English

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 29 Mai 2018.

Mehefin 2018

Wythnos Fy Arian I

Mehefin 11-17 2018

Yn 2017 cynhyrchodd Wythnos Fy Arian I ddau rifyn i fyfyrwyr (un cynradd ac un uwchradd), ynghyd ag atodiad arddull ‘mewnosod’ yn llawn gweithgareddau syml, jôcs a straeon i ddisgyblion iau oll ynghyd â nodiadau athrawon cynhwysfawr sy’n cynnig syniadau am sut i ddefnyddio a datblygu’r cynnwys mewn ffordd hyblyg ac addasadwy.

Cofrestrwch nawr i fod y cyntaf i ddarganfod pryd mae adnoddau 2018 ar gael!

Mae adnoddau Wythnos Fy Arian I 2017 yn dal ar gael yma.

I’m a Scientist, Get me out of here

11-22 Mehefin

Mae I’m a Scientist, Get me out of here yn ei ôl 11-22 Mehefin. Mae’r weithgaredd STEM ar-lein yma yn cysylltu disgyblion ysgol gyda gwyddonwyr. Gall disgyblion OFYN unrhyw beth yr hoffent dros y pythefnos, maent yn cymryd rhan mewn SGWRS fyw gyda gwyddonwyr ac yn PLEIDLEISIO dros yr un hoffent ei weld/gweld yn ennill. Mae’r gwyddonydd buddugol yn ennill £500 i wario ar weithgaredd ymgysylltu STEM arall.

  • Athrawon, ymgeisiwch yma
  • Gwyddonwyr ymgeisiwch yma

I’m an Engineer, Get me out of here

11-22 Mehefin

Mae I’m an Engineer, Get me out of here yn ei ôl 11-22 Mehefin, yn ystod y Flwyddyn Peirianneg. Mae’r weithgaredd STEM ar-lein yma yn cysylltu disgyblion ysgol gyda peirianwyr. Gall disgyblion OFYN unrhyw beth yr hoffent dros y pythefnos, maent yn cymryd rhan mewn SGWRS fyw gyda peirianwyr ac yn PLEIDLEISIO dros yr un hoffent ei weld/gweld yn ennill. Mae’r peiriannydd buddugol yn ennill £500 i wario ar weithgaredd ymgysylltu STEM arall.

  • Athrawon, ymgeisiwchyma
  • Peirianwyr ymgeisiwch yma

Gwyddoniaeth yn y Sw

12 Mehefin, 4-6pm. Sw Môr Môn, Brynsiencyn, Ynys Môn LL61 6TQ

Anglesey Sea Zoo logoBydd y noson hon yn arddangos ein holl becynnau addysgol ardderchog a sut y gall yr acwariwm gwrdd â’ch gofynion a rhai’r cwricwlwm cenedlaethol. Gan ddechrau gyda chwrdd a chyfarch â’n staff acwariwm, ewch ar daith o amgylch yr acwariwm cyn eistedd i lawr a thrafod y pecynnau a’r cyfleusterau sydd ar gael ar hyn o bryd. Bydd cyfle i chi ddweud eich dweud i helpu i ddatblygu ein hadran addysgol ar gyfer pob ymweliad yn y dyfodol. Lluniaeth ar gael. Bwciwch yma.

Prifysgol Caerdydd diwrnodau blasu Meddygaeth AM DDIM

Dydd Gwener 22 Mehefin a dydd Sadwrn 23 Mehefin. Prifysgol Caerdydd, Campws Parc Y Mynydd Bychan

Cardiff University MedicineMae Diwrnodau Blasu Meddygaeth yn cynnig dewis o ddau ddiwrnod yr un fath yn llawn gweithgareddau a sgyrsiau sy’n gysylltiedig â Meddygaeth. Mae gan bob diwrnod un rhaglen yn benodol ar gyfer myfyrwyr ochr yn ochr ag un arall wedi’i deilwra i anghenion y rhai sy’n eu cefnogi.

  • Mae’r Rhaglen Myfyrwyr diwrnod-llawn yn cynnwys elfennau allweddol o ddod yn feddyg, gyda sgyrsiau ar ein proses ddethol, bywyd fel meddyg, cyllid ar gyfer eich gradd feddygol, Dysgu Seiliedig ar Achos a phanel Cwestiwn ac Ateb yn ogystal â gweithdai sy’n cwmpasu Sgiliau Clinigol, Ystafell Efelychu, bywyd fel myfyriwr meddygol, Cyfweliadau Lluosog Mini (MMIs) ac ysgrifennu eich datganiad personol. Rydym hefyd yn darparu cinio i chi a digon o gyfle i siarad â’n myfyrwyr am sut le ydy’r ysgol feddygol go iawn.
  • Mae rhaglen ar wahân, sydd wedi’i gynllunio ar gyfer rhiant, gwarcheidwad, cynghorydd gyrfaoedd neu athrawes, yn cwmpasu’r rhan fwyaf o’r un pynciau ond o ongl sy’n edrych ar y gefnogaeth y gallant, a ni, ei ddarparu dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Gwahoddir darpar fyfyrwyr meddygol i ddod ag un rhiant, gwarcheidwad, ymgynghorydd gyrfaoedd neu athro gyda nhw ond mae croeso iddynt hefyd ddod ar eu pen eu hunain. Gall athrawon unigol, cynghorwyr gyrfaoedd neu rieni hefyd fynychu heb fyfyriwr os dymunant.

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad poblogaidd hwn yn rhad ac am ddim ond mae angen archebu lle yma.

Cynhadledd Athrawon Cemeg Cymru

27 Mehefin. Prifysgol Abertawe

RSC logoSwansea University logoMae’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe yn cynnig diwrnod rhad ac am ddim o gyflwyniadau, trafodaethau a gweithdai i athrawon cemeg. Mae’r gynhadledd yn agored i bob athro, technegydd, athro newydd gymhwyso ac athrawon dan hyfforddiant.

Thema eleni yw Pontio – o TGAU i lefel-A ac o lefel a i’r Brifysgol.

Dewch draw i drafod materion sy’n berthnasol i’ch dysgu dosbarth eich hun, darganfyddwch y datblygiadau diweddaraf mewn ymchwil gwyddoniaeth gemegol a dysgu mwy am y gefnogaeth a’r adnoddau sydd ar gael i’ch helpu i ddysgu cemeg.

Mae athrawon o ysgolion, academïau a cholegau a ariennir gan y DU yn gymwys i gael Bwrsariaeth ENTHUSE o £150 diolch i STEM Learning Ltd.

Bwciwch yma.

STEMLive Mission to Mars

Dydd Iau 28 Mehefin 2018, 9:30am – 2pm. Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae’r digwyddiad STEM Live! wedi’i gynllunio i roi persbectif newydd i fyfyrwyr trwy fynd â nhw allan o’r ystafell ddosbarth ac i mewn i amgylchedd lle gallant drochi eu hunain ym myd gwyddoniaeth.

Os hoffech ddod ar y diwrnod, cofrestrwch eich diddordeb yma a byddwn yn cysylltu â ffurflenni cofrestru a chaniatâd unigol. Gall pob ysgol ddod â hyd at 12 disgybl o Flwyddyn 8, a hyd at 3 athro sy’n cyd-fynd â nhw.

Er bod y diwrnod hwn yn seiliedig ar bynciau STEM, croesawn ysgolion i ddod â grŵp o fyfyrwyr â diddordeb mewn ystod o bynciau.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni: FirstCampus@cardiff.ac.uk / 029 2087 4968

Arddangosfa Ymyrraeth Mathemateg Ysgol Gynradd Cadoxton

28 Mehefin. Ysgol Gynradd Cadoxton, Victoria Park Road, Y Barri CF63 2JS

Mae’r arddangosfa hon wedi’i anelu at UDR Cynradd a Chyldynwyr Mathemateg sy’n ceisio cefnogi eu disgyblion ymhellach mewn Mathemateg. Nod y prynhawn yma yw rhoi strategaethau Mathemateg arloesol a chreadigol i’ch ysgol, a fydd yn cefnogi’r disgyblion hyn yn yr ysgol i wella eu cyrhaeddiad a’u hyder.

Bydd yr achlysur yn cael ei gynnal gan yr ysgol ynghyd â Third Space Learning.

Cofrestrwch yma – i wybod mwy am Third Space Learning ebostiwch james.gregson@thirdspacelearning.com / 0203 771 0095.

nol i'r cychwynGorffennaf 2018

Diwrnod Cemeg yn y Gweithle Blwyddyn 9

4 Gorffennaf. Prifysgol Abertawe

Yn galw pob athro Cemeg Blwyddyn 9 yn ardal Abertawe …

Mae digwyddiadau Cemeg yn y Gweithle yn cynnig cyfle i fyfyrwyr werthfawrogi lle cemeg mewn bywyd bob dydd a byd gwaith, yn enwedig yn yr ardal leol. Nod y gweithdai yw dangos delwedd gadarnhaol o’r gwyddorau cemegol fel gweithgareddau cyffrous, diddorol a chyfoeth sy’n werth eu hystyried fel gyrfa.

Yn ystod y dydd, mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithdai, gan gynnwys cyflwyniadau gan gwmnïau lleol sy’n defnyddio’r gwyddorau cemegol yn eu maes gwaith a phrofiadau ymarferol cemeg yn y byd go iawn. Os hoffech ddod â dosbarth i’r digwyddiad hwn, cysylltwch â Llinos yn llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cynhadledd Technegwyr Gwyddoniaeth Avon

Dydd Gwener 13 Gorffennaf 2018, 9am – 3pm. Broadlands Academy, St Francis Road, Keynsham, Bryste BS31 2DY

ASE logoMae Cyfarfod Blynyddol Technegwyr Gwyddoniaeth Avon yn digwydd am y trydydd tro ar hugain ac yn cynnwys rhaglen gyffrous o sgyrsiau, gweithdai ac arddangosfeydd ar gyfer technegwyr gwyddoniaeth ysgol. Mae’r digwyddiad yn agored i bob technegydd gwyddoniaeth. Fe’i cefnogir ar y cyd gan ranbarth ASE Gorllewin Lloegr ac Academi Broadlands.

I fwcio lle am ddim cysylltwch â joy_dalton@sky.com

CyberFirst Defenders

30 Gorffennaf – 3 Awst. Caerdydd (lleoliad i’w gadarnhau)

cyberfirst logo.Mae myfyrwyr 14 i 15 oed yn cael eu hannog i gymryd y cyfle i wella eu sgiliau seiber yn y cwrs pum diwrnod am ddim hwn. Mae’r cwrs yn rhoi cyflwyniad gwerthfawr i’r offer, y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i adeiladu a diogelu rhwydweithiau bach a dyfeisiau personol. Mae’n ategu’r cwricwlwm cyfrifiadureg TGAU ac yn ei gymryd gam ymhellach, gan gynnig dulliau ymarferol i helpu i warchod a sicrhau dyfeisiau, apps a meddalwedd bob dydd.

Mae myfyrwyr yn ysgolion / colegau Cymru yn cael blaenoriaeth os ydynt yn archebu cyn dydd Mawrth 22 Mai. Darganfyddwch fwy am y cwrs a’i amcanion.

Mwy o wybodaeth yma. Ar gyfer pob cwestiwn yn ymwneud â CyberFirst cysylltwch â Smallpeice ar 01926 333200 / cyberfirst@smallpeicetrust.org.uk.

nol i'r cychwynAwst 2018

CyberFirst Futures

6-10 Awst. Caerdydd (lleoliad i’w gadarnhau)

cyberfirst logo.Anogir myfyrwyr 15 i 16 oed i gymryd y cyfle i wella eu sgiliau seiber yn y cwrs pum diwrnod am ddim hwn. Yn ddelfrydol i fyfyrwyr sy’n ystyried astudio cyfrifiadureg ar lefel AS/A, neu gyfwerth. Bydd myfyrwyr yn archwilio bygythiadau diogelwch seiber uwch i ddyfeisiau, apps a meddalwedd ac yn ymchwilio i ffyrdd o’u hamddiffyn.

Mae myfyrwyr yn ysgolion / colegau Cymru yn cael blaenoriaeth os ydynt yn archebu cyn dydd Mawrth 22 Mai. Darganfyddwch fwy am y cwrs a’i amcanion.

Mwy o wybodaeth yma. Ar gyfer pob cwestiwn yn ymwneud â CyberFirst cysylltwch â Smallpeice ar 01926 333200 / cyberfirst@smallpeicetrust.org.uk.

CyberFirst Advanced

13-17 Awst. Caerdydd (lleoliad i’w gadarnhau)

cyberfirst logo.Anogir myfyrwyr 16 i 17 oed i gymryd y cyfle i wella eu sgiliau seiber yn y cwrs pum diwrnod am ddim hwn. Mae hwn wedi’i gynllunio i ehangu gwybodaeth unrhyw un sy’n astudio cyfrifiadureg ar lefelau AS/A neu gyfwerth neu ar gyfer unrhyw fyfyriwr sydd â diddordeb gwirioneddol a gallu ar gyfer cyfrifiaduron. Ar y cwrs hwn, bydd myfyrwyr 16 i 17 mlwydd oed yn cael eu trochi yn llawn yn y meysydd pwnc seiber a fydd yn eu helpu i ffurfio eu llwybr addysg a gyrfa.

Mae myfyrwyr yn ysgolion / colegau Cymru yn cael blaenoriaeth os ydynt yn archebu cyn dydd Mawrth 22 Mai. Darganfyddwch fwy am y cwrs a’i amcanion.

Mwy o wybodaeth yma. Ar gyfer pob cwestiwn yn ymwneud â CyberFirst cysylltwch â Smallpeice ar 01926 333200 / cyberfirst@smallpeicetrust.org.uk.

nol i'r cychwynHydref 2018

Wythnos Rheilffyrdd 2018 – Peirianneg: Siapio’r Dyfodol

8-14 Hydref

Rail WeekI gefnogi ymgyrch y llywodraeth, bydd Wythnos Rheilffyrdd 2018 yn cydweithio â gweddill y diwydiant rheilffyrdd i ddod â pheirianneg rheilffyrdd a phrosiectau yn nes atoch chi.

Dilynwch Wythnos Rheilffyrdd ar Facebook, Instagram neu Twitter drwy gydol 2018 i weld sut mae Rheilffyrdd a Pheirianneg yn chwarae rhan bwysig yn economaidd a chymdeithasol yn y DU a sut y gallwch ddod o hyd i yrfa mewn rheilffyrdd. Mae Peirianneg Rheilffyrdd yn yrfa graidd yn y diwydiant rheilffyrdd ymysg llawer o opsiynau gyrfa eraill, a bydd unigloion nad ydynt yn beirianwyr yn gweithio mewn rheilffyrdd yn dod i gysylltiad â pheirianneg mewn rhyw ffordd neu ffurf trwy gydol eu gyrfa. Edrychwch yn fanwl ar Bwy yw Peirianwyr Rheilffyrdd yn ein tudalen Pobl Yn Y Rheilffordd www.railweek.com/people-in-rail/people-in-rail-engineering-and-it/.

nol i'r cychwynTachwedd 2018

Y Sioe Addysg Genedlaethol

Tachwedd 16. Neuadd y Ddinas Caerdydd

NAtional Education ShowMae Y Sioe Addysg Genedlaethol, yn dychwelyd i Neuadd y Ddinas Caerdydd am yr ail flwyddyn, cynhadledd addysg fwyaf Cymru. Ei nod yw codi safonau addysg yng Nghymru a dod â llu o athrawon, staff ysgol ac arbenigwyr addysgol o dan un to ar gyfer arddangosfa drwy’r dydd.

Gyda dros 50 o seminarau, 100 o arddangoswyr a 4,000 o ymwelwyr, mae’r digwyddiad yn ddelfrydol ar gyfer diwrnodau HMS a diwrnodau hyfforddi athrawon – sy’n cwmpasu ystod o bynciau megis iechyd meddwl, arweinyddiaeth, SEND a llawer mwy.

Mae mwy o ddisgrifiadau seminar a biogs siaradwyr yma. Am gymorth neu gyngor wrth archebu, neu i archebu grŵp mawr o bobl, ffoniwch 02922 400382 neu e-bostiwch info@nationaleducationshow.com.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk