English

Clybiau STEM

STEM ClubsBydd y Rhaglen Clybiau STEM yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc gael eu hysbrydoli gan ymchwiliadau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg i ffwrdd oddi wrth y cwricwlwm ffurfiol. Mae’r Rhaglen yn adeiladu ar lwyddiant y Rhwydwaith Clybiau STEM wrth adeiladu meysydd newydd o ffocws a chefnogaeth ar gyfer athrawon sy’n briodol ar gyfer anghenion eu hysgolion.

Mae Clybiau STEM yn ffordd bwerus a phleserus o ymgysylltu â myfyrwyr â phynciau STEM. Gallant fod yn hwyl a rhoi hyder  i fyfyrwyr ac arweinwyr clwb, ac mae ganddynt effeithiau cadarnhaol i'r ysgol.

Mae  cymryd rhan mewn Clwb STEM yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill sgiliau ymarferol, gwaith tîm ac arweinyddiaeth a chynyddu hyder yn y pynciau STEM, a’i hannog i astudio pynciau STEM ymhellach a rhoi cyfle iddynt ddarganfod gyrfaoedd sy'n gysylltiedig â STEM.

Drwy ein Rhaglen Llysgenhadon STEM a'n gwaith gydag ysgolion ac eraill, rydym yn cynnig syniadau, adnoddau, gweithgareddau, arweiniad a chefnogaeth, yn ogystal â lleoedd i chwilio am arian posibl wrth sefydlu clwb STEM neu adeiladu clwb sy'n bodoli o fewn eich ysgol chi.
I ddarganfod mwy o wybodaeth ewch i www.stem.org.uk/stem-clubs/

Nodau cyffredinol y Rhaglen yw:

  • Adeiladu Rhaglen Clybiau, STEM effeithiol a chynaliadwy
  • Dod â cyd-destun y byd go iawn i glybiau STEM
  • Cynyddu cyfranogiad Llysgenhadon STEM gyda Clybiau STEM
  • Gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill sy’n darparu Clybiau STEM cysylltiedig
  • Darparu cefnogaeth ac arweiniad i athrawon ym maes Clybiau STEM
  • Codi proffil Clybiau STEM ar draws y DU.

Mae eich barn yn bwysig!

Arolwg Clybiau STEM

Diolch am gymryd rhan a pheidiwch ag anghofio ymuno â’n grŵp cymunedol ar-lein sy’n tyfu. Rydym am rannu straeon Clwb STEM, arfer gorau a newyddion gyda chi

Os nad ydych chi eisoes wedi gwneud hynny, mae gennych un cyfle olaf i rannu’ch syniadau ynglŷn â sut rydym yn datblygu ein rhaglen Clybiau STEM newydd – peidiwch â cholli allan. Rydym yn creu adnoddau a gweithgareddau am ddim i chi eu defnyddio yn eich clybiau ac rydym am rannu eich syniadau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthym eich barn chi er mwyn i ni allu teilwra’r rhaglen gymorth i’ch anghenion. Cwblhewch ein harolwg cyflym.

Adnoddau

Gall pob Clwb STEM yng Nghymru sy’n gofyn am Lysgennad STEM fenthyg adnoddau o Gweld Gwyddoniaeth yn rhad ac am ddim. Mae’r adnoddau sydd ar gael i’w benthyg wedi eu rhestru ar y dudalen adnoddau Clybiau STEM, ynghyd â dolenni i lawer o adnoddau eraill. Er mwyn cael rhagor o fanylion ynglŷn â benthyg unrhyw un o’r pecynnau hyn, cysylltwch â ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Rhwydwaith Clybiau STEM

STEM Clubs logoOs ydych yn cynnal clwb ar ôl ysgol neu amser cinio sy’n gysylltiedig ag unrhyw fath o weithgarwch STEM – er enghraifft, Peirianwyr Ifanc neu Glwb Gwyddoniaeth, Clwb Seryddiaeth, Clwb Mathemateg, Clwb Technoleg Bwyd, Clwb Camera – yna bydd gennych ddiddordeb i wybod fod STEM Learning wedi sefydlu Clybiau STEM er mwyn rhwydweithio a rhannu gwybodaeth.

Mae Clybiau STEM yn cynnig cyfoeth o wybodaeth i athrawon sy’n cymryd rhan mewn Clybiau ac yn rhoi canllawiau ar ddechrau a rhedeg clwb, syniadau, adnoddau gwybodaeth, gwybodaeth am heriau ac yn y blaen ar-lein.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk