English

Cystadleuthau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha
29 Mai 2018.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd

Ysgolion UwchraddYsgolion Cynradd

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Datblygu Cynnyrch Bwyd a Diod

Food and Drink Product Development CompetitionDatblygwch rysáit Gymreig newydd neu gynnyrch bwyd / diod a gallech ennill iPad.

I hyrwyddo’r diwydiant gweithgynhyrchu bwyd a diod fel gyrfa lwyddiannus, fe hoffem wahodd pobl ifanc o’ch ysgol i gymeryd rhan mewn cystadleuaeth gyffrous.

Mae datblygu rysáit a chynnyrch yn rhan bwysig o rȏl technolegwyr bwyd sy’n gweithio mewn busnesau gweithgynhyrchu bwyd a diod. Mae’r gystadleuaeth yn tynnu sylw at y rôl hon ac yn dangos y wyddoniaeth sy’n gysylltiedig, gyda’r nod o annog mwy o bobl i ymchwilio i yrfa gweithgynhyrchu bwyd a diod.

Rhaid i’r ymgeiswyr fod yn 11-16 oed a gofynnir iddynt gyflwyno rysáit gwreiddiol o un o ddau gategori: addasiad diddorol o rysáit Gymreig traddodiadol; neu rysáit gan ddefnyddio cynhwysion Cymreig. Bydd un enillydd yn cael ei ddewis gan banel o weithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd a diod a’r wobr yw iPad.

Cyflwynwch ryseitiau (un rysáit gan bob disgybl) trwy’r ffurflen gais y gallwch ei lawrlwytho yma. Dyddiad cau: 11 Mehefin 2018.

Am ragor o wybodaeth am yrfaoedd mewn gwyddoniaeth a thechnoleg bwyd neu yn y diwydiant bwyd a diod, cysylltwch â ni yn ZERO2FIVE@cardiffmet.ac.uk.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddHer Godio DVLA 2018

DVLAMae cystadleuaeth DVLA 2018 nawr wedi lansio ar draws Cymru!

Ar y wefan mae’r holl wybodaeth mae ysgolion ei angen i gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth, themau a thaflen wybodaeth A5 i’w lawrlwytho.

Eleni mae ysgolion cynradd ac uwchradd yn gymwys: bydd dwy gystadleuaeth yn rhedeg ochr yn ochr – un ar gyfer 7-11 oed a’r llall ar gyfer 11-14 oed.

Mae pob thema ar agor i bob oed, yr unig wahaniaeth yw bod yn rhaid i’r rhai 7-11 oed ddefnyddio SCRATCH (fel llynedd), ond gall y rhai 11-14 oed ddefnyddio unryw iaith o’u dewis.

Y dyddiad cau yw hanner nos ar 12 Hydref 2018.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddHer £5 Young Enterprise

The FiverMae’r Her £5 – The Fiver Challenge yn darparu ffordd hwyliog rhyngweithiol iawn o gyflwyno rhifedd ariannol, gwydnwch a gwaith tîm ar gyfer disgyblion ysgol gynradd. Mae gan y disgyblion 1 mis i sefydlu busnes bach a chreu cynnyrch neu wasanaeth y gallant ei werthu neu ei gyflawni am elw ac ymgysylltu â’u cymuned leol.

Mae’r Her £5 yn rhedeg am bedair wythnos gyda chystadleuaeth yn nodi diwedd pob wythnos a’r Gystadleuaeth Genedlaethol yn nodi diwedd y rhaglen.

 • Dydd Llun 4 Mehefin: Ysgolion Cynradd yng Nghymru a Lloegr yn cychwyn yr Her
 • Dydd Gwener 8 Mehefin: Diwrnod olaf Cystadleuaeth 1 – Dylunio Logo
 • Dydd Gwener 15 Mehefin: Diwrnod olaf Cystadleuaeth 2 – Cyflwyniad Gwerthu
 • Dydd Gwener 22 Mehefin: Diwrnod olaf Cystadleuaeth 3 – Hysbysebu
 • Dydd Gwener 29 Mehefin: Diwrnod olaf Cystadleuaeth 4 – Siop ‘Pop-Up’
 • Dydd Gwener 6 Gorffennaf: Diwrnod olaf Cystadleuaeth Genedlaethol Her £5

Gwnewch yn siwr eich bod yn cofrestru’n gynnar yma gan fod cyfyngiad ar yr arian ar gyfer y gystadleuaeth.

Cysylltwch: fiverchallenge@y-e.org.uk / 07966 048074.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGwobr Nancy Rothwell

RSB logoMae Gwobr Nancy Rothwell yn dathlu arlunio sbesimen mewn ysgolion ac yn amlygu buddion cyfuno celf a gwyddoniaeth.

Mae tri categori oedran (7-11, 12-14, a 15-18) gyda gwobrau.

Bydd enillydd cyffredinol ym mhob categori yn cael set o bensiliau arlunio, tystysgrif a £25. Bydd ysgolion yr enillwyr hefyd yn derbyn £100.

imagesBydd yr enillwyr a rhai fydd yn derbyn clod uchel yn cael eu gwahodd i ddiwrnod profiad yn y Coleg Milfeddygol Brenhinol.

Gall pob ymgeisydd gyflwyno un llun. Cyflwynwch ffotograff neu sgan o’ch llun, gan na fydd unrhyw waith celf gwreiddiol yn cael ei ddychwelyd. Anogir ymgeiswyr i labelu eu lluniadau.

Dyddiad cau ar gyfer y wobr yw 10 Medi 2018. Gall athrawon lawrlwytho poster yma a chyflwyniad PowerPoint yma i ddefnyddio fel ysbrydoliaeth yn eu gwersi celf/gwyddoniaeth.

Ebostiwch unryw gwestiwn at Raghav Selvam.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Tynnu Llun o Beiriannydd 2018

INWED logoMae cystadleuaeth INWED Tynnu Llun o Beiriannydd yn dychwelyd am flwyddyn arall i helpu i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg (INWED).

Wedi’i anelu at blant 5-11 yng nghyfnodau allweddol 1 a 2, gall hyn fod yn ffordd wych i’ch ysgol gymeryd rhan os nad ydych eisoes yn cynllunio rhywbeth. Bydd y lluniau a ddewisir gan ein panel fel enillwyr yn derbyn gwobr a byddant yn ymddangos ar wefan INWED.

Mae’n syml i gymeryd rhan – tynnwch neu paentiwch lun o beiriannydd ar bapur A4 ac anfon sgan cydraniad uchel o’ch cyflwyniad gyda’r llinell bwnc INWED COMPETITION ENTRY i inwed@wes.org.uk.

Cofiwch gynnwys eich enw, oedran, Cyfnod Allweddol 1 neu 2 ac Ysgol (os yn berthnasol). Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau eleni yw dydd Llun 25 Mehefin 2018.

Gallwch lawrlwytho poster i arddangos yn eich ysgol yma. Am ragor o syniadau ar beth i’w wneud ar y diwrnod neu yn ystod yr wythnos sy’n arwain at INWED cofiwch lawrlwytho ein Pecyn Adnoddau.

Ysgolion UwchraddHelfa Trychfilod Mawr 2018

Great Bug HuntMae’r Helfa Trychfilod Mawr yn gyfle gwych i ddisgyblion fynd allan i ddysgu mwy am bethau byw a’u cynefinoedd a defnyddio’r ystafell ddosbarth awyr agored.

Dewiswch gynefin lleol, gadewch i’r disgyblion archwilio a darganfod y trychfilod sy’n byw yno, tynnu eu lluniau a chofnodi eu canfyddiadau – mae mor hawdd â hynny!

Mae’r gystadleuaeth gyffrous hon, sydd bellach yn ei chweched flwyddyn, yn cyd-fynd â’r cwricwlwm. Yn benodol yng Nghymru, Cyfnod Sylfaen – Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd: Fi Fy Hun a Phethau Byw Eraill a CA2 – Cyd-ddibyniaeth organebau.

Mae tri categori oedran: 5-7 oed/CS, 7-9 oed/CA2I a 9-11 oed/CA2U. Y dyddiad cau yw dydd Gwener 15 Mehefin 2018.

Gallwch lawrlwytho poster pdf yma.

Mae’r Helfa Trychfilod Mawr wedi ei gefnogi gan y Gymdeithas ar gyfer Addysg Wyddoniaeth mewn partneriaeth â Chymdeithas Frenhinol Entomoleg.

Ysgolion UwchraddGwobr Defnyddiau Chweched Dosbarth Armourers and Brasiers Tata

IOM logoBwriad Gwobr Defnyddiau Chweched Dosbarth Armourers and Brasiers Tata yw rhoi cyfleoedd strwythuredig i fyfyrwyr ddysgu am wyddoniaeth defnyddiau a pheirianneg y tu allan i’w gwersi arferol.

Mae’n gofyn i fyfyrwyr wneud ymrwymiad parhaus i ddysgu am ddeunyddiau trwy gydol Blwyddyn 12. Mae amseriad y prosiect yn sicrhau bod gwyddoniaeth defnyddiau yn ffres ym meddyliau’r cyfranogwyr ar amser hanfodol, pan fyddant yn gwneud eu dewisiadau cwrs ac yn dechrau’r broses ymgeisio UCAS.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno portffoliau yw dydd Gwener 29 Mehefin 2018.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCystadleuaeth Ffotograffiaeth 2018

RSB logoMae cystadleuaeth ffotograffiaeth flynyddol y Gymdeithas Fioleg Frenhinol yn gwahodd amaturiaid i gyflwyno ffotograffau ar thema benodol

‘Patrymau mewn Natur’ yw thema cystadleuaeth eleni. Mae Bywyd ar y Ddaear yn cwmpasu myriad o ffurfiau, dilyniannau a strwythurau rheolaidd, ac rydym yn eich gwahodd i gofnodi y manylion bioleg hyn. Mae’r beirniaid yn chwilio am ddehongliad gwreiddiol o’r thema

Mae poster ar gyfer cystadleuaeth eleni bellach ar gael – llawrlwythwch yma.

Mae dau gategori yn y gystadleuaeth, gyda phob un ohonynt yn cynnig gwobr ariannol:

 • Ffotograffydd y Flwyddyn (18 a throsodd) – £1,000 o brif wobr
 • Ffotograffydd Ifanc y Flwyddyn (dan 18) – £500 o brif wobr.

Dyddiad cau 31 Gorffennaf 2018.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddStorïau plateau tectonig – cystadleuaeth gan y Gymdeithas Ddaearegol

The Geological Society logoRydym yn gwahodd pob ddisgyblion sydd yn astudio daearyddiaeth, daeareg, gwyddoniaeth, technoleg, a chelf mewn ysgolion cynradd, uwchradd a 6ed dosbarth i gymryd rhan a dweud wrthym stori plâtiau tectonig eich hun drwy greu rhywbeth sy’n dod â phlatiau tectoneg yn fyw ac arddangos y prosesau dan sylw!

Mae platiau tectoneg yn sail i’r holl brosesau sy’n gweithredu ar y Ddaear fel y gallai myfyrwyr ongl eu gwaith mewn llosgfynyddoedd, tonnau seismig, trosglwyddo gwres, dadfeiliad ymbelydrol, deunyddiau’r Ddaear – beth bynnag maen nhsydd yn ddiddorol a beth bynnag sy’n addas i’w pwnc! Bydd ceisiadau i’r gystadleuaeth yn derbyn poster dosbarth am ddim yn ogystal â’r cyfle i ennill gwerth £150 o lyfrau sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth y Ddaear ar gyfer eu hysgol. Mwy yma.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth RAF100

RAF100 logoMae Cystadleuaeth RAF100 yn gyfle i bobl ifanc ddweud stori am leoliad RAF a dod â’u dealltwriaeth o hanes a ffiseg at ei gilydd

Mae hanes yr RAF yn dangos sut mae pobl a’u hanghenion wedi gwthio datblygiad gwyddonol. Sut y gall gwybodaeth am y bobl hynny a’r dechnoleg y buont yn gweithio gyda’u gwthio i feddwl am ddatblygiadau ar gyfer y dyfodol?

Ar y wefan hon mae map rhyngweithiol yn dangos holl ganolfannau’r RAF yn y DU ac un arall o’r holl ganolfannau RAF a ddefnyddir yn fyd-eang. Mae’r mapiau’n dechrau o gyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf hyd heddiw. Ar hyn o bryd mae’r mapiau hyn yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol iawn am bob un o’r canolfannau yn unig. Hoffem i ysgolion a grwpiau ieuenctid ddarparu’r wybodaeth am y canolfannau.

Yn ogystal â helpu i adrodd stori pob canolfan, mae’r gystadleuaeth yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddod â’u dealltwriaeth o sut mae syniadau a thechnoleg wyddonol wedi datblygu mewn hanes i archwilio datblygiadau technolegol cyfredol a dyfodol a allai lunio’r RAF a byd sifil o y dyfodol.

Mae’r gwobrau’n cynnwys cyfleoedd i fynychu digwyddiadau coffa yn ystod y flwyddyn canmlwyddiant, yn ogystal ag gwobrau i’r ysgol.

Bydd y gystadleuaeth yn rhedeg gyda thri chategori grŵp oedran: 11-14; 14-18 ac 11-18.

Dyddiadau cau: mae’r gwobrau wedi’u lledaenu dros 2018 ac yn cynnwys tocynnau i ddigwyddiadau, felly mae yna dri chyfle i ennill gwahanol wobrau:

 • Bydd dyddiad cau 1: yn cau ar 30 Mawrth 2018
 • Bydd dyddiad cau 2: yn cau ar 11 Mehefin 2018
 • Bydd dyddiad cau 3: yn cau ar 30 Tachwedd 2018

Gall ysgolion / grwpiau ieuenctid ac ati gyflwyno cymaint o gofnodion ag y dymunant ar gyfer pob un o’r o’r dyddiadau cau, ond dim ond unwaith y gellir cyflwyno pob cofnod (darn ymchwil / ffilm ac ati).

Ysgolion UwchraddDim mwy o fresych

No More CabbageMae cystadleuaeth CLEAPSS eleni rhaid bod yn aeold o CLEAPPS I gystadlu yn diweddaru gweithgaredd ymarferol clasurol. Helpwch eich plant i wneud ac ymchwilio’r dangosyddion amgen gorau ar gyfer bresych coch. Mae gwobrau ar gael i blant, yr ysgol a’r staff.

Ysgolion UwchraddDiwrnod Her Faraday – mae ceisiadau ar gyfer 2018-19 ar agor!

IET logoMae Diwrnodau Her Faraday IET yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio, dylunio a chynhyrchu atebion prototeip i broblemau peirianyddol anodd iawn. Ym mhob digwyddiad mae timau’n cystadlu i ennill gwobr drostynt eu hunain a thlws i’w hysgol.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac yn cael ei redeg gan ein tîm o weithwyr proffesiynol STEM i roi’r amser i chi ganolbwyntio ar eich myfyrwyr.

Fe’i cyflwynir gan yr IET mewn 68 ysgol a 12 prifysgol Partner Academaidd – yn ogystal â digwyddiadau pellach sydd ar gael yn ôl y gofyn gan arianwyr a noddwyr – mae Diwrnodau Her Faraday yn weithgareddau STEM undydd ar gyfer chwe thîm o chwech o fyfyrwyr. Mae ein Diwrnodau Her tymor 2018-19 wedi’u cynllunio ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 8.

Lawrlwythwch y ffurflen gais yma.

Ysgolion UwchraddFamelab

Famelab logoMae FameLab yn gystadleuaeth cyfathrebu gwyddoniaeth a gynlluniwyd i ymgysylltu a difyrru. Mae cystadleuwyr o bob cwr o’r byd yn cymryd rhan gyda dim ond eu ffraethineb ac ambell i brop yn gymorth – mae’r canlyniad yn ffordd anrhagweladwy, goleuedig a chyffrous i annog eich chwilfrydedd.

Rydym nawr yn gwahodd gwyddonwyr, mathemategwyr a pheirianwyr ar draws y byd i gymryd rhan yn rownidau cenedlaethol y gystadleuaeth cyfathrebu gwyddoniaeth flaenllaw yma!

Bydd enillwyr cenedlaethol 25+ o wledydd yn cwrdd yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham https://www.cheltenhamfestivals.com/science (5-10 Mehefin 2018) i frwydro am deitl Pencampwr Rhyngwladol FameLab o flean cynulleidfa fyw yr Ŵyl. Cofrestrwch arlein yma.

Ysgolion UwchraddThe Art of Sustainability a STEM

Art of Sustainability logoChi yw dylunwyr y dyfodol; ein dyfodol ni i gyd. Bydd STEM wrth wraidd y dyfodol hwnnw. Mae Defnydd a Gwastraff yn un pwnc cwricwlwm o fewn Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang. Bydd dylunio yn y dyfodol yn ymwneud â chreu byd Cynaliadwy. Un lle byddwn yn cyfrannu at les ni ein hunain a lles y byd naturiol.

Yr Her yw i ddylunio cart cynaliadwy i rasio yn y ‘Brockweir Soap Box Derby’. Gwybodaeth yma ac yma.

Bydd yn rhaid i’r tȋm buddugol ddangos sut mae eu cart nhw yn darparu lles. Bydd angen i dimau ystyried Cynaliadwyaeth gan ddangos sut mae cylch bywyd y cart yn cwrdd â dylunio cylchol.

Bydd gwobr am y cart mwyaf cynaliadwy ar ddiwedd y ras a gall disgyblion weithio tuag at Gwobr CREST fel rhan o’r prosiect.

Mi fydd y ras nesaf rywdro yn Hydref 2018 felly mae digon o amser.

Cysylltwch â Steven England yn TheArtofSustainability@hotmail.com am fwy o fanylion.

Ysgolion UwchraddCisco Little Big Futures

Mae’r Rhyngrwyd Pethau (Internet of Things, IoT) yn ymwneud â chysylltu yr hyn sydd heb ei gysylltu. Cael gwrthrychau bob dydd i anfon, derbyn a phrosesu data i ddatrys problemau yn y byd go-iawn.

Mae Cisco a STEM Learning wedi ail-lansio y ‘Little Big Awards for 2017’ ac mae nawr yn ‘Little Big Futures’. Mae gan y rhaglen yma gasgliad o adnoddau i fyfyrwyr rhwng 11 a 14 oed i gymryd rhan mewn pump o sesiynau un awr. Lawrlwythwch adnoddau ar draws y pynciau STEM ac i Glybiau STEM.

Mae pob adnodd un awr yn cynnwys ymchwiliadau pwnc-benodol, gan archwilio’r Rhyngrwyd Pethau. Nid oes angen unrhyw dechnoleg benodol arnoch ar gyfer y gweithgareddau rhyngweithiol ac ymgysylltiol hyn. Mae’r adnoddau hyn yn cyflwyno technolegau sydd ar ddod a fydd yn fuan yn rhan o fywyd pob dydd. Maent yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fod yn greadigol gyda’u dysgu ac archwilio addysg gyrfaoedd.

Mae Cisco hefyd yn noddi ysgolion i gymryd rhan mewn Gwobrau Darganfod CREST trwy dalu costau’r gwobrau.

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn timau i ymchwilio problem byd go iawn ac yn adrodd yn ôl ar eu canfyddiadau. Gallwch wneud cais am Lysgennad STEM lleol i ysgogi a chefnogi’ch disgyblion yn ystod yr her.

Ysgolion Uwchradd2018 Gwyliau Cemeg Salters

Salters logoMae ceisiadau am Wyliau Cemeg Salters 2018 Salters nawr yn fyw.

Peidiwch colli allan ar fod yn rhan o uno’r digwyddiadau gwych yma sydd yn:

 • Cyffroi disgyblion trwy wneud cemeg ymarferol
 • Rhoi cyfrifoldeb i ddisgyblion i wneud ymchwiliadau “fel cemegydd go iawn”
 • Annog gwaith tîm a sgiliau datrys problemau annibynnol
 • Rhoi cyfle i athrawon i ryngweithio a bod yn rhan o DPP

Mae croeso i un tîm o bedwar myfyriwr o bob ysgol gymryd rhan o Flwyddyn 7 a / neu 8 yng Nghymru a Lloegr.

Bydd myfyrwyr yn profi dwy her Cemeg ymarferol, arddangosiadau cemegol cyffrous, seremoni wobrwyo gyda gwobrau i ysgolion a gwobrau a thystysgrifau hwyl i bawb sy’n cymryd rhan.

Mwy o wybodaeth a chais arlein yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCystadleuaeth Animeiddio Prifysgol Manceinion

Manchester University logo.pngDan arweiniad Ysgol Cyfrifiadureg Prifysgol Manceinion, mae’r gystadleuaeth flynyddol hon yn cefnogi addysgu cyfrifiadureg mewn ysgolion. Fe’i cynlluniwyd i ysgogi plant ysgol 7-19 oed am gyfrifiadureg. Mwy o wybodaeth am y gystadleuaeth a phwy all gymryd rhan yma.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Cynradd Canolfan ‘Advanced Propulsion’

APC logo.pngMae Canolfan ‘Advanced Propulsion’ y DU yn cynnig cyfle i ddisgyblion ysgol gynradd gystadlu yn y ras car trydan Greenpower. Testun y gystadleuaeth yw ‘Sut y byddwn yn teithio ym mlwyddyn 2050?’ – am ragor o wybodaeth ar sut y gall eich ysgol ennill car kit Greenpower, anfonwch e-bost at jen.mcglade@apcuk.co.uk.

Ysgolion UwchraddDiwrnodau Her IET Faraday

IET logoMae Diwrnodau Her IET Faraday yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio, dylunio a gwneud atebion prototeip i broblemau peirianyddol anodd iawn. Mae enillwyr pob digwyddiad yn ennill gwobrau drostynt eu hunain a thlws i’w hysgol. Mae’r tri thîm uchaf o bob rhan o’r DU yn cael taith am ddim i’r Rownd Derfynol Genedlaethol ym mis Mehefin bob blwyddyn i gystadlu am wobr ariannol o hyd at £ 1000 ar gyfer eu hysgol. Ymgeisiwch yma, mwy o wybodaeth yma.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Ysgolion Coleg Imperial Llundain 2018

Bydd Cystadleuaeth Gwyddoniaeth i Ysgolion y Gyfadran Gwyddorau Naturiol 2018 yn agor ar gyfer cofrestru ym mis Hydref 2017.

Bydd y thema ar gyfer 2018 yn canolbwyntio ar Nodau Byd-eang ar gyfer Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Gofynnir i’r timau ddewis nod penodol ac i ddod o hyd i ateb gwyddonol newydd ac arloesol mewn ymateb i hyn.

I gymryd rhan, rhaid i dimau greu ffilm 5 munud sydd: yn amlinellu’n gryno’r nod a ddewiswyd ganddynt; yn disgrifio eu datrysiad arloesol; yn esbonio’r wyddoniaeth y tu ôl i’r syniad; ac yn dangos sut y byddai eu syniad yn mynd i’r afael â’r nod.

Bydd y timau gorau yn cael eu gwahodd i gyflwyno eu syniad mewn digwyddiad arddangos yng Ngholeg Imperial o flaen cynulleidfa fyw a phanel o feirniaid. Bydd enillwyr y gystadleuaeth yn derbyn gwobrau unigol ac yn cael cyfle i ymweld â chyfleuster gwyddoniaeth sy’n arwain y byd yn y DU. Darganfyddwch fwy yma.

Ysgolion UwchraddGwobrau Ysgol Ynni Gwell

Better Energy Awards logo.pngNod Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell yw helpu ac annog addysg amgylcheddol i bobl ifanc 5-11 oed. Maent yn hyrwyddo gwaith trawsgwricwlaidd ar yr amgylchedd a gellir rhoi UNRHYW waith rydych chi’n ei wneud yn eich ysgol yn cwmpasu unrhyw fath o fater amgylcheddol. Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell ar gyfer rhagoriaeth mewn addysg amgylcheddol yn cysylltu â’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr a Chwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban – edrychwch ar ein canllaw yma.

Cofrestrwch eich ysgol heddiw – ennill hyd at £5,000! Darllenwch y rheolau y gystadleuaeth yma.

Gwnewch gais heddiw – gall eich ysgol ennill hyd at £ 5,000! Darllenwch reolau’r gystadleuaeth yma

Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell wedi’u rhannu’n bedwar rhanbarth (De / Canol, Gogledd, Cymru a’r Gorllewin, Yr Alban) a bydd enillydd ar gyfer pob categori Gwobr ym mhob rhanbarth. Bydd y cynnig gorau a ddewisir gan yr holl enillwyr ym mhob rhanbarth yn cael ei wneud yn Bencampwr Rhanbarthol a bydd yn derbyn £1,000. Dewisir y gorau o’r Pencampwyr Rhanbarthol fel Pencampwyr y DU, sy’n derbyn cyfanswm o £5,000 ar gyfer yr ysgol.

Yn ychwanegol at yr holl enillwyr, bydd 16 Ail wobr o £ 250 yr un ar gyfer cronfeydd yr ysgol. Bydd 20 o ysgolion yn derbyn Cymeradwyaeth Uchel a £100.

Bydd cynrychiolwyr o’r pedair ysgol fydd yn Bencampwyr Rhanbarthol yn mynychu Seremoni Wobrwyo arbennig yn Llundain, lle byddant yn derbyn eu gwobrau gan westeion enwog a wahoddwyd yn arbennig. Mae’r lleoliadau blaenorol yn cynnwys Sw Llundain a’r Amgueddfa Wyddoniaeth. Gwelwch reolau’r gystadeluaeth am fwy o fanylion.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG

Step into NHS logo.pngMae Cystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG yn cynnig cyfle i ddisgyblion blynyddoedd 8 a 9 ennill tabled neu taleb Amazon am £50.

Mae llawer mwy i weithio i’r GIG na bod yn feddyg neu nyrs. Mewn gwirionedd mae yna fwy na 350 o wahanol yrfaoedd yn y GIG a, gyda cymaint o yrfaoedd ar gael, mae yna swydd i weddu i unrhyw un, waeth beth yw eich diddordebau a’ch sgiliau. Mae’r gystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG yn gofyn i fyfyrwyr ddewis gyrfa’r GIG sydd o ddiddordeb iddynt a chreu disgrifiad swydd a hysbyseb i ddweud wrth eu ffrindiau a phobl ifanc eraill amdano. Gall myfyrwyr weithio ar eu pennau eu hunain neu mewn timau o hyd at bedwar.

Gallwch ddarganfod mwy a gwneud cais yma.

Ysgolion UwchraddDVLA cystadleuaeth newydd Her Godio

Mae'r DVLA yn lansio cystadleuaeth newydd Her Godio i Ysgolion Cynradd yng Nghymru. Mae gwobrau sylweddol ar gael. I ddarganfod sut i gymeryd rhan dilynwch y ddolen. Poster yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddRHS Greening Grey Britain

RHS Greening Grey BritainHoffai’r RHS i chi a’ch grŵp nodi ardal yn eich cymuned leol a allai wneud gydag ychydig o liw. Cofrestrwch i gymryd rhan yn Greening Grey Britain a bydd yr RHS yn anfon pecyn rhad ac am ddim i chi o hadau maes gwyllt sydd i gyd yn blanhigion perffaith ar gyfer annog peillio.

Helpwch i ledaenu’r neges am Greening Grey Britain ac ennill gwobrau drwy rannu eich lluniau ar Twitter gan ddefnyddio #GreeningGreyBritain a @RHSSchools. Bydd gwobrau yn cael eu dyfarnu bob wythnos, felly tynnwch luniau! Os byddwch yn penderfynu i wyrddio ardal yn eich cymuned, gallech hefyd fod yn gymwys i wneud cais ar gyfer Gwobr Garddio Ysgol RHS Lefel 5 a derbyn £200 mewn talebau garddio.

Ysgolion UwchraddBBC ‘Terrific Scientific’

BBC Terrific ScientificMae’r ymgyrch yn cynnwys 10 o ymchwiliadau cenedlaethol ac yn gobeithio annog miliwn o blant i gymryd rhan. Bydd ‘Terrific Scientific’ hefyd yn galluogi plant i ymgymryd ag ymchwil go iawn gan ddefnyddio eu sgiliau ymholi gwyddonol i lywio gwaith prifysgolion blaenllaw. Mae’r ymchwiliadau yn cael eu cynllunio i fod yn hygyrch ac yn defnyddio eitemau bob dydd.

Mae’r cyflwynydd gwyddoniaeth a bywyd gwyllt, Liz Bonnin yn Llysgennad ar gyfer ‘Terrific Scientific’ ac yn ymddangos yn y ffilm ragarweiniol hon sy’n esbonio beth mae’r ymgyrch yn ei olygu. Gall ysgolion gofrestru yma i gymryd rhan.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Allgymorth Fforensig (myfyrwyr 11-16 oed)

Mae’r gystadleuaeth wedi’i chynllunio i annog myfyrwyr i gymhwyso eu gwybodaeth o hanes celf, gwyddoniaeth, mathemateg a cryptanalysis i ddatrys y dirgelwch o beintio coll bywyd go iawn Leonardo da Vinci, Brwydr Anghiari. Mae yr her yn cynnwys cynllun gwersi, taflenni gwaith ac adnoddau eraill.

Cofrestrwch eich diddordeb yma.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk