English

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 12 Chwefror 2018.

Chwefror 2018

Plismona o’r awyr – Adroddiad ‘Helicop’ Gary Smart

Nos Fercher 21 Chwefror 2018, 6.30-8.30pm. British Airways Maintanance, Rhodfa’r Ddraig Goch, Rhws CF62 3DN

Bydd y Prif Arolygydd Gary Smart o Heddlu De Cymru yn adrodd hanes y llwybr a ddilynodd wedi iddo gael ei wrthod gan yr Awyrlu Brenhinol, i wasanaethu fel heddwas yn Coventry cyn trosglwyddo i Gymoedd De Cymru. O gerdded y strydoeddi i hedfan fel Helicop, gan arwain yn y pen draw i fod yn gyfrifol am Ddiogelwch yr Awyr ar gyfer Llywydd yr Unol Daleithiau.

Mae croeso i grwpiau fynychu, fodd bynnag, archebwch docyn fesul person fel y gallwn benderfynu’n fanwl gywir ar faint y gynulleidfa.

www.eventbrite.co.uk/e/policing-from-the-air-tales-of-a-helicop-tickets-36382744769?aff=es2

Parti’r Sȇr

Sadwrn 24 Chwefror, 6.30-9pm. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru Dydd

Syllwch ar y sêr gan ddefnyddio telesgopau, gyda sgyrsiau a chyngor arbenigol yn y Tŷ Gwydr Mawr; gyda bwyd a diod ar gael o Gaffi’r Canoldir.

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cynnal Parti’r Sêr, mewn partneriaeth â Chymdeithas Seryddiaeth Abertawe ac AstroCymru, gyda gweithgareddau seryddiaeth o 6.30yh i 9.30yh.

Bydd yna hefyd Sinema 3D ac arteffactau astronomeg, lle gall ymwelwyr dal eitemau sy’n dyddio o enedigaeth ein system solar. Y gost am Barti’r Sêr yw £3 y plentyn. Mae oedolion am ddim ond croesewir rhoddion. Mae tocyn teulu i’r digwyddiad yn £6 (2 oedolyn a hyd at 4 o blant). Ar gyfer grwpiau sgowtiaid/brownis ac ati, y gost ar gyfer Parti’r Sêr yw £3 y plentyn, gydag oedolion sy’n cyd-fynd am ddim.

Rydym yn gobeithio gallu gweld Castor, Pollux, Seren y Ci, yr Afr a Phrocion, a byddwn hefyd yn defnyddio Orïon er mwyn dod o hyd i’r Pleiades.

Er bod y seryddiaeth yn ddibynnol ar y tywydd, byddwn yn gallu rhedeg gweithgareddau y tu mewn i’r Tŷ Gwydr Mawr os nad yw’r tywydd yn dda.

Cyfarfod Technegwyr: Gwell Gwaith Ymarferol

ASE logo28 Chwefror, 2-3.30pm. Coleg Gŵyr – Campws Gorseinion Belgrave Rd, Gorseinon, Abertawe SA4 6RD

Cyfle anffurfiol i dechnegwyr gwrdd a rhannu syniadau – ac offer. Dewch ag offer ac awgrymiadau gyda chi a gadewch gyda bag yn llawn o adnoddau ac awgrymiadau newydd.

Bydd gweithdy yn cael ei ddarparu gan Scientific and Chemical Supplies. Bydd lluniaeth ar gael yn ystod y prynhawn gan gynnwys cacen!

Cadwch le yma.

Dysgwrdd Gwell Gwaith Ymarferol

ASE logo28 Chwefror, 4.30-6.00pm. Coleg Gŵyr – Campws Gorseinion Belgrave Rd, Gorseinon, Abertawe SA4 6RD

Cyfle anffurfiol i athrawon gwrdd a rhannu syniadau – ac offer. Dewch ag offer ac awgrymiadau gyda chi a gadewch gyda bag yn llawn o adnoddau ac awgrymiadau newydd.

Prif siaradwr: i’w gadarnhau. Mae cyfle i rannu syniadau – 2 funud neu 7 munud ynghyd â chyfle i rwydweithio.

Cadwch le yma.

Mawrth 2018

Wythnos Wyddoniaeth Prydain

Mawrth 9-18 2018

BSWMae cymryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn hawdd iawn, a gallwch chi gymryd rhan mewn llawer o wahanol ffyrdd.

  • Trefnwch ddigwyddiad. Efallai bod cynnal eich digwyddiad eich hun yn ymddangos yn anodd, ond rydyn ni yma i’ch helpu trwy’r broses, o ysgrifennu eich addewid, i wneud cais am grantiau i ddarparu pecynnau gweithgaredd. Mae gennym hefyd ganllawiau i’ch helpu i gychwyn a chyngor ar sut i gael hyd i gyflwynydd.
  • Rhedeg Cysawd yr Haul. Crëwyd y ras rithwir gyntaf ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2017 ond cafodd ei ail-lansio oherwydd y galw poblogaidd. Tra’ch bod chi’n aros am Wythnos Gwyddoniaeth Brydeinig 2018 i gychwyn, beth am deithio trwy’r gofod gyda ni? Mae rhedeg y System Solar yn ras ‘rhithwir’ 10k a oedd yn cynnwys teithio ar draws Cysawd yr Haul o’r Haul i Neifion mewn dim ond 10 cilomedr, ynghyd â cherddoriaeth a sylwebaeth gan y darlledwr gwyddoniaeth Dallas Campbell.

Ffair Wyddoniaeth Caerfaddon

Bath Taps into Science10-17 Mawrth

Prifysgol CaerfaddonMae Ffair Wyddoniaeth ‘Bath Taps into Science’ yn canolbwyntio cyffroi ac ennyn brwdfrydedd plant a theuluoedd gyda gwyddoniaeth a pheirianneg. Mae’r wyl wedi ennill nifer o wobrau gan gynnwys Gwobr Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain am y digwyddiad gorau yn ystod Wythnos Wyddoniaeth. Mae Ffair Wyddoniaeth Bath Taps, a ddechreuodd yn 2000, yn gyfle gwych i gwrdd ag ymchwilwyr ac aelodau’r gymuned wyddoniaeth a pheirianneg leol. Mae’r athroniaeth yn syml: gall pawb fwynhau, ac ymgysylltu â gwyddoniaeth os caiff ei gyflwyno mewn ffordd hwyliog, deniadol ac ymarferol – mae Bath Taps into Science yn anelu at ysgafnhau gwyddoniaeth.

Gemau’r Ymenydd 2018 – Hwyl Niwrowyddoniaeth

Brain GamesDydd Sul 18 Mawrth 2018, 11 am-4pm (drysau ar agor i’r cyhoedd am 10am). Amgueddfa Caerdydd

O anhwylderau synhwyraidd a phabell yr Ymenydd i ddwylo ysbryd a gweithdai ‘Llawdriniaeth yr Ymenydd’ mae’r diwrnod rhyngweithiol am ddim hwn yn dangos pŵer a dirgelwch ein hanfod mwyaf hanfodol – yr ymennydd dynol!

Gyda mwy na 3,700 yn ymweld a’r digwyddiad y llynedd, mae Gemau’r Ymenydd yn llawn gweithgareddau hwyliog ac addysgol, sy’n cynnwys popeth o Gelloedd Stem i grefftau ac ychwanegiadau newydd fel gêm adeiladu ‘Genynnau Enfawr’.Mae gweithgareddau’n cael eu cyflwyno i blant rhwng 7 a 11 oed, ond mae croeso i bawb ddod draw i fwynhau ein heriau a’ch ffrindiau – efallai y byddwch chi hyd yn oed yn ennill gwobrau wrth ddysgu am ryfeddodau’ch ymennydd! Mwy yma.

Digwyddiad Dathliad Syniadau Mawr

Cystadleuaeth Genedlaethol Cymru ac Arddangosfa o Dalent Entrepreneuraidd i bobl ifanc 16-25 oed 22 Mawrth 2018. Prifysgol Bangor

Bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle i chi: “gwrdd ac ymgysylltu â’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid ifanc” Edrychwch ar eu stondinau arddangos a gwyliwch y cyflwyniadau yn y rownd derfynol i weld drosoch eich hun y amrywiaeth o dalent entrepreneuraidd sydd gennym yma yng Nghymru” Gwrandewch ar siaradwyr ysgogol ac ysbrydoledig ac entrepreneuriaid bywyd go iawn”Rhwydwaith gydag unigolion a sefydliadau tebyg o bob cwr o Gymru. Cadarnhewch eich presenoldeb trwy lenwi’r ffurflen archebu ar-lein erbyn dydd Gwener 2 Mawrth 2018.

Parti’r Sȇr

Dydd Gwener 23 Mawrth, 6.30pm. Maes Awyr Abertawe

Bydd Cymdeithas Seryddol Abertawe yn cynnal Parti’r Sȇr gyda telesgopau i edrych ar awyr y nos, sgwrs ar delesgopau ac arddangosfa.

Ebrill 2018

Diwrnod Byd-eang y Peiriannydd 2018

Dydd Mercher 4 Ebrill

Global Day of the Engineer 2018Mae’r diwrnod yma yn dathlu pob peiriannydd, dynion a merched, ar draws y byd.

Ydych chi’n adnabod peiriannydd neu grŵp yr hoffech ei gydnabod? Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud gweithgareddau ymarferol gyda myfyrwyr? Oes gennych chi luniau o arloesi peirianyddol, digwyddiadau allgymorth, neu beirianwyr ysbrydoledig y gallwch chi eu rhannu ar Ddiwrnod Byd-eang?

Cliciwch yma i wneud eich addewid a chymryd rhan!

Y Man Engine – Sylw ar Gymru wrth i’r Man Engine atgyfodi unwaith eto. Y cawr peirianyddol yn ymweld â De Cymru yn 2018.

8-12 Ebrill 2018

Man engineMae De Cymru yn un o leoliadau treftadaeth mwyngloddio pwysicaf y DU, gyda haearn, copr a glo wrth galon y Cymoedd am ganrifoedd.

Ac yn 2018, gwahoddir y genedl gyfan i ddathlu a chofio’r hanes diwydiannol hwn gydag ymweliad gan y Man Engine eiconig.

Bydd y cawr o löwr yn ymweld ag wyth o leoliadau treftadaeth ddiwydiannol pwysicaf De Cymru am wythnos o ddathliadau rhwng 8-12 Ebrill 2018.

Bydd y campwaith peirianyddol yn ymweld â Big Pit, Gwaith Haearn Blaenafon, Gwaith Dur Glynebwy, Castell a Pharc Cyfarthfa, Parc Coffa Ynysangharad, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe, Canol Dinas Abertawe a Gwaith Copr Hafod Morfa fel rhan o’i daith o gwmpas Cymru, o’r enw: “Man Engine Cymru: dathlu diwydiant”.

Mwy yma.

Mehefin 2018

Wythnos Fy Arian I

Mehefin 11-17 2018

Yn 2017 cynhyrchodd Wythnos Fy Arian I ddau rifyn i fyfyrwyr (un cynradd ac un uwchradd), ynghyd ag atodiad arddull ‘mewnosod’ yn llawn gweithgareddau syml, jôcs a straeon i ddisgyblion iau oll ynghyd â nodiadau athrawon cynhwysfawr sy’n cynnig syniadau am sut i ddefnyddio a datblygu’r cynnwys mewn ffordd hyblyg ac addasadwy.

Cofrestrwch nawr i fod y cyntaf i ddarganfod pryd mae adnoddau 2018 ar gael!

Mae adnoddau Wythnos Fy Arian I 2017 yn dal ar gael yma.

I’m a Scientist, Get me out of here

11-22 Mehefin

Mae I’m a Scientist, Get me out of here yn ei ôl 11-22 Mehefin. Mae’r weithgaredd STEM ar-lein yma yn cysylltu disgyblion ysgol gyda gwyddonwyr. Gall disgyblion OFYN unrhyw beth yr hoffent dros y pythefnos, maent yn cymryd rhan mewn SGWRS fyw gyda gwyddonwyr ac yn PLEIDLEISIO dros yr un hoffent ei weld/gweld yn ennill. Mae’r gwyddonydd buddugol yn ennill £500 i wario ar weithgaredd ymgysylltu STEM arall.

  • Athrawon, ymgeisiwch yma
  • Gwyddonwyr ymgeisiwch yma

I’m an Engineer, Get me out of here

11-22 Mehefin

Mae I’m an Engineer, Get me out of here yn ei ôl 11-22 Mehefin, yn ystod y Flwyddyn Peirianneg. Mae’r weithgaredd STEM ar-lein yma yn cysylltu disgyblion ysgol gyda peirianwyr. Gall disgyblion OFYN unrhyw beth yr hoffent dros y pythefnos, maent yn cymryd rhan mewn SGWRS fyw gyda peirianwyr ac yn PLEIDLEISIO dros yr un hoffent ei weld/gweld yn ennill. Mae’r peiriannydd buddugol yn ennill £500 i wario ar weithgaredd ymgysylltu STEM arall.

  • Athrawon, ymgeisiwchyma
  • Peirianwyr ymgeisiwch yma

Hydref 2018

Wythnos Rheilffyrdd 2018 – Peirianneg: Siapio’r Dyfodol

8-14 Hydref

Rail WeekI gefnogi ymgyrch y llywodraeth, bydd Wythnos Rheilffyrdd 2018 yn cydweithio â gweddill y diwydiant rheilffyrdd i ddod â pheirianneg rheilffyrdd a phrosiectau yn nes atoch chi.

Dilynwch Wythnos Rheilffyrdd ar Facebook, Instagram neu Twitter drwy gydol 2018 i weld sut mae Rheilffyrdd a Pheirianneg yn chwarae rhan bwysig yn economaidd a chymdeithasol yn y DU a sut y gallwch ddod o hyd i yrfa mewn rheilffyrdd. Mae Peirianneg Rheilffyrdd yn yrfa graidd yn y diwydiant rheilffyrdd ymysg llawer o opsiynau gyrfa eraill, a bydd unigloion nad ydynt yn beirianwyr yn gweithio mewn rheilffyrdd yn dod i gysylltiad â pheirianneg mewn rhyw ffordd neu ffurf trwy gydol eu gyrfa. Edrychwch yn fanwl ar Bwy yw Peirianwyr Rheilffyrdd yn ein tudalen Pobl Yn Y Rheilffordd www.railweek.com/people-in-rail/people-in-rail-engineering-and-it/.

Tachwedd 2018

Y Sioe Addysg Genedlaethol

Tachwedd 16. Neuadd y Ddinas Caerdydd

NAtional Education ShowMae Y Sioe Addysg Genedlaethol, yn dychwelyd i Neuadd y Ddinas Caerdydd am yr ail flwyddyn, cynhadledd addysg fwyaf Cymru. Ei nod yw codi safonau addysg yng Nghymru a dod â llu o athrawon, staff ysgol ac arbenigwyr addysgol o dan un to ar gyfer arddangosfa drwy’r dydd.

Gyda dros 50 o seminarau, 100 o arddangoswyr a 4,000 o ymwelwyr, mae’r digwyddiad yn ddelfrydol ar gyfer diwrnodau HMS a diwrnodau hyfforddi athrawon – sy’n cwmpasu ystod o bynciau megis iechyd meddwl, arweinyddiaeth, SEND a llawer mwy.

Mae mwy o ddisgrifiadau seminar a biogs siaradwyr yma. Am gymorth neu gyngor wrth archebu, neu i archebu grŵp mawr o bobl, ffoniwch 02922 400382 neu e-bostiwch info@nationaleducationshow.com.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk