English

Cystadleuthau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha
10 Gorffennaf 2018.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd

Ysgolion UwchraddYsgolion Cynradd

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Farmvention

farmvention logo.pngBydd Farmvention, cystadleuaeth STEM genedlaethol sy’n cael ei redeg gan yr NFU ac wedi ei anelu at blant ysgolion cynradd, yn lansio ym mis Medi.

Mae yna dair her gyffrous sy’n ymwneud â datrus problemau a gall plant gystadlu yn unigol neu mewn timau. Wedi’u cynllunio i wneud i blant feddwl am y materion y mae ffermwyr a thyfwyr yn eu hwynebu yng Nghymru a Lloegr o ddydd i ddydd, mae pob her yn cael ei chefnogi gan adnoddau cysylltiedig â’r cwricwlwm a grëwyd mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Addysg Wyddoniaeth (ASE).

Mae Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr (NFU) wedi gweithio mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Addysg Wyddoniaeth i gyd-awduro’r adnoddau cymorth ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Datblygwyd yr adnoddau i ategu cystadleuaeth STEM genedlaethol Farmvention. Ewch i wefan Farmvention. Cofrestriadau yn agor Medi 1 2018.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCystadleuaeth i Ennill Cofnodydd Data Vu+

Data Harvest logoAtebwch bump cwestiwn yma i ennill Cofnodydd Data Vu+ (cofnodydd data Bluetooth gyda synhwyryddion ynddo) – yna ebostiwch eich atebion i rebecca@ase.org.uk.

Mae Data Harvest wedi bod yn datblygu a darparu offer gwyddoniaeth blaenllaw i ysgolion ers dros 30 mlynedd.

Bydd y gystadleuaeth yn cau ddydd Mawrth Gorffennaf 31 2018.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Ysgrifennu Gwyddonol Oxford Scientist

Oxford Scientist logoYdych chi’n cael eich diddori gan wyddoniaeth ac eisiau ei gyfathrebu i’r rhai sydd o’ch cwmpas chi?

Mae’r The Oxford Scientist yn cynnal eu hail gystadleuaeth ysgrifennu gwyddonol i ddisgyblion ysgolion y DU fydd yn mynd i mewn i flynyddoedd 11-13 ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018-2019. Mae llawer o wobrau i’w hennill a bydd yr erthygl buddugol yn cael ei chyhoeddi yn y cylchgrawn!

Y dyddiad cau yw Hydref 31 2018.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCystadleuaeth Ffotograffydd y Flwyddyn Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol

I Mech E logoGwahoddir myfyrwyr o bob oed i gymeryd rhan yng nghystadleuaeth Ffotograffydd y Flwyddyn 2018 Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol. Bydd y beirniaid yn chwilio am ffotograffau sy’n greadigol, yn feddylgar ac yn gynrychioliadol o’r thema "Peiriannu Byd Gwell". Bydd yr enillydd yn derbyn £150, camera ‘instant’, llun wedi’i argraffu ar gynfas a bydd yn ymddangos yn Institution News. Ewch yma i ddarganfod mwy:

www.imeche.org/get-involved/young-members-network/photographer-of-the-year-competition neu ebostiwch PhotoComp@imechenearyou.org.

Y dyddiad cau yw Medi 30 2018.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth BP Ultimate STEM Challenge

BPES logo 2018Eleni mae’r BP Ultimate STEM Challenge yn ôl ac mae hyd yn oed yn well! Am y tro cyntaf, mae BP, mewn partneriaeth â STEM Learning, yn gwahodd myfyrwyr y DU 11-14 oed i ddefnyddio eu sgiliau STEM i fynd i’r afael ag un sialens syml: ailddychmygu ateb i broblem go iawn.

Eleni, mae’r Ultimate STEM Challenge yn gosod yr her i ailddychmygu unrhyw beth gan ddefnyddio technoleg a gallu heddiw. Gallai hyn fod yn ailgynllunio offer a thechnoleg yr ydym wedi ei gymryd yn ganiataol neu’n ailddyfeisio rhywbeth a allai newid bywydau pobl er gwell.

Gall myfyrwyr gwblhau’r her hon mewn Clwb STEM, yn ystod diwrnod di-amserlen, mewn gwersi neu yn eu hamser eu hunain.

Bydd yr enillwyr yn derbyn diwrnod hwyliog yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth yn Llundain ar gyfer y rownd derfynol, £1,000 i’w wario ar offer gwyddoniaeth neu deithiau maes, a bagiau rhodd yr Amgueddfa Wyddoniaeth. Bydd yr holl geisiadau sydd ar y rhestr fer ar gyfer y rowndiau cynderfynol yn derbyn Gwobr CREST Efydd.

Ewch i bpes.bp.com/stem-challenge/ultimate-stem-challenge am y manylion llawn, i gydweithio gyda Llysgenhadon STEM ac i lawrlwytho adnoddau rhad ac am ddim yr Her.

Y dyddiad cau yw Chwefror 15 2019.

Ysgolion UwchraddHer Green Plan It

Green Plan It ChallengeDarganfyddwch bŵer planhigion a’r rôl maent yn ei chwarae yn ein bywydau. Eisiau ysbrydoli’ch myfyrwyr am natur a phlanhigion, ac adeiladu eu sgiliau a’u hyder? Yna dyma’r prosiect i chi!

Rydyn ni’n chwilio am dimau o Flwyddyn 8-9 i gymryd rhan yn Her Green Plan It eleni. Gallwch gofrestru hyd at dri thîm i gymryd rhan (ond nodwch, oherwydd maint y lleoliad, y gall uchafswm o chwe myfyriwr i bob tîm fynychu’r digwyddiadau lansio a dathlu).

Byddwn wedyn yn cysylltu pob tîm â mentor o ddiwydiant lleol.

Gwahoddir eich tîm (au) i fynychu digwyddiad lansio ysbrydoledig yn yr hydref lle byddant yn cwrdd â’u mentor a thîm yr RHS i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyl a chlywed mwy am yr her

Dros 10 wythnos bydd angen i’ch timau weithio ar eu dyluniad yn yr ysgol gyda’ch cefnogaeth. Bydd mentor eich tîm hefyd yn rhoi cyngor a chymorth. Rydym yn argymell treulio o leiaf 2 awr yr wythnos ar yr her ond gallwch chi dreulio mwy.

Ym mis Rhagfyr, bydd eich tîm (au) yn cael eu gwahodd i fynychu digwyddiad dathlu yn eu canolfan ranbarthol i gyflwyno eu cynlluniau i banel bach o aseswyr (cyfeillgar!), derbyn adborth ar eu gwaith a dathlu eu cyflawniadau gyda’u mentoriaid diwydiant.

Nid oes cost a bydd eich Cynghorydd RHS lleol wrth law i’ch helpu a’ch arwain drwy’r her.

Mae’n ofynnol i ysgolion ddarparu cludiant i’r lleoliad ar gyfer y digwyddiadau lansio a dathlu ac unrhyw ddeunyddiau ar gyfer eich cynlluniau a’ch model(au).

Dyddiadau allweddol a manylion:

 • Bryste: Gardd Fotaneg Prifysgol Bryste, BS9 1JG. Diwrnod Lansio: Dydd Iau Medi 13 2018. Diwrnod Dathlu: Dydd Iau Tachwedd 29 2018
 • Manceinion: Prifysgol Salford, M5 4BR. Diwrnod Lansio: Dydd Gwener Medi 14 2018. Diwrnod Dathlu: Dydd Gwener Tachwedd 30 2018

I gofrestru’ch disgyblion ar gyfer yr Her, llenwch y ffurflen gais yma.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Ffotogrwffiaeth Peirianneg a Thechnoleg Byd-eang yr IET

IET logoMae’r IET wedi lansio eu cystadleuaeth ffotograffiaeth flynyddol ar gyfer 2018 mewn ymgais i ddileu’r ddelwedd draddodiadol o hetiau caled a chyfarpar budr a dangos y byd peirianneg arloesol, dychmygus a cŵl – ac yr ydym am i bobl ifanc gymeryd rhan.

Mae Ffotograffydd Peirianneg a Thechnoleg IET y Flwyddyn 2018 yn chwilio am luniau o bynciau sy’n ymwneud â pheirianneg sy’n dal wyneb dynamig, creadigol a blaengar peirianneg a pheirianwyr heddiw.

Gall y cystadleuwyr gyflwyno uchafswm o bum llun ar draws unrhyw un o’r pum categori canlynol: Dylunio a Chynhyrchu, Digidol, Amgylchedd ac Ynni, Strwythurau a Thrafnidiaeth.

Bydd panel o feirniaid yn edrych ar bob llun ac yn gwobrwyo pum enillydd ieuenctid (16 oed ac iau) a phum enillydd oedolyn (17 oed a throsodd). Yna, bydd enillydd cyffredinol ar draws pob categori ac oedran yn cael ei ddewis ar gyfer gwobr ariannol ychwanegol.

Yn newydd eleni, bydd y llun gorau a dynnwyd ar ffôn clyfar hefyd yn ennill gwobr ariannol. Bydd ffotograffau enillwyr hefyd yn ymddangos mewn arddangosfa ganolog yn Llundain a byddant yn cael eu cyhoeddi yn y cylchgrawn blaenllaw, Amateur Photographer.

Am fwy o wybodaeth ac i gystadlu ewch i’r wefan. Darllenwch y telerau ac amodau yna ebostiwch eich ffurflen gais a’ch llun(iau) i photography@theiet.org. Rhowch eich enw llawn, eich dyddiad geni ac oed, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost. Mae capsiynau delwedd yn ddewisol.

Y dyddiad cau yw Dydd Gwener Medi 28 2018.

Ysgolion UwchraddCynghrair FIRST LEGO – Into Orbit

Into OrbitCasglwch eich criw a pharatowch i archwilio, herio ac arloesi yn yr ehangder anodd ac ysbrydoledig yr ydym yn ei alw’n y gofod! Mae tymor Cynghrair LEGO 2018/19 yn gofyn i chi weithio gyda’ch gilydd i dorri’ch cyfyngiadau daearol. A oes gennych yr hyn sydd ei angen i fynd i ORBIT?

Mae’r cyfnod cofrestru ar agor nawr hyd 1 Awst. Cofrestrwch yn fuan i sicrhau bod eich tȋm yn cael lle! https://firstlegoleague.theiet.org/registration/fll-registration.cfm

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddHer Godio DVLA 2018

DVLAMae cystadleuaeth DVLA 2018 nawr wedi lansio ar draws Cymru!

Ar y wefan mae’r holl wybodaeth mae ysgolion ei angen i gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth, themau a thaflen wybodaeth A5 i’w lawrlwytho.

Eleni mae ysgolion cynradd ac uwchradd yn gymwys: bydd dwy gystadleuaeth yn rhedeg ochr yn ochr – un ar gyfer 7-11 oed a’r llall ar gyfer 11-14 oed.

Mae pob thema ar agor i bob oed, yr unig wahaniaeth yw bod yn rhaid i’r rhai 7-11 oed ddefnyddio SCRATCH (fel llynedd), ond gall y rhai 11-14 oed ddefnyddio unryw iaith o’u dewis.

Y dyddiad cau yw hanner nos ar 12 Hydref 2018.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddHer £5 Young Enterprise

The FiverMae’r Her £5 – The Fiver Challenge yn darparu ffordd hwyliog rhyngweithiol iawn o gyflwyno rhifedd ariannol, gwydnwch a gwaith tîm ar gyfer disgyblion ysgol gynradd. Mae gan y disgyblion 1 mis i sefydlu busnes bach a chreu cynnyrch neu wasanaeth y gallant ei werthu neu ei gyflawni am elw ac ymgysylltu â’u cymuned leol.

Mae’r Her £5 yn rhedeg am bedair wythnos gyda chystadleuaeth yn nodi diwedd pob wythnos a’r Gystadleuaeth Genedlaethol yn nodi diwedd y rhaglen.

 • Dydd Llun 4 Mehefin: Ysgolion Cynradd yng Nghymru a Lloegr yn cychwyn yr Her
 • Dydd Gwener 8 Mehefin: Diwrnod olaf Cystadleuaeth 1 – Dylunio Logo
 • Dydd Gwener 15 Mehefin: Diwrnod olaf Cystadleuaeth 2 – Cyflwyniad Gwerthu
 • Dydd Gwener 22 Mehefin: Diwrnod olaf Cystadleuaeth 3 – Hysbysebu
 • Dydd Gwener 29 Mehefin: Diwrnod olaf Cystadleuaeth 4 – Siop ‘Pop-Up’
 • Dydd Gwener 6 Gorffennaf: Diwrnod olaf Cystadleuaeth Genedlaethol Her £5

Gwnewch yn siwr eich bod yn cofrestru’n gynnar yma gan fod cyfyngiad ar yr arian ar gyfer y gystadleuaeth.

Cysylltwch: fiverchallenge@y-e.org.uk / 07966 048074.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGwobr Nancy Rothwell

RSB logoMae Gwobr Nancy Rothwell yn dathlu arlunio sbesimen mewn ysgolion ac yn amlygu buddion cyfuno celf a gwyddoniaeth.

Mae tri categori oedran (7-11, 12-14, a 15-18) gyda gwobrau.

Bydd enillydd cyffredinol ym mhob categori yn cael set o bensiliau arlunio, tystysgrif a £25. Bydd ysgolion yr enillwyr hefyd yn derbyn £100.

imagesBydd yr enillwyr a rhai fydd yn derbyn clod uchel yn cael eu gwahodd i ddiwrnod profiad yn y Coleg Milfeddygol Brenhinol.

Gall pob ymgeisydd gyflwyno un llun. Cyflwynwch ffotograff neu sgan o’ch llun, gan na fydd unrhyw waith celf gwreiddiol yn cael ei ddychwelyd. Anogir ymgeiswyr i labelu eu lluniadau.

Dyddiad cau ar gyfer y wobr yw 10 Medi 2018. Gall athrawon lawrlwytho poster yma a chyflwyniad PowerPoint yma i ddefnyddio fel ysbrydoliaeth yn eu gwersi celf/gwyddoniaeth.

Ebostiwch unryw gwestiwn at Raghav Selvam.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCystadleuaeth Ffotograffiaeth 2018

RSB logoMae cystadleuaeth ffotograffiaeth flynyddol y Gymdeithas Fioleg Frenhinol yn gwahodd amaturiaid i gyflwyno ffotograffau ar thema benodol

‘Patrymau mewn Natur’ yw thema cystadleuaeth eleni. Mae Bywyd ar y Ddaear yn cwmpasu myriad o ffurfiau, dilyniannau a strwythurau rheolaidd, ac rydym yn eich gwahodd i gofnodi y manylion bioleg hyn. Mae’r beirniaid yn chwilio am ddehongliad gwreiddiol o’r thema

Mae poster ar gyfer cystadleuaeth eleni bellach ar gael – llawrlwythwch yma.

Mae dau gategori yn y gystadleuaeth, gyda phob un ohonynt yn cynnig gwobr ariannol:

 • Ffotograffydd y Flwyddyn (18 a throsodd) – £1,000 o brif wobr
 • Ffotograffydd Ifanc y Flwyddyn (dan 18) – £500 o brif wobr.

Dyddiad cau 31 Gorffennaf 2018.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddStorïau plateau tectonig – cystadleuaeth gan y Gymdeithas Ddaearegol

The Geological Society logoRydym yn gwahodd pob ddisgyblion sydd yn astudio daearyddiaeth, daeareg, gwyddoniaeth, technoleg, a chelf mewn ysgolion cynradd, uwchradd a 6ed dosbarth i gymryd rhan a dweud wrthym stori plâtiau tectonig eich hun drwy greu rhywbeth sy’n dod â phlatiau tectoneg yn fyw ac arddangos y prosesau dan sylw!

Mae platiau tectoneg yn sail i’r holl brosesau sy’n gweithredu ar y Ddaear fel y gallai myfyrwyr ongl eu gwaith mewn llosgfynyddoedd, tonnau seismig, trosglwyddo gwres, dadfeiliad ymbelydrol, deunyddiau’r Ddaear – beth bynnag maen nhsydd yn ddiddorol a beth bynnag sy’n addas i’w pwnc! Bydd ceisiadau i’r gystadleuaeth yn derbyn poster dosbarth am ddim yn ogystal â’r cyfle i ennill gwerth £150 o lyfrau sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth y Ddaear ar gyfer eu hysgol. Mwy yma.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth RAF100

RAF100 logoMae Cystadleuaeth RAF100 yn gyfle i bobl ifanc ddweud stori am leoliad RAF a dod â’u dealltwriaeth o hanes a ffiseg at ei gilydd

Mae hanes yr RAF yn dangos sut mae pobl a’u hanghenion wedi gwthio datblygiad gwyddonol. Sut y gall gwybodaeth am y bobl hynny a’r dechnoleg y buont yn gweithio gyda’u gwthio i feddwl am ddatblygiadau ar gyfer y dyfodol?

Ar y wefan hon mae map rhyngweithiol yn dangos holl ganolfannau’r RAF yn y DU ac un arall o’r holl ganolfannau RAF a ddefnyddir yn fyd-eang. Mae’r mapiau’n dechrau o gyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf hyd heddiw. Ar hyn o bryd mae’r mapiau hyn yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol iawn am bob un o’r canolfannau yn unig. Hoffem i ysgolion a grwpiau ieuenctid ddarparu’r wybodaeth am y canolfannau.

Yn ogystal â helpu i adrodd stori pob canolfan, mae’r gystadleuaeth yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddod â’u dealltwriaeth o sut mae syniadau a thechnoleg wyddonol wedi datblygu mewn hanes i archwilio datblygiadau technolegol cyfredol a dyfodol a allai lunio’r RAF a byd sifil o y dyfodol.

Mae’r gwobrau’n cynnwys cyfleoedd i fynychu digwyddiadau coffa yn ystod y flwyddyn canmlwyddiant, yn ogystal ag gwobrau i’r ysgol.

Bydd y gystadleuaeth yn rhedeg gyda thri chategori grŵp oedran: 11-14; 14-18 ac 11-18.

Dyddiadau cau: mae’r gwobrau wedi’u lledaenu dros 2018 ac yn cynnwys tocynnau i ddigwyddiadau, felly mae yna dri chyfle i ennill gwahanol wobrau:

 • Bydd dyddiad cau 1: yn cau ar 30 Mawrth 2018
 • Bydd dyddiad cau 2: yn cau ar 11 Mehefin 2018
 • Bydd dyddiad cau 3: yn cau ar 30 Tachwedd 2018

Gall ysgolion / grwpiau ieuenctid ac ati gyflwyno cymaint o gofnodion ag y dymunant ar gyfer pob un o’r o’r dyddiadau cau, ond dim ond unwaith y gellir cyflwyno pob cofnod (darn ymchwil / ffilm ac ati).

Ysgolion UwchraddDim mwy o fresych

No More CabbageMae cystadleuaeth CLEAPSS eleni rhaid bod yn aeold o CLEAPPS I gystadlu yn diweddaru gweithgaredd ymarferol clasurol. Helpwch eich plant i wneud ac ymchwilio’r dangosyddion amgen gorau ar gyfer bresych coch. Mae gwobrau ar gael i blant, yr ysgol a’r staff.

Ysgolion UwchraddDiwrnod Her Faraday – mae ceisiadau ar gyfer 2018-19 ar agor!

IET logoMae Diwrnodau Her Faraday IET yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio, dylunio a chynhyrchu atebion prototeip i broblemau peirianyddol anodd iawn. Ym mhob digwyddiad mae timau’n cystadlu i ennill gwobr drostynt eu hunain a thlws i’w hysgol.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac yn cael ei redeg gan ein tîm o weithwyr proffesiynol STEM i roi’r amser i chi ganolbwyntio ar eich myfyrwyr.

Fe’i cyflwynir gan yr IET mewn 68 ysgol a 12 prifysgol Partner Academaidd – yn ogystal â digwyddiadau pellach sydd ar gael yn ôl y gofyn gan arianwyr a noddwyr – mae Diwrnodau Her Faraday yn weithgareddau STEM undydd ar gyfer chwe thîm o chwech o fyfyrwyr. Mae ein Diwrnodau Her tymor 2018-19 wedi’u cynllunio ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 8.

Lawrlwythwch y ffurflen gais yma.

Ysgolion UwchraddFamelab

Famelab logoMae FameLab yn gystadleuaeth cyfathrebu gwyddoniaeth a gynlluniwyd i ymgysylltu a difyrru. Mae cystadleuwyr o bob cwr o’r byd yn cymryd rhan gyda dim ond eu ffraethineb ac ambell i brop yn gymorth – mae’r canlyniad yn ffordd anrhagweladwy, goleuedig a chyffrous i annog eich chwilfrydedd.

Rydym nawr yn gwahodd gwyddonwyr, mathemategwyr a pheirianwyr ar draws y byd i gymryd rhan yn rownidau cenedlaethol y gystadleuaeth cyfathrebu gwyddoniaeth flaenllaw yma!

Bydd enillwyr cenedlaethol 25+ o wledydd yn cwrdd yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham https://www.cheltenhamfestivals.com/science (5-10 Mehefin 2018) i frwydro am deitl Pencampwr Rhyngwladol FameLab o flean cynulleidfa fyw yr Ŵyl. Cofrestrwch arlein yma.

Ysgolion UwchraddThe Art of Sustainability a STEM

Art of Sustainability logoChi yw dylunwyr y dyfodol; ein dyfodol ni i gyd. Bydd STEM wrth wraidd y dyfodol hwnnw. Mae Defnydd a Gwastraff yn un pwnc cwricwlwm o fewn Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang. Bydd dylunio yn y dyfodol yn ymwneud â chreu byd Cynaliadwy. Un lle byddwn yn cyfrannu at les ni ein hunain a lles y byd naturiol.

Yr Her yw i ddylunio cart cynaliadwy i rasio yn y ‘Brockweir Soap Box Derby’. Gwybodaeth yma ac yma.

Bydd yn rhaid i’r tȋm buddugol ddangos sut mae eu cart nhw yn darparu lles. Bydd angen i dimau ystyried Cynaliadwyaeth gan ddangos sut mae cylch bywyd y cart yn cwrdd â dylunio cylchol.

Bydd gwobr am y cart mwyaf cynaliadwy ar ddiwedd y ras a gall disgyblion weithio tuag at Gwobr CREST fel rhan o’r prosiect.

Mi fydd y ras nesaf rywdro yn Hydref 2018 felly mae digon o amser.

Cysylltwch â Steven England yn TheArtofSustainability@hotmail.com am fwy o fanylion.

Ysgolion UwchraddCisco Little Big Futures

Mae’r Rhyngrwyd Pethau (Internet of Things, IoT) yn ymwneud â chysylltu yr hyn sydd heb ei gysylltu. Cael gwrthrychau bob dydd i anfon, derbyn a phrosesu data i ddatrys problemau yn y byd go-iawn.

Mae Cisco a STEM Learning wedi ail-lansio y ‘Little Big Awards for 2017’ ac mae nawr yn ‘Little Big Futures’. Mae gan y rhaglen yma gasgliad o adnoddau i fyfyrwyr rhwng 11 a 14 oed i gymryd rhan mewn pump o sesiynau un awr. Lawrlwythwch adnoddau ar draws y pynciau STEM ac i Glybiau STEM.

Mae pob adnodd un awr yn cynnwys ymchwiliadau pwnc-benodol, gan archwilio’r Rhyngrwyd Pethau. Nid oes angen unrhyw dechnoleg benodol arnoch ar gyfer y gweithgareddau rhyngweithiol ac ymgysylltiol hyn. Mae’r adnoddau hyn yn cyflwyno technolegau sydd ar ddod a fydd yn fuan yn rhan o fywyd pob dydd. Maent yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fod yn greadigol gyda’u dysgu ac archwilio addysg gyrfaoedd.

Mae Cisco hefyd yn noddi ysgolion i gymryd rhan mewn Gwobrau Darganfod CREST trwy dalu costau’r gwobrau.

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn timau i ymchwilio problem byd go iawn ac yn adrodd yn ôl ar eu canfyddiadau. Gallwch wneud cais am Lysgennad STEM lleol i ysgogi a chefnogi’ch disgyblion yn ystod yr her.

Ysgolion Uwchradd2018 Gwyliau Cemeg Salters

Salters logoMae ceisiadau am Wyliau Cemeg Salters 2018 Salters nawr yn fyw.

Peidiwch colli allan ar fod yn rhan o uno’r digwyddiadau gwych yma sydd yn:

 • Cyffroi disgyblion trwy wneud cemeg ymarferol
 • Rhoi cyfrifoldeb i ddisgyblion i wneud ymchwiliadau “fel cemegydd go iawn”
 • Annog gwaith tîm a sgiliau datrys problemau annibynnol
 • Rhoi cyfle i athrawon i ryngweithio a bod yn rhan o DPP

Mae croeso i un tîm o bedwar myfyriwr o bob ysgol gymryd rhan o Flwyddyn 7 a / neu 8 yng Nghymru a Lloegr.

Bydd myfyrwyr yn profi dwy her Cemeg ymarferol, arddangosiadau cemegol cyffrous, seremoni wobrwyo gyda gwobrau i ysgolion a gwobrau a thystysgrifau hwyl i bawb sy’n cymryd rhan.

Mwy o wybodaeth a chais arlein yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCystadleuaeth Animeiddio Prifysgol Manceinion

Manchester University logo.pngDan arweiniad Ysgol Cyfrifiadureg Prifysgol Manceinion, mae’r gystadleuaeth flynyddol hon yn cefnogi addysgu cyfrifiadureg mewn ysgolion. Fe’i cynlluniwyd i ysgogi plant ysgol 7-19 oed am gyfrifiadureg. Mwy o wybodaeth am y gystadleuaeth a phwy all gymryd rhan yma.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Cynradd Canolfan ‘Advanced Propulsion’

APC logo.pngMae Canolfan ‘Advanced Propulsion’ y DU yn cynnig cyfle i ddisgyblion ysgol gynradd gystadlu yn y ras car trydan Greenpower. Testun y gystadleuaeth yw ‘Sut y byddwn yn teithio ym mlwyddyn 2050?’ – am ragor o wybodaeth ar sut y gall eich ysgol ennill car kit Greenpower, anfonwch e-bost at jen.mcglade@apcuk.co.uk.

Ysgolion UwchraddDiwrnodau Her IET Faraday

IET logoMae Diwrnodau Her IET Faraday yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio, dylunio a gwneud atebion prototeip i broblemau peirianyddol anodd iawn. Mae enillwyr pob digwyddiad yn ennill gwobrau drostynt eu hunain a thlws i’w hysgol. Mae’r tri thîm uchaf o bob rhan o’r DU yn cael taith am ddim i’r Rownd Derfynol Genedlaethol ym mis Mehefin bob blwyddyn i gystadlu am wobr ariannol o hyd at £ 1000 ar gyfer eu hysgol. Ymgeisiwch yma, mwy o wybodaeth yma.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Ysgolion Coleg Imperial Llundain 2018

Bydd Cystadleuaeth Gwyddoniaeth i Ysgolion y Gyfadran Gwyddorau Naturiol 2018 yn agor ar gyfer cofrestru ym mis Hydref 2017.

Bydd y thema ar gyfer 2018 yn canolbwyntio ar Nodau Byd-eang ar gyfer Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Gofynnir i’r timau ddewis nod penodol ac i ddod o hyd i ateb gwyddonol newydd ac arloesol mewn ymateb i hyn.

I gymryd rhan, rhaid i dimau greu ffilm 5 munud sydd: yn amlinellu’n gryno’r nod a ddewiswyd ganddynt; yn disgrifio eu datrysiad arloesol; yn esbonio’r wyddoniaeth y tu ôl i’r syniad; ac yn dangos sut y byddai eu syniad yn mynd i’r afael â’r nod.

Bydd y timau gorau yn cael eu gwahodd i gyflwyno eu syniad mewn digwyddiad arddangos yng Ngholeg Imperial o flaen cynulleidfa fyw a phanel o feirniaid. Bydd enillwyr y gystadleuaeth yn derbyn gwobrau unigol ac yn cael cyfle i ymweld â chyfleuster gwyddoniaeth sy’n arwain y byd yn y DU. Darganfyddwch fwy yma.

Ysgolion UwchraddGwobrau Ysgol Ynni Gwell

Better Energy Awards logo.pngNod Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell yw helpu ac annog addysg amgylcheddol i bobl ifanc 5-11 oed. Maent yn hyrwyddo gwaith trawsgwricwlaidd ar yr amgylchedd a gellir rhoi UNRHYW waith rydych chi’n ei wneud yn eich ysgol yn cwmpasu unrhyw fath o fater amgylcheddol. Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell ar gyfer rhagoriaeth mewn addysg amgylcheddol yn cysylltu â’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr a Chwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban – edrychwch ar ein canllaw yma.

Cofrestrwch eich ysgol heddiw – ennill hyd at £5,000! Darllenwch y rheolau y gystadleuaeth yma.

Gwnewch gais heddiw – gall eich ysgol ennill hyd at £ 5,000! Darllenwch reolau’r gystadleuaeth yma

Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell wedi’u rhannu’n bedwar rhanbarth (De / Canol, Gogledd, Cymru a’r Gorllewin, Yr Alban) a bydd enillydd ar gyfer pob categori Gwobr ym mhob rhanbarth. Bydd y cynnig gorau a ddewisir gan yr holl enillwyr ym mhob rhanbarth yn cael ei wneud yn Bencampwr Rhanbarthol a bydd yn derbyn £1,000. Dewisir y gorau o’r Pencampwyr Rhanbarthol fel Pencampwyr y DU, sy’n derbyn cyfanswm o £5,000 ar gyfer yr ysgol.

Yn ychwanegol at yr holl enillwyr, bydd 16 Ail wobr o £ 250 yr un ar gyfer cronfeydd yr ysgol. Bydd 20 o ysgolion yn derbyn Cymeradwyaeth Uchel a £100.

Bydd cynrychiolwyr o’r pedair ysgol fydd yn Bencampwyr Rhanbarthol yn mynychu Seremoni Wobrwyo arbennig yn Llundain, lle byddant yn derbyn eu gwobrau gan westeion enwog a wahoddwyd yn arbennig. Mae’r lleoliadau blaenorol yn cynnwys Sw Llundain a’r Amgueddfa Wyddoniaeth. Gwelwch reolau’r gystadeluaeth am fwy o fanylion.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG

Step into NHS logo.pngMae Cystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG yn cynnig cyfle i ddisgyblion blynyddoedd 8 a 9 ennill tabled neu taleb Amazon am £50.

Mae llawer mwy i weithio i’r GIG na bod yn feddyg neu nyrs. Mewn gwirionedd mae yna fwy na 350 o wahanol yrfaoedd yn y GIG a, gyda cymaint o yrfaoedd ar gael, mae yna swydd i weddu i unrhyw un, waeth beth yw eich diddordebau a’ch sgiliau. Mae’r gystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG yn gofyn i fyfyrwyr ddewis gyrfa’r GIG sydd o ddiddordeb iddynt a chreu disgrifiad swydd a hysbyseb i ddweud wrth eu ffrindiau a phobl ifanc eraill amdano. Gall myfyrwyr weithio ar eu pennau eu hunain neu mewn timau o hyd at bedwar.

Gallwch ddarganfod mwy a gwneud cais yma.

Ysgolion UwchraddDVLA cystadleuaeth newydd Her Godio

Mae'r DVLA yn lansio cystadleuaeth newydd Her Godio i Ysgolion Cynradd yng Nghymru. Mae gwobrau sylweddol ar gael. I ddarganfod sut i gymeryd rhan dilynwch y ddolen. Poster yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddRHS Greening Grey Britain

RHS Greening Grey BritainHoffai’r RHS i chi a’ch grŵp nodi ardal yn eich cymuned leol a allai wneud gydag ychydig o liw. Cofrestrwch i gymryd rhan yn Greening Grey Britain a bydd yr RHS yn anfon pecyn rhad ac am ddim i chi o hadau maes gwyllt sydd i gyd yn blanhigion perffaith ar gyfer annog peillio.

Helpwch i ledaenu’r neges am Greening Grey Britain ac ennill gwobrau drwy rannu eich lluniau ar Twitter gan ddefnyddio #GreeningGreyBritain a @RHSSchools. Bydd gwobrau yn cael eu dyfarnu bob wythnos, felly tynnwch luniau! Os byddwch yn penderfynu i wyrddio ardal yn eich cymuned, gallech hefyd fod yn gymwys i wneud cais ar gyfer Gwobr Garddio Ysgol RHS Lefel 5 a derbyn £200 mewn talebau garddio.

Ysgolion UwchraddBBC ‘Terrific Scientific’

BBC Terrific ScientificMae’r ymgyrch yn cynnwys 10 o ymchwiliadau cenedlaethol ac yn gobeithio annog miliwn o blant i gymryd rhan. Bydd ‘Terrific Scientific’ hefyd yn galluogi plant i ymgymryd ag ymchwil go iawn gan ddefnyddio eu sgiliau ymholi gwyddonol i lywio gwaith prifysgolion blaenllaw. Mae’r ymchwiliadau yn cael eu cynllunio i fod yn hygyrch ac yn defnyddio eitemau bob dydd.

Mae’r cyflwynydd gwyddoniaeth a bywyd gwyllt, Liz Bonnin yn Llysgennad ar gyfer ‘Terrific Scientific’ ac yn ymddangos yn y ffilm ragarweiniol hon sy’n esbonio beth mae’r ymgyrch yn ei olygu. Gall ysgolion gofrestru yma i gymryd rhan.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Allgymorth Fforensig (myfyrwyr 11-16 oed)

Mae’r gystadleuaeth wedi’i chynllunio i annog myfyrwyr i gymhwyso eu gwybodaeth o hanes celf, gwyddoniaeth, mathemateg a cryptanalysis i ddatrys y dirgelwch o beintio coll bywyd go iawn Leonardo da Vinci, Brwydr Anghiari. Mae yr her yn cynnwys cynllun gwersi, taflenni gwaith ac adnoddau eraill.

Cofrestrwch eich diddordeb yma.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk