English

Gweithgareddau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha
2 Hydref 2017.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd

Ysgolion UwchraddYsgolion Cynradd

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddYmddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd Cymru

PSTT logoMae Gweld Gwyddoniaeth yn chwilio am ysgol uwchradd frwdfrydig ynghyd â’r ysgolion cynradd sy’n ei bwydo i gychwyn ar brosiect newydd cyffrous. Bydd y prosiect hwn yn cefnogi cofnodi Ymholiad Gwyddonol a’r pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru.

Bydd deuddydd o DPP (costau Cyflenwi ar gael) yn cael ei gyflwyno i glwstwr o ysgolion cynradd gyda’r ysgol uwchradd. Bydd y DPP yn unigryw i chi ac yn canolbwyntio ar sut i wella sgiliau gwyddonol y disgyblion ac yn datblygu dulliau dysgu a chofnodi rhyngweithiol. Bydd y dulliau yma yn galluogi athrawon i barhau i wella gwyddoniaeth ar ôl diwedd y prosiect. Yn ystod ail ddiwrnod y DPP bydd athrawon yn cwrdd â Llysgenhadon STEM fydd yn rhoi cyswllt byd go iawn i’r byd gwaith. Bydd yr athrawon a’r Llysgenhadon STEM wedyn yn datblygu dilyniant o wersi fydd yn gwella sgiliau a gwybodaeth wyddonol y disgyblion er mwyn eu defnyddio wrth wneud ymchwiliad. Bydd yr ymchwiliad yn digwydd yn y dosbarth gyda’r athro/athrawes a’r Llysgennad STEM yn cydweithio.

Mae hyn yn rhoi cyfle i’r disgyblion i berthnasu gwyddoniaeth i gyd-destun byd go iawn a’r byd gwaith. Unwaith y bydd yr ymchwiliadau yn cael eu cwblhau, bydd yr athrawon a’u disgyblion yn cyflwyno eu hymchwiliad mewn digwyddiad dathlu terfynol a gynhelir yn yr ysgol uwchradd. Bydd pwyslais yn cael ei roi ar gynnydd yn y safonau a gyflawnir gan ddisgyblion mewn sgiliau gwyddoniaeth a mwy o amrywiaeth o ddulliau cofnodi a ddefnyddir mewn gwersi gwyddoniaeth. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â cerian.angharad@see-science.co.uk.

Ysgolion UwchraddMission X

Mission XMae Mission X wedi cael ei ddatblygu gan wyddonwyr o NASA, yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd a gweithwyr ffitrwydd proffesiynol i ddefnyddio cyffro archwilio’r gofod i ysbrydoli myfyrwyr i ddysgu am wyddoniaeth maeth ac ymarfer corff, ac i gynyddu eu lefelau gweithgarwch. Mae ysgolion yn y DU yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yn yr her Mission X ochr yn ochr ag ysgolion o bob cwr o’r byd.

Mae Llysgennad y Gofod ESERO-UK Dr Ashley Green yn chwilio am wyth ysgol gynradd o fewn cyrraedd hawdd i ei gartref yn yr Amwythig, i gefnogi athrawon sydd yn awyddus i gynnwys eu myfyrwyr mewn Mission X. Mae Dr Green wedi bod yn cefnogi staff mewn 16 o ysgolion yn Lloegr oedd wedi cofrestru ar gyfer y Prosiect Cynradd Tim Peake. Byddai hefyd yn hoffi cefnogi ysgolion yn y Canolbarth. Er ei fod wedi ei eni yng Nghanada, cafodd ei fagu yng Nghaerdydd a enillodd ei PhD mewn peirianneg solar yno.

(Dr Green yn cael ei ariannu gan ESERO-UK, felly mae ar gael yn rhad ac am ddim i ysgolion.)

Dylai athrawon sydd â diddordeb anfon e-bost at Dr Green: aagreen@btinternet.com.

Ysgolion UwchraddCamu Mlaen i STEM: cymryd eich camau cyntaf mewn cyfrifiadureg cynradd

Barefoot Project logo.pngFel athro, mae’n debyg eich bod eisoes yn gwybod bod cyfrifiaduref wedi cael ei ychwanegu at y cwricwlwm cenedlaethol yn 2014. Fodd bynnag, os ydych yn addysgu oedrannau 5-11, mae ymchwil yn awgrymu ei fod yn dal i fod yn annhebyg y byddwch yn hyderus mewnaddysgu cyfrifiadureg.

Mae Prosiect Barefoot wedi’i gynllunio i wella hyder athrawon mewn cyfrifiadureg, gan eu helpu i gymryd eu camau cyntaf.

Mae Barefoot yn herio’r camsyniad fod cyfrifiadureg yn gwbl gyfyngedig i adeiladu a defnyddio y dechnoleg ei hun. Drwy hyrwyddo ‘meddwl cyfrifiadurol’ mae Barefoot yn helpu athrawon a disgyblion ddeall cysyniadau sy’n sail i ystod eang o bynciau, megis Mathemateg a Gwyddoniaeth.

Mae’r cysyniadau a’r dulliau o gyflwyno cyfrifiadureg meddwl: algorithmau, patrymau, ac ati, yn berthnasol ar draws y cwricwlwm. Yn wir, maent yn rhan annatod o ddatblygiad cyffredinol sgiliau STEM ehangach disgyblion.

Mae Barefoot hefyd yn helpu i integreiddio y math hwn o feddwl i ddysgu y disgybl; darparu sgiliau, hyder a chymwyseddau ar draws ystod lawn o bynciau STEM a thu hwnt. Nid yn unig mae hyn yn helpu disgyblion i gyflawni mwy ar lefel cynradd, ond maent hefyd yn meithrin sgiliau trosglwyddadwy wrth iddynt symud i fyw a gweithio mewn byd digidol.

Mae Barefoot yn darparu adnoddau am ddim megis gweithgareddau a chynlluniau gwersi. Mae’r rhain yn cael eu gwneud gan athrawon, ar gyfer athrawon, yn unol â’r cwricwlwm cenedlaethol.

Mae cannoedd o adnoddau dysgu ar-lein rhad ac am ddim, ac mae yna hefyd weithdai dan arweiniad gwirfoddolwr am ddim ar gael. Bydd gwirfoddolwyr Barefoot yn dod i’ch ysgol ar adeg sy’n addas i chi, ac yn paratoi’r athrawon i ddefnyddio’r adnoddau, gan eu helpu i wella eu hyder cyffredinol mewn cyfrifiadureg.

Bydd athrawon yn gweld gwelliannau enfawr yn seiliedig ar sgiliau STEM-eu disgyblion unwaith mae y cysyniadau hyn yn cael eu harchwilio. Er bod yr adnoddau yn rhad ac am ddim eu hunain yn ddefnyddiol iawn, gweld sut i weithredu rhain yn gyntaf yw’r defnydd gorau o’r Prosiect Cyfrifiadureg Barefoot.

I gael y gorau absoliwt allan o Barefoot, archebwch weithdy rhad ac am ddim drwy fynd i www.barefootcas.org.uk neu cysylltwch â enquiries@barefootcas.org.uk 0800 028 0041

Ysgolion UwchraddGwaith Maes Fforensig

The Crunch logo.png Rydym yn chwilio am Athrawon Gwyddoniaeth mewn ysgolion uwchradder mwyn ein helpu gyda phrosiect cyffrous.

The Crunch free kit.jpgRydym yn gwerthuso rhaglen addysgol unigryw a elwir yn 'The Crunch' sydd yn trafod y  cysylltiadau rhwng bwyd, ein hiechyd a'r amgylchedd. Fel rhan o Raglen ‘The Crunch’ dylai eich ysgol fod wedi derbyn pecyn gwyddoniaeth rhad ac am ddim. Hoffem i chi i helpu i ddefnyddio'r adnoddau hyn drwy eich annog i addysgu un wers i'ch disgyblion (a byddem yn hoffi dod i arsylwi). Unwaith y byddwch wedi dysgu y wers hoffem gysylltu â chi er mwyn cael ymdeimlad o ba mor dda y mae'n ei cael ei dderbyn gan y myfyrwyr, pa mor hawdd oedd hi i gyfathrebu ac ati.

Fel diolch i chi am eich amser ac ymdrechion byddwn yn rhoi £200 i eich adran wyddoniaeth y. Os yw hyn yn rhywbeth yr hoffech ein helpu ni gyda neu os hoffech ragor o wybodaeth am fanylion y gwaith ymchwil, cysylltwch â Felicity McInnes ar y rhif isod. 020 3743 2661 ext 307.

Ysgolion UwchraddYmgysylltu gwyddonwyr neu mathemategwyr yn eich ystafell ddosbarth / gwasanaeth

SciEntsSciEnts – drwy gydol y flwyddyn, neu ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 10-19 Mawrth 2017. Blynyddoedd 7-12.

Mae athrawon gwyddoniaeth a mathemateg da yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i gyflwyniad ysgol o ansawdd da. Weithiau, bydd y wyddoniaeth yn dda, ond mae’r cyflwyniad yn ei adael i lawr. Neu mae’r cyflwynydd yn dda, ond mae’r wyddoniaeth ychydig yn denau. A gyda chymaint o ddarparwyr ar gael ar-lein, mae’n amhosibl dweud pwy yw’r gweithwyr proffesiynol gwirioneddol.

Mae sioe wyddoniaeth neu fathemateg yn yr ysgol yn cefnogi athrawon prysur trwy gynnig sioeau anhygoel sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm ar gyfer eu myfyrwyr. Dim ond cyflwynwyr profiadol, da sy’n cynnig lefelau proffesiynol o wasanaeth sydd ar y safle. Maent i gyd yn barod i deithio ar draws y DU ac i gyd yn dod gyda datgeliad manylach ac yswiriant atebolrwydd cyhoeddus digonol. Mae’r wefan SciEnts yn caniatáu i athrawon ddewis yn gyflym o gynradd ac uwchradd a hefyd yn rhoi canllawiau i athrawon am archebu a sicrhau bod eu diwrnod ymgysylltu STEM yn mynd yn dda.

Ysgolion UwchraddRhaglen Ddofen Newydd STEMETTES

Stemettes logoStemettes ddogfen newydd - '.Eat. Sleep. STEM. Repeat.' Stemettes yn rhyddhau rhaglen ddogfen newydd o’r enw 'Eat. Sleep. STEM. Repeat.' Maent yn cael eu gwahodd gan ysgolion i gynnal arddangosiadau ar gyfer y disgyblion. Cliciwch yma i gofrestru.

Mae 'Eat. Sleep. STEM. Repeat.' yn rhaglen ddogfen ddadlennol am entrepreneuriaid technoleg benywaidd ifanc a’u taith yn erbyn ystadegau diwydiant syfrdanol: dim ond 14% o’r rhai sy’n gweithio yn y diwydiannau STEM y DU yn fenywod.

Stemettes documentary logoRydym yn clywed gan arloeswyr y dyfodol am dechnoleg, entrepreneuriaeth a pham fod rhaid i ddiwydiant newid. Mae’r ffilm yn archwiliad i mewn i beth fyddai’n digwydd i’r byd pe mwy o ferched oedd yn 2 'Eat. Sleep. STEM. Repeat.'

Byddai Stemettes wrth eu bodd pe bai eich ysgol yn fodlon cyflwyno y ffilm yn swyddogol. Byddant yn darparu’r rhaglen ddogfen am ddim.

 • C: cost? Mae’r ddogfen yn rhad ac am ddim i ddangos.
 • C: Hyd? 30 munud.
 • C: Faint o amser fydd ei angen arnom ar gyfer sgrinio? O leiaf 45 munud.

Cofrestrwch yma i roi cyfle i sgrinio y rhaglen unigryw hon yn eich ysgol.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddDyddiaduron Gofod ac Adnoddau Principia AM DDIM: byddwch fel Tim Peake!

Principia logoMae Dyddiadur Gofod Principia yn ei ôl. Unwaith eto mae miloedd o blant ysgol yn cael y cyfle i ddod yn arbenigwyr gofod wrth iddynt ddysgu am daith ofod hanesyddol gofodwr Prydeinig Asiantaeth Ofod Ewrop Tim Peake.

Nod y rhaglen Dyddiadur Gofod yw grymuso plant ac ennyn eu diddordeb mewn dysgu Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) trwy roi cyfle i greu a phersonoli eu llyfr eu hunain tra eu bod yn dilyn taith Tim.

Mae’r holl gynlluniau gwersi yn cael eu gwahaniaethu ar gyfer CA1 a CA2 ar gyfer athrawon yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon a mae gweithgareddau ymestyn yn darparu heriau ychwanegol i’r rheini sydd eu hangen. Lawrlwythwch pennod gyntaf y Dyddiadur Gofod Principia yma.

Gall athrawon a rhieni ysgol-gartref yn y DU rag-gofrestru o heddiw er mwyn cael mynediad i’r rhaglen ar-lein cyfan yn rhad ac am ddim pan fydd y deunyddiau yn cael eu rhyddhau ar 30 Ionawr 2017. Lawrlwythwch y Cit Principia Ystafell Ddosbarth yma.

Mae gan athrawon hefyd y dewis i archebu copïau o’r Dyddiadur Gofod wedi’u hargraffu i’w danfynion i’w hysgolion. Bydd y rhai a fydd yn rhag-archebu erbyn 16 Ionawr 2017 yn cael copïau £1 o’r Dyddiaduron Gofod i sicrhau bod pob plentyn yn cael mynediad at gopïau corfforol.

Ysgolion UwchraddAdnoddau ar gyfer CA2

NWEAB logoMae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (NWEAB), gyda sefydliadau partner, wedi comisiynu datblygu adnoddau dosbarth CA2 newydd am ddim, ynghyd â ffilm fer, er mwyn ychwanegu gwerth at ddeunyddiau cwricwlwm cenedlaethol. Mae’r deunyddiau ystafell ddosbarth wedi cael eu datblygu gyda chyflogwyr lleol i ysbrydoli ac ennyn diddordeb disgyblion CA2 ar werth a pherthnasedd sgiliau STEM ar gyfer eu swyddi a gyrfaoedd yn y dyfodol yng Ngogledd Cymru.

Edrychwch allan am eich pecyn yn dod trwy’r post. Gallwch weld y pecyn adnoddau ar-lein yma. Gwyliwch y ffilm ranbarthol yma.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ffion.jones@careerswales.com.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddDiwrnod seryddiaeth rhyngweithiol

Space Made SimpleMae ‘Space Made Simple’ yn fenter newydd gan ‘Science Made Simple’, sydd wedi ennill gwobrau cwmni cyfathrebu gwyddonol, ac maent yn cynnig 20 diwrnod seryddiaeth gyda chymhorthdal, diolch i arian gan yr NSA (Yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol). Mae y diwrnod seryddiaeth yn cynnwys sioe 3D yn y bore i’r ysgol gyfan, sioe Gofod 3D i bawb yng Nghyfnod Allweddol 2 ac yn olaf gweithdy drwy’r prynhawn i un o’ch dosbarthiadau (blwyddyn 5 neu flwyddyn 6) (uchafswm 36). Mae’r diwrnod cyfan o sioeau a gweithdai ar gael i ysgolion am ddim ond £150 + TAW ac yn cynnwys costsau teithio (yn hytrach na’r pris arferol o £550 + TAW, heb gynnwys teithio a llety.). Cofrestrwch ar-lein nawr neu cysylltwch ar 02920 688 938 / info@sciencemadesimple.co.uk.

Ysgolion UwchraddGweithdai Bioleg Datblygedig rhad ac am ddim

Darwin Centre logoMae Canolfan Darwin ar gyfer Bioleg a Meddygaeth yn cynnig cyfle i ddisgyblion ysgol 16 oed a throsodd i fynychu gweithdai am ddim yn ei labordy ymchwil yn Aberdaugleddau.

Dosbarthiad; Gall gwaith ymarferol gynnwys defnyddio microsgopau i adnabod gwahanol rywogaethau morol yn nyfrffordd Aberdaugleddau, a neu samplu morol yn y marina.

Diolch i gefnogaeth gan yr Ymddiriedolaeth Wellcome, gall Canolfan Darwin dalu am drafnidiaeth i’r labordy. Mae’r prosiect yn rhedeg tan ddiwedd mis Ebrill 2017, ac mae hefyd yn cynnwys y cyfle i gyd-weithio gyda gwyddonwyr rhyngwladol, cynnal ymchwiliadau unigol a mynychu diwrnodau ymchwil morol. Cysylltwch â Dr Valerie Morse V.morse@pembrokeshire.ac.uk / 07790 568681.

Ysgolion UwchraddHer Cynnal Rheilffyrdd

Sustain RAil ChallengeMae cwmni Siemens yn gweithio ar adnewyddu signalau o Bort Talbot i Abertawe ac mae ganddynt Raglen Peirianneg Rheilffyrdd a fydd o ddiddordeb i fyfyrwyr 6ed dosbarth yn yr Ardal Castell-nedd Port Talbot.

Bydd yr “Her Sustainarail" yn caniatáu i fyfyrwyr ennill Gwobr Crest Aur mewn Peirianneg tra hefyd yn rhoi mewnwelediad a phrofiad yn y meysydd canlynol iddynt: signalau rheilffordd; rheoli prosiectau; gwaith tîm; sgiliau cyflwyno; sgiliau ymchwil; ysgrifennu adroddiadau; cynaliadwyedd; peirianneg.

Gall Siemens hefyd gynnig profiad gwaith i fyfyrwyr yn ystod gwyliau’r haf sydd yn gyfle i gael gwybodaeth bellach o Siemens fel cwmni a gwneud cysylltiadau gwerthfawr. Mewn heriau blaenorol cafodd mentoriaid eu darparu i helpu i lywio’r myfyrwyr tuag at eu cyflwyniad terfynol, gan gynnig cymorth a gwybodaeth at y ffordd.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Eilidh Bell: 07921 246713 / eilidh.bell@siemens.com

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddProsiect All SySTEMs Go

Mae Prosiect All SySTEMs Go yn hyrwyddo Gwyddoniaeth y Gofod mewn Ysgolion, yn darparu newyddion am gyfleoedd lleol yn Sector y Gofod ac yn cynhyrchu cynlluniau gwersi, adnoddau cwricwlwm, taflenni a deunyddiau eraill sydd ar gael am ddim ar e-lwyfan dysgu G2G.

O hyn tan fis Mawrth,2018 bydd Prosiect All SySTEMs Go yn ymweld ag ysgolion yng Ngogledd Cymru i ddarparu gweithgareddau cyfoethogi i fyfyrwyr Cyfnod Allweddol 2 a 3 ac athrawon gyda cyfleoedd i adeiladu robotiaid, rhaglennu a dysgu sut i archwilio’r gyrfaoedd sydd ar gael yn Sector y Gofod.

Cofrestrwch i dderbyn y cylchlythyr am yr adnoddau diweddaraf a digwyddiadau newydd.

Ysgolion UwchraddY Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT) Gweithgareddau Ynni ac Adnoddau STEM ar gyfer Cyfnodau Allweddol 3, 4 a 5 (ar gael yn Gymraeg a Saesneg)

Mae adnoddau a gweithgareddau CAT wedi cael eu diweddaru ac yn cael eu treialu fel sesiynau AM DDIM gyda disgyblion ysgolion a cholegau yng Nghymru cyn i’r deunyddiau fynd ar-lein yn swyddogol. Mae gweithdai Ynni CAT yn darparu sylfaen gynhwysfawr ym maes ynni. Mae’r ystod o weithgareddau ac adnoddau newydd yn cynnwys:

 • Gweithdy ‘Energy Trumps ‘ sydd yn galluogi disgyblion i gymharu gwahanol ffynonellau egni ond y tro hwn yr effaith lleiaf yn ennill!
 • Gweithgaredd argraffu troed carbon ‘Sut y gallwn wneud Gwahaniaeth’ gyda adnodd ar-lein s o’r enw y ‘Tŷ Gwyrdd’
 • ‘ Dyfodol Carbon Sero’ a’ Ble mae’r Effaith ‘o ffonau symudol’

Manylion: http://learning.cat.org.uk/index.php/en/resources and http://learning.cat.org.uk/index.php/en/tuition.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddDŵr ar gyfer Her y Byd ‘Practical Action’

Mae’r her hon yn ymgysylltu disgyblion rhwng 8-13 oed mewn archwilio mynediad at ddŵr yn fyd-eang, ac yn eu herio i wneud hidlydd dŵr.

Cewch wybod mwy yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddWythnos Ryngwladol ‘Wythnos Cyflwyno Merched i Ffotoneg’

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddPecyn Gweithgaredd y Gymdeithas Feicrosgopaidd Brenhinol

Popeth sydd angen arnoch chi i ddarparu gweithgareddau cyffrous yn gysylltiedig â'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae'r cynllun yn gwbl AM DDIM!

Mae llawer o ysgolion gyda microsgopau, ond gyda chymaint o gyfyngiadau ar amser ac adnoddau gall fod yn her i gynllunio gwersi sy'n eu defnyddio'n effeithiol. Rydym wedi gweithio gydag athrawon i ddatblygu syniadau ar gyfer gwersi a gweithgareddau, ac rydym wedi casglu yr adnoddau angenrheidiol fel y gallwch eu cyflwyno yn hyderus. Mae popeth yn cael ei gynnwys yn y Pecyn Gweithgareddau. Gall ysgolion cynradd fenthyg y pecyn am hyd at dymor yn rhad ac am ddim, ac mae'n cynnwys wyth o ficrosgopau, camera digidol, taflenni gweithgaredd a samplau.

Y cyfan yr ydym yn gofyn am yn gyfnewid yw eich bod yn rhoi gwybod i ni sut yr ydych yn eu defnyddio. I archebu pecyn llenwch ein ffurflen gais ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill cysylltwch â Kate Wooding kate@rms.org.uk / 01865 254761.

Sewcondary school competitionRhaglenni yr Academi Ofod Genedlaethol i Fyfyrwyr

Dysgu dwys sy’n canolbwyntio ar y cwricwlwm yn y Ganolfan Ofod Genedlaethol, Harwell, neu eich ysgol eich hun. Mae swm cyfyngedig o gyllid ar gael ar hyn o bryd os hoffech ddosbarth meistr diwrnod llawn o’r Academi Ofod Genedlaethol yn eich ysgol neu yn y Ganolfan Ofod Genedlaethol. Cysylltwch am fanylion: Amyb@spacecentre.co.uk.

Sewcondary school competitionPecyn Dadl Polisi

Mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain wedi creu Pecyn Dadl y gellir ei lawrlwytho, sy’n cynnwys gwybodaeth am sut i gynnal dadleuon gyda gwahanol arddulliau a thaflenni testun ar gyfer pum mater polisi sydd ar hyn o bryd o bryder i’r cyhoedd:

 • Newid yn yr hinsawdd
 • Twf yn y boblogaeth ddynol
 • Clefyd: lledaeniad a pandemig
 • Diogelwch bwyd
 • Ymwrthedd gwrthfiotig

I lawrlwytho y pecyn cliciwch yma.

Primary school competitionSewcondary school competitionYmchwilwyr Dŵr

Mae Ymchwilwyr Dŵr yn rhaglen, ysbrydoledig ac addysgol i fyfyrwyr o 8 oed -14. I gael gwybod mwy ac i gofrestru ewch i www.waterexplorer.org/home

Mae’r arbrofion yn cael eu cynllunio ar gyfer cymryd rhan torfol gan ddefnyddio eitemau bob dydd, gydag awgrymiadau eraill ar gyfer ysgolion sydd yn llai abl ddod o hyd i ddeunyddiau. Gellir llwytho eich canlyniadau ar y wefan arbrawf byd-eang ac yn cael tystysgrif gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.

Sewcondary school competitionDŵr: arbrawf byd-eang gyda hydrogeliau

Gall myfyrwyr ddefnyddio’r ymchwiliad i sut y gall dŵr gael ei hadalw o hydrogel i gael Gwobr Efydd CREST ac ateb y cwestiwn: ‘A ydym yn gwastraffu dŵr drwy ddefnyddio hydrogeliau’ Mae’r holl ddata yn cael ei lwytho i fyny i wefan arbrawf byd-eang ac mae pawb sydd yn Uwchlwytho y data yn derbyn tystysgrif gan y RSC. Cewch wybod mwy yma.

Sewcondary school competitionProsiect Ecsoblanedau IOP

Bydd gan brosiect ecsoblanedau Y Sefydliad Ffiseg gyswllt I Wobr Efydd CREST ac mae ar fin ymddangos yn y cylchlythyr ar-lein gan yr IOP. Felly cadwch lygad am fwy o fanylion sydd yn dod yn fuan. Unrhyw gwestiynau am gynlluniau cyswllt, cysylltwch â maria.rossini@britishscienceassociation.org.

Sewcondary school competitionProsiect Dinesydd

Mae prosiect Microverse yn rhad ac am ddim ar gyfer ysgolion uwchradd yn y DU. Mae prosiect gwyddoniaeth dinasyddion diweddaraf yr Amgueddfa Astudiaethau Natur yn awr yn fyw ac mae’r Amgueddfa yn gwahodd 250 o ysgolion a cholegau ar draws y DU i gydweithio â nhw ar y prosiect ymchwil cyffrous. Mae prosiect Microverse yn cymryd cofnodi biolegol i raddfa microsgopig

Primary school competitionSewcondary school competitionAddysg ar gyfer Cynaliadwyedd

Mae gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT) flynyddoedd lawer o brofiad o ddylunio a gwneud gweithgareddau gyda gwynt, dŵr a phŵer solar – ac o’u cyflwyno i ddisgyblion o bob oed. Enghreifftiau yw:

 • Cynllunio dyfodol ynni i Brydain – cyfranogwyr yn gweithio mewn grwpiau bach i ddatblygu eu syniadau eu hunain am sut y gallem redeg Prydain heb ddefnyddio tanwydd ffosil a chyflwyno eu syniadau gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau modelu a ddangosir ar fap. Mae disgyblion yn datblygu sgiliau ymgysylltu yn y gweithgaredd hwn yn ogystal â datblygu eu meddwl creadigol.
 • Cardiau Ynni – disgyblion yn cymharu effeithiau ffynonellau ynni a thechnolegau cysylltiedig. Mae’r adnodd yn anelu at y Cwricwlwm STEM yng Nghymru ar gyfer CA3 a CA4. Bydd y cardiau yn cael eu diweddaru, a bydd ffeiliau ffeithiau a’r gweithgareddau STEM ar gael yn yn ddwyieithog am ddim ar wefan CAT.

Sewcondary school competitionGweithdai Gwobr Darganfod CREST DDIM – rhai llefydd ar ôl

Mae Gweld Gwyddonoaeth wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol i gynnal gweithdai diwrnod AM DDIM ar gyfer hyd at 60 o ddisgyblion CA3 a fydd yn arwain at Wobr Daraganfod CREST ar gyfer y disgyblion. Mae’r rhain yn ddelfrydol ar gyfer diwrnodau di-amserlen. Mae cofrestru’r disgyblion ar gyfer Gwobr Darganfod CREST hefyd yn RHAD AC AM DDIM. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly i osgoi siom cofrestrwch yn gynnar – cysylltwch ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Sewcondary school competitionY Sefydliad Ffiseg a Pheirianneg mewn Meddygaeth (IPEM)

Oeddech chi’n gwybod y gall astudio Ffiseg neu Beirianneg yn arwain at amrywiaeth eang o yrfaoedd mewn meddygaeth?

Mae Y Sefydliad Ffiseg a Pheirianneg mewn Meddygaeth (IPEM) wedi cynhyrchu tri fideo gyrfaoedd ar yr ystod o yrfaoedd ffiseg a pheirianneg gwerth chweil sydd ar gael ar bob lefel mewn gofal iechyd. Maent yn arddangos rhai o’r nifer o wahanol swyddogaethau, gan gynnwys gwaith uniongyrchol gyda chleifion, y rhai mewn swyddi ystafell gefn sy’n helpu i sicrhau diogelwch ac effeithiolrwydd triniaethau, ac ymchwilwyr a datblygwyr sydd yn gwella triniaethau ac offer. Gellir eu gwylio ar 'Future Morph'.

Sewcondary school competitionDarlithoedd Nadolig ar-lein y Sefydliad Brenhinol

Mae’r darlithoedd Nadolig y Sefydliad Brenhinol wedi cael eu cofnodi ar gyfer y teledu ers 1966, ac erbyn hyn mae y Sefydliad Brenhinol am roi bywyd newydd i’r darlithoedd hyn ar-lein ar gyfer cynulleidfa fyd-eang. Maent eisoes wedi dechrau digideiddio yr archif hwn o ffilm, ond mae llawer mwy o ddarlithoedd ganddynt. I’w helpu i gwblhau y prosiect, gallwch bleidleisio drostynt i ennill y Prosiect Treftadaeth Ymddiriedolaeth EMC.

Primary school competitionSewcondary school competition‘Apps for Good’

Mae ‘Apps for Good’ yn anelu at adeiladu y genhedlaeth nesaf o datryswyr problemau a gwneuthurwyr digidol. Mae eu cwrs am ddim i ddisgyblion 10-18 oed ‘yn ticio blwch’ y cwricwlwm cyfrifiadurol newydd ond yn gwneud llawer mwy: mae’n paratoi myfyrwyr i ymchwilio, dylunio a gwneud cynhyrchion digidol a’i cynnig i’r farchnad. Mae ceisiadau ar gyfer Partneriaid Addysg nawr ar agor: www.appsforgood.org.

Gall eich ysgol ymuno â phartneriaid sydd eisoes yng Nghymru – www.appsforgood.org/public/institutions.

Primary school competitionSewcondary school competitionXLWales yn lansio prosiect iCan

Mae iCan, a ariennir gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol, yn dod a chyffro iPads i’ch ysgol. Mae XLWales yw cefnogi dull o ddysgu sy’n manteisio ar dechnoleg digidol i ddarparu profiadau STEM deniadol a chyffrous.

Mae’r prosiect iCan yn cyfuno detholiad o weithgareddau ymarferol gwyddonol a dylunio a thechnoleg gyda iPad i ddarparu hwyl, rhyngweithiol, ac ymgysylltu a chyfleoedd dysgu ymarferol.

Rydym yn dod i’r ysgol ac mae yr holl offer yn cael ei ddarparu – gan gynnwys yr iPad. Addas o Flwyddyn 1 hyd at ddisgyblion Blwyddyn 6. Gallwn ddarparu’r gweithgaredd i ddau ddosbarth mewn diwrnod, un yn y bore ac un yn y prynhawn.

Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost at info@xlwales.org.uk neu ffoniwch 01792 324060.

Primary school competitionSewcondary school competitionYmddiriedolaeth Addysg Greenpower

Mae CREST yn falch o gyhoeddi partneriaeth newydd gydag Ymddiriedolaeth Addysg Greenpower ar eu Fformiwla 24 a Heriau Rasio Goblin: www.greenpower.co.uk.

Amcan Ymddiriedolaeth Addysg Greenpower yw hyrwyddo addysg mewn peirianneg a thechnoleg cynaliadwy i bobl ifanc. Mae bellach yn bosibl i ddefnyddio eu digwyddiadau fel sail ar gyfer gwobr CREST. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ar www.greenpower.co.uk/events/learning-resources/awards-and-schemes.

Primary school competitionGwneuthurwyr Iogwrt Blasus

Mae ‘Gwneuthurwyr Iogwrt Blasus' yn weithgaredd cychwyn CREST newydd ar gyfer disgyblion cynradd. Mae disgyblion yn darganfod sut mae newid llaeth i mewn i iogwrt yn ffordd well i ffermwyr yn Bangladesh i wneud arian, yna maent yn gwneud a phrofi gwahanol iogwrt eu hunain.

Primary school competitionSewcondary school competitionPŵer ar gyfer y byd

Mae ‘Pŵer ar gyfer y byd’ yn weithgaredd allgymorth a ddarperir gan ‘Engineers without Borders’. Gallwch ofyn am dîm o fyfyrwyr peirianneg i gyflwyno fel gweithdy ag y byddwch yn ysgol drwy e-bostio makethelink@ewb-uk.org.

Fel arall, gallwch ddefnyddio’r adnoddau ar ein gwefan i’w cyflwyno i’r dosbarth eich hun. Mae’r deunyddiau yn cynnwys PowerPoint, gweithgaredd dechreuol a’r holl adnoddau printiedig angenrheidiol i gyflwyno gwers ymgysylltu 60-90 munud.

Mae disgyblion 7-14 oed gael gwybodaeth am ynni, gwahaniaethau mewn mynediad ynni o gwmpas y byd, ac yna mynd ymlaen i ddylunio ac adeiladu eu tyrbin gwynt eu hunain.

Ysgolion UwchraddMadlab

Madlab logoYdych chi’n ysgol gynradd yn Ne Cymru yn chwilio am weithdy yn llawn hwyl, yn rhyngweithiol ac addysgiadol ac yn dod â gwyddoniaeth, peirianneg ac electroneg i mewn i’r ystafell ddosbarth?

Mae MadLab yn weithdy rhyngweithiol yn anelu at ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae’n edrych ar beirianneg electroneg drwy sgwrs fer a gweithgareddau ymarferol. Bydd myfyrwyr wrth eu bodd yn gwneud i oleuadau fflachio, synhwyryddio neu bibau ei hunain ac ar hyd y ffordd byddant wedi ennill dealltwriaeth o’r egwyddorion o wneud cylched electronig, profiad o adeiladu cylchedau ac wedi gwneud ychydig o soldro hyd yn oed. Gallant fynd a’r gwaith gartref gyda nhw.

Diolch i Brifysgol Caerdydd, mae y gweithdy (pris fel arfer ar £ 625 + TAW) ar gael am ddim ond £75 + TAW nawr.

 • Digwyddiad yn rhedeg yn eich ysgol
 • Sesiwn 120 – munud yn cynnwys un awr o soldro
 • Maint y grwp: hyd at 30 disgyblion Cyfnod Allweddol 2
 • Rhaid iddo fod yn ysgol gynradd yn Ne Cymru (o fewn 40 milltir i Gaerdydd)
 • £75 + TAW

Cyflwynwyr Science Made Simple, ynghyd a dau fyfyriwr Ffiseg a Pheirianneg o Brifysgol Caerdydd.

Dyddiadau yn gyfyngedig: i gadw lle, cysylltwch gyda info@sciencemadesimple.co.uk neu 02920 876 884, neu llenwch ein ffurflen ymholiad ar y we. Yna, byddwn yn cysylltu â chi gyda dewis o ddyddiadau, sy’n cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu. Gellir neilltuo ddyddiad cyn sicrhau gyda’ch ysgol gan ein bod yn gallu ail drefnu.

Ysgolion UwchraddPwy sydd eisiau bod yn arwr?

Beth yn union mae gwyddonwyr a pheirianwyr yn ei wneud? Sut mae awyrennau yn hedfan? Sut y gallwn weld drwy’r llwch yn y gofod? Sut mae peirianwyr yn gwneud meysydd chwarae yn fwy diogel i chwarae mewn? Sut maen nhw’n achub y blaned?

Yn y sioe sydd yn hybu gyrfaoedd, mae disgyblion CA2 yn cyfarfod chwech o wyddonwyr a pheirianwyr ifanc sy’n gweithio yng Nghymru. Mae pob un wedi gwneud fideo am eu gwaith a’r hyn y maent yn ei fwynhau fwyaf am y peth. Caiff y rhain eu cymysgu â thrafodaeth gan gyflwynydd byw ac arddangosiadau rhyngweithiol yn cynnwys defnyddio gwirfoddolwyr o’r gynulleidfa. Mae’r sioe hefyd yn cynnwys disgyrchiant, grymoedd, ynni, golau, gofod, yr amgylchedd a deunyddiau.

Y nod yw cyflwyno disgyblion i ystod eang o yrfaoedd sydd ar gael mewn gwyddoniaeth a pheirianneg, ac i ddangos iddynt fod gwyddonwyr a pheirianwyr yn bobl maent yn eu hoff!

Mae’r sioe hon ar gael am ddim ond £75 +TAW diolch i gyllid gan SWIEET (Sefydliad Ymddiriedolaeth Addysgol Peirianwyr De Cymru).

 • Digwyddiad yn rhedeg yn eich ysgol
 • Maint y grwp: cymaint o ddisgyblion CA2 sydd yn ffitio yn eich lleoliad
 • Rhaid iddo fod yn ysgol gynradd yn Ne Cymru
 • £75 + TAW

Dyddiadau yn gyfyngedig: i gadw lle, cysylltwch gyda info@sciencemadesimple.co.uk neu 02920 876 884, neu llenwch ein ffurflen ymholiad ar y we.

Ysgolion UwchraddMathsApps

Mae MathsApps yn sioe fyw ryngweithiol, a gynhyrchwyd ar y cyd gyda’r Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol. Mae’r sioe yn cyflwyno myfyrwyr i nifer o unigolion sy’n defnyddio mathemateg yn eu swyddi – o drin gwallt i ddylunio gêm gyfrifiadur, o wyddoniaeth chwaraeon i’r prosiect Bloodhound SSC.

Mae’r sioe ar gael am bris isel diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol (NSA) a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Sioe Deithiol o gwmpas Cymru yw Maths Apps – yn canolbwyntio ar 5 o unigolion sy’n gweithio yng Nghymru a’r swyddi y maent yn ei wneud. Mewn cyfweliadau ffilmio maent yn esbonio pam Mathemateg yn bwysig i’w gwaith. Rhwng cyfweliadau mae cyflwynydd Science Made Simple yn atgyfnerthu’r negeseuon Mathemateg mewn arddangosiadau rhyngweithiol sy’n defnyddio cymwysiadau ymarferol Mathemateg.

Y neges yw fod y rhan fwyaf o bobl yn defnyddio Mathemateg yn eu swyddi, er nad ydynt bob amser yn meddwl am y peth. Rydym yn gobeithio y bydd y rysáit o gyfuno ychydig o Fathemateg hwyl gyda mewnwelediad i sut mae Mathemateg yn cael ei ddefnyddio mewn swyddi yn annog myfyrwyr yn eu hastudiaethau mathemategol.

Y pris cymhorthdal yw £50 am 1 sioe mewn ysgol neu £ 75 am 2/ 3 yn sioe os ydynt i gyd ar yr un diwrnod. (Mae hyn yn tua 10% o’r pris ‘normal’ o £525 + TAW ar gyfer 1 sioe). Rhaid nodi fod y sioeau yn sioeau teithiol ar gael yn Saesneg yn unig.

Dyddiadau yn gyfyngedig: i gadw lle, cysylltwch gyda info@sciencemadesimple.co.uk neu 02920 876 884, neu llenwch ein ffurflen ymholiad ar y we.

Ysgolion UwchraddGweithdy Peirianneg y Dyfodol

Sut mae peirianwyr yn canfod atebion i broblemau sy’n ein hwynebu? Lleihau cronfeydd tanwydd? Y rhwydwaith cludiant dan bwysau? Toriadau yn y gyllideb? Newid yn yr hinsawdd? Beth yw rhai o’r problemau cymdeithasol a moesegol sy’n effeithio ar eu gwaith? Sut mae’n effeithio ar ein bywydau? Cewch wybod pam fod angen dirfawr am fwy o beirianwyr yn y DU a sut y gallech chi fod yn rhan o ‘wneud y dyfodol’.

Mae’r gweithdy 60 munud yn cyflwyno myfyrwyr Blwyddyn 9 i heriau peirianneg. Drwy gyfres o ymarferion rhyngweithiol, bydd Science Made Simple yn dangos y sgiliau creadigol a’r sgiliau meddwl yn feirniadol sydd eu hangen ar gyfer dewis gyrfa. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i gwrdd â peiriannydd d go iawn, a fydd yn rhoi cipolwg i ddiwydiant lleol ac ateb cwestiynau.

Rydym yn gallu cynnig sesiynau hyn AM DDIM, diolch i arian gan Academi Beirianneg Frenhinol. Mae y gweithdy yn cyfyngedig i ardal Caerdydd a’r ardal gyfagos. Am fwy o wybodaeth, neu i archebu lle, cysylltwch â science made simple ar info@sciencemadesimple.co.uk.

Gan fod y gweithdy hwn yn rhyngddisgyblaethol,byddem yn ddiolchgar pe baech yn trosglwyddo’r e-bost hwn i benaethiaid Peirianneg neu ABCh lle bo’n briodol. Gellir sicrhau hyd at dri gweithdy mewn diwrnod am ddim.

Ysgolion UwchraddSkills Fusion

Mae ‘Skills Fusion’ yn rhaglen allgymorth gyrfaoedd ffilm VFX (effeithiau gweledol) a gynlluniwyd i dynnu sylw at y prinder sgiliau mae y diwydiant ffilm yn y DU yn wynebau a chyfleoedd gyrfa sy’n dibynnu ar sylfeini addysgol mewn STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), a phynciau gwyddoniaeth cyfrifiadurol.

Amlygodd yr Adroddiad Gen Nesaf ( http://www.nesta.org.uk/publications/next-gen ) fod bwlch gwybodaeth rhwng yr ystafell ddosbarth a swyddi, a heb ystod o ymyriadau strategol, ni fydd y diwydiant ffilm yn y DU yn yn gallu cynnal ei safle yn y farchnad fyd-eang.

Mae’r rhaglen Skills Fusion,wedi’i sefydlu i fynd i’r afael â bwlch gwybodaeth hwn o fewn ysgolion, rhwydweithiau gyrfaoedd a rhwydweithiau ymgynghorol fel STEM Learning i godi ymwybyddiaeth ac ysbrydoli myfyrwyr i ystyried y diwydiant ffilm VFX fel llwybr gyrfa posibl.

Drwy ein map gyrfaoedd arbennig a gomisiynwyd, mynychu cynadleddau, gweithio gydag ysgolion, cymryd rhan mewn ffeiriau gyrfaoedd, a rhaeadru gwybodaeth drwy rwydweithiau ymgynghorwyr gyrfa, rydym yn anelu at ysbrydoli a sbarduno y diddordeb cychwynnol mewn myfyrwyr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn clywed mwy am y prosiect, angen defnyddiau neu eisiau sgwrs bellach, cysylltwch â yen.yau@ intofilm.org ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect ymunwch â’n grŵp facebook ar www.facebook.com/groups/SkillsFusion

Ysgolion UwchraddGweithdai Gwobr CREST Darganfod AM DDIM

Mae Gweld Gwyddoniaeth wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru trwy NSA i gynnal gweithdai diwrnod RHAD AC AM DDIM ar gyfer tua 60 o ddisgyblion CA3 a fydd yn arwain at Wobr CREST Darganfod. Mae’r rhain yn ddelfrydol ar gyfer diwrnod amserlen wedi dymchwel, a gweithgareddau cyfnod pontio. Mae’r cofrestru disgyblion ar gyfer Gwobr Darganfod CREST hefyd yn RHAD AC AM DDIM. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly mae angen sicrhau lle yn gynnar.

Am fanylion pellach ac i archebu lle, cysylltwch â ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Ysgolion UwchraddRhaglen Diwrnod STEM rhad ac am ddim – noddir gan y NSARE

Mae’r SmallpeiceTrust yn eich gwahodd i gymryd rhan yn ein rhaglen Diwrnod STEM rhad ac am ddim a noddir gan NSARE. Dyma gyfle i ni ddod i’ch ysgol i gynnal gweithdy undydd STEM ar gyfer 50 o eich myfyrwyr Blwyddyn 9.

Byddwn yn gallu archebu eich diwrnod STEM rhad ac am ddim cyn gynted ag y byddwn wedi derbyn Ffurflen Archebu wedi ei chwblhau oddi wrthych gyda dyddiadau (gall hyn fod ar gyfer unrhyw adeg cyn 12 Mehefin, 2014, gan osgoi Llun a dydd Gwener).

Am fanylion pellach cysylltwch gyda’r Swyddog Addysg Tolulope Olajide: 07896 272 950.

Ysgolion UwchraddGweithwyr proffesiynol STEM a digwyddiadau diwydiant

Mae Techniquest Glyndŵr wedi bod yn adeiladu cysylltiadau cryf gyda’r Ymddiriedolaeth Datblygu Peirianneg (EDT) a phartneriaid yn y diwydiant gyda’r nod o ddod â gweithwyr proffesiynol STEM a diwydiant yn nes at fyfyrwyr.

Rydym yn falch iawn o allu cynnig y pecyn canlynol:

 • Ymweliad i ddiwydiant STEM – byddai 100% o’r costau teithio yn cael eu ad-dalu gan Techniquest Glyndŵr
 • Gweithdy rhyngweithiol Techniquest Glyndŵr a ddarperir am ddim (gall hyn gael ei redeg yn eich ysgol, yn Techniquest Glyndŵr neu yn ystod yr ymweliad diwydiant)
 • Cyfle i ryngweithio gyda gweithwyr proffesiynol STEM.

Y targed grŵp oedran yw 14-16 oed, gan gynnwys myfyrwyr blwyddyn 9. I gadw lle neu am fanylion pellach cysylltwch â Zara ar 07870 149956 neu Liz ar 01978 293397.

Ysgolion UwchraddHeriau Clwb STEM

Mae’r pecyn adnoddau Her STEM wedi eu haddasu ac ar gael i’w llawrlwytho, yn rhad ac am ddim, i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth neu fel rhan o’ch Clwb STEM allgyrsiol awr.

Mae’r pecyn adnoddau Her STEM gwreiddiol wedi cael eu haddasu fel y gallant barhau i fod yn berthnasol ac yn ddefnyddiol i ysgolion. Mae pob Her STEM wedi’i gynllunio i gymryd 6-8 wythnos ac yn weithgaredd delfrydol i’w gyflawni mewn amgylchedd Clwb STEM. Mae’r adnoddau yn ddigon hyblyg i gael eu defnyddio fel rhan o wersi arferol yr ysgol hefyd. Mwy…

Ysgolion UwchraddGo Motorsport

I archebu cyflwyniad 'Go Motorsport' rhad ac am ddim ar gyfer eich ysgol ffoniwch 01372 414120 neu e-bostiwch eich manylion cyswllt at: info@GoMotorsport.net. Bydd popeth yn cael ei drefnu ar eich cyfer.

Gallwn ddarparu cyflwyniad diddorol – rhad ac am ddim – ar gyfer eich myfyrwyr sy’n gallu cynnwys: Peirianneg, Dylunio, Gyrfaoedd; Chwaraeon; Gwyddoniaeth a Thechnoleg; Diogelwch ar y ffyrdd, Clwb STEM.

Meddai Jenson Button, 2009 FIA Formula 1 Pencampwr y Byd,: “Mae’n wych fod Go Motorsport yn mynd i mewn i ysgolion ledled y wlad yn dangos i fyfyrwyr o bob oedran beth sydd gan chwaraeon modur i’w gynnig boed fel gyrfa neu ddifyrrwch. Roeddwn yn lwcus bod fy nhad wedi prynu cart i mi pan oeddwn yn wyth mlwydd oed, ond i eraill nid yw mor hawdd i ddechrau arni. Dyna pam yr wyf wrth fy modd o gael cefnogi’r fenter hon.”

Ysgolion UwchraddChwilio am yr Higgs Boson gan ddefnyddio eu iPhone neu ddyfais Android! NEWYDD

Mae’r App gynlluniwyd gan ffisegwyr ym Mhrifysgol Rhydychen, Collider, yn galluogi defnyddwyr i chwilio am y ronnynau Higgs Boson gan ddefnyddio data go iawn yn uniongyrchol oddi wrth y Peiriant Gwrthdaro Hadron Mawr yn CERN. Mae’r App hefyd yn cynnwys gemau – a gall adnabod yr Higgs yn llwyddiannus gael ei rannu ar Facebook. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn http://collider.physics.ox.ac.uk/.

Ysgolion UwchraddMaterials Live: Ysbrydoliaeth mewn Gwyddoniaeth Defnyddiau a Pheirianneg

Dilynwch @materials_live.

 • Gweithgareddau YN RHAD AC AM DDIM sy’n perthnasol i’r cwricwlwm, ac yn ymdrin a defnyddiau doeth.
 • Seminarau, gweithdai rhyngweithiol, arddangosfeydd.
 • Darpariaeth hyblyg yn eich lleoliad chi, sesiwn ag arbenigwr trwy Skype, ymweliad i’n campws a chanolfan wybodaeth arloesol.
 • Addas ar gyfer cyfnod allweddol 2-4 a Safon Uwch. Ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Defnyddiau egsotig – aerogel, fferohylifau, Metelau cof, defnyddiau doeth
 • Microsgopeg electron uwch a sbectrosgopeg
 • Awyrofod, defnyddiau meddygol a thechnolegau adnewyddadwy
 • Modeli 3D, micro strwythurau, argraffu 3D, Micro CT pelydr X
 • Ymchwiliwch briodweddau defnyddiau trwy ddefnyddio peiriant tafl u pêl fas
 • Gwybodaeth gyrfaoedd – ymysg ein partneriaid mae Rolls Royce, Airbus, ESA,
 • Tata Steel, BASF a mwy
 • Cysylltwch â: Dr Ian Mabbett: i.mabbett@abertawe.ac.uk: Dr Richard Johnston: r.johnston@abertawe.ac.uk.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGyda’n gilydd, gallwn warchod ein gwenyn!

Mae’r prosiect ‘Conserve B’ yn darparu ysgolion gyda chyfle i gynnwys myfyrwyr mewn arbrawf wyddonol ryngweithiol ryngweithiol ar gacwn ym Mhrydain, drwy gasglu gwybodaeth ar y rhywogaeth o wenyn a welir a ym mha flodau y maent yn chwilota am fwyd ar. O’r 1,200 o fyfyrwyr sydd eisoes wedi cymryd rhan yn y prosiect hwn, mae llawer o bobl ifanc yn disgrifio’r prosiect fel, ‘Ardderchog, ymarferol, cyffrous, a gwyddoniaeth go iawn’.

Gall y prosiect yn redeg fel rhan o glwb STEM neu yn ystod gwersi, o fis Chwefror hyd at Fehefin neu Orffennaf. Mae’r prosiect wedi ei anelu at flynyddoedd 5 a 6 mewn ysgolion cynradd ac o flynyddoedd 7 i 11 mewn ysgolion uwchradd. Cofrestru yn Ionawr 2014. Mwy…

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddSianel Ri

Mae’r safle wedi ei lansio fis Rhagfyr diwethaf ac mae wedi tyfu yn awr i gynnwys dros 250 o fideos, gan gynnwys digwyddiadau ffilmio Ri, archif (gan gynnwys Darlithoedd Nadolig yn y gorffennol), Cynnyrch Ri gwreiddiol a’r gorau ar draws y we. Am fwy o wybodaeth ewch i richannel.org.

Ysgolion UwchraddMeddwl Mathemateg – sgyrsiau a gweithdai ar gyfer ysgolion

Think MAths logoMae Meddwl Mathemateg yn cael ei redeg gan grŵp o siaradwyr mathemateg sy’n ymweld ag ysgolion gyda gweithdai a sesiynau ar gyfer pob oedran a gallu. Mae’r tîm wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd am nifer o flynyddoedd, ac mae’n cynnwys myfyrwyr PhD, cyn-athrawon a chyfathrebwyr mathemateg profiadol. Mae’r sesiynau yn rhyngweithiol, yn ddoniol ac yn cwmpasu cynnwys mathemategol a fydd yn aml yn sylw myfyrwyr ac yn eu hysbrydoli i gymryd mathemateg. Eu nod yw ennyn brwdfrydedd myfyrwyr o bob gallu, tra eu bod dysgu sgiliau meddwl mathemategol amhrisiadwy.

Mae Meddwl Mathemateg yn darparu ystod o sesiynau (hyd at awr) ar gyfer 30 – 100 o fyfyrwyr ar bynciau yn amrywio o topoleg, theori rhif, a thebygolrwydd i hud a mathemateg mewn diwylliant poblogaidd. Mae sgyrsiau a gweithdai newydd yn cael eu datblygu bob amser, ac mae rhai o’r siaradwyr yn cynnig eu sesiynau eu hunain, yn seiliedig ar eu harbenigeddau personol.

I gael gwybodaeth am gostau ac argaeledd ewch i www.think-maths.co.uk/home.

Ysgolion UwchraddNobelprize.org

Mwy… www.nobelprize.org/educational.

Ysgolion UwchraddClwb Trychfilod

Bug Club logoMae’r Clwb Trychfilod ar gyfer pobl ifanc (5-15oed.) sydd â diddordeb mewn pryfed a bwystfilod bach eraill. Bydd aelodau y Clwb yn derbyn cylchgrawn lliwgar a chyffrous chwe gwaith y flwyddyn ac amrywiaeth o bethau eraill. I gael gwybod mwy ewch i www.amentsoc.org/bug-club.

Ysgolion UwchraddYmddiriedolaeth Addysgu Spacelink

Spacelink logoMae Ymddiriedoloaeth Dysgu Spacelink yn Elusen Gofrestredig y DU sy’n ymroddedig i ddefnyddio thema y gofod i wella addysg mewn ysgolion uwchradd. Bydd Menter Spacelink yn darparu athrawon ysgol gyda gwersi a’r cymhellion gofod i’w helpu i ysgogi myfyrwyr ysgol uwchradd i astudio pynciau STEM. Am ragor o fanylion ewch i www.spacelink.org.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddAdnoddau ystafell ddosbarth gan yr Amgueddfa Wyddoniaeth

Yr Amgueddfa Wyddoniaeth yn darparu ystod o adnoddau ystafell ddosbarth sydd yn rhad ac am ddim neu noddedig. Gellir eu defnyddio yn yr ysgol, gartref neu mewn clybiau ar ôl ysgol. Am ragor o fanylion ewch i www.sciencemuseum.org.uk/educators/classroom_and_homework_resources.aspx.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGweithdai ‘Turnip Starfish’

Rydym yn cynnal gweithdai addysg arbennigol arbenigol sydd wedi creu enw cryf da o ran creu amgylcheddau bywiog ac ysgogol ar gyfer pobl ifanc i greu gwaith arloesol a llawn dychmyg. Rydym yn arbenigo mewn datblygu dyheadau pobl ifanc, gan gynhyrchu gweithdai sy’n ennyn diddordeb y cyfranwyr i greu eu ffilmiau eu hunain a gwaith celf, gan eu helpu i ddatblygu sgiliau tîm, amynedd, dyfalbarhad a sgiliau technegol.

Mae gweithdai ‘Turnip Starfish’ yn cael eu rhedeg gan athro profiadol ac unigolyn gyda chymwysterau animeiddio diwydianol neu arbenigedd mewn cynhyrchu. Rydym yn dod â’r holl dechnoleg a deunyddiau sydd eu hangen ar gyfer ein gweithdai a byddwn yn darparu manyleb technoleg diwydianol ar gyfer pobl ifanc i’w ddefnyddio. Am ragor o fanylion ewch i www.turnipstarfish.com/workshops.html.

Ysgolion UwchraddHeriau byd-eang CREST

Practical Action logoMae heriau ‘Practical Action’ Byd-eang CREST yn seiliedig ar broblemau gwirioneddol a wynebir mewn gwledydd sy’n datblygu. Maent yn cael eu rhannu’n bum thema – dŵr, bwyd, egni, cysgod a thrafnidiaeth. Mae ein hadnoddau yn rhoi syniadau fel man cychwyn ar gyfer prosiectau ar gyfer myfyrwyr ac i’w helpu i ymgysylltu â’r briffiau technegol sy’n cael eu defnyddio gan beirianwyr go iawn yn y maes. Am fwy o wybodaeth ewch i http://practicalaction.org/CREST neu http://practicalaction.org/STEM.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddA’i dŵr i’ch pwnc trafod y tymor hwn?

Dewch i Ganolfan Addysg Amgylcheddol Rhostir Cog ar gyfer gweithgareddundydd ynglyn a dŵr a chael gwybod mwy am y rôl hanfodol mae yn dŵr ei chwarae yn ein bywyd bob dydd. Darperir bob ymweliad gan Addysg Dŵr Cymru yn RHAD AC AM DDIM I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â Julia Brice ar 02920 515621 neu e-bostiwch Julia.brice@dwrcymru.com. www.dwrcymru.com/english/community/education/education/index.asp.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd’Science Made Simple’

Mae’n bleser gan ‘Science Made Simple’ sydd wedi ennill gwobrau cwmni cyfathrebu gwyddoniaeth, yn falch o gyhoeddi taith wythnos o sioeau peirianneg undydd peirianneg gyda chymhorthdal yn eich ardal diolch i gyllid gan IET ( Y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg). www.sciencemadesimple.co.uk.

Ysgolion Uwchradd‘I’m a Scientist/Engineer Get me out of here’

Mae ‘Rwy’n Wyddonoydd’ a ‘Rwy’n Beiriannydd’ am y tro cyntaf ym mis Mawrth eleni. Eich cyfle chi i ofyn, sgwrsio a phleidleisio! Am fwy o wybodaeth ewch i www.imascientist.org.uk.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd‘Survival’
Gêm symudol cyflym yn rhad ac am ddim i godi ymwybyddiaeth am anifeiliaid y byd sydd mewn perygl

Rhyngweithiol ac yn addysgol,mae ‘Survival’ yn ffordd wych i annog chwilfrydedd plant am y byd naturiol. Yn y cartref, yn yr ystafell ddosbarth neuwrth symyd,gall plant ac oedolion fel eu gilydd gael amser gwych gan eu bod yn rasio yn erbyn y cloc i weithio eu ffordd drwy gyfres o gemau -tra yn dysgu am rywogaethau y byd sydd mewn perygl. Archwiliwch ‘Survival’ yn www.arkive.org/apps/survival.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddDark Sky Wales

Mae “Dark Sky Wales” yn dîm o addysgwyr a seryddwyrbrwdfrydig. Mae ein hamrywiaeth o weithdai cyffrous a phartneriaethau diwydiannol cryf yn arwain at un nod syml – “i ysbrydoli meddyliau ifanc”.

O adeiladu a lansio eu roced gyntaf, i gael eu hamgylchynu gan y sêr a’r planedau ar daith drwy’r gofod, bydd ein gweithdai yn sicr o gyffroi disgyblion (ac athrawon!) am seryddiaeth a gwyddoniaeth. Mae ein gweithdai ar gael i CA 1, 2 a 3, TGAU a Safon Uwch.

Cysylltwch â Dark Sky Wales ar enquiries@darkskywales.org. Am fwy o fanylion ewch i www.darkskywales.org/services.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddDiwrnodau STEM Ymddiriedolaeth Smallpeice

Smallpeice logoCyflwynwch eich myfyrwyr i fyd cyffrous peirianneg drwy archebu Diwrnod STEM Ymddiriedolaeth Smallpeice yn eich ysgol. ar gyfer Blynyddoedd 6-11 – perffaith ar gyfer dod â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a pynciau mathemategol yn fyw. Bydd addysgwr Smallpeice yn dod i’ch ysgol i gynnal gweithdy Diwrnod STEM ar gyfer hyd at 60 o fyfyrwyr. Yn dibynol ar y cwrs yr ydych yn ei archebu, bydd y sesiwn yn rhedeg am ddiwrnod llawn neu hanner diwrnod o amgylch oriau ysgol arferol.

Gall y disgyblion sydd yn cymryd rhan gofrestru ar gyfer Gwobr CREST Darganfod (AM DDIM i fyfyrwyr o Gymru)

Mae’r rhan fwyaf o’r Diwrnodau STEM yn AM DDIM diolch i nawdd gan bartneriaid corfforaethol.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddYmddiriedolaeth Coetiroedd

Woodland Trust logoMae hon yn wefan dda gyda gweithgareddau a chystadlaethau.

 • Yn addas i blant o dan 13.
 • Ymunwch â’r Clwb Ditectif Natur- dim ond £18 am flwyddyn gyfan o anturiaethau.
 • 350 + o weithgareddau – a heriau bywyd gwyllt bob wythnos, siart wal enfawr a sticeri, yn ogystal â pecynnau gwaith yn y post – perffaith i archwilwyr chwilfrydig ifanc.

Am fwy o fanylion ewch i www.naturedetectives.org.uk/club/.

Ysgolion UwchraddLleoliadau Ymchwil Nuffield

Nuffiled Foundation logoMae Sefydliad Nuffield yn cynnig hyd at 1,000 o leoedd a ariennir bob blwyddyn, fel y gall myfyrwyr blwyddyn 12 ar draws y DU gael mewnwelediad i fyd gwaith ymchwil gwyddonol a datblygu, gan gynnwys meysydd technoleg, peirianneg a mathemateg.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk