English

Cyrsiau DPP

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha
10 Ebrill 2017.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd

Ysgolion UwchraddYsgolion Cynradd

Primary school competitionSewcondary school competitionArolwg Cymdeithas Ffisiolegol

Physiology  Society  logoAr hyn o bryd mae'r Gymdeithas Ffisiolegol yn adolygu ei adnoddau addysg a gyrfaoedd, a byddai'n hoffi clywed gan athrawon am y pynciau a'r sgiliau sydd yn heriol i'w addysgu. Bydd hyn hefyd yn dylanwadu ar sut y gallant annog myfyrwyr i ystyried gwyddoniaeth fel gyrfa.

Byddent yn ddiolchgar pe gallech gymryd pum munud i gwblhau naill ai eu harolwg athro cynradd neu eu harolwg athrawon uwchradd.

Byddwch yn cael cyfle i gystadlu i ennill taleb Amazon gwerth £30 ac i ymweliad ag ystafell ddosbarth am ddim gan ffisiolegydd hefyd! Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni.

Sewcondary school competitionDigwyddiadau gwych am ddim i athrawon y tymor hwn: Datblygiad Proffesiynol Parhaus

  • Addysgu Pynciau Uwch mewn Mathemateg Bur Bellach – 6 sesiwn i’w gynnal Hydref 2016- Mawrth 2017 – Prifysgol Bangor
  • Addysgu Mathemateg Pur Bellach 1 yn Hyderus – 6 sesiwn i’w gynnal Hydref 2016 – Mawrth 2017 – Caerdydd a Phrifysgol Abertawe

Bydd y ddau gwrs hefyd yn ymdrin â’r newidiadau i’r fanyleb a’r pontio o FP1 i Uned 1 ac FP2 / 3 i Uned 4. Mae arian ar gael tuag at gost o athrawon cyflenwi.

Gweithdai Pontio

  • Trosglwyddo o FP1 i Uned 1 – gweithdy undydd yn cwmpasu newidiadau i’r fanyleb – Prifysgol Abertawe – Dydd Sadwrn 5ed Tachwedd a Phrifysgol Bangor Dydd Sadwrn 10 Rhagfyr
  • Trosglwyddo o FP2/3 i Uned 4 – un gweithdy undydd yn cwmpasu newidiadau i’r fanyleb – Prifysgol Caerdydd – Dydd Sadwrn 3 Rhagfyr

e-bost: infofmspwales@wimcs.ac.uk.

Sewcondary school competitionRhwydwaith Ysgogi Ffiseg

Stimulating Physics Network.pngYdych chi’n dysgu ffiseg mewn ysgol yng Nghymru? Os felly gallech fod â diddordeb yn Rhaglen Gefnogaeth y Sefydliad Ffiseg, Rhwydwaith Ysgogoi Ffiseg.

Mae ein Rhwydwaith Ysgogi Ffiseg yn gweithio gydag ysgolion partner ledled Cymru i gefnogi athrawon a myfyrwyr o ffiseg. Gall ein Hyfforddwyr Dysgu ac Addysgu Proffesiynol deilwra’r gefnogaeth i bob ysgol yn ol ei hanghenion. Mae’r rhaglen yn arbennig o addas ar gyfer athrawon sydd newydd gymhwyso neu athrawon nad ydynt yn arbenigwyr mewn addysgu ffiseg.

Os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhaglen e-bostiwch Abigail Ashton abigail.ashton@iop.org neu David Cunnah david.cunnah@iop.org. Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ysgolion ar gyfer y flwyddyn 2016/2017 ysgol.

Primary school competitionSewcondary school competitionInto Film yn cynnig hyfforddiant

Mae Into Film yn rhaglen ddwyieithog sydd yn cynnig ystod o strategaethau sy’n cefnogi athrawon ac arweinwyr grwpiau o ran cyflawni dysgu effeithiol, cofiadwy trwy ac am ffilm. Rydym yn arbenigo mewn hyfforddi athrawon wrth godi cyrhaeddiad a llythrennedd drwy ffilm a ffilm fel offeryn ar gyfer cyrhaeddiad cwricwlaidd trwy weithgareddau ffilmio ac animeiddio. Dros yr wythnosau nesaf, mae gennym sesiynau ym mhob rhanbarth o Gymru, o Fangor i Flaenau Gwent. I gael gwybod mwy ac archebu eich lle am ddim cysylltwch heddiw.

Dysgwch sut mae ysgolion eraill wedi defnyddio sesiynau DPP Into Film i ysbrydoli ac ennyn diddordeb myfyrwyr yma.

Primary school competitionSewcondary school competitionGwobr Gwyddoniaeth Rolls-Royce

Mae Gwobr Gwyddoniaeth Rolls-Royce yn rhaglen wobrwyo flynyddol sy’n helpu athrawon weithredu syniadau gwyddoniaeth neu fathemateg yn eu hysgolion a’u colegau. Gallwch fynd i mewn i’r gystadleuaeth drwy ddau lwybr. Yn gyntaf, gallwch fynychu Cwrs DPP a ariennir drwy wobrau ‘Enthuse’ yn y Ganolfan Genedlaethol Dysgu Gwyddoniaeth, Efrog.. Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol ar gwrs yn y Ganolfan Genedlaethol Dysgu Gwyddoniaeth, gallwch gystadlu yn y Wobr Gwyddoniaeth trwy un o’r canolfannau dysgu gwyddoniaeth rhanbarthol.

Sewcondary school competitionCwrs Cysylltu Dosbarthiadau: Addysgu meddwl yn feirniadol a datrys problemau

Mae Cysylltu Dosbarthiadau l yn cynnig cwrs newydd ar gyfer athrawon yng Nghymru i ddatblygu eu hymarfer mewn perthynas ag addysgu sgiliau craidd – meddwl yn feirniadol a datrys problemau. Mae’r pecyn hyfforddi yn helpu athrawon ragweld newidiadau i’r cwricwlwm Cymreig drwy ddilyn yr argymhelliad yn Dyfodol Llwyddiannus isydd yn ymgorffori’r Sgiliau Ehangach ar draws yr holl Gyfnodau Allweddol. Gellir sicrhau lle yma.

Primary school competitionSewcondary school competitionLleoliadau ar gyfer athrawon STEM

Mae’r Cynllun Partneriaid Diwydiannol Athrawon (CYNGHORION) yn trefnu lleoliadau ar gyfer athrawon STEM gyda chyflogwyr peirianneg a thechnoleg. Mae cymorth ariannol ar gael ar gyfer athrawon o ysgloion y wladwriaeth er mwyn eu galluogi i gymryd rhan yn y cynllun. Bydd Gwobr bwrsari ‘ENTHUSE’ o £1,400 I helpu ysgolion i dalu am gostau athrawon cyflenwi. Ymgeisiwch yma.

Primary school competitionSewcondary school competitionHyfforddiant DPP AM DDIM i athrawon Ysgolion Cynradd ac Uwchradd

Os ydych am i’r cyfle i uwchsgilio mewn Cyfrifiadureg a phynciau sy’n gysylltiedig â STEM, yna beth am gofrestru i dderbyn ein rhaglen Technoteach AM DDIM.

Mae’r prosiect yn cefnogi ac yn gwella’r TGCh a chwricwla Cyfrifiaduro a ddysgir mewn ysgolion, colegau a sefydliadau addysgol. Mae’r rhaglen hon yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau gyda’r hwyr i chi ar draws ein prifysgolion partner, lle gallwch ddysgu sgiliau newydd a rhannu syniadau ac arfer gorau.

Hyfforddiant DPP AM DDIM i athrawon Ysgolion Cynradd ac Uwchradd a gaiff eu paratoi i fynd i’r afael â’r cwricwlwm newydd cyfrifiadura – Telir costau cyflenwi (hyd at £80).

Mwy o fanylion http://technocamps.com/index.html.

Ysgolion UwchraddStar Track – Cwrs Hyfforddiant / Prentis Cynllunio Network Rail

Mae Network Rail wedi cynllunio cynllun hyfforddiant / prentisiaeth newydd, gyda 20 o lle mewn gwahanol leoliadau. Mae’n gynllun 2 flynedd, a gynigir mewn partneriaeth â Phrifysgol Sheffield Hallam. Rhagor o wybodaeth yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd‘Be Free Range’

Byddwch yn cymryd dysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth i lefel newydd. Cyrsiau preswyl neu ddydd, ei nod yw ysbrydoli myfyrwyr mewn cynaliadwyedd a gweithredu amgylcheddol drwy gyfuno addysg awyr agored gyda chwaraeon antur. Mae’r tîm (sy'n cynnwys Cenhadon STEM) yn cynnig cyrsiau sy’n ymdrin ag ystod o bynciau’r cwricwlwm cenedlaethol (ar gyfer CA2 ac uwch) ar bynciau megis gwastraff bioamrywiaeth, ynni a thrafnidiaeth, yn seiliedig ar ein fferm yn Sir Benfro. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys syrffio, caiacio, helpu gofalu am anifeiliaid fferm, cynnal arolygon bywyd gwyllt, gan greu cynnyrch newydd o pysgota, sbwriel a chwilota am fwyd. Rhagor o wybodaeth am gyrsiau yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddUned Addysg Gwyddoniaeth y Ddaear

Mae’r Uned Addysg Gwyddoniaet yn Ddaear (ESEU) yn cynnig ystod o weithdai rhyngweithiol ar gyfer athrawon DPP am ddim sy’n anelu i ysbrydoli hyder, cymell athrawon a myfyrwyr mewn Addysg Gwyddoniaeth y Ddaear. Am ragor o fanylion ewch i www.earthscienceeducation.com/ neu cysylltwch eseu@keele.ac.uk.

Ysgolion UwchraddPeiriannydd Cynradd

Dylunio a Thechnoleg ar gyfer athrawon cynradd drwy Cyswllt Cynradd yn cynnwys y defnydd ymarferol o wyddoniaeth, mathemateg, llythrennedd a TGCh. Am fwy o fanylion am y cyrsiau ewch i www.primaryengineer.com.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk