English

Ceisiadau ysgolion

Mehefin – Gorffennaf 2017

Ceisiadau am Lysgennad

 • STEM Learning logoGall athrawon lenwi ein ffurflen gais ar-lein neu gysylltu â ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 • Mae pob cais gan athrawon ar gyfer Llysgenhadon STEM yn cael ei gofnodi ac yn cael ei anfon allan yn fisol drwy e-bost ac yn yr e-gylchlythyron.
 • Yna gallwch gysylltu â ni os oes gennych ddiddordeb a’ch bod ar gael cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.
 • Yna anfonir e-bost at yr athro a’r llysgennad STEM, fel y gallant gwblhau'r trefniadau.

Cymru gyfan

1. Lab mewn Lori. Cymru gyfan. Dyddiadau isod.Un o'r gweithgareddau mwyaf poblogaidd.

Costau teithio ar gael ar gyfer teithiau anodd. Cewch eich hyfforddi cyn i'r sesiynau ddechrau. Mae croeso i Lysgenhadon STEM gydag unryw gefndir. Disgyblion CA3. Byddwch yn gweithio gyda tîm Lab mewn Lori ynghŷd â Llysgenhadon STEM eraill. Costau teithio ar gael. Am fwy o wybodaeth: www.labinalorry.org.uk

 • Mehefin 13 & 14 Powys – Ysgol Uwchradd Caereinion, Neaudd Lane, Llanfair Caereinion, SY21 0QS.
 • Mehefin 27 & 28 Gwynedd – Ysgol Ardudwy, Fford y Traeth, Harlech, Gwynedd, LL46 2UH.
 • Gorffennaf 4 wythnos yng Nghymoedd y De – lleoliadau i'w cadarnhau
 • Gorffennaf 11 wythnos yn Wrecsam – lleoliadau i'w cadarnhau

I ddangos diddordeb, cysylltwch â Sian yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

2. Y Sefydliad Ffiseg: Cefnogaeth ar gyfer digwyddiad Ymgysylltiad Cyhoeddus

Mae'r Sefydliad Ffiseg yn cynnal stondinau rhyngweithiol mewn amryw o ddigwyddiadau. Mae hwn yn gyfle gwych i gefnogi ac i arsylwi sut mae datblygu gweithgareddau sydd yn diddori ystod eang o gynulleidfaoedd. Os gallwch ymuno â nhw am awr neu ddwy yn unrhyw un o'r canlynol, mi wna i anfon eich cynigion at Abi Ashton sydd yn trefnu:

 • Mai 29 – Mehefin 3: Eisteddfod yr Urdd, Pen-y-Bont
 • Gorffennaf 1 & 2: Tafwyl, Caerdydd
 • Gorffennaf 24 – 27: Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd
 • Awst 26 – 27: Gŵyl Pride Caerdydd
 • Medi 9 – 10: Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe
 • Medi 23 – 24: Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri

3. Dweud Straeon gyda'r Sefydliad Ffiseg.

Hoffai Abi Ashton glywed gan Lysgenhadon sydd yn ymwneud â ffiseg neu beirianneg (gan gynnwys athrawon, ymchwilwyr neu rai sydd yn gweithio mewn busnes neu ddiwydiant) sydd â diddordeb mewn cymeryd rhan mewn digwyddiadau dweud straeon o amgylch Cymru.

Bydd unrhyw un sydd yn cymeryd rhan yn derbyn hyfforddiant gan eu bod yn awyddus i ehangu sgiliau pobl sydd yn chwilio am ffyrdd newydd i gyfathrebu gyda chynulleidfaoedd o oedolion.

4. Cemeg yn y Gweithle Dydd Mawrth Gorffennaf 11 9.30am – 2.15pm. Prifysgol Abertawe, Campws Singleton SA2 8PP.

Bydd disgyblion Blwyddyn 9 o ysgolion lleol yn mynychu'r digwyddiad diddorol yma. Mae cais am Lysgenhadon STEM all gynnig 4 x sesiwn 30 munud ryngweithiol ar bwnc sydd yn ymwneud â chemeg. Nôd y digwyddiad yw i brofi sut mae cemeg yn cael ei gymhwyso yn y byd go iawn ac i gynnig mewnwelediad i wahanol lwybrau gyrfa. Os gallwch gefnogi, cysylltwch â mi am fwy o wybodaeth.

5. Hereford. Clwb Codio Ysgol Gynradd Longtown Hereford HR2 0LG.

Mae'r ysgol yn bwriadu cychwyn Clwb Codio. Mae'r ysgol wedi ei lleoli yn agos iawn at y ffin gyda Chymru ac maent yn cael trafferth cael hyd i gefnogaeth yn lleol. Os oes unrhyw Lysgenhadon STEM o Gymru yn gallu helpu trwy ymweld neu gynnig cyngor gallaf eu rhoi mewn cysylltiad â Juliette Kay ambassadors@worc.ac.uk

Ardal Caerdydd a Bro Morgannwg

1. Meisgyn. Her Greenpower Renishaw Dydd Sadwrn, Mehefin 24 Parc Busnes Meisgyn CF72 8XY.

Bydd croeso mawr i Lysgenhadon STEM yn y digwyddiad diddorol yma. Mae digwyddiadau rasio Greenpower yn anog pobl ifanc i gymeryd diddordeb mewn peirianneg mewn modd hwyliog ac arloesol trwy adeiladu car trydan go iawn a'i rasio. Gall Llysgenhadon STEM fod yno fel mentoriaid i'r timau neu fel beirniaid.

http://www.renishaw.com/en/renishaw-hosts-inaugural-south-wales-greenpower-event--39109 Cysylltwch â Simon Biggs, Swyddog Cyswllt Addysg simon.biggs@renishaw.com

2. Y Barri. Clwb STEM Ysgol Gynradd Cadoxton, Y Barri CF63 2JS.

Mae'r athrawes Hannah Cogbill yn rhedeg Clwb STEM pob dydd Mawrth 3.30 – 4.15pm. Byddai ymweliad gan Lysgennad STEM yn werthfawr iawn I ysbrydoli'r disgyblion. Byddai croeso I Lysgennad STEM ddod ag unryw weithgaredd ar unryw bwnc. I gynnig help, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

3. Penarth. Dod â Gwyddoniaeth a Mathemateg yn fyw. Ysgol Arbennig Headlands, St Augustine's Rd CF64 1YY.

Dyddiadau hyblyg i weddu Llysgenhadon. Mae Kevin Farrow yn chwilio am Lysgenhadon STEM ar gyfer ei ddisgyblion ag anghenion arbennig. Mae'r disgyblion rhwng 14 – 19 oed ac yn gweithio yng Nghyfnod Allweddol 3 – 5. Byddai sesiwn ymarferol gyda gweithdy sydd yn arddangos cymwysiadau gwyddoniaeth / mathemateg mewn bywyd go iawn yn wych. Dylai Llysgenhadon STEM nodi fod gan y disgyblion anghenion emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiad. Byddai'r ysgol yn gwerthfawrogi unryw help yn fawr iawn. Os gallwch chi helpu, cysylltwch â mi trwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

4. Caerdydd. Tafwyl. Pabell Wyddoniaeth. Caeau Llandaf Fields Dydd Sadwrn & Sul, Gorffennaf 1 & 2.

Mae angen Llysgenhadon STEM I gefnogi'r Babell Wyddoniaeth yn yr ŵyl yma. Mae gweithgareddau wedi eu darparu ar gyfer teuluoedd. Byddai slot o ddwy awr yn dderbyniol: 10am – 12pm; 12pm – 2pm neu 2pm -4pm. Mae Tafwyl yn ŵyl Gymreig i'r teulu cyfan gyda cherddoriaeth, celf, comedi, bwyd a diod. Os gallwch gefnogi yn ystod un o'r ddau ddiwrnod cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

5. Caerdydd. Ysgol Gynradd St Peters Y Rhath CF24 3SP.

Sesiynau STEM / ymweliadau. Mae'r athro Phil Ryan yn awyddus iawn i adeiladu ar ymweliadau diweddar gan Lysgenhadon STEM ac i ddiwydiannau lleol. Dyddiadau'n hyblyg. Hoffai Phil glywed gan Lysgenhadon STEM unigol neu fel grŵp sydd yn gallu cynnig seswin neu ymweliad i gwmni. Mae'r rhan fwyaf o'r disgyblion ym mlwyddyn 4. Os gallwch helpu, cysyltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

6. Bae Caerdydd. Landrover Roadshow. Dydd Gwener Mehefin 9 – Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd CF10 4LY

Pwrpas y 'roadshow' yw i ennyn diddordeb pobl ifanc yn y gwyddoniaeth a thechnoleg y tu ôl i ymgyrch Prydain am Gwpan America, i'w hysbrydoli i gymeryd y cyfleoedd sydd ar gael iddynt ac i annog cefnogaeth o dîm Land Rover BAR wrth iddynt nesau at y rasus cymhwyso ar gyfer Cwpan America.

Bydd 120 o ddisgyblion 11-14 mlwydd oed yn ymuno â ni ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau ymarferol yn canolbwyntio ar STEM a chynaliadwyedd, gan gynnwys sesiwn gwers sydd yn gysylltiedig â'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Bydd y disgyblion hefyd yn cael mwynhau profiad ar y dŵr.

Byddwn yn darparu cinio.

 • 0830 Briffio i Bawb
 • 0915 Ysgolion yn dechrau cyrraedd
 • 0930 Croesawu a briffio ysgolion
 • 0945 Disgyblion yn rhannu i grwpiau ar gyfer gweithgareddau'r bore
 • 1200 Amser Cinio
 • 1245 Disgyblion yn rhannu I grwpiau ar gyfer gweithgareddau'r prynhawn
 • 1500 Gwobrwyo a thynnu llun
 • 1515 Ysgolion yn gadael
 • 1530 Diwedd y Dydd

Mae gwahoddiad i Lysgenhadon STEM i gefnogi'r digwyddiad hwyliog a hawdd yma. Fy nghyswllt i yw Gabriella.Southwell@1851trust.org.uk

7. Caerdydd. Ysgol Gynradd Rhydypenau Llanishen CF14 0NX.

Dylunio cynnyrch, Dyfeisio, Anatomi Dynol. Unrhyw ddyddiad ar ôl hanner tymor. Mae'r athrawes Clarissa Brind yn chwilio am sesiynau arbenigol ar gyfer ei disgyblion. Blwyddyn 3: Anatomi dynol, y system dreulio, esgyrn, y gwaed. Blwyddyn 6: Dyfeisio a Dylunio cynnyrch. Os gallwch helpu gydag un o'r ddau, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

8. Caerdydd. Ysgol Mary Immaculate Ffair Gyrfaoedd Dydd Mercher Gorffennaf 5 10am – 1pm. Gwenfo CF5 5QZ.

Mae Cath Thomas yn chwilio am Lysgenhadon STEM a chyflogwyr i gefnogi'r digwyddiad yma. Mi fydd gan ddisgybion blynyddoedd 9 a 10 lyfrau gwaith i'w cwblhau wrth iddyn nw ymweld a chwrdd â Llysgenhadon STEM. Nod y digwyddiad yw i ddilyn ymlaen o Gyfweliadau Ffug ac arholiadu gan gynnig mewnwelediad i fyd STEM. Mae stondin ryngweithiol wastad yn denu. Os am wirfoddoli, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

9. Caerdydd. Ysgol Mary Immaculate Ffug Gyfweliadau Dydd Iau Mehefin 29 9am – 3pm neu faint bynnag o amser y gallwch chi ei sbario. Gwenfo CF5 5QZ

Bydd disgyblion blwyddyn 10 yn cael ffug gyfweliadau a byddai Llysgenhadon STEM yn werthfawr iawn fel 'cyfwelwyr'. Byddwch yn cael cv disgybl ynghyd â rhestr o gwestiynau posib. Bydd disgwyl i chi roi adborth positif a chael sgwrs ynglŷn â gyrfaoedd gyda'r disgyblion. Does dim angen profiad balenorol arno chi. Os am wirfoddoli, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

10. Caerffili. Grymoedd, Cadwyni Bwyd, Cynefinoedd, Cylchoedd Bywyd, Cyflyrau Mater. Ysgol Gynradd Cwm Ifor CF83 2PG Unrhyw Ddydd Mawrth – Iau.

Mae Andrew Rowlands yn chwilio am sesiynau ar gyfer ei ddisgyblion yn y pynciau hyn:

 • Bl 2: cylchoedd Bywyd
 • Bl 2: Grymoedd
 • Bl 6: Cyflyrau Mater
 • Bl 6: Cadwyni Bwyd / Cynefinoedd

Os gallwch helpu, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

11. Caerdydd. Sesiynau Gwyddoniaeth neu Dechnoleg yn Ysgol Gynradd St Phillip Evans Llanedeyrn CF23 9NX.

Mae Matthew O'Brian yn sefydlu clwb gwyddoniaeth/technoleg yn yr ysgol. Byddai'n gwerthfawrogi 2 neu 3 ymweliad y tymor gan Lysgenhadon STEM. Mae'r pwyslais ar unryw fath o gefnogaeth ymarferol fel codio neu sesiynua gwyddoniaeth diddorol. Bydd yn gwerthfawrogi unryw gynigion: cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

12. Caerdydd. Ysgol Gynradd Springwood Wythnos STEM (dyddiad i'w gadarnhau). Llanedeyrn Caerdydd CF23 9LS

Bydd wythnos STEM yn cael ei chynnal yn ystod tymor yr haf a bydd disgyblion o bob oed yn rhan o'r gweithgareddau, o'r Meithrin i flwyddyn 6. Byddai Catherine Rees yn gwerthfawrogi Llysgenhdaon STEM all fod yn rhan o'r wythnos a chynnig mewnwelediad i'r pwnc trwy weithgareddau ymarferol. OS gallwch helpu, rhowch wybod i mi pa weithdai gallwch gynnig ynghyd â dyddiadau pan rydych yn rhydd: cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

13. GALW AM SGYRSIAU STEM YN Y GYMRAEG. Caerdydd. 7.30pm 3ydd nos Lun bob mis. Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd.

Mae cynulleidfa aeddfed yn awyddus i groesawu Llysgenhadon STEM ar gyfer sgwrs/trafodaeth 45 munud ar unrhyw bwnc STEM neu am eu gwaith mewn STEM. Mae croeso i unrhyw bwnc neu ddisgyblaeth. Os gallwch gefnogi unrhyw fis, mi roi chi mewn cysylltiad â Cerian Angharad: cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

14. Caerffili. Ymweliadau Clwb STEM Ysgol Y Castell. CF83 1WH. Amser cinio dydd Llun

YSGOL GYMRAEG. Mae Lowri Davies yn cynnal clwb STEM amser cinio dydd Llun. Mae Llysgenhadon sydd wedi ymweld wedi creu argraff gwych ar y plant a'r athrawon. Byddai Lowri yn croesawu mwy o ymweliadau ar unryw ddydd Llun. Mae sesiynau yn 30 – 40 munud a gall unryw bwnc gael ei drafod. Byddai arddangosiad ymarferol yn ddelfrydol. Maent yn hapus i ymestyn profiadau'r plant. Cynigiwch trwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

15. Merthyr. Sesiynau STEM i wahanol oedranau gyda dyddiadau hyblyg. Ysgol Gellifaelog Merthyr Tydfil CF47 9TJ

Mae Ysgol Gynradd Gellifaelog yn awyddus iawn i ddatblygu dealltwriaeth athrawon ar sut i gyfathrebu a darparu sesiynau STEM diddorol. Byddai'r Pennaeth, Sally Williams, yn hoffi i athrawon gael gweld sut mae Llysgenhadon STEM yn ymgysylltu â disgyblion. Os gallwch chi gynnig sesiwn ar unryw un o'r pynciau hyn mi wna i eich rhoi mewn cysylltiad gyda Sally: cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Blynyddoedd Cynnar:

 • Grymoedd – gwthio/tynnu/cydbwyso
 • Ymchwilio Sain

Blynyddoedd 1&2:

 • Grymoedd
 • Golau, cysgodion a sain
 • Anifeiliaid
 • CA2 Tiroedd Pellenig

Astudiaeth o blanhigion mewn dau gynefin cyferbyniol:

 • Ffactorau amgylcheddol sy'n effeithio beth sy'n tyfu ac yn byw yn y ddau gynefin; ee heulwen, argaeledd dŵr, tymheredd
 • Anifeiliaid a sut meant wedi addasu i'r cynefinoedd gwahanol.
 • Y Ddaear
 • Symudiadau dyddiol a blynyddol y Ddaear a sut mae'n effeithio hyd dydd a blwyddyn.

16. Pontypridd. Ystadegau mewn Bioleg, Geneteg, DNA, PCR. Ysgol Gyfun Garth Olwg Pontypridd CF38 1RQ.

YSGOL GYMRAEG. Mae Llyr Evans yn chwilio am gefnogaeth i'w ddisgyblion lefel A. Unai gyda gweithgareddau ymarferol ar gyfer DNA neu Eneteg neu gan ystadegydd all egluro peth o'r gwaith ystedegol sydd yn y cwricwlwm. Am fwy o wybodaeth ac i gynnig cefnogaeth cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Abertawe a Gorllewin Cymru

1. Cemeg yn y Gweithle Dydd Mawrth Gorffennaf 11 9.30am – 2.15pm. Prifysgol Abertawe, Campws Singleton SA2 8PP.

Bydd disgyblion Blwyddyn 9 o ysgolion lleol yn mynychu'r digwyddiad diddorol yma. Mae cais am Lysgenhadon STEM all gynnig 4 x sesiwn 30 munud ryngweithiol ar bwnc sydd yn ymwneud â chemeg. Nôd y digwyddiad yw i brofi sut mae cemeg yn cael ei gymhwyso yn y byd go iawn ac i gynnig mewnwelediad i wahanol lwybrau gyrfa. Os gallwch gefnogi, cysylltwch â mi am fwy o wybodaeth.

2. Abertawe. Ymweliadau Clwb Gwyddoniaeth: STEM / Codio. Ysgol Pontarddulais SA1 8PD. Unrhyw Ddydd Iau 12:15-13:00.

Mae Michelle Wood yn ceisio Llysgenhadon ar gyfer gweithgareddau gwyddoniaeth neu weithgareddau datrys problemau. Mae disgyblion hefyd yn dysgu Scratch fel rhan o godio. 20 o ddisgyblion CA2 / CA3 yn mynychu. Os gallwch chi gynnig ymweliad cysylltwch â ni ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

3. Abertawe. Her 'Roller Coaster'. Amgueddfa'r Glannau Abertawe Dydd Mercher Mehefin 28 9.30am – 2.30pm.

Mae gwahoddiad i Lysgenhadon STEM ddod i gefnogi gweithdy a byddai unrhyw gefnogaeth yn ystod y dydd yn cael ei werthfawrogi. Bydd cinio yn cael ei ddarparu. Bydd disgyblion o Ysgol Pentrehafod yn dylunio ac adeiladu 'Roller Coaster' o dan fentoriad Llysgenhadon a bydd Llysgenhadon eraill yn eu beirniadu. Mae'r digwyddiad yma mewn pertneriaeth â Choleg Gŵyr.

4. Llanelli. Diwrnodau Ymgysylltiad Cyflogwyr. Nofer o ysgolion gwahanol yng Ngorffennaf

 • Ysgol Coedcae – Dydd Llun Gorffennaf 3 (0900 – 1500)
 • St John Lloyd – Dydd Mawrth Gorffennaf 4 (0930 – 1530)
 • Glan Y Mor – Dydd Iau Gorffennaf 6 (0945 – 1500)
 • Bryngwyn – Dydd Iau Gorffennaf 6 (0845 – 1500)
 • Bryngwyn – Dydd Gwener Gorffennaf 7 (0845 – 1500)

Bydd y diwrnod ar ffurf gweithgareddau carwsel gyda gweithdai yn cael eu rhedeg gan fusnesau / sefydliadau. Nod y diwrnod yw rhoi mewnwelediad i ddisgyblion o ddiwydiant a sgiliau cyflogadwyedd.

Gall y sesiwn gynnwys rhai neu bob un o'r canlynol:

 • Siarad am eich cwmni / sefydliad / diwydiant
 • Manteision gweithio yn y diwydiant yna
 • Taith eich gyrfa chi
 • Sgiliau cyflogadwyedd
 • Cyfleon yn y dyfodol
 • Gweithgaredd

Fy nghyswllt i yw Emma Benger emma.benger@careerswales.com

5. Llanelli. Ffug Gyfweliadau Blwyddyn 10. Gwahanol ddyddiadau rhwng Mehefin 27 a Gorffennaf 11.

Mae'r ysgolion canlynol yn chwilio am Lysgenhadon STEM i fod yn gyfwelwyr. Os gallwch helpu ar unrhyw un o'r diwrnodau – am ychydig o oriau – mi roi chi mewn cysylltiad ag Aled Evans aled.evans@careerswales.com

 • Glan y Mor Porth Tywyn SA16 0AL: Mehefin 27 & 28 (9am-3.30pm)
 • Ysgol Coedcae SA15 1LJ Gorffennaf 5 & 7 (9am-3.30pm)
 • St John Lloyd SA14 8SD Gorffennaf 10 &11 July (9am-3.30pm)

6. Abertawe. 'Dewiswch Eich Dyfodol' Gŵyl Yrfaoedd Abertawe Prifysgol Abertawe Campws y Bae SA1 8EN.

Dydd Mawrth Mehefin 20 9.00 am – 3.00pm. Bydd 2,000 o ddisgyblion o Abertawe a Castell-nedd Port Talbot yn y digwyddiad sy'n cael ei drefnu gan Gyrfa Cymru. Mae gwahoddiad i Lysgenhadon STEM i fod yno i gynrychioli Cyflogwyr neu i roi proffil o'u gyrfa. Bydd cyfle i rwydweithio gydag ysgolion a chyflogwyr eraill. I wirfoddoli, cysylltwch ag Aled Evans aled.evans@careerswales.com

7. Abertawe. Sesiwn Ffiseg Feddygol Disgyblion Lefel A. Ysgol Gyfun Treforys SA6 6NH. Dyddiad i weddu Llysgennad STEM.

Mae David Meredith yn chwilio am Lysgennad STEM ar gyfer cyflwyno sgwrs / sesiwn ar Ffiseg Meddygol a llwybrau gyrfa. Byddai hyd y sesiwn yn un awr. 8 disgybl yn mynychu'r dosbarth ac mae ganddynt ddiddordeb mewn proffesiynau yn y maes hwn. Os gallwch chi gynnig ymweliad cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

8. Caerfyrddin, Diwrnod Byd Gwaith. Dydd Llun Gorffennaf 10 Ysgol Bro Myrddin

YSGOL GYMRAEG Mae Gareth Jones yn trefnu Diwrnod Byd Gwaith i ddisgyblion Blwyddyn 10 cyn eu profiad gwaith. Bydd Llysgenhadon STEM yn cymryd 5 x sesiwn 1 awr gyda 20 o ddisgyblion ymhob un. Byddai her neu dasg ymarferol yn ddelfrydol. cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

9. Abertawe. Ysgol Tŷ Ffynone. Clwb gwyddoniaeth i ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8 Dydd Llun am 1.20 hyd 2pm.

Mae Karen Wright yn gofyn am Lysgenhadon STEM, yn enwedig gyda chefndir peirianneg ar gyfer sesiwn yn y clwb amser cinio. Mae yn awyddus i ehangu'r clwb i gynnwys prosiectau peirianneg e.e. rhyw fath o glwb Heath Robinson, adeiladu dyfais fecanyddol i ymgymryd â thasg ac ati. Nid oes unrhyw arbenigedd peirianyddol ar gael yn gyffredinol yn yr ysgol hon felly byddai unrhyw help yn cael ei werthfawrogi. Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

10. Sir Benfro. Sesiynau gwyddoniaeth. Unrhyw ddyddiad. Ysgol Gynradd Holy Name Abergwaun. SA65 9DF

Mae Abbie Davies yn awyddus i ddod o hyd i arbenigedd a help gydag unrhyw un o'r pynciau hyn:

 • Dosbarth Un (3 a 4 mlwydd oed)
 • Tymor 2 – Ein Hunain
 • Tymor 3 – Cludiant
 • Dosbarth Tri (5 a 6 mlwydd oed)
 • Tymor 2 – sut mae pobl yn effeithio ar yr amgylchedd leol, ee sbwriel, llygredd dŵr, llygredd sŵn
 • Tymor 3 – Sut mae Pethau'n Gweithio – sain a golau
 • Dosbarth Pedwar – (7 ac 8 oed)
 • Tymor 2 – Y Ddaear Gynaliadwy
 • Tymor 3 – Y Corff Dynol
 • Dosbarth Pump – (9 a 10 mlwydd oed)
 • Tymor 2 – Grymoedd / Trydan
 • Tymor 3 – Cyd-ddibyniaeth Organebau

Byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Abbie drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Gogledd Cymru

1. Y Fflint. Ffair Yrfaoedd. Dydd Gwener Gorffennaf 7 Ysgol St Richard Gwyn Y Fflint CH6 5JZ

Disgyblion Blwyddyn 10 9am – 12pm, Blwyddyn 8 1.15pm – 3.30pm and from 1.15 to 3.30. Nod y digwyddiad yw i godi dyheadau ac i ddangos i bobl ifanc beth gallent ei gyflawni trwy addysg a'r cyfleoedd gyrfa sydd ar stepen eu drws. Mae gwahoddiad i Lysgenhadon STEM fod yno i gynrychioli eu Cyflogwyr neu i sôn am eu Llwybr Gyrfa.

Cynhelir y digwyddiad yn neuadd yr ysgol ac mae'r fformat yn anffurfiol lle bydd gwirfoddolwyr o wahanol sectorau yn siarad gyda grwpiau bach o ddisgyblion gan roi mewnwelediad o'u gyrfa. Fy nhgyswllt yw Lesley Lloyd

2. Wrecsam. Sesiynau Peirianneg / Mathemateg / Gwyddoniaeth. Ysgol Black Lane, Long Lane, Pentre Broughton LL11 6BT.

Mae Beccy Fox yn chwilio am sesiynau: cyflwyniad neu weithdy ar gyfer disgyblion Blwyddyn 5/6. Mae 28 o ddisgyblion mewn 2 ddosbarth. Byddai'r sesiwn yn 30 -45 munud, neu'n hirach os oes angen. Byddai Beccy hefyd yn hoffi i ymdrin â sut mae STEM yn cael ei ddefnyddio mewn gwahanol swyddi. Os gallwch chi helpu, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Ardaloedd Ceredigion ac Aberystwyth

1. Aberystwyth. Gwyddoniaeth ac Addysg yn y maes. Hoffai'r Llysgennad STEM Hannah Vallin gysylltu â Llysgenhadon STEM eraill sydd â diddordeb yn ei phrosiect ysgolion newydd.

Os oes gennych ddiddordeb yna cysylltwch â Hannah yn: hev1@aber.ac.uk

Mae Hannah yn sefydlu cysylltiad gydag ysgolion lleol i hybu gwyddoniaeth ac addysg o fewn y maes.

Wedi ei lleoli yng Nghanolfan Ymchwil yr Ucheldir Pwllpeiran (rhan o IBERS Prifysgol Aber), mae Hannah yn gwahodd grwpiau bach o ysgolion i'r ganolfan ar gyfer digwyddiadau undydd i weithio gyda'r disgyblion mewn cyfleusterau lab awyr agored yna yn y maes ar gyfer profiad ymarferol.

Er mwyn datblygu'r gwasanaeth yma hoffai Hannah gydweithio gyda Llysgenhadon STEM lleol eraill yn enwedig rhai sydd yn gwneud gwaith tebyg.

Mae Pwllperian wedi ei amgylchynu gan fryniau ac amrywiaeth o gynefinoedd: coedwig, glaswelltir, mawnog. Delfrydol ar gyfer astudiaethau gwaith maes ecolegol.

2. Aberporth. Cefnogi Ymchwiliad Gwyddoniaeth.Ysgol Gynradd Aberporth, SY43 2DA

YSGOL GYMRAEG. Byddai Susan Lewis a'i chyd athrawon yn gwerthfawrogi cymorth i gynllunio ymchwiliad. Mae'r ysgol 5 munud o'r traeth gyda gardd, pwll a digon o ardaloedd awyr agored!

Mae 2 ddosbarth:

 • Dosbarth Pencartws – blynyddoedd 3 a 4 (27 o ddisgyblion)
 • Dosbarth Penrodyn – blynyddoedd 5 a 6. (25 o ddisgyblion)
 • Mae blynyddoedd 3 a 4 yn astudio grymoedd a mudiant.
 • Mae blynyddoedd 5 a 6 yn astudio Cyd-ddibyniaeth Organebau a Bywyd Dŵr

Awgrymiadau am ddyddiau:

 • Dydd Iau Mehefin 22
 • Wythnos Mehefin 26
 • Dydd Llun Gorffennaf 3
 • Dydd Gwener Gorffennaf 7
 • Dydd Mawrth Gorffennaf 11
 • Dydd Iau Gorffennaf 13 July
 • Dydd Gwener Gorffennaf 14

Canolbarth Cymru

1. Llangors, Aberhonddu. Sesiynau Gwyddoniaeth Cynradd. Dyddiadau hyblyg. Ysgol Gynradd Llangors LD3 7UB.

Mae Jude Hurne yn awyddus i groesawu Llysgenhadon STEM ar gyfer unrhyw un o'r rhain:

 • B3 Symud a tyfu, dannedd a bwyta'n iach.
 • B4 Cynaladwyedd / ailgylchu. (Hefyd unrhyw beth sydd yn ymgysylltu)
 • B5 Golau, sain a thrydan.
 • B6 Iechyd a maeth

Byddem yn gwerthfawrogi gwirfoddolwyr yn yr ysgol fach wledig hon: cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

2. Powys. Sesiwn Egni Adnewyddadwy / Biomas / Tyrbin Gwynt. Ysgol Gynradd Llangynidr Crughywel NP8 1LU.

Mae Claire Watson yn chwilio am Lysgennad i gyflwyno gweithdy neu siarad ar naill ai Ynni Adnewyddadwy, biomas, ynni amgen. Cysylltwch â mi ar: cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

3. Cas-gwent. Diwrnod pontio chweched dosbarth. Dydd Llun Gorffennaf 10. Ysgol Cas-gwent NP16 1LR.

Mae'r ysgol yn gwahodd Llysgenhadon STEM i gyflwyno sesiynau yn ystod y digwyddiad yma. Mae croeso I bob pwnc STEM: llynedd roedd sgyrsiau gyrfaoedd, arddangosiadau, beioleg, mathemateg a chyfrifiadureg. Bydd y digwyddiad ymlaen 9.15 – 3.15 neu gallwch gynnig fod yno am ran o'r diwrnod. Fy nghyswllt I yw Nicola Dutton. Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

4. Crughywel. Synhwyrau. Ysgol Gynradd Crughywel. Crughywel NP8 1DY.

Mae Alison Weaver wedi gofyn am Lysgennad STEM i helpu gyda'r pwnc cyfredol 'Synhwyrau'

Hoffai Lysgennad sydd yn gallu rhoi sgwrs, gweithdy byr neu weithgaredd ymarferol sydd yn berthnasol i Sain, Blasu, Gweld, Arogl neu Gyffwrdd. Disgyblion 7, 8,a 9 oed. Tua 20 ymhob dosbarth. Byddwn yn ddiolchgar am gynigion yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

5. Trefynwy – Gweithgareddau Wythnos Wyddoniaeth Swydd Henffordd. Mehefin 19 – 23. Brampton Abbott Ross on Wye HR9 7DE

Mae gwahoddiad i Lysgenhadon STEM gymeryd rhan yn wythnos wyddoniaeth ysgol gynradd Brampton Abbott. Mae'r ysgol yn awyddus i'r wythnos fod yn ddigwyddiad arbennig ac am gael cymorth Llysgenhadon STEM i'w wneud yn gofiadwy i'r plant.

Gallai Llysgenhadon STEM gynnal gweithdy, siarad mewn gwasanaeth neu mewn grwpiau bach mewn dosbarthiadau. Pynciau delfrydol fyddai newid, tymhorau, hinsawdd, defnyddiau ac ynni.

Oed y disgyblion yw 4 – 11. Ambassadors can select year group of choice.Gall Llysgenhadon STEM ddewis oed y plant maent yn gweithio gyda nhw. Fy nghyswllt yw Juliette Kay. Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk