English

Cyfleon eraill

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha
24 Ionawr 2018.

Gall Llysgenhadon STEM fod â diddordeb yn y cyfleoedd canlynol. Nodwch nad yw’r wybodaeth isod yn cael ei ddarparu gan y sefydliad, a nid Gweld Gwyddoniaeth yw’r pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw un o’r cyfleoedd hyn.

Mae'r Gymdeithas Feioleg Frenhinol yn cynnal cynllun gwobrau cyfathrebu gwyddoniaeth blynyddol ac mae'r gystadleuaeth nawr ar agor am enwebiadau:

Cyfle e-fentor Princes Trust

Fel e-fentor, byddwch chi’n gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl ifanc trwy roi cymorth, arweiniad, anogaeth ac ysbrydoliaeth un-i-un iddynt ar adeg a lleoliad sy’n addas i chi. Gan ddefnyddio galwadau llais a fideo, byddwch yn helpu’r person ifanc i gwblhau a deall modiwlau e-ddysgu sy’n seiliedig ar fynd i gyflogaeth neu hunangyflogaeth. Er mwyn ein helpu ni i gynorthwyo cymaint o bobl ifanc â phosibl, rydym yn gofyn i bob E-Fentor fentora dau berson ifanc. Ar gyfartaledd, byddai angen i e-fentor ymrwymo tua dwy awr o’u hamser yr wythnos i gefnogi dau berson ifanc. Byddwch yn mentora pob person ifanc ar-lein am hyd at dri mis a’u helpu i osod nodau ac amcanion wedi’u teilwra i’w hanghenion unigol. Yr ymrwymiad amser yw hyd at ddwy awr ar y platfform bob wythnos. Rydym yn argymell galwad fideo wythnosol a gwiriad cyflym bob dydd o’r platfform, ond mi fydd lan i chi a’r bobl ifanc i benderfynu beth sy’n gweithio orau i’r ddau ohonoch chi.

I gofrestru, ebostiwch volunteers@princes-trust.org.uk. Os gallwch fentora mwy nag un person ifanc, gadewch i ni wybod pan gysylltwch â ni.

Girlguiding Cymru Canolbarth Cymru Broneirion Llandinam SY17 5DE. Wythnos Wyddoniaeth. Llun 12 – Iau 15 Mawrth 2018

Mae Jo Woodall yn cynllunio wythnos wedi ei selio ar STEM ar gyfer Wythnos Guides y flwyddyn nesa. Bydd y sesiynau yn rhedeg o 10yb tan 2.30yh bob dydd ac yn 50 munud o hyd. Bydd 15 o ferched oedran CA2 ymhob gweithdy. Byddai Jo yn croesawu ymweliadau gan Lysgenhadon STEM all gynnig sesiwn yn ystod yr wythnos. Os oes Llysgenhadon STEM benywaidd hoffai helpu am y 4 diwrnod gellir cynnig costau llety. Gallaf eich rhoi mewn cysylltiad â Jo os oes gennych ddiddordeb.

Arolwg cefnogaeth Cyflogwr – Llysgennad STEM

Mae STEM Learning Ltd, sy’n gweinyddu’r rhaglen Llysgennad STEM yn ymgymryd â darn o waith ar y cyd â’r Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol, i ddeall yn well y ffyrdd y mae cyflogwyr yn cefnogi Llysgenhadon STEM.

Fel Llysgennad STEM gwerthfawr, byddem yn gwerthfawrogi eich mewnwelediadau’n fawr. Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan yn un neu’r ddwy elfen o’r gwaith hwn – arolwg ar-lein a gweithdy ymgynghori yn Hydref 2017 fel cyfle i lunio’r ffordd yr ydym yn cefnogi cyflogwyr i ymgysylltu â phobl ifanc.

Os gallech chi gwblhau’r arolwg byr ar-lein byddai’n hynod werthfawr

https://myscience.onlinesurveys.ac.uk/supporting-employers-to-engage-more-effectively-with-uk-sc

Digwyddiad i Lysgenhadon STEM

Gweithdy Datblygu rhyngweithiadau ysgol-cyflogwr effeithiol a chynaliadwy

Mae hwn yn weithdy ar y cyd gyda'r IMechE, i ddod at ei gilydd Llysgenhadon STEM sydd yn aelodau o'r IMechE a phartneriaid eraill i gymeryd rhan mewn gweithdy 'Datblygu rhyngweithiadau ysgol-cyflogwr effeithiol a chynaliadwy' ar Orffennaf y cyntaf yn Efrog. Er gwybodaeth, mi fyddwn ni'n cysylltu â dros 400 o'r Llysgenhadon STEM IMechE mwyaf gweithgar trwy ebost i'w gwahodd i'r digwyddiad a gallwch weld manylion amdano yma.

Bydd yr IMechE yn defnyddio'r diwrnod fel cyfle i ddangos eu gwaith ac i sicrhau bod Llysgenhadon STEM yn ymwybodol o'r gefnogaeth sydd ar gael iddynt.

Fel rhan o'r diwrnod maent hefyd yn chwilio am Lysgenhadon STEM a chyflogwyr sydd yn fodlon cyflwyno rhai o'r sesiynau. Os ydych chi'n ymwybodol o unrhyw Lysgenhadon STEM/cyflogwyr sydd yn gwneud gwaith gwych yna cysylltwch â Kristian Rumble (K.Rumble@stem.org.uk), sydd yn helpu i gadarnhau cyflwynwyr.

Grwp Llysgenhadon STEM arlein

Mae’r Grwp Llysgenhadon STEM arlein yn dwyn ynghyd unigolion sydd newydd ymuno a Llysgenhadon STEM phrofiadol o bob cwr o’r DU i rannu eu profiadau a’u harbenigedd wrth gyflwyno a chefnogi gweithgareddau Llysgenhadon STEM.

Mae y grŵp hefyd yn cael ei ddefnyddio i gychwyn cyfleoedd i gydweithio gyda Llysgenhadon STEM eraill, i ddatblygu syniadau a chreu rhwydweithiau o Lysgenhadon STEM penodol.

Gallwch ddefnyddio’r grŵp hwn er mwyn cysylltu â Llysgenhadon STEM eraill i ddarparu gweithgareddau ar y cyd, datblygu syniadau newydd neu yn syml gysylltu â Llysgennad STEM eraill yn eich maes arbenigedd neu yn lleol.

Cliciwch yma i danysgrifio i’r grŵp …

Y Gymdeithas Seryddol Frenhinol: Teithio am ddim i Lysgenhadon STEM sydd yn gwirfoddoli mewn ysgolion penodol

RAS logoMae'r Gymdeithas Seryddol Frenhinol (RAS) wedi partneru â STEM Learning i greu cynllun newydd o'r enw 'Cynllun Llysgenhadon Amrywiaeth'. Mae hyn yn caniatáu y rhai ohonoch sydd yn Lysgenhadon STEM hefyd i ddod yn 'llysgenhadon amrywiaeth' ar gyfer yr RAS.

Pwrpas y cynllun hwn yw annog ymchwilwyr ffiseg a seryddiaeth i ymgysylltu ag ysgolion, yn enwedig y rhai mewn ardaloedd o amddifadedd economaidd-gymdeithasol, lle mae cyrhaeddiad yn isel a lle mae'r boblogaeth yn tangynrychioli mewn seryddiaeth a geoffiseg.

Os ydych yn Llysgennad STEM ac yn Gymrawd yr RAS gallwch gymryd rhan yn y cynllun hwn.

Os, fel Llysgennad STEM, byddwch yn ymweld ag ysgol sydd yn un o'n 'ysgolion amrywiaeth' byddwch yn dod yn 'llysgennad amrywiaeth' yr RAS a byddwch yn gymwys i wneud cais am eich costau teithio i'r ysgol honno.

Er mwyn hawlio eich costau teithio, rhaid i chi gwblhau adborth fer a ffurflen werthuso am eich gweithgaredd yn yr ysgol amrywiaeth. Nid yw costau teithio yn cael eu cyfyngu i un ymweliad y flwyddyn cyn belled â bod y Cymrawd RAS yn bodloni'r meini prawf ar gyfer llysgennad amrywiaeth a'r cais am gostau teithio yn ffitio o fewn ein polisi ar gyfer teithio caniataol.

Fel 'llysgennad amrywiaeth' bydd y RAS ar gael i chi ar gyfer cymorth, adnoddau a hyfforddiant, os gofynnir, ar gyfer unrhyw ymweliadau ysgol yn y dyfodol.

Y Gymdeithas Seryddol Frenhinol: Teithio am ddim i Lysgenhadon STEM sydd yn gwirfoddoli mewn ysgolion penodol

Mae’r Gymdeithas Seryddol Frenhinol (RAS) wedi partneru â STEM Learning i greu cynllun newydd o’r enw ‘cynllun llysgenhadon amrywiaeth’. Mae hyn yn caniatáu y rhai ohonoch sydd yn Lysgenhadon STEM hefyd i ddod yn ‘llysgenhadon amrywiaeth’ ar gyfer yr RAS.

Pwrpas y cynllun hwn yw annog ymchwilwyr ffiseg a seryddiaeth i ymgysylltu ag ysgolion, yn enwedig y rhai mewn ardaloedd o amddifadedd economaidd-gymdeithasol, lle mae cyrhaeddiad yn isel a lle mae’r boblogaeth yn tangynrychioli mewn seryddiaeth a geoffiseg.

Os ydych yn Llysgennad STEM ac yn Gymrawd yr RAS gallwch gymryd rhan yn y cynllun hwn.

Os, fel Llysgennad STEM, byddwch yn ymweld ag ysgol sydd yn un o’n ‘ysgolion amrywiaeth’ byddwch yn dod yn ‘llysgennad amrywiaeth’ yr RAS a byddwch yn gymwys i wneud cais am eich costau teithio i’r ysgol honno.

Er mwyn hawlio eich costau teithio, rhaid i chi gwblhau adborth fer a ffurflen werthuso am eich gweithgaredd yn yr ysgol amrywiaeth. Nid yw costau teithio yn cael eu cyfyngu i un ymweliad y flwyddyn cyn belled â bod y Cymrawd RAS yn bodloni’r meini prawf ar gyfer llysgennad amrywiaeth a’r cais am gostau teithio yn ffitio o fewn ein polisi ar gyfer teithio caniataol.

Fel ‘llysgennad amrywiaeth’ bydd y RAS ar gael i chi ar gyfer cymorth, adnoddau a hyfforddiant, os gofynnir, ar gyfer unrhyw ymweliadau ysgol yn y dyfodol.

TalkBiology

TalkBiology logoMae TalkBiology yn fforwm drafod ar-lein y Gymdeithas Frenhinol Bioleg ar gyfer addysgwyr, biowyddonwyr a phawb sydd â diddordeb mewn bioleg i ryngweithio ar-lein, rhannu syniadau, adnoddau, syniadau am bolisi, newyddion a chwestiynau. Ymunwch yn y drafodaeth yn TalkBiology. Ar hyn o bryd ar y safle – rydym yn chwilio am eich mewnbwn ar gefnogi pobl ag anableddau yn STEM a’r macro-broblem o ficroplastigau. Os nad ydych wedi defnyddio’r safle cyn hyn, cofrestrwch gyda eich cyfeiriad e-bost yma am fynediad am ddim i’r fforwm.

Cyflwyno Cwestiynau ar gyfer yr Olympiad Bioleg 2017 UK Rhyngwladol

IBO logoYr Olympiad Bioleg Rhyngwladol yn gystadleuaeth flynyddol sy’n denu gwyddonwyr gorau o 70 o wledydd. Mae Asesiad ar IBO yn cynnwys arholiadau ymarferol a phapurau theori, sy’n anelu at herio myfyrwyr gyda chwestiynau arloesol o’r safon uchaf. Bydd y DU yn cynnal yr IBO yn 2017 ac mae’n ofynnol i ysgrifennu 100 o gwestiynau ar gyfer y papurau theori. Bydd y rhain yn cwmpasu ym mhob maes bioleg, o’r maes moleciwlaidd i wyddoniaeth esblygol. Mae cystadleuaeth yn rhedeg ar gyfer cyflwyno syniadau am gwestiwn – manylion llawn ar gael yma neu engage.competition@uwe.ac.uk.

Adnoddau STEM

Efallai fod Llysgenhadon yn hoffi gwybod (neu gael eu hatgoffa) am yr adnoddau a chysylltiadau defnyddiol hyn:

Gweithgareddau Mathcamps

Mae gan www.mathcamps.org rywfaint o gysylltiadau gwych a allai fod o ddiddordeb os ydych yn chwilio am syniadau ar gyfer gweithgareddau.

 • 19 Gweithgareddau STEM Hwyliog i ddod o hyd i’r Mathemategydd ymhob Myfyriwr
 • Atal Salwch: Glendid a Hylendid Casgliad o Gynlluniau Gwers
 • 12 Ffordd Hawdd o Ddefnyddio Technoleg yn Eich Ystafell Ddosbarth
 • Sut i Ddefnydd Cynadledda Fideo yn yr Ystafell Ddosbarth
 • 10 Gweithgareddau Mathemateg Awyr Agored i Blant Cynradd
 • Canllaw y addysgwyr iymgsylltu Mathemateg a’r byd real: 15 Adnoddau gyda dros 100 Cynlluniau Gwersi
 • 50 o Syniadau Hwyliog i Addysgwyr yn y Cartref
 • Gwnewch Sblash yn yr Ystafell Ddosbarth: Gwersi a Gweithgareddau ar Nofio a Phyllau Nofio
 • Yr ystafell ddosbarth ar gyfer Anableddau Dysgu Mathemateg
 • Sut i Olrhain Eich Coeden Deulu

Cysylltwch â Stacy Maxton yn mathcamps1@gmail.com os ydych am gael mwy o wybodaeth.

BBC micro:bits

Mae Gwled Gwyddonaieth yn dal 20 micro:bit ac maent ar gael i Lysgenhadon STEM i’w benthyg drwy archebu ymlaen llaw. Rydym yn cydlynu sesiynau a fydd yn ddefnyddiol i Lysgenhadon ac athrawon ar draws y wlad.

‘Apps for Good ‘ yn chwilio am 2 aelod newydd i’r tîm:

 • Swyddog Addysg Cymunedol. Bydd y Swyddog Addysg Cymunedol yn ymuno â’r TîmAddysg Cymunedol, rhan o’r Tîm Cyfathrebu a Chymunedau ac yn gyfrifol am recriwtio, ymgysylltu a chadw addysgwyr mewn ysgolion a cholegau ar draws y DU ac yn rhyngwladol. Bydd yn gweithio’n agos gyda’r Uwch Reolwr Addysg Cymunedol ac yn dod wyneb Apps for Good ar gyfer ein addysgwyr, gan eu cefnogi wrth iddynt gyflwyno’r cwrs a helpu i dyfu i’r gymuned. Dewch o hyd i’r disgrifiad swydd llawn yma.
 • Rheolwr Prosiect Digidol. Rydym yn chwilio am Reolwr Digidol talentog a brwdfrydig i’n helpu i lansio’r genhedlaeth nesaf o’r llwyfan Apps for Good yn ogystal â sicrhau gwelliannau craidd ar gyfer ein defnyddwyr. Llwyfan Apps for Good yw asgwrn cefn Apps for Good, yn cefnogi ein twf yn y DU ac yn rhyngwladol. Fel ein rheolwr Cynnyrch Digidol newydd, byddwch yn chwarae rhan allweddol o ran gweithredu ein strategaeth byd-eang newydd – gan gynnwys rheoli cynnwys newydd a systemau rheoli a dangosfyrddau dysgu byd-eang – gan ein helpu i ddiwallu anghenion esblygol ein athrawon, myfyrwyr a gwirfoddolwyr, yn ogystal ar tîm mewnol. Dewch o hyd i’r disgrifiad swydd llawn yma.

Arolwg ymchwil

Mae Pexel Research Services wedi cael eu comisiynu i gynnal astudiaeth ymchwil i sefydliad addysgol sydd wedi ei hen sefydlu. Y nod yw deall anghenion unigolion sydd â diddordeb mewn peirianneg neu allai fod yn astudio peirianneg yn y dyfodol. Mae Pexel yn cynnig e-daleb o £5 i bobl sy’n barod i gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil a sydd â’r proffil canlynol:

 • Oed 18 oed neu drosodd
 • Nid oes genych, ac nid ydych yn astudio tuag at radd israddedig neu feistr mewn peirianneg – ond mae rhywfaint o ddiddordeb genych mewn astudio tuag at un yn y pum mlynedd nesaf.

Bydd yr ymchwil yn cael ei wneud mewn cyfweliad dros y ffôn 15-20 munud. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, e-bostiwch y Rheolwr Prosiect sabrina@pexel.co.uk neu ffoniwch 0141 4458614.

Mae’r Grid Cenedlaethol yn agor Rhaglen Hyfforddi Peirianneg (ETP)

Mae’r Grid Cenedlaethol wedi agor ei ETP (Rhaglen Hyfforddi Peirianneg) – cyfle gwych i’r disgyblion ystyried. Gall llawer o’r rhaglenni hyfforddi gynnwys car, gradd am ddim a chyflog. Mae’r rhaglenni prentisiaid wedi eu cynllunio ar gyfer y rhai sy’n gadael yr ysgol. Cyfleoedd eraill yn cynnwys lleoliadau i Raddedigion a Lleoliadau Academi Power. Manylion yma.

‘Gwyddoniaeth Mewn Iechyd’ Prifysgol Caerdydd profiad gwaith

Os ydych yn gwybod am ddisgybl awyddus i wneud cais am brofiad gwaith yn yr Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, cysylltwch â Sian Ashton cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk am ffurflen gais.

Cenedl Hyblyg 2

Mae prosiect Cenedl Hyblyg 2 Chwarae Teg yn addas iawn ar gyfer menywod sy’n gobeithio datblygu’n arweinwyr tîm a dringo’r ysgol i’w swyddi rheoli cyntaf. Mae’r rhaglen gymorth gynhwysfawr hon yn helpu menywod i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen i ddatblygu’n llwyddiannus yn y gweithle. Mae hefyd yn cynnig cyfle i lunio cynllun gweithredu i gefnogi datblygiad gyrfa ac mae tîm ymroddedig a phrofiadol ar gael i roi cyngor unigol, cymorth ac arweiniad. Mae’r rhaglen hefyd yn cynnwys y cyfle i ennill cymhwyster achrededig y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Mae Cenedl Hyblyg 2 yn cael ei gyllido gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru ac yn gweithio gyda menywod cyflogedig yn y naw sector blaenoriaeth yng Nghymru ac mae’r rhaglen yn cael ei chyllido’n llawn ar gyfer y sawl sy’n cymryd rhan.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect a sut i wneud cais, ewch yma.

Hyrwyddwr yr Ymchwilwyr

Mae miloedd o bobl ifanc 11-14 oed wedi dysgu am ymchwil peirianneg fel rhan o Hyrwyddwr yr Ymchwilwyr – prosiect allgymorth gyda phum digwyddiad, pum ffilm ac un gystadleuaeth. Ac yn awr mae miloedd mwy yn gallu elwa o weithgareddau ystafell ddosbarth rhad ac am ddim y prosiect.

Mynychodd disgyblion cyfnod allweddol tri ddigwyddiadau undydd am ddim mewn prifysgolion ar draws y DU. Bu ymchwilwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau peirianneg yn esbonio, dangos a hyrwyddo yr hyn y maent yn ei wneud a pham maent yn ei wneud, drwy gyflwyniadau a gweithdai ar gyfer y disgyblion. Bu grwpiau llai o’r disgyblion oedd wedi ymgysylltu fwyaf yn dychwelyd i greu ffilm fer am eu hoff ymchwilydd. Bu disgyblion yn ffilmio a golygu eu ffilm a oedd yn cynnwys cwestiynau treiddgar am beirianneg ac ymchwil. Roedd pum grŵp – un o bob digwyddiad – yna cystadlu i ddangos eu ffilm i gymaint o bobl ag yr oedd modd.

Enillodd Ysgol Uwchradd Dyffryn Ryburn, yn Leeds, y wobr ‘Uchafswm Datguddiad’. Maent wedi cyrraedd dros 1,300 o bobl drwy ymweliadau grŵp yn yr ysgol a thrwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Maent hefyd wedi anfon eu ffilm allan i’r gymuned leol, i ymgysylltu cynulleidfa ehangach â pheirianneg ac ymchwil.

Gallwch ddod o hyd i’r ffilmiau myfyrwyr, ynghyd â gweithgareddau dosbarth a digwyddiadau a ysbrydolwyd rhad ac am ddim: www.championtheresearchers.co.uk.

Mae gwybodaeth am y Prosiect Dyfeisgarwch a ariennir gan RAE yma.

Dyfeisiwyd a’i redeg gan 4science http://www.4science.org.uk gyda chefnogaeth caredig Coleg Prifysgol Llundain, Prifysgol Surrey, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Leeds a Phrifysgol Southampton.

Am fwy o wybodaeth: mark@4science.org.uk / 01273 930203.

Helpu i ddatblygu adnoddau STEM

Cyfle i gymryd rhan mewn ymchwil i helpu busnesau fel BP gynhyrchu adnoddau STEM gwych gyda chyfle i ennill £500! Mae’r arolwg yn agored i athrawon STEM myfyrwyr 11 i 16 mlwydd oed.

Enghreifftiau megis Adeiladu twll pin Camera fydd yn cyffroi disgyblion

Gallwch hefyd chwilio am Adnoddau yn ôl Ystod Oedran a Pwnc.

Llysgenhadon TechFuture: talent technoleg ysbrydoledig y dyfodol

Mae Llysgenhadon TechFuture yn weithwyr technoleg a digidol proffesiynol, gan wirfoddoli eu hamser mewn ysgolion i fynd ati i ysbrydoli pobl ifanc am y cyfleoedd gyrfaol cyffrous sydd mewn technoleg. Beth am rannu eich brwdfrydedd am y byd digidol gyda myfyrwyr ac athrawon drwy weithgareddau rhyngweithiol llawn hwyl?

Mae 300 o Lysgenhadon TechFuture ar draws y DU, ac mae angen mwy i gymryd rhan.Mae Llysgenhadon TechFuture derbyn arweiniad ar sut i ymgysylltu ag ysgolion, cylchlythyron rheolaidd sydd yn tynnu sylw at y gwahanol gyfleoedd i gymryd rhan a mynediad i adnoddau a ddyluniwyd gan y diwydiant.

Os ydych yn Llysgennad STEM Learning presennol gallwch ymuno rhaglen hon ac ychwanegwch y teitl TechFuture at eich proffil.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Julie, Feest Pennaeth Partneriaethau Strategol, yn julie.feest@thetechpartnership.com neu ar 07793 469683.

STEM Learning yn gweithio gyda Peirianwyr Yfory helpu i greu’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr

Mae STEM Learning yn gweithio gyda EngineeringUK, yr Academi Beirianneg Frenhinol a’r Sefydliadau Peirianneg Proffesiynol i gefnogi darpariaeth y Peirianwyr Yfory, gan adeiladu ar ein profiad helaeth o ymwneud gyda cyflogwyr ag addysg, Drwy’r Rhaglen Llysgenhadon STEM, rhaglen ledled y DU mae STEM Learning yn dod â 28,000 o wirfoddolwyr o fyd busnes a diwydiant i mewn i’r ystafell ddosbarth fel modelau rôl ysbrydoledig.

Mae Peirianwyr Yfory yn rhaglen genedlaethol sy’n cynnig cefnogaeth lefel-ranbarthol ychwanegol i fusnesau, gan gysylltu cyflogwyr peirianneg gydag ysgolion, er mwyn helpu i greu’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr. Trwy weithio gyda chyflogwyr peirianneg yn rhanbarthol, gan ddarparu pecyn cymorth sy’n cynnwys deunydd gyrfaoedd peirianneg, fframwaith gwerthuso a chronfa ddata sy’n mapio’r gweithgaredd hwn, nod Peirianwyr Yfory yw rhoi o leiaf un profiad peirianneg gyda chyflogwr peirianneg i bob disgybl 11-14 mlwydd oed i’w helpu i wneud y cysylltiad rhwng eu gwaith ysgol a phosibiliadau gyrfa.

Mae Peirianwyr Yfory ceisio mynd i’r afael â’r prinder sgiliau peirianneg sydd nid yn unig yn effeithio ar lwyddiant a thwf busnesau unigol yn y dyfodol, ond sydd hefyd yn tanseilio iechyd economi’r DU. Dengys dadansoddiad annibynnol mai, dim ond drwy gydlynu ymdrechion cyflogwyr ar sail ranbarthol, y byddai nifer y bobl ifanc sy’n cyrraedd ac yn cael eu hysbrydoli i ddod yn beirianwyr yfory yn cael ei treblu..

Dyna pam STEM Learning yn codi ymwybyddiaeth ymhlith cyflogwyr am y cyfle iddynt gymryd rhan yn Peirianwyr Yfory, oherwydd gyda’n gilydd gallwn ddatblygu a chefnogi rhaglen ymgysylltu sydd â’r nod o hysbysu ac ysbrydoli pobl ifanc, gan roi’r gwybodaeth ddiweddaraf iddynt am yr ystod eang o yrfaoedd peirianneg a’r nifer o ffyrdd i mewn beirianneg. Mae hyn yn gweithio gyda Rhaglen Llysgenhadon STEM STEM Learning ar draws y DU gyfan.

Rhaglen Peirianwyr Yfory:

Cefnogi cyflogwyr peirianneg gyda phecyn cymorth ysgol, gan gynnwys deunyddiau gyrfaoedd

Yn darparu darlun rhanbarthol o weithgaredd peirianyddol mewn ysgolion, nodi bylchau a galluogi dull wedi’i dargedu ar gyfer cyflogwyr peirianneg i ddylanwadu ar weithlu peirianneg y dyfodol

Darparu fframwaith gwerthuso i fesur gweithgarwch ymgysylltu i ddarparu y budd mwyaf i gyflogwyr ac i’r ysgolion a phobl ifanc y maent yn ymgysylltu gyda.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan cysylltwch â’ch Daliwyr Cytundeb STEM Learning lleol neu’r Rheolwr Rhwydweithiau Rhanbarthol (www.stemnet.org.uk/regions/)

Clwb Darwin-Wallace ym Mhafiliwn Pier Penarth

Charles Darwin (1809 – 1882) ac Alfred Russel Wallace (1823 -1913) oedd dau o naturiaethwyr mwyaf mae ein gwlad erioed wedi gynhyrchu. Roedd gan y ddau gysylltiadau agos iawn â Chymru. Mae’r profiad Darwin-Wallace wedi cael ei sefydlu ym Mhenarth fel cyfrwng i ysbrydoli chwilfrydedd am Natur, ac Esblygiad ac i ddatblygu sgiliau naturiaethwr yn ddisgyblion ysgol a’u teuluoedd.

Yn ddiweddar, mae’r Ymddiriedolaeth Addysg Pafiliwn Penarth wedi derbyn £ 47,000, dros dair blynedd, i ddatblygu rhaglen Beach-Reach drwy’r Profiad Darwin-Wallace. Bydd hyn yn cynnwys disgyblion yn archwilio anifeiliaid a phlanhigion ar draeth Penarth, archwilio sbesimenau mewn tanciau morol ac o dan y microsgop, yn ogystal â chynnal arbrofion, yn yr ystafelloedd addysg ar y pier a’r Kymin. Bydd y clwb myfyrwyr a theulu Darwin-Wallace esblygu o’r fenter hon.

Bydd y clwb Darwin-Wallace yn gyfleuster y tu allan i’r ysgol ar gyfer disgyblion ysgol o unrhyw oed, ond mae myfyrwyr ysgol uwchradd yn arbennig, a’u teuluoedd os ydynt yn dymuno, yn cael eu croesawu i gymryd rhan mewn byd natur, gwyddoniaeth a phrosiectau peirianneg a thrafodaethau. Bydd y rhain yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu’r sgiliau y naturiaethwr iddynt, i gyflawni prosiectau CREST, a dysgu sut mae chwilfrydedd am Natur wedi cael effaith fawr ar wyddoniaeth biolegol a meddygol. Bydd hefyd yn dangos sut, mae entrepreneuriaeth a chwilfrydedd am Natur wedi creu busnesau newydd ac wedi agor marchnadoedd masnachol newydd sylweddol.

Hefyd, bydd rhaglen o ddarlithoedd gan wyddonwyr a pheirianwyr blaenllaw, a fydd yn darparu cyfleoedd i ddysgu am sut y maent yn datblygu eu gyrfaoedd.

Bydd y Clwb yn cael ei arwain gan yr Athro Anthony Campbell FLS, FLSW o’r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, Prifysgol Caerdydd a Chyfarwyddwr Gwyddonol Canolfan Darwin, Sir Benfro, a fydd yn datblygu tîm o arbenigwyr i gefnogi’r fenter hon. Bydd y tîm yn cysylltu’n agos â gweithgareddau o ddydd i ddydd gydlynu gan swyddog addysg ym Mhafiliwn y Pier, Karen Rogers, a David Trotman. Nod y rhaglen yw ehangu’r wybodaeth a’r sgiliau sylfaenol sydd gan fyfyrwyr ysgol. Bydd y rhaglen, felly, gyda cysylltiadau clir i’r cwricwlwm ar lefel TGAU a lefel A. Bydd hefyd yn gyfleuster i’r myfyrwyr i gyflawni prosiectau CREST, a fydd yn rhoi profiad uniongyrchol o arsylwadau gwyddonol, arbrofi, a datblygu a phrofi damcaniaethau iddynt. Bydd y prosiectau hyn yn gwella eu CV, gan roi’r cyfle gorau i gael eu dewis i astudio mewn Prifysgolion iddynt. Bydd y prif ffocws ar organebau byw, ond hefyd bydd digwyddiadau daearegol, a’r cyfle i chwilio am, ac archwilio, ffosilau.

Bydd pum elfen yn y rhaglen clwb: 1) cyfres o ddarlithoedd gyda’r nos Misol; 2) clwb wythnosol, ag archwiliad o morol byw ac organebau eraill mewn tanciau ac o dan y microsgop, arbrofion, a fforymau; 3) Teithiau maes ym Mhenarth, a rhannau eraill o Gymru, gan gynnwys helfa glow-llyngyr ym mis Gorffennaf; 4) Ymweliad blynyddol i’r Gymdeithas Linneaidd yn Llundain; 5) diwrnod cyflwyno prosiect Blynyddol

Bydd y rhaglen yn cael ei ddatblygu ar y cyd â Chanolfan Darwin yn Sir Benfro, y Gymdeithas Linneaidd, Cymdeithas Ddysgedig Cymru, ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Bydd gwefan ryngweithiol trwy’r profiad Darwin-Wallace, a dolenni cyfryngau cymdeithasol a sefydlwyd er mwyn i aelodau’r clwb yn cyfathrebu gweld a syniadau diddorol yn ddyddiol.

Mae’r cyfleusterau sydd ar gael yn cynnwys: deunyddiau casglu; microsgopau, gyda chamerâu; tanciau; synwyryddion ystlumod; cemegau a deunyddiau labordy eraill; Llyfrau adnabod; cyfrifiaduron; camera fideo; llyfrgell fechan o lyfrau adnabod a byd natur.

Cyfarfodydd. Mae’r clwb ei lansio ar 6 Mai 2015, a bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal bob wythnos ar ddydd Mercher 5.30-7.30 yr hwyr. Bydd cyfle i gael y digwyddiadau ar benwythnosau hefyd.

Cyfle Nyrsio Oedolion ar gyfer myfyrwyr

Eleni, mae corff Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gweithlu, Addysg a Gwasanaethau Datblygu (WEDS) wedi gofyn i Brifysgol Abertawe i gynyddu y nifer o fyfyrwyr Nyrsio Oedolion fwy na thraean. Mae hyn yn golygu bod ymgeiswyr yn awr yn llawer mwy tebygol o gael lle yn naill ai ym mis Medi 2015 neu Mawrth 2016.

Mae 70 o leoedd ychwanegol yn cael eu cynnig ar gyfer graddau Nyrsio Oedolion BSc (Anrh) Oedolion yn y Campws yn Abertawe ac yng Nghampws Caerfyrddin. Gall myfyrwyr wneud cais naill ai yn uniongyrchol i Brifysgol Abertawe neu drwy UCAS Extra.

Peirianwyr Yfory

Ar hyn o bryd mae STEM Learning yn gweithio gyda Engineering UK, yr Academi Beirianneg Frenhinol a’r Sefydliadau Peirianneg Proffesiynol i gefnogi’r gwaith o gyflawni’r prosiect peilot Ehangu Peirianwyr Yfory ar draws y DU.

Mae’r prosiect yn rhaglen genedlaethol sy’n cynnig cefnogaeth ychwanegol ar lefel ranbarthol i fusnesau peirianyddol sydd eisiau ymgysylltu ag ysgolion. Ei nod yw gweithio gyda chyflogwyr peirianneg, gan gynnig cyfle i gael mynediad at becyn cymorth sy’n cynnwys deunydd gyrfaoedd peirianneg (ar gael yn fuan), fframwaith gwerthuso a mynediad i gronfa ddata Peirianwyr Yfory weddi ei gynllunio’n arbennig i fapio’r gweithgaredd hwn.

Rhaglen Peirianwyr Yfory:

 • Cefnogi cyflogwyr peirianneg gyda pecyn cymorth i’r ysgolion, gan gynnwys deunyddiau gyrfaoedd
 • Yn darparu darlun rhanbarthol o weithgarwch peirianneg mewn ysgolion, nodi bylchau a galluogi dull wedi’i dargedu ar gyfer cyflogwyr peirianneg i ddylanwadu ar l weithlu peirianneg y dyfodol
 • Darparu fframwaith gwerthuso i fesur gweithgarwch ymgysylltu sydd yn cyflwyno budd i’r rhan fwyaf o gyflogwyr ac i’r ysgolion a phobl ifanc y maent yn ymgysylltu gyda.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan cysylltwch gyda Gweld Gwyddoniaeth ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Ymddiriedolaeth ‘Raspberry Pi’

 • Adnoddau ‘Raspberry Pi’. Mae’r w Ymddiriedolaeth ‘Raspberry Pi’ wedi llunio cyfres o adnoddau i gynorthwyo athrawon a disgyblion sydd yn defnyddio ‘Raspberry Pis’ mewn ystafelloedd dosbarth, neu yn rhywle arall. Gall yr adnoddau fod yn arbennig o ddefnyddiol ar pyfer brosiectau Clwb, a byddai yn cynnig eu hunain yn dda i gefnogi Llysgennad mewn Clwb STEM.
 • DPP athrawon ‘Raspberry Pi’. Mae’r Ymddiriedolaeth ‘ Raspberry Pi’ cyflwyno cwrs DPP deuddydd ar gyfer athrawon cynradd ac uwchradd sydd yn dymuno cyflwyno gwersi creadigol yn defnyddio’r mynegai. Nid yw’n canolbwyntio ar gyflwyno’r cwricwlwm cyfrifiadura newydd, er ei fod yn mapio’n agos iddo. Mae mynychu yn rhad ac am ddim. Mae cyrsiau fel arfer yn rhedeg yng Nghaergrawnt ond weithiau maent yn cael eu darparu mewn lleoliadau eraill (mae un yn rhedeg yn y ffatri RPI yn Ne Cymru ym mis Tachwedd, er enghraifft).
 • Grantiau allgymorth ‘Raspberry Pi’. Nod Sefydliad RPI yw codi y proffil cyfrifiadurol ar draws bob un o’r disgyblaethau STEM creadigol. Maent yn gweithredu cronfa addysg sy’n cynnig arian cyfatebol ar gyfer prosiectau sy’n cwrdd â nod hwn. Nid oes rhaid i brosiectau gynnwys cyfrifiaduron ‘Raspberry Pi’, ac fel arfer maent yn rhoi grantiau oddeutu £10,000 – 50,000, er fod prosiectau o bob maint yn cael eu hystyried. Bydd y Sefydliad yn talu am hyd at 50% o gyfanswm cost y prosiect, a chyrff ariannu nid-er-elw yn unig yn gyffredinol sy’n cael eu hystyried. Nid yw unigolion yn gymwys i wneud cais.
 • Mae gan y Sefydliad nifer (iawn) cyfyngedig o ‘Raspberry Pi’s’ y gallant eu rhoi yn rhad ac am ddim. Gallai hyn fod yn ffordd ddefnyddiol o gefnogi ysgolion lle mae costau sefydlu clwb yn afresymol, er y dylai ysgolion a sefydliadau ddangos eu bod wedi gwneud rhai symudiadau tuag at godi arian cyn gwneud cais.

Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol – cronfa allgymorth bellach ar agor

Mae rownd nesaf y Cronfa Allgymorth y Gymdeithas Gemeg Frenhinol yn awr ar agor ar gyfer ceisiadau.

Trwy’r gronfa, mae’r RSC yn ceisio annog a chefnogi datblygiad prosiectau sy’n codi ymwybyddiaeth o gemeg ym mywydau bob dydd pobl, a / neu ddatblygu sgiliau cyfathrebu gwyddonol gan rai sydd eisoes wedi eu hyfforddi i safon uchel mewn cemeg. Mae aelodau’r RSC neu unrhyw un arall sy’n trefnu gweithgareddau o’r fath yn gymwys i wneud cais am gymorth ariannol.

Mae tri chategori o grantiau ar gael:

 • Grantiau bach – hyd at £2,000
 • Grantiau Canolig – rhwng £2,000 a £10,000
 • Grantiau mawr – rhwng £10,000 a £50,000

Ceisiadau yn cael eu derbyn ar hyn o bryd i bob un o’r tri categori cyllido.

Cewch wybod mwy a gwneud cais yma.

Cyfleoedd cyllido

Mae nifer o gyfleoedd cyllido ar gael ar hyn o bryd:

 • Mae Cynllun Grantiau Cyfeiriaduron STEM. Gellir gwneud cais am hyd at £500 tuag at weithgaredd mathemategol yn eich ysgol, a restrir yn y Cyfeirlyfrau STEM ar-lein, erbyn 24 Tachwedd.
 • Mae Ymddiriedolaeth Bowland yn cynnig grantiau bach o hyd at £1000, gyda’r nod o gynnig gweithgareddau sy’n ymestyn y defnydd a dealltwriaeth o fathemateg a deunyddiau Bowland ysgogol. Dylai ceisiadau gael eu gwneud erbyn 30 Tachwedd.
 • Y Sefydliad Mathemateg a’i Chymwysiadau (IMA) yn cynnig Ysgoloriaethau Hyfforddi Athrawon Mathemateg o £25 000. Mae chwe rownd ymgeisio yn y flwyddyn academaidd 2014/15 – ac mae’r cylch cyfredol yn dod i ben ar 1 Rhagfyr.

Lansio fideos Llysgennad STEM newydd

Mae arbenigwyr STEM Learning ac addysg EdComs wedi datblygu cyfres o saith o fideos sy’n dangos Llysgenhadon STEM yn darparu gweithgareddau mewn ysgolion. Mae’r fideos yn cael eu cynllunio i roi darlun i chi fel Llysgenhadon STEM o’r hyn sydd ynghlwm wrth gefnogi gweithgaredd. Cawsant eu datblygu mewn ymateb i adborth gan Lysgenhadon STEM a oedd yn awyddus i weld Llysgennad STEM profiadol ar weithgaredd i weld sut mae’r cyfan yn digwydd; nid yw hyn bob amser yn bosibl, ond rydym yn gobeithio y bydd y fideos fod yn ddewis amgen defnyddiol.

Y fideos yw:

Mae y fideos ar gael ar ein tudalennau gwe hyfforddiant a chefnogaeth newydd ar gyfer Llysgenhadon STEM. Mae’r tudalennau hyn yn anelu at ddarparu cymorth ychwanegol i chi yn ystod eich amser fel Llysgennad STEM. Yn ogystal â’r fideos, maent yn cynnwys gwybodaeth am ein cynigion a chanllawiau hyfforddi ar weithio gydag ysgolion.

Ar gyfer athrawon a Llysgenhadon STEM: Astudiaethau achos Ymchwilydd Newydd RCUK

Mae RCUK wedi cyhoeddi astudiaethau achos gyrfa ymchwil pellach, gydag ymchwilwyr yn adrodd eu hanes personol eu hunain o sut y maent yn cymryd rhan mewn ymchwil, yr hyn y mae’n ei gymryd i fod yn ymchwilydd, a’i profiadau gwerth chweil o’r llwybrau gyrfa a ddewiswyd ganddynt. Mae’r astudiaethau achos yn cael eu hanelu at bobl ifanc ac yn tynnu sylw at y cyfleoedd y gall sgiliau ymchwil roi, nid yn unig yn y byd academaidd, ond hefyd yn y byd busnes ehangach, diwydiant a masnach ac yn cwmpasu ystod eang o ddisgyblaethau gan gynnwys y celfyddydau a’r dyniaethau; peirianneg; mathemateg; bioleg; gwyddorau cymdeithasol; a ffiseg.

Cynnydd yn ‘Lab Lit’

Mae’r nofelydd Saesneg Julie Maxwell yn dweud stori am genre fach o ffuglen a elwir yn lab-lit.

Rydym ni i gyd yn gyfarwydd â’r cysyniad o ffuglen wyddonol, ond beth am wyddoniaeth mewn ffuglen? Yn hytrach na dyfalu y dyfodol, mae datblygiadau gwybodaeth ac ymchwil wyddonol gyfredol wedi bod yn ymddangos mewn nofelau sy’n darlunio byd fel y gwyddom yn awr.

Mae Dr Jennifer ROHN, biolegydd cell yn UCL sydd hefyd wedi cyhoeddi dwy nofel am wyddonwyr, fathodd y term yn 2001 ‘lab-lit’. Mae’n diffinio “genre fach ond cynyddol o ffuglen lle mae cymeriadau gwyddonol canolog, gweithgareddau a themâu yn cael eu portreadu mewn modd realistig. “Er y gall y cynnwys a’r datblygiadau gwyddonol fod yn dychmygol, mae’r pwyslais ar hygrededd.

Mae nofel 2010 Ian McEwan Solar yn enghraifft ragorol o’r genre. Mae’r prif gymeriad, Michael Beard, yn ffisegydd Nobel a enillodd Wobr. Mae bywyd bob dydd yn cael ei weld drwy lygad wyddonol hyfforddedig. A yw’r pleser yn euog o fwyta pecyn cresion halen a finegr (“y pigiad actinic o’r deg gram ar hugain”) erioed wedi cael ei ddiffinio mor union?

Mae cychwyn ‘lab-lit’ yn cyd-daro â’r gŵyn a wnaed 20 mlynedd yn ôl gan Athro Emeritws Llenyddoaeth Saesneg o Rydychen John Carey: mae beirdd wedi bod yn ymarferol “wyddonol-ddall” ers John Donne, tra fod ei fyfyrwyr ei hun “yn ymddangos yn anymwybodol … fod gwaed yn cylchredeg o amgylch eu cyrff.”

Gyrfaoedd mewn Opteg – agor llygaid myfyrwyr ‘i’r byd anhygoel o weld

Mae Gyrfaoedd mewn Opteg wedi rhoi rhywfaint o destun a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer disgrifio eu gweithdai i ysgolion: ‘Agor llygaid eich myfyrwyr i fyd anhygoel golwg’.

Mae gweithdai ‘Dimensiwn Newydd’ yn cael eu creu gan sefydliadau blaenllaw yn y sector gofal iechyd llygaid i annog myfyrwyr dawnus mewn gwyddoniaeth i ystyried gyrfa mewn optometreg. Ond mae gweithdy ‘Dimensiwn Newydd’ yn llawer mwy na sgwrs gyrfa!

Bydd ein gwirfoddolwyr (optometryddion ifanc yn bennaf) yn mynd a’ch myfyrwyr ar daith gyffrous, ryngweithiol trwy waith y llygad, gofal iechyd y llygaid, a’r byd anhygoel o rith a chanfyddiad. Ac wrth gwrs, maent hefyd yn cael gwybod beth yw gwaith optometrydd a’r ystod o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael iddynt. Mae pob gweithdy un awr wedi cael eu mapio yn ofalus i’r Cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3/4, o ran bioleg y llygad a gofynion PLTS ar gyfer gwyddoniaeth ar y lefel hon.

I gael rhagor o wybodaeth, ac i archrebu gweithdy, cysylltwch â: teachers@newdimensioninoptics.org neu www.newdimensioninoptics.org.

Grantiau nawr ar agor

1. Cronfa Allgymorth Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol

Y nod yw annog a chefnogi datblygiad prosiectau sy’n codi ymwybyddiaeth o gemeg ym mywydau bob dydd pobl neu sy’n datblygu sgiliau cyfathrebu gwyddoniaeth i bobl sydd eisoes wedi eu hyfforddi i safon uchel mewn cemeg. Gall aelodau y Gymdeithas Gemeg Frenhinol Cemeg neu unrhyw un arall yn trefnu gweithgareddau o’r fath wneud cais.

Mae tri chategori o grantiau ar gael:

 • Cynllun Grant 1. Bach – hyd at £2,000
 • Cynllun Grant 2. Canolig – rhwng £2,000 a £10,000
 • Cynllun Grant 3. Mawr – rhwng £10,000 a £50,000

2. Cronfa Ingenious yr Academi Beirianneg Frenhinol

…cynllun grant ar gyfer prosiectau sy’n ennyn diddordeb y cyhoedd mewn peirianwyr a pheirianneg.

Prosiectau dyfeisgar yn darparu cyfleoedd i beirianwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau sydd yn ymgysylltu â’r cyhoedd, er mwyn ennill sgiliau mewn cyfathrebu ac i ddod â pheirianneg i’r ganol cymdeithas.

Dylai pob prosiect dyfeisgar ennyn diddordeb y cyhoedd mewn peirianneg tra’n darparu peirianwyr gyda sgiliau a chyfleoedd yn ymgysylltu â’r cyhoedd.

Rydym yn croesawu cynigion gan beirianwyr, prifysgolion, cyfathrebwyr gwyddoniaeth a pheirianneg a gweithwyr proffesiynol sydd yn ymgysylltu gyda colegau ac ysgolion.

Mae cyllid ar gael o £3,000 i £30,000.

3. Cynllun Grant Ennyn Diddordeb y Cyhoedd Y Sefydliad Ffiseg

…yn annog a chefnogi datblygiad prosiectau sy’n:

 • Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd ac yn ymgysylltu â ffiseg cyfoes
 • Ysbrydoli ac ysgogi cynulleidfaoedd cyhoeddus, yn enwedig y rhai nad oedd ganddynt ddiddordeb o’r blaen mewn ffiseg
 • Cyrraedd cynulleidfaoedd y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth
 • Datblygu sgiliau cyfathrebu gwyddonol unigolion

Mae grantiau yn werth hyd at £1,500.

Gall Llysgenhadon STEM fod â diddordeb yn y cyfleoedd canlynol. Nodwch nad yw’r wybodaeth isod yn cael ei ddarparu gan y sefydliad, a nid Gweld Gwyddoniaeth yw’r pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw un o’r cyfleoedd hyn.

Cyflwyno gweithgreddau technoleg/ gwyddoniaeth cyfrifiadurol mewn ysgolion.

Adnoddau TCS Llysgenhadon STEM http://resources.networking.stemnet.org.uk/resources

Mae’r adnoddau bellach yn fyw ac ar gael i’w llwytho i lawr yn uniongyrchol o’r Banc Adnoddau STEMNetworking. Mae’r adnoddau hyn yn anelu at gefnogi Llysgenhadon STEM wrth gyflwyno gweithgareddau technoleg / gwyddoniaeth cyfrifiadurol mewn ysgolion. Mae tri adnodd gweithgaredd:

 • Taenlenni: Gweithgaredd Super Villains – defnyddio taenlenni i wneud cymariaethau
 • Cronfeydd data: Pa fath o gronfeydd data mae safleoedd rhwydweithio cymdeithasol yn eu defnyddio?
 • Rhaglennu: Sut mae cymeriadau cyfrifiadurol yn dod o hyd i’w ffordd o gwmpas?

Chwilio am adnoddau Peirianneg Llysgennad STEM?

Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu cyhoeddi mewn ymateb i’r ffeithiau sy’n peri gofid sef:

 • Yn y DU dim ond 50% o’r peirianwyr yr ydym eu hangen sydd yn cael eu cynhyrchu
 • Mae gennym boblogaeth peirianneg benywaidd isaf yn Ewrop.

Mae’r adnoddau yn cael eu cymeradwyo gan sefydliadau proffesiynol ac yn cael eu cynllunio i fod yn ddefnyddiol ar gyfer digwyddiadau gyrfaoedd a sgyrsiau:

www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2013/nov/25/engineering-how-teach-careers

Syniadau Mawr Cymru

Mae yna adran ar y wefan Syniadau Mawr Cymru sy’n amlinellu’r adnoddau dysgu sydd ar gael. Mae’r deunyddiau cwricwlwm ar gyfer pobl ifanc rhwng 5-7, 7-11, 11-14, a hefyd llwybrau dysgu 14-19 a sgiliau allweddol a 16-19 Bagloriaeth Cymru.

Digwyddiadau Gwaith Natur

Mae Gwaith Natur wedi ei lleoli yng Ngogledd Orllewin Cymru ac yn darparu ystod o gyrsiau dysgu awyr agored mewn gwyddoniaeth a daearyddiaeth ar gyfer grwpiau ysgol. Mae ein rhaglenni hyfforddi athrawon yn datblygu'r defnydd o'r ystafell ddosbarth awyr agored. Rydym yn galluogi dysgu awyr agored. Rydym hefyd wedi bod yn allweddol yn natblygiad y Cardiau Dysgu Amgylcheddol. Rydym yn cynnig pecyn hyfforddi athrawon cynhwysfawr ar gais.

Mwy … www.natureswork.co.uk/professional-courses/courses

 • Capture Snowdonia. Mae'r diwrnod yn gyflwyniad sylfaenol i ffotograffiaeth tirlun. Bydd yn canolbwyntio ar feistroli a dealltwriaeth cyfansoddiad, fel defnyddio'r rheol tri llinell blaenllaw. Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys bracedu ar gyfer amrywiaeth uchel deinamig, datguddiadau hir, meistroli golau a defnyddio hidlwyr.
 • 'Hedgerow Harvest'. Ymunwch â ni ar deithiau cerdded gwledig trawiadol, lle byddwch yn casglu'r cynhaeaf y mae'r clawdd yn gynnig, ac yna yn troi y cyfan i mewn i amrywiaeth o fwydydd i gyffroi ac ymhyfrydu cegin broffesiynol. Dewisiadau preswyl a di-breswyl.
 • Cyflwyniad i 'Bushcraft'
 • Planhigion ar gyfer Amgylchedd y Mynydd
 • Amgylchedd ar gyfer Arweinwyr Mynydd
 • Cadwraeth Amgylchedd y Mynydd
 • Rhewlifiant Gogledd Cymru
Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk