English

Rhwydwaith Ymgynghori STEM i Ysgolion

Mae Gwobrau Dysgu STEM 2017

Mae Gwobrau Dysgu STEM wedi cau erbyn hyn
Mae ceisiadau bellach wedi'u cau ar gyfer ceisiadau, a bydd enwebiadau llwyddiannus yn cael eu hysbysu ddechrau mis Medi.
https://www.stem.org.uk/stem-inspiration-awards

STEM Ambassadors logoMae Gweld Gwyddoniaeth yn rheoli Rhwydwaith Ymgynghori STEM i Ysgolion ac yn rheoli Rhaglen Llysgenhadon STEM yn lleol yng Nghymru.

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn darparu cyngor ac arweiniad diduedd ar weithgareddau Gwella a Chyfoethogi STEM, sy’n cynnwys:

 • Clybiau STEM
 • cysylltiadau â Llysgenhadon STEM
 • gweithgareddau sydd yng Nghyfeirlyfrau STEM
 • darpariaeth rhanbarthol a lleol i helpu ysgolion a cholegau i nodi’r cyfleoedd gorau er mwyn ysbrydoli pobl ifanc mewn pynciau STEM ac yn y pen draw i ystyried gyrfa yn y maes.

Cyngor ac arweiniad am ddim i athrawon

Gallwn:

 • Helpu i nodi cyfleoedd STEM i ysbrydoli disgyblion, er enghraifft:
  • ymweliadau ag amgueddfeydd a chanolfannau gwyddoniaeth neu fannau eraill o ddiddordeb sydd â rhaglenni addysgol sy’n gysylltiedig â STEM
  • gweithgareddau ystafell ddosbarth ac allgyrsiol, fel y rhai sydd wedi’u rhestru yng nghyfeiriaduron STEM a darpariaeth leol a rhanbarthol arall
  • ymwelwyr
  • cystadlaethau
  • prosiectau
  • diwrnodau cwricwlwm cywasgedig
  • ffynonellau ariannol
  • Clybiau STEM
 • Dod ag ysgolion a sefydliadau ynghyd i ddatblygu gweithgareddau Ymgysylltu a Chyfoethogi
 • Darparu gwybodaeth am gynlluniau cenedlaethol – er enghraifft, Bwrsari Gwyddoniaeth Nuffield a Gwobrau CREST Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain
 • Rhannu arferion gorau
 • Darparu Llysgenhadon STEM – gweler y manylion isod.

Mwy o wybodaeth am sut allwn helpu

 • Ydych chi’n drysu rhwng yr holl gynlluniau STEM gwahanol sydd ar gael?
 • A fyddech chi’n hoffi trefnu ymweliad neu sefydlu clwb ar ôl ysgol?
 • A hoffech wybod mwy am raglen Llysgenhadon STEM?

Gallwn eich helpu trwy ddarparu cyngor diduedd. Cysylltwch â ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu ffoniwch 02920 344727.

Sut allwch chi ein helpu

Gallwch ein helpu i ddarparu cyngor ac arweiniad diduedd ar weithgareddau Gwella a Chyfoethogi STEM trwy lenwi ein ffurflen adborth ar-lein am y gweithgareddau a drefnwyd gennych.

Llysgenhadon STEM

STEM Ambassadors logoMae Llysgenhadon STEM yn wirfoddolwyr o ystod eang o swyddi a chefndiroedd sy'n frwdfrydig am ysbrydoli pobl ifanc i ddilyn astudiaethau a gyrfaoedd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM). Mae dros 30,000 o wirfoddolwyr yn cynrychioli mwy na 2,500 o gyflogwyr ledled y DU.
Cydlynir y rhaglen Llysgenhadon STEM yn genedlaethol gan STEM Learning. Gweld Gwyddoniaeth sydd yn rheoli rhaglen Llysgennad STEM yng Nghymru.

Gall Llysgenhadon STEM gymryd rhan mewn nifer o brosiectau amrywiol ac arloesol, gan gynnwys:

 • Darparu cyfleoedd i gefnogi y cwricwlwm drwy greu cysylltiadau gyda’r byd real
 • Darparu Datblygiad Proffesiynol Parhaus i athrawon
 • Helpu i ddarparu cefnogaeth ar gyer gweithgareddau fel clybiau gwyddoniaeth a pheirianneg
 • Helpu gyda chystadlaethau, digwyddiadau a gwobrau ysgolion
 • Cynnig gwasanaeth mentora a sgyrsiau am yrfaoedd
 • Bod yn rôl-fodelau i ddysgwyr ifanc
 • Darparu lleoliadau seiliedig ar waith i athrawon a myfyrwyr.

Mae Rhaglen Llysgenhadon yn adnodd AM DDIM i athrawon i helpu i wella a chyfoethogi gweithgareddau sy’n gysylltiedig â STEM drwy gysylltiadau â’r ‘byd go iawn’. I gael gwybod mwy dilynwch y ddolen hon.

Sut i drefnu ymweliad gan Lysgennad STEM?

Llenwch ein ffurflen gais ar-lein neu gysylltu â ni yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Gorau oll po fwyaf o wybodaeth sydd gennym am yr hyn rydych ei angen.

Rydym yn cofnodi pob cais ac yn cysylltu â Llysgenhadon STEM yn ystod wythnos gyntaf pob mis. Yna maen nhw’n cysylltu â ni os oes ganddynt ddiddordeb ac os ydynt ar gael. Anfonir e-bost at yr athro a Llysgennad STEM er mwyn iddynt gwblhau'r trefniadau. Rydym yn awgrymu o leiaf chwe wythnos o rybudd.

Faint mae'n ei gostio?

Mae Llysgenhadon STEM yn wirfoddolwyr, felly maent ar gael yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag disgwylir ysgolion ddarparu deunyddiau ac adnoddau ar gyfer gweithgareddau.

A oes unrhyw delerau ac amodau?

 • Rhaid ymateb i ohebiaeth gan Lysgenhadon STEM sydd wedi cytuno i weithio gyda chi
 • Rhaid sicrhau y cânt bob cymorth pan fyddant yn ymweld â'ch ysgol
 • Rhaid sicrhau nad ydynt yn cael eu gadael i fod yn gyfrifol am bobl ifanc
 • Dylid darparu adborth ar ôl ymweliad unrhyw Lysgennad STEM. Bydd holiadur byr yn cael ei anfon atoch pan fydd Llysgennad STEM wedi cadarnhau ei fwriad i ddod atoch.
Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk