English

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 31 Gorfennaf 2018.

Awst 2018

Diwrnod Tŷ Agored Peirianneg

Dydd Gwener 3 Awst. Lleoedd Amrywiol

Engineering Open House Day logoHoffech chi weld yr holl beirianneg cŵl a chreadigol sy’n digwydd y tu ôl i rai o frandiau mwyaf poblogaidd y DU? Sicrhewch eich bod yn dod i Ddiwrnod Agored Peirianneg IET (EOHD) ddydd Gwener 3ydd Awst!

Gyda digwyddiadau sy’n digwydd ledled y DU, nod EOHD yw helpu pobl ifanc a’u rhieni i ddeall sut brofiad yw gweithio fel peiriannydd trwy roi mynediad arbennig tu ôl i’r llen i amrywiaeth eang o sefydliadau. Mae gennym gwmnïau cyffrous eisoes fel y BBC, Google a Tower Bridge, felly os hoffech gael diwrnod addysgol, hwyliog, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymuno â ni.

Amgueddfa Dros Nôs – Deffro Gyda’r Deinos!

Nos Sadwrn 11 Awst, 5:30pm – 9am. Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Museum Sleepover – Dino Nights!Gwahoddiad arbennig – dewch i ddarganfod beth sy’n digwydd yn yr Amgueddfa wedi iddi nosi…ac aros y nos!

Dyma fydd yn digwydd:

 • Taith dan olau fflachlamp i archwilio Cymru fel yr oedd 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl
 • Cyfarfod ambell i ddeinosor cyfeillgar a gwylio’r wyau’n deor mewn sioe i’w chofio
 • Gweithdai crefft – wedi’u hysbrydoli gan ffosilau, olion troed ac esgyrn o gasgliad yr Amgueddfa
 • Siocled poeth a danteithion o bob math i’ch cynhesu
 • Ffilm cyn gwely yn ein theatr fawreddog – cyn cysgu o dan y gromen fawr…a breuddwydio am wlad y deinosoriaid!
 • Deffro’n gynnar i gael brecwast cyn mentro’n ôl i’r 21ain ganrif.

Mwy yma.

CyberFirst Futures

6-10 Awst. Caerdydd (lleoliad i’w gadarnhau)

cyberfirst logo.Anogir myfyrwyr 15 i 16 oed i gymryd y cyfle i wella eu sgiliau seiber yn y cwrs pum diwrnod am ddim hwn. Yn ddelfrydol i fyfyrwyr sy’n ystyried astudio cyfrifiadureg ar lefel AS/A, neu gyfwerth. Bydd myfyrwyr yn archwilio bygythiadau diogelwch seiber uwch i ddyfeisiau, apps a meddalwedd ac yn ymchwilio i ffyrdd o’u hamddiffyn.

Mae myfyrwyr yn ysgolion / colegau Cymru yn cael blaenoriaeth os ydynt yn archebu cyn dydd Mawrth 22 Mai. Darganfyddwch fwy am y cwrs a’i amcanion.

Mwy o wybodaeth yma. Ar gyfer pob cwestiwn yn ymwneud â CyberFirst cysylltwch â Smallpeice ar 01926 333200 / cyberfirst@smallpeicetrust.org.uk.

CyberFirst Advanced

13-17 Awst. Caerdydd (lleoliad i’w gadarnhau)

cyberfirst logo.Anogir myfyrwyr 16 i 17 oed i gymryd y cyfle i wella eu sgiliau seiber yn y cwrs pum diwrnod am ddim hwn. Mae hwn wedi’i gynllunio i ehangu gwybodaeth unrhyw un sy’n astudio cyfrifiadureg ar lefelau AS/A neu gyfwerth neu ar gyfer unrhyw fyfyriwr sydd â diddordeb gwirioneddol a gallu ar gyfer cyfrifiaduron. Ar y cwrs hwn, bydd myfyrwyr 16 i 17 mlwydd oed yn cael eu trochi yn llawn yn y meysydd pwnc seiber a fydd yn eu helpu i ffurfio eu llwybr addysg a gyrfa.

Mae myfyrwyr yn ysgolion / colegau Cymru yn cael blaenoriaeth os ydynt yn archebu cyn dydd Mawrth 22 Mai. Darganfyddwch fwy am y cwrs a’i amcanion.

Mwy o wybodaeth yma. Ar gyfer pob cwestiwn yn ymwneud â CyberFirst cysylltwch â Smallpeice ar 01926 333200 / cyberfirst@smallpeicetrust.org.uk.

Amgueddfa Dros Nôs – Deffro Gyda’r Deinos!

Nos Sadwrn 11 Awst, 5:30pm – 9am. Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Museum Sleepover – Dino Nights!Gwahoddiad arbennig – dewch i ddarganfod beth sy’n digwydd yn yr Amgueddfa wedi iddi nosi…ac aros y nos!

Dyma fydd yn digwydd:

 • Taith dan olau fflachlamp i archwilio Cymru fel yr oedd 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl
 • Cyfarfod ambell i ddeinosor cyfeillgar a gwylio’r wyau’n deor mewn sioe i’w chofio
 • Gweithdai crefft – wedi’u hysbrydoli gan ffosilau, olion troed ac esgyrn o gasgliad yr Amgueddfa
 • Siocled poeth a danteithion o bob math i’ch cynhesu
 • Ffilm cyn gwely yn ein theatr fawreddog – cyn cysgu o dan y gromen fawr…a breuddwydio am wlad y deinosoriaid!
 • Deffro’n gynnar i gael brecwast cyn mentro’n ôl i’r 21ain ganrif.

Am fwy o wybodaeth, ewch i https://amgueddfa.cymru/caerdydd/digwyddiadau/10067/Amgueddfa-Dros-Ns---Deffro-Gydar-Deinos/

nol i'r cychwynHydref 2018

17eg Cynhadledd Flynyddol Athrawon Ffiseg Cymru yn Aberhonddu

3 Hydref. Coleg Crist, Aberhonddu

Diwrnod AM DDIM o gyflwyniadau a gweithdai i athrawon a thechnegwyr. Cyfle gwych i athrawon a thechnegwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau DPP ffiseg. Mae’r diwrnod hwn o weithdai am ddim ar agor i bob athro, technegydd, athro cymwysedig ac athrawon o dan hyfforddiant.

Sgyrsiau yn cynnwys:

 • Dr Paul Hardaker Prifweithredwr Sefydliad Ffiseg Llundain
 • Ben Ryan – Sylfaenydd a Phrif Weithredwr Ambionic, Ynys Môn – Bionic boy

Dewis o 8 gweithdy gan gynnwys gweithdy Cwricwlwm, Cydbwysedd Rhywedd, Mathemateg ar gyfer Ffiseg, ‘Flipped Learning’, Gemau a Phosau a Ffiseg Hwyliog

Mwy o wybodaeth a bwcio yma.

Skills Cymru

Motorpoint Arena Caerdydd. 10-11 Hydref

Venue Cymru Llandudno 17-18 Hydref

Fel digwyddiad rhad ac am ddim, bydd SkillsCymru yn ysbrydoli ac yn ysgogi pobl ifanc i ystyried cyfleoedd sydd ar gael ledled Cymru. Drwy fynychu, byddan nhw’n cael y dechrau gorau posibl i’w gyrfa, gan eu helpu i wneud penderfyniadau gwybodus a’u galluogi i ddychmygu llwybr eu gyrfa.

 • Ymweliad grŵp. Mae ein tîm yn siarad ag athrawon gyrfaoedd a phenderfynwyr ledled Cymru yn barod, i drefnu ymweliadau grŵp am ddim ar gyfer myfyrwyr ym Mlynyddoedd 10, 11, 12 & 13. Os ydych chi am ymweld a heb dderbyn galwad eto, cewch chi gadw lle ar-lein neu ffonio 01823 362800.
 • Gyda’r nos. Mae croeso i deuluoedd ac unigolion fynychu ac maen nhw’n cael ymweld ar unrhyw adeg yn rhad ac am ddim. Rydym yn argymell mynychu’r sesiynau noson arbennig, pan fydd arddangoswyr yn barod i ateb unrhyw gwestiynau ac ymholiadau unigol oddi wrth deuluoedd ac unigolion.

Mwy yma.

Wythnos Rheilffyrdd 2018 – Peirianneg: Siapio’r Dyfodol

8-14 Hydref

Rail WeekI gefnogi ymgyrch y llywodraeth, bydd Wythnos Rheilffyrdd 2018 yn cydweithio â gweddill y diwydiant rheilffyrdd i ddod â pheirianneg rheilffyrdd a phrosiectau yn nes atoch chi.

Dilynwch Wythnos Rheilffyrdd ar Facebook, Instagram neu Twitter drwy gydol 2018 i weld sut mae Rheilffyrdd a Pheirianneg yn chwarae rhan bwysig yn economaidd a chymdeithasol yn y DU a sut y gallwch ddod o hyd i yrfa mewn rheilffyrdd. Mae Peirianneg Rheilffyrdd yn yrfa graidd yn y diwydiant rheilffyrdd ymysg llawer o opsiynau gyrfa eraill, a bydd unigloion nad ydynt yn beirianwyr yn gweithio mewn rheilffyrdd yn dod i gysylltiad â pheirianneg mewn rhyw ffordd neu ffurf trwy gydol eu gyrfa. Edrychwch yn fanwl ar Bwy yw Peirianwyr Rheilffyrdd yn ein tudalen Pobl Yn Y Rheilffordd www.railweek.com/people-in-rail/people-in-rail-engineering-and-it/.

Achubwch Fywyd: Dysgwch CPR

Dydd Mawrth, 18 Hydref 2016

WAST logo.jpgI nodi Diwrnod Adfywio Calon Ewrop, bydd Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) yn cynnal diwrnod hyfforddi adfywio cardiopwlmonaidd (CPR) ar gyfer miloedd o bobl ifanc mewn ysgolion uwchradd ar draws Cymru.

Os bydd rhywun yn dioddef ataliad y galon, mae ei siawns o oroesi’n dyblu os bydd tyst yn dechrau CPR ar unwaith cyn i’r gwasanaethau ambiwlans gyrraedd.

Hoffai WAST wahodd pob ysgol uwchradd i gymryd rhan mewn Diwrnod Adfywio Calon i ddysgu sut i achub bywyd!

nol i'r cychwynTachwedd 2018

Y Sioe Addysg Genedlaethol

Tachwedd 16. Neuadd y Ddinas Caerdydd

NAtional Education ShowMae Y Sioe Addysg Genedlaethol, yn dychwelyd i Neuadd y Ddinas Caerdydd am yr ail flwyddyn, cynhadledd addysg fwyaf Cymru. Ei nod yw codi safonau addysg yng Nghymru a dod â llu o athrawon, staff ysgol ac arbenigwyr addysgol o dan un to ar gyfer arddangosfa drwy’r dydd.

Gyda dros 50 o seminarau, 100 o arddangoswyr a 4,000 o ymwelwyr, mae’r digwyddiad yn ddelfrydol ar gyfer diwrnodau HMS a diwrnodau hyfforddi athrawon – sy’n cwmpasu ystod o bynciau megis iechyd meddwl, arweinyddiaeth, SEND a llawer mwy.

Mae mwy o ddisgrifiadau seminar a biogs siaradwyr yma. Am gymorth neu gyngor wrth archebu, neu i archebu grŵp mawr o bobl, ffoniwch 02922 400382 neu e-bostiwch info@nationaleducationshow.com.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk