English

Cyrsiau DPP

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha
1 Gorfennaf 2018.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd

Ysgolion UwchraddYsgolion Cynradd

Sewcondary school competitionRhwydwaith Ysgogi Ffiseg

Stimulating Physics Network.pngYdych chi’n dysgu ffiseg mewn ysgol yng Nghymru? Os felly gallech fod â diddordeb yn Rhaglen Gefnogaeth y Sefydliad Ffiseg, Rhwydwaith Ysgogoi Ffiseg.

Mae ein Rhwydwaith Ysgogi Ffiseg yn gweithio gydag ysgolion partner ledled Cymru i gefnogi athrawon a myfyrwyr o ffiseg. Gall ein Hyfforddwyr Dysgu ac Addysgu Proffesiynol deilwra’r gefnogaeth i bob ysgol yn ol ei hanghenion. Mae’r rhaglen yn arbennig o addas ar gyfer athrawon sydd newydd gymhwyso neu athrawon nad ydynt yn arbenigwyr mewn addysgu ffiseg.

Os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhaglen e-bostiwch Abigail Ashton abigail.ashton@iop.org neu David Cunnah david.cunnah@iop.org. Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ysgolion ar gyfer y flwyddyn 2016/2017 ysgol.

Primary school competitionSewcondary school competitionInto Film yn cynnig hyfforddiant

Mae Into Film yn rhaglen ddwyieithog sydd yn cynnig ystod o strategaethau sy’n cefnogi athrawon ac arweinwyr grwpiau o ran cyflawni dysgu effeithiol, cofiadwy trwy ac am ffilm. Rydym yn arbenigo mewn hyfforddi athrawon wrth godi cyrhaeddiad a llythrennedd drwy ffilm a ffilm fel offeryn ar gyfer cyrhaeddiad cwricwlaidd trwy weithgareddau ffilmio ac animeiddio. Dros yr wythnosau nesaf, mae gennym sesiynau ym mhob rhanbarth o Gymru, o Fangor i Flaenau Gwent. I gael gwybod mwy ac archebu eich lle am ddim cysylltwch heddiw.

Dysgwch sut mae ysgolion eraill wedi defnyddio sesiynau DPP Into Film i ysbrydoli ac ennyn diddordeb myfyrwyr yma.

Primary school competitionSewcondary school competitionGwobr Gwyddoniaeth Rolls-Royce

Rhaglen Wobrwyo Flynyddol yw Gwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce sy'n helpu athrawon i weithredu syniadau addysgu gwyddoniaeth neu fathemateg yn eu hysgolion a'u colegau. Gallwch gystadlu drwy dnail ai ddau lwybr. Yn gyntaf, gallwch fynychu DPP a ariennir gan ENTHUSE yn y Ganolfan Ddysgu STEM Genedlaethol, Efrog. Gellir cyflwyno'r cynllun gweithredu rydych chi'n ei baratoi fel rhan o'ch cwrs ar gyfer y Wobr Wyddoniaeth. Os na allwch fynychu cwrs yn y Ganolfan Ddysgu STEM Genedlaethol STEM gallwch gystadlu  am y Wobr Wyddoniaeth trwy un o'r Partneriaethau Dysgu Gwyddoniaeth rhanbarthol. Darganfyddwch sut i fynd i mewn yma.

Sewcondary school competitionCwrs Cysylltu Dosbarthiadau: Addysgu meddwl yn feirniadol a datrys problemau

Mae Cysylltu Dosbarthiadau l yn cynnig cwrs newydd ar gyfer athrawon yng Nghymru i ddatblygu eu hymarfer mewn perthynas ag addysgu sgiliau craidd – meddwl yn feirniadol a datrys problemau. Mae’r pecyn hyfforddi yn helpu athrawon ragweld newidiadau i’r cwricwlwm Cymreig drwy ddilyn yr argymhelliad yn Dyfodol Llwyddiannus isydd yn ymgorffori’r Sgiliau Ehangach ar draws yr holl Gyfnodau Allweddol. Gellir sicrhau lle yma.

Primary school competitionSewcondary school competitionLleoliadau ar gyfer athrawon STEM

Mae’r Cynllun Partneriaid Diwydiannol Athrawon (CYNGHORION) yn trefnu lleoliadau ar gyfer athrawon STEM gyda chyflogwyr peirianneg a thechnoleg. Mae cymorth ariannol ar gael ar gyfer athrawon o ysgloion y wladwriaeth er mwyn eu galluogi i gymryd rhan yn y cynllun. Bydd Gwobr bwrsari ‘ENTHUSE’ o £1,400 I helpu ysgolion i dalu am gostau athrawon cyflenwi. Ymgeisiwch yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd‘Be Free Range’

Byddwch yn cymryd dysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth i lefel newydd. Cyrsiau preswyl neu ddydd, ei nod yw ysbrydoli myfyrwyr mewn cynaliadwyedd a gweithredu amgylcheddol drwy gyfuno addysg awyr agored gyda chwaraeon antur. Mae’r tîm (sy'n cynnwys Cenhadon STEM) yn cynnig cyrsiau sy’n ymdrin ag ystod o bynciau’r cwricwlwm cenedlaethol (ar gyfer CA2 ac uwch) ar bynciau megis gwastraff bioamrywiaeth, ynni a thrafnidiaeth, yn seiliedig ar ein fferm yn Sir Benfro. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys syrffio, caiacio, helpu gofalu am anifeiliaid fferm, cynnal arolygon bywyd gwyllt, gan greu cynnyrch newydd o pysgota, sbwriel a chwilota am fwyd. Rhagor o wybodaeth am gyrsiau yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddUned Addysg Gwyddoniaeth y Ddaear

Mae’r Uned Addysg Gwyddoniaet yn Ddaear (ESEU) yn cynnig ystod o weithdai rhyngweithiol ar gyfer athrawon DPP am ddim sy’n anelu i ysbrydoli hyder, cymell athrawon a myfyrwyr mewn Addysg Gwyddoniaeth y Ddaear. Am ragor o fanylion ewch i www.earthscienceeducation.com/ neu cysylltwch eseu@keele.ac.uk.

Ysgolion UwchraddPeiriannydd Cynradd

Dylunio a Thechnoleg ar gyfer athrawon cynradd drwy Cyswllt Cynradd yn cynnwys y defnydd ymarferol o wyddoniaeth, mathemateg, llythrennedd a TGCh. Am fwy o fanylion am y cyrsiau ewch i www.primaryengineer.com.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk