English

Cystadleuthau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha
30 Tachwedd 2017.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd

Ysgolion UwchraddYsgolion Cynradd

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddMae Santa’n caru STEM

Santa Loves StemRhowch gynnig ar gystadleuaeth bob dydd i ennill pecynnau posteri STEM ar gyfer eich ysgol (set o 15 o bosteri ar gyfer ysgolion cynradd neu uwchradd). Bydd pawb sy’n cystadlu ac yn ennill gwobrau rhwng 20 Tachwedd a 15 Rhagfyr hefyd yn gymwys ar gyfer y rownd derfynol ar gufer y wobr fawr ddydd Llun 18 Rhagfyr 2017, i ennill Mini iPad ar gyfer eu hysgol.

Gweler tudalen cystadleuaeth Amodau a Thelerau.

A pheidiwch ag anghofio, mae Santa yn caru STEM … Mae am ledaenu’r gair gyda chynifer o bobl â phosib. Felly, mae wedi gwneud fideo arbennig i wylio.

Ysgolion UwchraddScrub Up on Science Challenge 2018

SCS logoCyfle I bobl ifanc yn archwilio cemeg swigod ac ewyn a gyda Sialens ‘Scrub Up on Science 2018’

Mae Cymdeithas y Gwyddonwyr Cosmetig yn herio pobl ifanc 11-16 oed i roi eu talentau creadigol a gwyddonol ar brawf trwy’r wneud Her Gwyddoniaeth.

Mae The Scrub up on Science Challenge, a lansiodd Cymdeithas y Gwyddonwyr Cosmetig yn 2014, yn gofyn i bobl ifanc greu swigen bath neu bom bath, ac mae’n cyflenwi y cynhwysyn am ddim – y cyfansoddyn cemegol arbennig sy’n gyfrifol am swigod sebon. Gan ddefnyddio’r cynhwysyn mae myfyrwyr yn anelu at greu yr ewyn hiraf, y fizz mwyaf cyffrous, neu’r swigod mwyaf.

Gall ysgolion archebu y cynhwysyn am ddim o’r wefan Scrub Up on Science. I gystadlu yn y gystadleuaeth, bydd angen i gyfranogwyr hefyd greu fideo byr neu gyflwyniad PowerPoint sy’n disgrifio eu syniad ac yn dangos eu dealltwriaeth o’r wyddoniaeth y tu ôl iddo. Gellir cyflwyno pob cais drwy’r wefan, cyn y dyddiad cau ar ddydd Llun 27 Ebrill 2018.

Bydd yr ennillwyr terfynol yn cael eu gwahodd I’r Amgueddfa Wyddoniaeth a Diwydiant ym Manceinion ar 20 Mehefin 2018 i ail-greu eu cynnyrch i’r beirniaid.

Bwriad yr Her Gwyddoniaeth yw adeiladu diddordeb pobl ifanc yn STEM trwy godi ymwybyddiaeth o lwybrau gyrfa llai adnabyddus. Gall ysgolion ofyn am wyddonydd cosmetig o’r Gymdeithas Gwyddonwyr Cosmetig I ymweld. Gyda’r ysgol, er mwyn rhoi cipolwg diddorol i fyfyrwyr ar fyd gwaith yn y diwydiant colur.

Am ragor o wybodaeth am Sialens Scrub Up on, ewch i: www.scrubuponscience.co.uk/competition

Am ragor o wybodaeth am Gymdeithas Gwyddonwyr Cosmetig, ewch i: www.scs.org.uk

Ysgolion UwchraddGwobr Athro’r Flwyddyn Bioleg Ysgol

RSBMae Gwobr Athro Blynyddol Cymdeithas Frenhinol y Biolegwyr yn agored i bob athro sy’n gweithio gyda myfyrwyr 11-18 oed, sy’n dysgu rhaglenni astudio bioleg cyn-brifysgol, ac sydd ar hyn o bryd yn cael eu cyflogi mewn ysgol neu goleg yn y DU. Nod y wobr yw cydnabod athrawon bioleg rhagorol ac ysbrydoledig, ac mae bellach yn agored ar gyfer enwebiadau www.rsb.org.uk/get-involved/rsb-awards/school-teacher-of-the-year

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCystadleuaeth arddangosfa ystafell ddosbarth

STEM LearningAr ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd mae’n debyg fod yr ystafell ddosbarth yn gasgliad o fyrddau arddangos gwag. Wrth i’r tymor fynd yn ei flaen a’r byrddau arddangos yn llenwi, yna beth am ychwanegu eich arddangosfa ddosbarth i’n casgliad sy’n tyfu a chystadlu y nein cystadleuaeth boblogaidd?

Sut alla i gymryd rhan? Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhannu llun o’ch hoff arddangosfa ddosbarth yn un o’r ddau grŵp cymunedol hyn: Arddangosfeydd Dosbarth Arddangosfeydd Cynradd – neu Uwchradd.

Rhaid i’ch cofnod gynnwys:

  • Dynodiad o bwnc neu faes pwnc yr arddangosfa
  • O leiaf un llun o’r arddangosfa
  • Ffeiliau adnoddau ar yr arddangosfa, neu ddisgrifiad clir ohonynt a ble i ddod o hyd iddyn nhw, i alluogi athrawon eraill i gael eu hysbrydoli ac ailadrodd eich arddangosiad yn eu hystafelloedd dosbarth eu hunain

Y dyddiad cau ar gyfer yw 15 Rhagfyr 2017 a bydd chwe enillydd lwcus yn derbyn talebau gwerth £100 – mewn pryd cyn y Nadolig! Bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu trwy e-bost erbyn 22 Rhagfyr 2017.

Pob lwc!

Gellir cyflwyno’ch cofnod yma:

  • Arddangosfeydd ystafell ddosbarth – cynradd
  • Arddangosfeydd ystafell ddosbarth – uwchradd

Ysgolion UwchraddUncover Copper

Ydych chi’n fyfyriwr 11-16 oed yn y DU? A hoffech chi’r cyfle i ennill £ 100 (ynghyd â £ 500 ar gyfer eich ysgol) trwy archwilio rôl hanfodol copr yn ein presennol a’n dyfodol? Darllenwch ymlaen!

Mae copr yn ein hamgylchynu. Mae’n ein ffonau a’n tabledi, waliau ein tai, ein hysbytai a hyd yn oed y tu mewn i’n cyrff, ond anaml y byddwn yn sylwi arno. Mae’r gystadleuaeth hon yn galw ar fyfyrwyr i ddatgelu copr, gan ei cheisio mewn adeiladau, iechyd a meddygaeth, a chymhwysiadau newydd mewn ynni adnewyddadwy a systemau trafnidiaeth gynaliadwy.

Mwy yma. Y dyddiad cau yw 25 Mai 2018. Cyhoeddir yr enillwyr ym mis Mehefin.

Ysgolion UwchraddMae ‘Ultimate STEM Challenge’ 2017/18 nawr ar agor

Mae’r ‘Ultimate STEM Challenge’ yn gystadleuaeth genedlaethol a ddygir atoch gan BP, yr Amgueddfa Wyddoniaeth http://www.sciencemuseum.org.uk/learning a STEM Learning.

Rydym yn gofyn i dimau o ddau i bedwar o fyfyrwyr 11 i 14 oed ledled y DU i roi eu sgiliau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg i’r prawf ac ennill gwobrau gwych.

Mae’r Ultimate STEM Challenge wedi’i chynllunio i feithrin hyder a sgiliau gwaith tîm, ac i ysbrydoli pawb, nid dim ond y rhai sy’n ymddiddori mewn gwyddoniaeth!

Dewiswch o un o dri her sy’n seiliedig ar thema ‘My Sustainable Future’. Maent yn berffaith ar gyfer clybiau STEM, a gallwch wneud cais am Lysgennad STEM i gyfoethogi profiad y disgyblion.

Dysgwch am y meini prawf beirniadu a sut i ddilyn dull gwyddonol cryf yma http://bpes.bp.com/stem-challenge/how-to-enter/.

Darllenwch ein ‘Top Tips’ ar sut i greu cais buddugol yma, ac adborth beirniaid ar gystadleauaeth llynedd yma http://bpes.bp.com/stem-challenge/judge-feedback/.

Gall athrawon lanlwytho ceisiadau hyd at 12 Ionawr 2018 gan ddefnyddio’r ffurflen gofrestru syml hon http://bpes.bp.com/stem-challenge/submit-your-entry/start/.

Ymhlith y gwobrau mae gwahoddiad i ddigwyddiad dathlu yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth ym mis Mawrth 2018, diwrnod profiad Ultimate STEM, £ 500 ar gyfer eu hysgolion a nwyddau o’r Amgueddfa Wyddoniaeth.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCystadleuaeth Animeiddio Prifysgol Manceinion

Manchester University logo.pngDan arweiniad Ysgol Cyfrifiadureg Prifysgol Manceinion, mae’r gystadleuaeth flynyddol hon yn cefnogi addysgu cyfrifiadureg mewn ysgolion. Fe’i cynlluniwyd i ysgogi plant ysgol 7-19 oed am gyfrifiadureg. Mwy o wybodaeth am y gystadleuaeth a phwy all gymryd rhan yma.

Ysgolion UwchraddGwobrau STEM Y Telegraph 2018

Telegraph STEM Awards logo.pngMae Gwobrau STEM 2018 yn gystadleuaeth unigryw i fyfyriwr ar gyfer israddedigion mwyaf talentog y DU i gyflwyno syniadau cwbl arloesol i rai o enwau blaenllaw diwydiant Prydain. Mae gan ymgeiswyr y cyfle i ennill £ 25,000 a rhaglen fentora pwrpasol.

Nawr yn ei bumed flwyddyn, sefydlwyd y gwobrau i gydnabod pwysigrwydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg – a’r myfyrwyr sy’n eu hastudio.

Mae Gwobrau STEM yn ffurfio chwe her mewn chwe sector allweddol, a sefydlir mewn partneriaeth â chyflogwyr blaenllaw yn y sectorau hyn. Gall myfyrwyr gyflwyno eu ceisiadau yma trwy ddod o hyd i ateb i un o’r heriau cyn y dyddiad cau ar ddydd Llun 19 Chwefror 2018.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Cynradd Canolfan ‘Advanced Propulsion’

APC logo.pngMae Canolfan ‘Advanced Propulsion’ y DU yn cynnig cyfle i ddisgyblion ysgol gynradd gystadlu yn y ras car trydan Greenpower. Testun y gystadleuaeth yw ‘Sut y byddwn yn teithio ym mlwyddyn 2050?’ – am ragor o wybodaeth ar sut y gall eich ysgol ennill car kit Greenpower, anfonwch e-bost at jen.mcglade@apcuk.co.uk.

Ysgolion UwchraddDiwrnodau Her IET Faraday

IET logoMae Diwrnodau Her IET Faraday yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio, dylunio a gwneud atebion prototeip i broblemau peirianyddol anodd iawn. Mae enillwyr pob digwyddiad yn ennill gwobrau drostynt eu hunain a thlws i’w hysgol. Mae’r tri thîm uchaf o bob rhan o’r DU yn cael taith am ddim i’r Rownd Derfynol Genedlaethol ym mis Mehefin bob blwyddyn i gystadlu am wobr ariannol o hyd at £ 1000 ar gyfer eu hysgol. Ymgeisiwch yma, mwy o wybodaeth yma.

Ysgolion UwchraddUKRoC – Her fawr Rocedi y DU 2018

UKRoC logo.pngMae UKRoC – Her fawr Rocedi y DU 2018 k yn barod i lansio!

Mae (UKRoC) yn ffordd wych o ennyn diddordeb y genhedlaeth nesaf o beirianwyr sydd â phrofiad ymarferol o adeiladu a gweithredu teithiau cymhleth. Mae hon yn ffordd gyffrous i ddysgu mwy am fathemateg a gwyddoniaeth, gyda enillwyr y DU yn cael cyfle i gystadlu yn erbyn timau o Ffrainc, UDA a Siapan yn y Rowndiau Terfynol Rhyngwladol.

Felly, os ydych chi’n adnabod tîm o bobl ifanc 11-18 sydd â diddordebau cryf yn STEM, yn ffynnu gyda datrys problemau tîm, ac a fyddai’n mwynhau’r cyfle i rwydweithio gydag arweinwyr busnes a diwydiant awyrennau – mae her Rocedi y DU ar eu cyfer! Cofretrwch yma – dyddiad cau 28 Chwefror 2018.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Ysgolion Coleg Imperial Llundain 2018

Bydd Cystadleuaeth Gwyddoniaeth i Ysgolion y Gyfadran Gwyddorau Naturiol 2018 yn agor ar gyfer cofrestru ym mis Hydref 2017.

Bydd y thema ar gyfer 2018 yn canolbwyntio ar Nodau Byd-eang ar gyfer Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Gofynnir i’r timau ddewis nod penodol ac i ddod o hyd i ateb gwyddonol newydd ac arloesol mewn ymateb i hyn.

I gymryd rhan, rhaid i dimau greu ffilm 5 munud sydd: yn amlinellu’n gryno’r nod a ddewiswyd ganddynt; yn disgrifio eu datrysiad arloesol; yn esbonio’r wyddoniaeth y tu ôl i’r syniad; ac yn dangos sut y byddai eu syniad yn mynd i’r afael â’r nod.

Bydd y timau gorau yn cael eu gwahodd i gyflwyno eu syniad mewn digwyddiad arddangos yng Ngholeg Imperial o flaen cynulleidfa fyw a phanel o feirniaid. Bydd enillwyr y gystadleuaeth yn derbyn gwobrau unigol ac yn cael cyfle i ymweld â chyfleuster gwyddoniaeth sy’n arwain y byd yn y DU. Darganfyddwch fwy yma.

Ysgolion UwchraddGwobrau Ysgol Ynni Gwell

Better Energy Awards logo.pngNod Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell yw helpu ac annog addysg amgylcheddol i bobl ifanc 5-11 oed. Maent yn hyrwyddo gwaith trawsgwricwlaidd ar yr amgylchedd a gellir rhoi UNRHYW waith rydych chi’n ei wneud yn eich ysgol yn cwmpasu unrhyw fath o fater amgylcheddol. Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell ar gyfer rhagoriaeth mewn addysg amgylcheddol yn cysylltu â’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr a Chwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban – edrychwch ar ein canllaw yma.

Cofrestrwch eich ysgol heddiw – ennill hyd at £5,000! Darllenwch y rheolau y gystadleuaeth yma.

Gwnewch gais heddiw – gall eich ysgol ennill hyd at £ 5,000! Darllenwch reolau’r gystadleuaeth yma

Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell wedi’u rhannu’n bedwar rhanbarth (De / Canol, Gogledd, Cymru a’r Gorllewin, Yr Alban) a bydd enillydd ar gyfer pob categori Gwobr ym mhob rhanbarth. Bydd y cynnig gorau a ddewisir gan yr holl enillwyr ym mhob rhanbarth yn cael ei wneud yn Bencampwr Rhanbarthol a bydd yn derbyn £1,000. Dewisir y gorau o’r Pencampwyr Rhanbarthol fel Pencampwyr y DU, sy’n derbyn cyfanswm o £5,000 ar gyfer yr ysgol.

Yn ychwanegol at yr holl enillwyr, bydd 16 Ail wobr o £ 250 yr un ar gyfer cronfeydd yr ysgol. Bydd 20 o ysgolion yn derbyn Cymeradwyaeth Uchel a £100.

Bydd cynrychiolwyr o’r pedair ysgol fydd yn Bencampwyr Rhanbarthol yn mynychu Seremoni Wobrwyo arbennig yn Llundain, lle byddant yn derbyn eu gwobrau gan westeion enwog a wahoddwyd yn arbennig. Mae’r lleoliadau blaenorol yn cynnwys Sw Llundain a’r Amgueddfa Wyddoniaeth. Gwelwch reolau’r gystadeluaeth am fwy o fanylion.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCystadleuaeth Poster Wythnos Wyddoniaeth Prydain

British Science Week 2018.pngBydd Cystadleuaeth Poster Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn mynd yn fyw yn gynnar yn 2018. Y thema yw archwilio a darganfod.

Gall y pum poster gorau o’ch ysgol gael eu cynnwys yn ein cystadleuaeth ledled y DU gyda’r cyfle i fyfyrwyr ennill nifer o wobrau.

Dyddiad cau: Dydd Gwener Ebrill 6 2018.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG

Step into NHS logo.pngMae Cystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG yn cynnig cyfle i ddisgyblion blynyddoedd 8 a 9 ennill tabled neu taleb Amazon am £50.

Mae llawer mwy i weithio i’r GIG na bod yn feddyg neu nyrs. Mewn gwirionedd mae yna fwy na 350 o wahanol yrfaoedd yn y GIG a, gyda cymaint o yrfaoedd ar gael, mae yna swydd i weddu i unrhyw un, waeth beth yw eich diddordebau a’ch sgiliau. Mae’r gystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG yn gofyn i fyfyrwyr ddewis gyrfa’r GIG sydd o ddiddordeb iddynt a chreu disgrifiad swydd a hysbyseb i ddweud wrth eu ffrindiau a phobl ifanc eraill amdano. Gall myfyrwyr weithio ar eu pennau eu hunain neu mewn timau o hyd at bedwar.

Gallwch ddarganfod mwy a gwneud cais yma.

Ysgolion UwchraddHer Bioleg RSB

RSB logoMae Her Bioleg Cymdeithas Frenhinol Bioleg yn agored i bob disgybl ysgol 13-15 oed. Cynhelir cystadleuaeth 2018 rhwng 6-26 Mawrth 2018. Gall athrawon gofrestru myfyrwyr ar gyfer y gystadleuaeth yma hyd y dyddiad cau ar 23 Chwefror 2018.

Mae Her Bioleg yn ysgogi chwilfrydedd myfyrwyr ar gyfer y byd naturiol ac yn eu hannog i gymryd diddordeb mewn bioleg y tu allan i’r ysgol. Bydd cwestiynau’n cael eu gosod ar gwricwlwm yr ysgol, ond bydd y gystadleuaeth hefyd yn gwobrwyo’r myfyrwyr hynny y mae eu gwybodaeth am y pwnc wedi cynyddu trwy ddarllen llyfrau a chylchgronau, gan wylio rhaglenni hanes naturiol, gan gymryd sylw o’r cyfryngau newyddion ar gyfer eitemau o ddiddordeb biolegol, ac yn gyffredinol ymwybodol o’n fflora a’n ffawna naturiol.

Gall ysgolion gynnal yr Her ym mha bynnag ffordd sy’n addas ar gyfer eu disgyblion, gan sicrhau eu bod yn mwynhau cymryd rhan a bod ganddynt ddisgwyliad rhesymol o gydnabod am eu cyflawniadau.

Schools can conduct the Challenge in whatever way best suits their pupils, ensuring that they enjoy participating and have a reasonable expectation of recognition for their achievements. Yn ogystal â gallu cyflwyno sgorau eu disgyblion i’r gystadleuaeth genedlaethol, anogir ysgolion i ddyfarnu eu gwobrau eu hunain ac i ddefnyddio tystysgrifau a ddarperir ar eu cyfer.

Ysgolion UwchraddOlympiad Bioleg Prydain Cymdeithas Bioleg Prydain

RSB logoMae Olympiad Bioleg Prydain Cymdeithas Bioleg Prydain ar agor i fyfyrwyr o amgylch y byd.

Bydd cystadleuaeth 2018 rhwng 23 a 31 Ionawr 2018. Gall athrawon gofrestru myfyrwyr ar gyfer y gystadleuaeth yma nes y dyddiad cau ar 12 Ionawr 2018.

Mae’r Olympiad yn herio ac yn ysgogi myfyrwyr sydd â diddordeb mewn bioleg i ehangu eu doniau. Mae’n galluogi myfyrwyr i ddangos eu gwybodaeth ac i gael eu gwobrwyo’n briodol a’u cydnabod yn gyhoeddus trwy ddyfarnu medalau, tystysgrifau a gwobrau eraill. Y gobaith yw y bydd cystadlu yn yr Olympiad yn annog myfyrwyr sydd eisoes â diddordeb yn y pwnc gwerthfawr, eang a gwerthfawr hwn i barhau â’u hastudiaeth y tu hwnt i Safon Uwch.

Mae’r BBO yn agored i fyfyrwyr mewn addysg ôl-16 sy’n astudio yn yr ysgol neu’r coleg. Mae’r gystadleuaeth yn cynnwys dau bapur dewis lluosog un awr sydd i’w cymryd ar-lein dan amodau arholiad dan oruchwyliaeth staff. Caiff y myfyrwyr fydd yn sgorio uchaf eu gwobrwyo â thystysgrifau a medalau a gydnabyddir yn gyhoeddus, a chynigir y cyfle iddynt fynychu seremoni wobrwyo yn Llundain.

Cystadleuaeth Raspberry Pi PA 2018

PA logoNawr yn ei chweched blwyddyn, mae Cystadleuaeth Raspberry Pi PA 2018 wedi agor. Mae tair gwobr o £ 1,000 ar gael ar gyfer timau o ysgolion cynradd ac uwchradd, a chweched dosbarth a cholegau.

Thema eleni yw This year’s theme is Cynaliadwyedd. Yr her yw i ddefnyddio’r Raspberry Pi – cyfrifiadur maint cerdyn credyd ond sy’n hynod o alluog – i ddyfeisio rhywbeth fydd yn helpu i ‘achub y blaned’.

Y llynedd enillodd Ysgol Gynradd St Mary yn Horsham Wobr yr Ysgol Gynradd am ddyfeisio system i helpu pobl sy’n fyddar ac yn ddall i adnabod ymwelwyr wrth eu drws. Gofynnir i’r ymgeiswyr gynhyrchu arloesiadau a fyddai’n gwella bywydau pobl sydd â chyflyrau sy’n cyfyngu ar eu gallu i wneud pethau mae’r rhan fwyaf ohonom yn cymryd yn ganiataol.

Mae’r prif fygythiadau i’n planed yn canolbwyntio ar ddefnyddio ynni, cynhyrchu bwyd ac adnoddau sy’n prinhau. Felly mae PA yn gofyn am ddyfeisiadau a allai helpu i gwrdd â’r heriau hynny. Efallai pêl-droed sy’n storio’r ynni a grëir gan bob cic. Neu sganiwr sy’n ein helpu i dorri gwastraff bwyd. Neu bin sy’n ailgylchu papur yn awtomatig.

Cofrestrwch yma – y dyddiad cau yw 5 Mawrth 2018.

Ysgolion UwchraddDVLA cystadleuaeth newydd Her Godio

Mae'r DVLA yn lansio cystadleuaeth newydd Her Godio i Ysgolion Cynradd yng Nghymru. Mae gwobrau sylweddol ar gael. I ddarganfod sut i gymeryd rhan dilynwch y ddolen. Poster yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddRHS Greening Grey Britain

RHS Greening Grey BritainHoffai’r RHS i chi a’ch grŵp nodi ardal yn eich cymuned leol a allai wneud gydag ychydig o liw. Cofrestrwch i gymryd rhan yn Greening Grey Britain a bydd yr RHS yn anfon pecyn rhad ac am ddim i chi o hadau maes gwyllt sydd i gyd yn blanhigion perffaith ar gyfer annog peillio.

Helpwch i ledaenu’r neges am Greening Grey Britain ac ennill gwobrau drwy rannu eich lluniau ar Twitter gan ddefnyddio #GreeningGreyBritain a @RHSSchools. Bydd gwobrau yn cael eu dyfarnu bob wythnos, felly tynnwch luniau! Os byddwch yn penderfynu i wyrddio ardal yn eich cymuned, gallech hefyd fod yn gymwys i wneud cais ar gyfer Gwobr Garddio Ysgol RHS Lefel 5 a derbyn £200 mewn talebau garddio.

Ysgolion UwchraddBBC ‘Terrific Scientific’

BBC Terrific ScientificMae’r ymgyrch yn cynnwys 10 o ymchwiliadau cenedlaethol ac yn gobeithio annog miliwn o blant i gymryd rhan. Bydd ‘Terrific Scientific’ hefyd yn galluogi plant i ymgymryd ag ymchwil go iawn gan ddefnyddio eu sgiliau ymholi gwyddonol i lywio gwaith prifysgolion blaenllaw. Mae’r ymchwiliadau yn cael eu cynllunio i fod yn hygyrch ac yn defnyddio eitemau bob dydd.

Mae’r cyflwynydd gwyddoniaeth a bywyd gwyllt, Liz Bonnin yn Llysgennad ar gyfer ‘Terrific Scientific’ ac yn ymddangos yn y ffilm ragarweiniol hon sy’n esbonio beth mae’r ymgyrch yn ei olygu. Gall ysgolion gofrestru yma i gymryd rhan.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Allgymorth Fforensig (myfyrwyr 11-16 oed)

Mae’r gystadleuaeth wedi’i chynllunio i annog myfyrwyr i gymhwyso eu gwybodaeth o hanes celf, gwyddoniaeth, mathemateg a cryptanalysis i ddatrys y dirgelwch o beintio coll bywyd go iawn Leonardo da Vinci, Brwydr Anghiari. Mae yr her yn cynnwys cynllun gwersi, taflenni gwaith ac adnoddau eraill.

Cofrestrwch eich diddordeb yma.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk