Croeso i’r Cylchlythyr Clybiau STEM ar gyfer Ysgolion yng Nghymru

STEM Club logoCylchlythyr gan Gweld Gwyddoniaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn cynnal Clwb STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Ddarganfod cyfleoedd, cystadlaethau ac adnoddau newydd a fydd yn dod â cyd-destunau ymarferol a bywyd go iawn i’ch Clwb STEM.

Gael gwybodaeth am grantiau sydd ar gael i gefnogi eich clwb.

Gael gwybod sut y gall ymweliad Llysgennad STEM i eich clwb ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Gallwch wneud cais am Lysgennad i ymweld â’ch clwb yma.

Os yw Llysgennad wedi ymweld eich clwb, neu os ydych wedi cwrdd Llysgennad ar weithgaredd cyfoethogi, anfonwch eich adborth i ni gan ddefnyddio’r ffurflen – bob mis mae ‘na gyfle i ennill rhodd M & S.

Oes gennych chi stori neu wybodaeth y gellid eu cynnwys yn rhifyn nesaf y cylchlythyr hwn? Os gallwch chi gyfrannu, anfonwch eich erthygl ynghyd ag unrhyw luniau sy’n berthnasol i clybiau-stem@gweld-gwyddoniaeth.co.uk .

Rhaglen Genedlaethol Clybiau STEM

Nod y Rhaglen Clybiau STEM Cenedlaethol www.stemclubs.net yw helpu ysgolion uwchradd ar draws y DU yn sefydlu a chynnal Clybiau STEM.

Gallwn gynnig cyngor ac arweiniad ar:

  • Sefydlu Clybiau
  • Syniadau ar gyfer gweithgareddau
  • Ble i chwilio am gyllid, a
  • Sut i gael sylw busnesau lleol.

Beth yw Clwb STEM?

Mae Clwb STEM yn unrhyw sesiwn y tu allan i’r amserlen sy’n rhoi cyfle i archwilio agweddau ar wyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg y tu allan i’w gweithgareddau dosbarth yn seiliedig ar gwricwlwm arferol myfyrwyr.

Mae Clybiau STEM yn dod mewn pob siâp, maint a themâu. Maent yn gallu canolbwyntio ar ddisgyblaethau penodol neu fod yn draws -gwricwlaidd.

Mae llawer o Glybiau STEM yn hollol unigol ac llunio eu holl syniadau eu hunain ar gyfer sesiynau a phrosiectau. Mae Clybiau eraill yn cael cyd-fynd â rhaglenni neu gystadlaethau cenedlaethol, fel Gwobrau CREST Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain, Peirianwyr Ifanc neu Glybiau Cemeg Salters.

Gall Clwb fod yn weithgaredd cyfoethogi a gwella pwerus a gall fod yn gyd – gynhwysol neu ganolbwyntio ar grwpiau penodol o fyfyrwyr. Mae fformat eich Clwb yn dibynnu’n gyfan gwbl ar yr hyn sy’n gweddu eich anghenion chi, eich ysgol a’ch myfyrwyr.

Ni ddylai clybiau STEM gael eu cymysgu gyda chlybiau gwaith cartref neu adolygu. Er eu bod yn cyd-fynd â’r cwricwlwm, nid ydynt yn cael eu cynllunio i fod am ysgrifennu, profion, neu arholiadau. Gall gweithgareddau gynnwys arbrofion ymarferol, ymchwilio, gwaith grŵp, trafodaeth a myfyrio. Yn bennaf oll, dylent fod yn hwyl.

Gall Clybiau STEM:

nol i'r cychwynSyr Thomas Picton ar y brig yn Technocamps

Sir Thomas Picton tops at TechnocampsMae grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 7 o Hwlffordd yn dechrau eu hysgol newydd gyda mwy o hyder y mis Medi hwn, diolch i brosiect pontio arloesol mewn clwb ar ôl ysgol.

Mae disgyblion yn Ysgol Syr Thomas Picton wedi ennill cystadleuaeth roboteg cenedlaethol Technocamps, ac yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gwahoddwyd disgyblion o ysgolion cynradd sy’n eu bwydo i ymuno â nhw unwaith yr wythnos yn eu clwb roboteg ar ôl ysgol. Cafodd y sesiynau eu rhedeg gan Tom Long ac Adam Price (oedd ym mlynyddoedd 9 a 10), a oedd wedi bod yn mynychu’r clwb roboteg am dair blynedd. Buont yn arwain eu timau o ddisgyblion Blwyddyn 6 i greu robot, fideo a phoster. Aethant a’r timau i’r gystadleuaeth genedlaethol roboteg ym Mhrifysgol De Cymru, lle cawsant fedalau a thystysgrifau. Dywed eu hathrawes Vicki Price fod Tom ac Adam yn ysbrydoliaeth enfawr i’r disgyblion cynradd, a llysgenhadon gwych i’r ysgol.

nol i'r cychwynCystadlaethau

Her STEM 2015-2016 mewn partneriaeth â’r Amgueddfa Wyddoniaeth a STEM Learning

Eleni, rydym yn herio myfyrwyr o’r DU 11-14 oed i ddefnyddio eu sgiliau STEM i ddatblygu datrysiad effeithlon o ran ynni i un o dri heriau byd go iawn: Llinilo Llongau, Adeiladau Gwell neu Tyrbinau addas.

Mynd i mewn i’r Her yn gyflym ac yn hawdd

Gwyliwch ein fideo byr ar sut i ymgeisio. Peidiwch ag anghofio cofrestru ar wefan y Gwasanaeth Addysgol BP a chyflwyno eich cais erbyn 15 Ionawr 2016.

Gwobrau i’w hennill

Mae gennym wobrau gwych i chi a’ch myfyrwyr, gan gynnwys digwyddiad dathlu yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth, £500 ar gyfer eich ysgol a gwobrau o’r Amgueddfa Wyddoniaeth.

Gwobr Deunyddiau ar gyfer y Chweched Dosbarth – Armourers a Brasiers – Tata

Gwobr Deunyddiau ar gyfer y Chweched Dosbarth – Armourers a Brasiers – Tata a gefnogir gan IOM3, yn gystadleuaeth newydd a gynlluniwyd i gefnogi ysgolion ac annog myfyrwyr i ddatblygu diddordeb parhaus mewn gyrfaoedd STEM. Mae wedi cael ei sefydlu i roi cyfleoedd strwythuredig i fyfyrwyr gael gwybod mwy am Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg a gwella a chyfoethogi eu hastudiaethau.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i gymryd rhan yn y gystadleuaeth 2015-2016 yw dydd Gwener 4 Rhagfyr 2015. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno portffolios yw dydd Gwener 1 Gorffennaf, 2016.

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel Cystadleuaeth app 2016 – nawr ar agor!

Mae Llywodraeth Cymru a Chanolfan Ryngrwyd Mwy Diogel y DU wedi lansio cystadleuaeth app yng Nghymru. Bydd y beirniaid yn chwilio am apps arloesol – gall apps yn syml rannu gwybodaeth bwysig neu ddefnyddio ffonau clyfar neu dabledi i helpu i gadw pobl eraill yn fwy diogel ar-lein.

Bydd yr apps buddugol (oedran Cynradd ac Uwchradd) yn cael gwedd newydd proffesiynol ac wedyn byddant ar gael yn yr AppStore ar ddiwrnod Safer Internet (9 Chwefror 2016). Mwy yma.

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru Her Dyfrlliw

Rydym wedi ymestyn y dyddiad cau, ein her dyfrlliw i 30 Medi.

Mae categori dan 12 oed gyda gwobr ariannol ar gyfer y cais gorau. Gallwch ganolbwyntio eich ymweliad o amgylch yr her neu gallech weithio o luniau a dynnwyd yn yr Ardd. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar y wefan a ffoniwch neu e-bostiwch kay.bailey@gardenofwales.org.uk / 01558 667150.

Y Gymdeithas Ffisiolegol – Cystadleuaeth Gwyddoniaeth Bywyd 2016

Cystadleuaeth sy’n seiliedig ar brosiect ar gyfer disgyblion 16 i 19 oed. Dyddiad cau cofrestru 9 Tachwedd.

Cystadleuaeth CanSat UK 2015/16

Mae ceisiadau ar gyfer y Gystadleuaeth CanSat y DU 2015/16 bellach ar agor! Bellach yn ei drydedd flwyddyn mae Cystadleuaeth CanSat y DU yn gofyn i grwpiau o fyfyrwyr ymgysylltu ar brosiect STEM am chwe mis i adeiladu, profi a hedfan electroneg y tu mewn can tun. Mae rowndiau terfynol y gystadleuaeth yn cael eu cynnal yn y Ganolfan Genedlaethol STEM, yn Mawrth 2016.

nol i'r cychwynAdnoddau

Wythnos Cyflwyno Merched i Ffotoneg

04-11 Hydref

Fel rhan o Flwyddyn Ryngwladol Golau 2015, mae’r Gymdeithas Ryngwladol Ffotoneg IEEE yn cynnal wythnos cyflwyno merched i Ffotoneg i ddangos i ferched ifanc sut mae ffotoneg yn effeithio y byd o’u cwmpas a’u hannog i ennyn diddordeb mewn gyrfaoedd STEM yn y dyfodol.

Mae’r Gymdeithas Ffotoneg IEEE yn cyflenwi pecynnau addysgol LASER yn yr Ystafell Ddosbarth ™ Blox Light y gall athrawon eu defnyddio i gynnal gweithgareddau ffotoneg ac opteg cysylltiedig yn yr ystafell ddosbarth. Cefnogir yr adnoddau gyda chynlluniau gwersi ar gyfer pob grŵp oedran. Mae’r pecynnau yn ei gwneud yn hawdd ac yn hwyl i ddod â gwyddoniaeth golau i mewn i’r ystafell ddosbarth gyda arbrofion golau a laser.

I wneud cais am eich pecyn rhad ac am ddim, anfonwch e-bost at Lauren Mecum, Rheolwr Datblygu Allgymorth Cymunedol: L.Mecum@ieee.org neu dilynwch y ddolen hon i gael mwy o wybodaeth am yr ymgyrch.

“I’m a Scientist – get me out of here”

09-20 Tachwedd

Mae myfyrwyr yn sgwrsio ar-lein gyda gwyddonwyr a phleidleisio dros eu ffefrynnau. Mae’n rhaid i ysgolion gofrestru erbyn 20 Medi.

Set o brosiectau newydd ar gyfer Ysgolion gan ddefnyddio data REAL Solar gan Helen Mason & Miriam Chaplin

Mae pob un o’r prosiectau hyn:

Y Gymdeithas Fioleg – Cofrestru ar gyfer Olympiad Bioleg

Yn agor yn ystod tymor yr Hydref.

Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol – Wythnos Cemeg 14-22 Tachwedd

Wythnos Ymwybyddiaeth Carbon Monocsid

06-22 Tachwedd

Cynlluniau gwersi ac adnoddau sydd ar gael gan www.co-awareness.org

Gofodwr Cynraf y ESA/DU i’r Orsaf Ofod Ryngwladol

Bydd Tim Peake yn myndf i’r Orsaf Ofod Ryngwladol ym mis Rhagfyr 2015 a treulio chwe mis yno yn cynnal arbrofion gwyddonol. www.nationalstemcentre.org.uk/timpeake

nol i'r cychwyn“MarsBalloon”

Mae Marsballoon yn brosiect rhad ac am ddim a fydd yn lansio arbrofion gwyddonol Mawrth myfyrwyr 30km i fyny i mewn atmosffer y Ddaear! Ar yr uchder hwn, bydd amodau yn debyg iawn i’r amgylchedd y blaned Mawrth, gan ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer rhoi cynnig ar unrhyw beth y gall pobl neu robotiaid ei wneud ar y blaned Mawrth yn y dyfodol! Cofrestrwch nawr ar gyfer y daith nesaf; byddant yn lansio hyd at 100 o arbrofion myfyrwyr, dylai pob un ohonynt ffitio i mewn capsiwl tegan Kinder Egg. Ar ôl y daith, bydd y capsiwlau arbrawf yn cael eu dychwelyd i’r ysgolion i’w dadansoddi gan y myfyrwyr! Nid oes unrhyw gost i gymryd rhan arall dim ond cost y deunyddiau arbrofi a phostio. Ewch i’r wefan i gael mwy o (gan gynnwys pecyn athrawon) a chofrestru eich clwb!

Fformiwla Disgyrchiant

Mae Fformiwla Disgyrchiant yn brosiect sy’n ceisio tynnu sylw at beirianneg mewn ysgolion a cholegau gyda phwyslais arbennig ar y diwydiant modurol. Os ydych yn chwilio am brosiect mawr a chyffrous ar gyfer eich Clwb STEM gallai hyn fod y peth! Nod y prosiect yw rhoi profiad cyffredinol o redeg tîm. Gall pob agwedd ar prosiect peirianneg gael ei wneud gan yr ysgol. Gellir cael gwybodaeth am y prosiect er mwyn helpu ysgolion i chwilio am gyllid. Gweler y wefan am fwy o fanylion. Mae cymorth ar gael ar gyfer y prosiect gan wirfoddolwyr sydd yn beiriannwyr – cysylltwch â David Ackroyd

IET Partneriaid gyda BBC ar ymgyrch ‘Make it Digital’

microbitGyda’r DU yn wynebu prinder sgiliau sylweddol, ac mae angen 1.4 miliwn o weithwyr proffesiynol digidol ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf. Mae ‘Make it Digital’ yn ymgyrch genedlaethol i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o godwyr a rhaglenwyr. Dywedodd Prif Weithredwr IET Nigel Good: “Mae’r byd digidol yn esblygu drwy’r amser – a gyda hynny, mae’r galw am fwy o bobl ifanc gyda sgiliau codio a sgiliau digidol. Mae’n wych ein bod yn cefnogi y BBC i hyrwyddo’r byd creadigrwydd digidol ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i gymryd rhan yn yr hyn sy’n prysur ddod yn un o’n diwydiannau mwyaf cyffrous a chreadigol.”

Bydd y tîm addysg IET yn gweithio ar y prosiect cyffrous hwn i gynhyrchu ystod o adnoddau addysgu, digwyddiadau a DPP athrawon i hyrwyddo’r BBC micro: dyfais codio. Bydd yr adnoddau yn annog defnydd yn yr ysgol ac yn y cartref, gan y bydd myfyrwyr yn gallu cadw eu dyfais codio a mynd ag ef adref a dysgu gyda’u rhieni. Bydd y digwyddiadau’n cynnwys cyfres o ddigwyddiadau oddi ar y amserlen, Diwrnodau Her STEM a fydd yn cynnwys rhywfaint o hyfforddiant ar y dyfeisiau yn ogystal ag annog creadigrwydd, gweithio mewn tîm, datrys problemau a chymhwyso’r dechnoleg i sefyllfaoedd bywyd go iawn.

“Yn union fel cyflwynodd y BBC Micro filiynau i gyfrifiaduron personol 30 mlynedd yn ôl, gall y BBC micro bit helpu i sicrhau fod cenhedlaeth newydd gyda’r sgiliau digidol sydd eu hangen arnynt i ddod o hyd i swyddi a helpu i dyfu’r economi yn y DU.” Tony Hall, Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC

I wneud cais i gynnal Diwrnod Sialens ‘Make it Digital’, llawrlwythwch y ffurflen hon a’i dychwelyd dim hwyrach na dydd Llun 28 Medi.

Cofrestrwch eich ysgol i dderbyn BBC micro: am ddim i bob plentyn ym mlwyddyn 7 neu gyfwerth ar draws y DU.

nol i'r cychwynGweithgareddau Clwb: Cemeg

Gwnewch eich bomiau bath eich hun

Bath BombsBydd y gweithgaredd hwn clwb helpu myfyrwyr archwilio’r cemeg tu ôl i fomiau bath. Pan yn hydoddi mewn dŵr, mae’r adwaith rhwng asid – asid sitrig a’r alcali sodiwm bicarbonad yn creu nwy carbon deuocsid ac yn cynhyrchu halen o’r enw sodiwm sitrad. Mae elfennau eraill sy’n cael eu hychwanegu, megis lliw neu arogl, at ddibenion esthetig yn unig. Mae adweithiau tebyg yn cael eu cynnal gydag eitemau pob dydd eraill fel tabledi Alka Seltzer-neu mewn diodydd carbonedig.

Offer:

Cyfarwyddiadau:

1. Mae myfyrwyr yn cael eu cynghori i wisgo sbectol ddiogelwch a menig diogelwch ar gyfer yr arbrawf hwn, gan y gallai asid sitrig gythruddo’r croen.

2. Rhowch 10g o sodiwm bicarbonad a 5g o asid citrig mewn bicer a chymysgwch yn dda gan ddefnyddio troellwr gwydr.

3. Os dymunir, ychwanegwch ychydig o liw bwyd a / neu olew hanfodol persawrus.

4. Ychwanegwch ddiferyn o olew babi, un diferyn ar y tro, gan gymysgu y cynhwysion nes y byddant yn dechrau dal at ei gilydd.

5. Gwasgwch y gymysgedd i mewn i’’r mowld (neu rolio i mewn i bêl) a lapiwch y cyfan mewn haenen o cling film a gadewch dros nos.

6. Storiwch mewn amgylchedd sych nes amser bath, yna gosodwch yn y dŵra gwylio!

Dolenni Defnyddiol:

Arbrofion Gwyddoniaeth Alka Seltzer

Gwefan – “The human Touch of Chemistry” gwyddoniaeth dŵr soda

Lliw Anhrefn

Mae pedwar ar bymtheg o weithgareddau yn y pecyn hwn sydd yn ymchwilio i liw ac yn cysylltu â nifer o bynciau ar lefel cynradd, gan gynnwys: golau a golwg, planhigion, priodweddau defnyddiau a chynefinoedd. Cynllun i ddangos syniadau a chysyniadau allweddol ac i sbarduno diddordeb mewn gwyddoniaeth a pheirianneg, gallent gael eu defnyddio yn y dosbarth neu o fewn wythnos wyddoniaeth neu glwb.

Mae’r gweithgareddau yn hybu sgiliau gwaith a chyfathrebu ymchwiliol ac maent yn cynnwys: golau gwyn yn hollti, cromatograffaeth inc, sut yr ydym yn gweld lliw, cludo dŵr mewn planhigion, gan greu dangosydd bresych coch, gan gymharu dwysedd y hylifau a cuddliw yn y lindys. Mae nodiadau athrawon yn cael eu darparu o fewn y pecyn ac yn cynnwys crynodebau cryno o’r gwyddoniaeth sy’n ymwneud â’r ymchwiliadau.

Mae fersiwn Cymraeg o’r pecyn ar gael i’w lawrlwytho hefyd. Mae’r adnodd hwn yn rhan o Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg cyfres pecyn gweithgareddau Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain

Drysfa Marbeln

Magic Marble MazeOffer angenrheidiol: byrddau, marblis, riliau cotwm, blu-tack, ffyn lolipop, amseryddion.

Bydd angen i bob grŵp dderbyn bag o wrthrychau (sy’n cynnwys dau ril cotwm, blu-tack,ffyn lolipop a gwrthrychau eraill,marblen a bwrdd.

Syniad y gêm yw i bob grŵp i geisio cael y marblen i redeg i lawr llethr y bwrdd am yr amser hiraf bosibl. I greu llethr, rhowch ddau rîl cotwm o dan gorneli y bwrdd. Yna defnyddiwch y ‘blue tack’ i osod y gwrthrychau ar y bwrdd i geisio arafu’r marblen i lawr.

Mae’r dyluniad gorau yn defnyddio’r ffyn lolipop i greu trac sy’n croesi dros y bwrdd yn yr un modd ag y gallai sgïwr groesi yn ôl ac ymlaen dros wyneb mynydd.. Os yw eich myfyrwyr yn cael mwy o amser may na 10 eiliad maent wedi gwneud yn dda iawn. Rhowch gynnig ar wneud amseriadau grŵp neu gael bwrdd arweinydd!

Mae’r gweithgaredd hwn yn cyflwyno problem i’r plant ddatrys. Mae’n eu galluogi i brofi a ailbrofi eu hatebion, gan roi amser iddynt adeiladu ar eu dyluniadau.

nol i'r cychwynGrantiau

Mae’r Grant Cemeg Nofel

Mae’r Grŵp Technegau RSC Addysgol yn gwneud deg o wobrau ar gael hyd at uchafswm o £ 100 y ddyfarnu i athrawon cemeg i gyfrannu tuag at y gost o adnoddau sydd eu hangen i ddatblygu gweithgaredd cemeg nofel. Gallai hyn, er enghraifft, fod yn arbrawf newydd neu ymweliad gysylltiedig â chemeg ond mae croeso gynigion creadigol eraill.

Ceisiadau drwy e-bost i RSCedtechgroup@hotmail.com erbyn 30 Medi 2015.

Mae’r Sefydliad Mathemateg a’i Ceisiadau (IMA)

Gall unigolion mewn sefydliadau addysg bellach wneud cais am hyd at £ 600 o grantiau yn unol â’r Cynllun Grant Addysg ar gyfer naill ai trefnu neu’n mynychu fathemateg gweithgarwch sy’n gysylltiedig â. Mae’r Cynllun Grant Addysg yn barhaus drwy gydol y gall y flwyddyn a cheisiadau yn cael eu gwneud drwy gydol y flwyddyn. Mwy yma.

Y Sefydliad Ffiseg yng Cynllun Grant Cymru

Ceisiadau gan ysgolion Croesawir ond dylai prosiectau gynnwys rhieni, teuluoedd a’r gymuned ehangach yn ogystal â disgyblion. Ni fydd prosiectau sydd wedi’u hanelu at blant ysgol yn unig a / neu ar gyflwyno’r cwricwlwm ysgol yn cael eu hariannu. Gallai ysgolion hefyd fod â diddordeb yn y cynllun Grantiau IOP / STFC Ysgol sy’n ariannu prosiectau hyd at £ 500. Mwy yma.

Mae ffurflenni cais ar gael i’w lawrlwytho fel dogfen word yma. Os oes angen y ffurflenni mewn fformat gwahanol, anfonwch e-bost at physics@iopwales.org.

Dylid cyflwyno ffurflenni wedi’u llenwi yn electronig i physics@iopwales.org gyda’r llinell bwnc ‘Cais am Gymorth IOPW’. Ni fydd yn cael ei gydnabod ceisiadau oni derbynneb gofynnir yn benodol. Dyddiadau cau yn ystod y flwyddyn: 31 Ionawr; 31 Mai; 30ain Medi.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk