English

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 11 Ebrill 2018.

Ebrill 2018

Y Man Engine – Sylw ar Gymru wrth i’r Man Engine atgyfodi unwaith eto. Y cawr peirianyddol yn ymweld â De Cymru yn 2018.

8-12 Ebrill 2018

Man engineMae De Cymru yn un o leoliadau treftadaeth mwyngloddio pwysicaf y DU, gyda haearn, copr a glo wrth galon y Cymoedd am ganrifoedd.

Ac yn 2018, gwahoddir y genedl gyfan i ddathlu a chofio’r hanes diwydiannol hwn gydag ymweliad gan y Man Engine eiconig.

Bydd y cawr o löwr yn ymweld ag wyth o leoliadau treftadaeth ddiwydiannol pwysicaf De Cymru am wythnos o ddathliadau rhwng 8-12 Ebrill 2018.

Bydd y campwaith peirianyddol yn ymweld â Big Pit, Gwaith Haearn Blaenafon, Gwaith Dur Glynebwy, Castell a Pharc Cyfarthfa, Parc Coffa Ynysangharad, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe, Canol Dinas Abertawe a Gwaith Copr Hafod Morfa fel rhan o’i daith o gwmpas Cymru, o’r enw: “Man Engine Cymru: dathlu diwydiant”.

Mwy yma.

Prosiect Ysgolion RAF100: DPP AM DDIM

28 Ebrill, 10:30am – 3:30pm (gan gynnwys cinio). Amgueddfa Genedlaethol Y Glannau, Abertawe

RAF100Fel rhan o’r Prosiect Ysgolion RAF100, mae’r Gymdeithas Hanesyddol a’r Sefydliad Ffiseg yn cynnig diwrnod o DPP am ddim i athrawon. Ariennir y DPP am ddim hwn gan yr RAF ac fe’i bwriedir i gefnogi a gwella rhaglen Ysgolion RAF100 o ddeunyddiau hanes a STEM.

Mae croeso i bob athro a thechnegydd, waeth beth yw eu pwnc arbenigol. Bydd y diwrnod yn cynnwys sesiynau ymarferol ar syniadau y gall athrawon fynd yn ôl i’w hysgolion a’u defnyddio gyda disgyblion, boed hynny mewn clybiau STEM a Hanes neu mewn gwersi. Mae’r deunydd yn y prosiect wedi’i anelu at blant 11-16 oed, ond gellid ei addasu i’w ddefnyddio gyda disgyblion iau, neu gan ddisgyblion chweched dosbarth.

Cofrestrwch yma. Os yw’r dudalen Eventbrite wedi cau, efallai y bydd lleoedd ar gael o hyd oherwydd canslo. Ffoniwch Megan yn y Gymdeithas Hanesyddol: 0300 100 0223 neu ebostiwch raf100@history.org.uk.

Mai 2018

Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol – Gwyddoniaeth a’r Cynulliad 2018

Dydd Mawrth 22 Mai, 12.45-7.30pm. Y Senedd a’r Pierhead, Bae Caerdydd

RSC logoBwriad y pedwaredd ar ddeg digwyddiad blynyddol y Gymdeithas Gemeg Frenhinol: Gwyddoniaeth a’r Cynulliad, yw i feithrin perthynas agos â llunwyr polisi a rhanddeiliaid allweddol, trefnir Gwyddoniaeth a’r Cynulliad ar ran y gymuned wyddoniaeth a pheirianneg Gymreig, ac mewn cydweithrediad â hi.

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gyd-noddi gan gynrychiolwyr y prif bleidiau gwleidyddol yn y Cynulliad. Cofrestru (o fis Ebrill) a mwy o wybodaeth yma.

Mehefin 2018

Wythnos Fy Arian I

Mehefin 11-17 2018

Yn 2017 cynhyrchodd Wythnos Fy Arian I ddau rifyn i fyfyrwyr (un cynradd ac un uwchradd), ynghyd ag atodiad arddull ‘mewnosod’ yn llawn gweithgareddau syml, jôcs a straeon i ddisgyblion iau oll ynghyd â nodiadau athrawon cynhwysfawr sy’n cynnig syniadau am sut i ddefnyddio a datblygu’r cynnwys mewn ffordd hyblyg ac addasadwy.

Cofrestrwch nawr i fod y cyntaf i ddarganfod pryd mae adnoddau 2018 ar gael!

Mae adnoddau Wythnos Fy Arian I 2017 yn dal ar gael yma.

I’m a Scientist, Get me out of here

11-22 Mehefin

Mae I’m a Scientist, Get me out of here yn ei ôl 11-22 Mehefin. Mae’r weithgaredd STEM ar-lein yma yn cysylltu disgyblion ysgol gyda gwyddonwyr. Gall disgyblion OFYN unrhyw beth yr hoffent dros y pythefnos, maent yn cymryd rhan mewn SGWRS fyw gyda gwyddonwyr ac yn PLEIDLEISIO dros yr un hoffent ei weld/gweld yn ennill. Mae’r gwyddonydd buddugol yn ennill £500 i wario ar weithgaredd ymgysylltu STEM arall.

  • Athrawon, ymgeisiwch yma
  • Gwyddonwyr ymgeisiwch yma

I’m an Engineer, Get me out of here

11-22 Mehefin

Mae I’m an Engineer, Get me out of here yn ei ôl 11-22 Mehefin, yn ystod y Flwyddyn Peirianneg. Mae’r weithgaredd STEM ar-lein yma yn cysylltu disgyblion ysgol gyda peirianwyr. Gall disgyblion OFYN unrhyw beth yr hoffent dros y pythefnos, maent yn cymryd rhan mewn SGWRS fyw gyda peirianwyr ac yn PLEIDLEISIO dros yr un hoffent ei weld/gweld yn ennill. Mae’r peiriannydd buddugol yn ennill £500 i wario ar weithgaredd ymgysylltu STEM arall.

  • Athrawon, ymgeisiwchyma
  • Peirianwyr ymgeisiwch yma

Prifysgol Caerdydd diwrnodau blasu Meddygaeth AM DDIM

Dydd Gwener 22 Mehefin a dydd Sadwrn 23 Mehefin. Prifysgol Caerdydd, Campws Parc Y Mynydd Bychan

Cardiff University MedicineMae Diwrnodau Blasu Meddygaeth yn cynnig dewis o ddau ddiwrnod yr un fath yn llawn gweithgareddau a sgyrsiau sy’n gysylltiedig â Meddygaeth. Mae gan bob diwrnod un rhaglen yn benodol ar gyfer myfyrwyr ochr yn ochr ag un arall wedi’i deilwra i anghenion y rhai sy’n eu cefnogi.

  • Mae’r Rhaglen Myfyrwyr diwrnod-llawn yn cynnwys elfennau allweddol o ddod yn feddyg, gyda sgyrsiau ar ein proses ddethol, bywyd fel meddyg, cyllid ar gyfer eich gradd feddygol, Dysgu Seiliedig ar Achos a phanel Cwestiwn ac Ateb yn ogystal â gweithdai sy’n cwmpasu Sgiliau Clinigol, Ystafell Efelychu, bywyd fel myfyriwr meddygol, Cyfweliadau Lluosog Mini (MMIs) ac ysgrifennu eich datganiad personol. Rydym hefyd yn darparu cinio i chi a digon o gyfle i siarad â’n myfyrwyr am sut le ydy’r ysgol feddygol go iawn.
  • Mae rhaglen ar wahân, sydd wedi’i gynllunio ar gyfer rhiant, gwarcheidwad, cynghorydd gyrfaoedd neu athrawes, yn cwmpasu’r rhan fwyaf o’r un pynciau ond o ongl sy’n edrych ar y gefnogaeth y gallant, a ni, ei ddarparu dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Gwahoddir darpar fyfyrwyr meddygol i ddod ag un rhiant, gwarcheidwad, ymgynghorydd gyrfaoedd neu athro gyda nhw ond mae croeso iddynt hefyd ddod ar eu pen eu hunain. Gall athrawon unigol, cynghorwyr gyrfaoedd neu rieni hefyd fynychu heb fyfyriwr os dymunant.

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad poblogaidd hwn yn rhad ac am ddim ond mae angen archebu lle yma.

Hydref 2018

Wythnos Rheilffyrdd 2018 – Peirianneg: Siapio’r Dyfodol

8-14 Hydref

Rail WeekI gefnogi ymgyrch y llywodraeth, bydd Wythnos Rheilffyrdd 2018 yn cydweithio â gweddill y diwydiant rheilffyrdd i ddod â pheirianneg rheilffyrdd a phrosiectau yn nes atoch chi.

Dilynwch Wythnos Rheilffyrdd ar Facebook, Instagram neu Twitter drwy gydol 2018 i weld sut mae Rheilffyrdd a Pheirianneg yn chwarae rhan bwysig yn economaidd a chymdeithasol yn y DU a sut y gallwch ddod o hyd i yrfa mewn rheilffyrdd. Mae Peirianneg Rheilffyrdd yn yrfa graidd yn y diwydiant rheilffyrdd ymysg llawer o opsiynau gyrfa eraill, a bydd unigloion nad ydynt yn beirianwyr yn gweithio mewn rheilffyrdd yn dod i gysylltiad â pheirianneg mewn rhyw ffordd neu ffurf trwy gydol eu gyrfa. Edrychwch yn fanwl ar Bwy yw Peirianwyr Rheilffyrdd yn ein tudalen Pobl Yn Y Rheilffordd www.railweek.com/people-in-rail/people-in-rail-engineering-and-it/.

Tachwedd 2018

Y Sioe Addysg Genedlaethol

Tachwedd 16. Neuadd y Ddinas Caerdydd

NAtional Education ShowMae Y Sioe Addysg Genedlaethol, yn dychwelyd i Neuadd y Ddinas Caerdydd am yr ail flwyddyn, cynhadledd addysg fwyaf Cymru. Ei nod yw codi safonau addysg yng Nghymru a dod â llu o athrawon, staff ysgol ac arbenigwyr addysgol o dan un to ar gyfer arddangosfa drwy’r dydd.

Gyda dros 50 o seminarau, 100 o arddangoswyr a 4,000 o ymwelwyr, mae’r digwyddiad yn ddelfrydol ar gyfer diwrnodau HMS a diwrnodau hyfforddi athrawon – sy’n cwmpasu ystod o bynciau megis iechyd meddwl, arweinyddiaeth, SEND a llawer mwy.

Mae mwy o ddisgrifiadau seminar a biogs siaradwyr yma. Am gymorth neu gyngor wrth archebu, neu i archebu grŵp mawr o bobl, ffoniwch 02922 400382 neu e-bostiwch info@nationaleducationshow.com.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk