English

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 13 Rhagfyr 2017.

Rhagfyr 2017

Maths Inspiration

14 Rhagfyr, 10 am-12:15pm. Neuadd Gyngerdd Dora Stoutzker, North Road, Caerdydd CF10 3ER

MAths InspirationArchebu yma. Cynhaliwr: Matt Parker

Pris: £6.25 + TAW (= £7.50). Mae’r holl seddi athrawon yn RHAD AC AM DDIM.

Ionawr 2018

Gweithdy Hyfforddi ‘Dinasyddiaeth Ddigidol’ am Ddim ar gyfer Disgyblion Uwchradd ac Athrawon: Helpu Ysgolion i Hyrwyddo Cymhwysedd Digidol, Dinasyddiaeth Ddigidol a Lles

30 Ionawr 2018. ACT Training, Ocean Park House, E Tyndall St, Cardiff

Mae ‘Cardiff Against Bullying’, ‘Gwasanaeth TGCh ac E-Ddysgu Ysgolion Caerdydd’ a ‘WISE KIDS’ yn gwahodd hyd at 2 athro a 4 disgybl (2 o Flwyddyn 7 a 2 o flwyddyn 8) o ysgolion uwchradd yng Nghaerdydd i gymryd rhan yn diwrnod hyfforddi a datblygu am ddim. Bydd yn canolbwyntio ar athrawon a disgyblion yn gweithio gyda’i gilydd i wella Dinasyddiaeth Ddigidol a Chymhwysedd Digidol yn eu hysgolion.

Bydd Sangeet Bhullar (sylfaenydd WISE KIDS) yn cyflwyno’r gweithdy gyda chefnogaeth Nicola Bartlett o Cardiff Against Bullying a Richard Clement o Wasanaeth TGCh ac E-ddysgu Ysgolion Caerdydd.

Bydd pawb sy’n mynychu hefyd yn cael mynediad at wefan Google sydd wedi’i greu’n arbennig gyda chysylltiadau i adnoddau pellach.

www.eventbrite.co.uk/e/promoting-digital-citizenship-in-secondary-schools-free-training-registration-38433942958?aff=es2

February 2018

Plismona o’r awyr – Adroddiad ‘Helicop’ Gary Smart

Nos Fercher 21 Chwefror 2018, 6.30-8.30pm. British Airways Maintanance, Rhodfa’r Ddraig Goch, Rhws CF62 3DN

Bydd y Prif Arolygydd Gary Smart o Heddlu De Cymru yn adrodd hanes y llwybr a ddilynodd wedi iddo gael ei wrthod gan yr Awyrlu Brenhinol, i wasanaethu fel heddwas yn Coventry cyn trosglwyddo i Gymoedd De Cymru. O gerdded y strydoeddi i hedfan fel Helicop, gan arwain yn y pen draw i fod yn gyfrifol am Ddiogelwch yr Awyr ar gyfer Llywydd yr Unol Daleithiau.

Mae croeso i grwpiau fynychu, fodd bynnag, archebwch docyn fesul person fel y gallwn benderfynu’n fanwl gywir ar faint y gynulleidfa.

www.eventbrite.co.uk/e/policing-from-the-air-tales-of-a-helicop-tickets-36382744769?aff=es2

Mawrth 2018

Wythnos Wyddoniaeth Prydain

Mawrth 9-18 2018

BSWMae cymryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn hawdd iawn, a gallwch chi gymryd rhan mewn llawer o wahanol ffyrdd.

  • Trefnwch ddigwyddiad. Efallai bod cynnal eich digwyddiad eich hun yn ymddangos yn anodd, ond rydyn ni yma i’ch helpu trwy’r broses, o ysgrifennu eich addewid, i wneud cais am grantiau i ddarparu pecynnau gweithgaredd. Mae gennym hefyd ganllawiau i’ch helpu i gychwyn a chyngor ar sut i gael hyd i gyflwynydd.
  • Rhedeg Cysawd yr Haul. Crëwyd y ras rithwir gyntaf ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2017 ond cafodd ei ail-lansio oherwydd y galw poblogaidd. Tra’ch bod chi’n aros am Wythnos Gwyddoniaeth Brydeinig 2018 i gychwyn, beth am deithio trwy’r gofod gyda ni? Mae rhedeg y System Solar yn ras ‘rhithwir’ 10k a oedd yn cynnwys teithio ar draws Cysawd yr Haul o’r Haul i Neifion mewn dim ond 10 cilomedr, ynghyd â cherddoriaeth a sylwebaeth gan y darlledwr gwyddoniaeth Dallas Campbell.

Mehefin 2018

Wythnos Fy Arian I

Mehefin 11-17 2018

Yn 2017 cynhyrchodd Wythnos Fy Arian I ddau rifyn i fyfyrwyr (un cynradd ac un uwchradd), ynghyd ag atodiad arddull ‘mewnosod’ yn llawn gweithgareddau syml, jôcs a straeon i ddisgyblion iau oll ynghyd â nodiadau athrawon cynhwysfawr sy’n cynnig syniadau am sut i ddefnyddio a datblygu’r cynnwys mewn ffordd hyblyg ac addasadwy.

Cofrestrwch nawr i fod y cyntaf i ddarganfod pryd mae adnoddau 2018 ar gael!

Mae adnoddau Wythnos Fy Arian I 2017 yn dal ar gael yma.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk