English

Cystadleuthau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha
5 Chwefror 2018.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd

Ysgolion UwchraddYsgolion Cynradd

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth RAF100

RAF100 logoMae Cystadleuaeth RAF100 yn gyfle i bobl ifanc ddweud stori am leoliad RAF a dod â’u dealltwriaeth o hanes a ffiseg at ei gilydd

Mae hanes yr RAF yn dangos sut mae pobl a’u hanghenion wedi gwthio datblygiad gwyddonol. Sut y gall gwybodaeth am y bobl hynny a’r dechnoleg y buont yn gweithio gyda’u gwthio i feddwl am ddatblygiadau ar gyfer y dyfodol?

Ar y wefan hon mae map rhyngweithiol yn dangos holl ganolfannau’r RAF yn y DU ac un arall o’r holl ganolfannau RAF a ddefnyddir yn fyd-eang. Mae’r mapiau’n dechrau o gyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf hyd heddiw. Ar hyn o bryd mae’r mapiau hyn yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol iawn am bob un o’r canolfannau yn unig. Hoffem i ysgolion a grwpiau ieuenctid ddarparu’r wybodaeth am y canolfannau.

Yn ogystal â helpu i adrodd stori pob canolfan, mae’r gystadleuaeth yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddod â’u dealltwriaeth o sut mae syniadau a thechnoleg wyddonol wedi datblygu mewn hanes i archwilio datblygiadau technolegol cyfredol a dyfodol a allai lunio’r RAF a byd sifil o y dyfodol.

Mae’r gwobrau’n cynnwys cyfleoedd i fynychu digwyddiadau coffa yn ystod y flwyddyn canmlwyddiant, yn ogystal ag gwobrau i’r ysgol.

Bydd y gystadleuaeth yn rhedeg gyda thri chategori grŵp oedran: 11-14; 14-18 ac 11-18.

Dyddiadau cau: mae’r gwobrau wedi’u lledaenu dros 2018 ac yn cynnwys tocynnau i ddigwyddiadau, felly mae yna dri chyfle i ennill gwahanol wobrau:

  • Bydd dyddiad cau 1: yn cau ar 30 Mawrth 2018
  • Bydd dyddiad cau 2: yn cau ar 11 Mehefin 2018
  • Bydd dyddiad cau 3: yn cau ar 30 Tachwedd 2018

Gall ysgolion / grwpiau ieuenctid ac ati gyflwyno cymaint o gofnodion ag y dymunant ar gyfer pob un o’r o’r dyddiadau cau, ond dim ond unwaith y gellir cyflwyno pob cofnod (darn ymchwil / ffilm ac ati).

Ysgolion UwchraddDim mwy o fresych

No More CabbageMae cystadleuaeth CLEAPSS eleni rhaid bod yn aeold o CLEAPPS I gystadlu yn diweddaru gweithgaredd ymarferol clasurol. Helpwch eich plant i wneud ac ymchwilio’r dangosyddion amgen gorau ar gyfer bresych coch. Mae gwobrau ar gael i blant, yr ysgol a’r staff.

Ysgolion UwchraddDiwrnod Her Faraday – mae ceisiadau ar gyfer 2018-19 ar agor!

Mae Diwrnodau Her Faraday IET yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio, dylunio a chynhyrchu atebion prototeip i broblemau peirianyddol anodd iawn. Ym mhob digwyddiad mae timau’n cystadlu i ennill gwobr drostynt eu hunain a thlws i’w hysgol.

IET logoMae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac yn cael ei redeg gan ein tîm o weithwyr proffesiynol STEM i roi’r amser i chi ganolbwyntio ar eich myfyrwyr.

Fe’i cyflwynir gan yr IET mewn 68 ysgol a 12 prifysgol Partner Academaidd – yn ogystal â digwyddiadau pellach sydd ar gael yn ôl y gofyn gan arianwyr a noddwyr – mae Diwrnodau Her Faraday yn weithgareddau STEM undydd ar gyfer chwe thîm o chwech o fyfyrwyr. Mae ein Diwrnodau Her tymor 2018-19 wedi’u cynllunio ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 8.

Lawrlwythwch y ffurflen gais yma.

Ysgolion UwchraddCyberFirst yn meithrin talent ifanc – Cystadleuaeth Merched 2018

NCSC logoMae’r Ganolfan Genedlaethol Diogelwch Seiber (NCSC), rhan o GCHQ, yn datblygu cenhedlaeth nesaf y DU o weithwyr seiber trwy eu bwrsariaethau myfyrwyr, cyrsiau ar gyfer pobl ifanc 11-17 oed a chystadlaethau. Gobeithio y bydd yr ymyriadau hyn yn helpu i feithrin talent ifanc a sicrhau bod menywod yn cael eu cynrychioli’n well ymhlith gweithlu seiber yfory.

Un gystadleuaeth genedlaethol, sy’n cael ei redeg gan NCSC, yw Cystadleuaeth Merched CyberFirst sydd, yn dilyn llwyddiant y llynedd (yn denu dros 8,000 o ferched), yn ôl ar gyfer 2018! Mae hwn yn gyfle unigryw i dimau o ferched ysgol ym Mlwyddyn 8 neu S2, gyda meddyliau chwilfrydig, sy’n hoffi datrys problemau a gweithio fel tîm, i gystadlu mewn dros 100 o heriau diogelwch seiber ar-lein hwyl. Edrychwch am her arbennig y Dirprwy Gyfarwyddwyr hefyd!

Mae’r gystadleuaeth yn rhoi cyfle i ferched hybu eu diddordeb a’u sgiliau mewn diogelwch seiber, waeth beth yw eu gwybodaeth a’u profiad ac mae’n ffordd hwyliog o ddysgu am ddiogelwch seiber a sgiliau ymarfer mewn amgylchedd byd-eang efelychiedig.

  • Timau o hyd at 4 o ferched
  • Blwyddyn 8 / S2
  • Cofrestrwch arlein o 16 Ionawr 2018

Noddwr: Pennaeth Gwybodaeth Tîm Proffesiynau y Weinyddiaeth Amddiffyn, ar ran y Ganolfan Genedlaethol Diogelwch Seiber.

Cystadleuaeth arlein yn cychwyn 29 Ionawr 2018, ac yn cau 5 Chwefror 2018. Mwy o wybodaeth yma.

Anogwch unryw ferched ifanc yr ydych yn eu adnabod i ystyried cofrestru – gan ddymuno pob lwc iddyn nhw!

Ysgolion UwchraddFamelab

Famelab logoMae FameLab yn gystadleuaeth cyfathrebu gwyddoniaeth a gynlluniwyd i ymgysylltu a difyrru. Mae cystadleuwyr o bob cwr o’r byd yn cymryd rhan gyda dim ond eu ffraethineb ac ambell i brop yn gymorth – mae’r canlyniad yn ffordd anrhagweladwy, goleuedig a chyffrous i annog eich chwilfrydedd.

Rydym nawr yn gwahodd gwyddonwyr, mathemategwyr a pheirianwyr ar draws y byd i gymryd rhan yn rownidau cenedlaethol y gystadleuaeth cyfathrebu gwyddoniaeth flaenllaw yma!

Bydd enillwyr cenedlaethol 25+ o wledydd yn cwrdd yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham https://www.cheltenhamfestivals.com/science (5-10 Mehefin 2018) i frwydro am deitl Pencampwr Rhyngwladol FameLab o flean cynulleidfa fyw yr Ŵyl. Cofrestrwch arlein yma.

Ysgolion UwchraddThe Art of Sustainability a STEM

Art of Sustainability logoChi yw dylunwyr y dyfodol; ein dyfodol ni i gyd. Bydd STEM wrth wraidd y dyfodol hwnnw. Mae Defnydd a Gwastraff yn un pwnc cwricwlwm o fewn Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang. Bydd dylunio yn y dyfodol yn ymwneud â chreu byd Cynaliadwy. Un lle byddwn yn cyfrannu at les ni ein hunain a lles y byd naturiol.

Yr Her yw i ddylunio cart cynaliadwy i rasio yn y ‘Brockweir Soap Box Derby’. Gwybodaeth yma ac yma.

Bydd yn rhaid i’r tȋm buddugol ddangos sut mae eu cart nhw yn darparu lles. Bydd angen i dimau ystyried Cynaliadwyaeth gan ddangos sut mae cylch bywyd y cart yn cwrdd â dylunio cylchol.

Bydd gwobr am y cart mwyaf cynaliadwy ar ddiwedd y ras a gall disgyblion weithio tuag at Gwobr CREST fel rhan o’r prosiect.

Mi fydd y ras nesaf rywdro yn Hydref 2018 felly mae digon o amser.

Cysylltwch â Steven England yn TheArtofSustainability@hotmail.com am fwy o fanylion.

Ysgolion UwchraddCisco Little Big Futures

Mae’r Rhyngrwyd Pethau (Internet of Things, IoT) yn ymwneud â chysylltu yr hyn sydd heb ei gysylltu. Cael gwrthrychau bob dydd i anfon, derbyn a phrosesu data i ddatrys problemau yn y byd go-iawn.

Mae Cisco a STEM Learning wedi ail-lansio y ‘Little Big Awards for 2017’ ac mae nawr yn ‘Little Big Futures’. Mae gan y rhaglen yma gasgliad o adnoddau i fyfyrwyr rhwng 11 a 14 oed i gymryd rhan mewn pump o sesiynau un awr. Lawrlwythwch adnoddau ar draws y pynciau STEM ac i Glybiau STEM.

Mae pob adnodd un awr yn cynnwys ymchwiliadau pwnc-benodol, gan archwilio’r Rhyngrwyd Pethau. Nid oes angen unrhyw dechnoleg benodol arnoch ar gyfer y gweithgareddau rhyngweithiol ac ymgysylltiol hyn. Mae’r adnoddau hyn yn cyflwyno technolegau sydd ar ddod a fydd yn fuan yn rhan o fywyd pob dydd. Maent yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fod yn greadigol gyda’u dysgu ac archwilio addysg gyrfaoedd.

Mae Cisco hefyd yn noddi ysgolion i gymryd rhan mewn Gwobrau Darganfod CREST trwy dalu costau’r gwobrau.

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn timau i ymchwilio problem byd go iawn ac yn adrodd yn ôl ar eu canfyddiadau. Gallwch wneud cais am Lysgennad STEM lleol i ysgogi a chefnogi’ch disgyblion yn ystod yr her.

Ysgolion Uwchradd2018 Gwyliau Cemeg Salters

Salters logoMae ceisiadau am Wyliau Cemeg Salters 2018 Salters nawr yn fyw.

Peidiwch colli allan ar fod yn rhan o uno’r digwyddiadau gwych yma sydd yn:

  • Cyffroi disgyblion trwy wneud cemeg ymarferol
  • Rhoi cyfrifoldeb i ddisgyblion i wneud ymchwiliadau “fel cemegydd go iawn”
  • Annog gwaith tîm a sgiliau datrys problemau annibynnol
  • Rhoi cyfle i athrawon i ryngweithio a bod yn rhan o DPP

Mae croeso i un tîm o bedwar myfyriwr o bob ysgol gymryd rhan o Flwyddyn 7 a / neu 8 yng Nghymru a Lloegr.

Bydd myfyrwyr yn profi dwy her Cemeg ymarferol, arddangosiadau cemegol cyffrous, seremoni wobrwyo gyda gwobrau i ysgolion a gwobrau a thystysgrifau hwyl i bawb sy’n cymryd rhan.

Mwy o wybodaeth a chais arlein yma.

Ysgolion UwchraddScrub Up on Science Challenge 2018

SCS logoCyfle I bobl ifanc yn archwilio cemeg swigod ac ewyn a gyda Sialens ‘Scrub Up on Science 2018’

Mae Cymdeithas y Gwyddonwyr Cosmetig yn herio pobl ifanc 11-16 oed i roi eu talentau creadigol a gwyddonol ar brawf trwy’r wneud Her Gwyddoniaeth.

Mae The Scrub up on Science Challenge, a lansiodd Cymdeithas y Gwyddonwyr Cosmetig yn 2014, yn gofyn i bobl ifanc greu swigen bath neu bom bath, ac mae’n cyflenwi y cynhwysyn am ddim – y cyfansoddyn cemegol arbennig sy’n gyfrifol am swigod sebon. Gan ddefnyddio’r cynhwysyn mae myfyrwyr yn anelu at greu yr ewyn hiraf, y fizz mwyaf cyffrous, neu’r swigod mwyaf.

Gall ysgolion archebu y cynhwysyn am ddim o’r wefan Scrub Up on Science. I gystadlu yn y gystadleuaeth, bydd angen i gyfranogwyr hefyd greu fideo byr neu gyflwyniad PowerPoint sy’n disgrifio eu syniad ac yn dangos eu dealltwriaeth o’r wyddoniaeth y tu ôl iddo. Gellir cyflwyno pob cais drwy’r wefan, cyn y dyddiad cau ar ddydd Llun 27 Ebrill 2018.

Bydd yr ennillwyr terfynol yn cael eu gwahodd I’r Amgueddfa Wyddoniaeth a Diwydiant ym Manceinion ar 20 Mehefin 2018 i ail-greu eu cynnyrch i’r beirniaid.

Bwriad yr Her Gwyddoniaeth yw adeiladu diddordeb pobl ifanc yn STEM trwy godi ymwybyddiaeth o lwybrau gyrfa llai adnabyddus. Gall ysgolion ofyn am wyddonydd cosmetig o’r Gymdeithas Gwyddonwyr Cosmetig I ymweld. Gyda’r ysgol, er mwyn rhoi cipolwg diddorol i fyfyrwyr ar fyd gwaith yn y diwydiant colur.

Am ragor o wybodaeth am Sialens Scrub Up on, ewch i: www.scrubuponscience.co.uk/competition

Am ragor o wybodaeth am Gymdeithas Gwyddonwyr Cosmetig, ewch i: www.scs.org.uk

Ysgolion UwchraddGwobr Athro’r Flwyddyn Bioleg Ysgol

RSBMae Gwobr Athro Blynyddol Cymdeithas Frenhinol y Biolegwyr yn agored i bob athro sy’n gweithio gyda myfyrwyr 11-18 oed, sy’n dysgu rhaglenni astudio bioleg cyn-brifysgol, ac sydd ar hyn o bryd yn cael eu cyflogi mewn ysgol neu goleg yn y DU. Nod y wobr yw cydnabod athrawon bioleg rhagorol ac ysbrydoledig, ac mae bellach yn agored ar gyfer enwebiadau www.rsb.org.uk/get-involved/rsb-awards/school-teacher-of-the-year

Ysgolion UwchraddUncover Copper

Ydych chi’n fyfyriwr 11-16 oed yn y DU? A hoffech chi’r cyfle i ennill £ 100 (ynghyd â £ 500 ar gyfer eich ysgol) trwy archwilio rôl hanfodol copr yn ein presennol a’n dyfodol? Darllenwch ymlaen!

Mae copr yn ein hamgylchynu. Mae’n ein ffonau a’n tabledi, waliau ein tai, ein hysbytai a hyd yn oed y tu mewn i’n cyrff, ond anaml y byddwn yn sylwi arno. Mae’r gystadleuaeth hon yn galw ar fyfyrwyr i ddatgelu copr, gan ei cheisio mewn adeiladau, iechyd a meddygaeth, a chymhwysiadau newydd mewn ynni adnewyddadwy a systemau trafnidiaeth gynaliadwy.

Mwy yma. Y dyddiad cau yw 25 Mai 2018. Cyhoeddir yr enillwyr ym mis Mehefin.

Ysgolion UwchraddMae ‘Ultimate STEM Challenge’ 2017/18 nawr ar agor

Mae’r ‘Ultimate STEM Challenge’ yn gystadleuaeth genedlaethol a ddygir atoch gan BP, yr Amgueddfa Wyddoniaeth http://www.sciencemuseum.org.uk/learning a STEM Learning.

Rydym yn gofyn i dimau o ddau i bedwar o fyfyrwyr 11 i 14 oed ledled y DU i roi eu sgiliau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg i’r prawf ac ennill gwobrau gwych.

Mae’r Ultimate STEM Challenge wedi’i chynllunio i feithrin hyder a sgiliau gwaith tîm, ac i ysbrydoli pawb, nid dim ond y rhai sy’n ymddiddori mewn gwyddoniaeth!

Dewiswch o un o dri her sy’n seiliedig ar thema ‘My Sustainable Future’. Maent yn berffaith ar gyfer clybiau STEM, a gallwch wneud cais am Lysgennad STEM i gyfoethogi profiad y disgyblion.

Dysgwch am y meini prawf beirniadu a sut i ddilyn dull gwyddonol cryf yma http://bpes.bp.com/stem-challenge/how-to-enter/.

Darllenwch ein ‘Top Tips’ ar sut i greu cais buddugol yma, ac adborth beirniaid ar gystadleauaeth llynedd yma http://bpes.bp.com/stem-challenge/judge-feedback/.

Gall athrawon lanlwytho ceisiadau hyd at 12 Ionawr 2018 gan ddefnyddio’r ffurflen gofrestru syml hon http://bpes.bp.com/stem-challenge/submit-your-entry/start/.

Ymhlith y gwobrau mae gwahoddiad i ddigwyddiad dathlu yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth ym mis Mawrth 2018, diwrnod profiad Ultimate STEM, £ 500 ar gyfer eu hysgolion a nwyddau o’r Amgueddfa Wyddoniaeth.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCystadleuaeth Animeiddio Prifysgol Manceinion

Manchester University logo.pngDan arweiniad Ysgol Cyfrifiadureg Prifysgol Manceinion, mae’r gystadleuaeth flynyddol hon yn cefnogi addysgu cyfrifiadureg mewn ysgolion. Fe’i cynlluniwyd i ysgogi plant ysgol 7-19 oed am gyfrifiadureg. Mwy o wybodaeth am y gystadleuaeth a phwy all gymryd rhan yma.

Ysgolion UwchraddGwobrau STEM Y Telegraph 2018

Telegraph STEM Awards logo.pngMae Gwobrau STEM 2018 yn gystadleuaeth unigryw i fyfyriwr ar gyfer israddedigion mwyaf talentog y DU i gyflwyno syniadau cwbl arloesol i rai o enwau blaenllaw diwydiant Prydain. Mae gan ymgeiswyr y cyfle i ennill £ 25,000 a rhaglen fentora pwrpasol.

Nawr yn ei bumed flwyddyn, sefydlwyd y gwobrau i gydnabod pwysigrwydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg – a’r myfyrwyr sy’n eu hastudio.

Mae Gwobrau STEM yn ffurfio chwe her mewn chwe sector allweddol, a sefydlir mewn partneriaeth â chyflogwyr blaenllaw yn y sectorau hyn. Gall myfyrwyr gyflwyno eu ceisiadau yma trwy ddod o hyd i ateb i un o’r heriau cyn y dyddiad cau ar ddydd Llun 19 Chwefror 2018.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Cynradd Canolfan ‘Advanced Propulsion’

APC logo.pngMae Canolfan ‘Advanced Propulsion’ y DU yn cynnig cyfle i ddisgyblion ysgol gynradd gystadlu yn y ras car trydan Greenpower. Testun y gystadleuaeth yw ‘Sut y byddwn yn teithio ym mlwyddyn 2050?’ – am ragor o wybodaeth ar sut y gall eich ysgol ennill car kit Greenpower, anfonwch e-bost at jen.mcglade@apcuk.co.uk.

Ysgolion UwchraddDiwrnodau Her IET Faraday

IET logoMae Diwrnodau Her IET Faraday yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio, dylunio a gwneud atebion prototeip i broblemau peirianyddol anodd iawn. Mae enillwyr pob digwyddiad yn ennill gwobrau drostynt eu hunain a thlws i’w hysgol. Mae’r tri thîm uchaf o bob rhan o’r DU yn cael taith am ddim i’r Rownd Derfynol Genedlaethol ym mis Mehefin bob blwyddyn i gystadlu am wobr ariannol o hyd at £ 1000 ar gyfer eu hysgol. Ymgeisiwch yma, mwy o wybodaeth yma.

Ysgolion UwchraddUKRoC – Her fawr Rocedi y DU 2018

UKRoC logo.pngMae UKRoC – Her fawr Rocedi y DU 2018 k yn barod i lansio!

Mae (UKRoC) yn ffordd wych o ennyn diddordeb y genhedlaeth nesaf o beirianwyr sydd â phrofiad ymarferol o adeiladu a gweithredu teithiau cymhleth. Mae hon yn ffordd gyffrous i ddysgu mwy am fathemateg a gwyddoniaeth, gyda enillwyr y DU yn cael cyfle i gystadlu yn erbyn timau o Ffrainc, UDA a Siapan yn y Rowndiau Terfynol Rhyngwladol.

Felly, os ydych chi’n adnabod tîm o bobl ifanc 11-18 sydd â diddordebau cryf yn STEM, yn ffynnu gyda datrys problemau tîm, ac a fyddai’n mwynhau’r cyfle i rwydweithio gydag arweinwyr busnes a diwydiant awyrennau – mae her Rocedi y DU ar eu cyfer! Cofretrwch yma – dyddiad cau 28 Chwefror 2018.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Ysgolion Coleg Imperial Llundain 2018

Bydd Cystadleuaeth Gwyddoniaeth i Ysgolion y Gyfadran Gwyddorau Naturiol 2018 yn agor ar gyfer cofrestru ym mis Hydref 2017.

Bydd y thema ar gyfer 2018 yn canolbwyntio ar Nodau Byd-eang ar gyfer Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Gofynnir i’r timau ddewis nod penodol ac i ddod o hyd i ateb gwyddonol newydd ac arloesol mewn ymateb i hyn.

I gymryd rhan, rhaid i dimau greu ffilm 5 munud sydd: yn amlinellu’n gryno’r nod a ddewiswyd ganddynt; yn disgrifio eu datrysiad arloesol; yn esbonio’r wyddoniaeth y tu ôl i’r syniad; ac yn dangos sut y byddai eu syniad yn mynd i’r afael â’r nod.

Bydd y timau gorau yn cael eu gwahodd i gyflwyno eu syniad mewn digwyddiad arddangos yng Ngholeg Imperial o flaen cynulleidfa fyw a phanel o feirniaid. Bydd enillwyr y gystadleuaeth yn derbyn gwobrau unigol ac yn cael cyfle i ymweld â chyfleuster gwyddoniaeth sy’n arwain y byd yn y DU. Darganfyddwch fwy yma.

Ysgolion UwchraddGwobrau Ysgol Ynni Gwell

Better Energy Awards logo.pngNod Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell yw helpu ac annog addysg amgylcheddol i bobl ifanc 5-11 oed. Maent yn hyrwyddo gwaith trawsgwricwlaidd ar yr amgylchedd a gellir rhoi UNRHYW waith rydych chi’n ei wneud yn eich ysgol yn cwmpasu unrhyw fath o fater amgylcheddol. Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell ar gyfer rhagoriaeth mewn addysg amgylcheddol yn cysylltu â’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr a Chwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban – edrychwch ar ein canllaw yma.

Cofrestrwch eich ysgol heddiw – ennill hyd at £5,000! Darllenwch y rheolau y gystadleuaeth yma.

Gwnewch gais heddiw – gall eich ysgol ennill hyd at £ 5,000! Darllenwch reolau’r gystadleuaeth yma

Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell wedi’u rhannu’n bedwar rhanbarth (De / Canol, Gogledd, Cymru a’r Gorllewin, Yr Alban) a bydd enillydd ar gyfer pob categori Gwobr ym mhob rhanbarth. Bydd y cynnig gorau a ddewisir gan yr holl enillwyr ym mhob rhanbarth yn cael ei wneud yn Bencampwr Rhanbarthol a bydd yn derbyn £1,000. Dewisir y gorau o’r Pencampwyr Rhanbarthol fel Pencampwyr y DU, sy’n derbyn cyfanswm o £5,000 ar gyfer yr ysgol.

Yn ychwanegol at yr holl enillwyr, bydd 16 Ail wobr o £ 250 yr un ar gyfer cronfeydd yr ysgol. Bydd 20 o ysgolion yn derbyn Cymeradwyaeth Uchel a £100.

Bydd cynrychiolwyr o’r pedair ysgol fydd yn Bencampwyr Rhanbarthol yn mynychu Seremoni Wobrwyo arbennig yn Llundain, lle byddant yn derbyn eu gwobrau gan westeion enwog a wahoddwyd yn arbennig. Mae’r lleoliadau blaenorol yn cynnwys Sw Llundain a’r Amgueddfa Wyddoniaeth. Gwelwch reolau’r gystadeluaeth am fwy o fanylion.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCystadleuaeth Poster Wythnos Wyddoniaeth Prydain

British Science Week 2018.pngBydd Cystadleuaeth Poster Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn mynd yn fyw yn gynnar yn 2018. Y thema yw archwilio a darganfod.

Gall y pum poster gorau o’ch ysgol gael eu cynnwys yn ein cystadleuaeth ledled y DU gyda’r cyfle i fyfyrwyr ennill nifer o wobrau.

Dyddiad cau: Dydd Gwener Ebrill 6 2018.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG

Step into NHS logo.pngMae Cystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG yn cynnig cyfle i ddisgyblion blynyddoedd 8 a 9 ennill tabled neu taleb Amazon am £50.

Mae llawer mwy i weithio i’r GIG na bod yn feddyg neu nyrs. Mewn gwirionedd mae yna fwy na 350 o wahanol yrfaoedd yn y GIG a, gyda cymaint o yrfaoedd ar gael, mae yna swydd i weddu i unrhyw un, waeth beth yw eich diddordebau a’ch sgiliau. Mae’r gystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG yn gofyn i fyfyrwyr ddewis gyrfa’r GIG sydd o ddiddordeb iddynt a chreu disgrifiad swydd a hysbyseb i ddweud wrth eu ffrindiau a phobl ifanc eraill amdano. Gall myfyrwyr weithio ar eu pennau eu hunain neu mewn timau o hyd at bedwar.

Gallwch ddarganfod mwy a gwneud cais yma.

Ysgolion UwchraddHer Bioleg RSB

RSB logoMae Her Bioleg Cymdeithas Frenhinol Bioleg yn agored i bob disgybl ysgol 13-15 oed. Cynhelir cystadleuaeth 2018 rhwng 6-26 Mawrth 2018. Gall athrawon gofrestru myfyrwyr ar gyfer y gystadleuaeth yma hyd y dyddiad cau ar 23 Chwefror 2018.

Mae Her Bioleg yn ysgogi chwilfrydedd myfyrwyr ar gyfer y byd naturiol ac yn eu hannog i gymryd diddordeb mewn bioleg y tu allan i’r ysgol. Bydd cwestiynau’n cael eu gosod ar gwricwlwm yr ysgol, ond bydd y gystadleuaeth hefyd yn gwobrwyo’r myfyrwyr hynny y mae eu gwybodaeth am y pwnc wedi cynyddu trwy ddarllen llyfrau a chylchgronau, gan wylio rhaglenni hanes naturiol, gan gymryd sylw o’r cyfryngau newyddion ar gyfer eitemau o ddiddordeb biolegol, ac yn gyffredinol ymwybodol o’n fflora a’n ffawna naturiol.

Gall ysgolion gynnal yr Her ym mha bynnag ffordd sy’n addas ar gyfer eu disgyblion, gan sicrhau eu bod yn mwynhau cymryd rhan a bod ganddynt ddisgwyliad rhesymol o gydnabod am eu cyflawniadau.

Schools can conduct the Challenge in whatever way best suits their pupils, ensuring that they enjoy participating and have a reasonable expectation of recognition for their achievements. Yn ogystal â gallu cyflwyno sgorau eu disgyblion i’r gystadleuaeth genedlaethol, anogir ysgolion i ddyfarnu eu gwobrau eu hunain ac i ddefnyddio tystysgrifau a ddarperir ar eu cyfer.

Ysgolion UwchraddOlympiad Bioleg Prydain Cymdeithas Bioleg Prydain

RSB logoMae Olympiad Bioleg Prydain Cymdeithas Bioleg Prydain ar agor i fyfyrwyr o amgylch y byd.

Bydd cystadleuaeth 2018 rhwng 23 a 31 Ionawr 2018. Gall athrawon gofrestru myfyrwyr ar gyfer y gystadleuaeth yma nes y dyddiad cau ar 12 Ionawr 2018.

Mae’r Olympiad yn herio ac yn ysgogi myfyrwyr sydd â diddordeb mewn bioleg i ehangu eu doniau. Mae’n galluogi myfyrwyr i ddangos eu gwybodaeth ac i gael eu gwobrwyo’n briodol a’u cydnabod yn gyhoeddus trwy ddyfarnu medalau, tystysgrifau a gwobrau eraill. Y gobaith yw y bydd cystadlu yn yr Olympiad yn annog myfyrwyr sydd eisoes â diddordeb yn y pwnc gwerthfawr, eang a gwerthfawr hwn i barhau â’u hastudiaeth y tu hwnt i Safon Uwch.

Mae’r BBO yn agored i fyfyrwyr mewn addysg ôl-16 sy’n astudio yn yr ysgol neu’r coleg. Mae’r gystadleuaeth yn cynnwys dau bapur dewis lluosog un awr sydd i’w cymryd ar-lein dan amodau arholiad dan oruchwyliaeth staff. Caiff y myfyrwyr fydd yn sgorio uchaf eu gwobrwyo â thystysgrifau a medalau a gydnabyddir yn gyhoeddus, a chynigir y cyfle iddynt fynychu seremoni wobrwyo yn Llundain.

Cystadleuaeth Raspberry Pi PA 2018

PA logoNawr yn ei chweched blwyddyn, mae Cystadleuaeth Raspberry Pi PA 2018 wedi agor. Mae tair gwobr o £ 1,000 ar gael ar gyfer timau o ysgolion cynradd ac uwchradd, a chweched dosbarth a cholegau.

Thema eleni yw This year’s theme is Cynaliadwyedd. Yr her yw i ddefnyddio’r Raspberry Pi – cyfrifiadur maint cerdyn credyd ond sy’n hynod o alluog – i ddyfeisio rhywbeth fydd yn helpu i ‘achub y blaned’.

Y llynedd enillodd Ysgol Gynradd St Mary yn Horsham Wobr yr Ysgol Gynradd am ddyfeisio system i helpu pobl sy’n fyddar ac yn ddall i adnabod ymwelwyr wrth eu drws. Gofynnir i’r ymgeiswyr gynhyrchu arloesiadau a fyddai’n gwella bywydau pobl sydd â chyflyrau sy’n cyfyngu ar eu gallu i wneud pethau mae’r rhan fwyaf ohonom yn cymryd yn ganiataol.

Mae’r prif fygythiadau i’n planed yn canolbwyntio ar ddefnyddio ynni, cynhyrchu bwyd ac adnoddau sy’n prinhau. Felly mae PA yn gofyn am ddyfeisiadau a allai helpu i gwrdd â’r heriau hynny. Efallai pêl-droed sy’n storio’r ynni a grëir gan bob cic. Neu sganiwr sy’n ein helpu i dorri gwastraff bwyd. Neu bin sy’n ailgylchu papur yn awtomatig.

Cofrestrwch yma – y dyddiad cau yw 5 Mawrth 2018.

Ysgolion UwchraddDVLA cystadleuaeth newydd Her Godio

Mae'r DVLA yn lansio cystadleuaeth newydd Her Godio i Ysgolion Cynradd yng Nghymru. Mae gwobrau sylweddol ar gael. I ddarganfod sut i gymeryd rhan dilynwch y ddolen. Poster yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddRHS Greening Grey Britain

RHS Greening Grey BritainHoffai’r RHS i chi a’ch grŵp nodi ardal yn eich cymuned leol a allai wneud gydag ychydig o liw. Cofrestrwch i gymryd rhan yn Greening Grey Britain a bydd yr RHS yn anfon pecyn rhad ac am ddim i chi o hadau maes gwyllt sydd i gyd yn blanhigion perffaith ar gyfer annog peillio.

Helpwch i ledaenu’r neges am Greening Grey Britain ac ennill gwobrau drwy rannu eich lluniau ar Twitter gan ddefnyddio #GreeningGreyBritain a @RHSSchools. Bydd gwobrau yn cael eu dyfarnu bob wythnos, felly tynnwch luniau! Os byddwch yn penderfynu i wyrddio ardal yn eich cymuned, gallech hefyd fod yn gymwys i wneud cais ar gyfer Gwobr Garddio Ysgol RHS Lefel 5 a derbyn £200 mewn talebau garddio.

Ysgolion UwchraddBBC ‘Terrific Scientific’

BBC Terrific ScientificMae’r ymgyrch yn cynnwys 10 o ymchwiliadau cenedlaethol ac yn gobeithio annog miliwn o blant i gymryd rhan. Bydd ‘Terrific Scientific’ hefyd yn galluogi plant i ymgymryd ag ymchwil go iawn gan ddefnyddio eu sgiliau ymholi gwyddonol i lywio gwaith prifysgolion blaenllaw. Mae’r ymchwiliadau yn cael eu cynllunio i fod yn hygyrch ac yn defnyddio eitemau bob dydd.

Mae’r cyflwynydd gwyddoniaeth a bywyd gwyllt, Liz Bonnin yn Llysgennad ar gyfer ‘Terrific Scientific’ ac yn ymddangos yn y ffilm ragarweiniol hon sy’n esbonio beth mae’r ymgyrch yn ei olygu. Gall ysgolion gofrestru yma i gymryd rhan.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Allgymorth Fforensig (myfyrwyr 11-16 oed)

Mae’r gystadleuaeth wedi’i chynllunio i annog myfyrwyr i gymhwyso eu gwybodaeth o hanes celf, gwyddoniaeth, mathemateg a cryptanalysis i ddatrys y dirgelwch o beintio coll bywyd go iawn Leonardo da Vinci, Brwydr Anghiari. Mae yr her yn cynnwys cynllun gwersi, taflenni gwaith ac adnoddau eraill.

Cofrestrwch eich diddordeb yma.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk