English

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 8 Mehefin 2017.

Mehefin 2017

Digwyddiad RSC Gwyddoniaeth a'r Cynulliad – Ymwrthedd Gwrthficrobaidd

Dydd Mawrth 6 Mehefin,12.30-7.30pm. Adeilad y Senedd a'r Pierhead, Bae Caerdydd

RSC logoTrefnwyd ar ran, ac mewn cydweithrediad â, y gymuned wyddoniaeth a pheirianneg yng Nghymru. Mae Gwyddoniaeth a'r Cynulliad wedi'i gynllunio i feithrin perthynas agos rhwng gwyddoniaeth a'r gwneuthurwyr polisi, ac mae'n ran barhaol yng nghalendr y Cynulliad Cenedlaethol. Y thema eleni yw: Ymwrthedd Gwrthficrobaidd.

Caiff y digwyddiad ei noddi gan David Rees AC, Cadeirydd Grŵp Trawsbleidiol y Cynulliad Cenedlaethol ar STEMM, ac a gefnogir gan gynrychiolwyr o bob un o'r pleidiau gwleidyddol.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddDysGwrdd Cymru – Cefnogi cymhwysedd digidol yn yr ystafell ddosbarth

Dydd Iau Mehefin 15, 4.30pm Ysgol Uwchradd Willows, Caerdydd

Teachmeet logoFfocws ein DysGwrdd yw Cefnogi cymhwysedd digidol yn yr ystafell ddosbarth, ond mae gennym ddiddordeb i glywed am unrhyw arferion da ym maes addysg. Felly, os oes gennych syniadau gwych ac rydych am ddangos sut rydych yn eu rhoi ar waith yn eich ystafell ddosbarth / ysgol, byddem wirioneddol wrth ein bodd yn clywed gennych! Rydym yn trefnu’r digwyddiad hwn gyda chymorth yr ASE Cymru, Y Sioe Addysg Genedlaethol ac Ysgol Uwchradd Willows, sydd wedi cytuno’n garedig i gynnal y digwyddiad yn eu hysgol.

Ein Prif Siaradwr ar gyfer y digwyddiad yw Alessio Bernardelli, athro sydd wedi ennill amryw o wobrau, a fydd yn cychwyn y digwyddiad gyda sesiwn ar ‘Dysgu Digidol – mwy na dim ond hwyl!’

Cynhadledd Cemeg Athrawon Cymru

Dydd Mercher, 7 Mehefin, 9am – 4pm. Adran Prifysgol Caerdydd Cemeg, Caerdydd CF10 3AT

RSC logoDyma y gynhadledd Athrawon Cemeg Cymraeg cyntaf, rydym yn gobeithio y byddwch yn ymuno â ni ar gyfer sgyrsiau pwnc penodol, hyfforddiant, sesiynau labordy a nwyddau.

Y Prif Siaradwr yw yr Athro Syr John Holman sydd yn brofiadol fel athro ysgol uwchradd, pennaeth, cynghorydd y llywodraeth, a sefydlodd y Ganolfan Ddysgu Gwyddoniaeth Cenedlaethol. Mae'n Ymddiriedolwr yr Amgueddfa Hanes Naturiol a Chadeirydd Sefydliad Salters.

Mwy o fanylion yma neu cysylltwch â de-jong@bangor.ac.uk.

Ymweliad i'r Bathdy Brenhinol

13 Mehefin, 4pm

Royal Mint logoTaith i'r Bathdy Brenhinol i ddarganfod y bobl a'r digwyddiadau y tu ôl i'r darnau arian yn eich poced, a chlywed rhai straeonhanesyddol syfrdanol. Cyfle i fynd tu ôl i'r llenni yn safle allforio mwyaf blaenllaw y byd i ddilyn taith y darn arian. Cyfle i brofi golygfeydd, synau ac arogleuon miloedd o ddarnau arian, gyda dros 700 o ddarnau arian yn cael eu creu bob munud. Dysgu am Syr Isaac Newton tra oedd yn Feistr Y Bathdy Brenhinol a datblygiadau technolegol a fuddsoddwyd yn y darn arian punt 12-ochrog newydd

I gadw lle, ewch i https://royalmint.eventbrite.co.uk

Byw a Dysgu gyda Dŵr

Mehefin 22, 4.30-6.00pm. Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, Cerrigydrudion. LL21 9TT

Welsg WAter logoYmunwch gyda Arfona Evans yng NghanolfanYmwelwyr Llyn Brenig i weld edrych ar weithgareddau Bioamrywiaeth ar lefel cynradd a CA23 Bydd cyfle i i gael gwybod sut i:

 • Ddefnyddio'r amgylchedd awyr agored i annog unigolion iach, hyderus
 • Ysgogi gweithgareddau ar gyfer dysgwyr sy'n gallu uchelgeisiol
 • Annog gwneud penderfyniadau, datrys problemau a gwaith grŵp
 • Wneud cysylltiadau â'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd
 • Cynyddu ymwybyddiaeth amgylcheddol ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang
 • Dod i ddeall Dwr Cymru a sut mae'n ffitio i mewn i fywyd a gwaith.

Pwrpas y gweithdy AM DDIM yw dangos pa weithgareddau dysgu awyr agored, llawn hwyl a cyffro y gall Dŵr Cymru gynnig eich dosbarthiadau.

I archebu ewch i https://livingandlearningwithwaterllynbrenig.eventbrite.co.uk

Ddiwrnodau Agored yr Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd

Dydd Gwener 23 Mehefin a dydd Sadwrn 24 Mehefin

Cardiff University logoMae'r tocynnau am ddim ond mae'n rhaid eu harchebu drwy https://cumedicine2017.eventbrite.co.uk.

Mae wedi ei anelu'n bennaf at ddarpar fyfyrwyr, ond mae rhaglen gyfochrog i rieni, gwarcheidwaid, athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd. Mae pob darpar fyfyriwr yn cael ei wahodd i ddod ag un rhiant, gwarcheidwad neu athro gyda nhw i'r diwrnod.

Mae lleoedd yn gyfyngedig a disgwylir iddynt fynd yn gyflym. I sicrhau fod pawb yn cael cyfle teg i fod yn bresennol, dylai myfyrwyr drefnu mynychu UN o'r ddau ddiwrnod ac ni ddylid dod â mwy nag un persongyda hwy. Mae croeso i fyfyrwyr ddod ar eu pen eu hunain Mae croeso athrawon fod yn bresennol heb fyfyrwyr hefyd.

Gorffennaf 2017

Anifeiliaid a’i Ymddygiad

3 Gorffennaf, 4:30-6pm. Sw Mynydd Cymreig Bae Colwyn LL28 5UY

Mae ymddygiad anifeiliaid yn bwnc cynhenid a diddorol sy’n cael ei addysgu mewn gwyddoniaeth a seicoleg ac ar draws y cyfnodau allweddol. Yn y gweithdy hwn, bydd Charlotte Evans Swyddog Addysg gyda y Gymdeithas ar gyfer Astudio Ymddygiad Anifeiliaid (ASAB), yn darparu nifer o syniadau ymarferol i ddysgu pob math o dopigau bioleg ym mhob cyfnod allweddol.

Mae’r Gymdeithas er Astudio Ymddygiad Anifeiliaid (ASAB) yn cefnogi athrawon mewn ysgolion a cholegau trwy ddarparu adnoddau gwych am ddim.

Welsh Mountain Zoo logoYn ogystal bydd Susan Jones – Swyddog Addysg yn y Sw Mynydd Gymreig yn darparu taith fer a gwybodaeth am y Sw Mynydd yn cynnwys amrywiaeth eang o brosiectau y gellir eu gwneud yn y Sw, o arsylwadau ymddygiadol cyffredinol rhywogaeth sy’n ymwneud â torfeydd, y tywydd neu ddefnyddio y gofod amgáu, i gyflwyno eitemau cyfoethogi newydd fel penderfynu os oes gan rywogaethau ‘hoff’ fwydydd, lliwiau, gweadau etc.

Mae’r Sw Mynydd Cymreig yn rhan o Gymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru, ac yn adnodd byw rhyfeddol. Ni all unrhyw beth gymryd lle y cyffro a rhyfeddod o edrych yn fanwl ar anifail bywa dysgu am anifeiliaid drwy gyswllt agos na ellir eu disodli gan fideo neu deledu ac sydd yn anodd i atgynhyrchu yn yr ystafell ddosbarth.

I gadw lle yn y digwyddiad hwn, ewch i https://asewelshmountainzoo.eventbrite.co.uk

Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau

Ngogledd Cymru 3-8fed Gorfennaf (Ne Cymru 4-14 Hydref 2017)

Science2Life logoMae Science2Life, mewn partneriaeth â Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru tan fis Mawrth 2018. Bydd y daith nesaf yng Ngogledd Cymru 3-8fed Gorfennaf ac yn Ne Cymru 4-14 Hydref 2017

Hanes Llychlynwyr, chwedlau llenyddol a draig ysbrydolodd Cressida Cowell i ysgrifennu “Sut i Hyfforddi Eich Draig”. Mae Sue yn anelu i gludo cynulleidfaoedd yn ôl mewn amser i fyd ffuglennol lle ‘roedd Llychlynwyr a dreigiau yn crwydro.

Ar gael AM DDIM i bob ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 diolch i arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru.

I archebu e-bostiwch Gweld Gwyddoniaeth ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cyflwyniad i astudio Cemeg A2

Dydd Mawrth 4 Gorffennaf. Campws Glyntaf, Pontypridd

Mae’r digwyddiad hwn wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer eich myfyrwyr Cemeg Blwyddyn 12 sydd â diddordeb mewn astudio Cemeg ar lefel addysg uwch. Mae’r digwyddiad yn cynnig cyfle gwych i gael profiad ymarferol o wahanol enghreifftiau o gemeg organig a ffisegol, yn ogystal â sesiwn ar yrfaoedd a chyfleoedd cyflogaeth.

Mwy o wybodaeth yma.

IoP banner10fed Cynhadledd IOP – Cynhadledd i athrawon sy’n dysgu ffiseg yn y Ngogledd Cymru

Dydd Mawrth 4 Gorffennaf. Mhrifysgol Bangor

Darlith: Bionic Boy. Ben Ryan Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Ambionic, Ynys Môn, Gogledd Cymru

Pan dorrwyd braich mab Ben i ffwrdd yn 10 diwrnod oed, roedd y dyluniad a’r amser aros ar gyfer braich prosthetig yn annerbyniol. Gan ddechrau ar y gwaith yn ei sied datblygodd fodel gwell, gan ddefnyddio sganiwr Xbox ac argraffydd 3D. Ei nod drwy ei gwmni Ambionics yw helpu plant ym mhob man i fabwysiadu a pharhau i ddefnyddio prostheteg drwy eu bywyd fel oedolion.

Dewiswch 3 gweithdy gan:

 • Lleidr Joule (Dr Iestyn Pierce Pennaeth Peirianneg Electronig Adran Prifysgol Bangor)
 • Adeiladu spectroscope solar (David Grace IOP)
 • Taith Rhithwir o ffynhonnell golau Diamond (Gary Williams IOP)Diweddariad CBAC (Helen Francis CBAC)
 • Gweithdy Seryddiaeth (Athro Andy Newsam NSO Lerpwl Prifysgol John Moores l)
 • Meteorites- A Sgiliau Meddwl mewn Mini-Brosiect Gwyddoniaeth (Anthony Clowser Ysgol John Bright / IOP)

I sicrhau lle anfonwch e-bost at Andrea Fesmer: andrea.fesmer@talk21.com

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddClwb Gwyddoniaeth Prydain Fawr

Dydd Mercher Gorffennaf 5

Great British Science Club logo.pngBydd llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd ledled y wlad ar y diwrnod hwn ac yn ystod yr wythnos yn arwain ato, er mwyn dathlu gwaith anhygoel sydd yn digwydd mewn Clybiau STEM. Rydym yn cynnig £250 i ysgolion yng Nghymru sy’n cyflawni Diwrnod Darganfod CREST fel rhan o’u dathliadau ar y diwrnod hwn, y gellir ei ddefnyddio i brynu deunyddiau ac adnoddau neu dalu am gyflenwi athro! Llenwch y ffurflen gais yma.

Mae’r Diwrnodau Darganfod y gellir eu cynnal yn cynnwys adnodd ddwyieithog sy’n benodol i Gymru ‘Atebion Cynaliadwy’ sy’n herio myfyrwyr i weithio fel tîm i greu busnes cychwyn sy’n mynd i’r afael â materion newid hinsawdd yn eu cymuned.

Fel arall, cadwch lygad allan am ein hadnodd newydd ‘Wild Creations’, fydd hefyd yn ddwyieithog ac i’w lansio fis nesaf, sy’n gweld myfyrwyr yn dyfeisio ffordd greadigol i ddathlu eu diwylliant trwy fod yn ymarferol gyda dylunio a thechnoleg

Ysgolion UwchraddCemeg yn y Gwaith

Dydd Mawrth 11 Gorffennaf 9:30-2:30. Adran Gemeg Campws Singleton, Prifysgol Abertawe

Wedi’i ariannu gan y Gymdeithas Frenhinol Cemeg

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig hyd at 30 o leoedd ar gyfer myfyrwyr ym Mlwyddyn 9 o ysgolion yn ardal Abertawe i fynychu’r digwyddiad hwn.

Mae digwyddiadau Cemeg Gwaith yn cynnig y cyfle i werthfawrogi lle cemeg mewn bywyd bob dydd a byd gwaith myfyrwyr, yn enwedig yn y ardal leol. Bydd y gweithdai yn anelu at ddangos delwedd gadarnhaol o’r gwyddorau cemegol fel gweithgareddau cyffrous, diddorol a sydd yn werth ystyried fel gyrfa.

Cysylltwch â llinos.misra@see-science.co.uk am fwy o fanylion.

Cynhadledd Technegwyr Avon 2017

Dydd Gwener 14 Gorffennaf, 9am (cofrestru 8.45am) – 3pm. Broadlands Academy, Ffordd St Francis, Keynsham, Bryste BS31 2DY

Mae Cyfarfod Technegwyr Gwyddoniaeth Blynyddol Avon yn darparu rhaglen gyffrous o sgyrsiau, gweithdai ac arddangosfeydd ar gyfer technegwyr gwyddoniaeth ysgol. Mae'r digwyddiad yn agored i bob technegydd gwyddoniaeth.Mae y digwyddiad yn cael ei gefnogi ar y cyd gan y Ranbarth ASE Gorllewin Lloegr ac Academi Broadlands. Mae'r digwyddiad hwn yn 23ain Cyfarfod blynyddol Technegwyr Gwyddoniaeth Avon.

Cysylltwch â joy_dalton@sky.com i archebu eich lle am ddim. Mwy o wybodaeth yma.

Cynhadledd Her Sgiliau Gogledd Cymru

Gwener 14 Gorffenaf, 9am – 5pm. Venue Cymru, Promenade, Llandudno LL30 1BB

Ffocws canolog Bagloriaeth Cymru yw darparu cyfrwng i bobl ifanc 14-18 oed atgyfnerthu a meithrin sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd. Mae'r cymhwyster yn helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer y dyfodol drwy feithrin sgiliau, priodoleddau a mathau o ymddygiad a gaiff eu gwerthfawrogi gan addysgwyr ôl-16 a darpar gyflogwyr. Bwriad cynhadledd heddiw yw arddangos y sgiliau mae'r bobl ifanc wedi eu datblygu ac i ddod â phobl ifanc, addysgwyr & chyflogwyr at ei gilydd. Mi fydd y disgyblion yn eich arwain trwy ddiwrnod llawn gweithdai tebyg i 'Dragon's Den', Dadl am fater Byd Eang a Datblygiad Cynaliadwy ac arddangosfa o brosiectau Cymunedol & Unigol. Ewch yma.

Ysgol Haf Ffotoneg Laser PAWB – 2017

17 Gorffennaf – 11 o Awst. Ysgol Peirianneg Electroneg, Prifysgol Bangor, Dean Street, Bangor LL57 1UT

Cyfleoedd i gymeryd rhan yn y Prosiect Ffotoneg- Profiad o Arsylwi –Ymchwiliad- Dylunio -Adeiladu

Mae’r Ysgol Haf Ffotoneg Flynyddol PAWB yn darparu cyfleoedd i Fyfyrwyr Chweched Dosbarth i gael profiad personol o’r sgiliau sy’n ymwneud â’r Dylunio ac Adeiladu a ceisiadau newydd arloesol o gysyniadau Laser Pwer Isel

Cyflwynir y cwrs Ffotoneg-am-ddim gan y Photonics Academy of Wales @ Bangor, a’r hyn oll a ofynnir yw fod myfyrwyr yn barod i ddefnyddio eu dychymyg a dyfeisgarwch eu hunain i ddatblygu gwaith gwreiddiol yn Ffotoneg yn 2017.

PASS 2017 Mae y myfyrwyr yn cymryd rhan am y PEDWAR wythnos lawn ac yn cael eu hargymell i geisio, trwy eu Hysgol neu Goleg eu hunain, am Fwrsariaeth Myfyrwyr Nuffield (i gynorthwyo gydag unrhyw dreuliau teithio), yn ogystal â gwneud cais am Wobr Aur CREST.

Mae angen i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn cymryd rhan mewn PASS 2017 lenwi’r Ffurflen sydd ar gael gan Ray Davies-e-bost at r.davies@bangor.ac.uk

Hydref 2017

Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau

Ne Cymru 4-14 Hydref (Ngogledd Cymru 3-8fed Gorfennaf 2017)

Science2Life logoMae Science2Life, mewn partneriaeth â Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru tan fis Mawrth 2018. Bydd y daith nesaf yng Ngogledd Cymru 3-8fed Gorfennaf ac yn Ne Cymru 4-14 Hydref 2017

Hanes Llychlynwyr, chwedlau llenyddol a draig ysbrydolodd Cressida Cowell i ysgrifennu “Sut i Hyfforddi Eich Draig”. Mae Sue yn anelu i gludo cynulleidfaoedd yn ôl mewn amser i fyd ffuglennol lle ‘roedd Llychlynwyr a dreigiau yn crwydro.

Ar gael AM DDIM i bob ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 diolch i arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru.

I archebu e-bostiwch Gweld Gwyddoniaeth ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Y Sioe Addysg Genedlaethol

Dydd Gwener 13 Hydref 9am – 5:30pm. Neuadd y Ddinas, Caerdydd

National EDucation Show logoNES posterMae Sioe Addysg Genedlaethol yn arddangoso wybodaeth, adnoddau ac arweiniad arbenigol i ysbrydoli, grymuso a datblygu dysgwyr gwych.

Disgwylir tua 3,000 o ymwelwyr i ymweld â'r Sioe Addysg Cenedlaethol, sy'n cynnwys mwy na 100 o arddangosfeydd gan ddatblygwyr technoleg addysg ac ystod o seminarau gan siaradwyr gwadd. Mae digon o gyfleoedd i, chwilio am adnoddau addysgol newydd neu yn syml rwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol o'r un anian.

Sicrhewch le yn un o'r seminarau i dderbyn tystysgrif CPD i ychwanegu at eich portffolio proffesiynol – mae siaradwyr gwadd profiadol ac ysbrydoledig o fewn y sector addysg yn mynd i fod yn bresennol, yn cynnwys Alex Kelly, Matthew McAvoy, Gareth Coombes a Jane Evans.

Peidiwch â cholli allan ar y diwrnod gwych hwn – mwy o wybodaeth yma.

Tachwedd 2017

Ysgolion UwchraddRwy’n Wyddonydd ac Rwy’n Beiriannydd

Mae Rwy’n Wyddonydd ac Rwy’n Beiriannydd yn brosiectau ar-lein sy’n cysylltu myfyrwyr ysgol gyda gwyddonwyr a pheirianwyr go iawn. Dros bythefnos mae myfyrwyr yn gofyn cwestiynau i, ac yn cymryd rhan mewn sgyrsiau tecst byw gyda gwyddonwyr a pheirianwyr. Yna, mae myfyrwyr yn pleidleisio dros eu hoff un i ennill £/€500 i wario ar ymgysylltiad STEM pellach.

Mae natur ar-lein y digwyddiad yn helpu i roi llais i bob myfyriwr, ac yn annog myfyrwyr i ofyn y cwestiynau efallai na fyddant yn hyderus yn gofyn o flaen y dosbarth cyfan. Mae myfyrwyr yn gweld bod gwyddonwyr a pheirianwyr yn bobl normal, tra’n cael eu cyflwyno i’r ystod eang o bosibiliadau mewn gyrfaoedd STEM; nid hetiau caled a chotiau gwyn yw e i gyd.

 • Rwy’n Wyddonydd (UK)
  6-17 Tachwedd
  Gwybodaeth i Athrawon a chofrestruyma
  Dyddiad cau cofrestru athrawon: 25 Medi
 • Rwy’n Beiriannydd (UK)
  6-17 Tachwedd
  Gwybodaeth i Athrawon a chofrestru yma
  Dyddiad cau cofrestru athrawon: 25 Medi
Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk