth neu dechnoleg a ariennir gan STFC. Er bod yr ymchwilwyr hyn yn aml yn chwarae rhan weithgar wrth gyflwyno’r gweithgareddau ymgysylltu, gallant weithredu fel cynghorydd ar y cynnwys gwyddonol.

Mwy yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGrantiau allgymorth y Gymdeithas Biocemegol (DU)

biochemical society logoMae’r Gymdeithas Biocemegol wedi cyhoeddi y bydd ei raglen grantiau allgymorth yn ailagor ar gyfer ceisiadau ar 8 Ionawr 2018. Bydd grantiau o hyd at £1,000 ar gael i gynyddu cyfranogiad yn y biowyddorau moleciwlaidd ar lefel ysgol a thu hwnt trwy weithgareddau ymgysylltu.

Gwahoddir ceisiadau am gyllid i gynorthwyo gyda’r costau uniongyrchol sy’n gysylltiedig â digwyddiad a threuliau a godir. Gallai’r math o ddigwyddiadau a ariennir gynnwys:

  • Gweithgareddau ar gyfer clwb gwyddoniaeth
  • Gweithdai i fyfyrwyr neu athrawon
  • Darlithoedd gan wyddonwyr ymchwil

Darganfyddwch fwy.

Grantiau Cemeg Cymdeithas Frenhinol Cemeg i Ysgolion

RSC logoMae’r Gymdeithas Frenhinol Cemeg yn cynnig grantiau o hyd at £ 75 i ysgolion wneud unrhyw un o’u Arbrofion Byd-eang.

Neu, gallech ddefnyddio’r arian ar gyfer gweithgaredd cemeg arall. Beth am roi cynnig ar un o’r 1000au o arbrofion ar Learn Chemistry http://www.rsc.org/learn-chemistry?

Cydlynydd Rhanbarthol Cymru i’r Gymdeithas Frenhinol Cemeg yw Dr Dayna Mason; cysylltwch â hi ar masondn@cardiff.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Cynllun Grantiau i Ysgolion y Sefydliad Ffiseg (Ffiseg/Peirianneg)

IoP logoMae cynllun grantiau bychan y Sefydliad Ffiseg l yn rhoi grantiau o hyd at £ 600 i ysgolion ar gyfer prosiectau neu ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig ag addysgu neu hyrwyddo ffiseg neu beirianneg. Mae’r cynllun yn agored i holl sefydliadau addysgol y DU (ysgolion a cholegau) sy’n darparu ar gyfer disgyblion / myfyrwyr yn yr ystod oedran 5-19.

Wedi’i redeg gan y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC oedd gynt yn PPARC a CCLRC), y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET) a’r Sefydliad Ffiseg.

Rhaglen Grantiau Ymddiriedolaeth Ernest Cook (DU)

ECT logoGall ysgolion sy’n dymuno annog diddordeb pobl ifanc yng nghefn gwlad – a llythrennedd, rhifedd a gwyddoniaeth – wneud cais am arian i Ymddiriedolaeth Ernest Cook (ECT).

Mae’r Ymddiriedolaeth yn gweithredu dwy raglen gwneud grantiau:

  • Mae’r rhaglen grantiau bach (o dan £4,000) – yn ymdrin yn bennaf â cheisiadau am gymorth gan ysgolion y wladwriaeth a sefydliadau elusennol bach ac mae ymddiriedolwyr yn cwrdd bob dau fis i ystyried ceisiadau.
  • Y rhaglen grantiau mawr (grantiau rhwng £4,000 a £12,000) – mae’r Ymddiriedolwyr yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn, i ystyried ceisiadau.

Yn ystod cyfarfod yr Hydref, ystyrir prosiectau sy’n cwmpasu pynciau amgylchedd a chefn gwlad, a llythrennedd a STEM. Rhaid derbyn ceisiadau am gyfarfod yr Hydref erbyn 31 Gorffennaf 2018. Mwy yma.

Grantiau Ymddiriedolaeth NatureSave

Naturesave Trust logo.pngSefydlwyd Ymddiriedolaeth Naturesave ym 1995 i hyrwyddo datblygu proseictau cynaliadwy. Hyd yn hyn, mae’r ymddiriedolaeth wedi ariannu prosiectau sy’n werth dros £580,000 ledled y DU.

Gallwch wneud cais am gyllid ar-lein yma neu drwy lawrlwytho ffurflen gais yma a’i dychwelyd drwy’r post, ynghyd ag unrhyw wybodaeth bellach y credwch y gallech fod yn ddefnyddiol, i: Bee West, Gweinyddwr yr Ymddiriedolaeth, Ymddiriedolaeth Naturesave, South Devon House, Babbage Road, Totnes.

Ysgolion UwchraddCynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina

Edina TrustMae Cynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina (SGS) yn cynnig grantiau bychain i bob ysgol gynradd, meithrinfeydd ac ysgolion arbennig ariennir gan y wladwriaeth mewn ardaloedd addysgol dynodedig. Ar gyfer y flwyddyn ysgol 2017-18 yn unig, bydd y grantiau SGS ar gael ym Caerffili a Blaenau Gwent.

Mae’r SGS yn anghystadleuol: mae digon o arian yn cael ei neilltuo fel ei bod yn bosib i bob ysgol yn yr ardaloedd hyn i gael y swm llawn. Mae Prif Grant ar gyfer Ysgolion Cynradd “llawn” * ac Ysgolion Arbennig o £500 y flwyddyn tuag at brosiect gwyddoniaeth. Dyma enghreifftiau o’r math o brosiectau y bydd y SGS yn eu hariannu:

Mae manylion ein proses ymgeisio syml yma. I gael cyngor ar sut i ddefnyddio’r grant, cysylltwch â’r ymgynghorydd SGS David Thomas david.thomas192014@gmail.com.

Grantiau Partneriaeth y Gymdeithas Frenhinol

RSC logoMae’r Gymdeithas Frenhinol wedi agor eu cynllun Grant Partneriaeth i gefnogi ysgolion i alluogi myfyrwyr 5-18 oed i gymryd rhan mewn prosiectau STEM. Mae grantiau o hyd at £3,000 ar gael i ysgolion.

Ers ei sefydlu ym mis Tachwedd 2000, dyfarnwyd dros £1.3 miliwn i dros 800 o ysgolion a cholegau sy’n hyrwyddo ymgysylltiad o fewn pynciau STEM i filoedd o bobl ifanc ledled y DU.

Mae’r cynllun yn galluogi ysgolion i redeg prosiectau ymchwil STEM mewn partneriaeth â phroffesiynol sy’n ymwneud â diwydiant neu ymchwil STEM, a rhoi’r arian iddynt i brynu’r offer angenrheidiol sydd eu hangen.

Mae yna ddau rownd cais bob blwyddyn, un yn y gwanwyn ac un yn yr hydref. Mwy o fanylion am feini prawf cymhwyster a sut i wneud cais trwy ein system cais ar-lein yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddArian i helpu’r Celfyddydau

Fel rhan o’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi lansio ffrwd ariannu newydd i alluogi ysgolion i wneud cais am grantiau bach o hyd at £1,000 i ariannu ymweliadau â digwyddiadau celfyddydol mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydau a lleoliadau eraill. Mwy o wybodaeth yma.

Ysgolion UwchraddBwrsariaethau y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Bwrsariaethau CAT ar gael ar gyfer grwpiau STEM o ysgolion a cholegau yng Ngogledd Cymru.

Cysylltwch â Gabrielle Ashton, Adran Addysg: education@cat.org.uk / 01654 705983.

Rhaglen Addysg Uwchradd Sefydliad Wolfson (DU)

Wolfson Foundation logoY dyddiad cau nesaf ar gyfer cyflwyno cais i Raglen Addysg Uwchradd Wolfson yw 10 Mehefin 2018. Trwy ei Raglen Addysg Uwchradd, gall ysgolion a ariennir gan y wladwriaeth a cholegau chweched dosbarth sydd yn cyflawni’n uchel wneud cais i’r Sefydliad am gyllid ar gyfer prosiectau cyfalaf neu offer sy’n ymwneud â’r addysgu gwyddoniaeth a thechnoleg; Fel arfer nid yw grantiau yn fwy na £50,000 ar gyfer ysgolion neu £100,000 ar gyfer colegau chweched dosbarth.

Mae ysgolion sydd wedi derbyn cyllid drwy’r Sefydliad yn cynnwys Ysgol Uwchradd Cheadle Hulme, Swydd Gaer (grant o £46,000 ar gyfer offer gwyddoniaeth Lefel A) ac Ysgol Alun, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint (grant o £50,000 ar gyfer adnewyddu labordy cemeg)

Mwy yma.

Ysgolion UwchraddY Sefydliad Mathemateg a’i Geisiadau (IMA)

Gall unigolion mewn sefydliadau addysg bellach wneud cais am hyd at £600 o grantiau yn unol â’r Cynllun Grant Addysg ar gyfer naill ai trefnu neu fynychu gweithgaredd sy’n gysylltiedig gyda Mathemateg. Mae’r Cynllun Grant Addysg yn parhau trwy gydol y flwyddyn a cheisiadau yn cael eu gwneud drwy gydol y flwyddyn. Mwy yma.

Ysgolion UwchraddY Cyngor Cyflusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC) a’r Sefydliad Ffiseg (IoP)

Mae’r cynllun yn darparu ysgolion a cholegau gyda grantiau o hyd at £500 ar gyfer prosiectau neu ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig â’g addysgu neu hybu ffiseg neu beirianneg. Mae tri dyddiad cau y flwyddyn am y Cynllun Grant I Ysgolion. Mwy o wybodaeth yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGellir gwneud ceisiadau Grantiau BMCS

Ar gyfer clybiau cemeg gan athro neu athrawes mewn ysgol gynradd neu uwchradd ar gyfer symiau hyd at £1,000. Byddai ceisiadau gan glybiau cemeg presennol sydd yn edrych i ehangu / gwella eu gweithgareddau yn cael ei groesawu a rhai o gydweithwyr sydd â diddordeb mewn dechrau clwb.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCyllid ar gyfer Addysg Gwyddoniaeth Metelau a Deunyddiau (UK)

Yr ‘Worshipful Company of Armourers a Brasiers’ yw un o’r elusennau mwyaf blaenllaw yn y DU sy’n cefnogi Addysg Gwyddoniaeth Metelau a Deunyddiau. O’r ysgol gynradd hyd at lefelau ôl-raddedig, mae cyllid ar gael ar gyfer offer a phrosiectau gwyddoniaeth, neu deithio i ddigwyddiadau neu sefydliadau gwyddonol. Mae’r cronfeydd yn gyfyngedig a chânt eu dyrannu ar sail cyntaf i’r felin bob blwyddyn sy’n dechrau ar 1 Ebrill.

Ysgolion UwchraddCynllun Grant Sefydliad Addysg Mathemateg (DU)

Mae unrhyw un sy’n gweithio mewn ysgolion uwchradd, Colegau Addysg Bellach neu Sefydliadau Addysg Uwch yn gymwys i wneud cais i’r Cynllun Grant Sefydliad Addysg Mathemateg am grant i helpu gyda chostau rhedeg neu mynychu gweithgaredd addysgol sy’n ymwneud â mathemateg. Bydd grantiau’n cael eu gwneud hyd at werth o £600. Mae y gweithgareddau a gefnogir yn cynnwys: cynnal digwyddiad mathemateg ( ee Llwybrau Mathemateg, Cystadlaethau Mathemateg ); mynychu cynadleddau (ee Mathemateg yn y Gwaith). Dylai ysgolion cynradd weithio mewn partneriaeth ag ysgol uwchradd, Coleg addysg Bellach neu Sefydliad addysg Uwch. Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddArian i Bawb (DU)

Mae ‘Arian i Bawb’ yn cefnogi ystod eang o weithgareddau yn Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys addysg, treftadaeth, yr amgylchedd, iechyd, gweithgareddau cymunedol, ac yn y rhan fwyaf o wledydd, chwaraeon a’r celfyddydau.

Un enghraifft o ysgol sydd wedi derbyn cyllid yn ddiweddar yw Ysgol Gynradd Gymunedol Treloweth yng Nghernyw. Bydd yr ysgol yn defnyddio cyllid o £9,940 i greu canolbwynt dysgu ar gyfer y gymuned. Bydd hyn yn gwella cyfleusterau a chreu amgylchedd ar gyfer gwahanol weithgareddau, gan gynnwys dysgu teuluol, sesiynau galw i mewn ar gyfer rhieni a chlybiau ar ôl ysgol.

Ceisiadau yn cael eu derbyn ar sail barhaus.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd‘Grants4Schools’

Mae ‘Grants4Schools’ wedi ei lansio i helpu ysgolion i gael mynediad at y nifer o gynlluniau grant gwahanol sydd ar gael iddynt. Ein nod yw darparu gwasanaeth gwybodaeth am gyllid i ysgolion.

Gallwch roi cynnig ar ‘Grants4Schools’ am ddim yma.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk