English

Cystadleuthau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha
11 Ebrill 2018.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd

Ysgolion UwchraddYsgolion Cynradd

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Tynnu Llun o Beiriannydd 2018

INWED logoMae cystadleuaeth INWED Tynnu Llun o Beiriannydd yn dychwelyd am flwyddyn arall i helpu i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg (INWED).

Wedi’i anelu at blant 5-11 yng nghyfnodau allweddol 1 a 2, gall hyn fod yn ffordd wych i’ch ysgol gymeryd rhan os nad ydych eisoes yn cynllunio rhywbeth. Bydd y lluniau a ddewisir gan ein panel fel enillwyr yn derbyn gwobr a byddant yn ymddangos ar wefan INWED.

Mae’n syml i gymeryd rhan – tynnwch neu paentiwch lun o beiriannydd ar bapur A4 ac anfon sgan cydraniad uchel o’ch cyflwyniad gyda’r llinell bwnc INWED COMPETITION ENTRY i inwed@wes.org.uk.

Cofiwch gynnwys eich enw, oedran, Cyfnod Allweddol 1 neu 2 ac Ysgol (os yn berthnasol). Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau eleni yw dydd Llun 25 Mehefin 2018.

Gallwch lawrlwytho poster i arddangos yn eich ysgol yma. Am ragor o syniadau ar beth i’w wneud ar y diwrnod neu yn ystod yr wythnos sy’n arwain at INWED cofiwch lawrlwytho ein Pecyn Adnoddau.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Ysgrifennu i Ysgolion – Oxford Scientist mewn cydweithrediad ag Oxford Sparks

Yn galw ar awduron gwyddoniaeth ifanc mewn ysgolion ar draws y DU!

 • Ydych chi’n fyfyriwr ysgol, chweched dosbarth neu goleg yn y DU ym Mlwyddyn 10, 11 neu 12 (neu gyfatebol) ar hyn o bryd?
 • Ydych chi wrth eich bodd gyda gwyddoniaeth ac eisiau ei gyfathrebu i’r rhai o’ch cwmpas?
 • Hoffech chi weld eich gwaith wedi ei gyhoeddi yn rhifyn nesaf The Oxford Scientist AC ennill taleb Amazon £50?

Os felly, yna y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw ysgrifennu erthygl 700 gair am ‘ddarganfyddiad gwyddonol’ o’ch dewis *. Nid oes unrhyw ddewisiadau pwnc cywir neu anghywir, felly gallai eich erthygl drafod unrhyw beth o ddarganfyddiadau gwyddonol cynnar megis theori Darwin o esblygiad, i ddarganfyddiadau gwyddonol mwy diweddar megis arsylwi tonnau disgyrchiant.

* Gallwch ddehongli ystyr “darganfyddiad gwyddonol” mor fras ag y dymunwch, a gall hyn gynnwys pob maes gwyddoniaeth, nid dim ond cemeg, bioleg a ffiseg.

Unwaith i chi ysgrifennu eich erthygl gallwch ei lanlwytho yma. Rhaid cyflwyno erthyglau erbyn 27 Ebrill 2018.

Os oes gennych unryw gwestiynau am y gystadleuaeth, ebostwich competition@oxsci.org.

Os hoffai eich ysgol, y chweched dosbarth neu’r coleg danysgrifio i The Oxford Scientist am ddim ond £15 y flwyddyn, cysylltwch â editor@oxsci.org.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddY Criw Mentrus 2018

Enterprise Troopers logo 2018Mae’r Criw Mentrus 2017/18 nawr yn fyw. Cymerwch olwg ar Lawlyfr y Gystadleuaeth 2017-18 i ddarganfod mwy, a chofrestrwch eich diddordeb yma.

Mae’r holl weithgarwch menter a wnewch yn eich ysgol yn gymwys, cyn belled â’i fod ar gael rhwng 1 Ionawr 2017 a’r dyddiad cau, 11 Mai 2018. Felly gallech roi cynnig ar brosiect rydych chi’n gweithio arno eisoes!

Os ydych chi’n chwilio am syniadau newydd, cewch ysbrydoliaeth gan yr ysgolion aeth i rowndiau terfynol rhanbarthol a chenedlaethol y gystadleuaeth yn 2017 yma. Neu edrychwch ar yr astudiaethau achos yma gan ysgolion Y Criw Mentrus.

Dyddiadau a lleoliadau Rownidau Terfynol Rhanbarthol yw:

 • Dydd Mawrth 12 Mehefin 2018 – Venue Cymru. Llandudno
 • Dydd Gwener 15 Mehefin 2018 – Fferm Ffolly Farm, Cilgeti
 • Dydd Mawrth 19 Mehefin 2018 – Neuaddd y Gweithwyr, Blaenafon
 • Dydd Gwener 22 Mehefin 2018 – Theatr Hafren, Y Drenewydd

Bydd y Rownd Derfynol Genedlaethol ddydd Mawrth Gorffennaf 3 2018 ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Ysgolion UwchraddHelfa Trychfilod Mawr 2018

Great Bug HuntMae’r Helfa Trychfilod Mawr yn gyfle gwych i ddisgyblion fynd allan i ddysgu mwy am bethau byw a’u cynefinoedd a defnyddio’r ystafell ddosbarth awyr agored.

Dewiswch gynefin lleol, gadewch i’r disgyblion archwilio a darganfod y trychfilod sy’n byw yno, tynnu eu lluniau a chofnodi eu canfyddiadau – mae mor hawdd â hynny!

Mae’r gystadleuaeth gyffrous hon, sydd bellach yn ei chweched flwyddyn, yn cyd-fynd â’r cwricwlwm. Yn benodol yng Nghymru, Cyfnod Sylfaen – Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd: Fi Fy Hun a Phethau Byw Eraill a CA2 – Cyd-ddibyniaeth organebau.

Mae tri categori oedran: 5-7 oed/CS, 7-9 oed/CA2I a 9-11 oed/CA2U. Y dyddiad cau yw dydd Gwener 15 Mehefin 2018.

Gallwch lawrlwytho poster pdf yma.

Mae’r Helfa Trychfilod Mawr wedi ei gefnogi gan y Gymdeithas ar gyfer Addysg Wyddoniaeth mewn partneriaeth â Chymdeithas Frenhinol Entomoleg.

Ysgolion UwchraddGwobr Defnyddiau Chweched Dosbarth Armourers and Brasiers Tata

IOM logoBwriad Gwobr Defnyddiau Chweched Dosbarth Armourers and Brasiers Tata yw rhoi cyfleoedd strwythuredig i fyfyrwyr ddysgu am wyddoniaeth defnyddiau a pheirianneg y tu allan i’w gwersi arferol.

Mae’n gofyn i fyfyrwyr wneud ymrwymiad parhaus i ddysgu am ddeunyddiau trwy gydol Blwyddyn 12. Mae amseriad y prosiect yn sicrhau bod gwyddoniaeth defnyddiau yn ffres ym meddyliau’r cyfranogwyr ar amser hanfodol, pan fyddant yn gwneud eu dewisiadau cwrs ac yn dechrau’r broses ymgeisio UCAS.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno portffoliau yw dydd Gwener 29 Mehefin 2018.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCystadleuaeth Ffotograffiaeth 2018

RSB logoMae cystadleuaeth ffotograffiaeth flynyddol y Gymdeithas Fioleg Frenhinol yn gwahodd amaturiaid i gyflwyno ffotograffau ar thema benodol

‘Patrymau mewn Natur’ yw thema cystadleuaeth eleni. Mae Bywyd ar y Ddaear yn cwmpasu myriad o ffurfiau, dilyniannau a strwythurau rheolaidd, ac rydym yn eich gwahodd i gofnodi y manylion bioleg hyn. Mae’r beirniaid yn chwilio am ddehongliad gwreiddiol o’r thema

Mae poster ar gyfer cystadleuaeth eleni bellach ar gael – llawrlwythwch yma.

Mae dau gategori yn y gystadleuaeth, gyda phob un ohonynt yn cynnig gwobr ariannol:

 • Ffotograffydd y Flwyddyn (18 a throsodd) – £1,000 o brif wobr
 • Ffotograffydd Ifanc y Flwyddyn (dan 18) – £500 o brif wobr.

Dyddiad cau 31 Gorffennaf 2018.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddStorïau plateau tectonig – cystadleuaeth gan y Gymdeithas Ddaearegol

The Geological Society logoRydym yn gwahodd pob ddisgyblion sydd yn astudio daearyddiaeth, daeareg, gwyddoniaeth, technoleg, a chelf mewn ysgolion cynradd, uwchradd a 6ed dosbarth i gymryd rhan a dweud wrthym stori plâtiau tectonig eich hun drwy greu rhywbeth sy’n dod â phlatiau tectoneg yn fyw ac arddangos y prosesau dan sylw!

Mae platiau tectoneg yn sail i’r holl brosesau sy’n gweithredu ar y Ddaear fel y gallai myfyrwyr ongl eu gwaith mewn llosgfynyddoedd, tonnau seismig, trosglwyddo gwres, dadfeiliad ymbelydrol, deunyddiau’r Ddaear – beth bynnag maen nhsydd yn ddiddorol a beth bynnag sy’n addas i’w pwnc! Bydd ceisiadau i’r gystadleuaeth yn derbyn poster dosbarth am ddim yn ogystal â’r cyfle i ennill gwerth £150 o lyfrau sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth y Ddaear ar gyfer eu hysgol. Mwy yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddHer Syniadau Da i Ysgolion

Shell logoMae myfyrwyr ysgol uwchradd 11-14 oed ledled Prydain Fawr yn cael y cyfle i ennill gwobrau i’w hysgol trwy ddychmygu sut y bydd dinasoedd yn edrych yn 2050. Mae’r Her Syniadau Llachar, a drefnwyd gan Shell, yn gwahodd myfyrwyr i ddychmygu sut y gallai dinasoedd y dyfodol gael eu pweru.

Gallai’r tîm buddugol ennill hyd at £5,000 i alluogi eu hysgol i gynnig ei sgiliau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM). Mae’r gwobrau’n cynnwys gwobrau unigol o dalebau £30, 6 gwobr o £750, Gwobrau Hyrwyddwyr Cenedlaethol a Rhanbarthol a Gwobr Terfynol o £1,000. Mae profiad VIP Llundain yn Make the Future Live hefyd yn rhan o’r wobr gyffredinol. Rhaid i gyflwyniadau gael eu cyflwyno gan athro mewn ysgol o Gymru ar ran tîm o 2-5 o unigolion yn yr ysgol honno.

Rhaid i bob cais fod I mewn erbyn y dyddiad cau: 27 Ebrill 2018. Mwy o wybodaeth a thelerau ac amodau llawn yma.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth RAF100

RAF100 logoMae Cystadleuaeth RAF100 yn gyfle i bobl ifanc ddweud stori am leoliad RAF a dod â’u dealltwriaeth o hanes a ffiseg at ei gilydd

Mae hanes yr RAF yn dangos sut mae pobl a’u hanghenion wedi gwthio datblygiad gwyddonol. Sut y gall gwybodaeth am y bobl hynny a’r dechnoleg y buont yn gweithio gyda’u gwthio i feddwl am ddatblygiadau ar gyfer y dyfodol?

Ar y wefan hon mae map rhyngweithiol yn dangos holl ganolfannau’r RAF yn y DU ac un arall o’r holl ganolfannau RAF a ddefnyddir yn fyd-eang. Mae’r mapiau’n dechrau o gyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf hyd heddiw. Ar hyn o bryd mae’r mapiau hyn yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol iawn am bob un o’r canolfannau yn unig. Hoffem i ysgolion a grwpiau ieuenctid ddarparu’r wybodaeth am y canolfannau.

Yn ogystal â helpu i adrodd stori pob canolfan, mae’r gystadleuaeth yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddod â’u dealltwriaeth o sut mae syniadau a thechnoleg wyddonol wedi datblygu mewn hanes i archwilio datblygiadau technolegol cyfredol a dyfodol a allai lunio’r RAF a byd sifil o y dyfodol.

Mae’r gwobrau’n cynnwys cyfleoedd i fynychu digwyddiadau coffa yn ystod y flwyddyn canmlwyddiant, yn ogystal ag gwobrau i’r ysgol.

Bydd y gystadleuaeth yn rhedeg gyda thri chategori grŵp oedran: 11-14; 14-18 ac 11-18.

Dyddiadau cau: mae’r gwobrau wedi’u lledaenu dros 2018 ac yn cynnwys tocynnau i ddigwyddiadau, felly mae yna dri chyfle i ennill gwahanol wobrau:

 • Bydd dyddiad cau 1: yn cau ar 30 Mawrth 2018
 • Bydd dyddiad cau 2: yn cau ar 11 Mehefin 2018
 • Bydd dyddiad cau 3: yn cau ar 30 Tachwedd 2018

Gall ysgolion / grwpiau ieuenctid ac ati gyflwyno cymaint o gofnodion ag y dymunant ar gyfer pob un o’r o’r dyddiadau cau, ond dim ond unwaith y gellir cyflwyno pob cofnod (darn ymchwil / ffilm ac ati).

Ysgolion UwchraddDim mwy o fresych

No More CabbageMae cystadleuaeth CLEAPSS eleni rhaid bod yn aeold o CLEAPPS I gystadlu yn diweddaru gweithgaredd ymarferol clasurol. Helpwch eich plant i wneud ac ymchwilio’r dangosyddion amgen gorau ar gyfer bresych coch. Mae gwobrau ar gael i blant, yr ysgol a’r staff.

Ysgolion UwchraddDiwrnod Her Faraday – mae ceisiadau ar gyfer 2018-19 ar agor!

IET logoMae Diwrnodau Her Faraday IET yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio, dylunio a chynhyrchu atebion prototeip i broblemau peirianyddol anodd iawn. Ym mhob digwyddiad mae timau’n cystadlu i ennill gwobr drostynt eu hunain a thlws i’w hysgol.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac yn cael ei redeg gan ein tîm o weithwyr proffesiynol STEM i roi’r amser i chi ganolbwyntio ar eich myfyrwyr.

Fe’i cyflwynir gan yr IET mewn 68 ysgol a 12 prifysgol Partner Academaidd – yn ogystal â digwyddiadau pellach sydd ar gael yn ôl y gofyn gan arianwyr a noddwyr – mae Diwrnodau Her Faraday yn weithgareddau STEM undydd ar gyfer chwe thîm o chwech o fyfyrwyr. Mae ein Diwrnodau Her tymor 2018-19 wedi’u cynllunio ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 8.

Lawrlwythwch y ffurflen gais yma.

Ysgolion UwchraddFamelab

Famelab logoMae FameLab yn gystadleuaeth cyfathrebu gwyddoniaeth a gynlluniwyd i ymgysylltu a difyrru. Mae cystadleuwyr o bob cwr o’r byd yn cymryd rhan gyda dim ond eu ffraethineb ac ambell i brop yn gymorth – mae’r canlyniad yn ffordd anrhagweladwy, goleuedig a chyffrous i annog eich chwilfrydedd.

Rydym nawr yn gwahodd gwyddonwyr, mathemategwyr a pheirianwyr ar draws y byd i gymryd rhan yn rownidau cenedlaethol y gystadleuaeth cyfathrebu gwyddoniaeth flaenllaw yma!

Bydd enillwyr cenedlaethol 25+ o wledydd yn cwrdd yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham https://www.cheltenhamfestivals.com/science (5-10 Mehefin 2018) i frwydro am deitl Pencampwr Rhyngwladol FameLab o flean cynulleidfa fyw yr Ŵyl. Cofrestrwch arlein yma.

Ysgolion UwchraddThe Art of Sustainability a STEM

Art of Sustainability logoChi yw dylunwyr y dyfodol; ein dyfodol ni i gyd. Bydd STEM wrth wraidd y dyfodol hwnnw. Mae Defnydd a Gwastraff yn un pwnc cwricwlwm o fewn Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang. Bydd dylunio yn y dyfodol yn ymwneud â chreu byd Cynaliadwy. Un lle byddwn yn cyfrannu at les ni ein hunain a lles y byd naturiol.

Yr Her yw i ddylunio cart cynaliadwy i rasio yn y ‘Brockweir Soap Box Derby’. Gwybodaeth yma ac yma.

Bydd yn rhaid i’r tȋm buddugol ddangos sut mae eu cart nhw yn darparu lles. Bydd angen i dimau ystyried Cynaliadwyaeth gan ddangos sut mae cylch bywyd y cart yn cwrdd â dylunio cylchol.

Bydd gwobr am y cart mwyaf cynaliadwy ar ddiwedd y ras a gall disgyblion weithio tuag at Gwobr CREST fel rhan o’r prosiect.

Mi fydd y ras nesaf rywdro yn Hydref 2018 felly mae digon o amser.

Cysylltwch â Steven England yn TheArtofSustainability@hotmail.com am fwy o fanylion.

Ysgolion UwchraddCisco Little Big Futures

Mae’r Rhyngrwyd Pethau (Internet of Things, IoT) yn ymwneud â chysylltu yr hyn sydd heb ei gysylltu. Cael gwrthrychau bob dydd i anfon, derbyn a phrosesu data i ddatrys problemau yn y byd go-iawn.

Mae Cisco a STEM Learning wedi ail-lansio y ‘Little Big Awards for 2017’ ac mae nawr yn ‘Little Big Futures’. Mae gan y rhaglen yma gasgliad o adnoddau i fyfyrwyr rhwng 11 a 14 oed i gymryd rhan mewn pump o sesiynau un awr. Lawrlwythwch adnoddau ar draws y pynciau STEM ac i Glybiau STEM.

Mae pob adnodd un awr yn cynnwys ymchwiliadau pwnc-benodol, gan archwilio’r Rhyngrwyd Pethau. Nid oes angen unrhyw dechnoleg benodol arnoch ar gyfer y gweithgareddau rhyngweithiol ac ymgysylltiol hyn. Mae’r adnoddau hyn yn cyflwyno technolegau sydd ar ddod a fydd yn fuan yn rhan o fywyd pob dydd. Maent yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fod yn greadigol gyda’u dysgu ac archwilio addysg gyrfaoedd.

Mae Cisco hefyd yn noddi ysgolion i gymryd rhan mewn Gwobrau Darganfod CREST trwy dalu costau’r gwobrau.

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn timau i ymchwilio problem byd go iawn ac yn adrodd yn ôl ar eu canfyddiadau. Gallwch wneud cais am Lysgennad STEM lleol i ysgogi a chefnogi’ch disgyblion yn ystod yr her.

Ysgolion Uwchradd2018 Gwyliau Cemeg Salters

Salters logoMae ceisiadau am Wyliau Cemeg Salters 2018 Salters nawr yn fyw.

Peidiwch colli allan ar fod yn rhan o uno’r digwyddiadau gwych yma sydd yn:

 • Cyffroi disgyblion trwy wneud cemeg ymarferol
 • Rhoi cyfrifoldeb i ddisgyblion i wneud ymchwiliadau “fel cemegydd go iawn”
 • Annog gwaith tîm a sgiliau datrys problemau annibynnol
 • Rhoi cyfle i athrawon i ryngweithio a bod yn rhan o DPP

Mae croeso i un tîm o bedwar myfyriwr o bob ysgol gymryd rhan o Flwyddyn 7 a / neu 8 yng Nghymru a Lloegr.

Bydd myfyrwyr yn profi dwy her Cemeg ymarferol, arddangosiadau cemegol cyffrous, seremoni wobrwyo gyda gwobrau i ysgolion a gwobrau a thystysgrifau hwyl i bawb sy’n cymryd rhan.

Mwy o wybodaeth a chais arlein yma.

Ysgolion UwchraddScrub Up on Science Challenge 2018

SCS logoCyfle I bobl ifanc yn archwilio cemeg swigod ac ewyn a gyda Sialens ‘Scrub Up on Science 2018’

Mae Cymdeithas y Gwyddonwyr Cosmetig yn herio pobl ifanc 11-16 oed i roi eu talentau creadigol a gwyddonol ar brawf trwy’r wneud Her Gwyddoniaeth.

Mae The Scrub up on Science Challenge, a lansiodd Cymdeithas y Gwyddonwyr Cosmetig yn 2014, yn gofyn i bobl ifanc greu swigen bath neu bom bath, ac mae’n cyflenwi y cynhwysyn am ddim – y cyfansoddyn cemegol arbennig sy’n gyfrifol am swigod sebon. Gan ddefnyddio’r cynhwysyn mae myfyrwyr yn anelu at greu yr ewyn hiraf, y fizz mwyaf cyffrous, neu’r swigod mwyaf.

Gall ysgolion archebu y cynhwysyn am ddim o’r wefan Scrub Up on Science. I gystadlu yn y gystadleuaeth, bydd angen i gyfranogwyr hefyd greu fideo byr neu gyflwyniad PowerPoint sy’n disgrifio eu syniad ac yn dangos eu dealltwriaeth o’r wyddoniaeth y tu ôl iddo. Gellir cyflwyno pob cais drwy’r wefan, cyn y dyddiad cau ar ddydd Llun 27 Ebrill 2018.

Bydd yr ennillwyr terfynol yn cael eu gwahodd I’r Amgueddfa Wyddoniaeth a Diwydiant ym Manceinion ar 20 Mehefin 2018 i ail-greu eu cynnyrch i’r beirniaid.

Bwriad yr Her Gwyddoniaeth yw adeiladu diddordeb pobl ifanc yn STEM trwy godi ymwybyddiaeth o lwybrau gyrfa llai adnabyddus. Gall ysgolion ofyn am wyddonydd cosmetig o’r Gymdeithas Gwyddonwyr Cosmetig I ymweld. Gyda’r ysgol, er mwyn rhoi cipolwg diddorol i fyfyrwyr ar fyd gwaith yn y diwydiant colur.

Am ragor o wybodaeth am Sialens Scrub Up on, ewch i: www.scrubuponscience.co.uk/competition

Am ragor o wybodaeth am Gymdeithas Gwyddonwyr Cosmetig, ewch i: www.scs.org.uk

Ysgolion UwchraddUncover Copper

Ydych chi’n fyfyriwr 11-16 oed yn y DU? A hoffech chi’r cyfle i ennill £ 100 (ynghyd â £ 500 ar gyfer eich ysgol) trwy archwilio rôl hanfodol copr yn ein presennol a’n dyfodol? Darllenwch ymlaen!

Mae copr yn ein hamgylchynu. Mae’n ein ffonau a’n tabledi, waliau ein tai, ein hysbytai a hyd yn oed y tu mewn i’n cyrff, ond anaml y byddwn yn sylwi arno. Mae’r gystadleuaeth hon yn galw ar fyfyrwyr i ddatgelu copr, gan ei cheisio mewn adeiladau, iechyd a meddygaeth, a chymhwysiadau newydd mewn ynni adnewyddadwy a systemau trafnidiaeth gynaliadwy.

Mwy yma. Y dyddiad cau yw 25 Mai 2018. Cyhoeddir yr enillwyr ym mis Mehefin.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCystadleuaeth Animeiddio Prifysgol Manceinion

Manchester University logo.pngDan arweiniad Ysgol Cyfrifiadureg Prifysgol Manceinion, mae’r gystadleuaeth flynyddol hon yn cefnogi addysgu cyfrifiadureg mewn ysgolion. Fe’i cynlluniwyd i ysgogi plant ysgol 7-19 oed am gyfrifiadureg. Mwy o wybodaeth am y gystadleuaeth a phwy all gymryd rhan yma.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Cynradd Canolfan ‘Advanced Propulsion’

APC logo.pngMae Canolfan ‘Advanced Propulsion’ y DU yn cynnig cyfle i ddisgyblion ysgol gynradd gystadlu yn y ras car trydan Greenpower. Testun y gystadleuaeth yw ‘Sut y byddwn yn teithio ym mlwyddyn 2050?’ – am ragor o wybodaeth ar sut y gall eich ysgol ennill car kit Greenpower, anfonwch e-bost at jen.mcglade@apcuk.co.uk.

Ysgolion UwchraddDiwrnodau Her IET Faraday

IET logoMae Diwrnodau Her IET Faraday yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio, dylunio a gwneud atebion prototeip i broblemau peirianyddol anodd iawn. Mae enillwyr pob digwyddiad yn ennill gwobrau drostynt eu hunain a thlws i’w hysgol. Mae’r tri thîm uchaf o bob rhan o’r DU yn cael taith am ddim i’r Rownd Derfynol Genedlaethol ym mis Mehefin bob blwyddyn i gystadlu am wobr ariannol o hyd at £ 1000 ar gyfer eu hysgol. Ymgeisiwch yma, mwy o wybodaeth yma.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Ysgolion Coleg Imperial Llundain 2018

Bydd Cystadleuaeth Gwyddoniaeth i Ysgolion y Gyfadran Gwyddorau Naturiol 2018 yn agor ar gyfer cofrestru ym mis Hydref 2017.

Bydd y thema ar gyfer 2018 yn canolbwyntio ar Nodau Byd-eang ar gyfer Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Gofynnir i’r timau ddewis nod penodol ac i ddod o hyd i ateb gwyddonol newydd ac arloesol mewn ymateb i hyn.

I gymryd rhan, rhaid i dimau greu ffilm 5 munud sydd: yn amlinellu’n gryno’r nod a ddewiswyd ganddynt; yn disgrifio eu datrysiad arloesol; yn esbonio’r wyddoniaeth y tu ôl i’r syniad; ac yn dangos sut y byddai eu syniad yn mynd i’r afael â’r nod.

Bydd y timau gorau yn cael eu gwahodd i gyflwyno eu syniad mewn digwyddiad arddangos yng Ngholeg Imperial o flaen cynulleidfa fyw a phanel o feirniaid. Bydd enillwyr y gystadleuaeth yn derbyn gwobrau unigol ac yn cael cyfle i ymweld â chyfleuster gwyddoniaeth sy’n arwain y byd yn y DU. Darganfyddwch fwy yma.

Ysgolion UwchraddGwobrau Ysgol Ynni Gwell

Better Energy Awards logo.pngNod Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell yw helpu ac annog addysg amgylcheddol i bobl ifanc 5-11 oed. Maent yn hyrwyddo gwaith trawsgwricwlaidd ar yr amgylchedd a gellir rhoi UNRHYW waith rydych chi’n ei wneud yn eich ysgol yn cwmpasu unrhyw fath o fater amgylcheddol. Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell ar gyfer rhagoriaeth mewn addysg amgylcheddol yn cysylltu â’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr a Chwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban – edrychwch ar ein canllaw yma.

Cofrestrwch eich ysgol heddiw – ennill hyd at £5,000! Darllenwch y rheolau y gystadleuaeth yma.

Gwnewch gais heddiw – gall eich ysgol ennill hyd at £ 5,000! Darllenwch reolau’r gystadleuaeth yma

Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell wedi’u rhannu’n bedwar rhanbarth (De / Canol, Gogledd, Cymru a’r Gorllewin, Yr Alban) a bydd enillydd ar gyfer pob categori Gwobr ym mhob rhanbarth. Bydd y cynnig gorau a ddewisir gan yr holl enillwyr ym mhob rhanbarth yn cael ei wneud yn Bencampwr Rhanbarthol a bydd yn derbyn £1,000. Dewisir y gorau o’r Pencampwyr Rhanbarthol fel Pencampwyr y DU, sy’n derbyn cyfanswm o £5,000 ar gyfer yr ysgol.

Yn ychwanegol at yr holl enillwyr, bydd 16 Ail wobr o £ 250 yr un ar gyfer cronfeydd yr ysgol. Bydd 20 o ysgolion yn derbyn Cymeradwyaeth Uchel a £100.

Bydd cynrychiolwyr o’r pedair ysgol fydd yn Bencampwyr Rhanbarthol yn mynychu Seremoni Wobrwyo arbennig yn Llundain, lle byddant yn derbyn eu gwobrau gan westeion enwog a wahoddwyd yn arbennig. Mae’r lleoliadau blaenorol yn cynnwys Sw Llundain a’r Amgueddfa Wyddoniaeth. Gwelwch reolau’r gystadeluaeth am fwy o fanylion.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCystadleuaeth Poster Wythnos Wyddoniaeth Prydain

British Science Week 2018.pngBydd Cystadleuaeth Poster Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn mynd yn fyw yn gynnar yn 2018. Y thema yw archwilio a darganfod.

Gall y pum poster gorau o’ch ysgol gael eu cynnwys yn ein cystadleuaeth ledled y DU gyda’r cyfle i fyfyrwyr ennill nifer o wobrau.

Dyddiad cau: Dydd Gwener Ebrill 6 2018.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG

Step into NHS logo.pngMae Cystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG yn cynnig cyfle i ddisgyblion blynyddoedd 8 a 9 ennill tabled neu taleb Amazon am £50.

Mae llawer mwy i weithio i’r GIG na bod yn feddyg neu nyrs. Mewn gwirionedd mae yna fwy na 350 o wahanol yrfaoedd yn y GIG a, gyda cymaint o yrfaoedd ar gael, mae yna swydd i weddu i unrhyw un, waeth beth yw eich diddordebau a’ch sgiliau. Mae’r gystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG yn gofyn i fyfyrwyr ddewis gyrfa’r GIG sydd o ddiddordeb iddynt a chreu disgrifiad swydd a hysbyseb i ddweud wrth eu ffrindiau a phobl ifanc eraill amdano. Gall myfyrwyr weithio ar eu pennau eu hunain neu mewn timau o hyd at bedwar.

Gallwch ddarganfod mwy a gwneud cais yma.

Ysgolion UwchraddDVLA cystadleuaeth newydd Her Godio

Mae'r DVLA yn lansio cystadleuaeth newydd Her Godio i Ysgolion Cynradd yng Nghymru. Mae gwobrau sylweddol ar gael. I ddarganfod sut i gymeryd rhan dilynwch y ddolen. Poster yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddRHS Greening Grey Britain

RHS Greening Grey BritainHoffai’r RHS i chi a’ch grŵp nodi ardal yn eich cymuned leol a allai wneud gydag ychydig o liw. Cofrestrwch i gymryd rhan yn Greening Grey Britain a bydd yr RHS yn anfon pecyn rhad ac am ddim i chi o hadau maes gwyllt sydd i gyd yn blanhigion perffaith ar gyfer annog peillio.

Helpwch i ledaenu’r neges am Greening Grey Britain ac ennill gwobrau drwy rannu eich lluniau ar Twitter gan ddefnyddio #GreeningGreyBritain a @RHSSchools. Bydd gwobrau yn cael eu dyfarnu bob wythnos, felly tynnwch luniau! Os byddwch yn penderfynu i wyrddio ardal yn eich cymuned, gallech hefyd fod yn gymwys i wneud cais ar gyfer Gwobr Garddio Ysgol RHS Lefel 5 a derbyn £200 mewn talebau garddio.

Ysgolion UwchraddBBC ‘Terrific Scientific’

BBC Terrific ScientificMae’r ymgyrch yn cynnwys 10 o ymchwiliadau cenedlaethol ac yn gobeithio annog miliwn o blant i gymryd rhan. Bydd ‘Terrific Scientific’ hefyd yn galluogi plant i ymgymryd ag ymchwil go iawn gan ddefnyddio eu sgiliau ymholi gwyddonol i lywio gwaith prifysgolion blaenllaw. Mae’r ymchwiliadau yn cael eu cynllunio i fod yn hygyrch ac yn defnyddio eitemau bob dydd.

Mae’r cyflwynydd gwyddoniaeth a bywyd gwyllt, Liz Bonnin yn Llysgennad ar gyfer ‘Terrific Scientific’ ac yn ymddangos yn y ffilm ragarweiniol hon sy’n esbonio beth mae’r ymgyrch yn ei olygu. Gall ysgolion gofrestru yma i gymryd rhan.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Allgymorth Fforensig (myfyrwyr 11-16 oed)

Mae’r gystadleuaeth wedi’i chynllunio i annog myfyrwyr i gymhwyso eu gwybodaeth o hanes celf, gwyddoniaeth, mathemateg a cryptanalysis i ddatrys y dirgelwch o beintio coll bywyd go iawn Leonardo da Vinci, Brwydr Anghiari. Mae yr her yn cynnwys cynllun gwersi, taflenni gwaith ac adnoddau eraill.

Cofrestrwch eich diddordeb yma.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk