English

Grantiau / Bwrsariau / Gwobrau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha
12 Ionawr 2018.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd

Ysgolion UwchraddYsgolion Cynradd

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGofod i Bawb – cynllun ariannu cymunedol

UK Space Agency logoMae Asiantaeth Gofod y DU wedi agor ceisiadau ar gyfer eu cynllun ariannu cymunedol Gofod i Bawb (Space for All). Mae’n cynnig grantiau bach hyd at uchafswm o £10,000. Gall prosiectau fod wedi eu anelu at gynulleidfaoedd penodol a gallant gynnwys darpariaeth o:

  • Gweithgareddau cyfoethogi cwricwlwm
  • Prosiectau i hybu gyrfaoedd yn y sector gofod
  • Prosiectau peilot i arddangos cynlluniau ar gyfer prosiectau mwy yn y meysydd hyn

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn cynigion yw 5pm ar 9 Chwefror 2018. I wybod mwy ac i lawrlwytho ffurflen gais ewch i www.gov.uk/guidance/apply-for-funding-academic-community-and-educational#space-for-all---community-funding-scheme.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddFSC Kids Fund

FSC logoMae’r Kids Fund yn rhan o’r Cyngor Astudiaethau Maes – Field Studies Council (FSC). Yr FSC yw’r unig elusen addysg amgylcheddol sydd wedi’i neilltuo’n gyfan gwbl i ddarparu cyfleoedd addysgiadol a phleserus i bobl o bob oed a gallu i ddarganfod, archwilio, cael eu hysbrydoli gan, a deall yr amgylchedd naturiol.

Mae’r Kids Fundwedi ei ariannu trwy roddion gan unigolion, Cronfeydd Ymddiriedolaethau ac o danysgrifiad Aelodaeth FSC. Mae staff FSC hefyd yn trefnu digwyddiadau codi arian.

Nôd y Kids Fund yw i:

  • Dod â dealltwriaeth amgylcheddol i bobl ifanc dan anfantais trwy fynychu cwrs mewn lleoliad dysgu FSC.
  • Helpu pobl ifanc dan anfantais i fynychu cwrs a allai fel arall gael eu gwahardd oherwydd rhyw fath o anfantais – iechyd, symudedd, amddifadedd neu ariannol.

Mwy o wybodaeth yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddArian ar gyfer Prosiectau sydd yn Hybu Gwell Dealltwriaeth o’r Amgylchedd a Chefn Gwlad (DU)

Ninevah Trust logoGall sefydliadau di-elw ac ysgolion yn y Deyrnas Unedig wneud cais am arian i Ymddiriedolaeth Elusennol Nineveh am ystod eang o brosiectau a gweithgareddau sy’n hyrwyddo dealltwriaeth well o’r amgylchedd a chefn gwlad, tra’n hwyluso gwell mynediad, addysg ac ymchwil.

Er nad yw’r Ymddiriedolaeth yn pennu swm grant lleiafswm nac uchafswm y gellir gwneud cais amdano, o ddadansoddi grantiau blaenorol awgrymir uchafswm o £ 5,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd.

Gellir gwneud cais unryw adeg.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGrantiau prosiect o £2,000 i ddatblygu dysgu byd-eang

Global Learning logoAr agor nawr i bob ysgol yng Nghymru i wneud cais – dyddiad cau 18 Ionawr 2018.

Ydych chi am helpu eich disgyblion i ddatblygu fel dinasyddion moesol a gwybodus o Gymru a’r Byd? A fyddai gan eich ysgol ddiddordeb mewn cydweithio ag ysgolion eraill i helpu i ddyfnhau gwybodaeth a dealltwriaeth o faterion byd-eang?

Mae’r Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru nawr yn rhoi’r cyfle i bob ysgol yng Nghymru i wneud cais am un o’u grantiau £2,000 i redeg prosiect penodol.

Gwnewch gais yma – cyfarwyddyd yma, neu cysylltwch â Polly Seton pseton@educationdevelopmenttrust.com / 07792673617

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGrantiau allgymorth y Gymdeithas Biocemegol (DU)

biochemical society logoMae’r Gymdeithas Biocemegol wedi cyhoeddi y bydd ei raglen grantiau allgymorth yn ailagor ar gyfer ceisiadau ar 8 Ionawr 2018. Bydd grantiau o hyd at £1,000 ar gael i gynyddu cyfranogiad yn y biowyddorau moleciwlaidd ar lefel ysgol a thu hwnt trwy weithgareddau ymgysylltu.

Gwahoddir ceisiadau am gyllid i gynorthwyo gyda’r costau uniongyrchol sy’n gysylltiedig â digwyddiad a threuliau a godir. Gallai’r math o ddigwyddiadau a ariennir gynnwys:

  • Gweithgareddau ar gyfer clwb gwyddoniaeth
  • Gweithdai i fyfyrwyr neu athrawon
  • Darlithoedd gan wyddonwyr ymchwil

Darganfyddwch fwy.

Grantiau Cemeg Cymdeithas Frenhinol Cemeg i Ysgolion

RSC logoMae’r Gymdeithas Frenhinol Cemeg yn cynnig grantiau o hyd at £ 75 i ysgolion wneud unrhyw un o’u Arbrofion Byd-eang.

Neu, gallech ddefnyddio’r arian ar gyfer gweithgaredd cemeg arall. Beth am roi cynnig ar un o’r 1000au o arbrofion ar Learn Chemistry http://www.rsc.org/learn-chemistry?

Cydlynydd Rhanbarthol Cymru i’r Gymdeithas Frenhinol Cemeg yw Dr Dayna Mason; cysylltwch â hi ar masondn@cardiff.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Cynllun Grantiau i Ysgolion y Sefydliad Ffiseg (Ffiseg/Peirianneg)

IoP logoMae cynllun grantiau bychan y Sefydliad Ffiseg l yn rhoi grantiau o hyd at £ 600 i ysgolion ar gyfer prosiectau neu ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig ag addysgu neu hyrwyddo ffiseg neu beirianneg. Mae’r cynllun yn agored i holl sefydliadau addysgol y DU (ysgolion a cholegau) sy’n darparu ar gyfer disgyblion / myfyrwyr yn yr ystod oedran 5-19.

Wedi’i redeg gan y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC oedd gynt yn PPARC a CCLRC), y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET) a’r Sefydliad Ffiseg.

Grantiau Ymddiriedolaeth NatureSave

Naturesave Trust logo.pngSefydlwyd Ymddiriedolaeth Naturesave ym 1995 i hyrwyddo datblygu proseictau cynaliadwy. Hyd yn hyn, mae’r ymddiriedolaeth wedi ariannu prosiectau sy’n werth dros £580,00, ledled y DU.

Gallwch wneud cais am gyllid ar-lein yma neu drwy lawrlwytho ffurflen gais yma a’i dychwelyd drwy’r post, ynghyd ag unrhyw wybodaeth bellach y credwch y gallech fod yn ddefnyddiol, i: Bee West, Gweinyddwr yr Ymddiriedolaeth, Ymddiriedolaeth Naturesave, South Devon House, Babbage Road, Totnes.

Gallwch nawr wneud cais ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2018

BSWMae tri chynllun grant ar gael i gefnogi gweithgareddau Wythnos Wyddoniaeth Prydain (9-18 Mawrth 2018): un ar gyfer ysgolion, un ar gyfer grwpiau cymunedol, ac un ar gyfer canghennau Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain.

Grantiau cychwynol ‘Kick Start’. Mae’r cynllun hwn yn cynnig grantiau i ysgolion mewn amgylchiadau heriol i drefnu eu digwyddiadau eu hunain fel rhan o Wythnos Wyddoniaeth Prydain. Mae yna ddau opsiwn ar gael: grant ‘Kick Start’: grant o hyd at £ 300 i’ch ysgol i redeg gweithgaredd; grant ‘Kick Start More’: grant o hyd at £ 700 ar gyfer eich ysgol i gynnal digwyddiad neu weithgaredd gwyddoniaeth sy’n cynnwys eich myfyrwyr a’r gymuned leol

Grantiau Cymunedol Wythnos Wyddoniaeth Prydain. Mae’r cynllun hwn yn cynnig grantiau o £ 500- £ 1000 ar gyfer grwpiau cymunedol sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda chynulleidfaoedd sydd yn draddodiadol wedi eu tan-gynrychioli ac ar hyn o bryd nad ydynt yn ymwneud â gweithgareddau gwyddoniaeth. Cliciwch yma i weld ein diffiniad o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn gwyddoniaeth.

Ysgolion UwchraddCynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina

Edina TrustMae Cynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina (SGS) yn cynnig grantiau bychain i bob ysgol gynradd, meithrinfeydd ac ysgolion arbennig ariennir gan y wladwriaeth mewn ardaloedd addysgol dynodedig. Ar gyfer y flwyddyn ysgol 2017-18 yn unig, bydd y grantiau SGS ar gael ym Caerffili.

Mae’r SGS yn anghystadleuol: mae digon o arian yn cael ei neilltuo fel ei bod yn bosib i bob ysgol yn yr ardaloedd hyn i gael y swm llawn. Mae Prif Grant ar gyfer Ysgolion Cynradd “llawn” * ac Ysgolion Arbennig o £500 y flwyddyn tuag at brosiect gwyddoniaeth. Dyma enghreifftiau o’r math o brosiectau y bydd y SGS yn eu hariannu:

Mae manylion ein proses ymgeisio syml yma. I gael cyngor ar sut i ddefnyddio’r grant, cysylltwch â’r ymgynghorydd SGS David Thomas david.thomas192014@gmail.com.

Ysgolion UwchraddGrantiau allgymorth Cymdeithas Ecolegol Prydain

British Ecological SocietyBydd y cynllun grant hwn yn ailagor ym mis Ionawr 2017. Mae cyfle i unigolion a sefydliadau gan gynnwys ysgolion wneud cais am grantiau i hyrwyddo gwyddoniaeth ecolegol i gynulleidfa eang (angen i brosiectau gyrraedd cynilleidfa sylweddol y tu hwnt i ysgolion). Y dyfarniad uchaf yw £2,000. I ddarllen mwy…

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddArian i helpu’r Celfyddydau

Fel rhan o’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi lansio ffrwd ariannu newydd i alluogi ysgolion i wneud cais am grantiau bach o hyd at £1,000 i ariannu ymweliadau â digwyddiadau celfyddydol mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydau a lleoliadau eraill. Mwy o wybodaeth yma.

Ysgolion UwchraddBwrsariaethau y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Bwrsariaethau CAT ar gael ar gyfer grwpiau STEM o ysgolion a cholegau yng Ngogledd Cymru.

Cysylltwch â Gabrielle Ashton, Adran Addysg: education@cat.org.uk / 01654 705983.

Ysgolion UwchraddY Sefydliad Mathemateg a’i Geisiadau (IMA)

Gall unigolion mewn sefydliadau addysg bellach wneud cais am hyd at £600 o grantiau yn unol â’r Cynllun Grant Addysg ar gyfer naill ai trefnu neu fynychu gweithgaredd sy’n gysylltiedig gyda Mathemateg. Mae’r Cynllun Grant Addysg yn parhau trwy gydol y flwyddyn a cheisiadau yn cael eu gwneud drwy gydol y flwyddyn. Mwy yma.

Ysgolion UwchraddY Cyngor Cyflusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC) a’r Sefydliad Ffiseg (IoP)

Mae’r cynllun yn darparu ysgolion a cholegau gyda grantiau o hyd at £500 ar gyfer prosiectau neu ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig â’g addysgu neu hybu ffiseg neu beirianneg. Mae tri dyddiad cau y flwyddyn am y Cynllun Grant I Ysgolion. Mwy o wybodaeth yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGellir gwneud ceisiadau Grantiau BMCS

Ar gyfer clybiau cemeg gan athro neu athrawes mewn ysgol gynradd neu uwchradd ar gyfer symiau hyd at £1,000. Byddai ceisiadau gan glybiau cemeg presennol sydd yn edrych i ehangu / gwella eu gweithgareddau yn cael ei groesawu a rhai o gydweithwyr sydd â diddordeb mewn dechrau clwb.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCyllid ar gyfer Addysg Gwyddoniaeth Metelau a Deunyddiau (UK)

Yr ‘Worshipful Company of Armourers a Brasiers’ yw un o’r elusennau mwyaf blaenllaw yn y DU sy’n cefnogi Addysg Gwyddoniaeth Metelau a Deunyddiau. O’r ysgol gynradd hyd at lefelau ôl-raddedig, mae cyllid ar gael ar gyfer offer a phrosiectau gwyddoniaeth, neu deithio i ddigwyddiadau neu sefydliadau gwyddonol. Mae’r cronfeydd yn gyfyngedig a chânt eu dyrannu ar sail cyntaf i’r felin bob blwyddyn sy’n dechrau ar 1 Ebrill.

Ysgolion UwchraddYmddiriedolaeth Naturesave (DU)

Mae Naturesave Limited, cwmni yswiriant moesegol yn darparu cyllid i gefnogi prosiectau amgylcheddol a chadwraethol. Mae Ymddiriedolaeth Naturesave yn darparu cymorth ariannol i brosiectau sy’n ymdrin â gwraidd materion amgylcheddol a / neu gadwraethol penodol. Gellir gwneud cais ar unrhyw adeg.

Ysgolion UwchraddCynllun Grant Sefydliad Addysg Mathemateg (DU)

Mae unrhyw un sy’n gweithio mewn ysgolion uwchradd, Colegau Addysg Bellach neu Sefydliadau Addysg Uwch yn gymwys i wneud cais i’r Cynllun Grant Sefydliad Addysg Mathemateg am grant i helpu gyda chostau rhedeg neu mynychu gweithgaredd addysgol sy’n ymwneud â mathemateg. Bydd grantiau’n cael eu gwneud hyd at werth o £600. Mae y gweithgareddau a gefnogir yn cynnwys: cynnal digwyddiad mathemateg ( ee Llwybrau Mathemateg, Cystadlaethau Mathemateg ); mynychu cynadleddau (ee Mathemateg yn y Gwaith). Dylai ysgolion cynradd weithio mewn partneriaeth ag ysgol uwchradd, Coleg addysg Bellach neu Sefydliad addysg Uwch. Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddArian i Bawb (DU)

Mae ‘Arian i Bawb’ yn cefnogi ystod eang o weithgareddau yn Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys addysg, treftadaeth, yr amgylchedd, iechyd, gweithgareddau cymunedol, ac yn y rhan fwyaf o wledydd, chwaraeon a’r celfyddydau.

Un enghraifft o ysgol sydd wedi derbyn cyllid yn ddiweddar yw Ysgol Gynradd Gymunedol Treloweth yng Nghernyw. Bydd yr ysgol yn defnyddio cyllid o £9,940 i greu canolbwynt dysgu ar gyfer y gymuned. Bydd hyn yn gwella cyfleusterau a chreu amgylchedd ar gyfer gwahanol weithgareddau, gan gynnwys dysgu teuluol, sesiynau galw i mewn ar gyfer rhieni a chlybiau ar ôl ysgol.

Ceisiadau yn cael eu derbyn ar sail barhaus.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd‘Grants4Schools’

Mae ‘Grants4Schools’ wedi ei lansio i helpu ysgolion i gael mynediad at y nifer o gynlluniau grant gwahanol sydd ar gael iddynt. Ein nod yw darparu gwasanaeth gwybodaeth am gyllid i ysgolion.

Gallwch roi cynnig ar ‘Grants4Schools’ am ddim yma.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk