English

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 1 Medi 2017.

Hydref 2017

Cynhadledd Athrawon Ffiseg Cymru, Aberhonddu

4 Hydref 2017. Coleg Crist, Aberhonddu

IoP logoDiwrnod am ddim o gyflwyniadau a gweithdai i athrawon a thechnegwyr - cyfle gwych i athrawon a thechnegwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau DPP ffiseg. Mae’r diwrnod hwn o weithdai am ddim ar agor i bob athro, technegydd, athro cymwysedig ac athro o dan hyfforddiant.

Mae sgyrsiau’n cynnwys:

 • Dr Jess Wade Coleg Imperial Llundain: “Plastig Ffantastig:gwneud fy ffordd gyda moleciwlau”.
 • Yr Athro Brian Foster, Prifysgol Rhydychen a Jack Liebeck (fiolinydd proffesiynol) – “Byd Einstein”
 • Dewis o 8 gweithdy gan gynnwys CBAC, Ffiseg Isacc, Labordy Ffiseg Rhithwir, Mathemateg Ffiseg TGAU, Ffiseg a Cherddoriaeth: Y Cwricwlwm creadigol a Ffiseg mewn Blwch.

Mwy o wybodaeth a chofrestru yma.

SkillsCymru

 • 4 Hydref 5pm – 7pm, Venue Cymru, Llandudno (Agoriadau Noson)
 • 5 Hydref 9.30am – 3pm, Venue Cymru, Llandudno
 • 11 Hydref 9.30am – 3pm, Arena Motorpoint, Caerdydd
 • 11 Hydref 4pm – 6.30pm, Arena Motorpoint, Caerdydd (Agoriadau Noson)
 • 12 Hydref 9.30am – 3pm, Arena Motorpoint, Caerdydd

Skills Cymru logo.pngSkillsCymru yw’r digwyddiad gyrfaoedd a sgiliau PENNAF i Gymru, wedi ei leoli yng Nghaerdydd a Llandudno ac yn denu hyd at 10,000 o bobl bob blwyddyn.

Yn SkillsCymru gall pobl ifanc a myfyrwyr gymryd rhan mewn nodweddion rhyngweithiol, arddangosiadau ymarferol a gweithgareddau heriol. Gall ymwelwyr ddysgu am yr amrediad anferth o yrfaoedd, hyfforddiant a chyngor sydd ar gael yng Nghymru, cael cipolwg ar beth allai gyrfa eu dyfodol fod a chael gwir fewnwelediad i sut fyddai hynny.

Bydd cyrff o sectorau diwydiant allweddol yn cynrychioli cyflogwyr blaenllaw Cymru a byddant wrth law i roi’r cyngor a’r arweiniad mae eu hangen ar bobl ifanc i ddilyn gyrfa yn niwydiant eu dewis.

Athrawon, rhieni, myfyrwyr a phobl ifanc – cadwch y dyddiadau!

Mae’r digwyddiad ar agor gyda’r nos yn y ddau leoliad i sicrhau nad yw’r sawl sy’n methu dod yn ystod y dydd yn colli’r cyfle rhagorol hwn, a’i gwneud yn bosibl i rieni fwynhau’r digwyddiadau a chael gwybodaeth a chyngor gwerthfawr ar gyfer eu plant.

Mwy o wybodaeth yma.

Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau

Ne Cymru 4-14 Hydref (Ngogledd Cymru 3-8fed Gorfennaf 2017)

Science2Life logoMae Science2Life, mewn partneriaeth â Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru tan fis Mawrth 2018. Bydd y daith nesaf yng Ngogledd Cymru 3-8fed Gorfennaf ac yn Ne Cymru 4-14 Hydref 2017

Hanes Llychlynwyr, chwedlau llenyddol a draig ysbrydolodd Cressida Cowell i ysgrifennu “Sut i Hyfforddi Eich Draig”. Mae Sue yn anelu i gludo cynulleidfaoedd yn ôl mewn amser i fyd ffuglennol lle ‘roedd Llychlynwyr a dreigiau yn crwydro.

Ar gael AM DDIM i bob ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 diolch i arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru.

I archebu e-bostiwch Gweld Gwyddoniaeth ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Y Sioe Addysg Genedlaethol

Dydd Gwener 13 Hydref 9am – 5:30pm. Neuadd y Ddinas, Caerdydd

National EDucation Show logoNES posterMae Sioe Addysg Genedlaethol yn arddangoso wybodaeth, adnoddau ac arweiniad arbenigol i ysbrydoli, grymuso a datblygu dysgwyr gwych.

Disgwylir tua 3,000 o ymwelwyr i ymweld â'r Sioe Addysg Cenedlaethol, sy'n cynnwys mwy na 100 o arddangosfeydd gan ddatblygwyr technoleg addysg ac ystod o seminarau gan siaradwyr gwadd. Mae digon o gyfleoedd i, chwilio am adnoddau addysgol newydd neu yn syml rwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol o'r un anian.

Sicrhewch le yn un o'r seminarau i dderbyn tystysgrif CPD i ychwanegu at eich portffolio proffesiynol – mae siaradwyr gwadd profiadol ac ysbrydoledig o fewn y sector addysg yn mynd i fod yn bresennol, yn cynnwys Alex Kelly, Matthew McAvoy, Gareth Coombes a Jane Evans.

Peidiwch â cholli allan ar y diwrnod gwych hwn – mwy o wybodaeth yma.

Tachwedd 2017

Eich Dyfodol Gwyrdd

8 Tachwedd. Maes Sioe Frenhinol Cymru, Powys

Your Green FutureYn ystod y dydd, bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn ystod o weithdai rhyngweithiol lle byddant yn cwblhau cyfres o heriau cynaliadwyedd, gyda chymorth mentoriaid gan fusnesau.

Byddant hefyd yn mynychu arddangosfa llwybrau gyrfa lle byddant yn cael gwybod am yr ystod o gyfleoedd cyflogaeth cynaliadwy, o beirianneg i fanwerthu, a’r cyfleoedd hyfforddi sydd ar gael i’w cefnogi i wneud y gorau o’r cyfleoedd hyn.

Rydym yn falch o allu cynnig y digwyddiad hwn i ysgolion yn rhad ac am ddim fel rhan o brosiect Ein Dyfodol Pobl www.ourfuturespeople.org.uk

Gwahoddir ysgolion o Bowys i fynychu’r digwyddiad ar 7 neu 8 Tachwedd. Bydd y digwyddiad yn rhedeg o 9.30am i 2.40pm.

Mae’r digwyddiad yn addas ar gyfer pob grŵp blwyddyn o Flwyddyn 7 i Flwyddyn 13 a chynigir lleodd i 400 o fyfyrwyr ar draws y ddau ddiwrnod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad, neu os hoffech chi ymuno, cysylltwch â Mark Stead marks@severnwye.org.uk

STEM tu hwnt i’r Dosbarth

Dydd Sadwrn 11 Tachwedd 2017, 10:00 am – 2:30pm (drysau’n agor 9.45am i gofrestru). Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

National Museum Wales logoDarlithoedd ysbrydoledig a gweithdai ar gyfer athrawon Cynraddac athrawon Uwchradd sy’n anelu at fynd i’r afael â’r Cwricwlwm gwyddoniaeth a technoleg newydd.

 • Yr Athro Justin Dillon, Athro Gwyddoniaeth ac Addysg Amgylcheddol, Prifysgol Bryste, fydd yn archwilio rhai o’r materion sy’n ymwneud â dysgu tu hwnt i’r ystafell ddosbarth.
 • Dr Rhys Jones, darlithydd, herpedolegydd a chyflwynydd ‘Rhys to the Rescue’ yn cyflwyno ei brofiad ei hun o gyfathrebu gwyddoniaeth a’r angen am lythrennedd mewn gwyddoniaeth.
 • Bydd gweithdai cynradd ac uwchradd yn cynnwys ystod o bynciau o ymddygiad anifeiliaid ac ymchwil gwyddonol, i gemeg a seryddiaeth.

ASE logoBydd cyfres o fignetau byr gan athrawon yn archwilio agweddau i ysbrydoli cyfleoedd gwyddonol.

Yn ogystal, bydd Cyflwyniad o Wobrau arbennig ar gyfer y Marc Ansawdd Gwyddoniaeth Cynradd. (PSQM)

I archebu lle AM DDIM a dewis gweithdai, ewch I https://asecymruconference2017.eventbrite.co.uk

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â cerianangharad@ase.org.uk neu 07870 351212.

Ysgolion UwchraddRwy’n Wyddonydd ac Rwy’n Beiriannydd

Mae Rwy’n Wyddonydd ac Rwy’n Beiriannydd yn brosiectau ar-lein sy’n cysylltu myfyrwyr ysgol gyda gwyddonwyr a pheirianwyr go iawn. Dros bythefnos mae myfyrwyr yn gofyn cwestiynau i, ac yn cymryd rhan mewn sgyrsiau tecst byw gyda gwyddonwyr a pheirianwyr. Yna, mae myfyrwyr yn pleidleisio dros eu hoff un i ennill £/€500 i wario ar ymgysylltiad STEM pellach.

Mae natur ar-lein y digwyddiad yn helpu i roi llais i bob myfyriwr, ac yn annog myfyrwyr i ofyn y cwestiynau efallai na fyddant yn hyderus yn gofyn o flaen y dosbarth cyfan. Mae myfyrwyr yn gweld bod gwyddonwyr a pheirianwyr yn bobl normal, tra’n cael eu cyflwyno i’r ystod eang o bosibiliadau mewn gyrfaoedd STEM; nid hetiau caled a chotiau gwyn yw e i gyd.

 • Rwy’n Wyddonydd (UK)
  6-17 Tachwedd
  Gwybodaeth i Athrawon a chofrestruyma
  Dyddiad cau cofrestru athrawon: 25 Medi
 • Rwy’n Beiriannydd (UK)
  6-17 Tachwedd
  Gwybodaeth i Athrawon a chofrestru yma
  Dyddiad cau cofrestru athrawon: 25 Medi
Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk