English

Gweithgareddau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha
20 Mehefin 2018.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd

Ysgolion UwchraddYsgolion Cynradd

Ysgolion UwchraddWrekshops – Gwnewch robot arlunio bach

WrekshopsGwnewch robot arlunio bach o ddeunyddiau sgrap i weithredu cymhwysedd digidol yn yr ystafell ddosbarth.

Arweinir y gweithdy hwn gan Paul Granjon, arlunydd ac addysgwr sy’n arbenigo mewn technolegau creadigol. Yn y sesiwn ymarferol hon, byddwch yn gwneud ‘doodle bot’, peiriant arlunio cwbl weithredol, drwy ddefnyddio deunyddiau rhad neu wedi’u darganfod. Yna byddwch yn gweithio gyda Microbit, dyfais raglenadwy addysgol y gellir ei ddefnyddio ar gyfer ystod eang o brosiectau.

photoAddas i athrawon, artistiaid ac addysgwyr sydd â diddordeb mewn darparu gweithgareddau yn seiliedig ar dechnolegau creadigol i addysgu agweddau o gymhwysedd digidol ac/neu rifedd. Mae gweithdai a dosbarthiadau meistr Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yn agored i athrawon neu addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio, neu artistiaid sy’n byw, ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Torfaen.

Er mwyn cynorthwyo athrawon i fanteisio ar ein cyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol, gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 tuag at gostau cyflenwi.

Darperir cinio.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddYmddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd Cymru

PSTT logoMae strategaeth yr Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd yn cynnwys tri dull:

 • Cefnogi athrawon gwyddoniaeth cynradd sydd wedi ennill gwobrau drwy’r Coleg Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd
 • Cefnogi grwpiau o ysgolion yn gweithio gyda’i gilydd drwy’r Rhaglen Clwstwr
 • Cefnogi ymchwil ac arloesi trwy ein Cydweithwyr Academaidd.

Edrychwch ar ein gweledigaeth, neu llawrlwythwch ein Llyfryn Trosolwg Elusennau am ragor o wybodaeth.

Nod yr Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd yw gweld addysgu gwyddoniaeth ardderchog ym mhob ystafell ddosbarth ym mhob ysgol ar lefel gynradd.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cydnabod y gallai rhai newidiadau i staff addysgu ar ystod o amserlenni olygu bod athrawon gwyddoniaeth da yn gallu gadael ac felly, mae’r Ymddiriedolaeth yn annog ysgolion i ymuno â chlystyrau fel y gallant gefnogi ei gilydd wrth ddatblygu addysgu gwyddoniaeth a chael mwy o wydnwch i wynebu newid amgylchiadau mewn unrhyw un ysgol.

Ar hyn o bryd rydym yn cefnogi a darparu cyllid i naw o Glystyrau PSTT. Mae’r holl Glystyrau PSTT wedi’u hadeiladu o amgylch Cymrawd Coleg PSTT; nid yw’r Rhaglen Clwstwr ar agor ar gyfer ceisiadau gan athrawon heblaw drwy Gymrodyr y Coleg ar hyn o bryd. Gall y PSTT gynghori a darparu cefnogaeth anariannol i’r rhai sy’n dymuno adeiladu eu Clystyrau eu hunain, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Clwstwr, Sophie Franklin i gael gwybod mwy.

| Am ragor o fanylion am Wobr Athro Gwyddoniaeth Cynradd y Flwyddyn, ewch i dudalen Gwobrau Athrawon Gweld Gwyddoniaeth.

Bydd rhagor o wybodaeth am brosiectau a gweithgareddau Clystyrau Gwyddoniaeth Sylfaenol ar gael yn fuan.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddRhaglen Allgymorth Ysgolion yr Acwariwm Morol Cenedlaethol

Mae Rhaglen Allgymorth yr Acwariwm Morol Cenedlaethol nawr ar gael i ysgolion cynradd ac uwchradd yn Ne Cymru.

Bydd ein Biolegydd Morol yn teithio i’ch ysgol am ddiwrnod llawn o weithdai, gan ddod â rhyfeddodau’r môr a phrofiad cyffrous y bydd eich disgyblion yn ei gofio am byth.

Gan ddefnyddio ein setiau Rhithrealiti (VR), mae disgyblion yn archwilio dan y dŵr wrth iddynt gael eu trochi’n llawn mewn profiad dysgu unigryw a chyffrous môr dwfn! Yn ogystal â VR, mae gennym hefyd amrywiaeth o arteffactau morol sy’n galluogi disgyblion i gael gafael ar greaduriaid o’n cefnforoedd. Mae ein gweithdai a’n gweithgareddau yn thematig, a chyfleoedd dysgu dan arweiniad gwrthrychol yn cael eu cydlynu â chysylltiadau trawsgwricwlaidd. Mae ein holl sesiynau wedi’u dylunio gan athrawon i adlewyrchu a chyflenwi’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Os yw’ch ysgol yn frwdfrydig am gadwraeth morol ac yn rhoi profiadau dysgu bythgofiadwy i’r disgyblion, yna cysylltwch â’n tîm am ragor o fanylion!

Cysylltwch â Lewis Brown: lewis.brown@national-aquarium.co.uk / 01752 275233.

Ysgolion UwchraddTwrnament Technoleg RIBI

Mae’r Twrnamaint Technoleg RIBI yn cael ei hachredu ar gyfer Gwobr Darganfod CREST. Mae timau o bedwar myfyriwr Dylunio a Thechnoleg sydd â diddordeb mewn pynciau peirianneg a gwyddoniaeth yn cystadlu mewn diwrnod llawn y tu allan i’r ysgol i lunio ac adeiladu ateb i’r dasg dechnegol anweledig. Rhagor o wybodaeth yn www.britishscienceassociation.org/crest-awards/rotary-technology-tournament.

Sewcondary school competitionDarlithoedd Nadolig ar-lein y Sefydliad Brenhinol

Mae’r darlithoedd Nadolig y Sefydliad Brenhinol wedi cael eu cofnodi ar gyfer y teledu ers 1966, ac erbyn hyn mae y Sefydliad Brenhinol am roi bywyd newydd i’r darlithoedd hyn ar-lein ar gyfer cynulleidfa fyd-eang. Maent eisoes wedi dechrau digideiddio yr archif hwn o ffilm, ond mae llawer mwy o ddarlithoedd ganddynt. I’w helpu i gwblhau y prosiect, gallwch bleidleisio drostynt i ennill y Prosiect Treftadaeth Ymddiriedolaeth EMC.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddAstro Cymru

Yn cyflwyno ystod o raglenni addysg STEM cyffrous ac ysbrydoledig, am ddim i ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru.

Cynradd

 • Cenhadaeth X – hyfforddiant fel gofodwr
 • ‘A oes unrhyw un allan yna’
 • Gweithdai Roced (a gefnogir gan IOP Cymru)

Uwchradd

 • Lawr i’r Ddaear
 • Prosiect Telesgop Faulkes
 • Yn dod yn fuan sioeau 3D Seryddiaeth a Gofod

Cysylltwch gyda info@astrocymru.org.uk / 01443 483005. Wedi’i ariannu gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol (Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru).

Ysgolion UwchraddBlwch Syniadau James Dyson

James Dyson Foundation logo.pngDatblygwyd y Blwch Syniadau gan Sefydliad James Dyson i herio myfyrwyr i ddod o hyd i ysbrydoliaeth mewn gwrthrychau bob dydd a datblygu syniadau. Nodi problemau a defnyddio eu creadigrwydd i ddod o hyd i atebion. Mae’r Blwch yn helpu athrawon i feithrin y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y genhedlaeth nesaf o beirianwyr.

Mae’r Blwch Syniadau yn becyn dadansoddi a dylunio cynnyrch i addysgu peirianneg. Mae ganddo hefyd gysylltiadau â llythrennedd, rhifedd a menter.

Mae’r Blwch a’r deunyddiau hyfforddi ar gael i’r ystafelloedd dosbarth yn rhad ac am ddim. Caiff y Blwch ei fenthyca i ysgol am 6 wythnos ar y tro. Mae’n ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr cynradd ond gellir ei haddasu ar gyfer unrhyw ystafell ddosbarth.

Gallwch wneud cais am y Blwch Syniadau yma. Bydd y Sefydliad yn danfon y Blwch ac yna’n ei gasglu pan fyddwch chi wedi gorffen gydag e yn rhad ac am ddim.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddProsiect Big Sunflower

Big Sunflower ProjectNod y Prosiect Big Sunflower yw codi ymwybyddiaeth o’r cyflyrau niwrogyhyrol prin Centronuclear a Myotubular myopathy. Bu tîm All About STEM yn cymeryd rhan y llynedd ac roedd yn llawer o hwyl, mynnwch eich hadau a chymerwch ran – MAE’N RHAD AC AM DDIM!

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael eu hychwanegu at y map prosiect. Ceir straeon a lluniau yno o’r chwe blynedd diwethaf yn ogystal â thudalennau am sut y dechreuodd y prosiect ac ar dyfu a chynaeafu hadau blodyn yr haul.

Gwnewch gais am eich hadau AM DDIM a dewch o hyd i ragor o wybodaeth yma. Dilynwch y Prosiect Big Sunflower ar Twitter yma.

Ysgolion UwchraddRhaglen Ddofen Newydd STEMETTES

Stemettes logoStemettes ddogfen newydd - '.Eat. Sleep. STEM. Repeat.' Stemettes yn rhyddhau rhaglen ddogfen newydd o’r enw 'Eat. Sleep. STEM. Repeat.' Maent yn cael eu gwahodd gan ysgolion i gynnal arddangosiadau ar gyfer y disgyblion. Cliciwch yma i gofrestru.

Mae 'Eat. Sleep. STEM. Repeat.' yn rhaglen ddogfen ddadlennol am entrepreneuriaid technoleg benywaidd ifanc a’u taith yn erbyn ystadegau diwydiant syfrdanol: dim ond 14% o’r rhai sy’n gweithio yn y diwydiannau STEM y DU yn fenywod.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddProsiect All SySTEMs Go

Mae Prosiect All SySTEMs Go yn hyrwyddo Gwyddoniaeth y Gofod mewn Ysgolion, yn darparu newyddion am gyfleoedd lleol yn Sector y Gofod ac yn cynhyrchu cynlluniau gwersi, adnoddau cwricwlwm, taflenni a deunyddiau eraill sydd ar gael am ddim ar e-lwyfan dysgu G2G.

O hyn tan fis Mawrth,2018 bydd Prosiect All SySTEMs Go yn ymweld ag ysgolion yng Ngogledd Cymru i ddarparu gweithgareddau cyfoethogi i fyfyrwyr Cyfnod Allweddol 2 a 3 ac athrawon gyda cyfleoedd i adeiladu robotiaid, rhaglennu a dysgu sut i archwilio’r gyrfaoedd sydd ar gael yn Sector y Gofod.

Cofrestrwch i dderbyn y cylchlythyr am yr adnoddau diweddaraf a digwyddiadau newydd.

Primary school competitionSewcondary school competitionAddysg ar gyfer Cynaliadwyedd

CAT logoMae gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT) flynyddoedd lawer o brofiad o ddylunio a gwneud gweithgareddau gyda gwynt, dŵr a phŵer solar – ac o’u cyflwyno i ddisgyblion o bob oed. Enghreifftiau yw:

 • Cynllunio dyfodol ynni i Brydain – cyfranogwyr yn gweithio mewn grwpiau bach i ddatblygu eu syniadau eu hunain am sut y gallem redeg Prydain heb ddefnyddio tanwydd ffosil a chyflwyno eu syniadau gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau modelu a ddangosir ar fap. Mae disgyblion yn datblygu sgiliau ymgysylltu yn y gweithgaredd hwn yn ogystal â datblygu eu meddwl creadigol.
 • Cardiau Ynni – disgyblion yn cymharu effeithiau ffynonellau ynni a thechnolegau cysylltiedig. Mae’r adnodd yn anelu at y Cwricwlwm STEM yng Nghymru ar gyfer CA3 a CA4. Bydd y cardiau yn cael eu diweddaru, a bydd ffeiliau ffeithiau a’r gweithgareddau STEM ar gael yn yn ddwyieithog am ddim ar wefan CAT.

Sewcondary school competitionGweithdai Pasquill

Eleni, i ddathlu ei 350 mlwyddiant, mae gwneuthurwr cynhyrchion pren Pasquill yn cynnig gweithdai AM DDIM ar gyfer Myfyrwyr Cynnyrch a Dylunio Blwyddyn 9/10. Mae’r gweithdai yn awr o hyr ac yn cynnwys:

 • Cyflwyniad am gynhyrchion a phrosesau’r cwmni
 • Gweithgaredd ymarferol sy’n gofyn i’r myfyrwyr (mewn timau) ddylunio ac adeiladu pont trws o becyn a ddarperir.
 • Gwybodaeth am yr amrywiaeth amrywiol o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael yn y diwydiant ac astudiaethau achos bywyd go iawn.

Mae Pasquill wedi cael adborth cadarnhaol iawn am y gweithdy gan athrawon a bydd yn cynnal gweithdy yn neu o gwmpas Buckley (Sir y Fflint) I gofrestru’ch diddordeb, cysylltwch â Lisa Greenhalgh ar 01257 246803 neu yn Lisa.Greenhalgh@pasquill.co.uk.

Sewcondary school competitionRhaglenni yr Academi Ofod Genedlaethol i Fyfyrwyr

Dysgu dwys sy’n canolbwyntio ar y cwricwlwm yn y Ganolfan Ofod Genedlaethol, Harwell, neu eich ysgol eich hun. Mae swm cyfyngedig o gyllid ar gael ar hyn o bryd os hoffech ddosbarth meistr diwrnod llawn o’r Academi Ofod Genedlaethol yn eich ysgol neu yn y Ganolfan Ofod Genedlaethol. Cysylltwch am fanylion: Amyb@spacecentre.co.uk.

Primary school competitionSewcondary school competitionYmchwilwyr Dŵr

Mae Ymchwilwyr Dŵr yn rhaglen, ysbrydoledig ac addysgol i fyfyrwyr o 8 oed -14. I gael gwybod mwy ac i gofrestru ewch i www.waterexplorer.org/home

Mae’r arbrofion yn cael eu cynllunio ar gyfer cymryd rhan torfol gan ddefnyddio eitemau bob dydd, gydag awgrymiadau eraill ar gyfer ysgolion sydd yn llai abl ddod o hyd i ddeunyddiau. Gellir llwytho eich canlyniadau ar y wefan arbrawf byd-eang ac yn cael tystysgrif gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.

Sewcondary school competitionDŵr: arbrawf byd-eang gyda hydrogeliau

Gall myfyrwyr ddefnyddio’r ymchwiliad i sut y gall dŵr gael ei hadalw o hydrogel i gael Gwobr Efydd CREST ac ateb y cwestiwn: ‘A ydym yn gwastraffu dŵr drwy ddefnyddio hydrogeliau’ Mae’r holl ddata yn cael ei lwytho i fyny i wefan arbrawf byd-eang ac mae pawb sydd yn Uwchlwytho y data yn derbyn tystysgrif gan y RSC. Cewch wybod mwy yma.

Sewcondary school competitionProsiect Ecsoblanedau IOP

IoP logoBydd gan brosiect ecsoblanedau Y Sefydliad Ffiseg gyswllt I Wobr Efydd CREST ac mae ar fin ymddangos yn y cylchlythyr ar-lein gan yr IOP. Felly cadwch lygad am fwy o fanylion sydd yn dod yn fuan. Unrhyw gwestiynau am gynlluniau cyswllt, cysylltwch â maria.rossini@britishscienceassociation.org.

Sewcondary school competitionProsiect Dinesydd

Mae prosiect Microverse yn rhad ac am ddim ar gyfer ysgolion uwchradd yn y DU. Mae prosiect gwyddoniaeth dinasyddion diweddaraf yr Amgueddfa Astudiaethau Natur yn awr yn fyw ac mae’r Amgueddfa yn gwahodd 250 o ysgolion a cholegau ar draws y DU i gydweithio â nhw ar y prosiect ymchwil cyffrous. Mae prosiect Microverse yn cymryd cofnodi biolegol i raddfa microsgopig.

Primary school competitionSewcondary school competition‘Apps for Good’

Mae ‘Apps for Good’ yn anelu at adeiladu y genhedlaeth nesaf o datryswyr problemau a gwneuthurwyr digidol. Mae eu cwrs am ddim i ddisgyblion 10-18 oed ‘yn ticio blwch’ y cwricwlwm cyfrifiadurol newydd ond yn gwneud llawer mwy: mae’n paratoi myfyrwyr i ymchwilio, dylunio a gwneud cynhyrchion digidol a’i cynnig i’r farchnad. Mae ceisiadau ar gyfer Partneriaid Addysg nawr ar agor: www.appsforgood.org.

Gall eich ysgol ymuno â phartneriaid sydd eisoes yng Nghymru – www.appsforgood.org/public/institutions.

Primary school competitionSewcondary school competitionXLWales yn lansio prosiect iCan

Mae iCan, a ariennir gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol, yn dod a chyffro iPads i’ch ysgol. Mae XLWales yw cefnogi dull o ddysgu sy’n manteisio ar dechnoleg digidol i ddarparu profiadau STEM deniadol a chyffrous.

Mae’r prosiect iCan yn cyfuno detholiad o weithgareddau ymarferol gwyddonol a dylunio a thechnoleg gyda iPad i ddarparu hwyl, rhyngweithiol, ac ymgysylltu a chyfleoedd dysgu ymarferol.

Rydym yn dod i’r ysgol ac mae yr holl offer yn cael ei ddarparu – gan gynnwys yr iPad. Addas o Flwyddyn 1 hyd at ddisgyblion Blwyddyn 6. Gallwn ddarparu’r gweithgaredd i ddau ddosbarth mewn diwrnod, un yn y bore ac un yn y prynhawn.

Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost at info@xlwales.org.uk neu ffoniwch 01792 324060.

Primary school competitionSewcondary school competitionYmddiriedolaeth Addysg Greenpower

Mae CREST yn falch o gyhoeddi partneriaeth newydd gydag Ymddiriedolaeth Addysg Greenpower ar eu Fformiwla 24 a Heriau Rasio Goblin: www.greenpower.co.uk.

Amcan Ymddiriedolaeth Addysg Greenpower yw hyrwyddo addysg mewn peirianneg a thechnoleg cynaliadwy i bobl ifanc. Mae bellach yn bosibl i ddefnyddio eu digwyddiadau fel sail ar gyfer gwobr CREST. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ar www.greenpower.co.uk/events/learning-resources/awards-and-schemes.

Primary school competitionSewcondary school competitionPŵer ar gyfer y byd

Mae ‘Pŵer ar gyfer y byd’ yn weithgaredd allgymorth a ddarperir gan ‘Engineers without Borders’. Gallwch ofyn am dîm o fyfyrwyr peirianneg i gyflwyno fel gweithdy ag y byddwch yn ysgol drwy e-bostio makethelink@ewb-uk.org.

Fel arall, gallwch ddefnyddio’r adnoddau ar ein gwefan i’w cyflwyno i’r dosbarth eich hun. Mae’r deunyddiau yn cynnwys PowerPoint, gweithgaredd dechreuol a’r holl adnoddau printiedig angenrheidiol i gyflwyno gwers ymgysylltu 60-90 munud.

Mae disgyblion 7-14 oed gael gwybodaeth am ynni, gwahaniaethau mewn mynediad ynni o gwmpas y byd, ac yna mynd ymlaen i ddylunio ac adeiladu eu tyrbin gwynt eu hunain.

Ysgolion UwchraddPwy sydd eisiau bod yn arwr?

Beth yn union mae gwyddonwyr a pheirianwyr yn ei wneud? Sut mae awyrennau yn hedfan? Sut y gallwn weld drwy’r llwch yn y gofod? Sut mae peirianwyr yn gwneud meysydd chwarae yn fwy diogel i chwarae mewn? Sut maen nhw’n achub y blaned?

Yn y sioe sydd yn hybu gyrfaoedd, mae disgyblion CA2 yn cyfarfod chwech o wyddonwyr a pheirianwyr ifanc sy’n gweithio yng Nghymru. Mae pob un wedi gwneud fideo am eu gwaith a’r hyn y maent yn ei fwynhau fwyaf am y peth. Caiff y rhain eu cymysgu â thrafodaeth gan gyflwynydd byw ac arddangosiadau rhyngweithiol yn cynnwys defnyddio gwirfoddolwyr o’r gynulleidfa. Mae’r sioe hefyd yn cynnwys disgyrchiant, grymoedd, ynni, golau, gofod, yr amgylchedd a deunyddiau.

Y nod yw cyflwyno disgyblion i ystod eang o yrfaoedd sydd ar gael mewn gwyddoniaeth a pheirianneg, ac i ddangos iddynt fod gwyddonwyr a pheirianwyr yn bobl maent yn eu hoff!

Mae’r sioe hon ar gael am ddim ond £75 +TAW diolch i gyllid gan SWIEET (Sefydliad Ymddiriedolaeth Addysgol Peirianwyr De Cymru).

 • Digwyddiad yn rhedeg yn eich ysgol
 • Maint y grwp: cymaint o ddisgyblion CA2 sydd yn ffitio yn eich lleoliad
 • Rhaid iddo fod yn ysgol gynradd yn Ne Cymru
 • £75 + TAW

Dyddiadau yn gyfyngedig: i gadw lle, cysylltwch gyda info@sciencemadesimple.co.uk neu 02920 876 884, neu llenwch ein ffurflen ymholiad ar y we.

Ysgolion UwchraddMathsApps

Mae MathsApps yn sioe fyw ryngweithiol, a gynhyrchwyd ar y cyd gyda’r Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol. Mae’r sioe yn cyflwyno myfyrwyr i nifer o unigolion sy’n defnyddio mathemateg yn eu swyddi – o drin gwallt i ddylunio gêm gyfrifiadur, o wyddoniaeth chwaraeon i’r prosiect Bloodhound SSC.

Mae’r sioe ar gael am bris isel diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol (NSA) a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Sioe Deithiol o gwmpas Cymru yw Maths Apps – yn canolbwyntio ar 5 o unigolion sy’n gweithio yng Nghymru a’r swyddi y maent yn ei wneud. Mewn cyfweliadau ffilmio maent yn esbonio pam Mathemateg yn bwysig i’w gwaith. Rhwng cyfweliadau mae cyflwynydd Science Made Simple yn atgyfnerthu’r negeseuon Mathemateg mewn arddangosiadau rhyngweithiol sy’n defnyddio cymwysiadau ymarferol Mathemateg.

Y neges yw fod y rhan fwyaf o bobl yn defnyddio Mathemateg yn eu swyddi, er nad ydynt bob amser yn meddwl am y peth. Rydym yn gobeithio y bydd y rysáit o gyfuno ychydig o Fathemateg hwyl gyda mewnwelediad i sut mae Mathemateg yn cael ei ddefnyddio mewn swyddi yn annog myfyrwyr yn eu hastudiaethau mathemategol.

Y pris cymhorthdal yw £50 am 1 sioe mewn ysgol neu £ 75 am 2/ 3 yn sioe os ydynt i gyd ar yr un diwrnod. (Mae hyn yn tua 10% o’r pris ‘normal’ o £525 + TAW ar gyfer 1 sioe). Rhaid nodi fod y sioeau yn sioeau teithiol ar gael yn Saesneg yn unig.

Dyddiadau yn gyfyngedig: i gadw lle, cysylltwch gyda info@sciencemadesimple.co.uk neu 02920 876 884, neu llenwch ein ffurflen ymholiad ar y we.

Ysgolion UwchraddGweithdy Peirianneg y Dyfodol

Sut mae peirianwyr yn canfod atebion i broblemau sy’n ein hwynebu? Lleihau cronfeydd tanwydd? Y rhwydwaith cludiant dan bwysau? Toriadau yn y gyllideb? Newid yn yr hinsawdd? Beth yw rhai o’r problemau cymdeithasol a moesegol sy’n effeithio ar eu gwaith? Sut mae’n effeithio ar ein bywydau? Cewch wybod pam fod angen dirfawr am fwy o beirianwyr yn y DU a sut y gallech chi fod yn rhan o ‘wneud y dyfodol’.

Mae’r gweithdy 60 munud yn cyflwyno myfyrwyr Blwyddyn 9 i heriau peirianneg. Drwy gyfres o ymarferion rhyngweithiol, bydd Science Made Simple yn dangos y sgiliau creadigol a’r sgiliau meddwl yn feirniadol sydd eu hangen ar gyfer dewis gyrfa. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i gwrdd â peiriannydd d go iawn, a fydd yn rhoi cipolwg i ddiwydiant lleol ac ateb cwestiynau.

Rydym yn gallu cynnig sesiynau hyn AM DDIM, diolch i arian gan Academi Beirianneg Frenhinol. Mae y gweithdy yn cyfyngedig i ardal Caerdydd a’r ardal gyfagos. Am fwy o wybodaeth, neu i archebu lle, cysylltwch â science made simple ar info@sciencemadesimple.co.uk.

Gan fod y gweithdy hwn yn rhyngddisgyblaethol,byddem yn ddiolchgar pe baech yn trosglwyddo’r e-bost hwn i benaethiaid Peirianneg neu ABCh lle bo’n briodol. Gellir sicrhau hyd at dri gweithdy mewn diwrnod am ddim.

Ysgolion UwchraddSkills Fusion

Mae ‘Skills Fusion’ yn rhaglen allgymorth gyrfaoedd ffilm VFX (effeithiau gweledol) a gynlluniwyd i dynnu sylw at y prinder sgiliau mae y diwydiant ffilm yn y DU yn wynebau a chyfleoedd gyrfa sy’n dibynnu ar sylfeini addysgol mewn STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), a phynciau gwyddoniaeth cyfrifiadurol.

Amlygodd yr Adroddiad Gen Nesaf ( http://www.nesta.org.uk/publications/next-gen ) fod bwlch gwybodaeth rhwng yr ystafell ddosbarth a swyddi, a heb ystod o ymyriadau strategol, ni fydd y diwydiant ffilm yn y DU yn yn gallu cynnal ei safle yn y farchnad fyd-eang.

Mae’r rhaglen Skills Fusion,wedi’i sefydlu i fynd i’r afael â bwlch gwybodaeth hwn o fewn ysgolion, rhwydweithiau gyrfaoedd a rhwydweithiau ymgynghorol fel STEM Learning i godi ymwybyddiaeth ac ysbrydoli myfyrwyr i ystyried y diwydiant ffilm VFX fel llwybr gyrfa posibl.

Drwy ein map gyrfaoedd arbennig a gomisiynwyd, mynychu cynadleddau, gweithio gydag ysgolion, cymryd rhan mewn ffeiriau gyrfaoedd, a rhaeadru gwybodaeth drwy rwydweithiau ymgynghorwyr gyrfa, rydym yn anelu at ysbrydoli a sbarduno y diddordeb cychwynnol mewn myfyrwyr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn clywed mwy am y prosiect, angen defnyddiau neu eisiau sgwrs bellach, cysylltwch â yen.yau@ intofilm.org ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect ymunwch â’n grŵp facebook ar www.facebook.com/groups/SkillsFusion

Ysgolion UwchraddGweithwyr proffesiynol STEM a digwyddiadau diwydiant

Mae Techniquest Glyndŵr wedi bod yn adeiladu cysylltiadau cryf gyda’r Ymddiriedolaeth Datblygu Peirianneg (EDT) a phartneriaid yn y diwydiant gyda’r nod o ddod â gweithwyr proffesiynol STEM a diwydiant yn nes at fyfyrwyr.

Rydym yn falch iawn o allu cynnig y pecyn canlynol:

 • Ymweliad i ddiwydiant STEM – byddai 100% o’r costau teithio yn cael eu ad-dalu gan Techniquest Glyndŵr
 • Gweithdy rhyngweithiol Techniquest Glyndŵr a ddarperir am ddim (gall hyn gael ei redeg yn eich ysgol, yn Techniquest Glyndŵr neu yn ystod yr ymweliad diwydiant)
 • Cyfle i ryngweithio gyda gweithwyr proffesiynol STEM.

Y targed grŵp oedran yw 14-16 oed, gan gynnwys myfyrwyr blwyddyn 9. I gadw lle neu am fanylion pellach cysylltwch â Zara ar 07870 149956 neu Liz ar 01978 293397.

Ysgolion UwchraddGo Motorsport

I archebu cyflwyniad 'Go Motorsport' rhad ac am ddim ar gyfer eich ysgol ffoniwch 01372 414120 neu e-bostiwch eich manylion cyswllt at: info@GoMotorsport.net. Bydd popeth yn cael ei drefnu ar eich cyfer.

Gallwn ddarparu cyflwyniad diddorol – rhad ac am ddim – ar gyfer eich myfyrwyr sy’n gallu cynnwys: Peirianneg, Dylunio, Gyrfaoedd; Chwaraeon; Gwyddoniaeth a Thechnoleg; Diogelwch ar y ffyrdd, Clwb STEM.

Meddai Jenson Button, 2009 FIA Formula 1 Pencampwr y Byd,: “Mae’n wych fod Go Motorsport yn mynd i mewn i ysgolion ledled y wlad yn dangos i fyfyrwyr o bob oedran beth sydd gan chwaraeon modur i’w gynnig boed fel gyrfa neu ddifyrrwch. Roeddwn yn lwcus bod fy nhad wedi prynu cart i mi pan oeddwn yn wyth mlwydd oed, ond i eraill nid yw mor hawdd i ddechrau arni. Dyna pam yr wyf wrth fy modd o gael cefnogi’r fenter hon.”

Ysgolion UwchraddMaterials Live: Ysbrydoliaeth mewn Gwyddoniaeth Defnyddiau a Pheirianneg

Dilynwch @materials_live.

 • Gweithgareddau YN RHAD AC AM DDIM sy’n perthnasol i’r cwricwlwm, ac yn ymdrin a defnyddiau doeth.
 • Seminarau, gweithdai rhyngweithiol, arddangosfeydd.
 • Darpariaeth hyblyg yn eich lleoliad chi, sesiwn ag arbenigwr trwy Skype, ymweliad i’n campws a chanolfan wybodaeth arloesol.
 • Addas ar gyfer cyfnod allweddol 2-4 a Safon Uwch. Ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Defnyddiau egsotig – aerogel, fferohylifau, Metelau cof, defnyddiau doeth
 • Microsgopeg electron uwch a sbectrosgopeg
 • Awyrofod, defnyddiau meddygol a thechnolegau adnewyddadwy
 • Modeli 3D, micro strwythurau, argraffu 3D, Micro CT pelydr X
 • Ymchwiliwch briodweddau defnyddiau trwy ddefnyddio peiriant tafl u pêl fas
 • Gwybodaeth gyrfaoedd – ymysg ein partneriaid mae Rolls Royce, Airbus, ESA,
 • Tata Steel, BASF a mwy
 • Cysylltwch â: Dr Ian Mabbett: i.mabbett@abertawe.ac.uk: Dr Richard Johnston: r.johnston@abertawe.ac.uk.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGyda’n gilydd, gallwn warchod ein gwenyn!

Mae’r prosiect ‘Conserve B’ yn darparu ysgolion gyda chyfle i gynnwys myfyrwyr mewn arbrawf wyddonol ryngweithiol ryngweithiol ar gacwn ym Mhrydain, drwy gasglu gwybodaeth ar y rhywogaeth o wenyn a welir a ym mha flodau y maent yn chwilota am fwyd ar. O’r 1,200 o fyfyrwyr sydd eisoes wedi cymryd rhan yn y prosiect hwn, mae llawer o bobl ifanc yn disgrifio’r prosiect fel, ‘Ardderchog, ymarferol, cyffrous, a gwyddoniaeth go iawn’.

Gall y prosiect yn redeg fel rhan o glwb STEM neu yn ystod gwersi, o fis Chwefror hyd at Fehefin neu Orffennaf. Mae’r prosiect wedi ei anelu at flynyddoedd 5 a 6 mewn ysgolion cynradd ac o flynyddoedd 7 i 11 mewn ysgolion uwchradd. Cofrestru yn Ionawr 2014. Mwy…

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddSianel Ri

Mae’r safle wedi ei lansio fis Rhagfyr diwethaf ac mae wedi tyfu yn awr i gynnwys dros 250 o fideos, gan gynnwys digwyddiadau ffilmio Ri, archif (gan gynnwys Darlithoedd Nadolig yn y gorffennol), Cynnyrch Ri gwreiddiol a’r gorau ar draws y we. Am fwy o wybodaeth ewch i richannel.org.

Ysgolion UwchraddClwb Trychfilod

Bug Club logoMae’r Clwb Trychfilod ar gyfer pobl ifanc (5-15oed.) sydd â diddordeb mewn pryfed a bwystfilod bach eraill. Bydd aelodau y Clwb yn derbyn cylchgrawn lliwgar a chyffrous chwe gwaith y flwyddyn ac amrywiaeth o bethau eraill. I gael gwybod mwy ewch i www.amentsoc.org/bug-club.

Ysgolion UwchraddYmddiriedolaeth Addysgu Spacelink

Spacelink logoMae Ymddiriedoloaeth Dysgu Spacelink yn Elusen Gofrestredig y DU sy’n ymroddedig i ddefnyddio thema y gofod i wella addysg mewn ysgolion uwchradd. Bydd Menter Spacelink yn darparu athrawon ysgol gyda gwersi a’r cymhellion gofod i’w helpu i ysgogi myfyrwyr ysgol uwchradd i astudio pynciau STEM. Am ragor o fanylion ewch i www.spacelink.org.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddA’i dŵr i’ch pwnc trafod y tymor hwn?

Dewch i Ganolfan Addysg Amgylcheddol Rhostir Cog ar gyfer gweithgareddundydd ynglyn a dŵr a chael gwybod mwy am y rôl hanfodol mae yn dŵr ei chwarae yn ein bywyd bob dydd. Darperir bob ymweliad gan Addysg Dŵr Cymru yn RHAD AC AM DDIM I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â Julia Brice ar 02920 515621 neu e-bostiwch Julia.brice@dwrcymru.com. www.dwrcymru.com/english/community/education/education/index.asp.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd’Science Made Simple’

Mae’n bleser gan ‘Science Made Simple’ sydd wedi ennill gwobrau cwmni cyfathrebu gwyddoniaeth, yn falch o gyhoeddi taith wythnos o sioeau peirianneg undydd peirianneg gyda chymhorthdal yn eich ardal diolch i gyllid gan IET ( Y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg). www.sciencemadesimple.co.uk.

Ysgolion Uwchradd‘I’m a Scientist/Engineer Get me out of here’

Mae ‘Rwy’n Wyddonoydd’ a ‘Rwy’n Beiriannydd’ am y tro cyntaf ym mis Mawrth eleni. Eich cyfle chi i ofyn, sgwrsio a phleidleisio! Am fwy o wybodaeth ewch i www.imascientist.org.uk.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddDark Sky Wales

Mae “Dark Sky Wales” yn dîm o addysgwyr a seryddwyrbrwdfrydig. Mae ein hamrywiaeth o weithdai cyffrous a phartneriaethau diwydiannol cryf yn arwain at un nod syml – “i ysbrydoli meddyliau ifanc”.

O adeiladu a lansio eu roced gyntaf, i gael eu hamgylchynu gan y sêr a’r planedau ar daith drwy’r gofod, bydd ein gweithdai yn sicr o gyffroi disgyblion (ac athrawon!) am seryddiaeth a gwyddoniaeth. Mae ein gweithdai ar gael i CA 1, 2 a 3, TGAU a Safon Uwch.

Cysylltwch â Dark Sky Wales ar enquiries@darkskywales.org. Am fwy o fanylion ewch i www.darkskywales.org/services.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddDiwrnodau STEM Ymddiriedolaeth Smallpeice

Smallpeice logoCyflwynwch eich myfyrwyr i fyd cyffrous peirianneg drwy archebu Diwrnod STEM Ymddiriedolaeth Smallpeice yn eich ysgol. ar gyfer Blynyddoedd 6-11 – perffaith ar gyfer dod â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a pynciau mathemategol yn fyw. Bydd addysgwr Smallpeice yn dod i’ch ysgol i gynnal gweithdy Diwrnod STEM ar gyfer hyd at 60 o fyfyrwyr. Yn dibynol ar y cwrs yr ydych yn ei archebu, bydd y sesiwn yn rhedeg am ddiwrnod llawn neu hanner diwrnod o amgylch oriau ysgol arferol.

Gall y disgyblion sydd yn cymryd rhan gofrestru ar gyfer Gwobr CREST Darganfod (AM DDIM i fyfyrwyr o Gymru)

Mae’r rhan fwyaf o’r Diwrnodau STEM yn AM DDIM diolch i nawdd gan bartneriaid corfforaethol.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCynghrair LEGO FIRST

Mae Cynghrair LEGO FIRST (FLL) yn herio plant i feddwl fel gwyddonwyr a pheirianwyr. Yn ystod tymor TRASH TREKSM, bydd timau’n dewis ac yn datrys problem sbwriel y byd go iawn yn y Prosiect. Byddant hefyd yn adeiladu, yn profi ac yn rhaglenu robot annibynnol yn defnyddio technoleg LEGO MINDSTORMS® i ddatrys set o deithiau yn y Gêm Robot. Trwy gydol eu profiad, bydd y timau’n gweithredu o dan Werthoedd Craidd FLL, gan ddathlu darganfyddiad, gwaith tîm, a phroffesiynoldeb. Mae cofrestru bellach ar agor.

Ysgolion UwchraddLleoliadau Ymchwil Nuffield

Nuffiled Foundation logoMae Sefydliad Nuffield yn cynnig hyd at 1,000 o leoedd a ariennir bob blwyddyn, fel y gall myfyrwyr blwyddyn 12 ar draws y DU gael mewnwelediad i fyd gwaith ymchwil gwyddonol a datblygu, gan gynnwys meysydd technoleg, peirianneg a mathemateg.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk